Sony | CDX-GT500 | Sony CDX-GT500 Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

2-663-188-31 (1)
1
Upozornenia
2
1
• Toto zariadenie je určené len pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby
nedošlo ku skratu.
• Najskôr pripojte napájací kábel 3 a reproduktory
k zariadeniu, až potom zapojte konektor napájania
prídavného príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie káble pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
3
4
×2
5
6
FM/MW/LW
Compact Disc Player
7
Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Predný
reproduktor
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Zadný
reproduktor
Montáž/Zapojenia
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami,
musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých
poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
Aktívny
subwoofer
Výkonový
zosilňovač
Otočný ovládač
RM-X4S
2
A
CD/MD
menič
Zoznam častí
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
• Pri zakúpení je konzola 1 aj ochranný kryt 5 nasadený
na zariadení. Pred montážou zariadenia zložte pomocou
uvoľňovacích kľúčov 4 zo zariadenia konzolu 1 aj
ochranný kryt 5. Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly (4)” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče 4 uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
AUDIO OUT
FRONT
SUB OUT (MONO)
Upozornenie
S konzolou 1 manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
AUDIO OUT
REAR
B
BUS AUDIO IN
1
Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly 1 dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo vyhnete smerom von, zariadenie
nenamontujete správne a bezpečne a môže sa vysunúť.
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
Príklad zapojenia
Volič zdroja
signálu*
XA-C30
CDX-GT500
Poznámky (2-A)
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Zvukový signál (pípanie) bude zaznievať, len ak používate
vstavaný zosilňovač v zariadení.
BUS CONTROL IN
3
*2
Rada (2-B- )
Pre pripojenie dvoch alebo viacerých CD/MD meničov je nutné
použiť volič zdroja signálu XA-C30 (nedodávaný).
* nedodávaný
© 2006 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
*1 Poznámka ku zapojeniu antény:
Ak máte anténu typu ISO (International Organization for Standardization), pre jej zapojenie použite dodávaný
adaptér 2. Najskôr zapojte konektor autoantény do adaptéra, potom adaptér zasuňte do konektora na
zariadení.
2
* RCA kábel (nedodávaný)
3
* Dodržte farebné rozlíšenie konektorov na zariadení a na kábloch. Ak pripojíte voliteľný CD/MD menič, nie je
možné používať konektor AUX IN.
*4 Dodávané s doplnkovým zariadením.
5
* Zasuňte káblom smerom nahor.
*6 Dodávané s XA-C30.
Doplnkové zariadenie, napr. prenosný
DVD prehrávač (nedodávaný)
*4
*2
*6
BUS AUDIO IN/
AUX IN*3
AUDIO OUT
FRONT
*2
REMOTE
IN
*5
L
R
SUB OUT (MONO)
*1 Od autoantény
BUS AUDIO AUDIO
AUDIO OUT
OUT
IN
REAR FRONT
AUDIO OUT
REAR
Volič zdroja signálu
(nedodávaný)
BUS
CONTROL IN
Poistka (10 A)
Dodávané s CD/MD meničom
XA-C30
2
*6
3
Maximálny prúd 0,3 A
AMP REM
Modrý s bielym prúžkom
1
3
5
7
2
4
6
8
A
Od konektora pre reproduktory v automobile
5
Svetlomodrý
ATT
7
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
B
4
6
8
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania” ďalej v texte.
Konektor pre napájanie príslušenstva v automobile
4
Žltý
nepretržitý zdroj napájania
5
Modrý
ovládanie elektrickej výsuvnej
antény
6
Oranžovo/
Biely
spínaný zdroj napájania osvetlenia
Pozície 1, 2 a 3 nemajú kolíky.
Konektor pre reproduktory v automobile
7
8
Červený
Čierny
spínaný zdroj napájania
uzemnenie
1
2
Fialový
3
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
+
Reproduktor, predný, pravý
7
–
Reproduktor, predný, pravý
8
Sivý
4
Biely
+
Reproduktor, predný, ľavý
–
Reproduktor, predný, ľavý
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Zelený
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
4 1
2
Uvoľňovací kľúč používajte
správnym spôsobom.
4
Výčnelkom smerom
dovnútra.
4
5
c
c
c
1
5 1
6A
2
182
mm
1
2
53 m
m
B
Jazýčky
1
c
A
3
B
Prístrojová doska
Protipožiarna prepážka
1
5
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
6
7
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
Schéma zapojenia
A Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
B Ku káblu montážnej „Hands free” sady
pre mobilný telefón
Pred montážou zo zariadenia zložte ochranný
kryt 5 aj konzolu 1.
1 Vyberte predný ochranný kryt 5.
1 Vložte uvoľňovacie kľúče 4 do ochranného
krytu 5.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov 4 vyberte
ochranný kryt 5.
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho
relé, pripojením tohto zariadenia pomocou dodávaného
napájacieho kábla 3 môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k napájacím káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative
Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic
Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie
elektrickej výsuvnej antény (modrý) dodáva jednosmerné
napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou
v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel antény
(modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený) pripojiť
k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu,
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohoto zariadenia k zápornému
(–) konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, v prípade, že je
kábel so záporným pólom (–) pripojený súčasne k pravému
aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre
reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na
displeji sa zobrazí hlásenie “Failure“. V takomto prípade
skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
2
Po vypnutí motora nezabudnite zariadenie
vypnúť zatlačením a pridržaním tlačidla (OFF)
tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
Ak sa zobrazenie na displeji nevypne, môže dôjsť
k vybitiu batérie.
Tlačidlo RESET
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite po
vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla na konektore napájania stereo zariadenia.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte
sa na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Vyberte konzolu 1.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče 4 zasuňte medzi
konzolu 1 a zariadenie tak, aby zacvakli.
2 Posúvaním postupne zložte konzolu 1
zo zariadenia.
Príklad montáže
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite tieto jazýčky smerom von (5-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte 5 správne
zapasovali do otvorov v zariadení (5-3).
Vybratie a nasadenie predného
panela
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
4
Žltý
6-A Vybratie predného panela
nepretržitý zdroj napájania
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo
(OFF). Stlačte (OPEN) a posuňte predný panel smerom
doprava, potom pritiahnite ľavú stranu.
6-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A na časť B na zariadení
a jemne zatlačte ľavú stranu panela, kým nezacvakne.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržitý zdroj napájania
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
riadeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže má byť menší ako 45°.
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising