Sony | CDX-GT530UI | Sony CDX-GT530UI Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-109-738-21(1)
1
Upozornenia
2
1
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie,
aby nedošlo ku skratu.
• Najskôr pripojte napájací kábel  a reproduktory
k zariadeniu, až potom zapojte konektor napájania
prídavného príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na
spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
3
4
×2
5
6
FM/MW/LW
Compact Disc Player
7
Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Predný
reproduktor
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Zadný
reproduktor
Montáž/Zapojenia
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
Aktívny
subwoofer
Výkonový
zosilňovač
Otočný ovládač RM-X4S
Zoznam častí
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre inštaláciu.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt 
nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre
budúce použitie, napr. pre demontáž
zariadenia z automobilu.
2
FRONT
AUDIO OUT
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
REAR / SUB
AUDIO OUT

Jazýček
FRONT
AUDIO OUT
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von,
zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
REAR / SUB
AUDIO OUT
CDX-GT530UI
Príklad zapojenia
Poznámky
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International
Organization for Standardization), na jej zapojenie
použite dodávaný adaptér . Najskôr zapojte
konektor autoantény do adaptéra, potom adaptér
zasuňte do konektora na zariadení.
2
* RCA kábel (nedodávaný).
3
* Výstup AUDIO OUT je možné prepnúť na SUB
alebo REAR. Podrobnosti pozri v dodávanom
návode na použitie.
*4 Zasuňte káblom smerom nahor.
*2
*2
FRONT
AUDIO OUT
REMOTE
IN
*4
L
R
REAR/SUB FRONT
AUDIO OUT
*1 Od autoantény
REAR / SUB
AUDIO OUT*3

Poistka (10 A)

Maximálny prúd 0,3 A
A
B
AMP REM
Svetlomodrý
ATT
nepretržité napájanie
5
Modrý
7
2
4
6
8
5
7
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
4
napájanie ovládania antény
8
Konektor reproduktorov v automobile
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
5
Od konektora reproduktorov v automobile
Konektor napájania príslušenstva v automobile
Žltý
3
Modrý s bielym s prúžkom
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania”
ďalej v texte.
4
1
8
Čierny
uzemnenie
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Sivý
4
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
8
4 1
2

Výčnelkom smerom dovnútra.





5 1
6A
2
182
mm
53 m
m
Jazýčky
1
B
3
Prístrojová doska
Protipožiarna prepážka
1
5
6
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
7
Schéma zapojenia
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free" sady
pre mobilný telefón
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho
relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného
kábla  môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF
(Alternative Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo
TA (Traffic Announcement - Dopravné hlásenia), kábel
pre ovládanie elektrickej výsuvnej antény (modrý) dodáva
jednosmerné napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu,
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov
pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade,
že je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne
k pravému aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané
káble pre reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené,
na displeji sa zobrazí hlásenie “FAILURE“. V takomto prípade
skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Pred montážou zariadenia z neho
zložte ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Stlačte obidve hrany ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
2
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa
predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu
automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy po
vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte  tak,
aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
Tlačidlo RESET
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite po
vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok
nižšie). Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla na konektore napájania príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa
na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Príklad montáže
Montáž do prístrojovej dosky
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte 
správne zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie predného
panela
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo
. Stlačte a potiahnite predný panel smerom
k vám.
Červený
Červený
Žltý
Žltý
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržité napájanie
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF