Sony | CDX-GT215C | Sony CDX-GT215C Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_01-01_CDX-GT215C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT215C_SK.book Page 1 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
2-886-874-11 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 10.
CDX-GT215C
© 2006 Sony Corporation
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_02-02_CDX-GT215C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT215C_SK.book Page 2 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri
v časti Montáž/Zapojenia.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického vypínania
(str. 10).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
vypínania, po vypnutí zapaľovania zatlačte
a pridržte tlačidlo (OFF), kým sa nevypne
displej.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
2
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_03-03_CDX-GT215C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT215C_SK.book Page 3 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Obsah
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ďalšie funkcie
Začíname
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie zvuku
— BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . . 10
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . . 10
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . . 10
Otočný ovládač RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 5
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rádio
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
12
12
12
13
13
14
15
16
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . . 7
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 7
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . . 7
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT215C_SK.book Page 4 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Vážení zákazníci
Začíname
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením
autorádia s prehrávačom CD diskov Sony. Vaše
cesty vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA disky (aj s CD
TEXT*), CD-R/CD-RW disky (MP3/WMA/
AAC súbory zapísané metódou Multi Session
(str. 12)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
– Môžete počúvať FM stanice so systémom
Radio Data System (RDS).
• Nastavenie zvuku
– EQ lite: Môžete zvoliť ľubovoľnú krivku
zo 6 predvolených kriviek ekvalizéra.
• Pripojenie doplnkového zariadenia
Vstupný konektor AUX v prednej časti
zariadenia umožňuje pripojiť prenosné audio
zariadenie.
* CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA),
ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku,
meno interpreta a názvy skladieb.
4
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) –/+.
5
Stlačte tlačidlo Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším
stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 9).
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Signál zaznie, len ak používate vstavaný
zosilňovač zariadenia.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte tlačidlo , potom panel jemne
vytiahnite smerom k vám.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT215C_SK.book Page 5 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
5
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT215C_SK.book Page 6 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
12 3
4
5
6
7 8
OFF
PUSH SELECT
EQ
SEEK
PTY
SOURCE
AUX
SEEK
MODE
ALBM
DSPL
1
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
AF/ TA
CDX-GT215C
9 q; qa qs qd
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých
čísla sú za popisujúcim textom.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia; vypnutie zdroja zvuku.
B Tlačidlo EQ (ekvalizér) 9
Výber typu ekvalizéra (XPLOD,
NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL,
CUSTOM alebo OFF (vypnutie)).
C Ovládač hlasitosti/tlačidlo Select 9
Nastavenie hlasitosti (otáčanie); Výber
nastaviteľnej položky (zatlačenie
a pridržanie).
D Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia; Zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/AUX).
E Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor). Prehrávanie sa
začne automaticky.
F Displej
G Vstupný konektor AUX 10
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
H Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
I Tlačidlo
(uvoľnenie predného
panela) 4
J Tlačidlo PTY (typ programu) 9
Výber typu programu (PTY) v RDS.
qf
qg
K Tlačidlá SEEK –/+
CD prehrávač:
Prepínanie skladieb (stlačenie); Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte
ho zatlačené); Zrýchlený posuv v skladbe
vpred/vzad (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie);
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
L Tlačidlo MODE 7
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
M Tlačidlo DSPL (display) 7, 8
Zmena zobrazovaných položiek.
N Číselné tlačidlá
CD prehrávač:
(1)/(2): ALBM –/+*
Prepínanie albumov (stlačenie); súvislé
prepínanie albumov (zatlačenie
a pridržanie).
(3): REP 7
(4): SHUF 7
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie);
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
O Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - dopravné správy) 8
Nastavenie AF a TA pri RDS staniciach.
* Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
6
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT215C_SK.book Page 7 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
CD prehrávač
Rádio
Zobrazované položky
Uloženie staníc do pamäte a ich
príjem
Upozornenie
Číslo skladby/Uplynutý prehrávací čas,
Názov disku/interpreta, Číslo albumu*1,
Názov albumu, Názov skladby, Textová
informácia* 2, Hodiny
*1 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
*2 Pri prehrávaní MP3 sa zobrazuje ID3 tag, pri
prehrávaní WMA sa zobrazuje WMA tag.
Pre zmenu zobrazených položiek stlačte
(DSPL). Pre rolovanie položiek nastavte
“A.SCRL-ON” (str. 10).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti
o súboroch MP3/WMA pozri str. 12.
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory.
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc — BTM
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
3
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BTM”.
4
Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Manuálne uloženie staníc
1
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DISC
disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF-OFF”.
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete uložiť,
zatlačte a pridržte číselné tlačidlo ((1) až
(6)), kým sa nezobrazí “MEMORY”.
Na displeji sa zobrazí číslo zvolenej
predvoľby.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže a
nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie AF/
TA (str. 8).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) –/+,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, ako náhle zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte, až
kým nenaladíte požadovanú stanicu.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
7
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT215C_SK.book Page 8 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) –/+ pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) –/+
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne
ladenie).
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela
údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne.
Nastavenie AF a TA
RDS
1
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
A
B
A Frekvencia*1 (Názov stanice), Číslo
predvoľby, Hodiny, RDS dáta
B TA/TP*2
*1 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
*2 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
Pre zmenu zobrazených položiek A stlačte
(DSPL).
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice,
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj zvuku.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
8
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Predvolenie úrovne hlasitosti
dopravného spravodajstva
Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť
dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli.
1 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti.
2 Zatlačte a pridržte tlačidlo (AF/TA), kým sa
nezobrazí “TA”.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na
určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú
regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (str. 10).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT215C_SK.book Page 9 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Ďalšie funkcie
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
Zmena nastavení zvuku
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Nastavenie zvuku
— BAL/FAD
1
LOW*1 t HI*1 t BAL (ľavé-pravé) t
FAD (predné-zadné) t AUX*2
Výber PTY
1
Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BAL” alebo “FAD”.
Položky sa prepínajú nasledovne:
*1 Keď je aktívny ekvalizér EQ lite (str. 9).
*2 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX (str. 10).
2
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
2
Stláčajte tlačidlo (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu.
3
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ lite
Stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ lite
umožňuje vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne udalosti),
INFO (Informácie), SPORT (Šport), EDUCATE
(Vzdelávanie), DRAMA (Dramatická tvorba),
CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Veda),
VARIED (Rôzne), POP M (Populárna hudba),
ROCK M (Rocková hudba), EASY M (Nenáročná
hudba), LIGHT M (Ľahká klasika), CLASSICS
(Vážna hudba), OTHER M (Iné druhy hudby),
WEATHER (Počasie), FINANCE (Financie),
CHILDREN (Vysielanie pre deti), SOCIAL A
(Spoločenské udalosti), RELIGION
(Náboženstvo), PHONE IN (Telefonáty
poslucháčov), TRAVEL (Cestovanie), LEISURE
(Voľný čas), JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY
(Country hudba), NATION M (Národná hudba),
OLDIES (Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
(EQ) zvoľte “CUSTOM”.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW” alebo “HI”.
3
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 10).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
9
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT215C_SK.book Page 10 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
3
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” označuje výrobné nastavenie.
10
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 4)
CT (Clock Time - Presný čas)
Nastavenie “CT-ON” alebo “CT-OFF” (z)
(str. 8, 9).
BEEP (Pípanie)
Nastavenie “BEEP-ON” (z) alebo “BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Zapnutie “AUX-A-ON” (z) alebo vypnutie
“AUX-A-OFF” zobrazovania zdroja zvuku
AUX (str. 10).
A.OFF (Automatické vypínanie)
Automatické vypnutie v nastavenom čase, keď
je zariadenie čiastočne vypnuté: “A.OFF-NO”
(z), “A.OFF-30S (sekundy),” “A.OFF-30M
(minúty)” alebo “A.OFF-60M (minúty)”.
DEMO*1 (Predvádzanie)
Nastavenie “DEMO-ON” (z) alebo “DEMO-OFF”.
ILM (Osvetlenie)
Zmena farby osvetlenia: “ILM-1” (z) alebo
“ILM-2.”
M.DSPL (Akčný displej)
– “M.DSPL-ON” (z): Zobrazovanie
dynamických grafických šablón.
– “M.DSPL-OFF”: Vypnutie akčného displeja.
A.SCRL (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie zobrazenej položky
po zmene albumu/skladby.
– “A.SCRL-ON” (z): Rolovanie.
– “A.SCRL-OFF”: Rolovanie vypnuté.
Local (Režim miestneho vyhľadávania)
– “LOCAL-ON” : Ladenie len staníc
s najsilnejším signálom.
– “LOCAL-OFF” (z): Normálne ladenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte
monofonický režim príjmu.
– “MONO-ON” : Počúvanie stereo vysielania
monofonicky.
– “MONO-OFF” (z): Počúvanie stereo
vysielania stereofonicky.
REG*2 (Regionálne)
Nastavenie “REG-ON” (z) alebo “REG-OFF”
(str. 8).
LOUD (Loudness - Zvýraznenie)
Kvalitný zvuk aj pri nízkej hlasitosti.
– “LOUD -ON” : Zvýraznenie nízkych aj
vysokých tónov.
– “LOUD -OFF” (z) : Vypnutie zvýraznenia
nízkych aj vysokých tónov.
BTM (str. 7)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom
zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk
v automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná
na tomto zariadení aj na prenosnom audio
zariadení. Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na zariadení.
3 Pripojte zariadenie.
AUX
AUX
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT215C_SK.book Page 11 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Nastavenie úrovne hlasitosti
• Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
* Nedostupné pre toto zariadenie.
1 Znížte hlasitosť na zariadení.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
Zobrazí sa “FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
zariadení.
5 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “AUX”
a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň
hlasitosti pre vstupný signál (8 dB až +18 dB).
Zmena nastavenia smeru ovládania
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Zvyšovanie
Znižovanie
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu stĺpika volantu, môžete zmeniť
nastavenie smeru ovládania.
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEL).
Otočný ovládač RM-X4S
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte
na otočný ovládač príslušné nálepky.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie ako
tlačidlá na zariadení.
ATT
SEL
PRESET/
DISC*
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Tlačidlo SEL (výber)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
• Ovládač PRESET/DISC*
Rovnako ako tlačidlá (1)/(2) (ALBM –/+) na
zariadení (zatlačte a otáčajte).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako ovládač hlasitosti na zariadení
(otáčajte).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako tlačidlo (SEEK) –/+ na zariadení
(otáčajte, alebo otočte a pridržte).
11
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT215C_SK.book Page 12 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom svetle, pred ďalším používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte
zariadenie mimo prevádzky približne hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Aby nedošlo k znečisteniu disku, nedotýkajte sa
jeho povrchu. Disk uchopte vždy za okraje.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho od stredu
k okrajom v smere šípok.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky,
alebo antistatické spreje určené
pre klasické platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od
zariadenia, na ktorom boli nahrávané, prípadne
v závislosti od povahy disku) sa nemusia v tomto
zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné
so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať
v tomto zariadení.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
Súbory MP3/WMA
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov. Súbor
sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio, je
ďalší štandard formátu na kompresiu audio súborov.
Komprimuje údaje z audio CD disku na cca 1/22*
pôvodnej veľkosti.
* Len pre 64 kb/s
12
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať 8 cm CD disky.
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– Priečinky (Albumy): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– MP3/WMA súbory (skladby) a priečinky
na disku: 300 (ak názvy priečinkov/súborov
pozostávajú z mnohých znakov, možný počet
súborov/priečinkov môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 64 (Romeo).
• ID3 tag verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID3 tag je 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1)
alebo 63/126 znakov (ver. 2.2, 2.3 a 2.4).
Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT215C_SK.book Page 13 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Poradie prehrávania súborov MP3/
WMA
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 4) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu. Na
konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich
poškodeniu.
Zariadenie
Poznámky
• Pri pomenúvaní súborov MP3/WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”/“.wma”.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA s variabilným
dátovým tokom (VBR), alebo pri zrýchlenom posuve
v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý prehrávací čas
nemusí zobraziť presne.
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len
prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie) (ostatné
formáty sa vynechajú). Priorita formátov je: CD-DA,
a MP3/WMA.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa
len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA, prehrá sa
Session (sekcia) so záznamom vo formáte MP3/
WMA. Ak disk neobsahuje žiadne dáta v niektorom
z týchto formátov, zobrazí sa “NO MUSIC”.
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt .
1 Vyberte predný panel (str. 4).
2 Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného
krytu.
Poznámky k súborom MP3
• Pred používaním disku v zariadení disk uzatvorte.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým
tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Poznámky k súborom WMA
• Nie je možné prehrávať súbory s bezstratovou
kompresiou.
• Nie je možné prehrávať súbory s ochranou
autorských práv.
Kľúče vložte
správne podľa
3 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte
ochranný kryt .
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Údržba
Výmena poistky
Pri výmene poistky skontrolujte,
či hodnota jej prúdovej záťaže
zodpovedá odporúčanej hodnote.
Ak dôjde k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť napájania
a vymeňte ju za novú. Keď sa
poistka prepáli znovu, môže ísť
o poruchu vo vnútri zariadenia.
V takomto prípade sa obráťte
na najbližšieho predajcu Sony.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
Poistka (10 A)
13
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT215C_SK.book Page 14 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
2
Vyberte zariadenie.
Výkonový zosilňovač
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výstupy: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 45 W × 4 (pri 4 Ohm)
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Technické údaje
Všeobecne
Výstup:
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej
antény
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 100 kHz
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz
Loudness (Zvýraznenie):
+9 dB pri 100 Hz
+5 dB pri 10 kHz
Napájanie: 12 V DC autobatéria
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo:
Otočný ovládač: RM-X4S
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 95 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Tuner (Rádio)
Právo na zmeny vyhradené.
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
• Na potlač obalového materiálu sa použili farbivá
neobsahujúce VOC (Volatile Organic Compound - prchavé organické zlúčeniny).
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 μV, LW: 40 μV
14
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT215C_SK.book Page 15 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Skôr než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
Zvukový signál je vypnutý (str. 10).
Obsah pamäte sa vymazal.
• Kábel napájania alebo autobatéria je odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín je
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 13).
Funkcia automatického vypnutia nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického
vypnutia funguje až po čiastočnom vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 12).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA (str. 12).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá
dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disk so záznamom v metóde Multi Session.
– Disk, na ktorý je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 10).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než 45°
na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Disk sa nevysunie.
Stlačte Z (vysunutie) (str. 6).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo
kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš automobil
zabudovanú FM/MW/LW anténu v zadnom/bočnom
okne).
• Skontrolujte zapojenie výsuvnej antény.
• Výsuvná anténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie kábla ovládania výsuvnej
elektrickej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania (Local
seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 10).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “MONO-ON” (str. 10).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 10).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 10).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT215C_SK.book Page 16 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 8).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 8).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “--------”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
ERROR
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
FAILURE
Reproduktory nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
L. SEEK +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim
miestneho vyhľadávania (Local Seek).
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu
pre aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK”).
NO INFO
Súbor MP3/WMA neobsahuje zapísanú textovú
informáciu.
NO MUSIC
Disk neobsahuje audio súbory.
t Vložte audio CD disk.
NO NAME
Album/skladba neobsahuje názov skladby.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj
viac než minútu.
PUSH EJT
Nie je možné vysunúť disk.
t Stlačte Z (vysunutie) (str. 6).
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
16
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT215C_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT215C.fm
masterpage:Žiadny
CDX-GT215C_SK.book Page 17 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
CDX-GT215C
2-886-874-11 (1)
CDX-GT215C_SK.book Page 18 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
CDX-GT215C_SK.book Page 19 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
CDX-GT215C_SK.book Page 20 Monday, December 11, 2006 6:02 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising