Sony | MEX-BT2500 | Sony MEX-BT2500 Návod na použitie

MEX-BT2500_SK.book Page 1 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
3-100-199-21 (1)
Bluetooth™
audio systém
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16.
MEX-BT2500
© 2007 Sony Corporation
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_02-02_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 2 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte
toto zariadenie len na prístrojovú dosku
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Týmto spoločnosť Sony Corp. vyhlasuje, že
zariadenie MEX-BT2500 je v súlade so
základnými požiadavkami a inými relevantnými
ustanoveniami Smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
0
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického vypínania
(str. 16).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (OFF) tak, aby
sa vyplo zobrazenie na displeji.
2
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_03-03_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 3 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Obsah
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bluetooth funkcie
Začíname
Bluetooth operácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Párovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ikony Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prepojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zapnutie výstupného Bluetooth signálu
tohto zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pripojenie mobilného telefónu . . . . . . . . . . 14
Pripojenie audio zariadenia . . . . . . . . . . . . 14
Hlasitý hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Príjem hovorov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vytáčanie hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prenos hovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zvukový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Počúvanie zvuku z audio
zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovládanie audio zariadenia prostredníctvom
tohto zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zrušenie registrácie všetkých spárovaných
zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Príprava diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . 5
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie úrovne hlasitosti jednotlivých
zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 7
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diaľkové ovládanie RM-X304 . . . . . . . . . . . 8
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . 10
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . 10
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . 10
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . 10
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie vyváženia zvuku
— BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . .
16
16
16
16
17
17
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
18
18
18
19
20
20
21
22
23
3
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 4 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
Bluetooth™ audio systému Sony. Vaše cesty
vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA disky (aj s CD
TEXT*), CD-R/CD-RW disky (MP3/WMA/
AAC súbory zapísané metódou Multi Session
(str. 18)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
– Môžete počúvať FM stanice so systémom
Radio Data System (RDS).
• Bluetooth funkcie
– Hlasité hovory (tzv. Handsfree) z mobilného
telefónu v automobile. Pomocou zariadenia
dokážete odpovedať na hovor a opätovne
volať.
– Zvukový tok z mobilného telefónu alebo
prenosného audio zariadenia.
– Podpora profilov HFP 1.0, HSP, A2DP
a AVRCP.
• Nastavenie zvuku
– EQ lite: Môžete zvoliť ľubovoľnú krivku
zo 6 predvolených kriviek ekvalizéra.
• Pripojenie doplnkového zariadenia
Vstupný konektor AUX v prednej časti
zariadenia umožňuje pripojiť prenosné audio
zariadenie.
Názov Bluetooth a logá sú vlastníctvom
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Corporation ich na akékoľvek účely
používa na základe licencie. Ostatné obchodné
značky a ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NIE JE V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME,
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, UJMY
ALEBO ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE
Z AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA TOHTO
ZARIADENIA ALEBO INÉHO ZARIADENIA
SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TOHTO
ZARIADENIA, JEHO HARDVÉRU A/ALEBO
SOFTVÉRU.
Dôležité upozornenie!
Bezpečnosť a správne používanie
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne
povolené spoločnosťou Sony vedú k strate záruky.
Pred používaním zariadenia sa informujte
o platných miestnych predpisoch a normách
upravujúcich prevádzku Bluetooth zariadení.
Vedenie vozidla
Informujte sa o platných miestnych predpisoch
a normách upravujúcich používanie mobilných
telefónov a hlasitých sád (Handsfree) počas vedenia
motorových vozidiel.
Venujte vždy maximálnu pozornosť premávke
a ak si to situácia vyžaduje, pred volaním alebo
prijatím hovoru odstavte vozidlo mimo cesty.
Prepojenie s inými zariadeniami
Z dôvodu získania presných bezpečnostných
informácií si pred pripojením k inému zariadeniu
prečítajte návod na použitie pripájaného zariadenia.
* CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA),
ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku,
meno interpreta a názvy skladieb.
4
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 5 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Pôsobenie rádiovej frekvencie
RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne
nainštalované alebo nevhodne tienené elektronické
systémy v automobile, ako je napr. elektronické
vstrekovanie, elektronický ABS systém,
elektronické obmedzovače rýchlosti alebo airbagy.
Inštaláciu alebo servis týchto zariadení realizujú
výrobcovia/predajcovia automobilu. Nesprávna
inštalácia alebo servisný zásah môže byť
nebezpečný a môže viesť k strate záruky.
Informácie, či mobilný telefón neovplyvní činnosť
zariadení v automobile, vám poskytne výrobca
vozidla.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové
zariadenia vo vozidle namontované správne
a či správne fungujú.
Tiesňové hovory
Toto Bluetooth Handsfree a elektronické zariadenie
pripojené k Handsfree zariadeniu komunikujú
prostredníctvom rádiových signálov, mobilných
a pozemských sietí a tiež pomocou užívateľsky
nastavených funkcií, pri ktorých nie je možné
zaručiť trvalé prepojenie vo všetkých podmienkach.
Preto sa obzvlášť v prípade potreby súrnej
komunikácie (napr. volanie zdravotnej pohotovosti)
nespoliehajte výhradne na žiadne elektronické
zariadenie.
Aby bolo možné volať a prijímať hovory, zariadenia
musia byť zapnuté a v dosahu dostatočne silného
signálu.
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach, alebo pri určitých používaných
službách/funkciách.
Zistite si tieto informácie u miestnych
prevádzkovateľov sietí.
Začíname
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel a pomocou špicatého
predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte tlačidlo
RESET.
Tlačidlo
RESET
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Príprava diaľkového ovládania
Pred prvým použitím diaľkového ovládania
odstráňte izolačný prvok.
5
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 6 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním ovládača Select nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (DSPL).
5
Stlačte tlačidlo Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším
stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 4 nastavte hodinu a minúty stláčaním M
alebo m.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 12).
Nastavenie úrovne hlasitosti
jednotlivých zariadení
Ak pripájate prenosné audio zariadenie cez
Bluetooth rozhranie alebo vstupný konektor
AUX, odporúčame nastaviť úroveň hlasitosti
pripojeného zariadenia, alebo nastaviť úroveň
hlasitosti každého pripojeného zariadenia cez
ponuku Setup v tomto zariadení.
Pozri “Nastavenie úrovne hlasitosti” (str. 15)
pre Bluetooth zariadenia a “Nastavenie úrovne
hlasitosti” (str. 17) pre zariadenia pripojené cez
konektor AUX.
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál.
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte tlačidlo , potom panel jemne
vytiahnite smerom k vám.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo
pod zadným sklom zaparkovaného vozidla.
6
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 7 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
7
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 8 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
12 3
4
5
6
7 8
OFF
BLUETOOTH
PUSH SELECT /
SOURCE
EQ
SEEK
AUX
SEEK
MODE
PTY
DIM
DSPL
ALBM
1
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
AF/ TA
MEX-BT2500
9 q; qa qs qd
qf
qj
qg qh
qk
RESET
Diaľkové ovládanie RM-X304
1
4
ql
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
wa
qs
ws
+
wd
–
qd
w;
8
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
wf
wg
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých čísla
sú za popisujúcim textom. Tlačidlá na diaľkovom
ovládaní zodpovedajúce tlačidlám na zariadení
majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na zariadení.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia; vypnutie zdroja zvuku.
B Tlačidlo EQ (ekvalizér)/BLUETOOTH 16
CD/Rádio/Bluetooth audio:
Výber typu ekvalizéra (XPLOD,
NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL,
CUSTOM alebo OFF (vypnutie)).
Vypnutie:
Zapnutie/vypnutie Bluetooth signálu, párovanie.
C Ovládač hlasitosti/Tlačidlo Select/
(Handsfree) 14, 16
Nastavenie hlasitosti (otáčanie); Výber
nastaviteľnej položky (zatlačenie
a pridržanie); Príjem/ukončenie hovoru
(stlačenie).
D Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia; Zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth
telefón).
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 9 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
E Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor). Prehrávanie
sa začne automaticky.
F Displej
G Vstupný konektor AUX 17
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
H Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
I Tlačidlo
(uvoľnenie predného
panela) 6
J Tlačidlo PTY (typ programu) 12
Výber typu programu (PTY) v RDS.
K Tlačidlá SEEK –/+
CD:
Prepínanie skladieb (stlačenie); Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené); Zrýchlený posuv v skladbe
vpred/vzad (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie);
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
Bluetooth audio zariadenie*1:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
L Tlačidlo MODE 10
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
M Tlačidlo DSPL (displej)/DIM
(stmavnutie) 10, 11
Zmena zobrazených položiek (stlačenie);
Zmena jasu displeja (zatlačenie a pridržanie).
N Číselné tlačidlá
CD:
(1)/(2): ALBM –/+*2
Prepínanie albumov (stlačenie); súvislé
prepínanie albumov (zatlačenie
a pridržanie).
(3): REP 10
(4): SHUF 10
(6): PAUSE*3
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie);
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Bluetooth audio zariadenie*1:
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
O Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - dopravné správy) 11
Nastavenie AF a TA pri RDS staniciach.
P Senzor diaľkového ovládania
Q Tlačidlo RESET (umiestnené za predným
panelom) 5
R Mikrofón 14
Poznámka
Nezakrývajte mikrofón, funkcia hlasitého hovoru
(Handsfree) nemusí fungovať správne.
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní
nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné
funkcie. Pred použitím odstráňte izolačný prvok
(str. 5).
ql Tlačidlá < (.)/, (>)
Rovnako ako tlačidlo (SEEK) –/+ na zariadení.
w; Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti.
wa Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
ws Tlačidlo SEL (Select - výber)
(Handsfree)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
wd Tlačidlá M (+)/m (–)
Ovládanie CD - rovnako ako (1)/(2)
(ALBM –/+) na zariadení.
wf Tlačidlo SCRL (rolovanie) 10
Rolovanie položky na displeji.
wg Číselné tlačidlá
Príjem uložených staníc (stlačenie);
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
*1 Ak je pripojené Bluetooth audio zariadenie
(s podporou AVRCP Bluetooth technológie).
V závislosti od zariadenia nemusia byť niektoré
operácie dostupné.
*2 Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
*3 Pri prehrávaní v tomto zariadení.
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výmene batérie pozri “Výmena lítiovej
batérie v diaľkovom ovládaní” na str. 20.
9
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 10 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
CD prehrávač
Rádio
Zobrazované položky
Uloženie staníc do pamäte a ich
príjem
Upozornenie
Číslo skladby/Uplynutý prehrávací čas,
Názov disku/interpreta, Číslo albumu*1,
Názov albumu, Názov skladby, Textová
informácia* 2, Hodiny
*1 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
*2 Pri prehrávaní MP3 sa zobrazuje ID3 tag,
pri prehrávaní WMA sa zobrazuje WMA tag.
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory.
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc
— BTM
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým
sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
3
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BTM”.
4
Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Pre zmenu zobrazených položiek stlačte
(DSPL). Pre rolovanie položiek nastavte
“A.SCRL-ON” (str. 16).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti
o súboroch MP3/WMA pozri str. 18.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Manuálne uloženie staníc
1
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DISC
disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF-OFF”.
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), kým sa nezobrazí
“MEMORY”.
Na displeji sa zobrazí číslo zvolenej predvoľby.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie
AF/TA (str. 11).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK)
–/+, aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, akonáhle zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte, až
kým nenaladíte požadovanú stanicu.
10
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 11 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) –/+ pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) –/+
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne
ladenie).
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
Nastavenie AF a TA
RDS
1
Popis
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
Zobrazované položky
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
A
B
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
A Frekvencia*1 (Názov stanice), Číslo
predvoľby, Hodiny, RDS dáta
B TA/TP*2
*1 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
*2 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
Pre zmenu zobrazených položiek A stlačte
(DSPL).
Služby RDS
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do
pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
Predvolenie úrovne hlasitosti
dopravného spravodajstva
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice,
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
1 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti.
2 Zatlačte a pridržte tlačidlo (AF/TA), kým sa
nezobrazí “TA”.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj zvuku.
Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť
dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
11
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 12 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Keď je funkcia AF zapnutá: Výrobné nastavenie
zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť,
takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu
stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (str. 17).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link (len pre Veľkú
Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Výber PTY
1
Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Nenáročná hudba), LIGHT M (Ľahká
klasika), CLASSICS (Vážna hudba),
OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER
(Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN
(Vysielanie pre deti), SOCIAL A (Spoločenské
udalosti), RELIGION (Náboženstvo),
PHONE IN (Telefonáty poslucháčov),
TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas),
JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 16).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčajte tlačidlo (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu.
3
Stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
12
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 13 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
4
Bluetooth funkcie
Bluetooth operácie
Aby bolo možné používať funkciu Bluetooth, je
potrebný nasledovný postup.
1 Párovanie:
Ak vzájomne prepájate Bluetooth zariadenia
prvýkrát, je potrebná ich vzájomná
registrácia. Nazýva sa to “párovanie”. Táto
registrácia (párovanie) je potrebná len
prvýkrát, pretože ďalšíkrát sa už toto
zariadenie a ostatné zariadenia rozpoznajú
automaticky. Spárovať môžete až 8 zariadení.
(V závislosti od zariadenia bude možno
potrebné zadať kód (heslo) pre každé
pripojenie.)
2 Prepojenie
Niekedy sa môže prepojenie zaviesť
po spárovaní automaticky. Ak chcete
zariadenie používať po vykonaní spárovania,
vytvorte prepojenie.
3 Tok signálu hovoru/hudby
Po prepojení je možné volať s mobilným
telefónom a počúvať hudbu.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
5
Ak je na displeji pripájaného
zariadenia zobrazená výzva na zadanie
kódu*, zadajte “0000”.
Zadajte kód.
XXXX
“0000”
Toto a Bluetooth zariadenie si vzájomne
vymenia a uložia informácie a po spárovaní
je toto zariadenie pripravené na prepojenie
s príslušným zariadením.
Párovanie
Najskôr vzájomne zaregistrujte (“spárujte”)
BLUETOOTH zariadenie (mobilný telefón atď.)
a toto zariadenie. Spárovať môžete až 8 zariadení.
Po vykonaní spárovania nie je už potrebné
opätovné párovanie.
1
Nastavte Bluetooth zariadenie do
režimu vyhľadávania tohto zariadenia.
Na displeji pripájaného zariadenia sa zobrazí
zoznam detegovaných zariadení.
Na pripájanom zariadení sa zobrazí toto
zariadenie ako “XPLOD”.
Bliká “ ” a po dokončení párovania bude
indikácia svietiť nepretržite.
Stlačte (OFF).
Musí sa zobraziť predvádzanie alebo hodiny.
Ak sú zariadenie aj displej vypnuté, je
nastavená funkcia automatického vypnutia
(Auto Off), zatlačte a pridržte (OFF) tak, aby
sa zariadenie zaplo.
6
2
Bluetooth zariadenie umiestnite do
vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.
3
Zatlačte a pridržte (EQ/BLUETOOTH),
kým bliká “ ” (cca 7 sekúnd).
Zariadenie sa prepne do pohotovostného
režimu pre párovanie.
Poznámka
Kým sa zavádza prepojenie, udržuje sa pohotovostný
režim pre párovanie.
Nastavte Bluetooth zariadenie do
režimu prepojenia s týmto zariadením.
Po prepojení sa zobrazí “ ” alebo “ ”.
* Kód sa môže v závislosti od zariadenia zobrazovať
pod názvom “Passkey”, “PIN code”, “PIN number”
alebo “Password” atď.
Bliká
13
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 14 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Ikony Bluetooth
V zariadení sa používajú nasledovné ikony.
Svieti:
Bluetooth signál aktívny
Pohotovostný režim párovania
Bliká:
Nesvieti: Bluetooth signál vypnutý
Svieti:
Prepojenie úspešné
Bliká:
Prepájanie
Nesvieti: Bez prepojenia
Svieti:
Prepojenie úspešné
Bliká:
Prepájanie
Nesvieti: Bez prepojenia
Poznámka
Počas toku Bluetooth audio signálu (hudba) nie je
možné prepojiť toto zariadenie s mobilným telefónom
z tohto zariadenia. Prepojenie vykonajte z mobilného
telefónu. Prehrávaný zvuk môže byť rušený šumom
z prepájania.
Rada
Keď je Bluetooth signál aktívny: Keď zapnete
zapaľovanie, zariadenie automaticky rozpozná
naposledy pripojený mobilný telefón. Automatické
prepojenie však závisí tiež od technických vlastností
telefónu. Ak sa zariadenie automaticky neprepojí,
prepojenie vykonajte manuálne.
Pripojenie audio zariadenia
Prepojenie
Ak bolo párovanie úspešné, postupujte od tohto
postupu.
1
Bluetooth signál musí byť na tomto
zariadení aj audio zariadení zapnutý.
2
Prepojte toto zariadenie s audio
zariadením z audio zariadenia.
Po zavedení prepojenia sa zobrazí “ ”.
Zapnutie výstupného Bluetooth
signálu tohto zariadenia
Ak chcete používať Bluetooth funkciu, zapnite
výstupný Bluetooth signál tohto zariadenia.
1
Keď je zariadenie vypnuté, zatlačte
a pridržte (EQ/BLUETOOTH), kým sa
nerozsvieti “ ” (cca 3 sekundy).
Bluetooth signál sa zapne.
Pripojenie mobilného telefónu
1
2
Bluetooth signál musí byť na tomto
zariadení aj mobilnom telefóne
zapnutý.
Na mobilnom telefóne sa pripojte
k tomuto zariadeniu.
Po prepojení sa zobrazí “ ”.
Pripojenie k naposledy pripojenému
audio zariadeniu z tohto zariadenia
1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení
aj audio zariadení zapnutý.
2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT AUDIO”.
3 Stlačte (6).
Počas zavádzania prepojenia bliká “ ”.
Po prepojení bude “ ” svietiť nepretržite.
Hlasitý hovor
Príjem hovorov
Pri prichádzajúcom hovore bude z reproduktorov
v automobile zaznievať vyzváňanie. Najskôr
však musí byť toto zariadenie prepojené
s mobilným telefónom.
1
Pripojenie k naposledy pripojenému
mobilnému telefónu z tohto
zariadenia
14
1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení
aj mobilnom telefóne zapnutý.
2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí “BT
PHONE”.
3 Stlačte
(Handsfree).
Počas zavádzania prepojenia bliká “ ”.
Po prepojení bude “ ” svietiť nepretržite.
Keď zaznie zvonenie prijatého hovoru,
stlačte (Handsfree).
Hovor sa začne.
Ukončenie hovoru
Znova stlačte
(Handsfree).
Ak nechcete prichádzajúci hovor prijať, zatlačte
a pridržte (Handsfree) na 2 sekundy.
Poznámka
Mikrofón zariadenia je umiestnený na zadnej časti
predného panela (str. 9). Mikrofón nezakryte napr.
páskou a pod.
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 15 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Vytáčanie hovorov
V prípade volania z tohto zariadenia je možné
použiť len funkciu opätovného volania (Redial).
3 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “BT AU”
a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň
hlasitosti pre vstupný signál (–8 dB až +18 dB).
1
Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT PHONE”.
2
Ovládanie audio zariadenia
prostredníctvom tohto zariadenia
Zatlačte a pridržte (Handsfree)
na cca 3 sekundy alebo viac.
Hovor sa začne.
Na tomto zariadení môžete vykonať nasledovné
operácie, ak audio zariadenie podporuje profil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológie. (Ovládanie závisí od
audio zariadenia.)
Ukončenie hovoru
Znova stlačte
(Handsfree).
Pre hovor na iné číslo použite mobilný telefón
a potom hovor preneste.
Podrobnosti o prenose hovoru pozri ďalej.
Prenos hovoru
Ak chcete aktivovať/deaktivovať príslušné
zariadenie (toto zariadenie/mobilný telefón),
vykonajte nasledovné.
1
Zatlačte a pridržte (Handsfree),
alebo použite telefón.
Podrobnosti o ovládaní mobilného telefónu pozri
v jeho návode na použitie.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu sa môže pri pokuse
preniesť hovor zrušiť Handsfree prepojenie.
Zvukový tok
Počúvanie zvuku z audio
zariadenia
Môžete počúvať zvuk z audio zariadenia cez toto
zariadenie, ak audio zariadenie podporuje profil
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Bluetooth technológie.
Pre
Stlačte
Prehrávanie
(6) (PAUSE) na tomto
zariadení.
Pozastavenie
(6) (PAUSE)* na tomto
zariadení.
Prepínanie
skladieb
SEEK –/+ (./>)
[jedenkrát pre každú skladbu]
* V závislosti od zariadenia môže byť potrebné dvojité
stlačenie.
Iné než uvedené operácie je potrebné vykonávať
na audio zariadení.
Poznámka
Aj keď prepnete zdroj signálu na tomto zariadení,
prehrávanie na audio zariadení sa nezastaví.
Rada
Môžete pripojiť mobilný telefón s podporou profilu
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ako audio
zariadenie a počúvať hudbu.
Zrušenie registrácie všetkých
spárovaných zariadení
1
Stlačte(OFF)
Toto zariadenie sa vypne.
2
Ak svieti “ ”, zatlačte a pridržte
(EQ/ BLUETOOTH), kým “ ” nezhasne.
Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT AUDIO”.
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
3
3
4
Na audio zariadení spustite
prehrávanie.
4
5
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
Stlačte (SEEK) +.
Spustí sa resetovanie.
Zrušenie všetkých registrácií trvá cca 8 sekúnd.
Kým bliká “INITIAL”, nevypínajte zariadenie.
1
2
Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BTM INIT”.
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na tomto
zariadení aj na Bluetooth audio zariadení.
1 Spustite prehrávanie na Bluetooth audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
2 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na zariadení.
15
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 16 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BAL” alebo “FAD”.
Položky sa prepínajú nasledovne:
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
3
LOW*1 t HI*1 t BAL (ľavé-pravé) t
FAD (predné-zadné) t AUX*2 t BT AU*3
Otáčaním ovládača Select zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Nastavenie vyváženia zvuku
— BAL/FAD
1
*1 Keď je aktívny ekvalizér EQ lite (str. 16).
*2 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX (str. 17).
*3 Keď je aktívny zdroj zvuku Bluetooth audio (str. 15).
2
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
Otáčaním ovládača Select nastavte
zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Pomocou diaľkového ovládania
Pre nastavenie zvolenej položky stláčajte v kroku 2
<, M, , alebo m.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ lite
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ lite
umožňuje vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
(EQ) zvoľte “CUSTOM”.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW” alebo “HI”.
3
Otáčaním ovládača Select nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Pomocou diaľkového ovládania
Pre nastavenie zvolenej položky stláčajte v kroku 3
<, M, , alebo m.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
Pomocou diaľkového ovládania
Pre zvolenie nastavenia v kroku 3 stláčajte < alebo ,.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” označuje výrobné nastavenie.
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 6)
CT (Presný čas)
Nastavenie “CT-ON” alebo “CT-OFF” (z)
(str. 11, 12).
BEEP (Pípanie)
Nastavenie “BEEP-ON” (z) alebo “BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Zapnutie “AUX-A-ON” (z) alebo vypnutie
“AUX-A-OFF” zobrazovania zdroja zvuku
AUX (str. 17).
A.OFF (Automatické úplné vypínanie)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase,
keď je zariadenie vypnuté: “A.OFF-NO” (z),
“A.OFF-30S (sekundy)”, “A.OFF-30M
(minúty)” alebo “A.OFF-60M (minúty)”.
DEMO*1 (Predvádzanie)
Nastavenie “DEMO-ON” (z) alebo “DEMO-OFF”.
DIM (Jas displeja)
Úprava intenzity osvetlenia displeja.
– “DIM-ON”: Stmavnutie displeja.
– “DIM-OFF” (z): Displej netmavne.
A.SCRL (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie zobrazenej položky
po zmene albumu/skladby.
– “A.SCRL-ON” (z): Rolovanie.
– “A.SCRL-OFF”: Rolovanie vypnuté.
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “LOCAL-ON” : Ladenie len staníc
s najsilnejším signálom.
– “LOCAL-OFF” (z): Normálne ladenie.
16
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 17 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
MONO (Monofonický režim)*2
Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte
monofonický režim príjmu.
– “MONO-ON” : Počúvanie stereo vysielania
monofonicky.
– “MONO-OFF” (z): Počúvanie stereo
vysielania stereofonicky.
REG*2 (Regionálne)
Nastavenie “REG-ON” (z) alebo “REG-OFF”
(str. 12).
LOUD (Zvýraznenie)
Kvalitný zvuk aj pri nízkej hlasitosti.
– “LOUD -ON” : Zvýraznenie nízkych aj
vysokých tónov.
– “LOUD -OFF” (z) : Vypnutie zvýraznenia
nízkych aj vysokých tónov.
BTM (str. 10)
BT INIT*1 (str. 15)
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom
zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk
v automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná
na tomto zariadení aj na prenosnom audio
zariadení. Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na zariadení.
3 Pripojte zariadenie.
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
AUX
AUX
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na zariadení.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
Zobrazí sa “FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na zariadení.
5 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “AUX”
a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň
hlasitosti pre vstupný signál (8 dB až +18 dB).
17
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 18 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte
zariadenie mimo prevádzky približne hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Aby nedošlo k znečisteniu disku, nedotýkajte
sa jeho povrchu. Disk uchopte vždy za okraje.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch,
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo
pod zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho od stredu
k okrajom v smere šípok.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky,
alebo antistatické spreje určené
pre klasické platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od
zariadenia, na ktorom boli nahrávané, prípadne
v závislosti od povahy disku) sa nemusia v tomto
zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné
so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať
v tomto zariadení.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
Súbory MP3/WMA
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov. Súbor
sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio, je
ďalší štandard formátu na kompresiu audio súborov.
Komprimuje údaje z audio CD disku na cca 1/22*
pôvodnej veľkosti.
* Len pre 64 kb/s
18
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia
sa disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať 8 cm CD disky.
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– Priečinky (Albumy): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– Súbory MP3/WMA (skladby) a priečinky
na disku: 300 (ak názvy priečinkov/súborov
pozostávajú z mnohých znakov, možný počet
súborov/priečinkov môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 64 (Romeo).
• ID3 tag verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID tag je 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1)
alebo 63/126 znakov (ver. 2.2, 2.3 a 2.4).
Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 19 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA
Poznámky
• Pri pomenúvaní súborov MP3/WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”/“.wma”.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA s variabilným
dátovým tokom (VBR), alebo pri zrýchlenom posuve
v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý prehrávací čas
nemusí zobraziť presne.
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len
prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie) (ostatné
formáty sa vynechajú). Priorita formátov je: CD-DA,
a MP3/WMA.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa
len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA, prehrá
sa Session (sekcia) so záznamom vo formáte MP3/
WMA. Ak disk neobsahuje žiadne dáta v niektorom
z týchto formátov, zobrazí sa “NO MUSIC”.
Poznámky k súborom MP3
• Pred používaním disku v zariadení disk uzatvorte.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým
tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Poznámky k súborom WMA
• Nie je možné prehrávať súbory s bezstratovou
kompresiou.
• Nie je možné prehrávať súbory s ochranou
autorských práv.
Bluetooth funkcie
Bluetooth technológia
• Bezdrôtová Bluetooth technológia je
úzkopásmová bezdrôtová technológia, ktorá
umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi
digitálnymi zariadeniami ako napr. mobilný
telefón a náhlavná súprava. Bezdrôtová Bluetooth
technológia funguje v dosahu cca 10 m.
Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré
zariadenia je však možné pripojiť k viacerým
zariadeniam naraz.
• Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel,
pretože BLUETOOTH technológia je bezdrôtová
technológia, a ani nie je potrebné umiestniť
zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej
technológii. Zariadenia môžete napríklad používať
aj keď sú v batohu alebo vo vrecku.
• BLUETOOTH technológia je medzinárodný
štandard podporovaný a využívaný miliónmi
spoločností po celom svete.
Bluetooth komunikácia
• Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje
v dosahu cca 10 m.
Maximálny komunikačný dosah závisí
od prekážok (osoby, kov, stena atď.) alebo
elektromagnetického prostredia.
• Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť citlivosť
Bluetooth komunikácie.
– Medzi týmto a Bluetooth zariadením sú osoby,
kov alebo stena.
– V blízkosti tohto zariadenia sa používa
zariadenie pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz
(napr. bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový
telefón alebo mikrovlnná rúra).
• Keďže Bluetooth a bezdrôtové LAN
(IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú
frekvenciu, môže sa vyskytnú mikrovlnné rušenie
s následkom narúšania rýchlosti komunikácie,
šumu alebo nesprávneho prepojenia, ak toto
zariadenie používate v blízkosti LAN zariadenia.
V takomto prípade vykonajte nasledovné.
– Používajte toto zariadenie minimálne 10 m
od bezdrôtového LAN zariadenia.
– Ak toto zariadenie používate v menšej blízkosti
než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia,
vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.
– Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie
k Bluetooth zariadeniu.
• Mikrovlny vyžarované Bluetooth zariadením
môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických
zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných
miestach vypnite toto aj Bluetooth zariadenie,
pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.
– V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach,
vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach.
– V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov.
• Toto zariadenie podporuje bezpečnostné štandardy,
ktoré sú v súlade s Bluetooth štandardmi, aby sa
zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní
bezdrôtovej technológie Bluetooth, v závislosti
od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať.
Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie
Bluetooth buďte obozretní.
• Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth
komunikácii.
• Prepojenie so všetkými Bluetooth zariadeniami
nie je možné zaručiť.
– Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth
štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth
SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie
disponujúce Bluetooth funkciou.
– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným
Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa
v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného
zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia
pracovať správne.
– Počas hlasitého hovoru (Handsfree) sa
v závislosti od zariadenia alebo prostredia
komunikácie môže vyskytovať šum.
• V závislosti od pripojeného zariadenia môže
začatie komunikácie určitý čas trvať.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
19
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 20 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Ostatné
Výmena poistky
• V závislosti od vlastností rádiových vĺn a miesta,
kde sa zariadenie používa, nemusí využívanie
Bluetooth zariadenia fungovať.
• Ak máte pri používaní Bluetooth zariadenia
zvláštne pocity, ihneď ho prestaňte používať.
Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Údržba
Poistka (10 A)
Čistenie konektorov
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala
vydržať cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia
v závislosti od podmienok používania.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového
ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte
predný panel (str. 6) a očistite konektory čistiacou
tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš
netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Stranou + nahor
2
c
1
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
Zariadenie
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt .
1 Vyberte predný panel (str. 6).
2 Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného
krytu .
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
Kľúče vložte správne
podľa obrázka.
20
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 21 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
3 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte
ochranný kryt .
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 μV, LW: 40 μV
Bezdrôtová komunikácia
2
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
Komunikačný systém:
Bluetooth štandard ver. 2.0
Výstup:
Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný dosah:
Bez prekážok cca 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulácia: FHSS
Kompatibilné Bluetooth profily*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.0
HSP (Headset Profile)
*1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti
od faktorov ako prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, vlastnosti antény,
operačný systém, softvérová aplikácia atď.
*2 Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob
Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Výstupy: Výstupy pre reproduktory
(bezpečnostné konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 95 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Výstup:
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej
antény
Vstupy:
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 100 Hz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Loudness (Zvýraznenie):
+ 9 dB pri 100 Hz
+ 5 dB pri 10 kHz
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X304
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
pokračovanie na nasledujúcej strane t
21
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 22 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Právo na zmeny vyhradené.
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je zapnutá funkcia ATT (str. 9).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
Zvukový signál je vypnutý (str. 16).
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Kábel napájania alebo autobatéria je odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín je vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Tmavnutie je nastavené na “DIM-ON” (str. 16).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní (OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým
sa displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 20).
Funkcia automatického úplného vypnutia
nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
22
Ovládanie diaľkovým ovládaním nefunguje.
Odstráňte izolačný prvok (str. 5).
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 18).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA (str. 18).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá
dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 16).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než
45° na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Disk sa nevysunie.
Stlačte Z (vysunutie) (str. 9).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo kábel
napájania príslušenstva (červený) k anténovému
zosilňovaču (iba ak má váš automobil zabudovanú
FM/MW/LW anténu v zadnom/bočnom okne).
• Skontrolujte zapojenie výsuvnej antény.
• Výsuvná anténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie kábla ovládania výsuvnej
elektrickej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania
(Local seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 16).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “MONO-ON” (str. 17).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2500_SK.book Page 23 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 17).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 17).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 11).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 11).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “--------”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Bluetooth funkcie
Pripájané zariadenie nenašlo toto zariadenie.
• Pred párovaním nastavte toto zariadenie do
pohotovostného režimu pre párovanie.
• Počas pripájania Bluetooth zariadenia nie je možné
toto zariadenie zistiť z iného zariadenia. Odpojte
aktuálne zapojenie a vyhľadajte toto zariadenie
z iného zariadenia.
• Pri párovaní musí byť výstupný Bluetooth signál
zapnutý (str. 14).
Pripojenie nie je možné.
• Prepojenie vykonajte z Bluetooth zariadenia alebo
naopak, prepojenie sa zavádza z jednej strany
(z tohto alebo Bluetooth zariadenia), nikdy nie
z oboch naraz.
• Skontrolujte postupy párovania a prepojenia
v návode na použitie iného zariadenia atď.
a vykonajte postup znova.
Hlasitosť hovoru účastníka je nízka:
Nastavte úroveň hlasitosti.
Pri konverzácii cez mobilný telefón sa
vyskytuje ozvena pri spätnej väzbe a šum.
• Znížte hlasitosť.
• Ak je okolitý šum hlasný, skúste ho redukovať.
Napr.: Ak je otvorené okno a počuť ruch premávky
atď., zatvorte okno. Ak počuť hluk klimatizácie,
stlmte ju.
Telefón nie je pripojený.
Keď sa prehráva Bluetooth audio signál, telefón
sa nepripojí, ani keď stlačíte
(Handsfree).
t Pripojte zariadenie z mobilného telefónu.
Kvalita zvuku z telefónu je nízka.
Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok príjmu
mobilného telefónu.
t Ak je príjem nekvalitný, premiestnite sa s vozidlom
na miesto, kde je signál operátora kvalitnejší.
Hlasitosť pripojeného audio zariadenia je nízka
(vysoká).
Úroveň hlasitosti závisí od audio zariadenia.
t Nastavte hlasitosť na pripojenom audio zariadení
alebo tomto zariadení.
Počas prehrávania z Bluetooth audio
zariadenia vypadáva zvuk.
• Zmenšite vzdialenosť medzi týmto a Bluetooth audio
zariadením.
• Ak je Bluetooth audio zariadenie uložené v puzdre,
ktoré ruší signál, vyberte ho počas používania
z puzdra.
• V blízkosti používate niekoľko Bluetooth alebo iných
zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
t Vypnite iné zariadenia.
t Zmenšite vzdialenosť od iných zariadení.
• Počas zavádzania prepojenia krátkodobo vypadáva
zvuk. Nejde o poruchu.
Pripojené Bluetooth audio zariadenie sa nedá
ovládať.
Skontrolujte, či pripojené Bluetooth audio zariadenie
podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nefungujú.
Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje dané
funkcie.
Nečakane sa odpovie na hovor.
Telefón je nastavený na automatické odpovedanie
na hovor.
Počas hlasitého (Handsfree) hovoru
sa z reproduktorov v automobile
nereprodukuje zvuk.
Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu, nastavte
telefón tak, aby sa zvuk reprodukoval z reproduktorov
v automobile.
Pri resetovaní sa zobrazí “OFF BT”.
Stlačte (OFF). Zatlačte a pridržte (EQ/BLUETOOTH),
kým sa “ ” nevypne. Potom resetujte znova.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
ERROR
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
FAILURE
Reproduktory nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
23
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2500_SK.book Page 24 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
L. SEEK +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim
miestneho vyhľadávania (Local Seek).
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu
pre aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK”).
NO INFO
Súbor MP3/WMA neobsahuje zapísanú textovú
informáciu.
NO MUSIC
Disk neobsahuje audio súbory.
t Vložte audio CD disk.
NO NAME
Album/skladba neobsahuje názov skladby.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať
aj viac než minútu.
PUSH EJT
CD mechaniku nie je možné z dôvodu nejakého
problému ovládať.
t Stlačte Z (vysunutie) (str. 9).
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Podporná stránka
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte
najnovšie informácie o tomto zariadení,
navštívte web-stránku:
http://esupport.sony.com
http://www.sony.com/xplod
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
24
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT2500_SK\Fm\SK_04-25_MEX-BT2500.fm
masterpage:Žiadny
MEX-BT2500_SK.book Page 25 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
MEX-BT2500
3-100-199-21 (1)
MEX-BT2500_SK.book Page 26 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
MEX-BT2500_SK.book Page 27 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
MEX-BT2500_SK.book Page 28 Tuesday, February 6, 2007 10:19 PM
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie
informácie o tomto zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF