Sony | CDX-M7850 | Sony CDX-M7850 Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_01-01_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 1 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
2-586-657-21 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Popis montáže a zapojenia zariadenia je uvedený v dodávanom návode
Montáž/Zapojenia.
CDX-M7850
© 2005 Sony Corporation
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_02-02_CDX-M7850.fm
masterpage:Left
CDX-M7850_SK.book Page 2 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
autorádia s CD prehrávačom Sony. Vaše cesty
vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA (obsahujúce tiež CD
TEXT*), CD-R/CD-RW (so súbormi MP3
a tiež so záznamom Multi Session (str. 15))
a ATRAC CD (vo formáte ATRAC3
a ATRAC3plus (str. 16)) disky.
Typ disku
Výstraha pri montáži do vozidla, ktoré
nemá pozíciu ACC na skrinke zapaľovania
(pre napájanie prídavného príslušenstva)
Po vypnutí zapaľovania vypnite zariadenie
zatlačením a pridržaním tlačidla (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazovanie na displeji.
Ak sa zobrazovanie na displeji nevypne,
môže dôjsť k vybitiu autobatérie.
Označenie disku
CD-DA
MP3
ATRAC CD
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
– Každú stanicu môžete pomenovať, jej názov
uložiť do pamäte a názvy staníc zobraziť
v zozname.
• Nastavenie zvuku
– EQ7: Môžete si vybrať krivku ekvalizéra
spomedzi siedmich hudobných typov.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
vytvorenie rozsiahlejšieho zvukového poľa
pomocou syntézy virtuálnych reproduktorov,
za účelom zvýraznenia zvuku reproduktorov,
aj keď sú nainštalované nízko pri podlahe.
– BBE MP: zlepšenie digitálne
komprimovaného zvuku, akým je zvuk MP3
súborov. Podrobnosti pozri vo vysvetlení
uvedenom ďalej v texte.
• Nastavenie obrázka
Na zariadení je možné nastaviť rôzne
zobrazované obrázky.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Proces BBE MP zlepšuje
digitálne komprimovaný zvuk
(napr. MP3) tým, že obnovuje
a opravuje vyššie harmonické, ktoré boli pri
kompresii potlačené. Proces BBE MP generuje zo
zdrojového materiálu párne harmonické, čím sa
účinne obnovuje teplota, detailnosť a odtieň zvuku.
R
SonicStage a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a ich
príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
– Space Producer: vytváranie animovaných
on-screen obrazových šablón v čase reprodukcie
hudby.
• Voliteľné ovládacie príslušenstvo
Popri možnosti prehrávať z voliteľných CD/
MD meničov a prenosných zariadení Sony ich
môžete aj ovládať.
* CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA),
ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku,
meno interpreta a názvy skladieb.
2SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_03-03_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 3 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Obsah
Začíname
Ďalšie funkcie
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Režim DEMO (Predvádzanie). . . . . . . . . . . . . . 4
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasadenie predného panela . . . . . . . . . . . . . 5
Vloženie disku do zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . 5
Vysunutie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nastavenie uhla predného panela . . . . . . . . . . . 5
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie položiek Menu — MENU . . . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
CD/MD menič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otočný ovládač RM-X4S . . . . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie . . . . . . . . . . .
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Diaľkové ovládanie RM-X142 . . . . . . . . . . . 6
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . 8
11
11
11
11
12
12
14
14
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory formátu MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATRAC CD disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
15
15
15
16
16
17
17
18
19
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a príjem uložených
staníc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické uloženie staníc — BTM . . . . . 8
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . . 8
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Príjem staníc prostredníctvom zoznamu
— LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie AF a TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . 10
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Left
CDX-M7850_SK.book Page 4 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Vybratie predného panela
Začíname
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím alebo po výmene
autobatérie je nutné zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel a pomocou špicatého
predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte
tlačidlo RESET.
Tlačidlo RESET
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál.
Signál zaznie, len ak používate vstavaný
zosilňovač zariadenia.
1
Stlačte tlačidlo (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte .
Ľavá strana panela sa uvoľní.
3
Posuňte predný panel doľava, potom
jemne potiahnite predný panel
smerom k vám.
Nastavenie hodín
(OFF)
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
3
Otáčaním ovládača SEEK zobrazte
“Clock Adjust” a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie hodín.
Otáčaním ovládača SEEK zobrazte
“Setup” a stlačte (ENTER).
4
Otáčaním ovládača SEEK nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (ENTER).
5
Po nastavení minút stlačte (ENTER).
Hodiny sú v prevádzke.
Aby sa čas zobrazoval počas prehrávania/príjmu
rozhlasu, nastavte “Clock on” (str. 12).
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 2 až 4: Namiesto otáčania ovládača SEEK
stláčajte M alebo m; V kroku 4: Namiesto (ENTER)
stlačte < alebo ,.
2
1
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnym teplotám alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
Rada
Pri prenášaní panela používajte dodávané puzdro
pre predný panel.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 10).
Režim DEMO (Predvádzanie)
Keď je zariadenie vypnuté, zobrazia sa hodiny
a potom sa spustí predvádzací režim (DEMO).
Pre vypnutie režimu DEMO zvoľte v Menu
položku “Demo off” (str. 12), keď je zariadenie
vypnuté.
4SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 5 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Nasadenie predného panela
Časť A na prednom paneli nasaďte na časť B
na zariadení, potom jemne pritlačte ľavú stranu.
Stlačením (SOURCE) na zariadení (alebo
vložením CD disku) aktivujte zariadenie.
Vloženie disku do zariadenia
1
Stlačte tlačidlo Z.
Predný panel sa automaticky odklopí.
2
Vložte disk (popisom nahor).
A
Predný panel sa automaticky priklopí
a automaticky sa spustí prehrávanie.
B
Vysunutie disku
1
Stlačte tlačidlo Z.
Predný panel sa automaticky odklopí a disk
sa vysunie.
2
Stlačením Z predný panel priklopte.
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Poznámka
Predný panel sa automaticky priklopí po
15 sekundách od jeho odklopenia.
Nastavenie uhla predného
panela
ANGLE
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo (ANGLE),
kým sa predný panel nenastaví
do vhodnej polohy.
Môžete nastaviť 3 polohy predného panela.
Predný panel nastavíte do pôvodnej polohy tak,
že zatlačíte a pridržíte (ANGLE), kým sa predný
panel nenastaví do pôvodnej polohy.
Rady
• Po odklopení predného panela (pre vloženie disku)
sa panel automaticky vráti do polohy, ktorú ste
nastavili.
• Nastavená poloha predného panela sa uloží
do pamäte zariadenia. Ak vypnete zapaľovanie,
obnoví sa výrobne nastavená poloha. Ak potom
zapnete zapaľovanie, obnoví sa vami nastavená
poloha panela.
5SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Left
CDX-M7850_SK.book Page 6 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
1 2
3
4
5
6
7 8
ANGLE
OFF
PUSH SOUND
+
VOL
SEEK
MODE
PUSH ENTER
MENU
–
REP
1
SOURCE
SHUF
2
3
4
BBE MP
5
PAUSE
6
AF/TA
IMAGE
CDX-M7850
9
q;
qa
Diaľkové ovládanie RM-X142
qh
qj
qa
qk
7
OPEN/CLOSE
SCRL
PTY
DSPL
AF
REP
SHUF
1
TA
2
3
BBE MP
PAUSE
4
5
6
EQ7
MODE
DSO
MENU
DISC +
LIST
q;
SEEK–
ql
w;
2
SOUN
D
OFF
SOURCE
DISC –
+
VOL
–
wa
SEEK+
ws
qd
qg
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých
čísla sú za popisujúcim textom. Tlačidlá
na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce tlačidlám
na zariadení majú totožné funkcie.
A Tlačidlo MODE 8, 12
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW)/
výber zariadenia*1.
B Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia/deaktivácia zdroja zvuku.
1
wd
wf
wg
R
ENTE
ATT
qs qd qf
6
wh
C Ovládač VOL (hlasitosť)/Tlačidlo
SOUND 11
Nastavenie úrovne hlasitosti (otáčanie);
výber zvukovej položky (stlačenie).
D Displej
E Otvor pre disk 5
Vloženie disku.
F Ovládač SEEK/Tlačidlo ENTER
Voľba položiek (otáčanie); dokončenie
nastavenia (stlačenie).
Rádio:
Ladenie staníc: Stláčaním (ENTER) zvoľte
“SEEK”, “MANUAL” alebo “PRESET”,
potom otáčajte ovládač SEEK, kým sa
nezobrazí požadovaná stanica.
CD:
Prepínanie skladieb alebo skupín: Stláčaním
(ENTER) zvoľte ./> alebo “GROUP”,
potom otáčajte ovládač SEEK, kým sa
nezobrazí požadovaná skladba alebo skupina.
G Tlačidlo MENU
Otvorenie ponuky Menu.
H Tlačidlo Z (vysunutie)/Tlačidlo ANGLE 5
Vysunutie disku/odklopenie predného panela
(stlačenie); nastavenie predného panela
do 3 polôh (zatlačenie a pridržanie).
6SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 7 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
I Tlačidlo
(uvoľnenie predného
panela) 4
J Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia/zmena zdroja zvuku
(Rádio/CD/MD*2/AUX*3).
K Číselné tlačidlá
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie); uloženie
staníc (zatlačenie a pridržanie).
CD/MD*2:
(1): REP 8
(2): SHUF 8
(5): BBE MP*4 2
Aktivácia funkcie BBE MP, zvoľte
“BBE MP-on”. Zrušenie funkcie, zvoľte
“BBE MP-off”.
(6): PAUSE*4
Pozastavenie prehrávania. Zrušenie
pozastavenia, stlačte tlačidlo znova.
L Tlačidlo RESET 4
M Tlačidlo AF (Alternative Frequencies alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - dopravné správy) 10
Nastavenie AF a TA/TP pri RDS staniciach.
N Senzor
Príjem signálov z diaľkového ovládania
alebo bezdrôtového otočného ovládača.
O Tlačidlo IMAGE 2
Výber obrázka na displeji.
Režim Space Producer (tvorba priestorového
efektu) t Režim Movie 1-2 t Režim
Spectrum analyzer 1-5 t Režim Wall paper
(pozadie) 1-3 t Štandardný režim
prehrávania/Príjem rozhlasu
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní
nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné
funkcie.
qh Tlačidlo SCRL (rolovanie) 8
Rolovanie položky na displeji.
qj Tlačidlo DSPL (displej)/PTY
(Programme Type - typ programu) 8,
10, 13
Zmena zobrazovaných položiek; výber PTY
pri RDS staniciach.
ql Tlačidlá </, (SEEK –/+)
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie);
manuálne ladenie staníc (zatlačenie
a pridržanie).
CD:
Prepínanie skladieb (stlačenie); súvislé
prepínanie skladieb (stlačte, potom tlačidlo
do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené); zrýchlený posuv v skladbe vpred/
vzad (zatlačenie a pridržanie).
w; Tlačidlo SOUND 11
Voľba zvukových položiek.
wa Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie úrovne hlasitosti.
ws Tlačidlo OPEN/CLOSE
Odklopenie/Priklopenie predného panela.
wd Tlačidlo DSO 2
Výber režimu DSO (1, 2, 3 alebo OFF). Čím
vyššie číslo, tým výraznejší efekt.
wf Tlačidlo LIST 9, 14
Zobrazenie zoznamu.
wg Tlačidlá M/m (DISC +/–)
Výber požadovanej rozhlasovej stanice/
prepínanie skupín (stlačenie); súvislé
prepínanie skupín (zatlačenie a pridržanie).
wh Tlačidlo ATT (stlmenie)
Stlmenie zvuku. Zrušenie stlmenia, stlačte
tlačidlo znova.
*1 Ak je k zariadeniu pripojený CD/MD menič.
*2 Ak je k zariadeniu pripojený MD menič.
*3 Ak je k zariadeniu pripojené voliteľné prenosné
zariadenie Sony.
*4 Pri prehrávaní v tomto zariadení.
Poznámka
Ak sú zariadenie aj displej vypnuté, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výmene batérie pozri v časti “Výmena
lítiovej batérie v diaľkovom ovládaní” na str. 16.
qk Tlačidlo EQ7 (ekvalizér)
Výber typu ekvalizéra (Xplod, Vocal, Club,
Jazz, New Age, Rock, Custom alebo off
(vypnutie)).
7SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Left
CDX-M7850_SK.book Page 8 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
CD prehrávač
Rádio
Podrobnosti o pripojení CD/MD meniča pozri
na str. 12.
Upozornenie
Zobrazované položky
Príklad: Keď stláčaním (IMAGE) zvolíte
štandardný režim prehrávania (str. 7).
A
B
C
E
D
A Zdroj zvuku
B Indikácia MP3/ATRAC3 plus
C Hodiny*1
D Indikácia BBE
E Číslo skupiny/Číslo skladby/Uplynutý
prehrávací čas, Názov disku/interpreta,
skupiny, skladby, textová informácia*2
*1 Len ak je režim Clock zapnutý (“on”) (str. 12).
*2 Pri prehrávaní MP3 disku sa zobrazí ID3 tag a pri
prehrávaní ATRAC CD disku sa zobrazí textová
informácia zapísaná softvérom SonicStage atď.
Pre zmenu zobrazených položiek E stlačte
(DSPL); pre rolovanie zobrazených položiek E
stlačte (SCRL) na diaľkovom ovládaní, alebo
zvoľte “A.Scroll on” (str. 12).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti
o súboroch MP3 pozri na str. 15; podrobnosti
o ATRAC CD pozri na str. 16.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo (1) (REP) alebo (2)
(SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Pre ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické uloženie staníc
— BTM
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým
sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu pásma stláčajte (MODE). Zvoliť
môžete pásmo FM1, FM2, FM3, MW alebo
LW.
2
3
Stlačte tlačidlo (MENU).
4
Otáčaním ovládača SEEK zobrazte
“BTM” a stlačte (ENTER).
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Otáčaním ovládača SEEK zobrazte
“Edit” a stlačte (ENTER).
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 3 a 4: Namiesto otáčania ovládača SEEK
stláčajte M alebo m.
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), kým sa nezobrazí
“Memory”.
Na displeji sa zobrazí číslo zvolenej
predvoľby.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie
AF/TA (str. 10).
Zvoľte
Pre prehrávanie
Príjem uložených staníc
REP-Track
skladby opakovane.
REP-Group*
skupiny opakovane.
1
SHUF-Group* skupiny v náhodnom poradí.
SHUF-Disc
disku v náhodnom poradí.
* Pri prehrávaní MP3/ATRAC CD disku.
8SK
Uloženie staníc a ich príjem
Zvoľte pásmo, potom stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)).
Rada
Iný spôsob príjmu uložených staníc je: Stláčaním
(ENTER) zobrazte “PRESET”, potom otáčajte ovládač
SEEK, kým sa nezobrazí číslo požadovanej
predvoľby.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “REP-off” alebo “SHUF-off”.
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 9 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stláčajte
(ENTER), kým sa nezobrazí “SEEK”
a otáčaním ovládača SEEK nalaďte
stanicu.
Vyhľadávanie sa zastaví, akonáhle zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte
dovtedy, kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, stláčaním
(ENTER) zobrazte “MANUAL”, potom otáčajte
ovládač SEEK, kým sa nezobrazí požadovaná
frekvencia.
Príjem staníc prostredníctvom
zoznamu — LIST
Môžete zobraziť zoznam frekvencií. Podrobnosti
o pomenúvaní staníc pozri na str. 13.
1
2
Zvoľte pásmo, potom stlačte (MENU).
Otáčaním ovládača SEEK zobrazte
“List” a stlačte (ENTER).
Zobrazia sa frekvencie.
Zobrazované položky
Príklad: Keď stláčaním (IMAGE) zvolíte
štandardný režim prehrávania (str. 7).
A
B
C
E
D
A Rozhlasové pásmo, Funkcia
B Hodiny*1
C Číslo predvoľby
D Frekvencia*2 (Názov stanice), údaje RDS
E TA/TP*3
*1 Keď je režim Clock zapnutý (“on”) (str. 12).
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “ *”.
*3 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
Pre zmenu zobrazených položiek D stlačte
(DSPL) na diaľkovom ovládaní.
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
3
Otáčaním ovládača SEEK zobrazte
požadovanú stanicu.
4
Stlačením (ENTER) zvolenú stanicu
aktivujete.
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
príjmu rozhlasu.
Pomocou diaľkového ovládania
Zvoľte pásmo, potom stlačte (LIST). Stláčaním M
alebo m zvoľte požadovanú stanicu, potom stlačte
(ENTER).
RDS
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
AF (Alternative Frequencies - alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice,
podľa intenzity jej signálu. Táto funkcia umožní
nepretržité počúvanie tej istej stanice pri dlhých
jazdách bez potreby jej nového ladenia v inej
oblasti.
TA (Traffic Announcement - dopravné správy)/
TP (Traffic Programme - program s dopravnými
správami)
Aktuálne dopravné informácie/programy.
Pri vysielaní nejakej dopravnej informácie/
programu sa preruší práve počúvaný zdroj
zvuku.
PTY (Programme Types - typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
9SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Left
CDX-M7850_SK.book Page 10 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Nastavenie AF a TA/TP
Funkcia Local Link (len pre Veľkú
Britániu)
1
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších lokálnych
staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené v pamäti.
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF on
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA on
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF TA on
aktiváciu AF aj TA.
AF TA off
deaktiváciu AF aj TA.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Pomocou diaľkového ovládania
Namiesto (AF/TA) stlačte (AF) a/alebo (TA).
Výber PTY
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
1
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice do
pamäte pomocou funkcie BTM alebo manuálne.
(Pomocou diaľkového ovládania)
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji
sa zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčaním M alebo m zvoľte typ
požadovaného programu.
3
Stlačte tlačidlo (ENTER).
Zariadenie začne vyhľadávať stanicu, ktorá
vysiela zvolený typ programu.
Predvolenie úrovne hlasitosti
dopravného spravodajstva
Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť
dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli.
Typy programov
1 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti.
2 Zatlačte a pridržte tlačidlo (AF/TA), kým
sa nezobrazí “TA VOL”.
News (Správy), Affairs (Aktuálne udalosti),
Info (Informácie), Sport (Šport), Educate
(Vzdelávanie), Drama (Dramatická tvorba),
Culture (Kultúra), Science (Veda), Varied
(Rôzne), Pop M (Populárna hudba), Rock M
(Rocková hudba), Easy M (Nenáročná hudba),
Light M (Ľahká klasika), Classics (Vážna
hudba), Other M (Iné druhy hudby), Weather
(Počasie), Finance (Financie), Children
(Vysielanie pre deti), Social A (Spoločenské
udalosti), Religion (Náboženstvo), Phone In
(Telefonáty poslucháčov), Travel (Cestovanie),
Leisure (Voľný čas), Jazz (Jazzová hudba),
Country (Country hudba), Nation M (Národná
hudba), Oldies (Evergreeny), Folk M (Folková
hudba), Document (Dokumentárne programy)
Pomocou diaľkového ovládania
Namiesto (AF/TA) zatlačte a pridržte tlačidlo (TA).
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — Regional
10SK
Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem
na určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na
inú regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, zvoľte v Menu položku
“Regional off” (str. 12).
Nastavenie CT
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
1
V Menu zvoľte “CT on” (str. 12).
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 11 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Frekvencia sa mení nasledovne:
Ďalšie funkcie
62Hz t 157Hz t 396Hz t 1.0kHz
t 2.5kHz t 6.3kHz t 16kHz
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových charakteristík
Nastaviť môžete ekvalizér, funkciu DSO, nízke
tóny, vysoké tóny, vyváženie medzi ľavými
a pravými reproduktormi, vyváženie medzi
zadnými a prednými reproduktormi (Fader)
a hlasitosť subwoofera.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
(SOUND) zvoľte požadovanú položku.
Položky sa prepínajú nasledovne:
EQ7 t DSO t BAS (nízke tóny) t
TRE (vysoké tóny) t BAL (vyváženie ľavépravé) t FAD (vyváženie predné-zadné) t
SUB (hlasitosť subwoofera)*
* Pri najnižšej možnej úrovni nastavenia sa zobrazí
“ ∞” a túto úroveň môžete zvýšiť až o 20 krokov.
2
Otáčaním ovládača VOL nastavte
zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
7
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra obnovíte
zatlačením a pridržaním (ENTER) v kroku 5 alebo
6 a následným zvolením “YES” ovládačom SEEK.
Pomocou diaľkového ovládania
V krokoch 2, 3 a 5: Namiesto otáčania ovládača SEEK
stláčajte M alebo m; V krokoch 4 a 7: Namiesto
otáčania ovládača SEEK stláčajte < alebo ,;
V kroku 6: Namiesto (ENTER) stlačte < alebo ,.
Nastavenie položiek Menu — MENU
1
2
Poznámka
Nastavenie je potrebné vykonať do troch sekúnd
od zvolenia položky.
Zvoľte zdroj zvuku, potom stlačte (MENU).
3
Otáčaním ovládača SEEK zobrazte
“EQ7 Tune” a stlačte (ENTER).
4
Otáčaním ovládača SEEK zvoľte želaný
typ ekvalizéra a stlačte (ENTER).
5
Otáčaním ovládača SEEK nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti.
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná v rozmedzí
–10 dB až +10 dB v 1 dB krokoch.
6
Otáčaním ovládača SEEK zvoľte želanú
položku Menu a stlačte (ENTER).
Položky sa prepínajú nasledovne:
3
Otáčaním ovládača SEEK zvoľte
požadované nastavenie a stlačte (ENTER).
Indikácia sa posunie doprava (výber
nastavenia).
4
Otáčaním ovládača SEEK zvoľte
nastavenie a stlačte (ENTER).
Nastavenie je dokončené.
5
Stlačte tlačidlo (MENU).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Nastavenia ekvalizéra môžete nastavovať
a ukladať pre rôzne frekvenčné pásma.
1
2
Stlačte tlačidlo (MENU).
Setup (Nastavenie) y Display
(Zobrazenie) y Receive Mode (Režim
príjmu) y Sound (Zvuk) y Edit
(Editovanie) y List (Zoznam)
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 2: Namiesto otáčania ovládača VOL stláčajte
< alebo ,.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ7 Tune
Opakovaním krokov 5 a 6 nastavte krivku
ekvalizéra.
Po nastavení “16kHz” a stlačení (ENTER)
sa zobrazí dialógové hlásenie vyžadujúce
potvrdenie.
Otáčaním ovládača SEEK zvoľte
“YES” a stlačte (ENTER).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie pre
štandardný režim prehrávania/príjmu rozhlasu.
Otáčaním ovládača SEEK zobrazte
“Sound” a stlačte (ENTER).
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
Pomocou diaľkového ovládania
V krokoch 2 a 3: Namiesto otáčania ovládača SEEK
stláčajte M alebo m; V kroku 4: Namiesto otáčania
ovládača SEEK stláčajte < alebo ,.
Stlačením (ENTER) prepnete na ďalšie
frekvenčné pásmo.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
11SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Left
CDX-M7850_SK.book Page 12 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” indikuje výrobné nastavenie.
Setup
Clock Adjust (str. 4)
CT (Clock Time - presný čas)
Nastavenie “on” alebo “off” (z) (str. 9, 10).
Beep
Nastavenie “on” (z) alebo “off”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Zapnutie “on” (z)/vypnutie “off” zobrazenia pre
doplnkové zariadenie pripojené do vstupu AUX
(str. 14).
Display
Clock (Hodiny)
Súčasné zobrazenie hodín a zobrazovaných
položiek/obrázka.
– “on”: Súčasné zobrazovanie.
– “off” (z): Zobrazovanie nie je súčasné.
A.IMG (Automatický obrázok)
Režim Auto Image automaticky zmení (každých
10 sekúnd) zobrazený obrázok.
– “off” (z): Vypnutie automatickej zmeny
zobrazovaného obrázka.
– “SA”: Postupné opakované zobrazovanie
obrázkov v režime Spectrum analyzer.
– “Movie”: Postupné opakované zobrazovanie
obrázkov v režime Movie.
– “All”: Postupné opakované zobrazovanie
obrázkov vo všetkých režimoch zobrazenia.
Info (Zobrazenie informácií)
Zobrazovanie informácií (podľa zdroja zvuku atď.)
v spodnej časti displeja počas zobrazenia obrázka.
– “on” (z): Zobrazovanie informácií.
– “off”: Nezobrazovanie informácií.
Dimmer
Úprava intenzity osvetlenia displeja.
– “Auto” (z): Automatické stmavnutie displeja
po zapnutí svetiel.
– “on”: Stmavnutie displeja.
– “off”: Displej netmavne.
Demo*1 (Predvádzanie)
Nastavenie “on” (z) alebo “off” (str. 4).
A.Scroll (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie zobrazenej položky
po zmene disku/skupiny/skladby.
– “on”: Rolovanie.
– “off” (z): Nerolovanie.
Mono (Monofonický režim)
Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte
monofonický režim príjmu.
– “on”: Počúvanie stereo vysielania
monofonicky.
– “off” (z): Počúvanie stereo vysielania
stereofonicky.
Regional*2
Nastavenie “on” (z) alebo “off” (str. 10).
Sound
EQ7 Tune (str. 11)
HPF (Horný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie predných/zadných
reproduktorov: “off” (z), “78Hz” alebo “125Hz”.
LPF (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“off” (z), “125Hz” alebo “78Hz”.
Loudness (Zvýraznenie zvuku)
Účinná reprodukcia nízkych a vysokých tónov
aj pri nízkych hlasitostiach.
– “on”: Zvýraznenie nízkych a vysokých tónov.
– “off” (z): Štandardný zvuk.
AUX Level
Nastavenie úrovne hlasitosti jednotlivých
pripojených doplnkových zariadení (str. 14). Toto
nastavenie eliminuje potrebu nastavovania úrovne
hlasitosti medzi jednotlivými zdrojmi zvuku.
Edit
Name Edit (str. 13)
Name Delete (str. 13)
BTM (str. 8)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v pásme FM.
Používanie voliteľných zariadení
CD/MD menič
Výber meniča
1 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí “CD”
alebo “MD”.
2 Stláčaním (MODE) zvoľte požadovaný menič.
Číslo
Číslo
zariadenia disku
Indikácia
LP2/LP4*
Receive Mode
Local (Režim miestneho vyhľadávania)
– “on”: Ladenie len staníc s najsilnejším
signálom.
– “off” (z): Normálne ladenie.
Prehrávanie sa spustí.
* Pri prehrávaní MDLP disku.
12SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 13 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Prepínanie diskov
1 Počas prehrávania stláčajte (ENTER), kým
sa nezobrazí “DISC”.
2 Otáčaním ovládača SEEK zvoľte požadovaný
disk.
Prepínanie skupín a diskov pomocou
diaľkového ovládania
1 Počas prehrávania stlačte M alebo m.
Pre prepnutie Stlačte M alebo m.
Skupiny
a uvoľnite (chvíľu pridržte).
Skupín súvislo do 2 sekúnd od prvého
uvoľnenia.
Diskov
opakovane.
Diskov súvislo potom do 2 sekúnd zatlačte
znova a pridržte.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo
(1) (REP) alebo (2) (SHUF), až kým sa na
displeji nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
REP-Disc*1
disku opakovane.
SHUFChanger*1
skladieb z meniča v náhodnom
poradí.
SHUF-All*2
skladieb zo všetkých zariadení
v náhodnom poradí.
*1 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD/MD
meničov.
*2 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD meničov,
alebo dva alebo viacero MD meničov.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “REP-off” alebo “SHUF-off”.
Rada
Režim “SHUF-All” “nezmieša” skladby medzi CD
a MD meničmi.
Pomenovanie disku
Ak prehrávate disk v CD meniči s funkciou
CUSTOM FILE, každý disk môžete pomenovať
vlastným názvom (Disc Memo), skladajúcim
sa až z 8 znakov.
Ak pomenujete disk, jeho názov sa zobrazí
v zozname (str. 14).
1 Počas prehrávania disku, ktorý chcete
pomenovať, stlačte tlačidlo (MENU).
2 Otáčaním ovládača SEEK zobrazte “Edit”
a stlačte (ENTER).
3 Otáčaním ovládača SEEK zobrazte “Name
Edit” a stlačte (ENTER).
4 Otáčaním ovládača SEEK zvoľte požadovaný
znak.
Znaky sa prepínajú nasledovne:
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y +
y – y ... y (medzera) y A
Pozíciu meníte stláčaním (ENTER).
Postup opakujte, kým nezadáte celý názov.
Po zadaní posledného znaku vpravo a stlačení
(ENTER) sa zobrazí dialógové hlásenie
vyžadujúce potvrdenie.
5 Otáčaním ovládača SEEK zvoľte “YES”
a stlačte (ENTER).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania.
Názov zobrazíte stlačením (DSPL) na
diaľkovom ovládaní počas prehrávania.
Rady
• Znak opravíte jeho prepísaním, alebo ho vymažete
zadaním “ ”.
• Informácie Disc Memo majú vždy prioritu pred
názvom zadaným z výroby.
• Disk môžete pomenovať v zariadení, ak je pripojený
menič s funkciou CUSTOM FILE.
• Kým sa nedokončí pomenovanie, režim “REPTrack” a žiadny z režimov náhodného prehrávania
(Shuffle play) nebudú dočasne fungovať.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 2 až 4: Namiesto otáčania ovládača SEEK
stláčajte M alebo m; V kroku 4: Stláčaním < alebo
, posuňte indikáciu; V kroku 5: Namiesto otáčania
ovládača SEEK stláčajte < alebo ,.
Vymazanie vlastného názvu
1 Zvoľte zariadenie, v ktorom je uložený názov,
ktorý chcete vymazať a stlačte (MENU).
2 Otáčaním ovládača SEEK zobrazte “Edit”
a stlačte (ENTER).
3 Otáčaním ovládača SEEK zobrazte “Name
Delete” a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa uložený názov.
4 Otáčaním ovládača SEEK zvoľte názov, ktorý
chcete vymazať.
5 Stlačte tlačidlo (ENTER).
Zobrazí sa dialógové zobrazenie vyžadujúce
potvrdenie.
6 Otáčaním ovládača SEEK zvoľte “YES”
a stlačte (ENTER).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Left
CDX-M7850_SK.book Page 14 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Názov sa vymaže a ak sú uložené aj iné názvy,
zobrazí sa “Continue”. Ak chcete vymazať
ostatné názvy, otáčaním ovládača SEEK
zvoľte “YES” a opakujte kroky 4 až 6.
7 Stlačte tlačidlo (MENU).
Zariadenie obnoví štandardný režim prehrávania.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 2 až 4: Namiesto otáčania ovládača SEEK
stláčajte M alebo m; V kroku 6: Namiesto otáčania
ovládača SEEK stláčajte < alebo ,.
Vyhľadanie disku podľa názvu
— LIST
Ak je pripojený CD/MD menič s funkciou
CUSTOM FILE, môžete vyhľadať disk
zo zoznamu.
Ak je disk pomenovaný užívateľom, v zozname
sa zobrazí jeho názov. Podrobnosti
o pomenúvaní diskov pozri na str. 13.
1 Počas prehrávania stlačte (MENU).
2 Otáčaním ovládača SEEK zobrazte “List”
a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa číslo alebo názov disku.
3 Otáčaním ovládača SEEK zvoľte požadovaný
disk.
4 Stlačením (ENTER) spustite prehrávanie disku.
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania.
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Ovládač PRESET/DISC
Ovládanie rádia/CD prehrávača, rovnako ako
M alebo m na DO (zatlačte a otáčajte).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako ovládač hlasitosti na zariadení
(otáčajte).
• Ovládač SEEK/AMS
Ovládanie rádia/CD prehrávača, rovnako ako
< alebo , na DO (otáčajte, alebo otočte
a pridržte otočené).
Zmena nastavenia smeru ovládania
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Zvyšovanie
Znižovanie
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu stĺpika volantu, môžete zmeniť
nastavenie smeru ovládania.
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SOUND).
Pomocou diaľkového ovládania
Počas prehrávania stlačte (LIST). Stláčaním M alebo
m zvoľte požadovaný disk a stlačte (ENTER).
Otočný ovládač RM-X4S
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte na
ovládač príslušné nálepky.
SOUND
MODE
DSPL
Doplnkové audio zariadenie
Do konektorov BUS AUDIO IN/AUX IN
(externý audio vstup) na tomto zariadení je
možné pripojiť voliteľné doplnkové prenosné
audio zariadenia Sony. Ak do týchto konektorov
nie je pripojený menič alebo iné zariadenie Sony,
toto zariadenie vám umožní počúvať zvuk
z takéhoto prenosného zariadenia
prostredníctvom reproduktorov v automobile.
DSPL
MODE
SOUND
Umiestnenie ovládacích prvkov
Poznámka
Ak pripojíte prenosné zariadenie, v konektore BUS
CONTROL IN nesmie byť nič pripojené. Ak pripojíte
zariadenie do konektora BUS CONTROL IN, nie je
možné tlačidlom (SOURCE) zvoliť “AUX”.
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení a diaľkovom ovládaní
majú totožné funkcie.
ATT
SOUND
Rada
Ak pripojíte doplnkové prenosné zariadenie aj menič,
použite pri tom voliteľný volič AUX-IN.
PRESET/
DISC
MODE
Zvolenie doplnkového zariadenia
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
14SK
SEEK/AMS
OFF
1 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí “AUX”.
Ovládajte doplnkové prenosné zariadenie.
Nastavenie úrovne hlasitosti pripojeného doplnkového
zariadenia pozri v časti “AUX Level” na str. 12.
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 15 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte
zariadenie mimo prevádzky približne hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Disk uchopte vždy za okraje a aby nedošlo
k znečisteniu, nedotýkajte sa povrchu bez popisu.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať CD disky s priemerom
8 cm.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho smerom
od stredu k okrajom v smere
šípok. Nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky ani
antistatické spreje na klasické
platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od
zariadenia, na ktorom bol vykonaný ich záznam,
prípadne v závislosti od stavu disku) nemusí byť
možné v tomto zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné
so štandardom CD, ktoré sa nemusia dať prehrávať
v tomto zariadení.
Súbory formátu MP3
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov. Súbor
sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte, s ID3 tag ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4
a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– priečinkov (skupín): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– súborov MP3 (skladieb) a priečinkov na disku:
300 (ak názvy priečinkov/súborov pozostávajú
z mnohých znakov, možný počet súborov/
priečinkov môže byť nižší než 300).
– zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 32/64 (Romeo); v ID3 tag je
to 15/30 znakov (1.0, 1.1, 2.2 a 2.3) alebo 63/
126 znakov (2.4).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Left
CDX-M7850_SK.book Page 16 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Poradie prehrávania súborov MP3
MP3
Priečinok
(skupina)
Súbor MP3
(skladba)
Poznámka
ATRAC CD disky vytvárajte pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner 1.0 alebo 1.1,
ktoré sa dodávajú s produktmi série Sony Network.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Poznámky
• Pred použitím disku v zariadení disk uzatvorte.
• Názov súboru MP3 musí obsahovať príponu “.mp3”.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým
tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s variabilným dátovým
tokom (VBR), alebo pri zrýchlenom posuve
v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý prehrávací čas
nemusí zobraziť presne.
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len
prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie) (ostatné
formáty sa vynechajú). Priorita formátov je: CD-DA,
ATRAC CD a MP3.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá
sa len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA, prehrá
sa Session (sekcia) so záznamom vo formáte
ATRAC CD alebo MP3. Ak disk neobsahuje
žiadne dáta v niektorom z týchto formátov, zobrazí
sa “NO Music”.
ATRAC CD disky
Formát ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je technológia kompresie zvuku. Súbor sa
komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
ATRAC3plus, ktorý je rozšírený formát formátu
ATRAC3, komprimuje audio CD údaje na cca 1/20
pôvodnej veľkosti. Zariadenie je kompatibilné
s formátom ATRAC3 aj ATRAC3plus.
ATRAC CD disk
ATRAC CD disk je disk obsahujúci audio CD
údaje, ktoré sú komprimované do formátu ATRAC3
alebo ATRAC3plus pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner.
• Maximálny počet:
– priečinkov (skupín): 255
– súborov (skladieb): 999
• Zobrazujú sa znaky v názve priečinka/súboru
a textové informácie zapísané pomocou softvéru
SonicStage.
Podrobnosti o ATRAC CD diskoch pozri v návode
na použitie softvéru SonicStage alebo SonicStage
Simple Burner.
16SK
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia v závislosti
od podmienok používania.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového ovládania
sa výrazne skráti. Vymeňte starú batériu za novú
lítiovú batériu typu CR2025. Použitím inej batérie
môže vzniknúť riziko vznietenia alebo explózie.
x
Stranou + nahor
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Môže nastať skrat.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
Poistka (10A)
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 17 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
2
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte
predný panel (str. 4) a vyčistite konektory čistiacou
tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš
netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Zariadenie
Zadná časť predného
panela
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkom
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 4).
2 Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného
krytu.
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Uvoľňovacie kľúče
vložte podľa obrázka.
3 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte
ochranný kryt.
Rádio
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,50 – 108,00 MHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Výkonový zosilňovač
Výstupy: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W x 4 (pri 4 Ohm)
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Left
CDX-M7850_SK.book Page 18 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (predné/zadné)
Výstup pre subwoofer (mono)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej
antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady
pre mobilný telefón (Telephone ATT)
Konektor pre ovládanie osvetlenia displeja
Vstupný ovládací konektor BUS
Vstupný audio konektor BUS/konektor AUX IN
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný konektor pre anténu
Korekcie zvuku:
Nízke tóny: ±8 dB pri 100 Hz
Vysoké tóny: ±8 dB pri 10 kHz
Loudness (Zvýraznenie zvuku):
+8 dB pri 100 Hz
+2 dB pri 10 kHz
Napájanie: 12 V DC auto batéria
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 x 50 x 188 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 x 53 x 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,6 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X142
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Puzdro na predný panel (1)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Otočný ovládač: RM-X6S, RM-X4S
Zbernicový BUS kábel (dodávaný s káblom s RCA
konektormi):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD menič (na 10 diskov): CDX-757MX,
CDX-T70MX
CD menič (na 6 diskov): CDX-T69
MD menič (na 6 diskov): MDX-66XLP
Volič zdroja signálu: XA-C30
Volič AUX-IN: XA-300
USA a zahraničné patenty sú používané na základe
licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Poznámka
Toto zariadenie nie je možné pripojiť k digitálnemu
predzosilňovaču alebo ekvalizéru kompatibilnému
so systémom Sony BUS.
Právo na zmeny vyhradené.
• Niektoré časti boli spájkované bezolovnatou
spájkou (viac než 80 %).
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na potlač obalového materiálu sa použili farbivá
neobsahujúce VOC (Volatile Organic Compound prchavé organické zlúčeniny).
• Výplň obalového materiálu netvorí polystyrén.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (FAD) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
• CD menič nie je kompatibilný s formátom disku
(MP3/ATRAC CD).
t Prehrávajte disk vo voliteľnom MP3-kompatibilnom
CD meniči Sony alebo v tomto zariadení.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 12).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Kábel napájania alebo autobatéria bola odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Z displeja zmizla/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Tmavnutie je nastavené na “Dimmer on” (str. 12).
• Uhol predného panela nie je správny.
t Nastavte uhol predného panela (polohu panela)
zatlačením a pridržaním (ANGLE) (str. 6).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(OFF).
t Zatlačte a pridržte tlačidlo (OFF) znova, aby
sa zobrazenie zobrazilo.
• Konektory sú znečistené (str. 17).
DSO nefunguje.
V závislosti od interiéru automobilu alebo druhu
hudby nemusí funkcia DSO priniesť želaný efekt.
18SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 19 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Obrázky sa automaticky prepínajú.
V režime Auto Image nie je možné zobraziť zvolený
obrázok.
t Ak chcete mať zobrazený len zvolený obrázok,
zvoľte “A.IMG off” (str. 12).
Na displeji sa nezobrazujú žiadne informácie.
t Zvoľte “INFO on” (str. 12).
Prehrávanie CD/MD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 15).
Súbory MP3 nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3
(str. 15).
Spustenie prehrávania súborov MP3 trvá
dlhšie než pri bežnom CD disku.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
ATRAC CD disk sa neprehráva.
• Disk nie je vytvorený pomocou autorizovaného
softvéru (napr. SonicStage alebo SonicStage Simple
Burner).
• Skladby nezaradené do skupiny sa neprehrajú.
Položky nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.Scroll” je nastavené na “off”.
t Zvoľte “A.Scroll on” (str. 12), alebo stlačte
(SCRL) na diaľkovom ovládaní.
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než 45°
na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
Keď je pripojené voliteľné zariadenie MGS-X1
aj MD menič, v zobrazení pre zdroj zvuku sa
nezobrazí “MS” alebo “MD”.
Toto zariadenie rozpozná prehrávač MGS-X1 ako MD
zariadenie.
t Stláčaním (SOURCE) zvoľte “MS” alebo “MD”
a potom stláčajte (MODE).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte kábel pre elektrické ovládanie výsuvnej
antény (modrý) alebo kábel napájania príslušenstva
(červený) k anténovému zosilňovaču (len ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
• Skontrolujte zapojenie výsuvnej autoantény.
• Výsuvná autoanténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie ovládacieho kábla
elektrickej výsuvnej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
• Ak je režim DSO zapnutý, zvuk je niekedy rušený
šumom.
t Nastavte režim DSO na “OFF” (str. 7).
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Režim miestneho vyhľadávania je nastavený na “on”.
t Zvoľte “Local off” (str. 12).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu v pásme FM bliká “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Zvoľte “Mono on” (str. 12).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Zvoľte “Mono off” (str. 12).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 10).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 10).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazuje “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
Blank*1
Na MD disku nie je záznam.*2
t Vložte MD disk so záznamom.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
19SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:Left
CDX-M7850_SK.book Page 20 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Error*1
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.*2
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
Failure
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
Load
Menič sprístupňuje disk.
t Počkajte, kým sa disk nesprístupní.
Local Seek +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim
miestneho vyhľadávania (Local Seek).
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Otočte ovládač do smeru < alebo ,, kým názov
stanice bliká. Zariadenie začne vyhľadávať inú
frekvenciu s tými istými údajmi PI (Programme
Identification) (zobrazí sa “PI Seek”).
NO Data
Všetky vytvorené názvy sú vymazané, alebo nie sú
vytvorené.
NO Disc
V CD/MD meniči nie je vložený disk.
t Do meniča vložte disk.
NO Disc Name
Skladba neobsahuje názov disku.
NO Group Name
Skladba neobsahuje názov skupiny.
NO ID3 Tag
Súbor MP3 neobsahuje informáciu ID3 tag.
NO Info
Súbor ATRAC3/ATRAC3plus neobsahuje textovú
informáciu.
NO Magazine
V CD meniči nie je vložený zásobník diskov.
t Do meniča vložte zásobník.
NO Music
Disk neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia alebo do MP3-kompatibilného
meniča vložte audio CD disk.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
NO Track Name
Skladba neobsahuje názov skladby.
Not Read
Zariadenie nenačítalo informácie o disku.
t Vložte disk, potom ho zvoľte v zozname.
Not Ready
Dvierka MD meniča sú otvorené alebo MD disky nie
sú správne vložené.
t Zatvorte dvierka, alebo správne vložte MD disky.
Offset
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
Read
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a skupinách na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým
sa automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti
od štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať
aj viac než minútu.
Push Reset
CD zariadenie a CD/MD menič nie je možné z dôvodu
nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“s”
Znak zariadenie nedokáže zobraziť.
*1 Ak počas prehrávania CD alebo MD disku dôjde
k chybe, číslo CD/MD disku nebude zobrazené.
*2 Na displeji sa zobrazí číslo disku, ktorý problém
spôsobil.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
20SK
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:None
CDX-M7850_SK.book Page 21 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:None
CDX-M7850_SK.book Page 22 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-M7850_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-M7850.fm
masterpage:None
CDX-M7850_SK.book Page 23 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
Sk_24-24_CDX-M7850.fm
masterpage:Right
CDX-M7850_SK.book Page 22 Thursday, February 17, 2005 5:30 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-M7850
2-586-657-21 (1)
Download PDF