Sony | XAV-AX100 | Sony XAV-AX100 Návod na použitie

4-686-137-41(1) (SK)
Prijímač AV
Ak chcete zrušiť zobrazenie ukážky (Demo), pozrite si
pokyny na s. 14.
Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na s. 22.
XAV-AX100
Návod na použitie
SK
Z bezpečnostných dôvodov si túto jednotku
nainštalujte do palubnej dosky vozidla, pretože
zadná strana jednotky sa počas používania
zahrieva.
Podrobné informácie nájdete v časti Pripojenie
a inštalácia (s. 22).
Štítok, na ktorom je uvedené prevádzkové napätie
a ďalšie údaje, je umiestnený na spodnej
strane šasi.
Varovanie
Jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti,
aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Neotvárajte kryt zariadenia, aby nedošlo
k úrazu elektrickým prúdom. Opravy
prenechajte výlučne kvalifikovanému
personálu.
Vyrobené v Číne
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky
a ďalšie súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré to vyžadujú
na základe zákonov, predovšetkým v krajinách
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Upozornenie pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko
Zástupca pre zhodu produktu s normami EÚ:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Likvidácia odpadových batérií,
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Chemická značka ortuti (Hg) alebo olova (Pb)
sa k tomuto symbolu pridáva v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Upozornenie, ak zapaľovanie vozidla
nemá polohu ACC
Po vypnutí zapaľovania musíte stlačiť a podržať
tlačidlo HOME na jednotke, kým sa displej
nevypne.
V opačnom prípade sa displej nevypne,
čo spôsobí vybitie batérie.
Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú
tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť
zmenené, pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony
v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
2SK
Dôležité upozornenie
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE
NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ,
NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA INÉ
POŠKODENIA VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
UŠLÉHO ZISKU, STRATY PRÍJMOV, STRATY ÚDAJOV,
NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO
AKÉKOĽVEK SÚVISIACE VYBAVENIE, PRESTOJOV
A UŠLÉHO ČASU KUPUJÚCEHO V SÚVISLOSTI
S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, JEHO HARDVÉRU
A SOFTVÉRU, PRÍPADNE V DÔSLEDKU JEHO
POUŽÍVANIA.
Vážený zákazník, tento produkt obsahuje rádiový
vysielač.
Podľa predpisu EHK OSN č. 10 môžu výrobcovia
vozidiel stanoviť špecifické podmienky týkajúce
sa inštalácie rádiových vysielačov do vozidiel.
Pred inštaláciou tohto produktu do vozidla si
pozrite návod na použitie vozidla, prípadne sa
obráťte na výrobcu alebo predajcu vozidla.
Núdzové hovory
Toto zariadenie BLUETOOTH handsfree do vozidla
a elektronické zariadenie pripojené k zariadeniu
handsfree fungujú pomocou rádiových signálov,
celulárnych a káblových sietí, ako aj funkcie
naprogramovanej používateľom, ktoré nemôžu
zaručiť pripojenie za každých podmienok.
Z tohto dôvodu sa v prípade nevyhnutnej
komunikácie (napríklad v núdzových
zdravotníckych situáciách) nespoliehajte
výhradne na žiadne elektronické zariadenie.
Komunikácia cez BLUETOOTH
• Mikrovlny emitované zo zariadenia BLUETOOTH
môžu mať vplyv na fungovanie elektronických
lekárskych zariadení. Na nasledujúcich miestach
vypnite túto jednotku a ďalšie zariadenia
BLUETOOTH, pretože môžu spôsobiť nehodu:
– na miestach, kde sa vyskytujú horľavé plyny,
v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo na
čerpacích staniciach,
– v blízkosti automatických dverí alebo požiarnych
hlásičov.
• Táto jednotka podporuje funkcie zabezpečenia,
ktoré vyhovujú štandardu BLUETOOTH na
poskytovanie bezpečného pripojenia pri použití
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH, ale
v závislosti od nastavenia nemusí byť toto
zabezpečenie dostatočné. Pri komunikácii
pomocou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
buďte opatrní.
• Za únik informácií počas komunikácie cez
BLUETOOTH nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré sa v tomto návode nespomínajú,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
3SK
Obsah
Varovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sprievodca komponentmi a ovládacími
prvkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Začíname
Počiatočné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Príprava zariadenia BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pripojenie cúvacej kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Používanie funkcií tunera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prehrávanie
Prehrávanie zo zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH. . . . . . . . . . 9
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb . . . . . . . . . . 10
Iné nastavenia počas prehrávania. . . . . . . . . . . . . 10
Telefonovanie bez pomoci rúk
Prevzatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uskutočnenie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Operácie dostupné počas hovoru . . . . . . . . . . . . . 11
Užitočné funkcie
Apple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Android Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ovládanie pohybom prsta po obrazovke
(Gesture Command) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavenia
Základné nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenia zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizuálne nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostné opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
17
18
21
Pripojenie a inštalácia
Varovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam inštalačných súčastí . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SK
22
22
23
26
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka
 HOME
– Otvorenie ponuky HOME.
– Zapnutie napájania.
– Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie
ako 2 sekundy vypnete jednotku.
ATT (stlmenie zvuku)
Stlačením a podržaním tlačidla 1 sekundu
(menej ako 2 sekundy) stlmíte zvuk.
Ak chcete nastavenie zrušiť, znova tlačidlo
stlačte a podržte, alebo otočte voličom
hlasitosti.
 / (predchádzajúce/nasledujúce)
– Prechod na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu položku.
– Stlačením a podržaním tlačidla posuniete
prehrávanie rýchlo dozadu alebo rýchlo
dopredu.
 Tlačidlo na obnovenie nastavení
Použite špicatý predmet, napríklad
guľôčkové pero.
 Volič hlasitosti
Otáčaním voliča nastavíte hlasitosť
prehrávaného zvuku.
OPTION
Stlačením voliča otvoríte obrazovku OPTION
(s. 6).
VOICE
Stlačením a podržaním voliča aktivujete funkciu
hlasových príkazov pre aplikácie Apple CarPlay
a Android Auto™.
 Displej/dotykový panel
5SK
Zobrazenia obrazoviek
 Indikátory stavu
Svieti, keď je stlmený zvuk.
Obrazovka prehrávania:
Svieti, keď sú k dispozícii alternatívne
frekvencie (AF).
Svieti, keď sú k dispozícii aktuálne
dopravné informácie (TA).
Rozsvieti sa, ak zvukové zariadenie
podporuje prehrávanie po zapnutí
profilu A2DP.
Rozsvieti sa, keď je k dispozícii
telefonovanie bez pomoci rúk po
zapnutí profilu HFP (handsfree).
Informuje o intenzite signálu
pripojeného mobilného telefónu.
Obrazovka HOME:
Informuje o aktuálnom stave batérie
pripojeného mobilného telefónu.
Svieti, keď je zapnutý signál BLUETOOTH.
Bliká pri pripájaní.

(možnosti zdroja)
Otvorenie ponuky s možnosťami zdroja.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od zdroja.
 Oblasť aplikácií
Zobrazenie ovládacích prvkov a indikátorov
prehrávania alebo stavu jednotky. Zobrazené
položky sa líšia v závislosti od zdroja.
 Hodiny (s. 13)
Obrazovka OPTION:

(návrat na obrazovku prehrávania)
Prepnutie z obrazovky HOME na obrazovku
prehrávania.
 Tlačidlá na výber zdrojov a nastavení
Zmena zdroja alebo rôzne úpravy nastavení.
 Tlačidlá na výber zdrojov
Zmena zdroja.
6SK

(EXTRA BASS)
Zmena nastavenia EXTRA BASS (s. 14).

(EQ10/Subwoofer)
Zmena nastavenia ekvalizéra a hlbokotónového
reproduktora EQ10/Subwoofer (s. 14).

(vypnutie monitora)
Vypnutie monitora. Vypnutý monitor znova
zapnete tak, že sa dotknete ktorejkoľvek
časti displeja.
Začíname
Počiatočné nastavenia
Skôr ako jednotku po výmene autobatérie alebo
zmene pripojení prvýkrát použijete, musíte urobiť
počiatočné nastavenia.
Ak sa po zapnutí jednotky neobjaví obrazovka
nastavení, použite príkaz Factory Reset (s. 14),
pomocou ktorého obnovíte výrobné nastavenia
jednotky.
1
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite 1 m
od jednotky.
2
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa položky
[Settings].
3
4
Dotknite sa tlačidla
.
Dotknite sa položky [Bluetooth Connection]
a signál nastavte na možnosť [ON].
Zapne sa signál BLUETOOTH a v stavovom
riadku jednotky sa rozsvieti ikona .
5
Dotknite sa položky [Pairing].
Kým je jednotka v pohotovostnom režime
párovania, bliká indikátor .
1
Dotknite sa položky [Language] a nastavte
jazyk zobrazenia.
6
2
Párovanie urobte v zariadení BLUETOOTH,
aby rozpoznalo túto jednotku.
Dotknite sa položky [Demo] a potom
dotknutím sa položky [OFF] vypnite režim
ukážky.
7
Na displeji zariadenia BLUETOOTH vyberte
model [XAV-AX100].
3
Dotknite sa položky [Set Date/Time]
a nastavte dátum a čas.
4
Po nastavení dátumu a času sa dotknite
tlačidla [OK].
Ak sa názov vášho modelu nezobrazuje,
zopakujte postup od kroku 5.
Zobrazia sa úvodné varovné informácie.
5
Pozorne si ich prečítajte a ak súhlasíte
so všetkými podmienkami, dotknite sa
tlačidla [OK].
Nastavenie je hotové.
8
Toto nastavenie môžete neskôr upraviť v ponuke
nastavení (s. 13).
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kľúč*, zadajte [0000].
* V závislosti od zariadenia BLUETOOTH sa prístupový
kľúč môže nazývať aj prístupový kód, PIN kód, číslo PIN,
heslo a pod.
Príprava zariadenia BLUETOOTH
Môžete prehrávať hudbu alebo telefonovať bez
pomoci rúk v závislosti od kompatibilného
zariadenia BLUETOOTH, ako je smartfón, mobilný
telefón alebo zvukové zariadenie (ďalej len
„zariadenie BLUETOOTH“, ak nie je uvedené inak).
Podrobné informácie o pripojení nájdete v návode
na použitie dodanom s príslušným zariadením.
Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť
jednotky, inak môže zvuk prudko zosilnieť.
Vložte prístupový kľúč
[0000]
Po spárovaní zostane indikátor
9
Po pripojení sa rozsvieti indikátor
Párovanie a pripojenie k zariadeniu
BLUETOOTH
Pri prvom pripojení zariadenia BLUETOOTH
sa vyžaduje vzájomná registrácia (nazýva sa
„párovanie“). Párovanie umožňuje vzájomné
rozpoznanie jednotky a ďalších zariadení.
svietiť.
Výberom tejto jednotky v zariadení
BLUETOOTH vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH.
alebo
.
Poznámky
• K jednotke sa dá naraz pripojiť len jedno zariadenie
BLUETOOTH.
• Ak chcete pripojenie BLUETOOTH vypnúť, vypnite ho
z jednotky alebo zo zariadenia BLUETOOTH.
7SK
Pripojenie k spárovanému zariadeniu
BLUETOOTH
Ak chcete používať spárované zariadenie, musíte
ho k jednotke pripojiť. Niektoré spárované
zariadenia sa pripoja automaticky.
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia
Ak chcete počúvať rádio, stlačte tlačidlo HOME
a dotknite sa položky [Tuner].
Ovládacie prvky alebo indikátory príjmu
1
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa položky
[Settings].
2
3
Dotknite sa tlačidla
.
Dotknite sa tlačidla [Bluetooth Connection]
a potom položky [ON].
Skontrolujte, či v stavovom riadku jednotky svieti
indikátor .
4
V zariadení BLUETOOTH aktivujte funkciu
BLUETOOTH.
5
Pripojte sa k jednotke pomocou zariadenia
BLUETOOTH.
V stavovom riadku sa rozsvieti indikátor
alebo .
Pripojenie naposledy pripojeného zariadenia
z jednotky
Keď zapnete zapaľovanie a signál BLUETOOTH
je aktivovaný, jednotka vyhľadá naposledy
pripojené zariadenie BLUETOOTH a automaticky
sa k nemu pripojí.
Poznámka
Pri prehrávaní zvuku cez BLUETOOTH sa z jednotky nedá
pripojiť k mobilnému telefónu. Môžete sa však naopak
pripojiť z mobilného telefónu k jednotke.
 Aktuálne pásmo
Zmena pásma (FM alebo AM).
 Aktuálna frekvencia, názov programovej
služby*, indikátor RDS (rozhlasový údajový
systém)*
* Počas príjmu RDS vysielania.

 SEEK-/SEEK+
Automatické ladenie.

Inštalácia mikrofónu
Podrobné informácie nájdete v časti Inštalácia
mikrofónu (s. 25).
Pripojenie cúvacej kamery
Pripojením voliteľnej cúvacej kamery ku konektoru
CAMERA IN môžete sledovať obraz z cúvacej
kamery. Podrobné informácie nájdete v časti
Pripojenie a inštalácia (s. 22).
(možnosti tunera)
Otvorenie ponuky možností pre tuner.
/
Manuálne ladenie.
Dotknutím sa a podržaním tohto tlačidla môžete
priebežne preskakovať frekvencie.
 Čísla predvolieb
Výber predvolenej stanice. Potiahnutím prsta
doprava alebo doľava zobrazíte ďalšie
predvolené stanice.
Dotknutím sa a podržaním týchto tlačidiel
uložíte aktuálnu frekvenciu v príslušnej
predvoľbe.
Ladenie
1
2
Vyberte pásmo (FM alebo AM).
Nalaďte stanicu.
Automatické ladenie
Dotknite sa tlačidla SEEK-/SEEK+.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka
naladí stanicu.
8SK
Manuálne ladenie
Dotknutím sa a podržaním tlačidla /
vyhľadajte približnú frekvenciu a potom
opakovanými dotykmi na tlačidlo /
dolaďte želanú frekvenciu.
Manuálne ukladanie staníc
1
Počas vysielania stanice, ktorú chcete uložiť,
stlačte a podržte číslo požadovanej
predvoľby.
Počúvanie uložených staníc
1
Vyberte pásmo a potom sa dotknite
požadovaného čísla predvoľby.
Používanie funkcií tunera
K nasledujúcim funkciám sa dostanete cez
tlačidlo
.
BTM
Ukladanie staníc v poradí podľa frekvencie
pod čísla predvolieb. V pásme FM možno uložiť
18 predvolených staníc a v pásme AM 12 staníc.
Local
Ak chcete naladiť iba stanice so silným signálom,
vyberte [ON]. Ak chcete ladiť normálne,
vyberte [OFF].
AF*
Vyberte [ON], ak chcete stanicu nepretržite ladiť
na najsilnejší signál v sieti.
Prehrávanie
Prehrávanie zo zariadenia USB
Prehrávať môžete z USB zariadení typu MSC
(veľkokapacitné zariadenia) (napríklad z jednotky
USB flash alebo prehrávača digitálnych médií),
ktoré sú kompatibilné so štandardom USB.
Poznámky
• Podporu majú aj zariadenia USB formátované so
súborovými systémami FAT12, 16 a 32.
• Podrobné informácie o kompatibilite svojho zariadenia
USB nájdete na lokalite zákazníckej podpory uvedenej
na zadnom kryte.
• Podrobnosti o podporovaných formátoch súborov
nájdete v časti Podporované formáty (s. 16).
1
2
3
Znížte hlasitosť na jednotke.
Zariadenie USB zapojte do portu USB.
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa
položky [USB].
Spustí sa prehrávanie.
Odpojenie zariadenia
Vypnite jednotku alebo spínač zapaľovania otočte
do polohy vypnutia ACC a potom zariadenie
USB odpojte.
Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH
Môžete prehrávať obsah pripojeného zariadenia,
ktoré podporuje profil BLUETOOTH A2DP.
TA*
Vyberte [ON], ak chcete naladiť aktuálne
dopravné informácie alebo programy
o dopravnej situácii (TP), ak sú dostupné.
Regional*
Vyberte [ON], ak chcete zostať pri aktuálne
počúvanej stanici, pričom funkcia AF je zapnutá.
Ak opustíte oblasť príjmu tohto regionálneho
programu, vyberte [OFF]. Táto funkcia nefunguje
v Spojenom kráľovstve a v niektorých ďalších
oblastiach.
1
Zvukové zariadenie pripojte cez BLUETOOTH
(s. 8).
2
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa položky
[BT Audio].
3
Spustite prehrávanie zo zvukového
zariadenia.
PTY*
Vyberte typ programu zo zoznamu PTY List
a vyhľadajte stanicu, ktorá vysiela zvolený
typ programu.
Poznámky
* K dispozícii iba počas vysielania v pásme FM.
Príjem núdzových hlásení
Keď je zapnutá funkcia AF alebo TA, núdzové
hlásenia automaticky prerušia vysielanie práve
zvoleného zdroja.
• V závislosti od zvukového zariadenia sa na jednotke
nemusia zobraziť informácie, ako je názov, číslo a trvanie
skladby alebo stav prehrávania.
• Aj keď sa v jednotke zmení zdroj, prehrávanie zo
zvukového zariadenia sa nezastaví.
Prispôsobenie hlasitosti zariadenia
BLUETOOTH iným zdrojom
Môžete znížiť rozdiely v hlasitosti medzi jednotkou
a zariadením BLUETOOTH:
Počas prehrávania sa dotknite tlačidla
a [Input Level] nastavte na hodnotu medzi –8 a +18.
9SK
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Opakované a náhodné prehrávanie
1
Počas prehrávania sa opakovane dotýkajte
tlačidla
(opakované prehrávanie) alebo
(náhodné prehrávanie), kým sa
nezobrazí požadovaný režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo vybratom režime
môže chvíľu trvať.
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti od
zvoleného zdroja zvuku a pripojeného zariadenia.
Vyhľadanie súboru na obrazovke
so zoznamom
1
Počas prehrávania cez USB sa dotknite
tlačidla
.
Otvorí sa zoznam práve prehrávanej položky.
Potom sa dotknite ikony
(zvuk) alebo
(video) podľa toho, ktorý typ súborov
chcete zobraziť.
2
Dotknite sa zvolenej položky.
Spustí sa prehrávanie.
10SK
Iné nastavenia počas
prehrávania
Ďalšie nastavenia v jednotlivých zdrojoch získate,
keď sa dotknete tlačidla
. Dostupné položky sa
líšia v závislosti od zdroja.
Picture EQ
Úprava kvality obrazu podľa vášho želania:
[Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom].
(K dispozícii, iba keď je zatiahnutá parkovacia
brzda a zvolené USB video.)
Aspect
Výber pomeru strán pre obrazovku jednotky.
(K dispozícii, iba keď je zatiahnutá parkovacia
brzda a zvolené USB video.)
Normal
Obraz s pomerom strán 4 : 3 sa zobrazí
v pôvodnej veľkosti s bočnými pruhmi na
vyplnenie obrazovky s pomerom 16 : 9.
Zoom
Zobrazuje obraz v pomere 16 : 9, ktorý sa
konvertoval do formátu Letter Box s pomerom
4 : 3.
Full
Obraz s pomerom strán 16 : 9 sa zobrazí
v pôvodnej veľkosti.
Captions
Obraz sa zväčší vodorovne, pričom titulky sa
prispôsobia obrazovke.

(telefónny zoznam)*
Výber kontaktu zo zoznamu mien/čísel
v telefónnom zozname. Ak chcete vyhľadať
kontakt v zozname mien podľa abecedy,
dotknite sa tlačidla
.

(zadanie telefónneho čísla)
Zadajte telefónne číslo.
Telefonovanie bez pomoci rúk
Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte ho
k jednotke. Podrobné informácie nájdete v časti
Príprava zariadenia BLUETOOTH (s. 7).
 Zoznam predvolených telefónnych čísel
Výber uloženého kontaktu.
Informácie o ukladaní kontaktov nájdete
v časti Predvolenie telefónnych čísel (s. 11).
* Mobilný telefón musí podporovať profil PBAP.
3
Funkcie telefonovania bez pomoci rúk (z angl. handsfree)
vysvetlené nižšie sú dostupné iba vtedy, keď je vypnutá
funkcia Apple CarPlay alebo Android Auto. Ak je funkcia
Apple CarPlay alebo Android Auto zapnutá, použite funkcie
telefonovania bez pomoci rúk v danej aplikácii.
V rámci predvolieb môžete uložiť až 6 kontaktov.
Prevzatie hovoru
Keď dostanete hovor, dotknite sa
tlačidla
.
Začne sa telefonický hovor.
Poznámka
Zvonenie a hlas hovoriaceho sa reprodukujú len
z predných reproduktorov.
Odmietnutie a ukončenie hovoru
Dotknite sa tlačidla
.
Predvolenie telefónnych čísel
1
1
Dotknite sa tlačidla
Začne sa telefonický hovor.
Poznámka
Na displeji telefónu vyberte z telefónneho
zoznamu číslo, ktoré chcete uložiť ako
predvoľbu.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
2
3
Dotknite sa tlačidla [Add to Preset].
Vyberte zoznam predvolených telefónnych
čísel, v ktorom je uložené príslušné
telefónne číslo.
Kontakt sa uloží v zozname predvolených
telefónnych čísel.
.
Uskutočnenie hovoru
Operácie dostupné počas hovoru
Nastavenie hlasitosti zvonenia
1
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa položky
[Phone].
Počas hovoru otáčajte voličom hlasitosti.
2
Na displeji telefónu BLUETOOTH sa dotknite
niektorej z ikon telefonovania.
Počas hovoru otáčajte voličom hlasitosti.
Nastavenie hlasitosti hovoriaceho
Nastavenie hlasitosti pre druhú stranu
(nastavenie zosilnenia mikrofónu)
Počas telefonovania bez pomoci rúk sa dotknite
tlačidla
a [MIC Gain] nastavte na hodnotu
[High], [Middle] alebo [Low].
Prepínanie medzi režimami bez pomoci rúk
a s použitím rúk
Dotknutím sa tlačidla
počas hovoru
prepnete zvuk telefonického hovoru medzi
jednotkou a mobilným telefónom.
Poznámka
Táto funkcia nemusí byť v každom mobilnom telefóne.


(história hovorov)*
V zozname histórie hovorov vyberte kontakt.
Jednotka ukladá posledných 20 hovorov.
Automatické prijatie prichádzajúceho hovoru
Dotknite sa tlačidla
na [ON].
a [Auto Answer] nastavte
(opätovné vytáčanie)
Automatické zavolanie kontaktu, s ktorým
ste telefonovali naposledy.
11SK
• Funkcia Android Auto nemusí byť vo vašej krajine
alebo oblasti dostupná.
Užitočné funkcie
Apple CarPlay
Vďaka aplikácii Apple CarPlay môžete vo vozidle
používať iPhone spôsobom, ktorý vám umožní
plne sa sústrediť na jazdu.
Informácie o používaní aplikácie
Apple CarPlay
• Potrebujete iPhone so systémom iOS 7.1 alebo
novšou verziou. Pred použitím aplikácie si
nainštalujte najnovšiu verziu systému iOS.
• Apple CarPlay sa môže používať v zariadení
iPhone 5 alebo jeho novších verziách.
• Podrobnejšie informácie o kompatibilných
modeloch nájdete v zozname kompatibilných
zariadení na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
• Podrobnosti o aplikácii Apple CarPlay nájdete
v príručke dodanej so zariadením iPhone alebo
na webovej lokalite aplikácie Apple CarPlay.
• Keďže v zariadení iPhone používate GPS, položte
iPhone na miesto s dobrým GPS signálom.
1
2
1
2
Zapojte telefón Android do portu USB.
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa ikony
Android Auto.
Na displeji jednotky sa na celú obrazovku zobrazí
rozhranie aplikácie Android Auto. Jednotlivé
aplikácie sa ovládajú dotykom.
Ovládanie pohybom prsta po
obrazovke (Gesture Command)
Často používané úkony na displeji ovládania/
prehrávania môžete robiť aj pohybom prsta.
Poznámka
Gestá na ovládanie pohybom prsta vysvetlené nižšie sa
nedajú používať na obrazovkách aplikácií Apple CarPlay
a Android Auto.
Gesto
Ladenie rozhlasových staníc:
vyhľadávanie staníc smerom
dopredu.
(Rovnako ako pri stlačení
a podržaní tlačidla .)
Zapojte iPhone do portu USB.
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa ikony
Apple CarPlay.
Potiahnutie prstom
zľava doprava
Na displeji jednotky sa objaví displej zariadenia
iPhone. Jednotlivé aplikácie sa ovládajú
dotykom.
Potiahnutie prstom
sprava doľava
Informácie o používaní aplikácie
Android Auto
• Potrebujete telefón Android so systémom
Android 5.0 alebo novšou verziou. Pred použitím
aplikácie si nainštalujte najnovšiu verziu
operačného systému.
• Telefón Android musí aplikáciu Android Auto
podporovať. Podrobnejšie informácie
o kompatibilných modeloch nájdete v zozname
kompatibilných zariadení na lokalite zákazníckej
podpory uvedenej na zadnom kryte.
• Prevezmite si aplikáciu Android Auto z obchodu
Google Play.
• Podrobnosti o aplikácii Android Auto nájdete
v príručke dodanej s telefónom Android alebo
na webovej lokalite aplikácie Android Auto.
• Keďže v telefóne Android používate GPS,
položte telefón Android na miesto s dobrým
GPS signálom.
12SK
Prehrávanie videí a zvuku:
preskočenie súboru/skladby
dopredu.
(Rovnako ako pri použití
tlačidla .)
Ladenie rozhlasových staníc:
vyhľadávanie staníc smerom
dozadu.
(Rovnako ako pri stlačení
a podržaní tlačidla .)
Android Auto
Aplikácia Android Auto rozširuje platformu
Android™ až do vozidla, pričom jej používanie
je prispôsobené potrebám šoférovania.
Operácia
Prehrávanie videí a zvuku:
preskočenie súboru/skladby
dozadu.
(Rovnako ako pri použití
tlačidla .)
Ladenie rozhlasových staníc:
ladenie uložených staníc
(presun dopredu).
Potiahnutie prstom
nahor
Prehrávanie videí a zvuku:
preskočenie albumu (priečinka)
dopredu.
Ladenie rozhlasových staníc:
ladenie uložených staníc
(presun dozadu).
Potiahnutie prstom
nadol
Prehrávanie videí a zvuku:
preskočenie albumu (priečinka)
dozadu.
Touch Panel Adjust
Nastavenie kalibrácie dotykového panela, ak
poloha dotyku nezodpovedá správnej položke.
Nastavenia
Základné nastavenia
Nastavenia si môžete urobiť v týchto kategóriách:
Všeobecné nastavenia,
Nastavenia zvuku,
Vizuálne nastavenia
1
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa položky
[Settings].
2
Dotknite sa ikony niektorej z kategórií
nastavení.
Nastaviteľné položky sa môžu líšiť podľa toho,
aký zdroj a nastavenia používate.
3
Posúvaním posúvača nahor a nadol vyberte
niektorú položku.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Dotknite sa tlačidla
.
Prepnutie na obrazovku prehrávania
Dotknite sa tlačidla
.
Všeobecné nastavenia
Language
Výber jazyka zobrazenia: [English], [Español],
[Français], [Deutsch], [Italiano], [Nederlands],
[Português], [Русский], [
], [
],
[
], [
].
Clock Time
Nastavenie času na hodinách podľa údajov
systému RDS: [OFF], [ON].
Date/Time
Date Format
Výber formátu dátumu: [DD/MM/YY],
[MM/DD/YY], [YY/MM/DD].
Time Format
Výber formátu času: [12-hour], [24-hour].
Set Date/Time
Manuálne nastavenie času.
Beep
Aktivácia prevádzkového zvuku: [OFF], [ON].
Dimmer
Stlmenie displeja: [OFF], [Auto], [ON].
(Možnosť [Auto] je k dispozícii, iba keď je
pripojený riadiaci kábel osvetlenia, a funguje,
keď je zapnuté predné svetlo.)
Dimmer Level
Nastavenie úrovne jasu, keď je aktivované
stlmenie displeja: –5 až +5.
Camera Input
Výber obrázka z cúvacej kamery: [OFF], [Normal],
[Reverse] (zrkadlový obraz).
Steering Control
Výber režimu vstupu pre pripojený diaľkový
ovládač. Pred použitím diaľkového ovládača sa
uistite, že režim vstupu zodpovedá pripojenému
diaľkovému ovládaču. Predídete tak poruche.
Custom
Režim vstupu pre diaľkový ovládač na volante
(pri registrácii funkcií na pripojenom diaľkovom
ovládači postupujte podľa pokynov v časti
[Steering Control Custom]).
Preset
Režim vstupu pre káblový diaľkový ovládač
okrem diaľkového ovládača na volante.
Steering Control Custom
Zobrazí sa panel tlačidiel volantu.
 Stlačte a podržte tlačidlo, ktoré chcete
priradiť volantu.
Tlačidlo na paneli sa rozsvieti
(pohotovostný režim).
 Na volante stlačte a podržte tlačidlo,
ktorému chcete priradiť príslušnú funkciu.
Tlačidlo na paneli zmení farbu (zvýrazní sa
alebo sa zobrazí v oranžovom kruhu).
 Ak chcete zaregistrovať ďalšie funkcie,
zopakujte kroky  a .
(K dispozícii iba vtedy, keď je pre položku
[Steering Control] nastavená možnosť [Custom].)
Poznámky
• Počas konfigurácie nastavení sa pripojený diaľkový
ovládač nedá použiť, hoci niektoré funkcie sa už
zaregistrovali. Použite tlačidlá na jednotke.
• Ak sa počas registrácie vyskytne chyba, všetky
zaregistrované informácie sa vymažú. Zaregistrujte
ich odznova.
• Niektoré vozidlá túto funkciu nemajú. Podrobné
informácie o kompatibilite vozidla nájdete na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na zadnom kryte.
Bluetooth Connection
Aktivácia signálu BLUETOOTH: [OFF], [ON],
[Pairing] (prepne sa do pohotovostného režimu
párovania).
Bluetooth Device Info
Zobrazenie informácií o zariadení pripojenom
k jednotke.
(K dispozícii iba vtedy, ak je položka [Bluetooth
Connection] nastavená na [ON] a zariadenie
BLUETOOTH je pripojené k jednotke.)
Bluetooth Reset
Inicializácia všetkých nastavení súvisiacich
s pripojením BLUETOOTH, ako sú informácie
o párovaní, história hovorov, história pripojených
zariadení BLUETOOTH a ďalšie nastavenia.
13SK
Rear View Camera Setting
Pomocou šípok môžete upraviť dĺžku alebo
pozíciu čiarových značiek na obraze z cúvacej
kamery.
Factory Reset
Inicializácia všetkých nastavení na výrobné
nastavenia.
Firmware Version
Aktualizácia a potvrdenie verzie firmvéru.
Open Source Licenses
Zobrazenie softvérových licencií.
Nastavenia zvuku
EXTRA BASS
Zosilnenie basového zvuku v súlade s úrovňou
hlasitosti: [OFF], [1], [2].
EQ10/Subwoofer
Výber krivky ekvalizéra a nastavenie úrovne
hlbokotónového reproduktora.
EQ10
Výber krivky ekvalizéra: [OFF], [R&B], [Rock],
[Pop], [Dance], [Hip-Hop], [Electronica], [Jazz],
[Soul], [Country], [Custom].
[Custom] nastavuje krivku ekvalizéra: –6 až +6.
Subwoofer
Nastavenie hlasitosti hlbokotónového
reproduktora: [OFF], –10 až +10.
Balance/Fader
Nastavenie úrovne vyváženia a stlmenia.
Balance
Nastavenie vyváženia zvuku medzi ľavým
a pravým reproduktorom: L15 – R15.
Fader
Nastavenie vyváženia zvuku medzi predným
a zadným reproduktorom: predný 15 – zadný 15.
Crossover
Nastavenie medznej frekvencie a fázy
hlbokotónového reproduktora.
High Pass Filter
Výber medznej frekvencie predného a zadného
reproduktora: [50 Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz],
[120 Hz], [OFF].
Low Pass Filter
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [50 Hz], [60 Hz], [80 Hz],
[100 Hz], [120 Hz].
Subwoofer Phase
Výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[Normal], [Reverse].
DSO (dynamická organizácia zvukovej scény)
Zlepšenie zvukového výstupu: [OFF], [Low],
[Middle], [High].
14SK
Vizuálne nastavenia
Demo
Aktivácia ukážky: [OFF], [ON].
USB video framerate
Výber frekvencie videosnímok na displeji
jednotky: [60fps], [50fps].
Album artwork display
Zobrazenie obrázka albumu v pozadí pri
prehrávaní hudby z USB zariadenia: [OFF], [ON].
Wallpaper
Zmena tapety dotknutím sa požadovanej farby
alebo nastavenie obľúbených fotografií ako
tapety v USB zariadení typu MSC (veľkokapacitné
zariadenie).
Prevencia nehôd
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru
Ak chcete aktualizovať firmvér, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom kryte
a postupujte podľa pokynov online.
Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút.
Počas aktualizácie nedávajte zapaľovanie
do pozície OFF (vypnuté).
Obraz začne bežať, až keď vozidlo zaparkujete
a zatiahnete parkovaciu brzdu.
Ak sa vozidlo počas prehrávania videozáznamu
začne hýbať, zobrazí sa nasledujúca výstraha
a video nebudete môcť sledovať.
[Video blocked for your safety.]
Pri šoférovaní jednotku nepoužívajte ani
nesledujte monitor.
Informácie o licencii
Bezpečnostné opatrenia
• Ak bolo vozidlo zaparkované na priamom
slnečnom svetle, najskôr nechajte jednotku
vychladnúť.
• Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
• Ak vozidlo s nainštalovanou jednotkou prepisujete
na iného majiteľa alebo takéto vozidlo likvidujete,
zmeňte všetky nastavenia späť na výrobné
nastavenia podľa pokynov v časti Factory Reset
(s. 14).
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Na jednotku nešpliechajte kvapaliny.
Bezpečnostné upozornenia
• Dodržujte miestne dopravné pravidlá, zákony
a predpisy.
• Počas šoférovania
– Jednotku nesledujte ani ju nepoužívajte, pretože
to môže viesť k narušeniu pozornosti a spôsobiť
nehodu. Ak chcete jednotku sledovať alebo ju
používať, zaparkujte vozidlo na bezpečnom
mieste.
– Nepoužívajte funkciu nastavenia ani žiadne iné
funkcie, ktoré by mohli odvrátiť vašu pozornosť
od diania v premávke.
– Pri cúvaní musíte z dôvodu bezpečnosti pozorne
sledovať priestor za vozidlom aj okolie. Dokonca
aj vtedy, keď je pripojená cúvacia kamera. Nikdy
sa nespoliehajte výhradne na cúvaciu kameru.
• Počas používania jednotky
– Do jednotky nevkladajte ruky, prsty ani cudzie
predmety, pretože by ste sa mohli poraniť alebo
poškodiť jednotku.
– Malé predmety uchovávajte mimo dosahu detí.
– Pripútajte sa bezpečnostnými pásmi, aby ste
zabránili poraneniu pri náhlom pohybe vozidla.
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť
Sony používa na základe licenčnej zmluvy
s príslušným vlastníkom autorských práv.
Na základe požiadavky vlastníka autorských práv
na tento softvér sme povinní oznámiť zákazníkom
obsah tejto zmluvy.
Podrobné informácie o softvérových licenciách
nájdete na s. 14.
Oznámenie o softvéri podliehajúcom
licencii GNU GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý podlieha
nasledujúcej licencii GNU General Public License
(ďalej len „GPL“) alebo GNU Lesser General Public
License (ďalej len „LGPL“). Tieto ustanovujú právo
zákazníka na získanie, úpravu a ďalšiu distribúciu
zdrojového kódu uvedeného softvéru v súlade
s podmienkami licencie GPL alebo LGPL, ktorá je
zobrazená v jednotke.
Zdrojový kód vyššie uvedeného softvéru je
dostupný na internete.
Ak ho chcete prevziať, prejdite na nasledujúcu
adresu URL a vyberte názov modelu „XAV-AX100“:
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani reagovať
na prípadné otázky týkajúce sa obsahu zdrojového
kódu.
Panel LCD
• Zabráňte zamočeniu alebo styku panela LCD
s kvapalinami. Mohlo by dôjsť k jeho poruche.
• Netlačte na panel LCD silou, pretože by to
mohlo skresliť obraz alebo spôsobiť poruchu
(napríklad zhoršenie kvality obrazu alebo
poškodenie panela LCD).
15SK
• Panela LCD sa nedotýkajte žiadnymi predmetmi,
iba prstom, aby sa nepoškodil alebo nerozbil.
• Panel LCD čistite suchou mäkkou handričkou.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
bežne dostupné čistiace prostriedky ani
antistatické spreje.
• Jednotku používajte výhradne pri teplote
0 až 40 °C.
• Ak bolo vozidlo zaparkované na studenom alebo
horúcom mieste, obraz nemusí byť zreteľný.
Nejde však o poškodenie monitora. Keď sa teplota
vo vozidle dostane na normálnu hodnotu, obraz
sa vyjasní.
• Na monitore sa môžu objaviť statické modré,
červené alebo zelené body. Sú to tzv. jasné body
a môžu sa objaviť na každom paneli LCD. Panel
LCD je vyrobený s najvyššou presnosťou
a s funkčnosťou segmentov vyššou ako 99,99 %.
Je však možné, že malé percento (zvyčajne 0,01 %)
segmentov nemusí svietiť správne. Sledovanie
obrazu to však nijako nenarúša.
Podporované formáty
 WMA (.wma)*1*2
Bitová rýchlosť: 48 kb/s – 192 kb/s (s podporou
variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))*3
Vzorkovacia frekvencia*4: 44,1 kHz
 MP3 (.mp3)*1*2
Bitová rýchlosť: 48 kb/s – 320 kb/s (s podporou
variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))*3
Vzorkovacia frekvencia*4: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
 AAC (.m4a)*1*2
Bitová rýchlosť: 40 kb/s – 320 kb/s (s podporou
variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))*3
Vzorkovacia frekvencia*4: 8 kHz – 48 kHz
Bitov na vzorku (kvantový bit): 16 bitov
 FLAC (.flac)*1
Vzorkovacia frekvencia*4: 8 kHz – 96 kHz
Bitov na vzorku (kvantový bit): 8 bitov, 12 bitov,
16 bitov, 20 bitov, 24 bitov
 WAV (.wav)*1
Vzorkovacia frekvencia*4: 8 kHz – 48 kHz
Bitov na vzorku (kvantový bit): 16 bitov, 24 bitov
 Xvid (.avi)
Videokodek: rozšírený jednoduchý profil MPEG-4
Zvukový kodek: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Bitová rýchlosť: max. 4 Mb/s
Snímková frekvencia: max. 30 snímok/s
(30p/60i)
Rozlíšenie: max. 720 × 576*5
 MPEG-4 (.mp4)
Videokodek: rozšírený jednoduchý profil
MPEG-4, základný profil AVC
Zvukový kodek: AAC
Bitová rýchlosť: max. 4 Mb/s
Snímková frekvencia: max. 30 snímok/s
(30p/60i)
Rozlíšenie: max. 720 × 576*5
16SK
 WMV (.wmv, .avi)*1
Videokodek: WMV3, WVC1
Zvukový kodek: MP3, WMA
Bitová rýchlosť: max. 6 Mb/s
Snímková frekvencia: max. 30 snímok/s
Rozlíšenie: max. 720 × 576*5
 FLV (.flv)
Videokodek: Sorenson H.263, základný profil AVC
Zvukový kodek: MP3, AAC
Bitová rýchlosť: max. 660 kb/s
Snímková frekvencia: max. 30 snímok/s
Rozlíšenie: max. 720 × 480*5
 MKV (.mkv)
Videokodek: rozšírený jednoduchý profil
MPEG-4, základný profil AVC
Zvukový kodek: WMA, MP3, AAC
Bitová rýchlosť: max. 5 Mb/s
Snímková frekvencia: max. 30 snímok/s
Rozlíšenie: max. 720 × 576*5
*1 Súbory chránené autorskými právami a viackanálové
zvukové súbory sa nedajú prehrať.
*2 Súbory s ochranou DRM (Digital Rights Management –
správa digitálnych práv) sa nedajú prehrať.
*3 Vzťahuje sa to aj na neštandardné alebo nezaručené
bitové rýchlosti v závislosti od vzorkovacej frekvencie.
*4 Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým
kódovačom.
*5 Tieto čísla uvádzajú maximálne rozlíšenie prehrateľného
videa, ale neuvádzajú rozlíšenie displeja prehrávača.
Rozlíšenie displeja je 800 × 480.
Poznámka
Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať ani vtedy,
ak jednotka daný súborový formát podporuje.
Informácie o zariadeniach iPhone
• Podrobnejšie informácie o kompatibilných
modeloch zariadení iPhone nájdete na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na zadnom kryte.
• Spojenie „Made for iPhone“ znamená,
že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté
špeciálne na pripájanie k zariadeniam iPhone
a vývojová spoločnosť ručí za to, že príslušenstvo
spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
tohto zariadenia ani za dodržiavanie
bezpečnostných a regulačných noriem.
Používanie tohto príslušenstva so zariadením
iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Ak máte otázky alebo problémy týkajúce sa
jednotky, ktoré nie sú zahrnuté v tomto návode
na použitie, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov značky Sony.
Technické údaje
Monitor
Typ displeja: širokouhlý farebný LCD monitor
Rozmery: 6,4 palca
Systém: aktívna matica TFT
Počet pixlov:
1 152 000 pixlov (800 × 3 (RGB) × 480)
Systém farieb:
automatický výber systému PAL, NTSC, SECAM
alebo PAL-M pre konektor CAMERA IN
Tuner
FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Konektor antény:
Konektor externej antény
Medzifrekvencia: 150 kHz
Použiteľná citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 70 dB pri 400 kHz
Pomer signálu a šumu: 70 dB (monofónny)
Oddelenie pri 1 kHz: 30 dB
Frekvenčná charakteristika: 20 – 15 000 Hz
AM
Ladiaci rozsah: 531 – 1 602 kHz
Konektor antény:
Konektor externej antény
Medzifrekvencia:
9 267 kHz alebo 9 258 kHz/4,5 kHz
Citlivosť: 44 μV
USB prehrávač
Rozhranie: USB (vysokorýchlostné)
Maximálny prúd: 1,5 A
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
Štandard BLUETOOTH verzie 2.1
Výstup:
Štandard BLUETOOTH energetickej triedy 2
(max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný rozsah*1:
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m
Frekvenčné pásmo:
pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie: FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP 1.2
AVRCP 1.5
HFP (profil Handsfree) 1.6
PBAP 1.1
Zodpovedajúci kodek: SBC (.sbc)
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých
faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný
systém, softvérová aplikácia a ďalšie faktory.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
Výstupy: z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 ohmy – 8 ohmov
Maximálny výstupný výkon: 55 W × 4
(pri 4 ohmoch)
Všeobecné
Výstupy:
Konektory zvukového výstupu
(FRONT, REAR, SUB)
Konektor elektrickej antény/ovládania
výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Konektor ovládania osvetlenia
Vstupný konektor pre ovládanie na volante
Vstupný konektor antény
Vstupný konektor mikrofónu
Konektor ovládania parkovacej brzdy
Vstupný konektor spiatočky
Vstupný konektor kamery
Port USB
Požiadavky na napájanie: 12 V autobatéria
s jednosmerným prúdom
(záporné uzemnenie)
Menovitá spotreba prúdu: 10 A
Rozmery:
približne 178 mm × 100 mm × 161,5 mm (š/v/h)
Montážne rozmery:
približne 182 mm × 110,6 mm × 149,5 mm (š/v/h)
Hmotnosť: približne 1,1 kg
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Súčiastky na inštaláciu a pripojenie (1 súprava)
Mikrofón (1)
Voliteľné príslušenstvo/vybavenie:
Kábel pre diaľkový ovládač na volante: RC-SR1
Predajca nemusí ponúkať niektoré položky z vyššie
uvedeného príslušenstva. Podrobné informácie si
vyžiadajte od predajcu.
Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
17SK
Autorské práva
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovaným
ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation
ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy patria príslušným
vlastníkom.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti
je používanie alebo distribúcia takejto technológie
oddelene od tohto produktu zakázaná.
Apple a iPhone sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA
a ďalších krajinách.
Apple CarPlay je ochrannou známkou spoločnosti
Apple Inc.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Android, Android Auto, Google a Google Play sú
ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
Tento produkt využíva dáta písiem, ktoré
spoločnosť Sony používa na základe licencie
od spoločnosti Monotype Imaging Inc.
Príslušné dáta písiem sa môžu používať výhradne
v spojení s týmto produktom.
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE
LICENCIE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE
SPOTREBITEĽA NA DEKÓDOVANIE VIDEA
V SÚLADE SO ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(„VIDEO MPEG-4“), KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM PRI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
ČINNOSTI ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA NA POSKYTOVANIE
VIDEA MPEG-4.
ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI SA IMPLICITNE
NEPOSKYTUJE NA ŽIADNE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ
SÚVISIACICH S REKLAMNÝM, INTERNÝM
A KOMERČNÝM POUŽÍVANÍM A LICENCOVANÍM
MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC.
POZRITE SI INFORMÁCIE NA STRÁNKE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
18SK
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE
LICENCIE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE
NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE
SPOTREBITEĽA NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM
AVC (AVC VIDEO)
A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEA, KTORÉ ZAKÓDOVAL
SPOTREBITEĽ PRI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
ČINNOSTI A/ALEBO KTORÉ SA ZÍSKALO OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE AVC VIDEA. ŽIADNA LICENCIA
SA NEUDEĽUJE ANI SA IMPLICITNE NEPOSKYTUJE
NA ŽIADNE INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE
MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
POZRITE SI INFORMÁCIE NA STRÁNKE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE
LICENCIÍ AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE A VC-1
PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ POUŽITIE SPOTREBITEĽA NA
DEKÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM
AVC („VIDEO AVC“) A/ALEBO ŠTANDARDOM VC-1
(„VIDEO VC-1“), KTORÉ ZAKÓDOVAL SPOTREBITEĽ
PRI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI A/ALEBO
KTORÉ SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA
S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC
A/ALEBO VC-1. ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE
ANI SA IMPLICITNE NEPOSKYTUJE NA ŽIADNE INÉ
POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ
OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI
INFORMÁCIE NA STRÁNKE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými
známkami príslušných vlastníkov.
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže
vyriešiť problémy, s ktorými sa môžete stretnúť
pri používaní jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom
uvedeným nižšie, skontrolujte pripojenie
a prevádzkové postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky
a odpojení jednotky od palubnej dosky nájdete
v časti Pripojenie a inštalácia (s. 22).
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom kryte.
Všeobecné
Jednotka nie je napájaná elektrickým prúdom.
 Skontrolujte poistku.
 Pripojenie nie je správne.
– Pripojte žltý a červený napájací kábel.
Jednotka nepípa.
 Je pripojený voliteľný výkonový zosilňovač
a nepoužívate zabudovaný zosilňovač.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa z jednotky
ozýva šum.
 Káble nie sú správne zapojené do konektora
na napájanie príslušenstva vozidla.
Zobrazenie mizne z monitora alebo sa na ňom
neobjaví.
 Stlmenie displeja je nastavené na [ON] (s. 13).
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte
tlačidlo HOME.
– Stlačte tlačidlo HOME na jednotke.
 Je aktivovaná funkcia na vypnutie monitora (s. 5).
– Displej znova zapnete dotknutím sa
ľubovoľného miesta na displeji.
Displej nereaguje správne na dotyk.
 Na displeji sa naraz dotknite iba jednej položky.
Ak sa dotknete dvoch alebo viacerých miest
súčasne, displej nebude fungovať správne.
 Kalibrujte dotykový panel displeja (s. 13).
 Panela citlivého na tlak sa dotýkajte pevne.
Nedajú sa vybrať položky ponuky.
 Neaktívne položky ponuky sú zobrazené
sivou farbou.
Rozhlasový príjem
Nedá sa zachytiť signál staníc.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Pripojenie nie je správne.
– Pripojte kábel REM OUT (modro-biely pásikavý)
alebo kábel napájania príslušenstva (červený)
k napájaciemu káblu zosilňovača antény vo
vozidle (iba ak má vozidlo rozhlasovú anténu
zabudovanú v zadnom bočnom skle).
– Skontrolujte pripojenie antény vozidla.
– Ak sa anténa auta neroztiahne, skontrolujte
pripojenie riadiaceho kábla elektrickej antény.
Nedá sa naladiť stanica na predvoľbe.
 Signál vysielania je príliš slabý.
Systém RDS
PTY zobrazuje hlásenie [PTY not found.].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Neprijímajú sa údaje zo systému RDS.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
vyhľadávanie.
 Stanica neposkytuje dopravné informácie (TP)
alebo má slabý signál.
– Deaktivujte službu TA (s. 9).
Nie sú k dispozícii hlásenia o dopravnej situácii.
 Aktivujte službu TA (s. 9).
 Stanica nevysiela žiadne hlásenia o dopravnej
situácii napriek tomu, že patrí do kategórie TP.
– Nalaďte inú stanicu.
Obraz
Obraz nevidno alebo šumí.
 Pripojenie nie je nastavené správne.
 Nesprávna inštalácia.
– Jednotku nainštalujte pod uhlom menším
ako 45° v pevnej časti vozidla.
Obraz sa nezmestí na obrazovku.
 Pomer strán na zdroji prehrávania je nemenný.
Zvuk
Zvuk sa neprehráva, je trhaný alebo praská.
 Pripojenie nie je nastavené správne.
 Skontrolujte pripojenie medzi jednotkou
a pripojeným zariadením a vstup zariadenia
nastavte na zdroj, ktorý zodpovedá tejto
jednotke.
 Nesprávna inštalácia.
– Jednotku nainštalujte pod uhlom menším
ako 45° v pevnej časti vozidla.
 Jednotka je v režime pozastavenia, posunu
dozadu alebo rýchleho posunu dopredu.
 Nastavenia výstupov nie sú správne.
 Hlasitosť je príliš nízka.
 Funkcia ATT je zapnutá.
 Formát nemá podporu.
– Skontrolujte, či jednotka podporuje príslušný
formát (s. 16).
Ozýva sa šum.
 Káble veďte tak, aby sa vzájomne nedotýkali.
Prehrávanie zo zariadenia USB
Nedá sa prehrávať cez rozbočovač USB.
 Zariadenia USB pripojte k jednotke bez
rozbočovača USB.
Nefunguje prehrávanie.
 Odpojte zariadenie USB a znova ho pripojte.
Prehrávanie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje veľké súbory alebo
súbory so zložitou stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 K prerušovaniu zvuku môže dochádzať pri
vysokej bitovej rýchlosti.
19SK
Nedajú sa prehrávať zvukové súbory.
 Zariadenia USB formátované pomocou iného
systému súborov, než je FAT12, FAT16 alebo
FAT32, nemajú podporu.*
* Jednotka podporuje systémy FAT12, FAT16 a FAT32, ale
niektoré zariadenia USB nemusia podporovať všetky tieto
systémy. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na
použitie príslušného zariadenia USB, prípadne sa obráťte
na výrobcu daného zariadenia.
Funkcia BLUETOOTH
Druhé zariadenie BLUETOOTH nedokáže
jednotku nájsť.
 Položku [Bluetooth Connection] nastavte na [ON]
(s. 13).
 Kým je jednotka pripojená k zariadeniu
BLUETOOTH, iné zariadenie ju nemôže nájsť.
Ukončite terajšie pripojenie a jednotku vyhľadajte
z druhého zariadenia.
 V závislosti od typu smartfónu alebo mobilného
telefónu možno budete musieť odstrániť túto
jednotku z histórie pripojeného smartfónu
alebo mobilného telefónu a potom ich znova
spárovať (s. 7).
Pripojenie nie je možné.
 V príručke k druhému zariadeniu skontrolujte
pokyny na párovanie a pripojenie a operáciu
zopakujte.
Nezobrazuje sa názov nájdeného zariadenia.
 V závislosti od stavu druhého zariadenia sa názov
nemusí dať vždy získať.
Nepočuť zvonenie.
 Počas hovoru zvýšte hlasitosť.
Hlasitosť hovoriaceho je nízka.
 Počas hovoru zvýšte hlasitosť.
Druha strana tvrdí, že hlasitosť je príliš nízka
alebo vysoká.
 Upravte hlasitosť mikrofónu [MIC Gain] (s. 11).
Pri telefonických hovoroch počuť ozvenu
alebo šum.
 Znížte hlasitosť.
 Ak je okolitý hluk (iný než zvuk telefonického
hovoru) hlasný, pokúste sa ho znížiť.
– Ak hluk prichádza zvonku, zatvorte okno.
– Ak hluk vydáva klimatizácia, dajte ju slabšie.
Kvalita zvuku telefónu je slabá.
 Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok
príjmu mobilného telefónu.
– Prejdite vozidlom na miesto, kde bude mať
mobilný telefón lepší signál.
20SK
Hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH
je nízka alebo vysoká.
 Úroveň hlasitosti sa bude líšiť v závislosti od
zariadenia BLUETOOTH.
– Odstráňte rozdiely v hlasitosti medzi jednotkou
a zariadením BLUETOOTH (s. 9).
Počas streamovania vynecháva zvuk alebo
zlyháva pripojenie BLUETOOTH.
 Skráťte vzdialenosť medzi jednotkou
a zariadením BLUETOOTH.
 Ak je zariadenie BLUETOOTH uložené v puzdre,
ktoré ruší signál, počas používania vyberte
zariadenie z puzdra.
 V okolí sa používa niekoľko zariadení BLUETOOTH
alebo iných (napríklad amatérskych rozhlasových
zariadení), ktoré vysielajú rádiové vlny.
– Uvedené zariadenia vypnite.
– Zväčšite vzdialenosť medzi jednotkou
a ostatnými zariadeniami.
 Prehrávaný zvuk sa počas pripájania jednotky
k mobilnému telefónu chvíľami zastavuje.
Nejde o poruchu.
Pripojené zariadenie BLUETOOTH sa nedá
ovládať počas streamovania zvuku.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie BLUETOOTH
podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje
príslušné funkcie.
Hovor bol prijatý neúmyselne.
 Pripojený telefón je nastavený na automatické
začatie hovoru.
 Funkcia [Auto Answer] tejto jednotky je
nastavená na [ON] (s. 11).
Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového
limitu.
 U niektorých pripájaných zariadení môže byť
časový limit na párovanie krátky. Skúste
zariadenia spárovať v časovom limite.
Počas telefonovania bez pomoci rúk nevychádza
z reproduktorov vozidla žiaden zvuk.
 Ak sa zvuk ozýva z mobilného telefónu, nastavte
mobilný telefón tak, aby zvuk vychádzal
z reproduktorov vozidla.
Apple CarPlay
Na obrazovke HOME sa nezobrazuje ikona
aplikácie Apple CarPlay.
 iPhone nie je s aplikáciu Apple CarPlay
kompatibilný.
– Zoznam kompatibilných zariadení nájdete
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej
na zadnom kryte.
 Odpojte iPhone z portu USB a potom ho znova
zapojte.
 Funkcia Apple CarPlay nemusí byť vo vašej krajine
alebo oblasti dostupná.
 Na pripojenie zariadenia iPhone k jednotke sa
musí používať certifikovaný kábel Lightning.
Android Auto
Na obrazovke HOME sa nezobrazuje ikona
aplikácie Android Auto.
 Skontrolujte nastavenia v telefóne Android
a odsúhlaste vyhlásenia o vylúčení
zodpovednosti a žiadosti o povolenia,
ktoré sú potrebné na používanie aplikácie
Android Auto vo vašom telefóne Android.
 V telefóne Android nie je nainštalovaná
žiadna aplikácia Android Auto.
– Aplikáciu Android Auto si prevezmite
a nainštalujte do telefónu Android.
 Telefón Android nie je s aplikáciu Android Auto
kompatibilný.
– Potrebujete telefón Android so systémom
Android 5.0 alebo novšou verziou.
Zoznam kompatibilných zariadení nájdete
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej
na zadnom kryte.
 Odpojte telefón Android z portu USB a potom ho
znova zapojte.
 Funkcia Android Auto nemusí byť vo vašej krajine
alebo oblasti dostupná.
Hlásenia
Overcurrent caution on USB.
 Zariadenie USB je preťažené.
– Odpojte zariadenie USB.
– Informuje, že zariadenie USB je nefunkčné
alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
USB device not supported
 Podrobné informácie o kompatibilite svojho
zariadenia USB nájdete na lokalite zákazníckej
podpory uvedenej na zadnom kryte.
Device no response
 Jednotka nedokáže rozpoznať pripojené
zariadenie USB.
– Odpojte zariadenie USB a znova ho pripojte.
– Overte, či jednotka zariadenie USB podporuje.
Cannot play this content.
 Momentálne vybraté súbory majú
nepodporovaný formát.
– Pozrite si podporované formáty súborov (s. 16).
BLUETOOTH
Bluetooth device is not found.
 Jednotka nedokáže vyhľadať zariadenie
BLUETOOTH, ktoré sa dá pripojiť.
– Skontrolujte nastavenie pripojenia BLUETOOTH
v pripájanom zariadení.
 Zoznam registrovaných zariadení BLUETOOTH
je prázdny.
– Vykonajte párovanie so zariadením BLUETOOTH
(s. 7).
Handsfree device is not available.
 Nie je pripojený mobilný telefón.
– Pripojte mobilný telefón (s. 8).
Diaľkový ovládač na volante
Please retry
 Pri registrácii dochádza k chybe a všetky
zaregistrované informácie sa vymazávajú.
– Zaregistrujte ich odznova.
Všeobecné
USB hub not supported
 Jednotka nepodporuje rozbočovače USB.
Ak tieto riešenia nepomôžu situáciu zlepšiť, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
No Playable Data
 Zariadenie USB neobsahuje prehrateľné údaje.
– Do zariadenia USB načítajte hudobné údaje
alebo súbory.
Cannot play this content.
 Aktuálne zvolený obsah sa nedá prehrať.
– Časť prehrávaného obsahu sa vynechá a prehrá
sa ďalší v poradí.
21SK
Pripojenie a inštalácia
Zoznam inštalačných súčastí


Varovania
• Zveďte všetky uzemnené káble do spoločného
bodu uzemnenia.
• Nenechajte káble zachytené pod skrutkou ani
v pohyblivých častiach (napr. vo vodiacej lište
sedadla).
• Pred pripojením káblov vypnite zapaľovanie
vozidla, aby ste predišli skratom.
• Žlté a červené napájacie káble pripojte až po
zapojení všetkých ostatných káblov.
• Z bezpečnostných dôvodov vždy zaizolujte všetky
voľné nepripojené káble elektrikárskou páskou.
5 × max. 8 mm
×4






Bezpečnostné opatrenia
• Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte, aby vám
jednotka neprekážala pri šoférovaní.
• Jednotku neinštalujte na miestach vystavených
prachu, nečistotám, nadmerným vibráciám alebo
vysokej teplote, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v blízkosti prieduchov ohrievačov.
• Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej inštalácie
používajte len dodaný montážny materiál.
Poznámka ku káblu napájania (žltému)
Pri pripájaní tejto jednotky v kombinácii s ďalšími
stereokomponentmi musí byť hodnota intenzity
elektrického prúdu obvodu vozidla, ku ktorému je jednotka
pripojená, vyššia ako súčet hodnôt intenzity elektrického
prúdu poistiek jednotlivých komponentov.

Nastavenie montážneho uhla
Montážny uhol nastavte na menej ako 45°.
×2
Zoznam súčastí neuvádza celý obsah balenia.
22SK
Pripojenie
Hlbokotónový reproduktor*1
*3
*3
*3
Výkonový zosilňovač*1
*9

Smartfón*7, iPhone*8,
zariadenie USB
z káblového diaľkového
ovládača (nedodáva sa)*4

*2
Podrobné informácie
nájdete v časti Vytváranie
pripojení (s. 24).
Podrobné informácie nájdete v časti
Schéma elektrického zapojenia (s. 24).
*5*6
*3
Cúvacia kamera*1
z antény vozidla
*1
*2
*3
*4
Nie je súčasťou balenia
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω × 4
Kábel s kolíkmi RCA (nedodáva sa)
V závislosti od typu vozidla sa môže stať, že pre káblový
diaľkový ovládač (nedodáva sa) budete potrebovať
adaptér.
Podrobné informácie o používaní káblového diaľkového
ovládača nájdete v časti Používanie káblového
diaľkového ovládača (s. 25).
*5 Či mikrofón používate, alebo nie, veďte jeho vstupný
kábel tak, aby vám neprekážal pri šoférovaní. Ak je kábel
vedený v blízkosti nôh, zaistite ho svorkou alebo iným
spôsobom.
*6 Podrobné informácie o inštalácii mikrofónu nájdete
v časti Inštalácia mikrofónu (s. 25).
*7 Na pripojenie smartfónu k hlavnej jednotke sa vyžaduje
príslušný kábel (nedodáva sa).
*8 Na pripojenie zariadenia iPhone použitie pripájací
USB kábel pre iPhone (nedodáva sa).
*9

23SK
Vytváranie pripojení
Ak máte elektrickú anténu bez reléového panela,
pripojenie jednotky pomocou dodaného
napájacieho kábla  môže anténu poškodiť.
 Do konektora reproduktorov vozidla
 K +12 V napájaciemu konektoru kábla pre
cúvacie svetlo vozidla (iba pri pripojení
cúvacej kamery)
Pripojenie pamäte
Keď je pripojený žltý kábel napájania, pamäťový
obvod bude vždy napájaný, a to aj pri vypnutom
zapaľovaní.
Pripojenie reproduktorov
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadný reproduktor
(pravý)
Predný reproduktor
(pravý)
Predný reproduktor
(ľavý)
Zadný reproduktor
(ľavý)

Fialový
• Pred pripojením reproduktorov jednotku vypnite.
• Použite reproduktory s impedanciou 4 až 8 ohmov
a s primeraným maximálnym vstupným výkonom,
aby ste zabránili poškodeniu.

Fialovo-čierny
pásikavý
Pripojenie monitora

Sivý

Sivo-čierny
pásikavý

Biely

Bielo-čierny
pásikavý

Zelený

Zeleno-čierny
pásikavý
Pri inštalácii monitora pre zadné sedadlo uzemnite
kábel spínača parkovacej brzdy.
Schéma elektrického zapojenia
Skontrolujte, či je konektor pomocného napájania
vozidla správne zapojený. Káble zapojte správne
podľa typu vozidla.
Konektor pomocného napájania
 Do konektora napájania vozidla
Bežné zapojenie
12
Nepretržité napájanie
Žltý
13
Elektrická anténa/
ovládanie výkonového
zosilňovača (REM OUT)
Modro-biely
pásikavý
14
Prepínané napájanie
osvetlenia
Oranžovo-biely
pásikavý
15
Prepínané napájanie
Červený
16
Uzemnenie
Čierny
 Ku káblu spínača parkovacej brzdy
Montážna poloha kábla spínača parkovacej
brzdy závisí od typu vozidla.
Uistite sa, že kábel parkovacej brzdy
(svetlozelený) kábla napájania  je pripojený ku
káblu spínača parkovacej brzdy.
Červený
Červený
Žltý
Žltý
12
Nepretržité napájanie
Žltý
15
Prepínané napájanie
Červený
V prípade zámeny pozícií červeného a žltého
kábla
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Kábel spínača parkovacej brzdy
Ručná brzda
24SK
Nožná brzda
12
Prepínané napájanie
Žltý
15
Nepretržité napájanie
Červený
Pre vozidlá bez polohy ACC na zapaľovaní
Červený
Červený
Používanie káblového diaľkového
ovládača
Pri používaní diaľkového ovládača na volante
Skôr ako ho použijete, musíte nainštalovať pripájací
kábel RC-SR1 (nedodáva sa).
Žltý
Žltý
1 Ak chcete zapnúť diaľkové ovládanie na volante,
Po správnom pripojení a výmene napájacích káblov
pripojte jednotku k napájaniu vozidla. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
pripojenia jednotky, ktoré nie sú zahrnuté v tomto
návode, obráťte sa na predajcu vozidla.
Inštalácia mikrofónu
Ak chcete zaznamenať svoj hlas, keď telefonujete
bez pomoci rúk, musíte nainštalovať mikrofón .
vyberte [General Settings]  [Steering Control
Custom] a vykonajte registráciu (s. 13).
Po dokončení registrácie začne diaľkové ovládanie
na volante fungovať.
Informácie o inštalácii pripájacieho kábla RC-SR1
(nedodáva sa)
• Prečítajte si informácie na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte a správne popripájajte všetky
káble. Nesprávne zapojenie môže jednotku poškodiť.
• Odporúčame požiadať o pomoc predajcu alebo skúseného
technika.
Pri používaní káblového diaľkového ovládača
1 Ak chcete aktivovať káblový diaľkový ovládač,

položku [Steering Control] v časti [General Settings]
nastavte na hodnotu [Preset] (s. 13).
Používanie cúvacej kamery
Príchytka (nedodáva sa)

Pred použitím je nutná inštalácia cúvacej kamery
(nedodáva sa).
Obraz z cúvacej kamery pripojenej ku konektoru
CAMERA IN sa zobrazuje v týchto prípadoch:
 keď sa rozsvieti zadné svetlo vozidla (alebo
radiaca páka je v polohe R (cúvanie)),
 keď stlačíte tlačidlo HOME a dotknete sa položky
[Rear Camera].

Varovania
• Omotanie kábla okolo stĺpika riadenia alebo
riadiacej páky je mimoriadne nebezpečné.
Uistite sa, že kábel a ďalšie súčasti vám nebudú
prekážať pri šoférovaní.
• Ak sú vo vozidle airbagy alebo iné vybavenie
pohlcujúce nárazy, pred inštaláciou kontaktujte
obchod, v ktorom ste zakúpili túto jednotku,
prípadne predajcu vozidla.
Poznámka
Pred prilepením obojstrannej pásky  vyčistite povrch
palubnej dosky suchou handričkou.
25SK
Montáž jednotky v japonských vozidlách
Inštalácia
Montáž jednotky do palubnej dosky
Do niektorých japonských vozidiel sa táto jednotka
možno nebude dať nainštalovať. V takom prípade
kontaktujte predajcu spoločnosti Sony.

Informácie o japonských vozidlách nájdete v časti
Montáž jednotky v japonských vozidlách (s. 26).
K palubnej doske/stredovej konzole
Montáž jednotky pomocou inštalačnej
súpravy
Konzola
Pred inštaláciou sa uistite, že príchytky na oboch
stranách konzoly  sú ohnuté 3,5 mm dovnútra.
1
Konzola
Umiestnite konzolu  dovnútra palubnej
dosky a háčiky vyhnite smerom von, aby
riadne držala na mieste.
Súčiastky dodané
s vozidlom

Pri montáži jednotky do predinštalovaných konzol
vo vozidle vložte dodané skrutky  do správnych
skrutkových otvorov podľa značky vozidla:
T pre vozidlo TOYOTA a N pre NISSAN.
Príchytka

Viac ako
182 mm
Viac ako
111 mm
Poznámka
Aby ste predišli poruche, na inštaláciu použite iba dodané
skrutky .
2
Jednotku primontujte do konzoly .
Výmena poistky


Poznámka
Ak sú príchytky rovné alebo vyhnuté von, jednotka nebude
riadne prichytená a môže vyskočiť.
26SK
Pri výmene poistky sa uistite, že
Poistka (10 A)
hodnota intenzity elektrického
prúdu novej poistky zodpovedá
hodnote uvedenej na pôvodnej
poistke. Ak sa poistka vypáli,
skontrolujte elektrické pripojenie
a vymeňte ju. Ak sa po výmene
poistka znova vypáli, príčinou môže byť vnútorná
porucha. V takom prípade sa obráťte na
najbližšieho predajcu spoločnosti Sony.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na webovej stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Lokalita zákazníckej podpory
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať najnovšie
informácie o podpore týkajúce sa tohto produktu,
navštívte webovú lokalitu uvedenú nižšie:
http://www.sony.eu/support
Zaregistrujte produkt online na stránke:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising