Sony | CDX-S2020 | Sony CDX-S2020 Návod na použitie

C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_01-01_CDX-S2020.fm
masterpage:Right
CDX-S2020_SK.book Page 1 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
2-584-169-12 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Popis montáže a zapojenia zariadenia je uvedený v dodávanom návode
Montáž/Zapojenia.
CDX-S2020
© 2005 Sony Corporation
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_02-02_CDX-S2020.fm
masterpage:Left
CDX-S2020_SK.book Page 2 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
autorádia s CD prehrávačom Sony. Vaše cesty
vám môžu spríjemniť nasledujúce funkcie.
• Prehrávanie CD disku:
Môžete prehrávať CD-DA (aj s CD TEXT*)
a CD-R/CD-RW pre audio.
• Príjem rozhlasu:
– Pre každé pásmo môžete uložiť až 6 staníc
(FM1, FM2, FM3, MW a LW).
– Funkcia BTM (Best Tuning Memory):
zariadenie zvolí stanice so silným signálom
a uloží ich do pamäte.
• Služby RDS:
Môžete použiť FM stanice so systémom Radio
Data System (RDS)
* CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk, ktorý
navyše obsahuje informácie ako názov disku, meno
interpreta a názvy skladieb.
Výstraha pri montáži do vozidla, ktoré
nemá pozíciu ACC na skrinke zapaľovania
(pre napájanie prídavného príslušenstva)
Po vypnutí zapaľovania vypnite zariadenie
zatlačením a pridržaním tlačidla (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazovanie na displeji.
Ak sa zobrazovanie na displeji nevypne,
môže dôjsť k vybitiu autobatérie.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
2SK
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_03-03_CDX-S2020.fm
masterpage:Right
CDX-S2020_SK.book Page 3 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Obsah
Začíname
Ďalšie funkcie
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Režim DEMO (Predvádzanie). . . . . . . . . . . . . . 4
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 4
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík
— BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra — EQ3 . . . . .
Nastavenie jednotlivých položiek . . . . . . . . . . .
Použitie voliteľných diaľkových ovládaní . . . .
Diaľkové ovládanie RM-X114 . . . . . . . . . . .
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rádio
Uloženie a príjem staníc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 6
Manuálne ukladanie staníc . . . . . . . . . . . . . . 6
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie AF a TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zvolenie PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8
8
8
8
9
9
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
13
3SK
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:Left
CDX-S2020_SK.book Page 4 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Začíname
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím alebo po výmene
autobatérie, je nutné zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel a pomocou špicatého
predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte tlačidlo
RESET.
Tlačidlo
RESET
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie vtedy, ak
použijete vstavaný zosilňovač.
1
Stlačte tlačidlo (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte
a displej povytiahnite
smerom von.
Nastavenie hodín
(OFF)
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Stlačte a držte (DSPL).
Indikátor hodiny bliká.
2
Stláčaním tlačidla hlasitosti +/–
nastavte hodinu a minútu.
Pozíciu meníte stláčaním (SEL).
3
Stlačte tlačidlo (DSPL).
Hodiny sú v prevádzke.
Pre zobrazenie hodín stlačte (DSPL). Stlačením
(DSPL) obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 7).
Režim DEMO (Predvádzanie)
Keď je zariadenie vypnuté, najprv sa zobrazia
hodiny a potom sa zaháji predvádzací režim
(DEMO).
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
Rada
Pri prenášaní panela používajte dodávané puzdro pre
predný panel.
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
Pre zrušenie režimu DEMO súčasne stlačte
(SEL) a (4), keď je zariadenie vypnuté.
A
B
Poznámka
Na odklopený alebo vybratý predný panel nič neklaďte.
4SK
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:Right
CDX-S2020_SK.book Page 5 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
1
2
3
4
5
6
7
SEL
SEEK
MODE
OFF
SOURCE
BTM
AF
ATT
SENS
1
2
REP
SHUF
3
4
EQ3
5
6
PTY
DSPL
TA
CDX-S2020
8
9 0 qa qs
qd qf
qg qh qj qk ql
w;
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
a Tlačidlo nastavenia hlasitosti +/–
Pre nastavenie hlasitosti.
b Tlačidlo SEL (výber) 4, 7, 8
Voľba položiek.
c Tlačidlo MODE 6
Voľba rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
d Otvor pre disk
Vložte CD disk (popisom nahor),
prehrávanie sa zaháji.
e Displej
CD prehrávač:
Keď sa zmení skladba, zobrazí sa pôvodný
názov novej skladby (ak je funkcia A.SCRL
(Auto Scroll) nastavená na “ON,” dlhé názvy
budú rolovať na displeji (str. 8)).
f Tlačidlo OFF
Vypnutie/zastavenie prehrávania.
g Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
h Tlačidlo
(uvoľnenie predného
panela) 4
i Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia/zmena zdroja (Rádio/CD).
j Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- alternatívne frekvencie) 7
Nastavenie AF pri RDS staniciach.
k Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie, stlačte tlačidlo
znova.
l Tlačidlo SENS/BTM 6
Vylepšenie príjmu: LOCAL/MONO
(stlačte); aktivácia funkcie BTM (stlačte
a držte).
m Tlačidlo RESET (umiestnené za predným
panelom) 4
n Číselné tlačidlá
Rádio:
Naladenie uložených staníc (stlačte);
uloženie staníc (stlačte a držte).
CD prehrávač:
(3): REP
Pre opakované prehrávanie aktuálnej
skladby/disku.
(4): SHUF
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
o Tlačidlo PTY (typ programu) 7
Výber typu programu (PTY) v RDS.
p Tlačidlo DSPL (zobrazenie) 4, 6
Zmena zobrazených položiek.
q Tlačidlo TA (Traffic Announcement
- dopravné správy) 7
Nastavenie TA/TP pri RDS staniciach.
r Tlačidlo EQ3 (ekvalizér) 8
Voľba typu ekvalizéru (XPLOD, VOCAL,
CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM alebo OFF).
s Senzor diaľkového ovládania 9
t Tlačidlo SEEK +/–
Rádio:
Automatické naladenie staníc (stlačte);
manuálne naladenie stanice (stlačte a držte).
CD prehrávač:
Preskočenie skladieb (stlačte); posuv
v skladbe dopredu/dozadu (stlačte a držte).
5SK
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:Left
CDX-S2020_SK.book Page 6 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Rádio
Uloženie a príjem
staníc
Upozornenie
Rada
Ak poznáte frekvenciu stanice, ktorú chcete počúvať,
stlačte a držte (SEEK) +/– a vyhľadajte približnú
frekvenciu, potom stláčaním (SEEK) +/– dolaďte
na požadovanú frekvenciu (manuálne ladenie).
RDS
Pre ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory.
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Prehľad
Automatické ukladanie staníc
— BTM
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
1
Stláčaním tlačidla (SOURCE) zvoľte
“TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Môžete zvoliť FM1, FM2, FM3,
MW alebo LW.
Zobrazované položky
Stlačte a držte (BTM), pokým “BTM”
nebude blikať.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia sa ozve pípnutie.
A Rozhlasové pásmo, Funkcia
B Frekvencia*1 (názov stanice), Hodiny,
RDS údaje
C TA/TP*2
2
Manuálne ukladanie staníc
1
Počas príjmu stanice, ktorú chcete
uložiť, stlačte a držte číselné tlačidlo
predvoľby ((1) až (6)), kým sa
nezobrazí “MEM”.
Na displeji sa zobrazí číslo vybranej predvoľby.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže.
Rada
Pri uložení stanice RDS sa ukladá aj nastavenie
AF/TA (str. 7).
A
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania
Pre naladenie uložených staníc stlačte M alebo m.
Automatické ladenie
1
6SK
Zvoľte rozhlasové pásmo, potom
stlačte (SEEK) +/–, aby sa naladila
stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, akonáhle zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte,
až kým nenaladíte požadovanú stanicu.
C
*1 Počas príjmu RDS stanice sa naľavo od frekvencie
zobrazí “ *”.
*2 Počas príjmu dopravných správ bliká “TA”. Ak je
naladená stanica, ktorá vysiela dopravné správy,
svieti “TP”.
Pre zmenu zobrazovaných položiek B stlačte
(DSPL).
Služby RDS
Toto zariadenie poskytuje nasledovné RDS služby:
AF (Alternative
Frequencies
- alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie
tej istej stanice, podľa
intenzity jej signálu. Táto
funkcia umožní nepretržité
počúvanie tej istej stanice
pri dlhých jazdách, bez
potreby jej nového ladenia
v inej oblasti.
TA (Traffic
Announcement
- dopravné správy)/
TP (Traffic
Programme
- program
s dopravnými
správami)
Aktuálne dopravné
informácie/programy.
Pri vysielaní nejakej
dopravnej informácie/
programu sa preruší práve
počúvaný zdroj zvuku.
Príjem uložených staníc
1
B
PTY (Programme Zobrazí typ aktuálneho
Types - typy
programu. Taktiež vyhľadá
programov)
zvolený typ programu.
CT (Clock Time
- presný čas)
Údaje CT z RDS vysielania
slúžia na nastavenie hodín.
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:Right
CDX-S2020_SK.book Page 7 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Poznámky
• V závislosti od krajiny/regiónu, nemusia byť všetky
RDS funkcie dostupné.
• Služba RDS nebude správne pracovať, ak je signál
slabý, alebo naladená stanica nevysiela RDS údaje.
2 Do piatich sekúnd stlačte číselné tlačidlo
lokálnej stanice znova.
Opakujte tento postup, pokým nenaladíte
lokálnu stanicu.
Nastavenie AF a TA/TP
Zvolenie PTY
1
1
Stláčaním (AF) a/alebo (TA) zvoľte
požadované nastavenie.
Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Uloženie RDS staníc s nastavením
AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte AF/TA a potom uložte stanicu
pomocou BTM alebo manuálne.
Predvolenie úrovne hlasitosti
dopravného spravodajstva
Ak stanica vysiela údaje PTY, zobrazí sa typ
aktuálne vysielaného programu.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo (PTY),
až kým sa nezobrazí požadovaný druh
programu.
3
Stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
Keď je funkcia AF zapnutá: zariadenie je z výroby
nastavené na obmedzenie príjmu iba z určitej
oblasti, takže regionálna stanica nebude preladená
na inú regionálnu stanicu so silnejším signálom.
NEWS (Aktuality), AFFAIRS (Spravodajstvo),
INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávacie programy), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Vedecké programy), VARIED
(Rôzne), POP M (Populárna hudba), ROCK M
(Rocková hudba), EASY M (Nenáročná hudba),
LIGHT M (Ľahká klasika), CLASSICS
(Klasická hudba), OTHER M (Iný typ hudby),
WEATHER (Počasie), FINANCE (Finančné
správy), CHILDREN (Vysielanie pre deti),
SOCIAL A (Spoločenské udalosti), RELIGION
(Náboženské programy), PHONE IN
(Telefonáty poslucháčov), TRAVEL
(Cestovanie), LEISURE (Voľný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country hudba),
NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Folková hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne vysielanie)
Ak opustíte oblasť príjmu tohto regionálneho
programu, stlačte a držte (AF), kým sa
nezobrazí “REG-OFF”.
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v krajinách/
oblastiach, kde nie sú dostupné PTY údaje.
Poznámka
Táto funkcia nepracuje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Nastavenie CT
Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť
dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli.
1 Stláčaním tlačidiel hlasitosti +/– nastavte
úroveň hlasitosti.
2 Stlačte a držte (TA), kým sa nezobrazí “TA”.
Príjem mimoriadnych hlásení
Keď je AF alebo TA zapnuté, mimoriadne hlásenie
automaticky preruší aktuálny zdroj zvuku.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Funkcia Local Link
(iba Veľká Británia)
1
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
1 Počas FM príjmu stlačte číselné tlačidlo ((1)
až (6)), pod ktorým je uložená lokálna
stanica.
Počas príjmu rádia súčasne stlačte
tlačidlá (SEL) a (2).
7SK
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:Left
CDX-S2020_SK.book Page 8 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení
zvuku
Nastavenie položiek
Nastaviť je možné nasledujúce položky
(podrobnosti na príslušných stranách):
“z” označuje počiatočné nastavenie.
1
Nastavenie zvukových
charakteristík — BAL/FAD
Súčasne stlačte (SEL) a požadované
tlačidlo.
Stlačte
Položky nastavení
Nastaviť môžete vyváženie medzi ľavými
a pravými reproduktormi (BAL) a vyváženie medzi
zadnými a prednými reproduktormi (FAD).
(SEL) + (2)
CT (Clock Time - presný čas)
1
(SEL) + (3)
Stláčajte (SEL), kým sa nezobrazí
“BAL” alebo “FAD”.
Položka sa mení nasledovne:
LOW* t MID* t HI* t
BAL (ľavý-pravý) t FAD (predné-zadné)
* Ak je aktívny ekvalizér EQ3 (str. 8).
2
Stláčaním tlačidla hlasitosti +/–
nastavte zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a displej obnoví normálny režim prehrávania/
príjmu rozhlasu.
Poznámka
Nastavenie vykonajte do 3 sekúnd od zvolenia položky.
(SEL) + (4)
(SEL) + (6)
Nastavenie “CT-ON” alebo
“CT-OFF” (z) (str. 6, 7).
A.SCRL*1 (Automatické
rolovanie)
Automatické rolovanie
dlhých názvov pri zmene
skladby.
– “ON”: zapnuté.
– “OFF” (z): vypnuté.
DEMO*2 (Predvádzanie)
Nastavenie “DEMO-ON” (z)
alebo “DEMO-OFF” (str. 4).
BEEP (Pípanie)
Nastavenie “BEEP-ON” (z)
alebo “BEEP-OFF.”
*1 Pri prehrávaní CD TEXT disku.
*2 Keď je zariadenie vypnuté.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3
Po dokončení nastavenia displej obnoví
normálny režim prehrávania/príjmu rozhlasu.
Nastavenia ekvalizéra môžete nastavovať
a ukladať pre rôzne frekvenčné pásma.
1
Zvoľte zdroj a stláčaním (EQ3) zvoľte
typ EQ3.
2
Stláčaním (SEL) zvoľte “LOW,” “MID”
alebo “HI”.
3
Stláčaním tlačidla hlasitosti +/–
nastavte zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Pre nastavenie krivky opakujte kroky 2 a 3.
Pre obnovenie výrobného nastavenia krivky, pred
dokončením nastavenia stlačte a držte (SEL).
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a displej obnoví normálny režim prehrávania/
príjmu rozhlasu.
8SK
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:Right
CDX-S2020_SK.book Page 9 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Výmena lítiovej batérie
Použitie voliteľných
diaľkových ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala
vydržať približne 1 rok. (Životnosť môže byť
kratšia v závislosti od podmienok používania.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového
ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Diaľkové ovládanie
RM-X114
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní s rovnakým
názvom ako tlačidlá na zariadení ovládajú
rovnaké funkcie.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
x
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
stranou +
nahor
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST*
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
Nasledujúce tlačidlá na diaľkovom ovládaní
majú rôzne názvy ako tlačidlá/funkcie
na zariadení.
• Tlačidlá </, (SEEK –/+)
Ovládanie rádia/CD, rovnaké ako (SEEK) +/–
na zariadení. (Podrobnosti viď “S bezdrôtovým
diaľkovým ovládaním” na príslušných
stranách.)
• Tlačidlo SOUND
Rovnaké ako (SEL) na zariadení.
• Tlačidlá M/m (DISC*/PRESET +/–)
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď kontaktujte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
* Nedostupné pri tomto zariadení.
Poznámka
Ak je zariadenie vypnuté a displej zhasne, nie je
možné použiť diaľkové ovládanie, až kým nestlačíte
(SOURCE) na zariadení, alebo nevložíte disk.
9SK
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:Left
CDX-S2020_SK.book Page 10 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom svetle, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická vysúvateľná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu
dôjde, zariadenie nebude pracovať správne.
V takomto prípade vyberte zo zariadenia disk
a ponechajte zariadenie mimo prevádzky približne
hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Disk uchopte vždy za okraje a aby nedošlo
k znečisteniu, nedotýkajte sa povrchu bez popisu.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich
v obaloch alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo
pod zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Nie je možné prehrávať CD disky s priemerom
8 cm.
• Pred prehrávaním vyčistite
disk komerčne dostupnou
čistiacou handričkou. Čistite
ho smerom od stredu
k okrajom v smere šípok.
Nepoužívajte rozpúšťadlá,
ako benzín, riedidlo,
komerčne dostupné čistiace
prostriedky alebo antistatické
spreje na analógové platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti
od zariadenia, na ktorom boli nahrávané,
prípadne v závislosti od povahy disku) sa
nemusia v tomto zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto
návode popísané, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Údržba
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote.
Ak dôjde k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za
novú. Keď sa poistka prepáli
znovu, môže ísť o poruchu
vo vnútri zariadenia.
V takomto prípade sa obráťte
na najbližšieho predajcu Sony.
Poistka (10A)
Čistenie konektorov
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami
alebo nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu
vyskytnúť nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov
(t.j. nemusí byť možné prehrávanie
alebo zvuk môže preskakovať) z dôvodu
deformovania nálepky vplyvom tepla
alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa
pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
10SK zariadenie poškodiť. Nepoužívajte takéto disky.
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným
panelom a zariadením. Aby ste takejto situácii
predišli, vyberte predný panel (str. 4) a očistite
konektory čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu.
Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť
k ich poškodeniu.
Základná
jednotka
Zadná časť predného
panela
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:Right
CDX-S2020_SK.book Page 11 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Demontáž zariadenia
1
Technické údaje
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 4).
2 Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného
krytu.
Uvoľnovacie kľúče vložte
podľa obrázka.
3 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte
ochranný kryt.
Rádio
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Výkonový zosilňovač
Výstupy: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 45 W × 4 (pri 4 Ohm)
2
Všeobecne
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom
dovnútra
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
Výstup:
Konektor pre napájanie elektrickej antény
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný konektor pre anténu
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V DC auto batéria
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 x 50 x 176 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 x 53 x 161 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Puzdro pre predný panel (1)
Voliteľné príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X114
Právo na zmeny vyhradené.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
11SK
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:Left
CDX-S2020_SK.book Page 12 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Z displeja sa stratila/na displeji sa
nezobrazila indikácia.
• Niektoré časti boli spájkované bezolovnatou
spájkou. (viac ako 80 %)
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Výplň obalového materiálu netvorí polystyrén.
• Zobrazenie sa vypne po stlačení a pridržaní
tlačidla (OFF).
t Stlačte a pridržte tlačidlo (OFF) znova,
aby sa zobrazilo zobrazenie.
• Konektory sú znečistené (str. 10).
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť CD disk.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko
v poriadku, skontrolujte poistku.
• Keď je zariadenie vypnuté a displej zhasne,
zariadenie nie je možné ovládať diaľkovým
ovládaním.
t Zariadenie zapnite.
Elektrická anténa sa nevysunie.
Elektrická anténa nie je vybavená spínacím relé.
Nepočuť zvuk.
• Hlasitosť je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone
ATT (keď je kábel autotelefónu pripojený
ku vedeniu ATT).
• Pozícia ovládača (FAD) nie je nastavená pre
2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
Zvukový signál je vypnutý (str. 8).
Obsah pamäte je vymazaný.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Kábel napájania alebo autobatéria bola
odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín je
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
• Je už vložený iný CD disk.
• CD disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 10).
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s mnohými znakmi nemusia
položky rolovať.
• Funkcia “A.SCRL” je vypnutá.
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 8)
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie namontujte pod uhlom menším
ako 45° v pevnej časti vozidla.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte kábel pre elektrické ovládanie antény
(modrý) alebo kábel napájania príslušenstva
(červený) k anténovému zosilňovaču
(iba ak má váš automobil zabudovanú FM/
MW/LW anténu v zadnom/bočnom okne).
• Skontrolujte zapojenie autoantény.
• Autoanténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie kábla ovládania
elektrickej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
V konektore napájania príslušenstva
v automobile nie sú správne prepojené káble.
12SK
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:Right
CDX-S2020_SK.book Page 13 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Automatické ladenie nie je možné.
L.SEEK +/–
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania nie
je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často: Stláčajte
(SENS), kým sa nezobrazí “LOCAL-ON”.
t Ladenie sa nezastaví na stanici: Stláčajte
(SENS), kým sa nezobrazí “MONO-ON”
alebo “MONO-OFF” (FM) alebo
“LOCAL-OFF” (MW/LW).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Režim miestneho vyhľadávania je počas
automatického ladenia zapnutý.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
NO NAME
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Stlačením (SENS) nastavte režim
monofonického príjmu na “MONO-ON.”
Vysielanie stereo FM programu je počuť
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Stláčajte (SENS), kým sa nezobrazí
“MONO-OFF”.
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu
frekvenciu pre aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká,
stlačte (SEEK) +/–. Zariadenie začne
vyhľadávať inú frekvenciu s tými istými
údajmi PI (Programme Identification)
(zobrazí sa “PI SEEK”).
Skladba alebo disk nie je pomenovaný.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní
staníc s údajmi TP.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové
zobrazenie nezmizne, obráťte sa na predajcu
alebo autorizovaný servis Sony.
RESET
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania
sa spustí funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP alebo má slabý
signál.
t Vypnite funkciu TA (str. 7).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Zapnite funkciu TA (str. 7).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné
hlásenia, aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný druh programu.
Zariadenie nie je možné z nejakého dôvodu
používať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
“
” alebo “
”
Počas rýchleho posuvu dopredu alebo dozadu
ste dosiahli začiatok alebo koniec disku a nie je
môže pokračovať ďalej.
“ ”
*
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak zariadenie vezmete do servisu z dôvodu
problémov pri prehrávaní CD disku, vezmite aj
disk, ktorý ste používali pri vzniknutí problému.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
ERROR
• CD disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk alebo vložte CD disk správne.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk
FAILURE
Zapojenie reproduktora/zosilňovača nie je
správne.
t Podrobnosti o zapojení sú v priloženom
návode na montáž/zapojenie.
HI TEMP
Okolitá teplota prekročila 50°C.
t Počkajte, kým teplota neklesne pod 50°C.
13SK
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:None
CDX-S2020_SK.book Page 14 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
C:\Temp\Temp01\CDX-S2020_SK_oprava 05-01-05\Fm\Sk_04-13_CDX-S2020.fm
masterpage:None
CDX-S2020_SK.book Page 15 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
Sk_16-16_CDX-S2020.fm
masterpage:Right
CDX-S2020_SK.book Page 14 Wednesday, January 5, 2005 8:19 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
Download PDF

advertising