Sony | CDX-GT50UI | Sony CDX-GT50UI Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

3-096-840-31 (1)
1
Upozornenia
2
1
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným
napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby
nedošlo ku skratu.
• Najskôr pripojte napájací kábel  a reproduktory
k zariadeniu, až potom zapojte konektor napájania
prídavného príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami,
musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých
poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
iPod je obchodná značka spoločnosti Apple Computer,
Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
3
4
×2
5
6
FM/MW/LW
Compact Disc Player
7
Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Predný
reproduktor
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Zadný
reproduktor
Montáž/Zapojenia
Aktívny
subwoofer
Výkonový
zosilňovač
iPod
CD/MD
menič
2
A
Zoznam častí
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt  nasadený
na zariadení. Pred montážou zariadenia pomocou
uvoľňovacích kľúčov  zo zariadenia zložte konzolu 
aj ochranný kryt . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
iPod
AUDIO OUT REAR*
* AUDIO OUT SUB/REAR
iPod
B
BUS AUDIO IN

Jazýček
BUS CONTROL IN
iPod
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von, zariadenie
nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
BUS AUDIO IN
Príklad zapojenia
Prepínač
zdroja
signálu*
XA-C40
CDX-GT50UI
Poznámky (-A)
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
BUS CONTROL IN
Rada (-B- )
Pre pripojenie dvoch alebo viacerých CD/MD meničov je
potrebný prepínač zdroja signálu XA-C40 (nedodávaný).
* nedodávaný
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International Organization for Standardization),
na jej zapojenie použite dodávaný adaptér . Najskôr zapojte konektor
autoantény do adaptéra, potom adaptér zasuňte do konektora na zariadení.
*2 RCA kábel (nedodávaný)
3
* Výstup AUDIO OUT je možné prepnúť na SUB alebo REAR. Podrobnosti
pozri v dodávanom návode na použitie.
*2

L
*
Od autoantény
Prepínač
zdroja signálu
(nedodávaný)
Dodávané s XA-C40
R
1
BUS AUDIO OUT
IN
REAR/SUB
Dodáva sa spolu
s CD/MD meničom
XA-C40
BUS AUDIO IN
Poistka (10 A)
BUS
CONTROL IN
AUDIO OUT REAR*3

AMP REM
Maximálny prúd 0,3 A
ATT
1
3
5
7
2
4
6
8
5
7
Modrý s bielym s prúžkom
Od konektora pre reproduktory v automobile
Svetlomodrý
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
4
8
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania” ďalej v texte.
Konektor pre napájanie príslušenstva v automobile
4
5
Žltý
nepretržitý zdroj napájania
Modrý
ovládanie elektrickej výsuvnej
antény
Konektor pre reproduktory v automobile
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
8
Čierny
uzemnenie
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
Sivý
4
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
8
4 1
Uvoľňovací kľúč používajte
správnym spôsobom.


2

Výčnelkom
smerom dovnútra.




5A 1
3
182
Protipožiarna prepážka
6A
Prístrojová doska
mm
1
53 m
m
5
6
1
B
2
7
Jazýčky
B
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického vypínania. Podrobnosti
pozri v dodávanom návode na použitie.
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom
čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu
autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického vypínania,
po každom vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte
, kým sa nevypne displej.
Schéma zapojenia
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free" sady
pre mobilný telefón
Pred montážou zariadenia zo zariadenia zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho
relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného
kábla  môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k napájacím a dodávaným káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative
Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic
Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie
výsuvnej elektrickej antény (modrý) dodáva jednosmerné
napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu,
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov
pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, v prípade, že je
kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému
aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre
reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámky k zapojeniu
• Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené,
na displeji sa zobrazí hlásenie “FAILURE“. V takomto prípade
skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
• Pomocou XA-110IP nie je možné pripojiť iný prehrávač iPod.
Bezpečnostné upozornenia
2
 Vložte uvoľňovacie kľúče  do ochranného
krytu .
 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov  vyberte
ochranný kryt .
Tlačidlo RESET
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite
po vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET
pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla na konektore napájania príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode,
obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Príklad montáže
Červený
Červený
Žltý
Žltý
-A Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite tieto jazýčky smerom von (-A-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte  správne
zapasovali do otvorov v zariadení (-A-3).
-B Inštalácia prehrávača iPod
• Prehrávač iPod umiestnite tak, aby neprekážal žiadnej
činnosti pri vedení vozidla (napr. odkladacia skrinka atď.).
• Dĺžka kábla dokovacieho konektora je 1,25 m. Prehrávač
iPod umiestnite v dosahu kábla dokovacieho konektora.
4
Žltý
Vybratie a nasadenie predného
panela
nepretržitý zdroj napájania
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo
. Stlačte a potiahnite predný panel smerom
k vám.
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržitý zdroj napájania
Červený
Červený
Žltý
Žltý
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising