Sony | CDX-GT201C | Sony CDX-GT201C Leták

CDX-GT201C-Doplnok_SK.book Page 1 Friday, February 10, 2006 6:28 PM
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Doplnkové informácie
CDX-GT201C
© 2006 Sony Corporation
CDX-GT201C-Doplnok_SK.book Page 2 Friday, February 10, 2006 6:28 PM
Zmena nastavenia smeru ovládania
Nastavenie nastaviteľných
položiek — SET
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Zvyšovanie
ILM-1/ILM-2 (Farba osvetlenia)
(Len CDX-GT201C)
Zmena farby osvetlenia: “ILM-1” (z) alebo
“ILM-2”.
Znižovanie
Bližšie informácie viď str. 9 v návode na použitie.
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEL).
Otočný ovládač RM-X4S
(Len CDX-GT201C)
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte na
ovládač príslušné nálepky.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú totožné funkcie.
ATT
SEL
PRESET
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu stĺpika volantu, môžete zmeniť
nastavenie smeru ovládania.
OFF
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Ovládač PRESET/DISC
Rovnako ako (GP/ALBM) +/– na zariadení
(zatlačte a otáčajte).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako ovládač hlasitosti na zariadení
(otáčajte).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako (SEEK) –/+ na zariadení
(otáčajte, alebo otočte a pridržte).
Download PDF

advertising