Sony | CDX-GT740UI | Sony CDX-GT740UI Návod na použitie

4-159-968-21(1)
1
1
3
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble
pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie,
aby nedošlo ku skratu.
• K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami,
musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých
poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
4
×2
5

FM/MW/LW
Compact Disc Player
Upozornenia
2

Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Predný
reproduktor
Aktívny
subwoofer
Zadný
reproduktor
Výkonový
zosilňovač
Montáž/Zapojenia
Zoznam častí
CD menič
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt 
nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
2A
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
REAR
AUDIO OUT
B

BUS AUDIO IN
Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von,
zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
BUS CONTROL IN
Príklad zapojenia
BUS AUDIO IN
CDX-GT740UI
Poznámky (-A)
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
Prepínač zdroja
signálu*
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Rady (-B)
• Keď pripájate len samotný CD menič alebo iné voliteľné
zariadenie, pripájajte ich priamo k zariadeniu.
• Pre pripojenie dvoch alebo viacerých CD meničov alebo
iných voliteľných zariadení je potrebný prepínač zdroja signálu
XA-C40 (nedodávaný).
BUS CONTROL IN
* nedodávaný
3
Prepínač zdroja
signálu
(nedodávaný)
*2
Dodávané spolu s CD meničom
*4
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
REMOTE
IN*3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO
(International Organization for
Standardization), na jej zapojenie
použite dodávaný adaptér .
Najskôr zapojte konektor autoantény
do adaptéra, potom adaptér zasuňte
do konektora na zariadení.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
*3 Môže byť potrebný samostatný
adaptér.
*4 Dodávané s XA-C40.
L
*2
BUS AUDIO IN
R
BUS
IN
REAR FRONT
AUDIO OUT
*1 Od autoantény
Poistka (10 A)
REAR
AUDIO OUT

BUS
CONTROL IN

1
3
5
7
2
4
6
5
8
7
4
6
8
Maximálny prúd 0,3 A
A
B
Modrý s bielym s prúžkom
AMP REM
Od konektora reproduktorov v automobile
Svetlomodrý
ATT
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania”
ďalej v texte.
Konektor napájania príslušenstva v automobile
Konektor reproduktorov v automobile
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
5
Modrý
napájanie ovládania antény
8
Čierny
uzemnenie
2
6
Oranžovo/
Biely
spínané napájanie osvetlenia
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
Fialový
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
–
Reproduktor, predný, pravý
8
Sivý
4
+
Reproduktor, predný, ľavý
–
Reproduktor, predný, ľavý
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Biely
Zelený
Pozície 1, 2 a 3 nemajú kolíky.
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
4 1
2

Výčnelkom smerom dovnútra.





5 1
6A
2
182
mm
53 m
m
Jazýčky
1
B
3

Prístrojová doska
Protipožiarna
prepážka
1
5


Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa
predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off), po každom vypnutí zapaľovania zatlačte
a pridržte , kým sa nevypne displej.
Schéma zapojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free"
sady pre mobilný telefón
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla 
môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu
AF (Alternative Frequency - Alternatívne frekvencie)
alebo TA (Traffic Announcement - Dopravné hlásenia),
kábel pre ovládanie elektrickej výsuvnej antény (modrý)
dodáva jednosmerné napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že
je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému
aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre
reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené,
na displeji sa zobrazí hlásenie “Failure” (Chyba).
V takomto prípade skontrolujte správnosť pripojení
reproduktorov a zosilňovača.
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
Pred montážou zariadenia zo zariadenia zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Stlačte obidve hrany ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
2
Tlačidlo RESET
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite po
vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora napájania príslušenstva. Po dôkladnom
prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky
alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho
automobilu.
Vyberte konzolu .
Konektor napájania príslušenstva
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Príklad montáže
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte 
správne zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Vybratie a nasadenie predného
panela
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
-A Vybratie predného panela
4
Žltý
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr
tlačidlo . Stlačte , potom predný panel
potiahnite doprava a vytiahnite ľavú stranu.
nepretržité napájanie
7
Červený
Červený
spínaný zdroj napájania
Červený
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela
na časť  na zariadení a jemne zatlačte ľavú stranu
panela.
Žltý
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
Žltý
7
Červený
nepretržité napájanie
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising