Sony | CDX-NC9950 | Sony CDX-NC9950 Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\CDX-NC9950_SK\Fm\Sk_01-01_CDX-NC9950.fm
masterpage:Right
CDX-NC9950_SK.book Page 1 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
2-581-922-11 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Popis montáže a zapojenia zariadenia je uvedený v dodávanom návode
Montáž/Zapojenia.
CDX-NC9950
© 2005 Sony Corporation
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
masterpage:Left
Sk_02-03_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 2 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Vážení zákazníci
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením
autorádia s prehrávačom CD diskov Sony. Vaše
cesty vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA (obsahujúce tiež
CD TEXT*1), CD-R/CD-RW (so súbormi
MP3 a tiež so záznamom Multi Session (str.
35)) a ATRAC CD (vo formáte ATRAC3
a ATRAC3plus (str. 36)) disky.
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
ATRAC CD
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
Môžete počúvať FM stanice so systémom
Radio Data System (RDS).
• Nastavenie zvuku
– EQ7: Môžete si vybrať krivku ekvalizéra
spomedzi siedmich hudobných typov.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
vytvorenie rozsiahlejšieho zvukového poľa
pomocou syntézy virtuálnych reproduktorov,
za účelom zvýraznenia zvuku reproduktorov,
aj keď sú nainštalované nízko pri podlahe.
– BBE MP: zlepšenie digitálne komprimovaného
zvuku, akým je zvuk MP3 súborov. Podrobnosti
pozri vo vysvetlení uvedenom ďalej v texte.
• Nastavenie obrázka
Môžete nastaviť rôzne zobrazované obrázky.
– Uložené obrázky: Wallpaper, Space
Producer, Movie, atď.
– Užívateľom uložené obrázky: Z voliteľného
zariadenia je možné uložiť až 100 obrázkov.
• Voliteľné ovládacie príslušenstvo
Okrem tohto zariadenia môžete ešte ovládať
CD/MD meniče, prenosné Sony zariadenia
a navigačný DVD systém NVX-HC1*2.
*1 CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA),
ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku,
meno interpreta a názvy skladieb.
*2 Keď pripojíte NVX-HC1, niektoré operácie
a zobrazované položky sa zmenia. Podrobnosti sú
uvedené v návode na použitie dodávanom
k NVX-HC1.
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode popisujú najmä spôsob
ovládania zariadenia diaľkovým ovládaním.
• Obrázky v tomto návode sa môžu odlišovať
od skutočnosti.
Výstraha pri montáži do vozidla, ktoré
nemá pozíciu ACC na skrinke zapaľovania
(pre napájanie prídavného príslušenstva)
Po vypnutí zapaľovania vypnite zariadenie
zatlačením a pridržaním tlačidla (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazovanie na displeji.
Ak sa zobrazovanie na displeji nevypne,
môže dôjsť k vybitiu autobatérie.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Proces BBE MP zlepšuje
digitálne komprimovaný zvuk
(napr. MP3) tým, že obnovuje
a opravuje vyššie harmonické, ktoré boli pri
kompresii potlačené. Proces BBE MP generuje zo
zdrojového materiálu párne harmonické, čím sa
účinne obnovuje teplota, detailnosť a odtieň zvuku.
R
SonicStage a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a ich
príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
2SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
Sk_02-03_CDX-NC9950.fm
masterpage:Right
CDX-NC9950_SK.book Page 3 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Bezpečnosť
• Dodržujte pravidlá cestnej premávky vašej
krajiny.
• Ak nie je zatiahnutá parkovacia brzda,
z bezpečnostných dôvodov sa premietanie
obrazu zo zariadenia pripojeného ku konektoru
VIDEO IN automaticky vypne.
Predchádzajte nehodám
Obraz je možné zobraziť len po zaparkovaní
vozidla a zatiahnutí parkovacej brzdy.
Ak sa vozidlo začne pohybovať, obraz
prehrávaný zo zariadenia pripojeného ku
konektoru VIDEO IN automaticky zmizne
a zobrazí sa upozornenie.
Obraz z displeja zmizne, ale zvuk prehrávaného
CD/MP3/ATRAC súboru bude prehrávaný
ďalej.
Počas vedenia vozidla zariadenie neovládajte
ani nesledujte obraz na displeji.
3SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_04-05_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 4 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Obsah
Začíname
Resetovanie zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Režim DEMO (Predvádzanie) . . . . . . . . . . . .6
Nastavenie hodín a kalendára
— Hodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Vloženie disku do zariadenia . . . . . . . . . . . . .7
Umiestnenie ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . 8
Základné operácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Výber režimu zobrazovania a šablóny
pre displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CD prehrávač
CD/MD menič (voliteľný)
Prehrávanie CD disku . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Opakované prehrávanie skladieb
— Repeat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
— Shuffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pomenovanie CD disku
— Disc Memo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Vyhľadanie disku podľa názvu
— Disc List* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
* Funkcie sú dostupné iba vtedy, ak je pripojený
voliteľný CD/MD menič
Rádio
Automatické uloženie staníc do pamäte
— BTM (Best Tuning Memory) . . . . . . .16
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . .17
Uloženie len zvolených staníc do pamäte . .18
Ladenie staníc prostredníctvom zoznamu
— Preset List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
RDS
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Nastavenie AF a TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . .19
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Nastavenie CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Nastavenia obrazu
Voľba vzoru
— Skin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastavenie farby znakov
— Char Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Automatická zmena zobrazenia
— Auto Image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Voľba šablóny pre efekt
— Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Voľba pozadia
— Wallpaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Voľba panoramatickej snímky
— Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Voľba pomeru strán obrazu
— Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vypnutie zobrazovaných znakov
— Auto Clear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ukladanie snímok
— Snapshot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Voľba úvodnej snímky
— Opening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavenie zvuku
Nastavenie funkcie Dynamic Soundstage
Organizer
— DSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nastavenie ekvalizéra
— EQ7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nastavenie nízkych a vysokých tónov
— Bass/Treble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nastavenie hlasitosti v predných a zadných
kanáloch
— Balance/Fader . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nastavenie hlasitosti subwoofera
— Sub Woofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nastavenie medznej frekvencie
pre reproduktory a subwoofer(y)
— HPF/LPF (High pass filter/
Low pass filter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nastavenie hlasitosti
— Loudness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pripojenie doplnkového audio zariadenia . . 28
4SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
Sk_04-05_CDX-NC9950.fm
masterpage:Right
CDX-NC9950_SK.book Page 5 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Ďalšie funkcie
Nastavenie vlastnej funkcie
— Custom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Inicializácia zariadenia
— Initialize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Nastavenie bezpečnostného kódu
— Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Ponuky a položky menu . . . . . . . . . . . . . . . .31
Používanie otočného ovládača . . . . . . . . . . .34
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia. . . . . . . . . . . . . .34
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Súbory formátu MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
ATRAC CD disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Demontáž zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . . .40
5SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 6 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Nastavenie hodín a kalendára
Začíname
— Hodiny
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím alebo po výmene
autobatérie je nutné zariadenie resetovať.
Pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým
perom, stlačte tlačidlo Reset.
Po stlačení tlačidla Reset sa na displeji zobrazí
úvodná snímka a automaticky sa spustí
predvádzací režim.
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte “Setup”
a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte “Clock”
a stlačte (ENTER).
4
Nastavenie dátumu a času.
1 Stláčaním M alebo m zvoľte deň
a stlačte (ENTER).
2 Podľa postupu v kroku 1 zvoľte
mesiac, rok, hodinu a minútu.
Po nastavení minúty sa zobrazí výzva na
potvrdenie nastavení. Stlačte (ENTER).
Tlačidlo Reset
5
Stláčaním < alebo , zvoľte “YES”,
potom stlačte (ENTER).
Zobrazí sa “Complete” a obnoví sa
zobrazenie hlavného menu.
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Poznámka
Po stlačení tlačidla Reset sa vymaže nastavenie
hodín/kalendára uložené v pamäti zariadenia.
Rada
Taktiež môžete zmeniť úvodnú snímku. Podrobnosti
sú uvedené v časti “Voľba úvodnej snímky” na str. 24.
Režim DEMO (Predvádzanie)
Keď je zariadenie vypnuté, zobrazia sa hodiny
a potom sa spustí predvádzací režim (DEMO).
Poznámka
Ak v automobile nie je na zapaľovaní poloha ACC,
najskôr zapnite zariadenie, potom nastavte hodiny
a kalendár.
Rady
• Rok je možné nastaviť v rozsahu 2004 až 2099.
• Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 20).
Predvádzací režim disponuje 2 šablónami.
Podrobnosti sú uvedené v časti “Demo”
v “Ponuka menu” na str. 32.
“Demo ON” (počiatočné nastavenie): Môžete si
vybrať z dostupných režimov Wallpaper, Movie,
Space Producer a Navigation Control.
“Demo OFF”: Môžete si zvoliť režim Wallpaper
a Movie.
Rada
Počas predvádzacieho režimu môžete otáčaním
ovládača R nastaviť jas displeja v 11 krokoch
(od 0 do 10).
6SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
masterpage:Right
CDX-NC9950_SK.book Page 7 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Vloženie disku do zariadenia
1
Stlačte tlačidlo Z.
Predný panel sa automaticky otvorí.
2
Vložte disk (popisom nahor).
Predný panel sa zatvorí a automaticky sa
zaháji prehrávanie.
Vysunutie disku
1
Stlačte tlačidlo Z.
Predný panel sa automaticky otvorí a disk sa
vysunie.
2
Stlačením Z zatvorte predný panel.
Poznámka
Predný panel sa zatvorí automaticky po zaznení
upozorňujúceho signálu.
7SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 8 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov
SOURCE
OFF
ENTER
VOL
CUSTOM
MENU
CDX-NC9950
a Tlačidlo SOURCE (Zapnutie/Rádio/
CD/MD/AUX*1)
Výber zdroja zvuku.
b Tlačidlo OFF (Zastavenie/Vypnutie)
Vypnutie zariadenia/zastavenie prehrávania
alebo príjmu rozhlasu.
c Displej
d Tlačidlo ENTER
CD/MD/Rádio:
Zmena funkcie ovládača R (pravého).
Menu:
Potvrdenie položky/aplikácia nastavenia
položky menu.
e Tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie)
Otvorenie/zatvorenie predného panela/
vysunutie vloženého disku.
f Ľavý ovládač L
Nastavenie hlasitosti.
g Tlačidlo CUSTOM*2
CD/MD/Rádio/AUX:
Vykonanie priradenej funkcie.
Menu:
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
h Senzor
Príjem signálov z diaľkového ovládača alebo
bezdrôtového otočného ovládača.
i Tlačidlo Reset
Resetovanie zariadenia.
j Tlačidlo MENU
Zobrazenie hlavného menu pre zmenu
nastavení a úpravu položiek.
k Pravý ovládač R
CD/MD/Rádio:
Výber požadovanej rozhlasovej stanice,
skladby, skupiny*3 alebo disku*4.
Menu:
Výber položky.
Poznámka k používaniu
ovládačov L/R
Pred použitím ovládačov L/R ich musíte najprv
stlačiť a uvoľniť. Po použití ich zatlačte znova
späť.
*1 Ak je k zariadeniu pripojené voliteľné prenosné
zariadenie Sony.
*2 Ak je k zariadeniu pripojené zariadenie NVX-HC1,
toto tlačidlo má inú funkciu. Podrobnosti sú
uvedené v návode na použitie dodávanom
k NVX-HC1.
*3 Pri prehrávaní MP3/ATRAC CD disku.
*4 Ak je pripojený CD/MD menič.
8SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 9 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Diaľkové ovládanie RM-X150
OFF
REP
1
NAVI
SHUF
SCREEN
2
3
BBE MP
PAUSE
4
5
6
7
8
9
IMAGE
CAPTURE
0
MENU
SOURCE
ENTER
BACK
MODE
PTY
AF
VOICE
TMC
TA
ATT
MARK
MAP
VOL
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní majú
rovnakú funkciu ako rovnaké tlačidlá
na zariadení.
a Tlačidlo OFF
b Číselné tlačidlá*1
Rádio: Ukladanie/ladenie staníc.
CD/MD: Zmena režimu prehrávania.
(1): REP
(2): SHUF
(5): BBE MP*2*3 2
Pre aktivovanie funkcie BBE MP zvoľte
“BBE MP ON.” Pre zrušenie zvoľte
“BBE MP OFF”.
(6): PAUSE*3
c Tlačidlo MENU
d Tlačidlá </M/,/m
</,:
Prepínanie skladieb/posun v skladbe vpred
a vzad/automatické ladenie staníc, manuálne
vyhľadanie stanice/voľba nastavenia.
M/m:
Príjem uložených staníc/zmena disku*4,
prepínanie skupín*5/voľba Menu.
e Tlačidlo BACK
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
f Tlačidlo PTY
Zobrazenie zoznamu PTY.
g Tlačidlo AF
Zapnutie alebo vypnutie funkcie AF.
h Tlačidlá VOICE, TMC, MARK, MAP*6
i Tlačidlo NAVI*6
j Tlačidlo SCREEN
Výber režimu zobrazovania.
k Tlačidlo IMAGE
Voľba zobrazenej šablóny.
l Tlačidlo CAPTURE
Ukladanie snímok.
m Tlačidlo ENTER
Potvrdenie položky/aplikácia nastavenia.
n Tlačidlo SOURCE
o Tlačidlo MODE
Zmena rozhlasového pásma/prehrávacieho
zariadenia.
p Tlačidlo ATT
Okamžité stlmenie zvuku. Pre zrušenie
stlmenia stlačte tlačidlo znova.
q Tlačidlo TA
Zapnutie alebo vypnutie funkcie TA.
r Tlačidlá VOL (+/–)
*1 Číselné tlačidlá 7, 8, 9 a 0 je možné použiť, ak je
pripojené zariadenie NVX-HC1.
*2 Nastavenie funkcie BBE MP je možné zmeniť aj
v hlavnom menu. Počas prehrávania na tomto
zariadení stlačte (MENU), a nastavte “BBE MP”
v ponuke “PlayMode” na “ON” alebo “OFF”.
*3 Pri prehrávaní v tomto zariadení.
*4 Ak je pripojený CD/MD menič.
*5 Pri prehrávaní MP3/ATRAC CD disku.
*6 Ak je pripojené zariadenie NVX-HC1.
Poznámka
Ak stlačením (OFF) vypnete zobrazenie na displeji,
nie je možné diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie,
kým nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení,
alebo zariadenie nezapnete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výmene batérie pozri v časti “Výmena
lítiovej batérie” na str. 36.
9SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 10 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Základné operácie
4
Otáčaním ovládača R zvoľte požadované
nastavenie a stlačte (ENTER).
5
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Hlavné menu
V hlavnom menu je možné upraviť rôzne
nastavenia. Položky a funkcie sú rozdelené
do ponúk nasledovne:
List - Zobrazenie zoznamov.
Display - Nastavenia pre zobrazovaný obraz.
Edit - Editácia názvov diskov/Spravovanie
uloženého obsahu.
Setup - Položky nastavení systému
zariadenia.
Sound - Nastavenia upravujúce kvalitu zvuku.
Custom* - Priradenie funkcie tlačidlu
CUSTOM.
PlayMode - Nastavenia pre prehrávanie
a príjem rozhlasu.
Podrobnosti o jednotlivých položkách menu
sú uvedené v časti “Ponuky a položky menu”
na str. 31.
Počas ovládania menu:
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
(CUSTOM).
Pre zrušenie voľby menu stlačte (MENU).
Rada
Pre návrat na štandardné zobrazenie v kroku 3
stláčaním (ENTER) zvoľte “ON” alebo “OFF” (v spojitosti
od zvolenej položky menu) a stlačte (MENU).
Operácie vykonávané diaľkovým
ovládaním:
* Ak je pripojené zariadenie NVX-HC1, nezobrazí sa
“Custom” a tlačidlo (CUSTOM) má inú funkciu.
Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie
dodávanom k NVX-HC1.
OFF
SHUF
1
2
3
BBE MP
PAUSE
5
6
4
Operácie vykonávané na zariadení:
NAVI
REP
SCREEN
IMAGE
CAPTURE
7
ENTER Ovládač R
8
9
0
MENU
SOURCE
MENU
ENTER
BACK
MODE
ENTER
BACK
CUSTOM
MENU
1
Počas prehrávania alebo počúvania
rozhlasu stlačte (MENU).
Zobrazí sa hlavné menu.
2
Otáčaním ovládača R zvoľte
požadovanú položku a stlačte (ENTER).
Pri otáčaní ovládača R sa zobrazované
položky menia nasledovne:
List y Display y Edit y Setup y
Sound y Custom y PlayMode
3
Otáčaním ovládača R zvoľte
požadovanú položku a stlačte (ENTER).
1
Počas prehrávania alebo počúvania
rozhlasu stlačte (MENU).
Zobrazí sa hlavné menu.
2
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú položku menu a stlačte
(ENTER).
Po každom stlačení tlačidla < alebo , sa
položka mení nasledovne:
List y Display y Edit y Setup y
Sound y Custom y PlayMode
3
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú položku a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadované nastavenie a stlačte
(ENTER).
5
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Počas ovládania menu:
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
(BACK).
Pre zrušenie voľby menu stlačte (MENU).
10SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 11 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Rada
Pre návrat na štandardné zobrazenie v kroku 3 stláčaním
(ENTER) zvoľte “ON” alebo “OFF” (v spojitosti od
zvolenej položky menu) a stlačte (MENU).
Vlastná funkcia
Tlačidlu CUSTOM je možné priradiť jednu
funkciu, čo uľahčí aktiváciu požadovanej funkcie.
Ovládacie menu
Ovládač R ovláda rôzne funkcie, čo závisí
od zvoleného ovládacieho menu.
Operácie vykonávané na zariadení:
CUSTOM
ENTER Ovládač R
1
Počas prehrávania alebo počúvania
rozhlasu stlačte (CUSTOM).
Podrobnosti o priradení funkcie sú v časti
“Nastavenie vlastnej funkcie” na str. 29.
1
Počas prehrávania alebo počúvania
rozhlasu stláčajte (ENTER), kým sa
nezobrazí požadované ovládacie
menu.
Ovládacie menu*1
Po každom stlačení tlačidla (ENTER) sa
ovládacie menu mení nasledovne:
Počas prehrávania:
AMS+/–*2 t GROUP+/–*3 t DISC+/–*4
t AMS+/–*2
Počas počúvania rozhlasu:
PRESET+/–*2 t SEEK+/–*5 t
MANUAL+/– t PRESET+/–*2
Rada
Ak je k zariadeniu pripojené zariadenie NVX-HC1,
tlačidlo (CUSTOM) má inú funkciu. Podrobnosti sú
uvedené v návode na použitie dodávanom k NVX-HC1.
Výber režimu zobrazovania
a šablóny pre displej
Voľbou rôznych šablón pre zobrazovanie
na displeji môžete vychutnávať zobrazovanie
rôznych vizuálnych efektov na displeji. Každý
režim zobrazenia disponuje niekoľkými
šablónami, pričom ich vizuálne efekty je možné
prispôsobiť podľa vašich predstáv.
Operácie vykonávané diaľkovým
ovládaním:
OFF
*1 Ak do 8 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu,
ponuka ovládacieho menu sa prestane
zobrazovať.
*2 Ak nie je zobrazené ovládacie menu.
*3 Pri prehrávaní MP3/ATRAC CD disku.
*4 Ak je pripojený voliteľný CD/MD menič.
*5 Pre zastavenie vyhľadávania otočte ovládač R
v opačnom smere.
2
NAVI
REP
SHUF
1
2
3
SCREEN
BBE MP
PAUSE
4
5
6
7
8
9
SCREEN
IMAGE
IMAGE
CAPTURE
0
MENU
SOURCE
ENTER
BACK
Otáčaním ovládača R zvoľte
požadovanú operáciu.
1
MODE
Počas prehrávania alebo počúvania
rozhlasu stláčaním (SCREEN) zvoľte
požadovaný režim zobrazenia.
Po každom stlačení tlačidla (SCREEN) sa
režim mení nasledovne:
Režim Standard t Režim Spectrum
Analyser t Režim Movie t Režim Video
t Režim Standard
pokračovanie na nasledujúcej strane t
11SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 12 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
2
Stláčaním (IMAGE) zvoľte požadovanú
šablónu.
Šablóna sa mení v závislosti od zvoleného
režimu zobrazenia.
Režim Video*1
Zobrazovanie videa a/alebo prednastavených
spektrálnych analyzérov s rôznorodými
informáciami.
Príklad: Video & Spectrum Analyser
Režimy zobrazenia a šablóny
Nasledovné šablóny je možné zvoliť v závislosti
od režimu zobrazenia a ponuka pre nastavenie
v menu sa líši v závislosti od zvolenej šablóny.
Podrobnosti o nastavení šablón v režime
Standard a Video sú na stranách 20 až 24.
Režim Standard*1
Zobrazovanie snímok a/alebo prednastavených
vizuálnych efektov s rôznorodými informáciami.
Príklad: Wallpaper & Effect
Príklad: Panorama & Effect
Šablóna sa mení nasledovne:
Effect t Wallpaper t Wallpaper & Effect t
Panorama t Panorama & Effect t Effect
Režim Spectrum Analyser*1
Zobrazovanie uložených animovaných šablón
s rôznorodými informáciami.
Šablóna sa mení nasledovne:
Video full t Video & Spectrum Analyser t
Video & Capture t Video & Slideshow
Poznámky
• Režim Video je dostupný len vtedy, ak je ku
konektorom VIDEO IN pripojené voliteľné zariadenie
a prehrávaný záznam pochádza z neho.
• Pohyblivé záznamy (video) sa zobrazí len vtedy,
ak je zatiahnutá parkovacia brzda.
• Presvedčite sa, či je v závislosti od pripojeného
video zariadenia na tomto zariadení zvolený
správny farebný systém “PAL” alebo “NTSC”.
Keď sa farebný systém tohto zariadenia nezhoduje
s video zariadením, režim Video nie je dostupný.
• Toto zariadenie používa farebný systém PAL
a NTSC. Obraz zo zariadenia nekompatibilného
so systémami PAL a NTSC sa nemusí zobraziť.
Rada
Ak je ako zdroj pre Video režim zvolené AUX, môžete
otáčaním ovládača R nastaviť jas zobrazenia
v krokoch od –5 do +5.
*1 Sekvenciu snímok je možné meniť automaticky.
Podrobnosti sú uvedené v časti “Automatická
zmena zobrazenia” na str. 22.
*2 Režim Space Producer tvorí animované a farebné
vzory pohybujúce sa podľa prehrávanej hudby.
Príklad: Type-A
Šablóna sa mení nasledovne:
Space Producer*2 t Type-A t Type-B t
Type-C t Type-D t Space Producer*2
Režim Movie*1
Zobrazovanie uložených pohyblivých záznamov
s rôznorodými informáciami.
Šablóna sa mení nasledovne:
Movie-1 t Movie-2 t ... t Movie-12
12SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 13 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Operácie vykonávané na zariadení:
CD prehrávač
CD/MD menič (voliteľný)
Pre
Okrem prehrávania CD diskov v tomto zariadení
môžete tiež ovládať externý CD/MD menič.
Prepínanie skladieb Otáčajte ovládač R [až kým
– Automatic Music nenájdete požadovanú
Sensor
skladbu].
Prehrávanie CD disku
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo (OFF).
Vysunutie disku
Stlačte tlačidlo Z.
Prepínanie
skupín*3
– Voľba skupiny
(Na tomto zariadení)
1
Stlačením Z otvorte panel a vložte
disk (popisom nahor).
Predný panel sa zatvorí a automaticky sa
spustí prehrávanie.
Ak je v zariadení už disk vložený, opakovane
stláčajte tlačidlo (SOURCE), až kým sa
nezobrazí “CD” a nezačne sa prehrávanie.
Poznámka
Predný panel sa zatvorí automaticky po zaznení
upozorňujúceho signálu.
Operácie vykonávané diaľkovým
ovládaním:
Pre
Pozastavenie*1
Stlačte tlačidlo (6)
(PAUSE).
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo (OFF).
Prepínanie
skladieb*2
– Automatic
Music Sensor
Stláčajte </,
[jedenkrát pre každú
skladbu].
Rýchly posuv
vpred/vzad
– Manuálne
vyhľadávanie
Stlačte </,
[držte až do požadovaného
bodu].
Prepínanie
skupín*3
– Voľba skupiny
Stlačte M/m
[držte až do požadovanej
skupiny].
Prepínanie diskov Stlačte M/m
– Výber disku
[jedenkrát pre každý disk].
Stlačte (ENTER),
potom otáčajte ovládač R
[až do požadovanej
skupiny].
Prepínanie diskov Stlačte (ENTER),
– Výber disku
potom otáčajte ovládač R
[až do požadovaného disku].
*1 Pozastavenie funguje len pri prehrávaní v tomto
zariadení (pri prehrávaní v inom zariadení
pozastavenie nefunguje). Pre zrušenie
pozastavenia stlačte tlačidlo (6) (PAUSE) znova.
*2 Pre súvislé prepínanie skladieb stlačte <
alebo ,, potom tlačidlo do 2 sekúnd stlačte znova
a pridržte ho zatlačené.
*3 Pri prehrávaní MP3/ATRAC CD disku.
Poznámky
• Z dôvodu čítania údajov z disku je medzi stlačením
Z a vysunutím disku určité oneskorenie (niekoľko
sekúnd).
• Ak stlačíte Z na prednom paneli pre vysunutie disku
a ponecháte disk v slote, aktivuje sa funkcia ochrany
disku. Vysunutý disk sa automaticky vsunie do slotu
po 15 sekundách od vysunutia.
• Na predný panel netlačte príliš silno (zvlášť keď je
otvorený), môžete spôsobiť funkčnú poruchu.
• V závislosti od metódy záznamu na disk môže
zahájenie prehrávania prvej skladby trvať až
1 minútu.
• V závislosti od stavu disku sa disk nemusí prehrať
(str. 34, 35 a 36).
• Keď prehrávate prvú/poslednú skladbu na disku,
pri stlačení < alebo , dôjde k preskočeniu
na poslednú/prvú skladbu na disku.
• Po ukončení prehrávania poslednej skladby
na disku sa prehrávanie zaháji znova od prvej
skladby na disku.
(Na voliteľnom meniči)
1
Stláčaním (SOURCE) zvoľte “CD”
alebo “MD”.
2
Stláčaním (MODE) zvoľte požadovaný
menič.
Prehrávanie sa spustí.
13SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 14 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
D
Zobrazované položky
Informácie o aktuálnom disku/skupine/skladbe
sa zobrazujú automaticky.
Ak je funkcia Auto Scroll zapnutá (str. 31),
textové informácie dlhšie ako 16 znakov budú
rolovať po displeji.
Pozícia zobrazovaných položiek sa líši a závisí
od zvoleného vzoru.
Podrobnosti sú uvedené v časti “Voľba vzoru” na
str. 20.
B
*1 Ak je pripojený CD/MD menič.
*2 Pri prehrávaní MP3/ATRAC CD disku. Podrobnosti
o súboroch MP3 pozri na str. 35, o ATRAC CD
na str. 36.
*3 Ak bol disk pomenovaný v tomto zariadení
funkciou Disc Memo.
*4 Ak je pripojený voliteľný MD menič s funkciou
MDLP a prehráva sa disk MDLP.
Poznámky
• Znaky, ktoré zariadenie nedokáže zobraziť, sa
zobrazia ako “ s”.
• Pri niektorých CD TEXT diskoch alebo textových
informáciách, ktoré obsahujú príliš veľa znakov, sa
informácie nemusia zobraziť alebo rolovať.
• Toto zariadenie nie je schopné zobraziť meno
interpreta pre každú skladbu na CD TEXT disku.
Ak zvolíte “Skin1”.
A
:Číslo skladby/ :Číslo skupiny*2/
:Číslo skladby/Uplynutý čas prehrávania,
Aktuálny stav/Hlásenia
C
D
Opakované prehrávanie
skladieb
Ak zvolíte “Skin2”.
A
D
C
— Repeat
1
B
Ak zvolíte “Skin3”.
A
B
D
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo (1) (REP), až kým sa
na displeji nezobrazí požadovaný
režim prehrávania.
Začne sa opakované prehrávanie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
Repeat Track
skladby opakovane.
Repeat
Group*1
skupiny opakovane.
Repeat Disc*2 disku opakovane.
C
A Zdroj/číslo zariadenia*1/Označenie MP3/
ATRAC3plus*2
B Názov disku*3/Meno interpreta/Názov
skupiny (priečinka)*2/Názov skladby
(súboru)*2/Textová informácia*2
C Stav funkcie a režimu
BBE: BBE MP
: Náhodné prehrávanie
: Opakované prehrávanie
: ATT
AF: Funkcia AF
TA: Dopravné hlásenia
TP: Dopravné správy
LP2: Prehrávanie v režime LP2*4
LP4: Prehrávanie v režime LP4*4
: DSO
: EQ7
*1 Pri prehrávaní MP3/ATRAC CD disku.
*2 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD/MD
meničov.
Pre obnovenie normálneho prehrávania
stláčaním (1) (REP) zvoľte “OFF.”
Rada
Režim opakovaného prehrávania je možné zvoliť
aj v hlavnom menu. Počas prehrávania stlačte
(MENU) a v položke “PlayMode” zvoľte nastavenie
“Repeat”.
14SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 15 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Prehrávanie skladieb
v náhodnom poradí
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “Name
Edit” a stlačte (ENTER).
5
Zadajte znaky.
— Shuffle
1
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo (2) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadovaný
režim prehrávania.
Začne sa prehrávanie v náhodnom poradí.
Zvoľte
Pre prehrávanie
Shuffle
Group*1
skupiny v náhodnom poradí.
Shuffle Disc
disku v náhodnom poradí.
Shuffle
Magazine*2
skladieb z meniča
v náhodnom poradí.
Shuffle All*3
skladieb zo všetkých
zariadení v náhodnom poradí.
*1 Pri prehrávaní MP3/ATRAC CD disku.
*2 Ak je pripojený jeden alebo viacero voliteľných CD
(MD) meničov.
*3 Ak je pripojený jeden alebo viacero voliteľných CD
meničov alebo dva alebo viac voliteľných MD
meničov.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
stláčaním (2) (SHUF) zvoľte “OFF.”
Poznámka
Režim “ALL” “nezmieša” skladby medzi CD a MD
meničmi.
Rada
Režim náhodného prehrávania je možné zvoliť aj
v hlavnom menu. Počas prehrávania stlačte (MENU)
a v položke “PlayMode” zvoľte nastavenie “Shuffle”.
Pomenovanie CD disku
1 Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovaný znak a stlačte (ENTER).
2 Opakovaním kroku 1 vytvorte celý
názov.
Pre presunutie kurzora zvoľte “C”
alebo “c” a stlačte (ENTER).
Ak chcete zmazať vložený znak, zvoľte
“BS” a stlačte (ENTER).
3 Pre potvrdenie názvu zvoľte
stláčaním < alebo , položku
“END” a stlačte (ENTER).
6
Poznámka
Ak chcete ukončiť tvorbu názvu v kroku 5,
nezabudnite zvoliť “END” a stlačte (ENTER),
inak nebude názov Disc Memo uložený do pamäte.
Rady
• Názov opravujete alebo vymazávate jednoduchým
prepísaním alebo zadaním medzery.
• V pamäti Disc Memo tohto zariadenia je možné
uložiť názvy až 50 diskov (Po uložení názvov 50
diskov sa položka “Name Edit” v ponuke nezobrazí).
• Informácie Disc Memo budú uložené v pamäti tohto
zariadenia a funkcie CUSTOM FILE pripojeného CD
meniča nie sú v tomto zariadení dostupné.
Vymazanie údajov Disc Memo
— Name Delete
1
2
— Disc Memo
Každý disk je možné pomenovať vlastným
názvom zložených až zo 16 znakov.
Zobrazovanie údajov Disc Memo má vždy
prednosť pred zobrazovaním pôvodných
informácií CD TEXT.
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Počas prehrávania stlačte (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte “Edit”
a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte “Name
Delete” a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “Select”
a stlačte (ENTER).
Zobrazia sa uložené názvy.
5
1
Prehrávajte disk, ktorý chcete
pomenovať.
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním M alebo m zvoľte
požadovaný názov pre vymazanie
a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa výzva na potvrdenie operácie.
Stláčaním < alebo , zvoľte “Edit”
a stlačte (ENTER).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 16 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
6
Stláčaním < alebo , zvoľte “YES”,
potom stlačte (ENTER).
Zobrazí sa “Complete” a názov je vymazaný.
7
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Ak chcete naraz vymazať všetky názvy, v kroku
4 zvoľte “ALL”.
Poznámka
Po vymazaní údajov Disc Memo pre CD TEXT disk sa
zobrazia pôvodné informácie CD TEXT.
Rady
• Ak neexistuje údaj Disc Memo, v kroku 3 sa
automaticky obnoví predchádzajúce zobrazenie.
• Ak v kroku 6 vymažete všetky údaje Disc Memo,
automaticky sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
Rádio
Zariadenie môže v každom rozhlasovom pásme
uložiť až 6 staníc (FM1, FM2, FM3, MW a LW).
Upozornenie
Pre ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory.
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické uloženie staníc
do pamäte
— BTM (Best Tuning Memory)
Vyhľadanie disku podľa názvu
— Disc List
(Pre CD alebo MD menič)
Túto funkciu je možné použiť iba pre disky,
ktorým bol priradený názov*1 alebo pre disky
s informáciami CD TEXT*2.
1
2
3
Počas prehrávania stlačte (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte “List”
a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa zoznam Disc List.
Stláčaním M alebo m zvoľte
požadovaný disk a stlačte (ENTER).
Prehrávanie sa spustí.
*1 Vyhľadávanie disku podľa názvu zadaného
užívateľom: CD disk pomenovaný užívateľom
(str. 15).
*2 Vyhľadávanie disku podľa CD TEXT informácie:
Pri CD TEXT diskoch prehrávaných v CD meniči
vybavenom funkciou CD TEXT.
Zariadenie vyhľadá stanice s najsilnejším
signálom vo zvolenom rozhlasovom pásme
a ukladá ich do pamäte v poradí podľa ich
frekvencie.
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
(SOURCE) zvoľte rádio.
2
Stláčaním (MODE) zvoľte požadované
rozhlasové pásmo.
3
4
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte “Edit”
a stlačte (ENTER).
5
Stláčaním < alebo , zvoľte “BTM”
a stlačte (ENTER).
Uložia sa stanice s najsilnejším signálom.
Pre zrušenie ukladania stlačte tlačidlo
(ENTER) počas ukladania staníc.
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Poznámky
• Ak zariadenie nenájde dostatok staníc so silným
signálom, niektoré čísla predvolieb si zachovajú
predchádzajúce nastavenie.
• Zariadenie začne ukladať stanice od aktuálneho
čísla predvoľby.
Poznámka
Niektoré znaky CD TEXT disku a MD disku zariadenie
nedokáže zobraziť.
16SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 17 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Operácie vykonávané diaľkovým
ovládaním:
Zobrazované položky
Pre
Informácie o aktuálnej stanici/frekvencii sa
zobrazujú automaticky.
Pozícia zobrazovaných položiek sa líši a závisí
od zvoleného vzoru.
Podrobnosti sú uvedené v časti “Voľba šablóny”
na str. 20.
Ak zvolíte “Skin1”.
A
B
Ukončenie
počúvania rádia
Stlačte tlačidlo (OFF).
Naladenie
uložených staníc
– Preset search
Stlačte (1) až (6).
Stláčajte M/m
[až do požadovanej stanice].
Vyhľadávanie
staníc
– Automatické
ladenie
Stlačte </,
[až do požadovanej stanice].
Zadanie frekvencie Stlačte </,
– Manuálne ladenie [pridržte až do požadovanej
frekvencie].
C
Operácie vykonávané na zariadení:
Ak zvolíte “Skin2”.
A
Pre
C
B
Ak zvolíte “Skin3”.
A
C
Ukončenie
počúvania rádia
Stlačte tlačidlo (OFF).
Naladenie
uložených staníc
– Preset search
Otáčajte ovládačom R
[až do požadovanej stanice].
Vyhľadávanie
staníc
– Automatické
ladenie
Jedenkrát stlačte (ENTER)
a otočte ovládačom*
[až do požadovanej stanice].
Zadanie frekvencie Dvakrát stlačte (ENTER)
– Manuálne ladenie a otáčajte ovládačom R
[až do požadovanej
frekvencie].
B
A Zdroj/Číslo rozhlasového pásma
B Stav funkcie a režimu
ST: Režim stereofonického príjmu
: ATT
AF: Funkcia AF
TA: Dopravné hlásenia
TP: Dopravné správy
: DSO
: EQ7
C
:Číslo predvoľby/Frekvencia, Aktuálny
stav/Hlásenia
Príjem uložených staníc
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
(SOURCE) zvoľte rádio.
2
Stláčaním (MODE) zvoľte požadované
rozhlasové pásmo.
Zariadenie zaháji príjem rozhlasu
v požadovanom pásme.
* Pre zastavenie vyhľadávania otočte ovládač R
v opačnom smere.
Rada
Ak sa automatické ladenie zastavuje príliš často,
nastavte položku “Local” v ponuke “PlayMode”
na “ON,” čím obmedzíte ladenie iba na stanice
so silným signálom (režim Local seek).
Ak je stereofonický príjem v pásme
FM nekvalitný
— Mono
1
Nastavte položku “Mono” v ponuke
“PlayMode” na “ON.”
Príjem sa vylepší, ale zvuk bude
monofonický.
Pre obnovenie stereofonického príjmu nastavte
“OFF.”
Rada
Ak je FM vysielanie ťažko počuteľné nastavte položku
“DSO” v ponuke “Sound” na “OFF” (str. 25).
17SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 18 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Uloženie len zvolených staníc
do pamäte
Môžete manuálne naladiť stanicu a uložiť ju
pod ktorékoľvek tlačidlo predvoľby.
RDS
Popis
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
(SOURCE) zvoľte rádio.
2
Stláčaním (MODE) zvoľte požadované
rozhlasové pásmo.
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
3
Stlačením tlačidla < alebo , nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť.
Zobrazované položky
4
Stlačte tlačidlo požadovanej
predvoľby ((1) až (6)) na dve
sekundy, až kým sa nezobrazí
indikátor “Memory”.
Na displeji sa objaví číslo stlačeného tlačidla
a zvolená stanica sa uloží pod toto číslo
predvoľby.
Ak zvolíte “Skin1”.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číslo predvoľby pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže.
Ladenie staníc
prostredníctvom zoznamu
— Preset List
Informácie o aktuálnej stanici/frekvencii/
programe sa zobrazujú automaticky.
Pozícia zobrazovaných položiek sa líši a závisí
od zvoleného vzoru.
Podrobnosti sú uvedené v časti “Voľba šablóny”
na str. 20.
A
B
C
Ak zvolíte “Skin2”.
A
C
B
Uloženú stanicu je možné jednoducho zvoliť
zo zoznamu.
18SK
1
Počas počúvania rozhlasu stlačte
tlačidlo (MENU).
2
Stláčaním < alebo , zvoľte “List”
a stlačte (ENTER).
Ak je zvolené pásmo “MW” alebo “LW”,
zobrazí zoznam Preset List. Pokračujte
krokom 4.
A je zvolené pásmo “FM”, zobrazí sa
zobrazenie pre voľbu zoznamu. Pokračujte
krokom 3.
3
Stláčaním < alebo , zvoľte “Preset”
a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa zoznam Preset List.
4
Stláčaním M alebo m zvoľte požadovanú
stanicu a stlačte (ENTER).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Ak zvolíte “Skin3”.
A
C
B
A Zdroj/Číslo rozhlasového pásma
B Stav funkcie a režimu
ST: Režim stereofonického príjmu
: ATT
AF: Funkcia AF
TA: Dopravné hlásenia
TP: Dopravné správy
: DSO
: EQ7
C
:Príjem RDS/ :Číslo predvoľby/
Názov stanice (frekvencia), Aktuálny stav/
Hlásenia
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 19 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Služby RDS
1
Stlačením tlačidla (VOL) (+)
alebo (VOL) (-) nastavte požadovanú
úroveň hlasitosti.
2
Stlačte a pridržte tlačidlo (TA), kým sa
nezobrazí “TA”.
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice,
podľa intenzity jej signálu. Táto funkcia umožní
nepretržité počúvanie tej istej stanice pri dlhých
jazdách, bez potreby jej nového ladenia v inej
oblasti.
TA (Traffic Announcement - dopravné správy)/
TP (Traffic Programme - program s dopravnými
správami)
Aktuálne dopravné informácie/programy.
Pri vysielaní nejakej dopravnej informácie/
programu sa preruší práve počúvaný zdroj zvuku.
PTY (Programme types - typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela
údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne.
Nastavenie AF a TA/TP
1
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — Regional
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem
na určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na
inú regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, nastavte “Regional”
v “PlayMode” na “OFF” (str. 33).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších lokálnych
staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené v pamäti.
1
Počas príjmu v pásme FM stlačte
číselné tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým
je uložená miestna stanica.
2
Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo
miestnej stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Stláčaním (AF) a/alebo (TA) zvoľte
požadované nastavenie.
Uloženie RDS staníc
s nastaveniami funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, len RDS stanice sú uložené
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1
Príjem mimoriadnych hlásení
Výber PTY
1
Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte
stanice do pamäte pomocou funkcie
BTM (str. 16) alebo manuálne (str. 18).
Predvolenie úrovne hlasitosti
dopravného spravodajstva
Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť
dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčaním M alebo m zvoľte typ
požadovaného programu.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
19SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 20 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
3
Stlačte tlačidlo (ENTER).
Zariadenie začne vyhľadávať stanicu,
ktorá vysiela zvolený typ programu.
Rada
PTY zoznam je možné zobraziť aj pomocou hlavného
menu. Počas príjmu rádia v pásme FM stlačte (MENU),
zvoľte “PTY” v ponuke “List” a stlačte (ENTER).
Typy programov
News (Správy), Current Affairs (Aktuálne
udalosti), Information (Informácie), Sport
(Šport), Education (Vzdelávanie), Drama
(Dramatická tvorba), Cultures (Kultúra),
Science (Veda), Varied Speech (Rôzne),
Pop Music (Populárna hudba), Rock Music
(Rocková hudba), Easy Listening (Nenáročná
hudba), Light Classics M (Ľahká klasika),
Serious Classics (Vážna hudba), Other
Music (Iné druhy hudby), Weather & Metr
(Počasie), Finance (Financie), Children’s
Progs (Vysielanie pre deti), Social Affairs
(Spoločenské udalosti), Religion
(Náboženstvo), Phone In (Telefonáty
poslucháčov), Travel & Touring (Cestovanie),
Leisure & Hobby (Voľný čas), Jazz Music
(Jazzová hudba), Country Music (Country
hudba), National Music (Národná hudba),
Oldies Music (Evergreeny), Folk Music
(Folková hudba), Documentary
(Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Nastavenie CT
Nastavenia obrazu
Dostupnosť položiek v tomto menu závisí
od zvolenej šablóny zobrazenia.
Podrobnosti sú uvedené v časti “Výber režimu
zobrazovania a šablóny pre displej” na str. 11.
Voľba vzoru
— Skin
Môžete zvoliť vzor pre zobrazovanie informácií
počas prehrávania/príjmu rozhlasu. Pozícia
zobrazovaných položiek závisí od jednotlivých
vzorov.
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte “Skin”
a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovaný vzor a stlačte (ENTER).
5
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Rada
Podrobnosti o zobrazovaných položkách sú v časti
“Zobrazované položky” na str. 14, 17 a 18.
Nastavenie farby znakov
— Char Color
1
Nastavte “CT” v “Setup” na “ON”
(str. 32).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
Rada
Ak je pripojené zariadenie NVX-HC1, čas je možné
nastaviť pomocou údajov GPS. Podrobnosti sú uvedené
v návode na použitie dodávanom k NVX-HC1.
Môžete nastaviť farbu zobrazovaných znakov
pre lepší kontrast s pozadím.
Výber farby znakov
1
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
Stláčaním < alebo , zvoľte “Char
Color” a stlačte (ENTER).
20SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 21 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
4
5
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú farbu a stlačte (ENTER).
Po každom stlačení tlačidla < alebo , sa
farba mení nasledovne:
White (biela) y Green (zelená) y Pink
(ružová) y Yellow (žltá) y Purple
(purpurová) y Black (čierna) y Custom
(užívateľská) y Blue (modrá) y White
(biela).
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Automatická zmena zobrazenia
— Auto Image
Zobrazený obsah sa môže automaticky meniť
určitou rýchlosťou.
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Auto Image” a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú rýchlosť “FAST”,
“MIDDLE” alebo “SLOW” a stlačte
(ENTER).
5
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Char Color” a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Custom” a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa ponuka RGB edit.
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
3
Nastavenie farby “Custom”
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
Pre zrušenie tejto funkcie zvoľte v kroku 4
nastavenie “OFF”.
Voľba šablóny pre efekt
— Effect
5
Nastavte jednotlivé úrovne.
1 Stláčaním M alebo m zvoľte
“R”(červená), “G”(zelená)
alebo “B”(modrá).
1
2
2 Stláčaním < alebo , nastavte
úroveň zvolenej farby a stlačte
(ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte “Effect”
a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovaný vzor a stlačte (ENTER).
5
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
3 Opakovaním krokov 1 a 2
nastavte všetky ostatné úrovne
farieb.
Po nastavení “B” sa zobrazí výzva
na potvrdenie, potom stlačte (ENTER).
6
7
Pohybujúce sa vzory sa zobrazia ako vizuálny efekt.
Stláčaním < alebo , zvoľte “YES”
a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa “Complete” a obnoví sa
zobrazenie hlavného menu.
Pôvodnú farbu znakov obnovíte zvolením
“NO” a stlačením (ENTER).
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
Voľba pozadia
— Wallpaper
Na pozadie displeja je možné zvoliť ľubovoľnú
snímku.
Voľba snímky pre pozadie
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
21SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 22 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
3
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Wallpaper” a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “Select”
a stlačte (ENTER).
— Panorama
5
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú snímku a stlačte
(ENTER).
Ako snímku v pozadí môžete zvoliť
panoramatickú snímku, ktorá bude automaticky
rolovať.
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
1
2
Automatická zmena snímok
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Wallpaper” a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “Auto”
a stlačte (ENTER).
5
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú rýchlosť “FAST”,
“MIDDLE” alebo “SLOW” a stlačte
(ENTER).
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Pre zrušenie automatickej zmeny snímok zvoľte
v kroku 5 nastavenie “OFF”.
Výber snímok pre zobrazenie
K dispozícii sú nasledovné režimy:
• USER – Postupné zobrazenie snímok,
uložených užívateľom.
• ALL – Postupné zobrazenie prednastavených
snímok/snímok uložených užívateľom.
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Wallpaper” a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Arrange” a stlačte (ENTER).
5
Stláčaním < alebo , zvoľte “USER”
alebo “ALL” a stlačte (ENTER).
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Poznámka
Ak nie sú v zariadení uložené žiadne užívateľské
snímky, v ponuke nie je možné zvoliť položku
“Arrange”.
Voľba panoramatickej snímky
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Panorama” a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú snímku a stlačte
(ENTER).
5
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Poznámka
Nemôžete uložiť vlastné panoramatické snímky
do pamäte zariadenia. Môžete si vybrať len
z prednastavených snímok.
Voľba pomeru strán obrazu
— Aspect
Môžete zdeformovať alebo orezať snímky tak,
aby pri zvolenom pomere strán obrazu vyplnili
celý displej.
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Aspect” a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovaný režim.
Každým stlačením tlačidla < alebo , sa
typ snímky mení nasledovne:
Ak zvolíte “Video full” alebo “Video &
Spectrum Analyser”.
Standard2 y Standard1 y Wide2 y
Wide1 y Cinema2 y Cinema1
Ak zvolíte “Video & Capture” alebo “Video
& Slideshow”.
Standard3 y Wide3 y Cinema3
22SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 23 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Nastavenie pozície snímky
Snímky typu Cinema a Wide je možné
rolovať hore alebo dolu stláčaním
alebo stlačením a pridržaním M alebo m.
5
Wide2:
Snímka s pomerom strán obrazu 16 ku 9, pričom
obraz je zväčšený len z ľavej a pravej strany
na vyplnenie celého displeja.
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Poznámka
V závislosti od zvoleného režimu snímky (pomeru
strán obrazu) nemusia byť niektoré znaky zobrazené
správne.
Šablóny a typy snímok
V závislosti do zvoleného vzoru je možné
v režime Video zvoliť nasledovné typy snímok.
Cinema2:
Snímka s pomerom strán obrazu 2,35 ku 1,
pričom obraz je zväčšený len z ľavej a pravej
strany na vyplnenie celého displeja.
Ak zvolíte “Video & Spectrum Analyser”
alebo “Video full”.
Standard1:
Snímka s pomerom strán obrazu 4 ku 3.
Ak zvolíte “Video & Capture” alebo “Video &
Slideshow”.
Wide1:
Snímka s pomerom strán obrazu 16 ku 9.
Standard3:
Snímka s pomerom strán obrazu 4 ku 3, pričom
v režime Capture a Slide show je obraz zväčšený
len z ľavej a pravej strany na vyplnenie displeja.
Cinema1:
Snímka s pomerom strán obrazu 2,35 ku 1.
Wide3:
Snímka s pomerom strán obrazu 16 ku 9, pričom
v režime Capture a Slide show je obraz zväčšený
len z ľavej a pravej strany na vyplnenie displeja.
Standard2:
Snímka s pomerom strán obrazu 4 ku 3, pričom
obraz je zväčšený len z ľavej a pravej strany
na vyplnenie celého displeja.
Cinema3:
Snímka s pomerom strán obrazu 2,35 ku 1,
pričom v režime Capture a Slide show je obraz
zväčšený len z ľavej a pravej strany na vyplnenie
displeja.
23SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 24 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Vypnutie zobrazovaných
znakov
— Auto Clear
Môžete vypnúť zobrazovanie textových informácií
pre nerušené sledovanie obrazu. Textové
informácie sa zobrazia len vtedy, ak zmeníte zdroj
zvuku, disk, skupinu alebo skladbu.
1
2
• Uložená snímka je určená len na súkromné
používanie. Používanie na verejné účely vyžaduje
povolenie držiteľa autorských práv danej snímky.
• Uložené snímky môžu mať iný pomer strán obrazu
než pôvodné snímky, alebo niektoré znaky nemusia
byť z dôvodu kompresie alebo zväčšenia zobrazené
správne.
Vymazanie uloženej snímky
— Picture Delete
Môžete vymazať ktorúkoľvek uloženú snímku.
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Display” a stlačte (ENTER).
1
2
3
Stláčaním < alebo , zvoľte “Auto
Clear” a stlačte (ENTER).
3
4
Opakovaným stláčaním (ENTER)
zvoľte “ON.”
Stláčaním < alebo , zvoľte “Picture
Delete” a stlačte (ENTER).
4
5
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Stláčaním < alebo , zvoľte “Select”
a stlačte (ENTER).
5
Stláčaním < alebo , zvoľte snímku,
ktorú chcete vymazať a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa výzva na potvrdenie operácie.
6
Stláčaním < alebo , zvoľte “YES”
a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa “Complete” a obnoví sa
zobrazenie predchádzajúceho zobrazenia.
Ak chcete zrušiť vymazávanie snímky,
počas procesu stlačte akékoľvek tlačidlo.
Pre obnovenie zobrazovania znakov zvoľte
v kroku 4 nastavenie “OFF”.
Ukladanie snímok
— Snapshot
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte “Edit”
a stlačte (ENTER).
Z pripojeného zariadenia môžete do tohto
zariadenia uložiť až 100 snímok.
Ak chcete naraz vymazať všetky snímky, v kroku
4 zvoľte “ALL”.
1
2
Poznámky
• Nie je možné vymazať prednastavené snímky.
• Potvrďte vymazanie zvolenej snímky. Vymazanú
snímku už nie je možné obnoviť.
• Počas vymazávania snímky z pamäte zariadenie
nevypínajte, inak nemusí byť snímka vymazaná úplne.
• Vymazávanie všetkých snímok chvíľu potrvá.
Stláčaním (SCREEN) zvoľte režim Video.
Stláčaním (IMAGE) zvoľte režim Video
& Capture (str. 12).
Podrobnosti o zmene pomeru strán obrazu sú
v časti “Voľba pomeru strán obrazu” na str. 22.
3
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
4
Keď sa zobrazí požadovaná snímka,
stlačte (CAPTURE).
Voľba úvodnej snímky
— Opening
Môžete zvoliť snímku, ktorá sa na displeji objaví
pri zapnutí zariadenia.
Zobrazí sa “Complete” a snímka je uložená
do pamäte tohto zariadenia.
Poznámky
• Toto zariadenie je kompatibilné so zariadeniami
s farebným systémom PAL a NTSC.
• Ak chcete zmeniť farebný systém tohto zariadenia,
nastavte položku “Video” v ponuke “Setup” na “PAL”
alebo “NTSC.”
• Počas ukladania snímky do pamäte zariadenie
nevypínajte, inak nemusí byť snímka uložená.
24SK
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte “Edit”
a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Opening” a stlačte (ENTER).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú snímku a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa “Complete” a obnoví sa
zobrazenie predchádzajúceho zobrazenia.
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 25 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
5
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Nastavenie zvuku
Ak chcete voľbu úvodnej snímky zrušiť, v kroku
3 stláčaním < alebo , zvoľte “YES” a stlačte
(ENTER).
Poznámky
• Ako úvodnú snímku je možné zvoliť len snímku,
ktorú do zariadenia sami uložíte.
• Aj keď snímku, ktorú používate ako úvodnú snímku,
vymažete pomocou funkcie “Picture Delete”
v ponuke “Edit,” bude sa naďalej zobrazovať
pri zapnutí zariadenia.
Nastavenie funkcie Dynamic
Soundstage Organizer
— DSO
Ak sú vaše reproduktory umiestnené v spodnej
časti dverí, zvuk sa šíri zdola a nemusí byť čistý.
Funkcia DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
vytvorí priestrannejší zvuk, ako by sa
reproduktory nachádzali aj na prístrojovej doske
(virtuálne reproduktory).
Nastavenie pre DSO môžete uložiť pre každý
zdroj zvuku.
Režim DSO a schéma rozmiestnenia
virtuálnych reproduktorov
*3
*2
*1
*3
*2
*1
*4
*4
*1
*2
*3
*4
DSO 1
DSO 2
DSO 3
DSO OFF
1
Stláčaním (SOURCE) zvoľte zdroj
zvuku (Rádio, CD, MD alebo AUX).
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “DSO”
a stlačte (ENTER).
5
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovaný režim a stlačte (ENTER).
Pre zrušenie funkcie DSO zvoľte “OFF”.
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Stláčaním < alebo , zvoľte “Sound”
a stlačte (ENTER).
Poznámky
• V závislosti od interiéru automobilu alebo druhu
hudby nemusí funkcia DSO priniesť želaný efekt.
• Ak je FM vysielanie ťažko počuteľné nastavte
položku “DSO” v ponuke “Sound” na “OFF”.
Rada
Zvukový efekt režimu DSO vzrastá s číslom DSO.
25SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 26 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Nastavenie ekvalizéra
6
1 Stláčaním < alebo , nastavte
požadované frekvenčné pásmo.
Po každom stlačení tlačidla < alebo ,
sa frekvencia zmení nasledovne:
62Hz y 157Hz y 396Hz y
1000Hz y 2510kHz y 6340Hz y
16000Hz
— EQ7
Môžete si vybrať krivku ekvalizéra spomedzi
siedmich hudobných typov (Xplod, Vocal, Club,
Jazz, NewAge, Rock a Custom).
Nastavenia ekvalizéra môžete upraviť pre každý
zdroj zvuku zvlášť.
2 Stláčaním M alebo m nastavte
požadovanú úroveň a stlačte
(ENTER).
Úroveň je nastaviteľná v rozsahu -10 dB
až +10 dB v 1 dB krokoch.
Výber krivky ekvalizéra
1
Stláčaním (SOURCE) zvoľte zdroj
zvuku (Rádio, CD, MD alebo AUX).
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “EQ7”
a stlačte (ENTER).
Ak chcete zmeniť krivku ekvalizéra, zvoľte
“Select” a stlačte (ENTER).
5
6
3 Opakovaním krokov 1 a 2
nastavte všetky frekvencie.
Po nastavení frekvencie “16000Hz”
sa zobrazí výzva na potvrdenie a potom
stlačte (ENTER).
Stláčaním < alebo , zvoľte “Sound”
a stlačte (ENTER).
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú krivku ekvalizéra a stlačte
(ENTER).
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Nastavenie krivky ekvalizéra.
7
Stláčaním < alebo , zvoľte “YES”,
potom stlačte (ENTER).
Zobrazí sa “Complete” a displej obnoví
zobrazenie hlavného menu.
8
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Pre obnovenie výrobných nastavení zvoľte
v kroku 5 nastavenie “Initialize”.
Pre zrušenie krivky ekvalizéra zvoľte v kroku 5
nastavenie “OFF”.
Poznámka
Ak je funkcia DSO aktivovaná, ekvalizér sa
automaticky nastaví na najlepší celkový efekt.
Nastavenie zvolenej krivky
ekvalizéra
Nastavenia ekvalizéra môžete ukladať
a nastavovať pre frekvenciu a úroveň.
Nastavenie nízkych
a vysokých tónov
— Bass/Treble
1
Stláčaním (SOURCE) zvoľte zdroj
zvuku (Rádio, CD, MD alebo AUX).
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
1
Stláčaním (SOURCE) zvoľte zdroj
zvuku (Rádio, CD, MD alebo AUX).
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “Sound”
a stlačte (ENTER).
Stláčaním < alebo , zvoľte “Bass”
alebo “Treble” a stlačte (ENTER).
5
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “EQ7”
a stlačte (ENTER).
5
Stláčaním < alebo , zvoľte “Tune”
a stlačte (ENTER).
Stláčaním < alebo , nastavte
požadovanú úroveň a stlačte (ENTER).
Úroveň je nastaviteľná v rozsahu -10 dB
až +10 dB v 1 dB krokoch.
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Stláčaním < alebo , zvoľte “Sound”
a stlačte (ENTER).
26SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 27 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Nastavenie hlasitosti
v predných a zadných
kanáloch
Nastavenie medznej
frekvencie pre reproduktory
a subwoofer(y)
— Balance/Fader
— HPF/LPF (High pass filter/Low pass filter)
Môžete nastaviť vyváženie hlasitosti medzi
pravými a ľavými reproduktormi (Balance)
a prednými a zadnými reproduktormi (Fader).
Pre priradenie tónového rozsahu príslušným
reproduktorom a subwooferu(om) môžete
nastaviť medznú frekvenciu pre horný a dolný
priepust.
Stláčaním (SOURCE) zvoľte zdroj
zvuku (Rádio, CD, MD alebo AUX).
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “Sound”
a stlačte (ENTER).
Príklad: “78Hz” je nastavené pre “HPF”
a “LPF.”
Úroveň
1
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Balance” alebo “Fader” a stlačte
(ENTER).
Pre nastavenie vyváženia medzi ľavými
a pravými reproduktormi zvoľte “Balance”.
Pre nastavenie vyváženia medzi prednými
a zadnými reproduktormi zvoľte “Fader”.
5
Stláčaním < alebo , nastavte
vyváženie a stlačte (ENTER).
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Medzná frekvencia
hranica
78
125
Frekvencia (Hz)
tónový rozsah reproduktorov
tónový rozsah subwoofera(ov)
1
Stláčaním (SOURCE) zvoľte zdroj
zvuku (Rádio, CD, MD alebo AUX).
Nastavenie hlasitosti
subwoofera
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
— Sub Woofer
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “HPF”
alebo “LPF” a stlačte (ENTER).
5
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú medznú frekvenciu
a stlačte (ENTER).
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
1
Stláčaním (SOURCE) zvoľte zdroj
zvuku (Rádio, CD, MD alebo AUX).
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “Sub
Woofer” a stlačte (ENTER).
Stláčaním < alebo , zvoľte “Sound”
a stlačte (ENTER).
5
Stláčaním < alebo , nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti a stlačte
(ENTER).
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná v rozmedzí
od – ∞, –10 dB až +10 dB, v 1 dB krokoch.
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Stláčaním < alebo , zvoľte “Sound”
a stlačte (ENTER).
Pre zrušenie medznej frekvencie zvoľte v kroku 5
nastavenie “OFF”.
Rady
• Pre “HPF” a “LPF” nastavte rovnakú medznú
frekvenciu.
• “HPF” je možné nastaviť, ak nie je pripojený
subwoofer. Iba nízkofrekvenčné signály sú
potlačené.
Rada
Indikátor “– ∞” sa zobrazí vtedy, keď hodnota klesne
pod úroveň –10 dB.
27SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 28 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Nastavenie hlasitosti
— Loudness
Nízke a vysoké tóny sa zvýraznia, aby ste mohli
vychutnať čistý zvuk pri nízkej hlasitosti.
Nastavenie úrovne hlasitosti
— AUX Level
Pre každé pripojené audio zariadenie môžete
nastaviť úroveň hlasitosti.
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
1
Stláčaním (SOURCE) zvoľte zdroj
zvuku (Rádio, CD, MD alebo AUX).
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte “Sound”
a stlačte (ENTER).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“AUX Level” a stlačte (ENTER).
4
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Loudness”.
5
Opakovaným stláčaním (ENTER)
zvoľte “ON”.
Stláčaním < alebo , nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti a stlačte
(ENTER).
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná v rozmedzí
–6 dB až +6 dB, v 1 dB krokoch.
5
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Stláčaním < alebo , zvoľte “Sound”
a stlačte (ENTER).
Pre zrušenie zvýraznenia hlasitosti zvoľte
v kroku 5 nastavenie “OFF”.
Pripojenie doplnkového audio
zariadenia
Do konektorov BUS AUDIO IN/AUX IN
(externý audio vstup) na tomto zariadení je
možné pripojiť voliteľné doplnkové prenosné
audio zariadenia Sony. Ak do týchto konektorov
nie je pripojený menič alebo iné zariadenie Sony,
toto zariadenie vám umožní počúvať zvuk
z takéhoto prenosného zariadenia
prostredníctvom reproduktorov v automobile.
Poznámka
Ak pripojíte prenosné zariadenie, v konektore BUS
CONTROL IN nesmie byť nič pripojené. Ak pripojíte
zariadenie do konektora BUS CONTROL IN, nie je
možné tlačidlom (SOURCE) zvoliť “AUX”.
Zvolenie doplnkového zariadenia
Opakovaným stláčaním tlačidla
(SOURCE) zvoľte “AUX”
28SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 29 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Ďalšie funkcie
1
2
3
Nastavenie vlastnej funkcie
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Custom” a stlačte (ENTER).
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú funkciu a stlačte
(ENTER).
Každým stlačením tlačidla < alebo , sa
funkcia mení nasledovne:
Screen y AF y TA y Mode y ATT
y Capture y Image y Screen
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Rada
Ak je pripojené zariadenie NVX-HC1, nezobrazí sa
“Custom”.
Inicializácia zariadenia
— Initialize
Pri inicializácii zariadenia sa vymažú všetky
snímky uložené užívateľom a zariadenie obnoví
výrobné nastavenia.
Inicializujú sa nasledujúce položky.
Setup (Contrast, Dimmer, Video,
Commander, Demo, Security),
Edit (Name Edit, Name Delete, Picture
Delete, Opening),
Display (Skin, Char Color, Auto Image,
Effect, Wallpaper, Panorama, Aspect, Auto
Clear, Auto Scroll),
Custom, Brightness v režime Video
Stláčaním < alebo , zvoľte “Setup”
a stlačte (ENTER).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Initialize” a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa výzva na potvrdenie operácie.
Keď sa zobrazí výzva na zadanie
vstupného kódu Code Input
Zadajte váš bezpečnostný kód a stlačte
(ENTER) (str. 30).
— Custom
Tlačidlu CUSTOM je možné priradiť jednu
funkciu, čo uľahčí voľbu požadovanej funkcie.
Priradiť je možné nasledujúce funkcie:
Screen - zmena režimu zobrazenia (str. 11).
AF - zapnutie alebo vypnutie funkcie AF
(str. 19).
TA - zapnutie alebo vypnutie funkcie TA
(str. 19).
Mode - zmena rozhlasového pásma alebo
prehrávacieho zariadenia.
ATT - rýchle stlmenie zvuku (str. 9).
Capture - uloženie snímky do pamäte zariadenia
v momente stlačenia (str. 24).
Image - zmena zobrazeného vzoru zvoleného
zobrazovacieho režimu (str. 11).
Stlačte tlačidlo (MENU).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “YES”
a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa “Complete” a obnoví sa
zobrazenie predchádzajúceho zobrazenia.
Pre zrušenie inicializácie stlačte (MENU).
Poznámky
• Počas inicializácie zariadenie nevypínajte.
• V závislosti od množstva uložených snímok môže
inicializácia chvíľu trvať.
• Po incializácii nie je možné obnoviť uložené snímky.
• Nie je možné vymazať prednastavené snímky.
Nastavenie bezpečnostného
kódu
— Security
Toto zariadenie disponuje bezpečnostnou
funkciou na odradenie zlodejov. Zadajte
4 ciferný kód (bezpečnostný).
Ak kód nastavíte, po inštalácii do iného
automobilu alebo po výmene autobatérie je
potrebné tento kód zadať, aby bolo možné
zariadenie zapnúť.
Operácie vykonávané len pomocou
diaľkového ovládania:
1
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
Stláčaním < alebo , zvoľte “Setup”
a stlačte (ENTER).
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Security” a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa ponuka Code Set.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
29SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 30 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
4
Nastavte kód.
1 Stláčaním M alebo m zadajte prvú
číslicu a stlačte (ENTER).
2 Opakovaním kroku 1 zadajte
druhú, tretiu a štvrtú číslicu
a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa výzva na potvrdenie operácie.
5
Stláčaním < alebo , zvoľte “YES”,
potom stlačte (ENTER).
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Poznámky
• Bezpečnostný kód nie je možné zadať pomocou
číselných tlačidiel (1-6).
• Bezpečnostný kód nezabudnite!
• Ak v kroku 5 zvolíte “NO” a stlačíte (ENTER), displej
sa prepne do zobrazenia pre zadanie kódu
(ako v kroku 3).
Zrušenie bezpečnostného kódu
Operácie vykonávané len pomocou
diaľkového ovládania:
1
2
Zobrazí sa výzva pre zadanie kódu
Stláčaním < alebo , zvoľte “Setup”
a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Security” a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa ponuka Code Delete.
4
Zadajte váš 4-miestny bezpečnostný
kód a stlačte (ENTER).
Po overení bezpečnostného kódu sa zobrazí
výzva na potvrdenie.
5
Stláčaním < alebo , zvoľte “YES”
a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa “Complete” a obnoví sa
zobrazenie predchádzajúceho zobrazenia.
Ak je kód nesprávny, zadajte správny
bezpečnostný kód.
6
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Po dokončení nastavenia
bezpečnostného kódu
Ak namontujete zariadenie v inom vozidle
alebo vymeníte autobatériu, po zapnutí
zariadenia sa zobrazí zobrazenie Check Code.
Stlačte tlačidlo (MENU).
Poznámka
Bezpečnostný kód nie je možné zmeniť,
kým nevymažete uložený starý kód.
Rada
Ak bezpečnostný kód nie je uložený, zobrazenie Code
Delete sa nezobrazí.
Operácie vykonávané len na základnej
jednotke:
1
Otáčaním ovládača R zvoľte prvú
číslicu a stlačte (ENTER).
2
Opakovaním kroku 1 zadajte druhú,
tretiu a štvrtú číslicu a stlačte
(ENTER).
Po overení bezpečnostného kódu sa zobrazí
“Complete” a displej obnoví zobrazenie
hodín/kalendára.
Ak je kód nesprávny, zadajte správny
bezpečnostný kód.
Poznámka
Po zadaní číslice nie je možné kurzor posunúť späť.
Ak zadáte nesprávnu číslicu, stláčaním (ENTER)
zobrazte “Code Error” a zadajte správny kód.
30SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 31 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Ponuky a položky menu
Zobrazené položky sa môžu meniť v závislosti
od aktuálneho zdroja zvuku a vzoru zvoleného
režimu zobrazenia.
Môžete nastaviť nasledujúce položky:
Display
Skin
1*
2
3
Char Color
Custom
Blue
White*
Ponuka List
Green
• Disc List - zobrazenie zoznamu názvov diskov
(str. 16).
• Preset List - zobrazenie zoznamu uložených
staníc (str. 18).
• PTY List - zobrazenie zoznamu typov
programov (str. 19).
Pink
Yellow
Purple
Black
Auto Image
List
OFF*
FAST
Disc List
MIDDLE
Preset List
PTY List
SLOW
Effect
1*
2
Ponuka Display
• Skin - zmena vzoru (str. 20).
• Char Color - zmena farby zobrazovaných
znakov (str. 20).
• Auto Image - zmena dĺžky trvania zobrazenia
snímok (str. 21).
• Effect - zmena pohyblivých vzorov ako
vizuálnych efektov (str. 21).
• Wallpaper - voľba snímky na pozadie (str. 21).
• Panorama - voľba panoramatickej snímky
na pozadie (str. 22).
• Aspect - zmena pomeru strán obrazu snímky
(str. 22).
• Auto Clear - vypnutie zobrazovania znakov
na displeji (str. 24).
• Auto Scroll - rolovanie dlhých textových
informácií (str. 14).
3
Wallpaper
Select
Auto
FAST
MIDDLE
SLOW
OFF*
Arrange
ALL*
USER
Panorama
Aspect
Auto Clear
ON
Auto Scroll
ON
OFF*
OFF*
* Výrobné nastavenie
Ponuka Edit
• Name Edit - priradenie názvov diskom
(str. 15).
• Name Delete - vymazanie priradeného názvu
disku (str. 15).
• Opening - voľba úvodnej snímky (str. 24).
• Picture Delete - vymazanie uložených snímok
(str. 24).
• BTM - automatické ukladanie staníc do pamäte
(str. 16).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
31SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 32 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Setup
Edit
Clock
Name Edit
Name Delete
Select
Contrast
ALL*
Security
Select
Dimmer
Initialize
Opening
Picture Delete
AUTO*
BTM
Beep
* Výrobné nastavenie
Ponuka Setup
• Clock - nastavenie hodín a kalendára (str. 6).
• Contrast - nastavenie kontrastu displeja.
• Security - nastavenie alebo zrušenie
bezpečnostného kódu (str. 29).
• Initialize - obnovenie výrobných nastavení
(str. 29).
• Dimmer - nastavenie jasu displeja.
– Ak zvolíte “AUTO”, jas displeja sa
automaticky zníži pri rozsvietení svetlometov
vozidla.
– Výberom “ON” dôjde k stmavnutiu displeja.
– Pre obnovenie pôvodného jasu zvoľte “OFF”.
• Beep - zapnutie alebo vypnutie pípania.
• Video - zmena farebného systému na PAL
alebo NTSC.
• Commander - zmena smeru ovládania otočného
ovládača.
– Nastavenie “Normal” znamená výrobné
nastavenie ovládača.
– Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu volantu, zvolením “Reverse”
zmeníte nastavenie smeru ovládania.
• Demo - nastavenie predvádzacieho režimu
(str. 6).
– Zvolením “ON” môžete opakovane prepínať
medzi režimami Wallpaper*1, Movie, Space
Producer a Navigation Control.
– Zvolením “OFF” môžete opakovane prepínať
medzi režimami Wallpaper*1 a Movie.
• CT*2 - automaticky nastaví hodiny (str. 20).
*1 Zobrazia sa snímky zvolené v režime “Wallpaper”
(str. 21).
*2 Ak je pripojené zariadenie NVX-HC1, zobrazí sa
“GPS” namiesto “CT” a hodiny je možné nastaviť
pomocou GPS údajov. Podrobnosti sú uvedené
v návode na použitie dodávanom k NVX-HC1.
OFF
ON
ALL*
ON*
OFF*
OFF
Video
NTSC
Commander
Normal*
PAL*
Reverse
Demo
ON*
CT
OFF
ON
OFF*
* Výrobné nastavenie
Ponuka Sound
• DSO - nastavenie režimu DSO (str. 25).
• EQ7 - úprava nastavenia krivky ekvalizéra
(str. 36).
• Bass - nastavenie úrovne nízkych tónov
(str. 26).
• Treble - nastavenie úrovne vysokých tónov
(str. 26).
• Balance - nastavenie hlasitosti ľavých
a pravých reproduktorov (str. 27).
• Fader - nastavenie vyváženia hlasitosti
predných a zadných reproduktorov (str. 27).
• Sub Woofer - nastavenie hlasitosti subwoofera
(str. 27).
• HPF (High pass filter - horný priepust) - voľba
medznej frekvencie predných/zadných
reproduktorov (str. 27).
• LPF (Low pass filter - dolný priepust) - voľba
medznej frekvencie subwoofera (str. 27).
• AUX Level - nastavenie hlasitosti pripojeného
zariadenia (str. 27).
• Loudness - zvýraznenie nízkych a vysokých
tónov (str. 28).
32SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 33 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Custom
Sound
DSO
EQ7
OFF*
Screen*
DSO 1
AF
DSO 2
TA
DSO 3
Mode
Select
OFF*
ATT
Xplod
Capture
Vocal
Image
Club
Jazz
* Výrobné nastavenie
NewAge
Rada
Ak je pripojené zariadenie NVX-HC1, nezobrazí sa
“Custom”.
Rock
Custom
Ponuka PlayMode
Tune
Initialize
Bass
Treble
Balance
Fader
Sub Woofer
HPF
OFF*
78Hz
125Hz
LPF
OFF*
125Hz
78Hz
PlayMode
AUX Level
Loudness
• Repeat - zmena režimu opakovaného
prehrávania (str. 14).
• Shuffle - zmena režimu náhodného prehrávania
(str. 15).
• BBE MP - vylepšenie digitálne
komprimovaného zvuku (str. 2).
• Mono - príjem FM vysielania v monofonickom
režime (str. 17).
• Local - ladenie lokálnych staníc.
• Regional - zapnutie/vypnutie režimu
regionálneho príjmu.
– Zvolením “ON” ostane naladená rovnaká
lokálna stanica v určitej oblasti.
– Zvolením “OFF” zrušíte príjem regionálneho
vysielania.
ON
Repeat
OFF*
TRACK
GROUP
DISC
* Výrobné nastavenie
OFF*
Ponuka Custom
• Screen - zmena režimu zobrazenia (str. 11).
• AF - zapnutie alebo vypnutie funkcie AF
(str. 19).
• TA - zapnutie alebo vypnutie funkcie TA
(str. 19).
• Mode - zmena rozhlasového pásma alebo
prehrávacieho zariadenia.
• ATT - rýchle stlmenie zvuku (str. 9).
• Capture - uloženie snímku do pamäte
zariadenia v momente stlačenia (str. 24).
• Image - zmena zobrazeného vzoru zvoleného
zobrazovacieho režimu (str. 11).
Shuffle
GROUP
DISC
MAGAZINE
ALL
OFF*
BBE MP
ON*
OFF
Mono
ON
OFF*
Local
ON
OFF*
Regional
ON*
OFF
* Výrobné nastavenie
33SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 34 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Používanie otočného ovládača
Ďalšie informácie
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte
na ovládač príslušné nálepky.
SEL
MODE
DSPL
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická vysúvateľná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
DSPL
MODE
SEL
Kondenzácia vlhkosti
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na diaľkovom ovládaní majú totožné
funkcie.
ATT
SEL*
PRESET/
DISC
Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu
dôjde, zariadenie nebude pracovať správne.
V takomto prípade vyberte zo zariadenia disk
a ponechajte zariadenie mimo prevádzky približne
hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
OFF
* Nedostupné
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na diaľkovom
ovládaní.
• Ovládač PRESET/DISC
Ovládanie rádia/CD prehrávača, rovnako
ako M alebo m na diaľkovom ovládaní (zatlačte
a otočte).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnaké ako (VOL) (+) alebo (VOL) (–)
na diaľkovom ovládaní (otočte).
• Ovládač SEEK/AMS
Ovládanie rádia/CD prehrávača, rovnako
ako < alebo , na diaľkovom ovládaní
(otočte, alebo otočte a pridržte).
• Tlačidlo DSPL
Zvolenie režimu zobrazenia, rovnaké
ako (SCREEN) na diaľkovom ovládaní.
Poznámky k LCD displeju
Na LCD displej netlačte. Môžete sa zraniť
alebo poškodiť displej. Na LCD monitore sa
môžu objavovať malé tmavé alebo jasné body
(červené, modré alebo zelené). Nejedná sa o
poruchu. Tieto body sú výsledkom normálneho
výrobného procesu. Pomer užitočnej plochy
obrazu voči celkovej ploche bodov je viac než
99,99%. U niekoľkých bodov obrazu sa však
vyššie popísaný symptóm môže prejaviť.
Poznámky k diskom
• Disk uchopte vždy za okraje a aby nedošlo
k znečisteniu.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich
v obaloch alebo v zásobníku.
34SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 35 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami
alebo nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu
vyskytnúť nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa
pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
zariadenie poškodiť. Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať CD disky s priemerom
8 cm.
• Pred prehrávaním vyčistite
disk komerčne dostupnou
čistiacou handričkou. Čistite
ho smerom od stredu
k okrajom v smere šípok.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky
ani antistatické spreje na klasické platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti
od zariadenia, na ktorom bol vykonaný ich
záznam, prípadne v závislosti od stavu disku)
nemusí byť možné v tomto zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). V poslednom čase sú niektorými
hudobnými vydavateľstvami distribuované disky
kódované technológiou pre ochranu autorských
práv. Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa
dať prehrávať v tomto zariadení.
Súbory formátu MP3
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov.
Súbor sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej
veľkosti.
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO
9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
v rozšírenom formáte, s ID3 tag ver. 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 a 2.4 a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– priečinkov (skupín): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– súborov MP3 (skladieb) a priečinkov
na disku: 300 (ak názvy priečinkov/súborov
pozostávajú z mnohých znakov, možný počet
súborov/priečinkov môže byť nižší než 300).
– zobraziteľných znakov v názve priečinka/
súboru je 32 (Joliet) alebo 32/64 (Romeo);
v ID3 tag je to 15/30 znakov (1.0, 1.1, 2.2
a 2.3) alebo 63/126 znakov (2.4).
Poradie prehrávania súborov MP3
MP3
Priečinok
(skupina)
MP3 súbor
(skladba)
Poznámky
• Pred použitím disku v zariadení disk uzatvorte.
• Názov súboru MP3 musí obsahovať príponu “.mp3”.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým
tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s variabilným dátovým
tokom (VBR), alebo pri zrýchlenom posuve
v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý prehrávací čas
nemusí zobraziť presne.
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
načíta a prehráva sa len prvá zvuková stopa prvej
Session (sekcie) (ostatné formáty sa vynechajú).
Priorita formátov je: CD-DA, ATRAC CD a MP3.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa
len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA, prehrá
sa Session (sekcia) so záznamom vo formáte
ATRAC CD alebo MP3. Ak disk neobsahuje
žiadne dáta v niektorom z týchto formátov, zobrazí
sa “NO MUSIC”.
35SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 36 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Výstraha
Nikdy nepoužívajte poistku, ktorá je určená
pre väčšie prúdové zaťaženie, ako je pre toto
zariadenie odporúčané, inak môže dôjsť
k závažnému poškodeniu zariadenia.
ATRAC CD disky
Formát ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic
Coding3) je technológia kompresie zvuku. Súbor
sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
ATRAC3plus, ktorý je rozšírený formát formátu
ATRAC3, komprimuje audio CD údaje na cca 1/
20 pôvodnej veľkosti. Zariadenie je kompatibilné
s formátom ATRAC3 aj ATRAC3plus.
ATRAC CD disk
ATRAC CD disk je disk obsahujúci audio CD
údaje, ktoré sú komprimované do formátu ATRAC3
alebo ATRAC3plus pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner.
• Maximálny počet:
– priečinkov (skupín): 255
– súborov (skladieb): 999
• Zobrazujú sa znaky v názve priečinka/súboru
a textové informácie zapísané pomocou
softvéru SonicStage.
Výmena lítiovej batérie
Za normálnych podmienok by batéria mala
vydržať cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia
v závislosti od podmienok používania.) Ak je
už batéria slabá, dosah diaľkového ovládania sa
výrazne skráti. Vymeňte starú batériu za novú
lítiovú batériu typu CR2025. Použitím inej
batérie môže vzniknúť riziko vznietenia
alebo explózie.
Podrobnosti o ATRAC CD diskoch pozri
v návode na použitie softvéru SonicStage
alebo SonicStage Simple Burner.
x
stranou + nahor
Poznámka
ATRAC CD disky vytvárajte pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner 1.0 alebo 1.1,
ktoré sa dodávajú s produktmi série Sony Network.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode
popísané, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Údržba
Poznámky k lítiovej batérii
Výmena poistky
Pri výmene poistky skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá odporúčanej
hodnote. Ak dôjde k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť napájania a vymeňte ju
za novú. Keď sa poistka prepáli znovu, môže ísť
o poruchu vo vnútri zariadenia. V takomto
prípade sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by
došlo k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou
handričkou. Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu
polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by
dôjsť ku skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
Poistka (10 A)
36SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 37 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Demontáž zariadenia
Technické údaje
1
Vyberte predný ochranný kryt.
CD prehrávač
1 Vložte uvoľňovacie kľúče
do ochranného krytu.
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Rádio
Pásmo FM
Uvoľňovacie kľúče
vložte podľa obrázka.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov
vyberte ochranný kryt.
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 µV, LW: 40 µV
2
Výkonový zosilňovač
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom
dovnútra.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov
povysuňte zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Výstupy: Výstupy pre reproduktory
(bezpečnostné konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W x 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (predné/zadné)
Výstup pre subwoofer (mono)
Konektor pre napájanie elektrickej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady
pre mobilný telefón (Telephone ATT)
Konektor pre ovládanie podsvietenia displeja
Vstupný konektor parkovacej brzdy
Vstupný ovládací konektor BUS
BUS audio vstup/konektory AUX IN
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný konektor pre anténu
Vstupný video konektor
Prepojovacia svorka:
Konektor pre ovládanie navigácie (NV-BUS)
Korekcie zvuku:
Nízke tóny: ±8 dB pri 100 Hz
Vysoké tóny: ±8 dB pri 10 kHz
Loudness (zvýraznenie hlasitosti):
+8 dB pri 100 Hz
+2 dB pri 10 kHz
Napájanie: 12 V DC auto batéria
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca. 178 x 50 x 182 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca. 182 x 53 x 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca. 1,6 kg
pokračovanie na nasledujúcej strane t
37SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 38 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X150
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Kryt pre predný panel (1)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Navigačný DVD systém: NVX-HC1
Otočný ovládač: RM-X6S, RM-X4S
Zbernicový BUS kábel (dodávaný s káblom s RCA
konektormi):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD menič (na 10 diskov): CDX-757MX
CD menič (na 6 diskov): CDX-T70MX, CDX-T69
MD menič (na 6 diskov): MDX-66XLP
Mobilný DVD prehrávač: DVX-11B
Prepínač zdroja signálu: XA-C30
Prepínač AUX-IN: XA-300
USA a zahraničné patenty sú používané na základe
licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Poznámka
Toto zariadenie nie je možné pripojiť k digitálnemu
predzosilňovaču alebo ekvalizéru kompatibilnému
so systémom Sony BUS.
Právo na zmeny vyhradené.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Ovládacie prvky nepracujú.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone
ATT (ak je ku káblu ATT pripojený kábel
montážnej sady pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader nie je nastavené pre 2reproduktorový systém.
• CD menič nie je kompatibilný s formátom
disku (MP3/ATRAC CD).
t Prehrávajte disk vo voliteľnom MP3kompatibilnom CD meniči Sony alebo
v tomto zariadení.
Obsah pamäte je vymazaný.
• Niektoré časti boli spájkované bezolovnatou
spájkou. (viac ako 80 %)
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na potlač kartónu boli použité farbivá neobsahujúce
VOC (Volatile Organic Compound - prchavé
organické zlúčeniny).
• Výplň obalového materiálu neobsahuje polystyrén.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Bol odpojený kábel napájania alebo
autobatéria.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 32).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač,
nepoužívate vstavaný zosilňovač.
Z displeja sa stratila/na displeji sa
nezobrazila indikácia.
Zobrazenie na displeji sa vypne po zatlačení
a pridržaní tlačidla (OFF).
t Stlačte a pridržte tlačidlo (OFF) znova, aby
sa objavilo zobrazenie.
Uložené stanice a nastavenie hodín je
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní kľúča zapaľovania do polôh
ON, ACC alebo OFF sa ozýva rušivý zvuk.
V konektore napájania príslušenstva
v automobile nie sú správne prepojené káble.
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko
v poriadku, skontrolujte poistku.
• Automobil nemá na zapaľovaní pozíciu
ACC.
t Stlačením tlačidla (SOURCE) zapnite
zariadenie.
38SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Right
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 39 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Zariadenie je nepretržite napájané.
Automobil nemá na zapaľovaní pozíciu ACC.
t Po vypnutí motora nezabudnite vypnúť
zobrazenie na displeji stlačením
a pridržaním tlačidla (OFF).
Elektrická anténa sa nevysunie.
Elektrická anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Keď je pripojené voliteľné zariadenie MGSX1 aj MD menič, v zobrazení pre zdroj zvuku
sa nezobrazí “MS” alebo “MD”.
Toto zariadenie rozpozná prehrávač MGS-X1
ako MD zariadenie.
t Stláčaním (SOURCE) zvoľte “MS”
alebo “MD” a potom stláčajte (MODE).
Príjem rozhlasu
Prehrávanie CD/MD disku
Prehrávanie sa nezačalo.
• MD disk je chybný alebo CD disk je
znečistený.
• V závislosti od stavu disku alebo
záznamového zariadenia nemusí byť možné
niektoré CD-R/CD-RW disky prehrať.
Súbory MP3 nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou
MP3 (str. 35).
Názov skupiny/skladby/ID3 tag sa
nezobrazuje správne.
• Disk nie je kompatibilný s ISO 9660 Level 1.
t Používajte kompatibilné disky.
• Zariadenie dokáže zobrazovať len znakové
kódy typu ASCII, európskeho písma
polovičnej veľkosti (ASCII len pre formát
Joliet) a Shift-JIS. Iné znaky sa nezobrazia
správne.
Spustenie prehrávania súborov MP3 trvá
dlhšie než pri bežnom CD disku.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie
prehrávania dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
ATRAC CD disk sa neprehráva.
• Disk nie je vytvorený pomocou
autorizovaného softvéru (napr. SonicStage
alebo SonicStage Simple Burner).
• Skladby nezaradené do skupiny sa
neprehrajú.
Pri otrasoch preskakuje zvuk.
• Zariadenie je nainštalované pod väčším
uhlom než 45°.
• Zariadenie nie je nainštalované na pevnej
časti karosérie automobilu.
Zvuk preskakuje.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disk sa poškodil.
V menu sa nezobrazí ponuka “Name Edit”.
Počet uložených názvov diskov dosiahol 50.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte kábel pre elektrické ovládanie antény
(modrý) alebo kábel napájania príslušenstva
(červený) k anténovému zosilňovaču. (Iba ak
má váš automobil vstavanú FM/MW/LW
anténu v zadnom/bočnom okne.)
• Skontrolujte zapojenie autoantény.
• Autoanténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie kábla ovládania
elektrickej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
• Ak je režim DSO zapnutý, zvuk je niekedy
rušený šumom.
t Nastavte režim DSO na “OFF” (str. 25).
Automatické ladenie nie je možné.
• Režim lokálneho vyhľadávania je nastavený
na “ON”
t Nastavte režim miestneho vyhľadávania
na “OFF” (str. 17).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Indikátor “ST” bliká.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte monofonický režim príjmu (str. 17).
Stereofonický program sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Zrušte režim monofonického príjmu (str. 17).
RDS
Funkcia Seek sa zapne po niekoľkých
sekundách posluchu.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Stláčajte (AF) alebo (TA), pokým sa
“AF” alebo “TA” nevypne.
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA.
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné
hlásenia, aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
39SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
masterpage:Left
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
CDX-NC9950_SK.book Page 40 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Ukladanie snímky
Nie je možné uložiť snímku.
Počet snímok uložených v zariadení prekročil
100.
t Vymažte nepotrebné snímky a pokúste sa
uložiť nové.
Počas ukladania snímok nefungujú ani
tlačidlá ani ovládače.
Zariadenie práve ukladá snímky. Počas tohto
procesu môžete len vysunúť disk, stlmiť zvuk
a ovládať hlasitosť.
t Počkajte, pokým sa proces ukladania
snímok neskončí.
Nie je možné zvoliť režim Video.
• Video zariadenie nie je pripojené
ku konektoru VIDEO IN na tomto zariadení,
alebo z pripojeného zariadenia nie je
vysielaný žiadny signál.
• Farebný systém tohto zariadenia nie je
kompatibilný s pripojeným video zariadením.
t Podľa pripojeného zariadenia nastavte
farebný systém PAL alebo NTSC (str. 32).
• Video signál z video zariadenia nie je
kompatibilný so systémom PAL alebo NTSC.
• Parkovacia brzda nie je zatiahnutá.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
Chybové zobrazenia
(Pre toto zariadenie a tiež pre pripojený
voliteľný CD/MD menič)
Zobrazí sa nasledujúce hlásenie a ozve sa
výstražný signál.
Disc Blank
Na MD disku nie je záznam.
t Vložte MD disk so záznamom.
Disc Error
• CD disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk alebo vložte CD disk
správne.
• CD/MD disk sa z nejakého dôvodu
neprehráva.
t Vložte iný CD/MD disk.
Disc NO Music
Vložený CD disk neobsahuje audio záznam.
t Vložte audio CD disk.
Failure
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne
pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
Load
High Temp
Okolitá teplota prekročila 50°C.
t Počkajte, kým teplota neklesne pod 50°C.
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu
frekvenciu pre aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte <
alebo ,. Zariadenie začne vyhľadávať inú
frekvenciu s tými istými údajmi PI
(Programme Identification) (zobrazí sa
“PI Seek”).
NO Disc
V CD/MD meniči nie je disk.
t Do CD/ MD meniča vložte disky.
NO Disc Name
Skladba neobsahuje názov disku.
NO Magazine
V CD meniči nie je vložený zásobník diskov.
t Do CD meniča vložte zásobník.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní
staníc s údajmi TP.
Not Ready
Dvierka MD meniča sú otvorené alebo MD
disky nie sú správne vložené.
t Zatvorte dvierka alebo správne vložte MD
disky.
Offset
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové
zobrazenie nezmizne, obráťte sa
na predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
Push Reset
• Zariadenie z nejakého dôvodu nie je možné
používať.
• CD/MD menič nemôže z nejakého dôvodu
pracovať.
t Stlačte tlačidlo RESET na zariadení.
Read
Zariadenie načítava všetky informácie
o skladbách a skupinách na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí
a kým sa automaticky nespustí prehrávanie.
V závislosti od štruktúry disku môže
spustenie prehrávania trvať aj viac než
minútu.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Hlásenie
Local Seek up/Local Seek down
Režim miestneho vyhľadávania (Local Seek) je
počas automatického ladenia zapnutý (str. 17).
Menič sprístupňuje disk.
t Počkajte, kým sa disk nesprístupní.
40SK
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
masterpage:Right
CDX-NC9950_SK.book Page 41 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
masterpage:Right
CDX-NC9950_SK.book Page 42 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
Sk_06-40_CDX-NC9950.fm
masterpage:Right
CDX-NC9950_SK.book Page 43 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
Sk_44-44_CDX-NC9950.fm
masterpage:Right
CDX-NC9950_SK.book Page 41 Thursday, February 17, 2005 12:24 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-NC9950
2-581-922-11 (1)
Download PDF