Sony | XAV-V630BT | Sony XAV-V630BT LCD prijímač s obrazovkou veľkosti 15,75cm (6,2 palca) s bezdrôtovou technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

4-577-696-51(1) (SK)
AV centrum
Ak chcete zrušiť zobrazenie ukážky (Demo), pozrite si s. 20.
Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na s. 33.
XAV-W650BT/XAV-V630BT
Návod na použitie
SK
Z bezpečnostných dôvodov si túto jednotku
nainštalujte do palubnej dosky vozidla, pretože
zadná strana jednotky sa počas používania
zahrieva.
Podrobné informácie nájdete v časti Pripojenie
a inštalácia (s. 33).
Táto príručka obsahuje pokyny pre modely
XAV-W650BT a XAV-V630BT.
Model XAV-W650BT sa používa na účely
názornej ilustrácie.
Vlastnosti laserovej diódy
 Trvanie žiarenia: nepretržité
 Výstupný výkon lasera: menej ako 46,8 μW
(Ide o výstupnú hodnotu nameranú vo vzdialenosti
70 mm od povrchu objektívu na bloku optickej
prenosky s clonou 7 mm.)
Štítok, na ktorom je uvedené prevádzkové
napätie a ďalšie údaje, je umiestnený na spodnej
strane šasi.
Varovanie
Jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti,
aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Neotvárajte kryt zariadenia, aby nedošlo
k úrazu elektrickým prúdom. Opravy
prenechajte výlučne kvalifikovanému
personálu.
VAROVANIE
Používanie optických prístrojov s týmto produktom
zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku. Keďže
laserový lúč používaný v tomto CD/DVD prehrávači
môže poškodiť zrak, nepokúšajte sa rozoberať kryt.
Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému
personálu.
Vyrobené v Číne
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
Likvidácia odpadových batérií,
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii odpadu. Recyklácia týchto
materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie a elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby sa zaistila ich správna likvidácia.
Informácie o ostatných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vyberaní batérie z produktu.
Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Poznámka o lítiovej batérii
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie spĺňa základné
požiadavky a ďalšie súvisiace ustanovenia smernice
1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornenie pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na vybavenie
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
2SK
Batériu nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
priamemu slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
Upozornenie, ak zapaľovanie vozidla nemá
polohu ACC
Po vypnutí zapaľovania musíte stlačiť a podržať
tlačidlo HOME na jednotke, kým sa displej
nevypne.
V opačnom prípade sa displej nevypne,
čo spôsobí vybitie batérie.
Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú
tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť
zmenené, pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony
v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
Dôležité upozornenie
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, NEPRIAME
ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA INÉ POŠKODENIA
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, UŠLÉHO ZISKU,
STRATY PRÍJMOV, STRATY ÚDAJOV, STRATY
MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO AKÉKOĽVEK
SÚVISIACE VYBAVENIE, PRESTOJOV A UŠLÉHO ČASU
KUPUJÚCEHO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO
PRODUKTU, JEHO HARDVÉRU A/ALEBO SOFTVÉRU,
PRÍPADNE V DÔSLEDKU JEHO POUŽÍVANIA.
Vážený zákazník, tento produkt obsahuje rádiový
vysielač.
Podľa predpisu EHK OSN č. 10 môžu výrobcovia
vozidiel stanoviť špecifické podmienky týkajúce sa
inštalácie rádiových vysielačov do vozidiel.
Pred inštaláciou tohto produktu do vozidla si
pozrite návod na použitie vozidla, prípadne sa
obráťte na výrobcu alebo predajcu vozidla.
Informácie o komunikácii BLUETOOTH
 Mikrovlny vyžarované zariadením BLUETOOTH
môžu mať vplyv na fungovanie elektronických
zdravotníckych zariadení. Na nasledujúcich
miestach vypnite túto jednotku a ďalšie
zariadenia BLUETOOTH, pretože môžu spôsobiť
nehodu:
 na miestach, kde sa vyskytujú horľavé plyny,
v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo
na čerpacích staniciach,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych hlásičov.
 Táto jednotka podporuje funkcie zabezpečenia,
ktoré spĺňajú štandard BLUETOOTH na
poskytovanie bezpečného pripojenia pri použití
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH. Úroveň
zabezpečenia však závisí aj od nastavenia.
Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH buďte opatrní.
 Za únik informácií počas komunikácie cez
BLUETOOTH nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Núdzové hovory
Toto zariadenie BLUETOOTH na telefonovanie bez
pomoci rúk do vozidla a elektronické zariadenie
pripojené k tomuto zariadeniu fungujú pomocou
rádiových signálov, mobilných a káblových sietí,
ako aj pomocou funkcie naprogramovanej
používateľom, a preto nemožno zaručiť pripojenie
za každých podmienok.
Z tohto dôvodu sa v prípade nevyhnutnej
komunikácie (napríklad v núdzových
zdravotníckych situáciách) nikdy nespoliehajte
výhradne na elektronické zariadenia.
3SK
Pripojenie a inštalácia
Obsah
Varovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sprievodca komponentmi a ovládacími
prvkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Začíname
Obnovenie nastavení jednotky . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príprava zariadenia BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie iných prenosných zvukových alebo
obrazových zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie cúvacej kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
9
9
9
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prehrávanie
Prehrávanie disku (XAV-W650BT) . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie cez zariadenie BLUETOOTH . . . . . . . .
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb . . . . . . . . . .
Iné nastavenia počas prehrávania. . . . . . . . . . . . .
12
13
13
14
14
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len cez BLUETOOTH)
Prijatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Uskutočnenie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Operácie dostupné počas hovoru . . . . . . . . . . . . . 16
Užitočné funkcie
SongPal s telefónom Android . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Používanie funkcie Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . 18
Nastavenia
Základné nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sound Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screen Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visual Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
20
20
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba (XAV-W650BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam kódov jazykov (XAV-W650BT) . . . . . . . . .
4SK
21
25
25
27
32
Upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam inštalačných súčastí. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
37
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka
 SOURCE
Zmena zdroja. Každým stlačením tohto tlačidla
zobrazíte zvoliteľný zdroj v kontextovej ponuke
v aktuálnom zobrazení.
VOICE
Stlačením a podržaním tohto tlačidla aktivujete
funkciu hlasových príkazov.
Ak chcete tomuto tlačidlu priradiť funkciu DSPL,
v časti [SOURCE Key Func.] vyberte [DSPL] (s. 19).
Volič ovládania hlasitosti
Otáčaním voliča sa nastavuje hlasitosť.
Značka N
Ak sa tejto značky dotknete telefónom
Android™, aktivujete pripojenie BLUETOOTH.
ATT (stlmenie zvuku)
Tlačidlo stlačte a podržte asi sekundu,
ale menej ako 2 sekundy, a potom otáčaním
voliča ovládania hlasitosti stlmte zvuk.
 Snímač diaľkového ovládača
 Zásuvka na disk (XAV-W650BT)
  (vysunutie disku) (XAV-W650BT)
 Port USB
 Vstupný konektor AUX
 Tlačidlo obnovenia nastavení
 Displej/dotykový panel
 HOME
Zapnutie napájania.
Otvorenie ponuky HOME.
Stlačením tohto tlačidla pozastavíte
prehrávanie, keď je vybraný zdroj – disk
(XAV-W650BT), iPod/USB alebo BT Audio.
Ak chcete obnoviť prehrávanie, dotknite sa
tlačidla
.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla dlhšie
ako 2 sekundy vypnete jednotku. Keď je
jednotka vypnutá, nefunguje diaľkový ovládač
(XAV-W650BT).
5SK
Diaľkový ovládač RM-X170
(XAV-W650BT)
Diaľkový ovládač sa používa na ovládanie zvuku.
Na ovládanie ponuky použite dotykový panel.
 Tlačidlá na nastavenie prehrávania diskov
DVD (XAV-W650BT)
 ZAP (ZAPPIN™) (s. 10)
 ///
Výber konkrétneho nastavenia a pod.
ENTER
Potvrdenie vybratej položky.
 MODE
Výber rozhlasového pásma.
 VOL (hlasitosť) +/–
Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.
Zobrazenia na displeji
Obrazovka prehrávania:
 OFF
Vypnutie zdroja.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla 2 sekundy
vypnete napájanie a displej.
 MONITOR OFF
Vypnutie monitora a podsvietenia tlačidiel.
Opätovným stlačením tlačidla ich znova
zapnete.
 POSITION
Toto tlačidlo nemá podporu.
  (návrat)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
Návrat do ponuky na disku Video CD (VCD)
(XAV-W650BT).
 EQ (ekvalizér)
Výber krivky ekvalizéra.
 Číselné tlačidlá (0 – 9)
 CLEAR
  (prehrať/pozastaviť)
 / (predchádzajúce/nasledujúce)
/ (rýchly posun dozadu alebo
dopredu)
6SK
Domovská obrazovka:
 Indikátory stavu
Svieti, keď je stlmený zvuk.
Svieti, keď sú k dispozícii alternatívne
frekvencie (AF).
Svieti, keď sú k dispozícii aktuálne
dopravné informácie (TA: Traffic
Announcement).
Začíname
Obnovenie nastavení jednotky
Pred prvým použitím jednotky po výmene
autobatérie, prípadne po zmene pripojení musíte
obnoviť nastavenia jednotky.
Rozsvieti sa, keď sa medzi jednotkou
a telefónom Android nadviaže pripojenie
pomocou aplikácie SongPal.
Svieti, keď je zapnutý signál BLUETOOTH.
Bliká pri aktívnom pripojení.

Svieti, ak sa dá zvukové zariadenie
prehrať povolením profilu A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Poznámka
Stlačením tlačidla na obnovenie nastavení sa vymažú
nastavenia hodín a časť uloženého obsahu.
Svieti, keď je k dispozícii telefonovanie
bez pomoci rúk prostredníctvom profilu
HFP (Handsfree Profile).
Nastavenie hodín
Informuje o intenzite signálu
pripojeného mobilného telefónu.
1
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa
položky [Settings].
Informuje o aktuálnom stave batérie
pripojeného mobilného telefónu.
2
Dotknite sa tlačidla
[Clock Adjust].
(Mega Bass)
Dotknutím sa tohto tlačidla vyberiete
nastavenie Mega Bass; [1], [2], [off].
(ponuka zvukových nastavení)
Priame otvorenie ponuky zvukových nastavení
(s. 19).
(ponuka možností)
Otvorenie ponuky možností. Dostupné položky
sa líšia v závislosti od zdroja.
 Hodiny (s. 7)
Keď je vybraný zdroj AUX alebo Rear Camera,
hodiny sa nezobrazujú.
 Oblasť aplikácií
Zobrazenie ovládacích prvkov a indikátorov
prehrávania alebo stavu jednotky. Zobrazené
položky sa líšia v závislosti od zdroja.

(návrat na obrazovku prehrávania)
Prepnutie z domovskej obrazovky (HOME)
na obrazovku prehrávania.

/
Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu
stranu (nie vždy zobrazené na obrazovke).
a potom položky
Zobrazí sa obrazovka nastavení.
3
Použitím tlačidiel / nastavte hodiny
a minúty.
4
Po nastavení hodín a minút sa dotknite
tlačidla [Set].
Po dokončení nastavení začnú hodiny fungovať.
Príprava zariadenia BLUETOOTH
Môžete prehrávať hudbu alebo telefonovať bez
pomoci rúk v závislosti od kompatibilného
zariadenia BLUETOOTH, ako je smartfón, mobilný
telefón alebo zvukové zariadenie (ďalej len
„zariadenie BLUETOOTH“, ak nie je uvedené inak).
Podrobné informácie o pripojení nájdete v návode
na použitie dodanom s príslušným zariadením.
Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť
jednotky, inak môže výrazne zosilnieť zvuk.
 Tlačidlá na výber zdrojov a nastavení
Zmena zdroja alebo rôzne úpravy nastavení.
7SK
Pripojenie k smartfónu jedným
dotykom (NFC)
Keď sa značky N na jednotke dotknete smartfónom
kompatibilným s technológiou NFC*, jednotka sa
automaticky spáruje so smartfónom a pripojí sa
k nemu.
* NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu
medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny
a štítky IC. Vďaka NFC sa dajú veľmi jednoducho
prenášať údaje. Stačí sa dotknúť príslušného symbolu
alebo označeného miesta na zariadeniach
kompatibilných s technológiou NFC.
V prípade smartfónu s nainštalovaným systémom
Android OS 4.0 alebo nižšou verziou je potrebné
prevziať aplikáciu NFC Easy Connect, ktorá je
dostupná cez Google Play™. V niektorých krajinách
alebo regiónoch sa táto aplikácia nemusí dať
prevziať.
1
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite 1 m
od jednotky.
2
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa
položky [Settings].
3
4
Dotknite sa tlačidla
Značky N na jednotke sa dotknite
značkou N na smartfóne.
.
Dotknite sa položky [Bluetooth
Connection] a signál nastavte
na možnosť [ON].
Zapne sa signál BLUETOOTH a v stavovom
riadku jednotky sa rozsvieti ikona .
5
Dotknite sa položky [Pairing].
Kým je jednotka v pohotovostnom režime
párovania, bliká indikátor .
V smartfóne aktivujte NFC.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie dodanom so smartfónom.
2
1
6
Párovanie urobte v zariadení
BLUETOOTH, aby rozpoznalo túto
jednotku.
7
Vyberte položku [XAV-xxxx] (názov
vášho modelu) zobrazenú na displeji
zariadenia BLUETOOTH.
Ak sa názov vášho modelu nezobrazuje,
opakujte postup od kroku 5.
Skontrolujte, či v stavovom riadku jednotky
svieti indikátor .
Odpojenie jedným dotykom
Značky N na jednotke sa znova dotknite značkou N
na smartfóne.
8
Poznámky
 Pri vytváraní pripojenia narábajte so smartfónom
opatrne, aby ste ho nepoškriabali.
 Pripojenie jedným dotykom nefunguje, keď je už
jednotka pripojená k inému zariadeniu
kompatibilnému s technológiou NFC. V takomto
prípade odpojte to druhé zariadenie a znova sa spojte
so smartfónom.
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kľúč*, zadajte [0000].
* V závislosti od zariadenia BLUETOOTH sa
prístupový kľúč môže nazývať aj prístupový kód,
PIN kód, číslo PIN, heslo a pod.
Zadanie prístupového kľúča
[0000]
Párovanie a pripojenie k zariadeniu
BLUETOOTH
Pri prvom pripojení zariadenia BLUETOOTH sa
vyžaduje vzájomná registrácia (tzv. „párovanie“).
Párovanie umožňuje vzájomné rozpoznanie
jednotky a ďalších zariadení.
8SK
Po spárovaní zostane indikátor
9
svietiť.
Výberom tejto jednotky v zariadení
BLUETOOTH vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH.
Po pripojení sa rozsvieti indikátor
alebo
.
Poznámka
Kým je jednotka pripojená k zariadeniu BLUETOOTH,
iné zariadenie ju nemôže nájsť. Ak chcete detekciu
umožniť, prejdite do režimu párovania a vyhľadajte túto
jednotku z iného zariadenia.
Spustenie prehrávania
Pripojenie zariadenia USB
1
2
Znížte hlasitosť v jednotke.
K jednotke pripojte zariadenie USB.
Ak chcete pripojiť zariadenie iPod alebo iPhone,
použite pripájací kábel USB pre iPod
(nedodáva sa).
Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie
cez zariadenie BLUETOOTH (s. 13).
Zrušenie párovania
Po spárovaní jednotky so zariadeniami BLUETOOTH
vykonajte krok 5, ktorým zrušíte režim párovania.
Pripojenie k spárovanému zariadeniu
BLUETOOTH
Na používanie spárovaného zariadenia je potrebné
pripojenie k tejto jednotke. Niektoré spárované
zariadenia sa pripoja automaticky.
1
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa
položky [Settings].
2
Dotknite sa tlačidla [Bluetooth
Connection] a potom položky [ON].
Skontrolujte, či v stavovom riadku jednotky
svieti indikátor .
Pripojenie iných prenosných
zvukových alebo obrazových
zariadení
1
Vypnite prenosné zvukové alebo
obrazové zariadenie.
2
3
Znížte hlasitosť v jednotke.
4
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa
položky [AUX].
Pripojte prenosné zvukové alebo
obrazové zariadenie ku vstupnému
konektoru AUX na jednotke pomocou
pripájacieho kábla (nedodáva sa).
Prispôsobenie úrovne hlasitosti pripojeného
zariadenia iným zdrojom
3
V zariadení BLUETOOTH aktivujte
funkciu BLUETOOTH.
4
Pripojte sa k jednotke pomocou
zariadenia BLUETOOTH.
Spustite prehrávanie z prenosného zvukového
alebo obrazového zariadenia so strednou úrovňou
hlasitosti a na jednotke nastavte zvyčajnú úroveň
hlasitosti na počúvanie:
Dotknite sa tlačidla
a pre položku [Input Level]
nastavte hodnotu medzi –10 a +15.
V stavovom riadku sa rozsvieti indikátor
alebo .
Manuálne nastavenie typu zariadenia
Pripojenie naposledy pripojeného
zariadenia z jednotky
Keď zapnete zapaľovanie a signál BLUETOOTH je
aktivovaný, jednotka vyhľadá naposledy pripojené
zariadenie BLUETOOTH a automaticky sa nadviaže
pripojenie.
Ak to nefunguje, dotknutím sa položky [Reconnect]
znova vyhľadajte naposledy spárované zariadenie.
Ak sa problém nevyrieši, postupujte podľa pokynov
na párovanie.
Dotknite sa tlačidla
a pre položku [AUX Input]
nastavte hodnotu [Audio], [Video] alebo [Auto].
Pripojenie cúvacej kamery
Pripojením voliteľnej cúvacej kamery ku konektoru
CAMERA IN môžete zobraziť obraz z cúvacej
kamery. Podrobné informácie nájdete v časti
Pripojenie a inštalácia (s. 33).
Poznámka
Pri prehrávaní zvuku cez BLUETOOTH sa nemôžete
z tejto jednotky pripojiť k mobilnému telefónu. Môžete
sa však pripojiť z mobilného telefónu k jednotke.
Inštalácia mikrofónu
Podrobné informácie nájdete v časti Inštalácia
mikrofónu (s. 36).
9SK
Automatické ukladanie (BTM)
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia
Ak chcete počúvať rádio, stlačte tlačidlo HOME
a dotknite sa položky [Tuner].
1
Vyberte pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1
alebo AM2).
2
3
Dotknite sa tlačidla
Ovládacie prvky alebo indikátory príjmu
.
Dotknite sa položky [BTM] a potom
položky [Search].
Jednotka uloží stanice v poradí podľa frekvencie
na číslach predvolieb (1 až 6).
Ladenie
1
Dotknite sa aktuálneho pásma.
Zobrazí sa zoznam pásem.
2
Dotknite sa pásma (FM1, FM2, FM3, AM1
alebo AM2).
3
Nalaďte stanicu.
Automatické ladenie
Dotknite sa tlačidla –SEEK/SEEK+.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka zachytí
signál stanice.
 Aktuálne pásmo
Otvorenie zoznamu pásem.
Manuálne ladenie
Dotknutím sa a stlačením tlačidiel /
vyhľadajte približnú frekvenciu a potom
opakovaným dotýkaním sa tlačidiel /
dolaďte požadovanú frekvenciu.
 Aktuálna frekvencia, názov programovej
služby*, indikátor systému RDS*
* Počas príjmu so systémom RDS.
 PTY (typy programov) (iba FM)
Otvorenie zoznamu PTY (s. 11).
 ZAP (ZAPPIN)
Pomáha nájsť požadovanú stanicu tak,
že umožní niekoľko sekúnd počúvať
predvolené stanice.

(ponuka možností)
Otvorenie ponuky možností.
 –SEEK/SEEK+
Automatické ladenie.
 /
Manuálne ladenie.
Dotknutím sa a podržaním tlačidla môžete
priebežne vynechávať frekvencie.
 Čísla predvolieb (1 až 6)
Výber predvolenej stanice.
Dotknutím sa a podržaním týchto tlačidiel
uložíte aktuálnu frekvenciu v príslušnej
predvoľbe.
Manuálne ukladanie
1
Počas počúvania stanice, ktorú chcete
uložiť, stlačte a podržte číslo
požadovanej predvoľby (1 až 6).
Príjem uložených staníc
1
Vyberte pásmo a potom sa dotknite
požadovaného čísla predvoľby (1 až 6).
Vyhľadanie požadovanej stanice
medzi predvolenými stanicami
(Tuner Preset ZAPPIN)
Funkcia Tuner Preset ZAPPIN vám pomôže nájsť
požadovanú stanicu tak, že vám umožní vypočuť si
niekoľko sekúnd z vysielania predvolených staníc.
1
Počas rozhlasového príjmu sa dotknite
položky ZAP.
Spustí sa funkcia Tuner Preset ZAPPIN a ďalšie
stanice sa prijímajú po poradí.
2
10SK
Po naladení požadovanej stanice sa
znova dotknite položky [ZAP].
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Nastavenie alternatívnych frekvencií
(AF) a hlásení o dopravnej situácii (TA)
Funkcia AF nepretržite opakovane ladí stanicu na
najsilnejší signál v sieti a funkcia TA poskytuje
aktuálne dopravné informácie alebo programy
o dopravnej situácii (TP), ak sú naladené.
Výber typov programov (PTY)
1
Počas príjmu v pásme FM sa dotknite
položky [PTY].
Ak sa chcete posúvať v zozname, dotýkajte sa
tlačidiel /.
2
Dotknite sa požadovaného typu
programu.
Jednotka vyhľadá stanicu, ktorá vysiela vybratý
typ programu.
Ak chcete zavrieť zoznam PTY
1
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa
položky [Tuner].
Dotknite sa tlačidla
2
Dotknite sa pásma ([FM1], [FM2] alebo
[FM3]).
3
Dotknite sa tlačidla
a položku [AF]
alebo [TA] nastavte na možnosť [ON].
News (správy), Current Affairs (aktuálne udalosti),
Information (informácie), Sport (šport), Education
(vzdelávanie), Drama (dráma), Cultures (kultúra),
Science (veda), Varied Speech (rôzne), Pop Music
(populárna hudba), Rock Music (rocková hudba),
Easy Listening (komerčná hudba), Light Classics M
(jemná klasická hudba), Serious Classics (vážna
klasická hudba), Other Music (iná hudba),
Weather & Metr (počasie), Finance (financie),
Children’s Progs (detský program), Social Affairs
(spoločenské udalosti), Religion (náboženstvo),
Phone In (program s telefonickou účasťou
poslucháčov), Travel & Touring (cestovanie),
Leisure & Hobby (voľný čas), Jazz Music (džezová
hudba), Country Music (country hudba), National
Music (ľudová hudba), Oldies Music (staré hity),
Folk Music (folková hudba), Documentary
(dokumentaristika)
Uloženie staníc RDS s nastaveniami AF a TA
Stanice RDS môžete predvoliť spolu s nastavením
AF alebo TA. Nastavte funkciu AF/TA a stanicu
uložte prostredníctvom pamäte BTM alebo
manuálne. Ak predvoľbu nastavujete manuálne,
môžete predvoliť aj stanice, ktoré neposkytujú
služby RDS.
Príjem núdzových hlásení
Keď je zapnutá funkcia AF alebo TA, núdzové
hlásenia automaticky prerušia aktuálne vybratý
zdroj.
Zachovanie jedného regionálneho programu
(Regional)
Keď sú zapnuté funkcie AF a Regional, vysielanie
sa neprepne na inú regionálnu stanicu so silnejšou
frekvenciou. Ak opustíte oblasť príjmu tohto
regionálneho programu, počas príjmu v pásme FM
sa dotknite položiek
 [Regional]  [OFF].
Táto funkcia nie je k dispozícii v Spojenom
kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.
.
Typy programov
Nastavenie času na hodinách (CT)
Údaje CT z prenosu RDS nastavujú hodiny.
1
V ponuke [General Settings] nastavte
[Clock Time] na hodnotu [ON] (s. 18).
11SK
Používanie funkcií PBC
(ovládanie prehrávania)
Prehrávanie
Ponuka PBC interaktívne pomáha pri ovládaní
počas prehrávania disku VCD kompatibilného
s funkciami PBC.
Prehrávanie disku
(XAV-W650BT)
V závislosti od typu disku sa niektoré funkcie môžu
líšiť alebo môžu byť obmedzené.
1
Vložte disk (označenou stranou nahor).
1
Spustite prehrávanie disku VCD
kompatibilného s funkciami PBC.
Zobrazí sa ponuka PBC.
2
Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazí sa ovládací panel ponuky.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Ak sa zobrazí ponuka disku DVD
V ponuke disku DVD sa dotknite požadovanej
položky.
Môžete používať aj ovládací panel ponuky, ktorý
zobrazíte dotknutím sa ktoréhokoľvek miesta na
displeji okrem položiek ponuky disku DVD.
Pomocou tlačidiel /// pohybujte kurzorom
a výber potvrďte dotknutím sa tlačidla [ENTER].
Ak sa po dotknutí displeja nezobrazí ovládací
panel ponuky, použite diaľkový ovládač.
Ukážka indikátorov prehrávania (DVD)

3
Pomocou číselných tlačidiel vyberte
požadovanú položku a potom sa
dotknite tlačidla [ENTER].
4
Postupujte podľa pokynov v ponuke
na interaktívne ovládanie.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Dotknite sa tlačidla .
Ak chcete deaktivovať funkcie PBC
Položku [Video CD PBC] nastavte na možnosť [OFF]
(s. 20).
Poznámky
 Počas prehrávania pomocou funkcií PBC sa na
obrazovke prehrávania nezobrazujú číslo skladby,
prehrávaná položka ani ďalšie údaje.
 Počas prehrávania s funkciami PBC sa prehrávanie
nedá obnoviť.
Konfigurácia nastavení zvuku
Zmena jazyka a formátu zvuku
Pri prehrávaní disku DVD Video môžete zmeniť
jazyk zvuku, ak je disk nahratý so stopami vo
viacerých jazykoch. Zmeniť môžete aj formát zvuku
pri prehrávaní disku nahratého vo viacerých
zvukových formátoch (napríklad Dolby Digital).
Počas prehrávania sa dotknite displeja a potom
tlačidla .
Opakovane sa dotýkajte tlačidla , kým sa
nezobrazí požadovaný jazyk alebo formát zvuku.


Príklad: Dolby Digital 5.1 ch
 Ikona a formát aktuálneho zdroja

 Stav prehrávania, uplynulý čas prehrávania
 Číslo kapitoly/titulu, formát zvuku
Ak sa indikátory nezobrazujú, dotknite sa displeja.
V prípade zvukových diskov sa niektoré indikátory
počas prehrávania zobrazujú vždy.

 Jazyk zvuku
 Formát zvuku a čísla kanálov
Ak sa rovnaký jazyk zobrazí minimálne dvakrát,
disk je nahratý vo viacerých zvukových formátoch.
12SK
Zmena zvukového kanála
Pri prehrávaní disku VCD môžete počúvať ľavý aj
pravý kanál, iba pravý kanál alebo iba ľavý kanál
cez pravý aj ľavý reproduktor.
Počas prehrávania sa opakovane dotýkajte
tlačidla
, kým sa nezobrazí požadovaný
zvukový kanál.
Možnosti sú uvedené nižšie.
[Stereo]: štandardný stereofónny zvuk (predvolený)
[Left]: zvuk ľavého kanála (monofónny)
[Right]: zvuk pravého kanála (monofónny)
Prehrávanie zo zariadenia USB
Výraz „iPod“ sa v tomto návode na použitie používa
na všeobecné označenie funkcií zariadenia iPod
v zariadeniach iPod a iPhone, ak nie je v texte alebo
na obrázkoch uvedené inak.
Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
iPod nájdete v časti Informácie o zariadeniach iPod
(s. 24) alebo na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
Použiť môžete zariadenia typu MSC (Mass Storage
Class) a MTP (Media Transfer Protocol) USB
(ako je jednotka USB flash, prehrávač digitálnych
médií alebo telefón Android) kompatibilné so
štandardom USB.
V závislosti od prehrávača digitálnych médií alebo
telefónu Android môže byť potrebné nastaviť režim
pripojenia USB na možnosť MTP.
Zastavenie prehrávania
Opakovane stláčajte tlačidlo SOURCE, kým sa
nezobrazí položka [OFF].
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
Upozornenie súvisiace so zariadením iPhone
Keď iPhone pripojíte cez USB, hlasitosť
telefonických hovorov ovláda iPhone, nie jednotka.
Nezvyšujte hlasitosť na jednotke počas hovoru,
pretože to môže mať za následok neočakávane
hlasný zvuk po ukončení hovoru.
Prehrávanie cez zariadenie
BLUETOOTH
Môžete prehrávať obsah pripojeného zariadenia,
ktoré podporuje profil BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so
zvukovým zariadením (s. 9).
2
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa
položky [BT Audio].
Poznámky
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia USB
nájdete na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
 Prehrávanie nasledujúcich súborov nemá podporu.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 súbory chránené autorskými právami
 súbory DRM (Digital Rights Management – Správa
digitálnych práv)
 viackanálové zvukové súbory
MP3/WMA/AAC:
 súbory s bezstratovou kompresiou
WAV:
 viackanálové zvukové súbory
3
Spustite prehrávanie zo zvukového
zariadenia.
4
Nastavte hlasitosť jednotky.
1
Môžete znížiť rozdiely v úrovni hlasitosti medzi
jednotkou a zariadením BLUETOOTH:
Počas prehrávania sa dotknite tlačidla
a [Input
Level] nastavte na hodnotu medzi –10 a +15.
Pripojte zariadenie USB k portu USB.
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené, stlačte tlačidlo
HOME a potom spustite prehrávanie dotknutím
sa tlačidla [iPod/USB].
2
Poznámky
 V závislosti od zvukového zariadenia sa na jednotke
nemusia zobraziť informácie, ako je titul, číslo
a trvanie skladby alebo stav prehrávania.
 Aj keď sa v jednotke zmení zdroj, prehrávanie
zo zvukového zariadenia sa nezastaví.
Prispôsobenie úrovne hlasitosti zariadenia
BLUETOOTH iným zdrojom
Nastavte hlasitosť jednotky.
13SK
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Okrem toho môžete zobraziť zoznam podľa typu
súboru, ak sa dotknete tlačidla
(zvuk),
(video) alebo
(fotografia).
2
Dotknite sa požadovanej položky.
Spustí sa prehrávanie.
Opakované a náhodné prehrávanie
1
Počas prehrávania sa opakovane
dotýkajte tlačidla
(opakované
prehrávanie) alebo
(náhodné
prehrávanie), kým sa nezobrazí
požadovaný režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo vybratom režime
môže chvíľu trvať.
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti
od vybraného zdroja zvuku.
Poznámka
Opakované a náhodné prehrávanie nie je k dispozícii
pre disky VCD verzie 2.0 s funkciou PBC.
Prehrávanie priamym vyhľadaním
(XAV-W650BT)
1
Počas prehrávania z disku alebo zo
zariadenia USB stláčaním číselných
tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte
číslo položky (napr. skladby) a na
diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
ENTER.
Prehrávanie sa spustí od začiatku vybratého
bodu.
Poznámka
Počas prehrávania disku VCD je táto funkcia k dispozícii
iba pri prehrávaní disku VCD bez funkcií PBC.
Vyhľadanie súboru na obrazovke so
zoznamom
1
Počas prehrávania z disku (XAV-W650BT)
alebo zo zariadenia USB sa dotknite
tlačidla
.
Zobrazí sa obrazovka so zoznamom z aktuálne
prehrávanej položky.
14SK
Iné nastavenia počas
prehrávania
Ďalšie nastavenia v jednotlivých zdrojoch získate,
keď sa dotknete tlačidla
. Dostupné položky sa
líšia v závislosti od zdroja.
Picture EQ
Slúži na úpravu kvality obrazu, aby vyhovovala
jasu v interiéri vozidla: [Dynamic], [Standard],
[Theater], [Sepia].
(K dispozícii, iba keď je parkovacia brzda
zatiahnutá a je vybratý zdroj iPod/USB,
Disc (XAV-W650BT) alebo AUX).
Aspect
Výber pomeru strán pre displej jednotky.
(K dispozícii, iba keď je parkovacia brzda
zatiahnutá a je vybratý zdroj iPod/USB,
Disc (XAV-W650BT) alebo AUX.)
Normal
Zobrazenie obrazu v pomere strán 4 : 3
(normálny obraz).
Wide
Zobrazenie obrazu v pomere strán 4 : 3
zväčšeného po ľavý a pravý okraj displeja,
pričom kvôli správnemu rozloženiu na obrazovke
sa presahujúce horné a dolné časti orežú.
Full
Zobrazenie obrazu v pomere strán 16 : 9.
Zoom
Zobrazenie obrazu v pomere strán 4 : 3
zväčšeného po ľavý a pravý okraj displeja.
DVD Audio Level (XAV-W650BT)
Úprava úrovne zvukového výstupu v rozmedzí
–10 až +10 pre disk DVD nahratý vo formáte
Dolby Digital, aby sa vyrovnala úroveň hlasitosti
medzi diskami.
(K dispozícii, iba keď je vybratý zdroj Disc.)

(telefónny zoznam)*1
Výber kontaktu zo zoznamov mien a čísel
v telefónnom zozname. Ak chcete vyhľadať
kontakt v zozname mien podľa abecedy,
dotknite sa tlačidla
.

(hlasový príkaz)*2*3
Vyslovte hlasovú voľbu uloženú v mobilnom
telefóne.

(zadanie telefónneho čísla)
Zadajte telefónne číslo.
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len cez BLUETOOTH)
Ak chcete používať mobilný telefón, prepojte ho
s touto jednotkou. Podrobné informácie nájdete
v časti Príprava zariadenia BLUETOOTH (s. 7).
 Čísla predvolieb (1 až 6)
Vyberte uložený kontakt.
Informácie o uložení kontaktu nájdete v časti
Predvolenie telefónnych čísel (s. 15).
*1 Mobilný telefón musí podporovať profil PBAP
(Phone Book Access Profile).
*2 Kým je mobilný telefón pripojený k jednotke,
nepoužívajte funkciu hlasových príkazov
v mobilnom telefóne.
*3 V závislosti od špecifikácií rozpoznávania hlasu
v danom mobilnom telefóne nemusí funkcia
hlasových príkazov vždy fungovať. Podrobné
informácie nájdete na lokalite zákazníckej
podpory uvedenej na zadnom kryte.
Prijatie hovoru
1
Pri preberaní hovoru sa dotknite
tlačidla
.
Začne sa telefonický hovor.
Poznámka
Zvonenie a hlas hovoriaceho sa reprodukujú len
z predných reproduktorov.
3
Dotknite sa tlačidla
.
Začne sa telefonický hovor.
Odmietnutie a ukončenie hovoru
Dotknite sa tlačidla
.
Predvolenie telefónnych čísel
V rámci predvolieb môžete uložiť až 6 kontaktov.
Uskutočnenie hovoru
1
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa
položky [Phone].
2
Na displeji telefónu BLUETOOTH sa
dotknite niektorej z ikon telefonovania.
1
Na displeji telefónu vyberte
z telefónneho zoznamu, z histórie
hovorov alebo priamym zadaním
telefónne číslo, ktoré chcete uložiť
ako predvoľbu.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
2
Dotknite sa položky [Preset] a potom
požadovaného čísla predvoľby (1 až 6).
Kontakt sa uloží pod vybratým číslom predvoľby.

(história hovorov)*1
V zozname histórie hovorov vyberte
požadovaný kontakt. Jednotka ukladá
posledných 20 hovorov.

(opätovné vytáčanie)
Automatické zavolanie kontaktu, s ktorým
ste telefonovali naposledy.
15SK
Operácie dostupné počas
hovoru
Nastavenie hlasitosti zvonenia
Počas hovoru otáčajte voličom ovládania hlasitosti.
Nastavenie hlasitosti hovoriaceho
Počas hovoru otáčajte voličom ovládania hlasitosti.
Nastavenie hlasitosti pre druhú stranu
(nastavenie zosilnenia mikrofónu)
Počas telefonovania bez pomoci rúk sa dotknite
tlačidla
a [MIC Gain] nastavte na hodnotu [Low],
[Middle] alebo [High].
Prepínanie medzi režimami bez pomoci rúk
a s použitím rúk
Dotknutím sa tlačidla
počas hovoru
prepnete zvuk telefonického hovoru medzi
jednotkou a mobilným telefónom.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť táto
funkcia k dispozícii.
Automatické prijatie prichádzajúceho
hovoru
Dotknite sa tlačidla
na hodnotu [ON].
a [Auto Answer] nastavte
Užitočné funkcie
SongPal s telefónom Android
Musíte si stiahnuť aplikáciu
SongPal (verziu 3.0 alebo
novšiu) z obchodu Google Play.
Poznámky
 Z dôvodu bezpečnosti
dodržiavajte miestne dopravné
zákony a predpisy a nepoužívajte
túto aplikáciu počas šoférovania.
 Ak k tejto jednotke
s nainštalovanou aplikáciou
SongPal pripojíte telefón
Android, cez reproduktory
vozidla budete môcť prijímať upozornenia na správy
SMS alebo udalosti v kalendári a ďalšie informácie,
pričom jednotku môžete ovládať hlasovými príkazmi.
 Funkcie, ktoré možno ovládať aplikáciou SongPal,
závisia od pripojeného zariadenia.
 Ak chcete využívať funkcie aplikácie SongPal,
podrobnejšie informácie nájdete v telefóne Android.
 Obrázky na displeji aplikácie SongPal uvedené
v tomto návode na použitie sa môžu od tých
skutočných líšiť.
 Hlásenia aplikácie SongPal uvedené v tejto jednotke
sa môžu líšiť od hlásení v telefóne Android.
 Podrobnejšie informácie o aplikácii SongPal
nájdete na stránke:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Pripojenie aplikácie SongPal
1
Cez BLUETOOTH sa pripojte k telefónu
Android (s. 9).
2
3
Spustite aplikáciu SongPal.
4
Dotknite sa tlačidla
a [SongPal]
nastavte na hodnotu [Connect].
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa
položky [Settings].
Vytvorí sa pripojenie k telefónu Android.
Podrobnejšie informácie o operáciách v telefóne
Android nájdete v Pomocníkovi aplikácie.
Ak sa zobrazí číslo zariadenia
Skontrolujte, či sa dané číslo (napr. 123456) zobrazí,
a potom v telefóne Android vyberte položku [Yes].
Ukončenie pripojenia
Pre aplikáciu [SongPal] nastavte hodnotu
[Disconnect] v ponuke [General Settings].
16SK
Výber zdroja alebo aplikácie
Aktivácia rozpoznávania hlasu
Zdroje alebo aplikácie môžete vybrať nielen
v telefóne Android, ale prostredníctvom telefónu
Android aj v tejto jednotke.
Ak aplikácie zaregistrujete, môžete ich ovládať
hlasovými príkazmi. Podrobné informácie nájdete
v Pomocníkovi aplikácie.
1
V telefóne Android si pozrite zoznam zdrojov tejto
jednotky.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie
dodanom s telefónom Android.
Aktivácia rozpoznávania hlasu
1
2
2
Stlačením a podržaním tlačidla VOICE aktivujte
rozpoznávanie hlasu.
Keď sa v telefóne Android zobrazí hlásenie
[Say Source or App], do mikrofónu vyslovte
hlasový príkaz.
Dotknite sa požadovaného zdroja.
Hlásenie rôznych informácií pomocou
hlasového sprievodcu
Prijaté upozornenia na správy SMS alebo
upozornenia zo služieb Twitter, Facebook, Calendar
a ďalších služieb sa automaticky prehrajú cez
reproduktory vozidla.
Poznámky
 Ak chcete využívať túto funkciu, tlačidlu VOICE
musíte priradiť funkciu hlasového príkazu. Prejdite
do nastavenia [SOURCE Key Func.] a vyberte položku
[Voice] (s. 19).
 Rozpoznávanie hlasu nemusí v niektorých prípadoch
fungovať.
 V závislosti od výkonu pripojeného telefónu Android
hlasové rozpoznávanie nemusí vždy fungovať
správne.
 Počas rozpoznávania hlasu používajte zariadenie
v podmienkach s minimalizovaným hlukom, napríklad
zvukom motora.
Odpovedanie na správy SMS
Na správu môžete odpovedať aj pomocou funkcie
rozpoznávania hlasu.
Podrobné informácie o nastaveniach nájdete
v Pomocníkovi aplikácie.
1
2
3
Aktivujte rozpoznávanie hlasu a potom vyslovte
príkaz Reply (odpovedať).
V aplikácii SongPal sa zobrazí okno na zadanie
správy.
Pomocou funkcie rozpoznávania hlasu zadajte
odpoveď vo forme správy.
V aplikácii SongPal sa zobrazí zoznam správ, ktoré sa
môžu použiť ako odpoveď.
Pomocou tlačidiel / vyberte požadovanú správu
a potom sa dotknite tlačidla [Enter].
Správa sa odošle.
17SK
Používanie funkcie Siri Eyes
Free
Funkcia Siri Eyes Free umožňuje používať iPhone
bez pomoci rúk jednoduchým rozprávaním do
mikrofónu. Vyžaduje si to pripojenie zariadenia
iPhone k jednotke cez BLUETOOTH. Funkcia je
dostupná len pre zariadenia iPhone 4s alebo
novšie. V zariadení iPhone teda musíte mať
najnovšiu verziu systému iOS.
Je nutné vopred vykonať nastavenia registrácie
a pripojenia zariadenia iPhone k jednotke cez
pripojenie BLUETOOTH. Podrobné informácie
nájdete v časti Príprava zariadenia BLUETOOTH
(s. 7).
1
Stlačte a podržte tlačidlo SOURCE.
Zobrazí sa okno hlasových príkazov.
3
Základné nastavenia
Môžete urobiť nastavenia v týchto kategóriách:
General Settings (Všeobecné nastavenia)
Sound Settings (Nastavenia zvuku)
Screen Settings (Nastavenia obrazovky)
Visual Settings (Vizuálne nastavenia)
1
Stlačte tlačidlo HOME a dotknite sa
položky [Settings].
2
Dotknite sa ikony niektorej z kategórií
nastavení.
V zariadení iPhone aktivujte funkciu Siri.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením iPhone.
2
Nastavenia
Keď v zariadení iPhone zaznie pípnutie,
začnite hovoriť do mikrofónu.
Keď iPhone pípne znova, funkcia Siri začne
reagovať.
Položky, ktoré môžete nastaviť, sa líšia podľa
zdroja a nastavení.
3
Pomocou tlačidiel / vyberte
požadovanú položku.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Dotknite sa tlačidla
.
Prepnutie na obrazovku prehrávania
Dotknite sa tlačidla
.
Deaktivácia funkcie Siri Eyes Free
Dotknite sa tlačidla [Close].
Poznámky
 Rozpoznanie hlasu v zariadení iPhone závisí aj od
okolitých podmienok. (Ak sa napríklad nachádzate
v pohybujúcom sa vozidle.)
 Na miestach, kde je problém s prijímaním signálov
zariadenia iPhone, funkcia Siri Eyes Free nemusí
fungovať správne alebo môže reagovať oneskorene.
 V závislosti od prevádzkových podmienok zariadenia
iPhone nemusí funkcia Siri Eyes Free fungovať
správne alebo môže prestať fungovať úplne.
 Ak prehrávate skladbu zo zariadenia iPhone pomocou
zvukového pripojenia BLUETOOTH, po spustení
prehrávania skladby cez BLUETOOTH funkcia Siri Eyes
Free automaticky prestane fungovať a jednotka sa
prepne na zvukový zdroj BLUETOOTH.
 Keď sa funkcia Siri Eyes Free aktivuje počas
prehrávania zvuku, jednotka sa môže prepnúť na
zvukový zdroj BLUETOOTH, aj keď nevyberiete
skladbu na prehratie.
 Po pripojení zariadenia iPhone k portu USB nemusí
funkcia Siri Eyes Free fungovať správne alebo môže
prestať fungovať úplne.
 Pri pripájaní zariadenia iPhone k jednotke cez USB
neaktivujte funkciu Siri v zariadení iPhone. Siri Eyes
Free nemusí fungovať správne alebo môže prestať
fungovať úplne.
 Keď je aktivovaná funkcia Siri Eyes Free, neprehráva sa
žiaden zvuk.
18SK
General Settings
(Všeobecné nastavenia)
Language
Výber jazyka zobrazenia: [English], [Español],
[Русский].
Time Format
Zmena časového formátu: [12-hour], [24-hour].
Clock Time
Nastavenie času podľa údajov služby RDS:
[OFF], [ON].
Clock Adjust
Manuálne nastavenie času.
(K dispozícii iba vtedy, keď je pre položku
[Clock Time] nastavená možnosť [OFF].)
Beep
Aktivácia prevádzkových zvukov: [OFF], [ON].
Dimmer
Stlmenie displeja: [OFF], [ON], [Auto].
(Možnosť [Auto] je k dispozícii, iba keď je
pripojený riadiaci kábel osvetlenia, a funguje,
keď je zapnuté predné svetlo).
Dimmer Level
Nastavenie úrovne jasu, keď je aktivované
stlmenie displeja: –5 až +5.
Touch Panel Adjust
Nastavenie kalibrácie dotykového panela, ak
poloha dotyku nezodpovedá správnej položke.
Output Color System
Zmena systému farieb podľa pripojeného
monitora (SECAM nemá podporu): [NTSC], [PAL].
(K dispozícii, iba keď nie je vybratý zdroj.)
Camera Input
Výber obrázka z cúvacej kamery: [Normal],
[Reverse] (zrkadlový obraz), [OFF].
Steering Control
Výber režimu vstupu pre pripojený diaľkový
ovládač. Pred použitím zabezpečte, aby sa režim
vstupu zhodoval s pripojeným diaľkovým
ovládačom. Predídete tak poruche.
Custom
Režim vstupu pre diaľkový ovládač na volante
(vyberie sa automaticky po dokončení operácie
nastavenia [User Defined]).
Preset
Režim vstupu pre káblový diaľkový ovládač
okrem diaľkového ovládača na volante.
User Defined
Zobrazí sa panel tlačidiel volantu.
 Stlačte a podržte tlačidlo, ktoré chcete
priradiť volantu.
Tlačidlo na paneli sa rozsvieti (pohotovostný
režim).
 Na volante stlačte a podržte tlačidlo, ktorému
chcete priradiť príslušnú funkciu.
Farba tlačidla na paneli sa zmení na modrú
(registrácia sa dokončila).
 Ak chcete zaregistrovať ďalšie funkcie,
zopakujte kroky  a .
(K dispozícii iba vtedy, keď je pre položku
[Steering Control] nastavená možnosť [Custom].)
Poznámky
 Pri výbere nastavení je na jednotke k dispozícii len
ovládanie pomocou tlačidiel. Z bezpečnostných
dôvodov pred výberom tohto nastavenia vozidlo
zaparkujte.
 Ak sa počas registrácie vyskytne chyba, všetky
zaregistrované informácie sa vymažú.
Zaregistrujte sa odznova.
 Niektoré vozidlá túto funkciu nemajú. Podrobné
informácie o kompatibilite vozidla nájdete
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
Bluetooth Connection
Aktivácia signálu BLUETOOTH: [OFF], [ON],
[Pairing] (prepne sa do pohotovostného režimu
párovania).
Bluetooth Device Info
Dotknutím sa tlačidla [Open] zobrazíte
informácie o zariadení pripojenom k jednotke.
(K dispozícii iba vtedy, keď je pre položku
[Bluetooth Connection] nastavená
možnosť [ON].)
Bluetooth Reset
Inicializácia všetkých nastavení súvisiacich
s pripojením BLUETOOTH, ako sú informácie
o párovaní, história hovorov, predvoľby, história
pripojených zariadení BLUETOOTH a ďalšie
nastavenia.
SongPal
Spustenie a ukončenie funkcie SongPal
(pripojenie): [Connect], [Disconnect].
SOURCE Key Func.
Priradenie funkcie hlasových príkazov alebo
ponuky zobrazenia tlačidlu SOURCE:
[Voice], [DSPL].
Rear View Camera (XAV-W650BT)
Úprava dĺžky alebo pozície značkových línií na
obraze z cúvacej kamery použitím možnosti
[Line Edit].
Sound Settings
(Nastavenia zvuku)
Mega Bass
Zosilnenie basového zvuku v synchronizácii
s úrovňou hlasitosti: [1], [2], [OFF].
EQ5/Subwoofer
Výber krivky ekvalizéra a nastavenie úrovne
hlbokotónového reproduktora.
EQ5
Výber krivky ekvalizéra: [Electronica], [Soul],
[Country], [R&B], [Pop], [Rock], [Hip-Hop],
[Jazz], [Dance], [Custom], [OFF].
[Custom] nastavuje krivku ekvalizéra: –8 až +8.
Subwoofer
Nastavenie hlasitosti hlbokotónového
reproduktora: [OFF], –10 až +10.
Balance/Fader
Nastavenie úrovne vyváženia a stlmenia.
Balance:
Nastavenie vyváženia zvuku medzi ľavým
a pravým reproduktorom: L15 až R15.
Fader:
Nastavenie vyváženia zvuku medzi predným
a zadným reproduktorom: Front 15 až Rear 15.
19SK
Crossover
Nastavenie medznej frekvencie a fázy
hlbokotónového reproduktora.
High Pass Filter
Výber medznej frekvencie predného a zadného
reproduktora: [63 Hz], [100 Hz], [120 Hz],
[150 Hz], [180 Hz], [OFF].
Low Pass Filter
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [OFF], [55 Hz], [85 Hz], [120 Hz],
[160 Hz].
Subwoofer Phase
Výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[Normal], [Reverse].
Screen Settings
(Nastavenia obrazovky)
Demo
Aktivácia ukážky: [OFF], [ON].
Wallpaper
Zmena podkladovej farby pozadia dotknutím sa
požadovanej farby.
Visual Settings
(Vizuálne nastavenia)
K dispozícii, iba keď nie je vybratý zdroj.
DVD Menu Language (XAV-W650BT)
Výber predvoleného jazyka ponuky disku:
[English], [Chinese], [German], [French], [Italian],
[Spanish], [Portuguese], [Dutch], [Danish],
[Swedish], [Finnish], [Norwegian], [Russian],
[Other].
DVD Audio Language (XAV-W650BT)
Výber predvoleného jazyka zvukovej stopy:
[English], [Chinese], [German], [French], [Italian],
[Spanish], [Portuguese], [Dutch], [Danish],
[Swedish], [Finnish], [Norwegian], [Russian],
[Other].
DVD Subtitle Language (XAV-W650BT)
Výber predvoleného jazyka titulkov pre DVD:
[English], [Chinese], [German], [French], [Italian],
[Spanish], [Portuguese], [Dutch], [Danish],
[Swedish], [Finnish], [Norwegian], [Russian],
[Other].
20SK
Monitor Type
Výber pomeru strán vhodného pre jednotku
a pripojený monitor.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
16:9
Zobrazenie širokouhlého obrazu. Vhodné
pri pripojení k monitoru so širokouhlou
obrazovkou alebo k monitoru s funkciou
širokouhlého režimu.
Letterbox
Táto možnosť zobrazí širokouhlý obraz s okrajmi
v hornej a dolnej časti obrazovky. Vhodné pri
pripojení k monitoru s obrazovkou s pomerom
strán 4 : 3.
Pan Scan
Automaticky zobrazí širokouhlý obraz na celej
obrazovke a oreže presahujúce časti.
Video CD PBC (XAV-W650BT)
Aktivácia funkcií PBC pri prehrávaní disku VCD:
[OFF], [ON].
Poznámky o paneli LCD
Ďalšie informácie
 Zabráňte zmáčaniu alebo styku panela LCD
s kvapalinami. Mohlo by dôjsť k jeho poruche.
Preventívne opatrenia
 Ak bolo auto zaparkované na priamom slnečnom
svetle, najskôr nechajte jednotku vychladnúť.
 Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
Kondenzácia vlhkosti (XAV-W650BT)
Ak sa vnútri jednotky kondenzuje vlhkosť, vyberte
disk a počkajte asi hodinu, kým sa jednotka
nevysuší. V opačnom prípade jednotka nebude
fungovať správne.
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Zabráňte špliechaniu kvapalín na jednotku alebo
disky (XAV-W650BT).
Bezpečnostné upozornenia
 Dodržiavajte miestne dopravné pravidlá, zákony
a predpisy.
 Počas šoférovania
 Jednotku nesledujte ani ju nepoužívajte,
pretože to môže viesť k narušeniu pozornosti
a spôsobiť nehodu. Ak chcete jednotku
sledovať alebo ju používať, zaparkujte vozidlo
na bezpečnom mieste.
 Nepoužívajte funkciu nastavenia ani žiadne iné
funkcie, ktoré by mohli odvrátiť vašu pozornosť
od diania v premávke.
 Pri cúvaní musíte z dôvodu bezpečnosti
pozorne sledovať priestor za vozidlom aj okolie.
Dokonca aj vtedy, keď je pripojená cúvacia
kamera. Nespoliehajte sa výhradne na cúvaciu
kameru.
 Počas používania jednotky
 Do jednotky nevkladajte ruky, prsty ani cudzie
predmety, pretože by mohlo dôjsť k poraneniu
alebo poškodeniu jednotky.
 Malé predmety uchovávajte mimo dosahu detí.
 Pripútajte sa bezpečnostnými pásmi, aby ste
zabránili poraneniu pri náhlom pohybe vozidla.
Prevencia nehôd
Obraz začne bežať, až keď vozidlo zaparkujete
a zatiahnete parkovaciu brzdu.
Ak sa vozidlo počas prehrávania videozáznamu
začne hýbať, zobrazí sa nasledujúce upozornenie
a video nebudete môcť sledovať.
[Video blocked for your safety.]
Monitor pripojený ku konektoru REAR VIDEO OUT
je aktívny, kým je vozidlo v pohybe.
Video sledovať nemôžete, ale môžete počúvať
zvuk.
 Netlačte na panel LCD silou, pretože by to mohlo
skresliť obraz alebo spôsobiť poruchu (napríklad
zhoršenie kvality obrazu alebo poškodenie
panela LCD).
 Panela LCD sa nedotýkajte žiadnymi predmetmi,
iba prstami, aby sa nepoškodil alebo nerozbil.
 Panel LCD čistite suchou mäkkou handričkou.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
bežne dostupné čistiace prostriedky ani
antistatické spreje.
 Jednotku používajte výhradne pri teplote
0 – 40 °C.
 Ak bolo vozidlo zaparkované na studenom alebo
horúcom mieste, obraz nemusí byť zreteľný. Keď
teplota vo vozidle dosiahne normálnu hodnotu,
monitor zostane nepoškodený a obraz sa vyjasní.
 Na monitore sa môže zobrazovať niekoľko
statických modrých, červených alebo zelených
bodov. Sú to tzv. jasné body a môžu sa objaviť
na každom paneli LCD. Panel LCD je vyrobený
s najvyššou presnosťou a s funkčnosťou
segmentov vyššou ako 99,99 %. Je však možné,
že malé percento (zvyčajne 0,01 %) segmentov
nemusí svietiť správne. Sledovanie panela to však
nijako nenarúša.
Typy diskov a súborov, ktoré sa dajú
prehrať
Disky (XAV-W650BT)
DVD*
DVD VIDEO
DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
(režim videa)
DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW
VCD
VIDEO CD (verzie 1.0/1.1/2.0)
CD
zvukové disky CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW
* Označenie DVD sa v tomto návode na použitie
môže používať ako všeobecné označenie pre disky
DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW a DVD+R/DVD+RW.
Pri šoférovaní nepoužívajte jednotku ani
nesledujte monitor.
21SK
Typy súborov
Podrobné informácie o kompresných formátoch
nájdete na s. 22.
Zvuk
súbory MP3, WMA, AAC, FLAC
a WAV
Video
súbory Xvid a MPEG-4
Fotografie
súbor jpeg (.jpg)
Poznámky k diskom (XAV-W650BT)
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte vo
vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom
svetle.
 Pred prehrávaním utrite disky
čistou handričkou, postupujte
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo ani bežne
dostupné čistiace prostriedky.
 Jednotka je navrhnutá na
prehrávanie diskov, ktoré
spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Disky DualDisc a niektoré
hudobné disky kódované pomocou technológií
na ochranu autorských práv nespĺňajú štandard
pre kompaktné disky (CD), a preto ich jednotka
možno nebude vedieť prehrať.
 Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrať:
 Disky, na ktorých sú prilepené štítky, nálepky
alebo lepiaca páska, prípadne papier. Mohlo by
dôjsť k poruche alebo k poškodeniu disku.
 Disky neštandardných tvarov (napríklad srdce,
štvorec alebo hviezda). Pri pokuse o ich
prehratie by sa jednotka mohla poškodiť.
 Disky s priemerom 8 cm.
Poznámka o ovládaní prehrávania diskov
DVD a VCD
Niektoré funkcie prehrávania diskov DVD a VCD
môžu byť zámerne nastavené výrobcami softvéru.
Keďže jednotka prehráva disky DVD a VCD podľa
ich obsahu, ktorý navrhli výrobcovia softvéru,
niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Pozrite si aj pokyny dodané
s diskami DVD alebo VCD.
22SK
Poznámky o prehrávaní diskov DATA CD,
DATA DVD a USB
 Niektoré disky DATA CD alebo DATA DVD sa
v tejto jednotke nemusia dať prehrať (závisí od
vybavenia použitého na ich nahratie alebo od
stavu disku).
 Niektoré disky si vyžadujú finalizáciu (s. 22).
 Jednotka je kompatibilná s týmito štandardmi:
Pre disky DATA CD
 Formát ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo
v rozšírenom formáte
Pre disky DATA DVD
 Formát UDF Bridge (kombinácia UDF a ISO
9660)
 Maximálny počet:
 priečinkov (albumov): 256 (vrátane koreňového
priečinka a prázdnych priečinkov),
 súborov (skladieb, videí, fotografií) a priečinkov
na jednom disku: 2 000 (tento počet môže byť
nižší, ak názvy priečinkov alebo súborov
obsahujú veľa znakov),
 znakov, ktoré možno zobraziť v názve priečinka
alebo súboru: 32.
 Kompatibilné kodeky: MP3 (.mp3), WMA (.wma),
JPEG (.jpg), Xvid (.avi) a MPEG-4 (.mp4).
 Súbory s ochranou autorských práv DRM (Digital
Rights Management) sa nemusia dať prehrať.
Poznámky o finalizácii diskov
Nasledujúce disky sa musia finalizovať, aby sa dali
prehrať v tejto jednotke.
 DVD-R/DVD-R DL (v režime videa)
 DVD-RW v režime videa
 DVD+R/DVD+R DL
 CD-R
 CD-RW
Disky DVD+RW sa dajú prehrať bez finalizácie.
Disk sa finalizuje automaticky.
Podrobné informácie nájdete v návode dodanom
s diskom.
Poradie prehrávania zvukových
súborov a videosúborov
Priečinok (album)
Zvuk a video
(skladba a video)
O súboroch WMA
Informácie o súboroch WAV
Môžete prehrávať súbory WMA*1 spĺňajúce
nasledujúce požiadavky. Nie je zaručené, že sa
budú dať prehrať všetky súbory WMA, ktoré spĺňajú
uvedené požiadavky.
Môžete prehrávať súbory WAV spĺňajúce
nasledujúce požiadavky. Nie je zaručené, že sa
budú dať prehrať všetky súbory WAV, ktoré spĺňajú
uvedené požiadavky.
Kodek
 Formát mediálneho súboru: súborový formát ASF
 Prípona súboru: .wma
 Bitová rýchlosť: 48 až 192 kb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))*2
 Vzorkovacia frekvencia*3: 44,1 kHz
Kodek
 Prípona súboru: .wav
 Bitová rýchlosť: 16 kb/s až 1 536 Mb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)/konštantnú
bitovú rýchlosť (CBR))*2
 Vzorkovacia frekvencia*3: 8 až 48 kHz
 Bitov na vzorku (kvantový bit): 16, 24 bitov)
 Kanál: monofónny, stereofónny
Informácie o súboroch MP3
Môžete prehrávať súbory MP3 spĺňajúce
nasledujúce požiadavky. Nie je zaručené, že sa
budú dať prehrať všetky súbory MP3, ktoré spĺňajú
uvedené požiadavky.
Kodek
 Formát mediálneho súboru: súborový formát MP3
(MPEG-1 Layer3)
 Prípona súboru: .mp3
 Bitová rýchlosť: 48 až 192 kb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))*2
 Vzorkovacia frekvencia*3: 32, 44,1, 48 kHz
Informácie o súboroch AAC
Môžete prehrávať súbory AAC spĺňajúce
nasledujúce požiadavky. Nie je zaručené, že sa
budú dať prehrať všetky súbory AAC, ktoré spĺňajú
uvedené požiadavky.
Kodek
 Formát mediálneho súboru: AAC-LC s podporou
formátov ADTS, RAW a ADIF
 Prípona súboru: .m4a
 Bitová rýchlosť: 40 až 320 kb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)/konštantnú
bitovú rýchlosť (CBR))*2
 Vzorkovacia frekvencia*3: 8 až 48 kHz
 Bitov na vzorku (kvantový bit): 16 bitov
 Kanál: monofónny, stereofónny
Informácie o súboroch FLAC
Môžete prehrávať súbory FLAC spĺňajúce
nasledujúce požiadavky. Nie je zaručené, že sa
budú dať prehrať všetky súbory FLAC, ktoré spĺňajú
uvedené požiadavky.
Informácie o súboroch Xvid
Môžete prehrávať súbory Xvid spĺňajúce
nasledujúce požiadavky. Nie je zaručené, že sa
budú dať prehrať všetky súbory Xvid, ktoré spĺňajú
uvedené požiadavky.
Kodek
 Formát mediálneho súboru: súborový formát Xvid
 Prípona súboru: .avi
 Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile
 Zvukový kodek: MP3 (MPEG-1 Layer3)
 Bitová rýchlosť: maximálne 8 Mb/s
 Snímková frekvencia: maximálne 30 snímok/s
(30p/60i)
 Rozlíšenie: maximálne 720 × 576*5
Informácie o súboroch MPEG-4
Môžete prehrávať súbory MPEG-4 spĺňajúce
nasledujúce požiadavky. Nie je zaručené, že sa
budú dať prehrať všetky súbory MPEG-4, ktoré
spĺňajú uvedené požiadavky.
Kodek
 Formát mediálneho súboru: súborový formát MP4
 Prípona súboru: .mp4
 Videokodek: MPEG-4 Simple Profile
 Zvukový kodek: AAC
 Bitová rýchlosť: maximálne 4 Mb/s
 Snímková frekvencia: maximálne 30 snímok/s
(30p/60i)
 Rozlíšenie: maximálne 720 × 576*5
Kodek
 Prípona súboru: .flac
 Vzorkovacia frekvencia*3*4: 8 až 96 kHz
 Bitov na vzorku (kvantový bit)*4: 8, 12, 16, 20,
24 bitov
 Kanál: monofónny, stereofónny
(okrem súboru 5.1 ch)
23SK
Informácie o súboroch JPEG
Môžete prehrávať súbory JPEG*6 spĺňajúce
nasledujúce požiadavky. Nie je zaručené, že sa
budú dať prehrať všetky súbory JPEG, ktoré spĺňajú
uvedené požiadavky.
Kodek
 Formát mediálneho súboru: súborový formát
kompatibilný s normou DCF 2.0/Exif 2.21
 Prípona súboru: .jpg
 Profil: Základný profil
 Počet pixlov: maximálne 6 048 × 4 032 pixlov
(24 000 000 pixlov)
*1 Súbory WMA chránené autorskými právami sa
nedajú prehrávať.
*2 Vzťahuje sa to aj na neštandardné alebo nezaručené
bitové rýchlosti v závislosti od vzorkovacej
frekvencie.
*3 Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým
kódovačom.
*4 Obsah s vysokým rozlíšením zvuku sa počas
prehrávania konvertuje na obsah s nižším rozlíšením.
*5 Tieto čísla uvádzajú maximálne rozlíšenie
prehrateľného videa, ale neuvádzajú rozlíšenie
displeja prehrávača. Rozlíšenie displeja je 800 × 480.
*6 Niektoré súbory s fotografiami sa nedajú prehrať,
závisí to od ich súborového formátu.
Informácie o zariadeniach iPod
 Pripojiť môžete nasledujúce modely zariadenia
iPod. Skôr než začnete iPod používať, aktualizujte
jeho softvér na najnovšiu verziu.
Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod
Kompatibilný
model
Bluetooth®
USB
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPod touch
(5. generácie)


iPod touch
(4. generácie)


iPod touch
(3. generácie)

iPod classic

iPod nano
(7. generácie)

iPod nano
(6. generácie)

iPod nano
(5. generácie)

 Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani
za súvisiace dodržiavanie bezpečnostných
a regulačných noriem. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Ak máte otázky alebo problémy týkajúce sa
jednotky, ktoré nie sú zahrnuté v tomto návode
na použitie, obráťte sa na najbližšieho predajcu
spoločnosti Sony.
24SK
Údržba (XAV-W650BT)
Technické údaje
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládači
Monitor
Za normálnych podmienok batéria vydrží asi 1 rok.
(Prevádzková životnosť môže byť aj kratšia, závisí
od podmienok používania.)
Keď batéria začne slabnúť, skracuje sa dosah
diaľkového ovládača.
VAROVANIE
Pri nesprávnej výmene batérie hrozí
nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte ju iba
za rovnaký alebo zodpovedajúci typ.
Strana
s označením +
smeruje nahor

Poznámky k lítiovej batérii
 Lítiovú batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
Po prehltnutí batérie ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc.
 Batériu utrite suchou handričkou kvôli lepšiemu
kontaktu.
 Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu.
 Batériu nedržte kovovou pinzetou, aby nedošlo
ku skratu.
VAROVANIE
Pri nesprávnej manipulácii môže batéria
vybuchnúť.
Batériu nenabíjajte, nerozoberajte ani
nelikvidujte v ohni.
Typ displeja: širokouhlý farebný monitor LCD
Rozmery: 6,2 palca
Systém: aktívna matica TFT
Počet pixlov:
1 152 000 pixlov (800 × 3 (RGB) × 480)
Systém farieb:
Automatický výber PAL/NTSC/SECAM/PAL-M
Tuner
FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Konektor antény:
Konektor externej antény
Medzifrekvencia: 150 kHz
Použiteľná citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 70 dB pri 400 kHz
Pomer signálu a šumu: 70 dB (monofónny)
Oddelenie pri 1 kHz: 30 dB
Frekvenčná charakteristika: 20 – 15 000 Hz
AM
Ladiaci rozsah: 531 – 1 602 kHz
Konektor antény:
Konektor externej antény
Medzifrekvencia:
9 267 kHz alebo 9 258 kHz/4,5 kHz
Citlivosť: 44 μV
Prehrávač diskov DVD/CD (XAV-W650BT)
Pomer signálu a šumu: 80 dB
Frekvenčná charakteristika: 20 – 20 000 Hz
Kolísanie: pod hranicou merateľnosti
Harmonické skreslenie: 0,05%
Kód oblasti: označený na spodnej časti jednotky
Prehrávač USB
Rozhranie: USB (plná rýchlosť)
Maximálny prúd: 1 A
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
Štandard BLUETOOTH verzie 3.0
Výstup:
Štandard BLUETOOTH energetickej triedy 2
(max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný rozsah:
Približne 10 m* pri priamej viditeľnosti1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie: FHSS
25SK
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Zodpovedajúci kodek: SBC (.sbc)
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých
faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný
systém, softvérová aplikácia a pod.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
Výstupy: výstup z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 ohmov
Maximálny výstupný výkon: 55 W × 4
(pri 4 ohmoch)
Všeobecné
Výstupy:
Konektor videovýstupu (zadný)
Konektory zvukových výstupov (predný, zadný,
hlbokotónový reproduktor)
Konektor elektrickej antény/ovládania
výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Konektor ovládania osvetlenia
Vstupný konektor pre ovládanie na volante
Vstupný konektor antény
Vstupný konektor mikrofónu
Konektor ovládania parkovacej brzdy
Vstupný konektor spiatočky
Vstupný konektor kamery
Vstupný zvukový konektor AUX (predný)
Vstupný zvukový konektor/videokonektor AUX
(zadný)
Port USB
Požiadavky na napájanie: 12 V autobatéria
s jednosmerným prúdom
(záporné uzemnenie)
Menovitá spotreba prúdu: 10 A
Rozmery:
približne 178 mm × 101,5 mm × 176 mm (š/v/h)
Montážne rozmery:
približne 170 mm × 100 mm × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť:
XAV-W650BT: 1,7 kg
XAV-V630BT: 1,2 kg
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Súčiastky na inštaláciu a pripojenie (1 súprava)
Diaľkový ovládač (1): RM-X170 (XAV-W650BT)
Mikrofón (1)
Voliteľné príslušenstvo/vybavenie:
Kábel pre diaľkový ovládač na volante: RC-SR1
26SK
Predajca nemusí ponúkať niektoré položky z vyššie
uvedeného príslušenstva. Podrobné informácie si
vyžiadajte od predajcu.
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
Kód oblasti
Systém oblastí slúži na ochranu autorských práv
na softvér.
Kód oblasti sa nachádza na spodnej strane jednotky
a na jednotke možno prehrávať iba disky DVD
označené rovnakým kódom oblasti.
Dajú sa prehrávať aj disky DVD s označením
.
Ak sa pokúsite prehrať iný disk DVD, na displeji
monitora sa zobrazí správa [Playback prohibited by
region code.]. Na niektorých diskoch DVD nemusí
byť kód oblasti uvedený, hoci prehrávanie takéhoto
disku DVD nie je pre regionálne obmedzenia
povolené.
Autorské práva
Patenty USA a zahraničné patenty sú licencované
spoločnosťou Dolby Laboratories.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
sú ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovaným
ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation
takéto známky používa na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti
je používanie alebo distribúcia takejto technológie
oddelene od produktu zakázaná.
Označenia DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R
a DVD+RW sú ochrannými známkami.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
a Siri sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných
krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti
Apple Inc.
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE
LICENCIE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY
SPOTREBITEĽA NA DEKÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE
SO ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL STANDARD
(„VIDEO MPEG-4“), KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM PRI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
ČINNOSTI ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA NA POSKYTOVANIE
VIDEA MPEG-4.
ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI IMPLICITNE
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ
SÚVISIACICH S REKLAMNÝM, INTERNÝM
A KOMERČNÝM POUŽÍVANÍM A LICENCOVANÍM
MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC.
POZRITE SI INFORMÁCIE NA STRÁNKE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Google, Google Play a Android sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej
a binárnej forme, či už so zmenami, alebo bezo
zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
 V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí
zachovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk.
 V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí
reprodukovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk, a to
v dokumentácii alebo iných materiáloch
poskytovaných s distribúciou.
 Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú
použiť na podporu ani propagáciu produktov
odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“,
A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO
IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA
ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO
SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY
ÚDAJOV ALEBO ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA
PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A TEÓRIU
ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY,
PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO
PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA ALEBO
Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA
TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA
MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Tento produkt využíva dáta písiem, ktoré
spoločnosť Sony používa na základe licencie od
spoločnosti Monotype Imaging Inc.
Príslušné dáta písiem sa môžu používať výhradne
v spojení s týmto produktom.
Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými
známkami príslušných vlastníkov.
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže
vyriešiť problémy, s ktorými sa môžete stretnúť
pri používaní jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom
uvedeným nižšie, skontrolujte pripojenie
a prevádzkové postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky
a odpojení jednotky od palubnej dosky nájdete
v časti Pripojenie a inštalácia (s. 33).
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom kryte.
Všeobecné
Jednotka nie je napájaná elektrickým prúdom.
 Skontrolujte poistku.
 Pripojenie nie je správne.
 Pripojte žltý a červený napájací kábel.
Jednotka nepípa.
 Je pripojený voliteľný výkonový zosilňovač
a nepoužívate zabudovaný zosilňovač.
Obsah pamäte je vymazaný.
 Kábel napájania alebo batéria sú odpojené alebo
nie sú pripojené správne.
27SK
Uložené stanice a správny čas sú vymazané.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa z jednotky
ozýva šum.
 Káble nie sú správne zapojené ku konektoru na
napájanie príslušenstva vozidla.
Zobrazenie mizne z monitora alebo sa na ňom
neobjaví.
 Stlmenie displeja je nastavené na možnosť [ON]
(s. 18).
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte tlačidlo
HOME.
 Podržte stlačené tlačidlo HOME na jednotke,
až kým sa na displeji nezobrazí obsah.
 Je aktivovaná funkcia vypnutia monitora (s. 19).
 Displej znova zapnete dotknutím sa
akéhokoľvek miesta na displeji.
Displej nereaguje správne na dotyk.
 Na displeji sa naraz dotknite iba jednej položky.
Ak sa dotknete dvoch alebo viacerých miest
súčasne, displej nebude fungovať správne.
 Kalibrujte dotykový panel displeja (s. 19).
 Panela citlivého na tlak sa dotýkajte pevne.
 Zadný monitor sa nedá ovládať. Ikony zobrazené
na zadnom monitore sú neaktívne.
Nedajú sa vybrať položky ponuky.
 Neaktívne položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
Rozhlasový príjem
Nedá sa zachytiť signál staníc.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Pripojenie nie je správne.
 Pripojte kábel REM OUT (modro-biely pásikavý)
alebo kábel napájania príslušenstva (červený)
k napájaciemu káblu zosilňovača antény vo
vozidle (iba ak má vozidlo rozhlasovú anténu
zabudovanú v zadnom bočnom skle).
 Skontrolujte pripojenie antény vozidla.
 Ak sa anténa auta neroztiahne, skontrolujte
pripojenie riadiaceho kábla elektrickej antény.
Nedajú sa naladiť predvoľby.
 Vysielací signál je príliš slabý.
RDS
PTY zobrazuje hodnotu [PTY not found.].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Neprijímajú sa údaje RDS.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
vyhľadávanie.
 Stanica neposkytuje dopravné informácie (TP)
alebo má slabý signál.
 Deaktivujte službu TA (s. 11).
28SK
Nie sú k dispozícii hlásenia o dopravnej situácii.
 Aktivujte službu TA (s. 11).
 Stanica nevysiela žiadne hlásenia o dopravnej
situácii napriek tomu, že patrí do kategórie TP.
 Nalaďte inú stanicu.
Obraz
Nevidno obraz alebo obraz šumí.
 Pripojenie nie je správne.
 Skontrolujte pripojenie medzi jednotkou
a ďalšími zariadeniami a vstup zariadenia
nastavte na zdroj, ktorý zodpovedá tejto
jednotke.
 Disk je poškodený alebo znečistený
(XAV-W650BT).
 Inštalácia nie je správna.
 Jednotku nainštalujte pod menším uhlom ako
45° v pevnej časti vozidla.
 Kábel parkovania (svetlozelený) nie je pripojený
ku káblu spínača parkovacej brzdy alebo ste
parkovaciu brzdu nezatiahli.
Obraz sa nezmestí na obrazovku.
 Pomer strán na zdroji prehrávania je nemenný.
Na zadnom monitore nie je obraz alebo obraz
šumí.
 Je vybratý zdroj alebo režim, ktorý nie je
pripojený. Ak nie je k dispozícii vstup, na zadnom
monitore nie je žiaden obraz.
 Nastavenie systému farieb je nesprávne.
 Podľa pripojeného monitora nastavte systém
farieb na možnosť [PAL] alebo [NTSC] (s. 19).
 Na jednotke sa zobrazuje obraz z cúvacej kamery.
 Na zadnom monitore nie je žiaden obraz,
ak je obraz z cúvacej kamery na jednotke.
Zvuk
Zvuk sa neprehráva, je trhaný alebo praská.
 Pripojenie nie je správne.
 Skontrolujte pripojenie medzi jednotkou
a ďalšími zariadeniami a vstup zariadenia
nastavte na zdroj, ktorý zodpovedá tejto
jednotke.
 Disk je poškodený alebo znečistený
(XAV-W650BT).
 Inštalácia nie je správna.
 Jednotku nainštalujte pod menším uhlom
ako 45° v pevnej časti vozidla.
 Vzorkovacia frekvencia súboru MP3 nie je
32, 44,1 ani 48 kHz.
 Vzorkovacia frekvencia súboru WMA nie je
44,1 kHz.
 Bitová rýchlosť súboru MP3 nie je 48 až 192 kb/s.
 Bitová rýchlosť súboru WMA nie je 48 až 192 kb/s.
 Jednotka je v režime pozastavenia, posunu
dozadu alebo rýchleho posunu dopredu.
 Nastavenia výstupov nie sú správne.
 Úroveň výstupu z disku DVD je príliš nízka (s. 14)
(XAV-W650BT).
 Hlasitosť je príliš nízka.
 Funkcia ATT je zapnutá.
 Formát nemá podporu.
 Skontrolujte, či jednotka podporuje príslušný
formát (s. 23).
Ozýva sa šum.
 Káble veďte tak, aby sa vzájomne nedotýkali.
Fungovanie disku (XAV-W650BT)
Disk sa neprehráva.
 Disk je poškodený alebo znečistený.
 Disk sa nedá prehrať.
 Disk DVD sa nedá prehrať. Dôvodom je kód
oblasti.
 Disk nie je finalizovaný (s. 22).
 Formát disku a verzia súboru nie sú kompatibilné
s jednotkou (s. 21).
 Stlačením tlačidla  vyberte disk.
Neprehrávajú sa súbory MP3, WMA, Xvid
a MPEG-4.
 Nahrávka nebola urobená podľa formátu ISO
9660 level 1 alebo level 2, rozšíreného formátu
Joliet alebo Romeo (DATA CD), prípadne podľa
formátu UDF Bridge (DATA DVD) (s. 22).
 Prípona súboru je nesprávna (s. 22).
 Súbory nie sú uložené vo formáte MP3, WMA,
Xvid ani MPEG-4.
 Ak disk obsahuje niekoľko typov súborov, prehrať
sa môže iba vybratý typ súboru.
 Príslušný typ súboru vyberte pomocou
zoznamu (s. 21).
Prehratie súborov MP3, WMA, Xvid a MPEG-4
trvá dlhšie ako pri iných súboroch.
 Spustenie prehrávania trvá dlhšie pri týchto
diskoch:
 disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
 disk, na ktorý možno pridávať údaje.
Niektoré funkcie sa nedajú použiť.
 Vykonanie niektorých operácií ako zastavenie,
vyhľadávanie alebo opakované či náhodné
prehrávanie nemusí byť vždy možné, závisí od
typu disku. Podrobné informácie nájdete
v návode dodanom s diskom.
Nedá sa zmeniť jazyk zvukovej stopy, titulkov ani
uhol.
 Namiesto tlačidla priameho výberu na diaľkovom
ovládači použite ponuku disku DVD (s. 12).
 Na disku DVD nie sú nahraté zvukové stopy,
titulky vo viacerých jazykoch ani viaceré uhly.
 Disk DVD zakazuje vykonávať zmeny.
Tlačidlá na ovládanie nefungujú.
 Stlačte tlačidlo obnovenia nastavení (s. 7).
Disk sa nevysúva.
Disk sa nezasúva.
 Stlačte a podržte tlačidlo vysunutia disku.
Prehrávanie zo zariadenia USB
Položky sa nedajú prehrávať cez rozbočovač USB.
 Zariadenia iPod/USB pripojte k jednotke bez
rozbočovača USB.
Položky sa nedajú prehrať.
 Odpojte zariadenie USB a znova ho pripojte.
Prehrávanie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje veľké súbory alebo
súbory so zložitou stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 Zvuk môže byť prerušovaný pri vysokej bitovej
rýchlosti viac ako 320 kb/s.
Nedá sa prehrať zvukový súbor.
 Zariadenie USB formátované pomocou iných
súborových systémov, než je FAT16, FAT32 alebo
exFAT, nemá podporu.*
* Jednotka podporuje systémy FAT16, FAT32 a exFAT, ale
niektoré zariadenia USB nemusia podporovať všetky
tieto systémy. Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie jednotlivých zariadení USB, prípadne sa
obráťte na výrobcov príslušných zariadení.
Funkcia NFC
Nefunguje pripojenie jedným dotykom (NFC).
 Ak smartfón nereaguje na dotyk.
 Skontrolujte, či je funkcia NFC v smartfóne
zapnutá.
 Značku N na smartfóne priložte bližšie k značke
N na jednotke.
 Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
 Citlivosť funkcie NFC závisí od zariadenia.
Ak pripojenie jedným dotykom pomocou
smartfónu zlyhá viackrát za sebou, nastavte
pripojenie BLUETOOTH manuálne.
Funkcia BLUETOOTH
Druhé zariadenie BLUETOOTH nedokáže
jednotku nájsť.
 Položku [Bluetooth Connection] nastavte na
možnosť [ON] (s. 19).
 Kým je jednotka pripojená k zariadeniu
BLUETOOTH, iné zariadenie ju nemôže nájsť.
Ukončite terajšie pripojenie a vyhľadajte jednotku
z iného zariadenia. Odpojené zariadenie môžete
znova pripojiť tak, že ho vyberiete v zozname
registrovaných zariadení.
29SK
Pripojenie nie je možné.
 V príručke k druhému zariadeniu skontrolujte
pokyny na párovanie a pripojenie a operáciu
zopakujte.
Nezobrazuje sa názov nájdeného zariadenia.
 V závislosti od stavu druhého zariadenia sa názov
nemusí dať vždy získať.
Nepočuť zvonenie.
 Počas hovoru zvýšte hlasitosť.
Hlasitosť hovoriaceho je nízka.
 Počas hovoru zvýšte hlasitosť.
Druha strana tvrdí, že hlasitosť je príliš nízka
alebo vysoká.
 Upravte úroveň funkcie [MIC Gain] (s. 16).
Pri telefonických hovoroch počuť ozvenu
alebo šum.
 Znížte hlasitosť.
 Ak je okolitý hluk (iný než zvuk telefonického
hovoru) hlasný, pokúste sa tento hluk znížiť.
 Ak hluk prichádza zvonku, zatvorte okno.
 Ak hluk vydáva klimatizácia, dajte ju slabšie.
Kvalita zvuku telefónu je slabá.
 Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok
príjmu mobilného telefónu.
 Prejdite vozidlom na miesto, kde bude mať
mobilný telefón lepší signál.
Hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH
je nízka alebo vysoká.
 Úroveň hlasitosti sa bude líšiť v závislosti od
zariadenia BLUETOOTH.
 Odstráňte rozdiely v hlasitosti medzi jednotkou
a zariadením BLUETOOTH (s. 13).
Počas streamovania vynecháva zvuk alebo
zlyháva pripojenie BLUETOOTH.
 Skráťte vzdialenosť medzi jednotkou
a zariadením BLUETOOTH.
 Ak je zariadenie BLUETOOTH uložené v puzdre,
ktoré ruší signál, počas používania vyberte
zariadenie z puzdra.
 V okolí sa používa niekoľko zariadení BLUETOOTH
alebo iných (napríklad amatérskych rozhlasových
zariadení), ktoré vysielajú rádiové vlny.
 Uvedené zariadenia vypnite.
 Zväčšite vzdialenosť medzi jednotkou
a ostatnými zariadeniami.
 Prehrávaný zvuk sa počas pripájania jednotky
k mobilnému telefónu nachvíľu zastaví.
Nejde o poruchu.
Pripojené zariadenie BLUETOOTH sa nedá
ovládať počas streamovania zvuku.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie BLUETOOTH
podporuje profil AVRCP.
30SK
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje
príslušné funkcie.
Hovor bol prijatý neúmyselne.
 Pripojený telefón je nastavený na automatické
začatie hovoru.
 Funkcia [Auto Answer] tejto jednotky je
nastavená na možnosť [ON] (s. 16).
Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového
limitu.
 U niektorých pripájaných zariadení môže byť
časový limit párovania krátky. Skúste dokončiť
párovanie v stanovenom čase tak, že nastavíte
jednočíselný prístupový kľúč.
Funkcia BLUETOOTH sa nedá ovládať.
 Zavrite zdroj stlačením a podržaním tlačidla
SOURCE 1 sekundu a potom zapnite jednotku.
Počas telefonovania bez pomoci rúk sa
z reproduktorov vozidla neozýva žiaden zvuk.
 Ak sa zvuk ozýva z mobilného telefónu, nastavte
mobilný telefón tak, aby zvuk vychádzal
z reproduktorov vozidla.
Funkcia Siri Eyes Free nie je aktivovaná.
 Vykonajte registráciu na telefonovanie bez
pomoci rúk pre zariadenie iPhone, ktoré
podporuje funkciu Siri Eyes Free.
 V zariadení iPhone zapnite funkciu Siri.
 Zrušte pripojenie BLUETOOTH so zariadením
iPhone a jednotkou a znova ho vytvorte.
Používanie aplikácie SongPal
Názov aplikácie sa nezhoduje so skutočnou
aplikáciou v aplikácii SongPal.
 Spustite aplikáciu znova z aplikácie SongPal.
Chybové zobrazenia a hlásenia
Hubs not supported.
 Jednotka nepodporuje rozbočovače USB.
No Playable Data
 Disk neobsahuje prehrateľné údaje
(XAV-W650BT).
 Zariadenie iPod neobsahuje prehrateľné údaje.
 Do zariadenia iPod načítajte hudobné údaje
alebo súbory.
 Zariadenie USB neobsahuje prehrateľné údaje.
 Do zariadenia USB načítajte hudobné údaje
alebo súbory.
Cannot play this content.
 Aktuálne zvolený obsah sa nedá prehrať.
 Obsah prehrávania sa vynechá a prehrá sa ďalší
v poradí.
Overcurrent Caution on USB
 Zariadenie USB je preťažené.
 Odpojte zariadenie USB a stlačením tlačidla
SOURCE zmeňte zdroj.
 Informuje, že zariadenie USB je nefunkčné
alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
USB device not supported
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
USB nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
Device no response
 Jednotka nedokáže rozpoznať pripojené
zariadenie USB.
 Odpojte zariadenie USB a znova ho pripojte.
 Overte, či jednotka zariadenie USB podporuje.
 Jednotka tento znak nedokáže zobraziť.
Funkcia BLUETOOTH
Bluetooth Connection Error
 Medzi jednotkou a telefónom BLUETOOTH došlo
k chybe.
 Skontrolujte, či je signál BLUETOOTH pre túto
jednotku alebo telefón BLUETOOTH zapnutý.
 Skúste zopakovať párovanie.
 Odpojte telefón BLUETOOTH a znova ho
pripojte.
Bluetooth device is not found.
 Jednotka nedokáže vyhľadať pripojiteľné
zariadenie BLUETOOTH.
 Skontrolujte nastavenie pripojenia BLUETOOTH
v pripájanom zariadení.
 V zozname registrovaných zariadení BLUETOOTH
nie je žiadne zariadenie.
 Vykonajte párovanie so zariadením
BLUETOOTH (s. 8).
Call Data Error
 Pri prístupe k údajom v telefónnom zozname cez
profil PBAP alebo k histórii hovorov z telefónu
BLUETOOTH sa vyskytla chyba.
 Odpojte telefón BLUETOOTH a znova ho
pripojte.
Používanie disku (XAV-W650BT)
Disc Error
 Pre nejaký problém jednotka nedokáže
načítať údaje.
 Údaje sú poškodené.
 Disk je poškodený.
 Disk je nekompatibilný s touto jednotkou.
 Disk nie je finalizovaný.
 Disk je znečistený alebo otočený naopak.
 Disk vyčistite alebo ho vložte správne.
 Bol vložený prázdny disk.
 Pre nejaký problém sa disk nedá prehrať.
 Vložte iný disk.
 Disk nie je kompatibilný s jednotkou.
 Vložte kompatibilný disk.
 Stlačením tlačidla  vyberte disk.
Playback prohibited by region code.
 Kód oblasti disku DVD sa líši od kódu oblasti
jednotky.
The sound in DTS format is not audible.
 Disky vo formáte DTS nemajú podporu. Ak je
vybratý formát DTS, zvuk sa nereprodukuje.
 Disky vo formáte DTS sa v jednotke nedajú
prehrať. Použite kompatibilný diskový formát
(s. 21).
Používanie diaľkového ovládača na
volante:
Please retry
 Pri registrácii dochádza k chybe a všetky
zaregistrované informácie sa vymazávajú.
 Zaregistrujte sa odznova.
Ak tieto riešenia nepomôžu, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Ak prinesiete jednotku na opravu z dôvodu
problémov pri prehrávaní disku, prineste so sebou
aj disk, pri použití ktorého sa problém vyskytol
(XAV-W650BT).
Data Listing Error
 Pri zobrazení údajov v telefónnom zozname cez
profil PBAP alebo histórie hovorov z telefónu
BLUETOOTH sa vyskytla chyba.
 Odpojte telefón BLUETOOTH a znova ho
pripojte.
Handsfree device is not available.
 Mobilný telefón nie je pripojený.
 Pripojte mobilný telefón (s. 8).
31SK
Zoznam kódov jazykov (XAV-W650BT)
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afar
1183
Irish
1347
Maori
1507
Samoan
1028
Abkhazian
1186
Scots Gaelic
1349
Macedonian
1508
Shona
1032
Afrikaans
1194
Galician
1350
Malayalam
1509
Somali
1039
Amharic
1196
Guarani
1352
Mongolian
1511
Albanian
1044
Arabic
1203
Gujarati
1353
Moldavian
1512
Serbian
1045
Assamese
1209
Hausa
1356
Marathi
1513
Siswati
1051
Aymara
1217
Hindi
1357
Malay
1514
Sesotho
1052
Azerbaijani
1226
Croatian
1358
Maltese
1515
Sundanese
1053
Bashkir
1229
Hungarian
1363
Burmese
1516
Swedish
1057
Byelorussian
1233
Armenian
1365
Nauru
1517
Swahili
1059
Bulgarian
1235
Interlingua
1369
Nepali
1521
Tamil
1060
Bihari
1239
Interlingue
1376
Dutch
1525
Telugu
1061
Bislama
1245
Inupiak
1379
Norwegian
1527
Tajik
1066
Bengali;
1248
Indonesian
1393
Occitan
1528
Thai
Tigrinya
Bangla
1253
Icelandic
1403
(Afan)Oromo
1529
1067
Tibetan
1254
Italian
1408
Oriya
1531
Turkmen
1070
Breton
1257
Hebrew
1417
Punjabi
1532
Tagalog
1079
Catalan
1261
Japanese
1428
Polish
1534
Setswana
1093
Corsican
1269
Yiddish
1435
Pashto;
1535
Tonga
1097
Czech
1283
Javanese
Pushto
1538
Turkish
1103
Welsh
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1105
Danish
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1109
German
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-
1543
Twi
1130
Bhutani
1299
Cambodian
Romance
1557
Ukrainian
1142
Greek
1300
Kannada
1482
Kirundi
1564
Urdu
1144
English
1301
Korean
1483
Romanian
1572
Uzbek
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1489
Russian
1581
Vietnamese
1149
Spanish
1307
Kurdish
1491
Kinyarwanda
1587
Volapük
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1495
Sanskrit
1613
Wolof
1151
Basque
1313
Latin
1498
Sindhi
1632
Xhosa
1157
Persian
1326
Lingala
1501
Sangho
1665
Yoruba
1165
Finnish
1327
Laothian
1502
Serbo-
1684
Chinese
1166
Fiji
1332
Lithuanian
Croatian
1697
Zulu
1171
Faroese
1334
Latvian;
1503
Singhalese
1174
French
Lettish
1505
Slovak
1181
Frisian
Malagasy
1506
Slovenian
1703
Neurčené
32SK
1345
Pripojenie a inštalácia
Zoznam inštalačných súčastí


Upozornenia
 Zveďte všetky uzemnené káble do spoločného
bodu uzemnenia.
 Nenechajte káble zachytené pod skrutkou ani
v pohyblivých častiach (napr. vo vodiacej lište
sedadla).
 Pred pripojením káblov vypnite zapaľovanie
vozidla, aby ste predišli skratom.
 Žlté a červené napájacie káble pripojte až po
zapojení všetkých ostatných káblov.
 Z bezpečnostných dôvodov vždy zaizolujte všetky
voľné nepripojené káble elektrikárskou páskou.
Preventívne opatrenia
 Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte, aby vám
jednotka neprekážala pri šoférovaní.
 Jednotku neinštalujte na miestach vystavených
prachu, nečistotám, nadmerným vibráciám alebo
vysokej teplote, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v blízkosti prieduchov ohrievačov.
 Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej inštalácie
používajte len dodaný montážny materiál.
Poznámka ku káblu napájania (žltému)
Pri pripájaní tejto jednotky v kombinácii s ďalšími
stereokomponentmi musí byť hodnota intenzity
elektrického prúdu obvodu vozidla, ku ktorému je
jednotka pripojená, vyššia ako súčet hodnôt intenzity
elektrického prúdu poistiek jednotlivých komponentov.
5 × max. 8 mm
×6




×2

 Zoznam súčastí nezahŕňa celý obsah balenia.
Nastavenie montážneho uhla
Montážny uhol nastavte na menej ako 45°.
33SK
Pripojenie
Hlbokotónový reproduktor*1
*3
*3
*3
Výkonový zosilňovač*1
Prenosné zvukové
zariadenie/videozariadenie*1*7
*3
*3
Cúvacia kamera*1
*3
Monitor*1
*5*6
Z káblového diaľkového
ovládača (nedodáva sa)*4

*2
Podrobné informácie nájdete v časti
Schéma elektrického zapojenia (s. 36).
Podrobné informácie
nájdete v časti Vytváranie
pripojení (s. 35).
Z antény vozidla
34SK
*1
*2
*3
*4
Nedodáva sa
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ω × 4
Kábel s kolíkmi RCA (nedodáva sa)
V závislosti od typu vozidla môžete na pripojenie
káblového diaľkového ovládača potrebovať adaptér
(nedodáva sa).
Podrobné informácie o používaní káblového
diaľkového ovládača nájdete v časti Používanie
káblového diaľkového ovládača (s. 37).
*5 Či mikrofón používate, alebo nie, veďte jeho vstupný
kábel tak, aby vám neprekážal pri šoférovaní. Ak je
kábel nainštalovaný v blízkosti nôh, zaistite ho
svorkou alebo iným spôsobom.
*6 Podrobné informácie o inštalácii mikrofónu nájdete
v časti Inštalácia mikrofónu (s. 36).
*7 Napríklad prenosný prehrávač médií, herná konzola
a pod.
 Ku káblu spínača parkovacej brzdy
Montážna poloha kábla spínača parkovacej
brzdy závisí od typu vozidla.
Uistite sa, že kábel parkovacej brzdy
(svetlozelený) kábla napájania  je pripojený
ku káblu spínača parkovacej brzdy.
Kábel spínača parkovacej brzdy
Ručná brzda
Nožná brzda
 K +12 V napájaciemu konektoru kábla pre
cúvacie svetlo vozidla (iba pri pripojení
cúvacej kamery)
Vytváranie pripojení
Ak máte elektrickú anténu bez reléového panela,
pripojenie tejto jednotky pomocou dodaného
napájacieho kábla  môže poškodiť anténu.
 Do konektora reproduktorov vozidla
Pripojenie pamäte
Keď je pripojený žltý kábel napájania, pamäťový
obvod bude vždy napájaný, a to aj pri vypnutom
zapaľovaní.
Pripojenie reproduktorov
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadný reproduktor
(pravý)
Predný reproduktor
(pravý)

Fialový

Fialovo-čierny
pásikavý

Sivý

Sivo-čierny
pásikavý
Predný reproduktor
(ľavý)

Biely

Bielo-čierny
pásikavý
Zadný reproduktor
(ľavý)

Zelený

Zeleno-čierny
pásikavý
 Pred pripojením reproduktorov jednotku vypnite.
 Použite reproduktory s impedanciou 4 až
8 ohmov a s primeraným maximálnym vstupným
výkonom, aby ste zabránili poškodeniu.
Pripojenie monitora
Pri inštalácii monitora pre zadné sedadlo uzemnite
kábel spínača parkovacej brzdy.
 Do konektora napájania vozidla
12
Nepretržité napájanie
Žltý
13
Elektrická anténa/
ovládanie výkonového
zosilňovača (REM OUT)
Modro-biely
pásikavý
14
Prepínané napájanie
osvetlenia
Oranžovo-biely
pásikavý
15
Prepínané napájanie
Červený
16
Uzemnenie
Čierny
35SK
Schéma elektrického zapojenia
Skontrolujte, či je konektor pomocného napájania
vozidla správne zapojený. Káble zapojte správne
podľa typu auta.
Inštalácia mikrofónu
Ak chcete zaznamenať svoj hlas, keď telefonujete
bez pomoci rúk, musíte nainštalovať mikrofón .

Konektor pomocného napájania
Bežné zapojenie
Príchytka (nedodáva sa)
Červený
Červený
Žltý
Žltý

12
Nepretržité napájanie
Žltý
15
Prepínané napájanie
Červený
V prípade zámeny pozícií červeného a žltého
kábla
Červený
Červený
Žltý
Žltý
12
Prepínané napájanie
Žltý
15
Nepretržité napájanie
Červený
Pre vozidlá bez polohy ACC na zapaľovaní
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Po správnom pripojení a výmene napájacích káblov
pripojte jednotku k napájaniu vozidla. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
pripojenia jednotky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
príručke, obráťte sa na predajcu vozidla.
36SK

Varovania
 Omotanie kábla okolo stĺpika riadenia alebo
riadiacej páky je mimoriadne nebezpečné.
Uistite sa, že kábel a ďalšie súčasti vám nebudú
prekážať pri šoférovaní.
 Ak sú vo vozidle airbagy alebo akékoľvek
vybavenie pohlcujúce nárazy, pred inštaláciou
kontaktujte obchod, v ktorom ste jednotku
zakúpili, prípadne predajcu vozidla.
Poznámka
Pred prilepením obojstrannej pásky  vyčistite povrch
palubnej dosky suchou handričkou.
Používanie káblového diaľkového
ovládača
Pri používaní diaľkového ovládača na
volante
Skôr ako ho použijete, musíte nainštalovať pripájací
kábel RC-SR1 (nedodáva sa).
1
Ak chcete zapnúť diaľkové ovládanie na volante,
vyberte [General Settings]  [User Defined]
a vykonajte registráciu (s. 19).
Po dokončení registrácie začne diaľkové ovládanie
na volante fungovať.
Poznámky k inštalácii pripájacieho kábla RC-SR1
(nedodáva sa)
 Pozrite si podrobnosti na lokalitách zákazníckej
podpory a potom každý kábel riadne pripojte
k príslušným káblom. Nesprávne zapojenie môže
poškodiť jednotku.
 Odporúčame požiadať o pomoc predajcu alebo
skúseného technika.
Inštalácia
Odstránenie konzoly
Skôr ako nainštalujete jednotku, odstráňte z nej
konzolu .
1
Súčasne do príchytiek medzi jednotkou
a konzolou  zasuňte uvoľňovacie
kľúče , kým nezacvaknú.


Príchytka
Háčik musí smerovať
dovnútra.
Pri používaní káblového diaľkového
ovládača
1
Ak chcete aktivovať káblový diaľkový ovládač,
položku [Steering Control] v časti [General Settings]
nastavte na hodnotu [Preset] (s. 19).
2
Potiahnite konzolu nadol , potom
potiahnite jednotku nahor a oddeľte ich.
Používanie cúvacej kamery
Pred použitím je nutná inštalácia cúvacej kamery
(nedodáva sa).
Obraz z cúvacej kamery pripojenej ku konektoru
CAMERA IN sa zobrazuje v týchto prípadoch:
 keď sa rozsvieti zadné svetlo vozidla (alebo
radiaca páka je v polohe R (cúvanie)),
 keď stlačíte tlačidlo HOME a dotknete sa položky
[Rear Camera],
 keď stlačíte a podržíte tlačidlo DSPL a dotknete
sa položky [Rear Camera], ak je funkcia [SOURCE
Key Func.] nastavená na hodnotu [DSPL] (s. 19).
37SK
Montáž jednotky do palubnej dosky
O montáži jednotky v japonských vozidlách sa
dočítate v časti Montáž jednotky v japonských
vozidlách (s. 38).
Montáž jednotky s dodanou konzolou
Montáž jednotky v japonských vozidlách
Do niektorých japonských vozidiel sa táto jednotka
možno nebude dať nainštalovať. V takom prípade
kontaktujte predajcu spoločnosti Sony.

K palubnej doske/stredovej konzole
Pred inštaláciou sa uistite, že príchytky na oboch
stranách konzoly  sú ohnuté dovnútra 3,5 mm.
1
Umiestnite konzolu  dovnútra
palubnej dosky a potom kvôli riadnemu
upevneniu vyhnite háčiky smerom von.
Konzola

Súčiastky dodané
s vozidlom
Konzola
Pri montáži jednotky do predinštalovaných konzol
vo vozidle vložte dodané skrutky  do správnych
skrutkových otvorov podľa značky vozidla: T pre
značku TOYOTA, M pre MITSUBISHI a N pre NISSAN.
Príchytka

2
Viac ako
182 mm
Viac ako
111 mm
Jednotku primontujte do konzoly .
Poznámka
Aby ste predišli poruche, na inštaláciu použite iba
dodané skrutky .
Obnovenie nastavení jednotky
Podrobné informácie nájdete v časti Obnovenie
nastavení jednotky (s. 7).


Poznámka
Ak sú príchytky rovné alebo ohnuté smerom von,
jednotka nebude riadne prichytená a môže vyskočiť.
38SK
Výmena poistky
Pri výmene poistky sa uistite, že
Poistka (10 A)
používate poistku, ktorej hodnota
intenzity elektrického prúdu
zodpovedá hodnote uvedenej na
pôvodnej poistke. Ak sa poistka
vypáli, skontrolujte elektrické
pripojenie a vymeňte ju. Ak sa po
výmene poistka znova vypáli, príčinou môže byť
vnútorná porucha. V takom prípade sa obráťte
na najbližšieho predajcu spoločnosti Sony.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την
ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation declara
que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Lokalita zákazníckej podpory
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať najnovšie
informácie o podpore týkajúce sa tohto produktu,
navštívte webovú lokalitu uvedenú nižšie:
http://www.sony.eu/support
Zaregistrujte produkt online na lokalite:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising