Sony | CDX-GT710 | Sony CDX-GT710 Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_01-01_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 1 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
2-898-876-31 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 14.
CDX-GT710
© 2007 Sony Corporation
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_02-02_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 2 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri
v časti Montáž/Zapojenia.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického vypínania
(Auto Off) (str. 14).
Zariadenie sa automaticky úplne vypne
v nastavenom čase po čiastočnom vypnutí,
čím sa zabráni vybíjaniu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
SonicStage a jeho logo sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
“ATRAC” a jeho logo sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Vyrobené v licencii
spoločnosti BBE Sound, Inc.
v zmysle jedného alebo
viacerých nasledovných patentov USA:
5510752, 5736897. BBE a symbol BBE sú
ochranné známky spoločnosti BBE Sound, Inc.
Proces BBE MP (Minimalizovaná
polynomiálna nelineárna saturácia) zlepšuje
digitálne komprimovaný zvuk (napr. MP3) tým,
že obnovuje a opravuje vyššie harmonické,
ktoré boli pri kompresii potlačené. Proces BBE
MP generuje zo zdrojového materiálu párne
harmonické, čím sa účinne obnovuje teplota,
detailnosť a odtieň zvuku.
R
2
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_03-03_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 3 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Obsah
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ďalšie funkcie
Začíname
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastaviteľných položiek
— MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . .
CD/MD menič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otočný ovládač RM-X4S . . . . . . . . . . . . . .
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Príprava diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 6
Vloženie disku do zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . 6
Vysunutie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie uhla predného panela . . . . . . . . . . . 7
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diaľkové ovládanie RM-X154 . . . . . . . . . . . 8
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rádio
13
13
13
14
14
14
15
16
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory AAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory ATRAC CD . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
17
17
18
18
18
18
18
18
19
20
20
22
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . 10
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . 10
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . 10
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . 10
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Naladenie stanice zo zoznamu — LIST . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 4 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Vážení zákazníci
Začíname
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením
autorádia s prehrávačom CD diskov Sony. Vaše
cesty vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA disky (aj s CD
TEXT*), CD-R/CD-RW disky (MP3/WMA/
AAC súbory zapísané metódou Multi Session
(str. 17)) a ATRAC CD disky (ATRAC3
a ATRAC3plus formát (str. 18)).
Typ disku
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne zmene zapojení, je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel a pomocou špicatého
predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte tlačidlo
RESET.
Tlačidlo RESET
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
ATRAC CD
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
– Môžete počúvať FM stanice so systémom
Radio Data System (RDS).
• Nastavenie zvuku
– Parametrický ekvalizér EQ3: Môžete
zvoliť ľubovoľnú krivku zo 7 predvolených
kriviek ekvalizéra a vykonať nastavenie podľa
potreby.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
Vytvorenie rozsiahlejšieho zvukového poľa
pomocou syntézy virtuálnych reproduktorov,
za účelom zvýraznenia zvuku reproduktorov,
aj keď sú nainštalované nízko pri podlahe.
– BBE MP: Zlepšenie digitálne
komprimovaného zvuku, akým je zvuk MP3
súborov.
• Nastavenie obrázka
Na zariadení môžete nastaviť zobrazovanie
rôznych obrázkov.
• Voliteľné ovládacie príslušenstvo
Môžete tiež ovládať voliteľné CD/MD meniče.
• Pripojenie doplnkového zariadenia
Vstupný konektor AUX v prednej časti
zariadenia umožňuje pripojiť prenosné audio
zariadenie.
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Príprava diaľkového ovládania
Pred prvým použitím diaľkového ovládania
odstráňte izolačný prvok.
* CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA),
ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku,
meno interpreta a názvy skladieb.
4
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 5 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
2
Stlačte (MENU).
Otáčajte ovládačom hlasitosti, kým sa
nezobrazí “Clock Adjust”, potom
stlačte (ENTER).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie hodín.
3
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) +/–.
4
Po nastavení minút stlačte (ENTER).
Hodiny sú v prevádzke.
Pomocou diaľkového ovládania
V krokoch 2 až 3: namiesto ovládača hlasitosti
stláčajte M alebo m; v kroku 3: stlačte < alebo ,
namiesto (SEEK) –/+.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 12).
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Signál zaznie, len ak používate vstavaný
zosilňovač zariadenia.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte .
Ľavá strana predného panela sa uvoľní.
3
Posuňte predný panel doľava, potom
jemne potiahnite predný panel
smerom k vám.
(OFF)
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo
pod zadným sklom zaparkovaného vozidla.
5
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 6 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
Stlačením (SOURCE) na zariadení (alebo
vložením disku) aktivujte zariadenie.
Vloženie disku do zariadenia
1
Stlačte Z.
Predný panel sa automaticky posunie nadol.
2
Vložte disk (popisom nahor).
Predný panel sa automaticky zasunie nahor
a automaticky sa spustí prehrávanie.
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Vysunutie disku
1
Stlačte Z.
Predný panel sa automaticky posunie nadol
a vysunie sa disk.
2
Stlačením Z zatvorte predný panel.
Poznámka
Predný panel sa automaticky zasunie nahor
po 15 sekundách od jeho posunutia nadol.
6
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 7 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Nastavenie uhla predného panela
(ANGLE)
1
Opakovane zatláčajte a pridržte
(ANGLE), kým sa nenastaví vhodný
uhol predného panela.
Predný panel je možné nastaviť do 3 polôh.
Ak chcete obnoviť pôvodnú polohu predného
panela, opakovane zatlačte a pridržte (ANGLE),
kým sa neobnoví jeho pôvodná poloha.
Rady
• Po posunutí predného panela nadol (za účelom
vloženia disku) sa automaticky obnoví jeho
nastavená poloha.
• Uhol polohy predného panela je uložený v pamäti
zariadenia. Po vypnutí zapaľovania sa obnoví
výrobne nastavená poloha panela, ak zapaľovanie
zapnete, panel sa nastaví do nastavenej polohy.
7
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 8 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
1
2
3
4 567
8
9
q;
PUSH SOUND / ENTER
ANGLE
MODE
MENU
SEEK
IMAGE
SEEK
LIST
SOURCE
AUX
PTY
REP
SHUF
DSPL
1
2
GP/ALBM
3
4
BBE MP
PAUSE
5
6
AF/TA
OFF
CDX-GT710
qa qs
qdqf
Diaľkové ovládanie RM-X154
qj
qs
5
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MENU
MODE
LIST
+
ql
ENTER
w;
qf
wa
ws
wd
2
qd
wf
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
SHUF
2
3
4
5
PAUSE
6
+
VOL
–
wg
wh
qg
qh qj qk
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých čísla
sú za popisujúcim textom. Tlačidlá na diaľkovom
ovládaní zodpovedajúce tlačidlám na zariadení
majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na zariadení.
A Ovládač SEEK +/–
CD/MD*1:
Prepínanie skladieb (stlačenie nahor/nadol);
Súvislé prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte
nahor/nadol, potom ho do 1 sekundy stlačte
znova nahor/nadol a pridržte ho zatlačené);
Zrýchlený posuv v skladbe vpred/vzad
(zatlačenie a pridržanie nahor/nadol).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (zatlačenie
nahor/nadol); Manuálne naladenie stanice
(zatlačenie a pridržanie nahor/nadol).
B Tlačidlo MODE 10, 15
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW);
Výber zariadenia*2.
C Ovládač hlasitosti
Nastavenie hlasitosti.
Tlačidlo SOUND
Potvrdenie nastavení zvuku.
Tlačidlo ENTER
Aplikácia nastavení Menu.
D Senzor diaľkového ovládania
E Tlačidlo MENU
Potvrdenie Menu.
8
F Tlačidlo IMAGE
Výber zobrazovaného obrázka.
Režim Movie 1-3 t Režim Spectrum
analyzer 1-5 t Režim Wall paper 1-3
(pozadie) t Štandardný režim prehrávania/
Príjem rozhlasu
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 9 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
G Tlačidlo RESET (umiestnené za predným
panelom) 4
ql Tlačidlo ENTER
Potvrdenie nastavenia.
H Otvor pre disk 6
Vloženie disku.
w; Tlačidlá </, (SEEK –/+)
CD/MD*1:
Prepínanie skladieb (stlačenie); Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené); Zrýchlený posuv v skladbe
vpred/vzad (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie);
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
I Displej
J Tlačidlo Z (vysunutie)/ANGLE 7
Vysunutie disku/odklopenie predného panela
(stlačenie); nastavenie predného panela
do 3 polôh (zatlačenie a pridržanie).
K Tlačidlo
(uvoľnenie predného
panela) 5
L Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia; Zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/MD*1/AUX).
M Tlačidlo LIST 11, 15
Zobrazenie zoznamu.
N Tlačidlo DSPL (displej)/PTY (Program
Type - typ programu) 12
Zmena zobrazovaných položiek; výber PTY
pri RDS staniciach.
O Číselné tlačidlá
CD/MD*1:
(1): REP 10, 15
(2): SHUF 10, 15
(3)/(4): GP*3/ALBM*4 –/+
Prepínanie albumov (stlačenie);
Súvislé prepínanie albumov (zatlačenie
a pridržanie).*5
(5): BBE MP 2
Pre zapnutie funkcie BBE MP nastavte
“BBE MP on”. Pre zrušenie nastavte
“BBE MP off”.
(6): PAUSE*6
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie);
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
P Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - dopravné správy) 11
Nastavenie AF a TA pri RDS staniciach.
Q Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia; vypnutie zdroja zvuku.
R Vstupný konektor AUX 14
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní
nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné funkcie.
Pred použitím odstráňte izolačný prvok (str. 4).
wa Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti.
ws Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
wd Tlačidlo SOUND
Potvrdenie nastavení zvuku.
wf Tlačidlá M/m (+/–)
Výber požadovanej rozhlasovej stanice/
prepínanie skupín (stlačenie); súvislé
prepínanie skupín (zatlačenie a pridržanie).
wg Tlačidlo SCRL (rolovanie) 10
Rolovanie položky na displeji.
wh Číselné tlačidlá
CD/MD*1:
(1): REP 10, 15
(2): SHUF 10, 15
(6): PAUSE*6
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie);
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Ak je k zariadeniu pripojený MD menič.
Ak je k zariadeniu pripojený CD/MD menič.
Keď sa prehráva ATRAC CD disk.
Keď sa prehráva MP3/WMA/AAC disk.
Ak je pripojený menič, operácia je odlišná,
pozri str. 15.
*6 Pri prehrávaní v tomto zariadení.
*1
*2
*3
*4
*5
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výmene batérie pozri “Výmena lítiovej
batérie v diaľkovom ovládaní” na str. 18.
9
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 10 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
CD prehrávač
Podrobnosti o výbere CD/MD meniča pozri str. 15.
Zobrazované položky
Príklad: Keď nastavíte režim Info (informácie)
na “All” (str. 14).
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich
príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory.
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc — BTM
A Indikácia zdroja zvuku (CD/ATRAC/WMA/
MP3/AAC)
B Hodiny
C Číslo skladby/albumu/skupiny, Názov disku/
interpreta/albumu/skupiny/skladby, Uplynutý
prehrávací čas, Textová informácia
Pre zmenu zobrazených položiek C stlačte
(DSPL). Pre rolovanie zobrazených položiek C
stlačte (SCRL) na diaľkovom ovládaní, alebo
nastavte “Auto Scroll on” (str. 14).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti
o súboroch MP3/WMA/AAC pozri str. 18; ATRAC CD
disky pozri str. 18.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(1) (REP) alebo (2) (SHUF), až kým sa
na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
Repeat Track
skladby opakovane.
Repeat Album*1 albumu opakovane.
Repeat Group*2 skupiny opakovane.
Shuffle Album*1 albumu v náhodnom poradí.
Shuffle Group*2 skupiny v náhodnom poradí.
Shuffle Disc
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým
sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
3
Stlačte (MENU).
Otáčajte ovládačom hlasitosti, kým
sa nezobrazí “BTM”, potom stlačte
(ENTER).
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 3: namiesto ovládača hlasitosti stláčajte M
alebo m.
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné
tlačidlo ((1) to (6)), kým sa nezobrazí
“MEM”.
Na displeji sa zobrazí číslo zvolenej
predvoľby.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže a
nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie AF/
TA (str. 11).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
disku v náhodnom poradí.
*1 Keď sa prehráva MP3/WMA/AAC disk.
*2 Keď sa prehráva ATRAC CD disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “Repeat off” alebo “Shuffle off”.
10
1
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte ovládač
(SEEK) +/–, aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, akonáhle zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte,
až kým nenaladíte požadovanú stanicu.
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 11 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte ovládač (SEEK) +/– pre vyhľadanie
približnej frekvencie a potom stláčaním ovládača
(SEEK) +/– požadovanú frekvenciu jemne dolaďte
(manuálne ladenie).
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “RDS”.
Naladenie stanice zo zoznamu
— LIST
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice,
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
Môžete zobraziť zoznam frekvencií.
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (LIST).
Zobrazia sa frekvencie.
2
Otáčaním ovládača hlasitosti zobrazte
želanú stanicu.
3
Stlačením (ENTER) zvolenú stanicu
aktivujete.
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
príjmu rozhlasu.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 2: namiesto ovládača hlasitosti stláčajte M
alebo m.
RDS
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/programy.
Pri vysielaní nejakej dopravnej informácie/
programu sa preruší práve počúvaný zdroj zvuku.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela
údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne.
Nastavenie AF a TA
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
1
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF on
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
Zobrazované položky
TA on
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
Príklad: Keď nastavíte režim Info (informácie)
na “All” (str. 14).
AF/TA on
aktiváciu AF aj TA.
AF/TA off
deaktiváciu AF aj TA.
A
B
C
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
D
E
A Rozhlasové pásmo
B TP/TA/AF*1
C Hodiny
D Číslo predvoľby
E Frekvencia*2 (Názov stanice), RDS dáta
*1 Keď je Info (informácie) nastavené na “All”:
– Ak je naladená stanica, ktorá vysiela dopravné
správy “TP”, svieti “TP”.
– Ak je zapnuté “TA/AF”, svieti “TA”/“AF”.
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
11
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 12 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Predvolenie úrovne hlasitosti
dopravného spravodajstva
Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť
dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli.
1 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti.
2 Zatlačte a pridržte tlačidlo (AF/TA), kým sa
nezobrazí “TA”.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku k
automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Počúvanie jedného regionálneho
programu
— Regional
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na
určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú
regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “Regional off” (str. 14).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link (len pre Veľkú
Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
3
Stlačte (ENTER).
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
News (Správy), Current Affairs (Aktuálne
udalosti), Information (Informácie), Sport
(Šport), Education (Vzdelávanie), Drama
(Dramatická tvorba), Cultures (Kultúra),
Science (Veda), Varied Speech (Rôzne),
Pop Music (Populárna hudba), Rock Music
(Rocková hudba), Easy Listening (Nenáročná
hudba), Light Classics M (Ľahká klasika),
Serious Classics (Vážna hudba),
Other Music (Iné druhy hudby), Weather &
Metr (Počasie), Finance (Financie),
Children’s Progs (Vysielanie pre deti),
Social Affairs (Spoločenské udalosti),
Religion (Náboženstvo), Phone In
(Telefonáty poslucháčov), Travel & Touring
(Cestovanie), Leisure & Hobby (Voľný čas),
Jazz Music (Jazzová hudba), Country Music
(Country hudba), National Music (Národná
hudba), Oldies Music (Evergreeny),
Folk Music (Ľudová hudba), Documentary
(Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých
krajinách/oblastiach, kde nie sú k dispozícii
údaje PTY.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT ON” (str. 14).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
Výber PTY
1
Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Otáčaním ovládača hlasitosti zobrazte
želaný typ programu.
12
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 13 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových
charakteristík
1
2
3
Stlačte (SOUND).
Otáčajte ovládačom hlasitosti, kým sa
nezobrazí želaná položka Menu, potom
stlačte (ENTER).
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
nastavenie, potom stlačte (ENTER).
Nastavenie je dokončené.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Pomocou diaľkového ovládania
V krokoch 2 až 3: namiesto ovládača hlasitosti
stláčajte M alebo m.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 Tune
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stlačte
(SOUND).
2
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
“EQ3 parametric”, potom stlačte
(ENTER).
3
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
“Custom”, potom stlačte (SEEK) +
(nahor).
4
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
“EQ3 Mode Tune”, potom stlačte
(ENTER).
5
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
frekvenčné pásmo “LOW”, “MID”
alebo “HI”, potom stlačte (ENTER).
6
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
stredovú frekvenciu, ktorú chcete
nastaviť, potom stlačte (SEEK) +
(nahor).
Voliteľné frekvencie v jednotlivých pásmach:
LOW - Nízke tóny: 60 Hz alebo 100 Hz
MID - Stredné tóny: 500 Hz alebo 1,0 kHz
HI - Vysoké tóny: 10,0 kHz alebo 12,5 kHz
7
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
krivku ekvalizéra.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
8
Stlačte (ENTER).
Opakovaním krokov 5 až 8 nastavte ostatné
frekvenčné pásma.
9
Stlačte (SEEK) – (nadol).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” označuje výrobné nastavenie.
EQ3 parametric (Parametrický ekvalizér EQ3)
Výber typu ekvalizéra: “Xplod”, “Vocal”,
“Edge”, “Cruise”, “Space”, “Gravity”,
“Custom” alebo “off” (vypnutie) (z).
DSO
Výber režimu DSO: “1”, “2”, “3” alebo “off”
(vypnutie) (z). Čím vyššie číslo, tým výraznejší
efekt.
Balance (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia medzi ľavými a pravými
reproduktormi: “R10” – “0” (z) – “L10”
Fader (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia medzi prednými a
zadnými reproduktormi: “F10” – “0” (z) –
“R10”
Subwoofer
Nastavenie hlasitosti subwoofera: “+10” – “0”
(z) – “–10”
(pri najnižšom nastavení sa zobrazí “– ∞”.)
LPF (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“off” (z) (vypnutie), “125Hz” alebo “78Hz”.
AUX Level* (Úroveň AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
doplnkové zariadenie. Toto nastavenie
eliminuje potrebu nastavenia úrovne hlasitosti
medzi zdrojmi zvuku (str. 14).
Nastaviteľná úroveň: “+18 dB” – “0 dB” (z) –
“–8 dB”
* Keď je aktívny zdroj zvuku AUX.
Ak chcete obnoviť výrobné nastavenie krivky
ekvalizéra, v kroku 4 zvoľte “EQ3 Mode
Initialize” a “Yes”.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Pomocou diaľkového ovládania
V krokoch 2 až 7: namiesto ovládača hlasitosti
stláčajte M alebo m; v krokoch 3, 6 a 9: stlačte <
alebo , namiesto (SEEK) –/+.
13
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 14 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Úprava nastaviteľných položiek
— MENU
1
2
Stlačte (MENU).
3
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
nastavenie, potom stlačte (ENTER).
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte (MENU).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Otáčajte ovládačom hlasitosti, kým sa
nezobrazí želaná položka Menu, potom
stlačte (ENTER).
Pomocou diaľkového ovládania
V krokoch 2 až 3: namiesto ovládača hlasitosti
stláčajte M alebo m.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” označuje výrobné nastavenie.
Setup
Clock Adjust (str. 5)
CT (Clock Time - Presný čas)
Nastavenie “on” alebo “off” (z) (str. 11, 12).
Beep (Pípanie)
Nastavenie “on” (z) alebo “off”.
RM (Otočný ovládač)
Zmena smeru ovládania otočným ovládačom.
– “NORM” (z): Ovládanie v zmysle výrobného
nastavenia.
– “REV”: Pri montáži otočného ovládača
na pravú stranu stĺpika volantu.
Auto Off
Automatické vypnutie v nastavenom čase, keď je
zariadenie čiastočne vypnuté: “NO” (z),
“30 sec”, “30 min” alebo “60 min”.
Display
14
Auto Image
Nastavenie zobrazovania rôznych obrázkov.
– “All”: Postupné opakované zobrazovanie
obrázkov vo všetkých režimoch zobrazenia.
– “Movie” (z): Zobrazovanie pohyblivého
obrazu.
– “SA”: Zobrazovanie spektrálneho analyzéra.
– “off”: Nezobrazovanie obrázka.
Info (Informácie)
Zobrazovanie informácií (podľa zdroja zvuku
atď.).
– “Simple” (z): Nezobrazovanie položiek.
– “All”: Zobrazovanie všetkých položiek.
– “Clear”: Automatické vypnutie zobrazenia
položiek.
Demo*1 (Predvádzanie)
Nastavenie “on” (z) alebo “off”.
Dimmer
Úprava intenzity osvetlenia displeja.
– “Auto” (z): Stmavnutie displeja, keď zapnete
svetlá.
– “on”: Stmavnutie displeja.
– “off”: Displej netmavne.
Illumination
Zmena farby osvetlenia: “Blue” (z) alebo
“Red”.
Auto Scroll
Automatické rolovanie dlhej zobrazenej
položky po zmene disku/albumu/skupiny/
skladby.
– “on” (z): Rolovanie.
– “off”: Rolovanie vypnuté.
Receive Mode
Local (Režim miestneho vyhľadávania)
– “off” (z): Normálne ladenie.
– “on”: Ladenie len staníc s najsilnejším
signálom.
Mono*2 (Monofonický režim)
Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte
monofonický režim príjmu.
– “off” (z): Počúvanie stereo vysielania
stereofonicky.
– “on”: Počúvanie stereo vysielania
monofonicky.
Regional
Nastavenie “on” (z)” alebo “off” (str. 12).
BTM (str. 10)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení môžete reprodukovať
jeho zvuk v automobile.
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na tomto
zariadení aj na prenosnom audio zariadení.
Postupujte nasledovne:
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Pripojte zariadenie.
Zdroj zvuku sa automaticky prepne
na “AUX”.
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 15 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Diskov
opakovane.
Diskov súvislo potom do 2 sekúnd zatlačte
znova a pridržte ho.
AUX
AUX
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1 Počas prehrávania stláčajte tlačidlo (1) (REP)
alebo (2) (SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
3 Znížte hlasitosť na zariadení.
4 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
5 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na zariadení.
6 Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 13).
CD/MD menič
Výber meniča
1 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “CD” alebo “MD”.
2 Stláčaním (MODE) zvoľte požadovaný menič.
Číslo zariadenia, indikácia MP3*1
Indikácia LP2/LP4*2
Číslo disku/albumu
Prehrávanie sa spustí.
*1 Keď sa prehráva MP3 disk.
*2 Keď sa prehráva MDLP disk.
Prepínanie albumov a diskov
Pre prehrávanie
Repeat Disc*1 disku opakovane.
Shuffle
Changer*1
skladieb z meniča v náhodnom
poradí.
Shuffle All*2
skladieb zo všetkých zariadení
v náhodnom poradí.
*1 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD/MD
meničov.
*2 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD meničov,
alebo dva alebo viacero MD meničov.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “Repeat off” alebo “Shuffle off”.
Rada
Režim “SHUF-ALL” “nezmieša” skladby medzi CD
a MD meničmi.
Vyhľadanie disku podľa názvu
— LIST
Ak je pripojený CD menič s funkciou CD TEXT
alebo MD menič, môžete zvoliť disk zo
zoznamu.
Ak je disk pomenovaný užívateľom, v zozname
sa zobrazí jeho názov.
1 Počas prehrávania stlačte (LIST).
Zobrazí sa číslo alebo názov disku.
2 Otáčaním ovládača hlasitosti zobrazte želaný
disk.
3 Stlačením (ENTER) spustite prehrávanie
disku.
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 2: namiesto ovládača hlasitosti stláčajte M
alebo m.
1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo (3)/(4)
(GP/ALBM –/+).
Pre prepnutie
Stlačte (3)/(4) (GP/ALBM
–/+)
Albumu
a uvoľnite (chvíľu pridržte).
Albumov
súvislo
do 2 sekúnd od prvého
uvoľnenia.
15
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 16 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Zmena nastavenia smeru ovládania
Otočný ovládač RM-X4S
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte
na otočný ovládač príslušné nálepky.
Zvyšovanie
Znižovanie
SOUND
MODE
DSPL
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu stĺpika volantu, môžete zmeniť
nastavenie smeru ovládania.
DSPL
MODE
SOUND
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SOUND).
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie
ako tlačidlá na zariadení.
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Ovládač PRESET/DISC
Rovnako ako tlačidlá (GP/ALBM) –/+
na zariadení (zatlačte a otáčajte).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako ovládač hlasitosti na zariadení
(otáčajte).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako tlačidlo (SEEK) –/+ na zariadení
(otáčajte, alebo otočte a pridržte).
16
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 17 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom svetle, pred ďalším používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte
zariadenie mimo prevádzky približne hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Aby nedošlo k znečisteniu disku, nedotýkajte sa
jeho povrchu. Disk uchopte vždy za okraje.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho od stredu
k okrajom v smere šípok.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky,
alebo antistatické spreje určené
pre klasické platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od
zariadenia, na ktorom boli nahrávané, prípadne
v závislosti od povahy disku) sa nemusia v tomto
zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– Priečinky (Albumy): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– Súbory (skladby) a priečinky na disku: 300
(ak názvy priečinkov/súborov pozostávajú
z mnohých znakov, možný počet súborov/
priečinkov môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 64 (Romeo).
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len
prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie)
(ostatné formáty sa vynechajú). Priorita formátov
je: CD-DA, ATRAC CD a MP3/WMA/AAC.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa
len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA,
prehrá sa Session (sekcia) so záznamom vo
formáte ATRAC CD alebo MP3/WMA/AAC.
Ak disk neobsahuje žiadne dáta v niektorom
z týchto formátov, zobrazí sa “NO Music”.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať 8 cm CD disky.
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné
so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať
v tomto zariadení.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
17
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 18 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Poradie prehrávania súborov MP3/
WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
Súbory AAC
• AAC, čo je skratka pre Advanced Audio Coding,
je štandard formátu na kompresiu audio súborov.
Komprimuje údaje z audio CD disku na cca 1/11*
pôvodnej veľkosti.
• Zobraziteľných znakov v AAC tag je 126 znakov.
• Pri pomenúvaní súborov AAC nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.m4a”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch AAC s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý prehrávací čas nemusí
zobraziť presne.
* Len pre 128 kb/s
Poznámka k súborom AAC
Prehrávanie súborov s ochranou autorských práv
nie je podporované.
Súbory MP3
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov.
Súbor sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej
veľkosti.
• ID3 tag verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID3 tag je 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1)
alebo 63/126 znakov (ver. 2.2, 2.3 a 2.4).
• Pri pomenúvaní súborov MP3 nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch MP3 s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý prehrávací čas nemusí
zobraziť presne.
Poznámka k súborom MP3
Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým tokom
(napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Súbory WMA
• WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio,
je ďalší štandard formátu na kompresiu audio
súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku
na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
• Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.
• Pri pomenúvaní súborov WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.wma”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch WMA s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý prehrávací čas nemusí
zobraziť presne.
* Len pre 64 kb/s
Poznámka k súborom WMA
Prehrávanie nasledovných WMA súborov nie je
podporované.
– Bezstratová kompresia
– Chránené autorské práva
Súbory ATRAC CD
Formát ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je technológia kompresie zvuku. Súbor sa
komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
ATRAC3plus, ktorý je rozšírený formát formátu
ATRAC3, komprimuje audio CD údaje na cca 1/20
pôvodnej veľkosti. Zariadenie je kompatibilné
s formátom ATRAC3 aj ATRAC3plus.
ATRAC CD disk
ATRAC CD disk je disk obsahujúci audio CD
údaje, ktoré sú komprimované do formátu ATRAC3
alebo ATRAC3plus pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner.
• Maximálny počet:
– Priečinky (Skupiny): 255
– Súbory (Skladby): 999
• Zobrazujú sa znaky v názve priečinka/súboru
a textové informácie zapísané pomocou softvéru
SonicStage.
Podrobnosti o ATRAC CD diskoch pozri v návode
na použitie softvéru SonicStage Simple Burner.
Poznámka
ATRAC CD disky vytvárajte pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner 1.0 alebo 1.1.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia v závislosti
od podmienok používania.)
18
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 19 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového ovládania
sa výrazne skráti. Vymeňte starú batériu za novú
lítiovú batériu typu CR2025. Použitím inej batérie
môže vzniknúť riziko vznietenia alebo explózie.
Demontáž zariadenia
1
1 Vyberte predný panel (str. 5).
Stranou + nahor
2
Vyberte predný ochranný kryt .
2 Stlačte obidva okraje ochranného krytu
a vytiahnite ho.
c
1
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
x
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
2
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom dnu.
Poistka (10 A)
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 5) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu.
Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich
poškodeniu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
19
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 20 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 μV, LW: 40 μV
Výkonový zosilňovač
Výstupy: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (predné/zadné)
Výstupný konektor pre subwoofer (mono)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej
antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady
pre mobilný telefón (Telephone ATT)
Konektor pre ovládanie osvetlenia displeja
Vstupný ovládací konektor BUS
Vstupný audio konektor BUS
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 190 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 163 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,6 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie RM-X154
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Otočný ovládač: RM-X4S
Zbernicový BUS kábel (dodávaný s káblom s RCA
konektormi):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD menič (na 10 diskov): CDX-757MX
CD menič (na 6 diskov): CDX-T70MX, CDX-T69
Prepínač zdroja signálu: XA-C40
Prepínač AUX-IN: XA-300
Adaptér s rozhraním pre iPod: XA-110IP
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť
u vášho predajcu dostupné. Podrobnejšie
informácie vám poskytne predajca.
USA a zahraničné patenty sú používané na základe
licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Právo na zmeny vyhradené.
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
• Na potlač obalového materiálu sa použili farbivá
neobsahujúce VOC (Volatile Organic Compound - prchavé organické zlúčeniny).
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Skôr než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
20
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT710_SK.book Page 21 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené
pre 2-reproduktorový systém.
• CD menič nie je kompatibilný s formátom disku
(MP3/WMA/AAC/ATRAC CD).
t Prehrávajte disk v tomto zariadení.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 14).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Kábel napájania alebo autobatéria je odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín je
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Tmavnutie je nastavené na “Dimmer on” (str. 14).
• Nastavenie uhla predného panela nie je správne.
t Nastavte uhol predného panela zatlačením
a pridržaním (ANGLE) (str. 7).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým
sa displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 19).
Funkcia automatického vypnutia nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického
vypnutia funguje až po čiastočnom vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Ovládanie diaľkovým ovládaním nefunguje.
Odstráňte izolačný prvok (str. 4).
DSO nefunguje.
V závislosti od interiéru automobilu alebo druhu
hudby nemusí funkcia DSO priniesť želaný efekt.
Obrázky sa automaticky prepínajú.
V režime Auto Image nie je možné zobraziť zvolený
obrázok.
t Ak chcete mať zobrazený len zvolený obrázok,
zvoľte “Auto Image off” (str. 14).
Na displeji sa nezobrazujú žiadne informácie
(položky).
t Zvoľte “Info All” (str. 14).
Nie je možné nastaviť úroveň hlasitosti (AUX).
Pri zvolení AUX (SOURCE) nebolo pripojené
prenosné audio zariadenie.
t Pripojte prenosné audio zariadenie do vstupného
konektora AUX.
Prehrávanie CD/MD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 17).
• Formát disku a verzia súboru sú nekompatibilné
s týmto zariadením (podrobnosti pozri str. 4 a 17).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC trvá dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disk so záznamom v metóde Multi Session.
– Disk, na ktorý je možné dopĺňať údaje.
ATRAC CD disk sa neprehráva.
• Disk nie je vytvorený pomocou autorizovaného
softvéru (napr. SonicStage alebo SonicStage Simple
Burner).
• Skladby nezaradené do skupiny sa neprehrajú.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “Auto Scroll” je vypnuté.
t Nastavte “Auto Scroll on” (str. 14) alebo stlačte
(SCRL) na diaľkovom ovládaní.
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než 45°
na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo
kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš automobil
zabudovanú FM/MW/LW anténu v zadnom/bočnom
okne).
• Skontrolujte zapojenie výsuvnej antény.
• Výsuvná anténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie kábla ovládania výsuvnej
elektrickej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
• Ak je režim DSO zapnutý, zvuk je niekedy rušený
šumom.
t Nastavte režim DSO na “OFF” (str. 13).
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
21
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT710_SK.book Page 22 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Automatické ladenie nie je možné.
• Je zapnutý režim miestneho vyhľadávania (Local
Seek - nastavenie “on”).
t Nastavte “Local off” (str. 14).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “Mono on” (str. 14).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “Mono off” (str. 14).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 11).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 11).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “--------”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
Blank Disc*1
Na MD disku nie je záznam.*2
t Vložte MD disk so záznamom.
ERROR*1
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.*2
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
Failure
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
Load
Menič sprístupňuje disk.
t Počkajte, kým sa disk nesprístupní.
Local Seek +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim
miestneho vyhľadávania (Local Seek).
22
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu
pre aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK”).
NO Album Name
Album neobsahuje názov skladby.
NO Disc
V CD/MD meniči nie je vložený disk.
t Do meniča vložte disk.
NO Disc Name
Skladba neobsahuje názov skladby/albumu/skupiny/
disku.
NO Group Name
Skladba neobsahuje názov skupiny.
NO Information
Súbor MP3/WMA/AAC alebo ATRAC CD
neobsahuje zapísanú textovú informáciu.
NO Magazine
V CD meniči nie je vložený zásobník diskov.
t Do meniča vložte zásobník.
NO Music
Disk neobsahuje audio súbory.
t Do tohto zariadenia alebo do MP3-kompatibilného
meniča vložte audio CD disk.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
NO Track Name
Skladba neobsahuje názov skladby.
Not Read
Zariadenie nenačítalo informácie o disku.
t Vložte disk, potom ho zvoľte v zozname.
Not Ready
Kryt MD meniča je otvorený, alebo MD disky nie sú
správne vložené.
t Zatvorte kryt, alebo správne vložte MD disky.
Offset
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
Push Reset
CD zariadenie a CD/MD menič nie je možné z dôvodu
nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
Read
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch/skupinách na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj
viac než minútu.
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT710_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT710.fm
masterpage:Žiadny
CDX-GT710_SK.book Page 23 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
*1 Ak počas prehrávania CD alebo MD disku dôjde
k chybe, číslo CD/MD disku nebude zobrazené.
*2 Na displeji sa zobrazí číslo disku, ktorý problém
spôsobil.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
CDX-GT710
2-898-876-31 (1)
CDX-GT710_SK.book Page 24 Tuesday, February 6, 2007 12:50 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising