Sony | XAV-72BT | Sony XAV-72BT XAV-72BT 7"/17,78 cm multimediálna hlavná jednotka s motorizovaným dotykovým displejom a rozhraním Bluetooth® Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-263-229-21(1)
1
1
Upozornenia
2
 Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné
uzemňovacie miesto.
 Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným
napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
 Zariadenie nerozoberajte a neupravujte.
 Neumiestňujte na miesta, kde vystreľuje airbag.
 Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti (napríklad
koľajničky sedadiel).
 Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby nedošlo
ku skratu.
 K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
 Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
 Počas montáže zariadenia netlačte na LCD displej.
 Zariadenie s monitorom namontujte a orientujte smerom
dopredu. Zariadenie nemontujte naklonené.
 Ak konektory prepojovacieho audio kábla  nepoužívate,
nechajte na nich nasadené ochranné kryty.
 Pri skladaní ochranných krytov prepojovacieho audio kábla
 buďte opatrný, aby ste neskratovali napájanie.

3


AV Center
×2

AV centrum
×8

a
c
b
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
 Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami,
musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých
poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
 Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
Montáž/Zapojenia
2A
Zoznam častí
 Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú číslam
uvádzaným v pokynoch pre montáž.
 Pri zakúpení je konzola  nasadená na zariadení. Pred
montážou zariadenia pomocou uvoľňovacích kľúčov 
z neho zložte konzolu . Podrobnosti pozri v časti
“Zloženie konzoly ()” ďalej v texte.
 Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce použitie,
napr. pre demontáž zariadenia z automobilu.
 Pred používaním mikrofónu zložte časti pre mikrofón .
Podrobnosti pozri v časti “Inštalácia mikrofónu ()” ďalej
v texte.
FRONT AUDIO
OUT
REAR VIDEO
OUT
SUB OUT
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
REAR AUDIO
OUT
B
AUX AUDIO
IN
AUX AUDIO
IN
AUX VIDEO
IN
AUX VIDEO
IN

Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po obidvoch stranách
konzoly  dovnútra cca 3,5 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete
smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
Príklad zapojenia
XAV-72BT
Herná konzola*
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
Max. napájací prúd: 0,3 A
Poznámky (-A)
 Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením
zosilňovača.
 Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný
zosilňovač.
Poznámka (-B)
Viacero voliteľných zariadení nie je možné používať súčasne, aj keď sú
pripojené do rôznych konektorov.
CAMERA IN
AMP REM
Modrý s bielym
prúžkom
ATT
Svetlomodrý
PARKOVACIA
BRZDA
Svetlozelený
Videokamera*
* nedodávané
*1 Podrobnosti o inštalácii mikrofónu pozri v časti
“Inštalácia mikrofónu ()” ďalej v texte.
*2 Ak máte anténu typu ISO (International Organization for
Standardization), na jej zapojenie použite dodávaný
adaptér . Najskôr zapojte konektor autoantény
do adaptéra, potom adaptér  zasuňte do konektora
na zariadení.
3
* Bez ohľadu na to, či vstupný kábel mikrofónu používate
alebo nie, umiestnite ho tak, aby neprekážal pri vedení
automobilu. Ak kábel vediete v blízkosti nôh, zabezpečte
ho napríklad káblovými úchytkami.
*4 RCA kábel (nedodávaný).
*5 Podrobnosti o pripájaní kábla ku káblu spínača
signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy pozri v časti
“Pripájanie kábla parkovacej brzdy ()” ďalej v texte.
6
* Nedemontujte ochranné zariadenie.
7
* Môže byť potrebný samostatný adaptér.
*8 Pred použitím zložte kryt USB konektora.
*9 Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm × 4
*10 Prepájací USB kábel RC-202IPV (nedodávaný). Konektor
pre video výstup pripojte do konektora AUX1 VIDEO IN.
Podrobnosti pozri v návode na použitie RC-202IPV.
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania”
ďalej v texte.
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
*9
Od konektora reproduktorov
v automobile
*5

AUX2 AUDIO
IN
*4
*
Poistka (10 A)
MIC IN*3
*10
8
REMOTE IN*7
AUX1 VIDEO
IN
 *1
*2 od antény v automobile
*10


REAR
VIDEO
OUT
CAMERA
IN
AUX2 VIDEO
IN
*4
*6 Ochranné
zariadenie
REVERSE IN
Príslušenstvo použité v obrázkoch na ilustráciu (nedodávané)
FRONT
AUDIO OUT
AUX1 AUDIO
IN
Predný reproduktor
Výkonový zosilňovač
Cúvacia kamera
USB zariadenie
Zadný reproduktor
Aktívny subwoofer
Monitor
iPod
*4
*4
REAR
AUDIO OUT
SUB OUT
*4
Konektor napájania príslušenstva v automobile
4
Žltý
5
Modrý
6
Oranžovo/
Biely
nepretržité napájanie
napájanie ovládania antény
spínané napájanie osvetlenia
Pozície 1, 2 a 3 nemajú kolíky.
Konektor reproduktorov v automobile
7
8
Červený
Čierny
spínaný zdroj napájania
uzemnenie
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Sivý
4
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
8
4
Nožná parkovacia brzda
5
Ručná parkovacia brzda
A
1
B
2
a
Kábel spínača
signalizácie zatiahnutia
parkovacej brzdy
7
b
a
b
Spony (nedodávané)
Výčnelkom smerom
dovnútra.
a
c
b
Kábel spínača
signalizácie
zatiahnutia
parkovacej brzdy

2
b
a
6
1
Spona (nedodávaná)
B



Do prístrojovej dosky/strednej konzoly

Veľkosť
5 × max. 8 mm
7
A
1
2
Konzola
3
Viac ako 182 mm

Časti dodávané s vašim automobilom
Prístrojová
doska


Viac ako
111 mm
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Jazýčky
Schéma zapojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie akýchkoľvek
iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Handsfree" sady pre
mobilný telefón
 Ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia
parkovacej brzdy
 K príslušenstvu, ako napríklad prenosný
prehrávač médií, herná konzola atď. (nedodávané)
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off).
Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie. Zariadenie
sa úplne a automaticky vypne ak v nastavenom časovom
intervale nezvolíte žiadny zdroj signálu, čím sa predíde vybitiu
autobatérie. Ak nenastavíte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off), po každom vypnutí zapaľovania zatlačte
a pridržte , kým sa nevypne displej.
 Pre pohodlné otváranie/zatváranie predného panela,
jednoduché vkladanie/vyberanie diskov a najmä pre
bezpečné vedenie automobilu je potrebné, aby medzi
predným panelom a radiacou pákou bola dodržaná určitá
vzdialenosť. V závislosti od polohy radiacej páky vo vašom
automobile sa táto vzdialenosť môže líšiť. Pred montážou
zariadenia zvoľte vhodné miesto pre montáž tak, aby ste
mohli automobil viesť bezpečne.
87,8 mm
Radiaca páka
Rada
Na pripojenie voliteľných zariadení môžete použiť RCA kábel
(nedodávaný).
 Do konektora +12 V, ktorý napája zadné svetlo
automobilu (len pri pripájaní cúvacej kamery)
Výstraha
Bezpečnostné upozornenia
 Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu automobilu.
 Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo nadmernej
teplote, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo
pôsobeniu tepelných zdrojov.
 Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou dodávaného
montážneho príslušenstva.
Tlačidlo Reset
Po dokončení montáže a prepojení stlačte tlačidlo Reset
pomocou guľkového pera atď.
 Sklon mikrofónu nastavte do správnej polohy.
 Mikrofón a je možné nainštalovať bez použitia spony b .
V takom prípade pripevnite mikrofón na prístrojovú dosku pomocou
obojstrannej lepiacej pásky c . Pre prípad budúceho použitia si sponu
b odložte.
Zloženie konzoly
Pred montážou zariadenia z neho zložte konzolu .
1 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
2 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Konektor napájania príslušenstva
Červený
Červený
Montáž zariadenia
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného prepájacieho
audio kábla  môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
 Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative Frequency
- Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic Announcement - Dopravné
hlásenia), kábel pre ovládanie elektrickej antény (modrý) dodáva
jednosmerné napätie +12 V.
 Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou
v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel antény (modrý)
alebo napájací kábel príslušenstva (červený) pripojiť k napájaciemu
konektoru anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca automobilu.
 Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú anténu bez spínacieho
relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný
nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
 Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
 Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm a zodpovedajúcim
výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
 Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu, ani
vzájomne neprepájajte konektory pravých a ľavých reproduktorov.
 Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (–)
konektoru pre reproduktory v automobile.
 Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
 Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
 Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel
so záporným pólom (–) pripojený súčasne k pravému aj ľavému
reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo vašom
automobile.
 Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámky k zapojeniu
 Ak sa na displeji zobrazí hlásenie “Output connection failure.“
(Chybné pripojenie výstupu.), skontrolujte či sú reproduktory
a zosilňovač pripojené správne.
 Pri používaní monitora na zadných sedadlách, pripojte kábel spínača
signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy k uzemňovaciemu miestu
(uzemnenie).
Veľkosť
5 × max. 8 mm
Konzola
Pripájanie kábla parkovacej
brzdy
Kábel parkovacej brzdy (svetlozelený) z napájacieho
kábla  pripojte ku káblu spínača signalizácie
zatiahnutia parkovacej brzdy. Umiestnenie kábla okruhu
signalizácie ručnej brzdy sa odlišuje podľa typu
automobilu. Viac podrobností vám poskytne predajca
automobilu alebo predajca spoločnosti Sony.
Inštalácia mikrofónu
Aby bolo možné hlasité (Handsfree) telefonovanie,
je potrebné nainštalovať mikrofón .
Upozornenia
 Mikrofón nevystavujte extrémne vysokým teplotám a vlhkosti.
 Je veľmi nebezpečné, ak dôjde k omotaniu kábla okolo
hriadeľa volantu alebo okolo radiacej páky. Dbajte na to,
aby žiadne časti zariadenia nebránili vedeniu automobilu.
 Ak je váš automobil vybavený air-bagmi alebo iným
bezpečnostným zariadením, pred inštaláciou kontaktuje
autorizovaného predajcu tohto zariadenia alebo predajcu
vášho automobilu.
-A Inštalácia na slnečnú clonu
1
2
3
Namontujte mikrofón a na sponu b .
Sponu b pripnite na slnečnú clonu.
Pripnite spony (nedodávané) a nastavte dĺžku
a umiestnenie kábla tak, aby neprekážal pri
vedení vozidla.
-B Inštalácia na prístrojovú dosku
1
2
3
Namontujte mikrofón a na sponu b a potom
vložte kábel do drážky na spone b .
Sponu b pripevnite na prístrojovú dosku
pomocou obojstrannej lepiacej pásky c .
Pripnite sponu (nedodávanú) a nastavte dĺžku
a umiestnenie kábla tak, aby neprekážal pri
vedení vozidla.
Poznámky
 Pred pripevnením obojstrannej lepiacej pásky c vyčistite pomocou
suchej handričky povrch prístrojovej dosky.
-A Montáž zariadenia pomocou
dodávanej konzoly
1
2
3
Dodávanú konzolu  vložte do prístrojovej dosky.
Pre pevné namontovanie vyhnite jazýčky
smerom von.
Zariadenie namontujte do dodávanej konzoly .
-B Montáž zariadenia v automobiloch
japonskej výroby
Žltý
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
V niektorých automobiloch japonskej výroby môžete
zariadenie namontovať bez dodávanej konzoly. Ak to nie
je možné, obráťte sa na predajcu Sony.
Pri montáži zariadenia na konzoly predinštalovanej
v automobile použite dodávané skrutky  a podľa
značky vášho automobilu použite príslušné otvory
na skrutky: T pri značke TOYOTA, M pri značke
MITSUBISHI a N pri značke NISSAN.
Červený
Žltý
Poznámky
 Aby ste predišli nesprávnej činnosti, používajte len dodávané skrutky .
 Na tlačidlá na zariadení netlačte príliš veľkou silou.
 Netlačte na LCD displej.
 Pred montážou skontrolujte, či sa na zariadení nič nenachádza.
Žltý
Červený
Žltý
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržité napájanie
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania príslušenstva sa môže v závislosti
od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora
vo vašom automobile skontrolujte, či zapojenie
zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri
základné typy konektorov (obrázok nižšie). Je možné, že
bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla
konektora napájacieho kábla zariadenia .
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení
napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto
návode, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Automobil bez pozície ACC na skrinke
zapaľovania
Download PDF

advertising