Sony | MEX-N6002BD | Sony MEX-N6002BD CD prijímač s rádiom DAB a bezdrôtovou technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

4-687-334-21(1) (SK)
Zvukový systém
Bluetooth®
Ak chcete zrušiť zobrazenie ukážky (DEMO), pozrite si s. 19.
Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na s. 32.
MEX-N6002BD
Návod na použitie
SK
Z bezpečnostných dôvodov si jednotku
nainštalujte do palubnej dosky vozidla, pretože
zadná strana jednotky sa počas používania
zahrieva.
Podrobné informácie nájdete v časti Pripojenie
a inštalácia (s. 32).
Vyrobené v Thajsku
Vlastnosti laserovej diódy
 Trvanie žiarenia: nepretržité
 Výstupný výkon lasera: menej ako 53,3 μW
(Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti
200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej
prenosky s clonou 7 mm.)
Štítok, na ktorom je uvedené prevádzkové napätie
a ďalšie údaje, je umiestnený na spodnej strane šasi.
Ak sú produkty z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie a elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby sa zaistila ich správna likvidácia.
Informácie o ostatných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vyberaní batérie z produktu.
Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Upozornenie, ak zapaľovanie vozidla nemá
polohu ACC
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie spĺňa základné
požiadavky a ďalšie súvisiace ustanovenia smernice
1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornenie pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na vybavenie
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko
Zástupca pre zhodu produktu s normami EÚ:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Likvidácia odpadových batérií,
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova
(Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii odpadu. Recyklácia týchto
materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje.
2SK
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu AUTO OFF
(s. 19). Jednotka sa automaticky úplne vypne
v nastavenom čase po vypnutí jednotky,
čím sa zabraňuje vybitiu batérie. Ak ste
nenastavili funkciu AUTO OFF, pri každom
vypnutí zapaľovania stlačte a podržte
tlačidlo OFF, až kým zobrazenie nezmizne.
Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú
tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť
zmenené, pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
Dôležité upozornenie
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE
NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ,
NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA INÉ
POŠKODENIA VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
UŠLÉHO ZISKU, STRATY PRÍJMOV, STRATY ÚDAJOV,
NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO
AKÉKOĽVEK SÚVISIACE VYBAVENIE, PRESTOJOV
A UŠLÉHO ČASU KUPUJÚCEHO V SÚVISLOSTI
S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, JEHO HARDVÉRU
A SOFTVÉRU, PRÍPADNE V DÔSLEDKU JEHO
POUŽÍVANIA.
Vážený zákazník, tento produkt obsahuje rádiový
vysielač.
Podľa predpisu EHK OSN č. 10 môžu výrobcovia
vozidiel stanoviť špecifické podmienky týkajúce
sa inštalácie rádiových vysielačov do vozidiel.
Pred inštaláciou tohto produktu do vozidla si
pozrite návod na použitie vozidla, prípadne
sa obráťte na výrobcu alebo predajcu vozidla.
Núdzové hovory
Toto zariadenie BLUETOOTH handsfree do vozidla
a elektronické zariadenie pripojené k zariadeniu
handsfree fungujú pomocou rádiových signálov,
celulárnych a káblových sietí, ako aj funkcie
naprogramovanej používateľom, ktoré nemôžu
zaručiť pripojenie za každých podmienok.
Z tohto dôvodu sa v prípade nevyhnutnej
komunikácie (napríklad v núdzových
zdravotníckych situáciách) nikdy nespoliehajte
výhradne na elektronické zariadenia.
Komunikácia cez BLUETOOTH
 Mikrovlny emitované zo zariadenia BLUETOOTH
môžu mať vplyv na fungovanie elektronických
lekárskych zariadení. Na nasledujúcich miestach
vypnite túto jednotku a ďalšie zariadenia
BLUETOOTH, pretože môžu spôsobiť nehodu:
 na miestach, kde sa vyskytujú horľavé plyny,
v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo
na čerpacích staniciach,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych hlásičov.
 Jednotka podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré
vyhovujú štandardu BLUETOOTH na poskytovanie
bezpečného pripojenia pri použití bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH, ale v závislosti
od nastavenia nemusí byť toto zabezpečenie
dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH buďte opatrní.
 Za únik informácií počas komunikácie cez
BLUETOOTH nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré sa v tomto návode nespomínajú, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
3SK
Ďalšie informácie
Obsah
Sprievodca komponentmi
a ovládacími prvkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Začíname
Odpojenie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Obnovenie nastavení jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Príprava zariadenia BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pripojenie zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pripojenie iných prenosných
zvukových zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Počúvanie rádia
Príjem v pásme DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Používanie pásiem FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . 11
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prehrávanie
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH. . . . . . . . .
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb . . . . . . . . . .
13
13
13
14
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len cez BLUETOOTH)
Prijatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Telefonovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Operácie dostupné počas hovoru . . . . . . . . . . . . . 16
Užitočné funkcie
Aplikácia SongPal pre iPhone alebo smartfón
Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Používanie funkcie Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . 18
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládanie základných nastavení . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné nastavenia (GENERAL) . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie displeja (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie pripojenia BLUETOOTH
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie aplikácie SongPal (SONGPAL). . . . . . .
4SK
19
19
19
20
22
22
23
Aktualizácia firmvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preventívne opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlásenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
25
25
27
30
Pripojenie a inštalácia
Upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam súčastí na inštaláciu . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
35
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka
Predný panel odpojený (vnútorný panel)
 Ovládací volič
Nastavenie hlasitosti.
PUSH ENTER
Potvrdenie vybratej položky.
Ak chcete vybrať zdroj, stlačte tlačidlo SRC,
otáčajte ovládacím voličom a potom ho stlačte
(časový limit 2 sekundy).
Tlačidlo s číslom 3/
hmatový bod.
(opakovanie) má
 Tlačidlo
(prehľadávať) (s. 11, 14, 14)
Počas príjmu v pásme DAB:
Prechod do režimu prehľadávania.
Počas prehrávania:
Prechod do režimu prehľadávania.
(Nie je k dispozícii, keď je pripojený iPod.)
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 Tlačidlo SEEK +/–
Počas príjmu v pásme DAB:
Výber služby. Stlačením a podržaním týchto
tlačidiel vyhľadáte skupinu programov.
Počas vysielania v pásme FM/MW/LW:
Automatické ladenie rozhlasových staníc.
Stláčaním a podržaním týchto tlačidiel naladíte
stanice manuálne.
/ (predchádzajúce/nasledujúce)
/ (rýchly posun dozadu/rýchly posun
dopredu)
VOICE (s. 16, 17)
Aktivácia funkcie hlasového vytáčania,
rozpoznávania hlasu (iba smartfóny Android™)
alebo funkcie Siri (iba iPhony).
APP (s. 16)
Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako
2 sekundy aktivujete funkciu „SongPal“
(pripojenie).
Značka N
Keď sa smartfónom Android dotknete
ovládacieho voliča, nadviaže sa pripojenie
BLUETOOTH.
 Snímač diaľkového ovládača
 Zásuvka na disk
 Displej
 Tlačidlo  (vysunutie disku)
 Tlačidlo SRC (zdroj)
Zapnutie napájania.
Zmena zdroja.
OFF
Stlačením a podržaním tohto tlačidla 1 sekundu
vypnete zdroj a zobrazíte hodiny.
Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako
2 sekundy vypnete napájanie a displej.
5SK
 Tlačidlo
(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
MODE (s. 10, 11, 16)
 Tlačidlo CALL
Prechod do ponuky hovorov. Prijatie alebo
ukončenie hovoru.
Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako
2 sekundy prepnete na signál BLUETOOTH.
 MENU
Otvorenie ponuky nastavení.
DSPL (displej)
Tlačidlo stlačte, podržte a potom stláčaním
zmeňte položky na displeji.
Začíname
Odpojenie predného panela
Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby ste
predišli krádeži.
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF , kým
sa jednotka nevypne, stlačte tlačidlo na
uvoľnenie predného panela  a potom
potiahnutím k sebe panel odpojte.
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Príjem uložených služieb DAB alebo rozhlasových
staníc. Stlačením a podržaním týchto tlačidiel
uložíte služby DAB alebo rozhlasové stanice.
ALBUM /
Preskočenie albumu vo zvukovom zariadení.
Stlačením a podržaním tlačidiel nastavíte
trvalé preskakovanie albumov.
(Nie je k dispozícii, keď je pripojený iPod.)
(opakovanie)
(náhodný výber)
MIC (s. 16)
PAUSE
 Tlačidlo AF (alternatívne frekvencie)/
TA (hlásenia o dopravnej situácii)
Nastavenie funkcií AF a TA.
PTY (typ programu)
Stlačením a podržaním tlačidla vyberiete typ
programu v službe DAB alebo RDS.
 Vstupný konektor AUX
 Port USB
 RESET (vnútorný panel) (s. 7)
6SK
Zvukové upozornenie
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF bez toho,
aby ste odpojili predný panel, na niekoľko sekúnd
zaznie zvukové upozornenie. Upozornenie zaznie
iba vtedy, ak sa používa zabudovaný zosilňovač.
Sériové čísla
Presvedčte sa, či sa sériové čísla na spodnej strane
jednotky a zadnej strane predného panela presne
zhodujú. V opačnom prípade nemôžete zariadenia
spárovať cez BLUETOOTH ani pripájať a odpájať
pomocou funkcie NFC.
Pripojenie predného panela
Obnovenie nastavení jednotky
Príprava zariadenia BLUETOOTH
Pred prvým použitím jednotky po výmene
autobatérie alebo zmene pripojení musíte
obnoviť nastavenia jednotky.
Po odpojení predného panela stlačte pomocou
guľôčkového pera alebo iného predmetu tlačidlo
RESET na vnútornom paneli.
Môžete prehrávať hudbu alebo telefonovať
bez pomoci rúk v závislosti od zariadenia
kompatibilného s funkciou BLUETOOTH, ako je
smartfón, mobilný telefón a zvukové zariadenie
(ďalej len „zariadenie BLUETOOTH“, ak nie je
uvedené inak). Podrobné informácie o pripojení
nájdete v návode na použitie dodanom
so zariadením.
Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť
jednotky, aby ste predišli hlasnému zvuku.
Poznámka
Vynulovanie jednotky vymaže nastavenie hodín a časť
uloženého obsahu.
Nastavenie hodín
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET CLOCK-ADJ] a stlačte ovládací volič.
Pripojenie k smartfónu jedným
dotykom (NFC)
Keď sa ovládacieho voliča na jednotke dotknete
smartfónom kompatibilným s technológiou NFC*,
jednotka sa automaticky spáruje a pripojí
k smartfónu.
* NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu
medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny
a značky IC. Vďaka funkcii NFC nadviažete dátovú
komunikáciu veľmi ľahko. Stačí, keď sa dotknete
príslušného symbolu alebo označeného miesta
na zariadeniach kompatibilných s funkciou NFC.
Indikátor hodín zabliká.
3
Otáčaním ovládacieho voliča nastavte
hodiny a minúty.
Digitálny indikátor posuniete stlačením
tlačidla SEEK +/–.
4
Keď nastavíte minúty, stlačte tlačidlo
MENU.
V prípade smartfónu so systémom Android 4.0
alebo staršou verziou je potrebné prevziať aplikáciu
NFC Easy Connect, ktorá je dostupná v službe
Google Play™. Aplikácia sa v niektorých krajinách
alebo regiónoch nemusí dať prevziať.
1
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie dodanom so smartfónom.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.
Zobrazenie hodín
Stlačte a podržte tlačidlo DSPL.
V smartfóne aktivujte funkciu NFC.
2
Značky N na jednotke sa dotknite
značkou N na smartfóne.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
7SK
Odpojenie jedným dotykom
6
Značky N na jednotke sa znova dotknite značkou N
na smartfóne.
Poznámky
 Pri vytváraní pripojenia narábajte so smartfónom
opatrne, aby ste ho nepoškriabali.
 Pripojenie jedným dotykom nie je možné, keď je
jednotka pripojená už k dvom zariadeniam
kompatibilným s funkciou NFC. V takomto prípade
jedno zo zariadení odpojte a znova vytvorte spojenie
so smartfónom.
Párovanie a pripojenie zariadenia
BLUETOOTH
Vyberte položku [MEX-N6002BD]
zobrazenú na displeji zariadenia
BLUETOOTH.
Ak sa názov vášho modelu nezobrazuje,
zopakujte postup od kroku 2.
7
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kľúč*, zadajte hodnotu [0000].
* V závislosti od zariadenia sa prístupový kľúč môže
nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“
alebo „heslo“.
Pri prvom pripojení zariadenia BLUETOOTH
sa vyžaduje vzájomná registrácia (nazýva sa
„párovanie“). Párovanie umožňuje vzájomné
rozpoznanie jednotky a ďalších zariadení. Jednotka
sa dá pripojiť k dvom zariadeniam BLUETOOTH
(k dvom mobilným telefónom alebo k mobilnému
telefónu a zvukovému zariadeniu).
Zadanie prístupového kľúča
[0000]
Po spárovaní zostane indikátor
8
1
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite meter
od jednotky.
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [BLUETOOTH]
a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET PAIRING] a stlačte ovládací volič.
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET DEVICE 1]* alebo [SET DEVICE 2]*
a stlačte ovládací volič.
Kým je jednotka v pohotovostnom režime
párovania, bliká indikátor .
* Po dokončení párovania sa položka [SET DEVICE 1]
alebo [SET DEVICE 2] zmení na názov spárovaného
zariadenia.
5
8SK
Párovanie urobte v zariadení BLUETOOTH,
aby jednotku rozpoznalo.
svietiť.
Výberom jednotky v zariadení BLUETOOTH
vytvoríte pripojenie BLUETOOTH.
Po pripojení sa rozsvieti indikátor
alebo
.
Poznámka
Keď je jednotka pripojená k zariadeniu BLUETOOTH,
nedá sa vyhľadať z iného zariadenia. Ak chcete zapnúť
detekciu, prejdite do režimu párovania a jednotku
vyhľadajte z iného zariadenia.
Spustenie prehrávania
Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie
zo zariadenia BLUETOOTH (s. 13).
Odpojenie spárovaného zariadenia
Na odpojenie jednotky a zariadenia BLUETOOTH
po ich spárovaní vykonajte kroky 2 až 4.
Pripojenie k spárovanému zariadeniu
BLUETOOTH
Ak chcete používať spárované zariadenie, musíte ho
pripojiť k jednotke. Niektoré spárované zariadenia sa
pripoja automaticky.
1
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [BLUETOOTH]
a stlačte ovládací volič.
Pripojenie k iPhonu alebo iPodu
(automatické párovanie cez BLUETOOTH)
Keď je k portu USB pripojený iPhone alebo iPod
so systémom iOS5 alebo novším, jednotka sa
automaticky spáruje a pripojí k iPhonu alebo iPodu.
Ak chcete zapnúť automatické párovanie
cez BLUETOOTH, skontrolujte, či je položka
[SET AUTOPAIR] v ponuke [BLUETOOTH] nastavená
na [ON] (s. 22).
1
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v iPhone/
iPode.
2
Pripojte iPhone alebo iPod k portu USB.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET BT SIGNL] a stlačte ovládací volič.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor
.
3
V zariadení BLUETOOTH aktivujte funkciu
BLUETOOTH.
4
Pripojte sa k jednotke pomocou
zariadenia BLUETOOTH.
Rozsvieti sa indikátor
alebo
.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
Ikony na displeji:
Rozsvieti sa, keď je k dispozícii
telefonovanie bez pomoci rúk
prostredníctvom profilu HFP
(Handsfree Profile).
Rozsvieti sa, ak sa dá zvukové zariadenie
prehrať po zapnutí profilu A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Poznámky
 Automatické párovanie cez BLUETOOTH nie je možné,
ak je jednotka pripojená už k dvom zariadeniam
BLUETOOTH. V takomto prípade odpojte jedno
zo zariadení a potom znova pripojte iPhone/iPod.
 Ak automatické párovanie cez BLUETOOTH nie
je vytvorené, pozrite si časť Príprava zariadenia
BLUETOOTH (s. 7).
Pripojenie naposledy pripojeného
zariadenia z jednotky
Pripojenie zariadenia USB
V zariadení BLUETOOTH aktivujte funkciu
BLUETOOTH.
Ak sa chcete pripojiť k zvukovému zariadeniu,
stláčaním tlačidla SRC vyberte [BT AUDIO]
a stlačte tlačidlo PAUSE.
Ak sa chcete pripojiť k mobilnému telefónu,
stlačte tlačidlo CALL.
1
2
Znížte hlasitosť v jednotke.
K jednotke pripojte zariadenie USB.
Ak chcete pripojiť iPod alebo iPhone, použite
kábel USB pre iPod (nie je súčasťou balenia).
Poznámka
Pri prehrávaní zvuku cez BLUETOOTH sa z jednotky
nemôžete pripojiť k mobilnému telefónu. Môžete sa
však naopak pripojiť z mobilného telefónu k jednotke.
Tip
Pri zapnutom signáli BLUETOOTH: po zapnutí
zapaľovania sa jednotka automaticky pripojí
k naposledy pripojenému mobilnému telefónu.
Inštalácia mikrofónu
Podrobné informácie nájdete v časti Inštalácia
mikrofónu (s. 35).
9SK
Pripojenie iných prenosných
zvukových zariadení
1
2
3
Vypnite prenosné zvukové zariadenie.
Počúvanie rádia
Ak chcete počúvať rádio, stláčaním tlačidla SRC
vyberte [TUNER].
Znížte hlasitosť v jednotke.
Pripojte prenosné zvukové zariadenie
ku konektoru vstupu AUX (stereofónny
minikonektor) na jednotke pomocou
pripojovacieho kábla (nie je súčasťou
balenia)*.
* Vždy používajte priamu zástrčku.
Pri prvom výbere pásma DAB po výmene
autobatérie alebo zmene pripojení sa automaticky
spustí úvodné vyhľadávanie. Úvodné vyhľadávanie
nechajte dokončiť. (Ak dôjde k jeho prerušeniu,
úvodné vyhľadávanie sa spustí znova pri ďalšom
výbere pásma DAB.) Ak sa pri úvodnom vyhľadávaní
neuloží žiadna stanica v pásme DAB, spustite
automatické vyhľadávanie (s. 11).
Tip
V závislosti od typu antény DAB nastavte položku
[SET ANT-PWR] na [ON] (predvolené nastavenie)
alebo [OFF] (s. 20).
Príjem v pásme DAB
4
Stláčaním tlačidla SRC vyberte [AUX].
Prispôsobenie hlasitosti pripojeného
zariadenia iným zdrojom
Spustite prehrávanie prenosného zvukového
zariadenia so strednou úrovňou hlasitosti
a na jednotke nastavte obvyklú hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte [SOUND] 
[SET AUX VOL] (s. 22).
DAB (Digital Audio Broadcasting) je prenosový
systém v rámci pozemnej siete vysielačov.
Stanice v pásme DAB združujú rozhlasové programy
(„služby“) do skupiny. Každá služba zahŕňa jeden
alebo viac komponentov. Rovnakú službu možno
niekedy naladiť na rôznych frekvenciách.
Manuálne vyhľadanie služby
1
Stlačením tlačidla MODE vyberte položku
[DB1], [DB2] alebo [DB3].
2
Stláčaním tlačidiel SEEK +/– budete
vyhľadávať službu v rámci skupiny;
stlačením a podržaním tlačidiel SEEK +/–
budete vyhľadávať iné skupiny programov.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka naladí
nejakú službu alebo skupinu programov.
Vo vyhľadávaní pokračujte, kým nenaladíte
želanú službu.
Manuálne uloženie služby
1
Počas vysielania služby, ktorú chcete
uložiť, stlačte a podržte číselné tlačidlo
(1 až 6), kým sa nezobrazí text [MEM].
Príjem uložených služieb
1
10SK
Po vybratí požadovaného pásma stlačte
číselné tlačidlo (1 až 6).
Vyhľadanie služby podľa názvu
(režim Quick-BrowZer™)
Automatická aktualizácia zoznamu
služieb (automatické vyhľadávanie)
Kvôli zjednodušeniu vyhľadávania môžete zobraziť
zoznam služieb.
1
Stlačením tlačidla MODE vyberte položku
[DB1], [DB2] alebo [DB3].
1
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET AUTOSCAN] a stlačte ovládací volič.
Počas príjmu v pásme DAB stlačte
tlačidlo
(prehľadávať).
Jednotka prejde do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí sa zoznam služieb.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú službu a stlačte ovládací
volič.
Jednotka aktualizuje zoznam služieb v režime
Quick-BrowZer.
Spustí sa príjem.
Ukončenie režimu Quick-BrowZer
Stlačte tlačidlo
Používanie pásiem FM/MW/LW
(prehľadávať).
Nastavenie hlásení DAB
Automatické ukladanie (pamäť BTM)
Po zapnutí hlásení DAB môže dôjsť k prerušeniu
aktuálne zvoleného zdroja.
1
2
3
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1,FM2, MW alebo LW).
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET ANNOUNCE] a stlačte ovládací volič.
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET BTM] a stlačte ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET ANNC-ON] alebo [SET ANNC-OFF]
a stlačte ovládací volič.
Jednotka uloží stanice podľa frekvencie
na číselných tlačidlách.
Poznámka
Počas hlásenia DAB sa hlasitosť prispôsobí úrovni
nastavenej pre hlásenia o dopravnej situácii
v službe RDS (s. 12).
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, MW alebo LW).
Počúvanie rovnakého alebo podobného
programu aj počas slabého príjmu
2
Nalaďte stanicu.
Ladenie
Nastavte položku [SET SOFTLINK] na [ON] (s. 20).
Počas vysielania zodpovedajúceho programu FM
svieti položka [FM-LINK].
Manuálne ladenie
Stlačením a podržaním tlačidiel SEEK +/–
vyhľadajte približnú frekvenciu a opakovaným
stláčaním tlačidiel SEEK +/– jemne dolaďte
požadovanú frekvenciu.
Výraz „Hard Link“ (pevné prepojenie) sleduje rovnaký
program, výraz „Soft Link“ (voľné prepojenie) sleduje
podobný program.
SOFT
LINK
DAB
Hard
Link
OFF

ON

Automatické ladenie
Stlačte tlačidlo SEEK +/–.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka zachytí
signál stanice.
FM
Soft
Link
Hard
Link


Soft
Link
Manuálne ukladanie staníc


1
Počas vysielania stanice, ktorú chcete
uložiť, stlačte a podržte číselné tlačidlo
(1 až 6), kým sa nezobrazí položka [MEM].
11SK
Príjem uložených staníc
1
Vyberte pásmo a stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6).
Výber typov programov (PTY)
Požadovaný typ programu zobrazíte alebo
vyhľadáte pomocou funkcie PTY.
Počas vysielania v pásme DAB
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Nastavenie alternatívnych frekvencií (AF)
a hlásení o dopravnej situácii (TA)
1
2
Stlačením tlačidla AF/TA vyberte položku
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] alebo
[AF/TA-OFF].
3
Príjem núdzových oznámení
Keď sú funkcie AF a TA zapnuté, núdzové oznámenia
automaticky prerušia aktuálne vybratý zdroj.
Nastavenie hlasitosti počas hlásenia
o dopravnej situácii
Úroveň hlasitosti sa uloží do pamäte pre neskoršie
hlásenia o dopravnej situácii, nezávisle od bežnej
hlasitosti.
Zachovanie jedného regionálneho programu
(REGIONAL)
Keď sú zapnuté funkcie AF a REGIONAL, vysielanie
sa neprepne na inú regionálnu stanicu so silnejšou
frekvenciou. Ak opustíte oblasť príjmu tohto
regionálneho programu, počas vysielania
v pásme FM nastavte v ponuke [GENERAL]
položku [SET REG-OFF] (s. 20).
Táto funkcia nie je k dispozícii v Spojenom
kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.
Funkcia lokálneho prepojenia (len Spojené
kráľovstvo)
Táto funkcia umožňuje vybrať iné lokálne stanice
v danej oblasti, aj keď ich nemáte uložené na
číselných tlačidlách.
Počas vysielania v pásme FM stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6), v rámci ktorého je uložená lokálna stanica.
Do 5 sekúnd znova stlačte číselné tlačidlo lokálnej
stanice. Tento postup opakujte, kým nenaladíte
miestnu stanicu.
12SK
Otáčajte ovládacím voličom, kým sa
nezobrazí požadovaná služba, a potom
stlačte ovládací volič.
Spustí sa príjem.
Počas príjmu v pásme FM
1
2
Ukladanie staníc RDS s nastaveniami AF a TA
Stanice RDS môžete predvoliť spolu s nastavením
AF/TA. Nastavte funkcie AF a TA a stanicu uložte
prostredníctvom BTM alebo manuálne. Ak predvoľbu
nastavujete manuálne, môžete predvoliť aj stanice,
ktoré neposkytujú služby RDS.
Otáčajte ovládacím voličom, kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu,
a stlačte ovládací volič.
Jednotka zobrazí zoznam všetkých služieb
vo vybranom type programu.
Funkcia AF nepretržite opakovane ladí stanicu na
najintenzívnejší signál v sieti a funkcia TA poskytuje
aktuálne dopravné informácie alebo programy
o dopravnej situácii (TP), ak sú k dispozícii.
1
Stlačte a podržte tlačidlo PTY.
Stlačte a podržte tlačidlo PTY.
Otáčajte ovládacím voličom, kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu,
a stlačte ovládací volič.
Jednotka začne vyhľadávať stanicu, ktorá vysiela
vybratý typ programu.
Typy programov
NONE (žiadny typ programu)*, NEWS (správy),
AFFAIRS (aktuálne udalosti), INFO (informácie),
SPORT (šport), EDUCATE (vzdelávanie), DRAMA
(dráma), CULTURE (kultúra), SCIENCE (veda),
VARIED (rôzne), POP M (populárna hudba),
ROCK M (rocková hudba), EASY M (komerčný
formát), LIGHT M (jemná klasická hudba),
CLASSICS (vážna klasická hudba), OTHER M
(iná hudba), WEATHER (počasie), FINANCE
(financie), CHILDREN (detský program), SOCIAL A
(spoločenské udalosti), RELIGION (náboženstvo),
PHONE IN (program s telefonickou účasťou
divákov), TRAVEL (cestovanie), LEISURE (voľný čas),
JAZZ (džezová hudba), COUNTRY (country hudba),
NATION M (ľudová hudba), OLDIES (staré hity),
FOLK M (folková hudba), DOCUMENT
(dokumentaristika)
* Môže sa zobraziť v závislosti od služby počas
vysielania v pásme DAB.
Nastavenie hodín (CT)
Údaje CT z prenosu RDS nastavujú hodiny.
1
V ponuke [GENERAL] nastavte [SET CT-ON]
(s. 20).
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Prehrávanie
Prehrávanie diskov
1
Vložte disk (označenou stranou nahor).
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
Upozornenie v prípade iPhonu
Keď iPhone pripojíte cez USB, hlasitosť hovorov
v telefóne ovláda iPhone, nie jednotka. Dávajte
pozor, aby ste v jednotke počas hovoru neúmyselne
nezvýšili hlasitosť, pretože to môže mať za následok
neočakávane hlasný zvuk po ukončení hovoru.
Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Môžete prehrávať obsah pripojeného zariadenia,
ktoré podporuje profil BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Prehrávanie zo zariadenia USB
Výraz „iPod“ sa v tomto návode na použitie používa
na všeobecné označenie funkcií zariadenia iPod
v zariadeniach iPod a iPhone, ak nie je v texte alebo
na obrázkoch uvedené inak.
1
Podrobné informácie o kompatibilite iPodu nájdete
v časti O zariadení iPod (s. 24) alebo na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na zadnom kryte.
Použiť môžete zariadenia USB typu MSC (Mass
Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol)*
kompatibilné so štandardom USB. Niektoré
prehrávače digitálnych médií alebo smartfóny
so systémom Android môžu vyžadovať nastavenie
režimu MTP.
* Napríklad kľúč USB, prehrávač digitálnych médií,
smartfón so systémom Android
Poznámky
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia USB
nájdete na lokalite zákazníckej podpory uvedenej
na zadnom kryte.
 Prehrávanie nasledujúcich súborov nemá podporu.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 súbory chránené autorskými právami
 súbory DRM (Digital Rights Management – Správa
digitálnych práv)
 viackanálové zvukové súbory
MP3/WMA/AAC:
 súbory s bezstratovou kompresiou
WAV:
 viackanálové zvukové súbory
1
Cez BLUETOOTH sa pripojte k zvukovému
zariadeniu (s. 7).
Ak chcete vybrať zvukové zariadenie, stlačte
tlačidlo MENU a vyberte [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (s. 22).
2
3
Stláčaním tlačidla SRC vyberte [BT AUDIO].
4
Hlasitosť nastavte na jednotke.
Spustite prehrávanie zo zvukového
zariadenia.
Poznámky
 V závislosti od zvukového zariadenia sa na jednotke
nemusia zobraziť informácie, ako je názov, číslo
a trvanie skladby a stav prehrávania.
 Aj keď sa v jednotke zmení zdroj, prehrávanie
zvukového zariadenia sa nezastaví.
 Keď je spustená aplikácia SongPal cez BLUETOOTH,
hlásenie [BT AUDIO] sa na displeji nezobrazí.
Prispôsobenie hlasitosti zariadenia
BLUETOOTH iným zdrojom
Spustite prehrávanie zvukového zariadenia
BLUETOOTH so strednou hlasitosťou a na jednotke
nastavte obvyklú hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte [SOUND] 
[SET BTA VOL] (s. 22).
Pripojte zariadenie USB k portu USB (s. 9).
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené a chcete spustiť
prehrávanie, stláčaním tlačidla SRC vyberte [USB]
(keď sa rozpozná iPod, na displeji sa zobrazí
text [IPD]).
2
Hlasitosť nastavte na jednotke.
13SK
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Opakované a náhodné prehrávanie
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
(opakovanie) alebo
(náhodné
prehrávanie) počas prehrávania
vyberte režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo vybratom režime
môže chvíľu trvať.
Vyhľadávanie preskakovaním položiek
(režim preskakovania)
Nie je k dispozícii, keď je pripojený iPod.
1
2
3
(prehľadávať).
Stlačte tlačidlo SEEK +.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku.
Položky v zozname sa preskakujú v krokoch
po 10 % z celkového počtu položiek.
4
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti
od vybratého zdroja zvuku.
Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite
na režim Quick-BrowZer.
Zobrazí sa vybratá položka.
5
Vyhľadanie skladby podľa názvu
(režim Quick-BrowZer)
Stlačte tlačidlo
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte ovládací
volič.
Spustí sa prehrávanie.
Nie je k dispozícii, keď je pripojený iPod.
1
Počas prehrávania v režime CD, USB
alebo BT AUDIO*1 stlačením tlačidla
(prehľadávať)*2 otvoríte zoznam kategórií
vyhľadávania.
Po zobrazení zoznamu skladieb opakovane
stláčajte tlačidlo
(späť), až kým sa nezobrazí
požadovaná kategória vyhľadávania.
*1 Dostupné iba pre zvukové zariadenia s podporou
profilu AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.4 alebo novšieho.
*2 Ak počas prehrávania zo zariadenia USB podržíte
tlačidlo
(prehľadávať) dlhšie ako 2 sekundy,
vrátite sa priamo na začiatok zoznamu kategórií.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu vyhľadávania a jeho stlačením
potvrďte výber.
3
Skladbu vyhľadajte zopakovaním kroku 2.
Spustí sa prehrávanie.
Ukončenie režimu Quick-BrowZer
Stlačte tlačidlo
14SK
(prehľadávať).
5
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len cez BLUETOOTH)
Ak chcete používať mobilný telefón, prepojte
ho s jednotkou. K jednotke môžete pripojiť dva
mobilné telefóny. Podrobné informácie nájdete
v časti Príprava zariadenia BLUETOOTH (s. 7).
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
číslo zo zoznamu čísel a stlačte ovládací
volič.
Začne sa telefonický hovor.
Z histórie hovorov
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné telefóny,
otáčaním ovládacieho voliča vyberte ktorýkoľvek
z nich a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[RECENT CALL] a stlačte ovládací volič.
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
Prijatie hovoru
1
3
Keď dostanete hovor so zvonením, stlačte
tlačidlo CALL.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
meno alebo telefónne číslo z histórie
hovorov a stlačte ovládací volič.
Začne sa telefonický hovor.
Začne sa telefonický hovor.
Poznámka
Zvonenie a hlas hovoriaceho sa reprodukujú len
z predných reproduktorov.
Zadaním telefónneho čísla
1
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Ukončenie hovoru
Znova stlačte tlačidlo CALL.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[DIAL NUMBER] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča zadajte
telefónne číslo a nakoniec vyberte
položku [ ] (medzera) a stlačte tlačidlo
ENTER*.
Telefonovanie
Keď je pripojený mobilný telefón s podporou
profilu PBAP (Phone Book Access Profile), hovor
môžete začať z telefónneho adresára alebo
z histórie hovorov.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné telefóny,
vyberte ktorýkoľvek z nich.
Z telefónneho adresára
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné telefóny,
otáčaním ovládacieho voliča vyberte ktorýkoľvek
z nich a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[PHONE BOOK] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
iniciálu zo zoznamu iniciál a stlačte
ovládací volič.
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
meno zo zoznamu mien a stlačte
ovládací volič.
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné telefóny,
otáčaním ovládacieho voliča vyberte ktorýkoľvek
z nich a stlačte ovládací volič.
Odmietnutie hovoru
Začne sa telefonický hovor.
* Digitálny indikátor posuniete stlačením tlačidla
SEEK +/–.
Poznámka
Na displeji sa namiesto symbolu [#] zobrazí symbol [_].
Opätovným vytočením čísla
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné telefóny,
otáčaním ovládacieho voliča vyberte ktorýkoľvek
z nich a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[REDIAL] a stlačte ovládací volič.
Začne sa telefonický hovor.
15SK
Pomocou hlasovej voľby
Hovor môžete začať aj vyslovením hlasovej voľby
uloženej v pripojenom mobilnom telefóne, ktorý
má funkciu hlasového vytáčania.
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné telefóny,
otáčaním ovládacieho voliča vyberte ktorýkoľvek
z nich a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[VOICE DIAL] a stlačte ovládací volič.
Prípadne stlačte tlačidlo VOICE, keď je vypnutá
funkcia SongPal.
3
Vyslovte hlasovú voľbu uloženú
v mobilnom telefóne.
Váš hlas sa rozpozná a nadviaže sa hovor.
Zrušenie hlasového vytáčania
Stlačte tlačidlo VOICE.
Operácie dostupné počas hovoru
Nastavenie hlasitosti zvonenia
Počas hovoru otáčajte ovládacím voličom.
Nastavenie hlasitosti hlasu hovoriaceho
Počas hovoru otáčajte ovládacím voličom.
Nastavenie hlasitosti druhej strany
(nastavenie zosilnenia pre mikrofón)
Stlačte tlačidlo MIC.
Nastaviteľné úrovne hlasitosti: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Užitočné funkcie
Aplikácia SongPal pre iPhone
alebo smartfón Android
Musíte si prevziať najnovšiu
verziu aplikácie SongPal.
Pre iPhone ju získate v službe
App Store a pre smartfón
Android v službe Google Play.
Poznámky
 Z dôvodu bezpečnosti
dodržiavajte miestne dopravné
zákony a predpisy a túto
aplikáciu nepoužívajte počas
šoférovania.
 SongPal je aplikácia na ovládanie
zvukových zariadení značky Sony (kompatibilných
s aplikáciou SongPal) pomocou iPhonu alebo
smartfónu Android.
 Funkcie, ktoré sa dajú ovládať aplikáciou SongPal,
sa líšia v závislosti od pripojeného zariadenia.
 Ak chcete využívať funkcie aplikácie SongPal,
podrobnejšie informácie nájdete v iPhone alebo
smartfóne Android.
 Ďalšie podrobnosti o aplikácii SongPal nájdete na
stránke: http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
 Na webových lokalitách nižšie nájdete informácie
o kompatibilných modeloch iPhonov a smartfónov
Android.
Pre iPhone: navštívte obchod App Store.
Pre smartfón Android: navštívte Google Play.
Pripojenie aplikácie SongPal
1
Obmedzenie ozveny a šumu (režim potlačenia
ozveny alebo šumu)
Stlačte a podržte tlačidlo MIC.
Nastaviteľný režim: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prepínanie medzi režimami bez pomoci rúk
a s použitím rúk
Stlačením tlačidla MODE počas hovoru prepnete
zvuk telefonického hovoru medzi jednotkou
a mobilným telefónom.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu táto funkcia možno
nebude k dispozícii.
Cez BLUETOOTH sa pripojte k iPhonu
alebo smartfónu Android (s. 7).
Ak chcete vybrať zvukové zariadenie, stlačte
tlačidlo MENU a vyberte [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (s. 22).
2
3
Spustite aplikáciu „SongPal“.*1
Stlačte a dlhšie ako 2 sekundy podržte
tlačidlo APP na jednotke.*2
Nadviaže sa spojenie s iPhonom alebo
smartfónom Android.
Podrobnejšie informácie o operáciách v iPhone
alebo smartfóne Android nájdete v pomocníkovi
danej aplikácie.
*1 Ak je možnosť [AUTO LAUNCH] v ponuke
[SONGPAL] nastavená na [ON] (s. 23)
a v smartfóne iPhone/Android zapnete signál
BLUETOOTH, pripojenie „SongPal“ sa nadviaže
automaticky.
*2 Prípadne stlačte tlačidlo MENU a vyberte
[SONGPAL]  [CONNECT] (s. 23).
16SK
Ak sa zobrazí číslo zariadenia
Skontrolujte, či sa zobrazí číslo (napr. 123456),
a potom v iPhone alebo smartfóne Android
vyberte [Yes].
Ukončenie pripojenia
1
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte [SONGPAL] a stlačte ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte [CONNECT]
a stlačte ovládací volič.
Aktivácia rozpoznávania hlasu
(iba v smartfóne Android)
Ak aplikácie zaregistrujete, môžete ich ovládať
hlasovými príkazmi. Podrobné informácie nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
Aktivácia rozpoznávania hlasu
1
2
Výber zdroja alebo aplikácie
V iPhone alebo smartfóne Android vyberte
požadovaný zdroj alebo aplikáciu.
Rozpoznávanie hlasu aktivujete stlačením
tlačidla VOICE.
Keď sa v smartfóne Android zobrazí hlásenie
[Say Source or App], do mikrofónu vyslovte
hlasový príkaz.
Výber zdroja
Opakovane stláčajte tlačidlo SRC. Prípadne stlačte
tlačidlo SRC, otáčaním ovládacieho voliča vyberte
zdroj a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazenie zoznamu zdrojov
Stlačte tlačidlo SRC.
Poznámky
 Rozpoznávanie hlasu nemusí v niektorých prípadoch
fungovať.
 V závislosti od výkonu pripojeného smartfónu Android
rozpoznávanie hlasu možno nebude fungovať správne.
 Počas rozpoznávania hlasu používajte zariadenie
v podmienkach s minimalizovaným hlukom, napríklad
z motora.
Rôzne informačné hlásenia
prostredníctvom hlasového sprievodcu
(iba v smartfóne Android)
Prijaté upozornenia na správy SMS alebo
upozornenia zo služieb Twitter, Facebook,
Calendar a ďalších služieb sa automaticky
prehrajú cez reproduktory vozidla.
Odpovedanie na SMS (iba v smartfóne
Android)
Na správu môžete odpovedať aj pomocou funkcie
rozpoznávania hlasu.
1
2
3
Aktivujte rozpoznávanie hlasu a potom vyslovte
príkaz Reply.
V aplikácii SongPal sa zobrazí okno na zadanie správy.
Pomocou funkcie rozpoznávania hlasu zadajte
odpoveď vo forme správy.
V aplikácii SongPal sa zobrazí zoznam správ, ktoré sa
môžu použiť ako odpoveď.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte požadovanú
správu a stlačte ovládací volič.
Správa sa odošle.
Podrobné nastavenia nájdete v pomocníkovi danej
aplikácie.
17SK
Výber nastavení zvuku a zobrazenia
Nastavenia týkajúce sa zvuku a zobrazenia môžete
upraviť cez iPhone alebo smartfón Android.
Podrobné nastavenia nájdete v pomocníkovi danej
aplikácie.
Používanie funkcie Siri Eyes Free
Funkcia Siri Eyes Free umožňuje používať iPhone
aj bez pomoci rúk, len rozprávaním do mikrofónu.
Vyžaduje si to pripojenie iPhonu k jednotke cez
BLUETOOTH. Dostupné len pre zariadenie iPhone 4s
alebo novšie verzie. Skontrolujte, či máte v iPhone
najnovšiu verziu systému iOS.
Registráciu BLUETOOTH a nastavenia pripojenia
iPhonu k jednotke musíte urobiť vpred. Podrobné
informácie nájdete v časti Príprava zariadenia
BLUETOOTH (s. 7).
Ak chcete vybrať iPhone, stlačte tlačidlo MENU
a vyberte [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (s. 22).
1
V iPhone aktivujte funkciu Siri.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie dodanom s iPhonom.
2
Stlačte tlačidlo VOICE.
Zobrazí sa okno hlasových príkazov.
3
Keď iPhone zapípa, začnite hovoriť
do mikrofónu.
iPhone znova zapípa a funkcia Siri začne
reagovať.
18SK
Vypnutie funkcie Siri Eyes Free
Stlačte tlačidlo VOICE.
Poznámky
 Za určitých okolitých podmienok nemusí iPhone váš
hlas rozpoznať. (Ak ste napríklad v idúcom vozidle.)
 Na miestach, kde je ťažké zachytiť signály z iPhonu,
nemusí funkcia Siri Eyes Free fungovať správne alebo
môže reagovať oneskorene.
 Za určitých podmienok pri prevádzke iPhonu nemusí
funkcia Siri Eyes Free fungovať správne alebo môže
prestať fungovať.
 Ak prehrávate skladbu z iPhonu cez zvukové pripojenie
BLUETOOTH, po spustení prehrávania skladby cez
BLUETOOTH funkcia Siri Eyes Free automaticky
prestane fungovať a jednotka sa prepne na zvukový
zdroj BLUETOOTH.
 Keď sa funkcia Siri Eyes Free aktivuje počas prehrávania
zvuku, jednotka sa môže prepnúť na zvukový zdroj
BLUETOOTH, aj keď nevyberiete skladbu na prehratie.
 Pri pripájaní iPhonu k portu USB nemusí funkcia Siri
Eyes Free fungovať správne alebo môže prestať
fungovať.
 Keď iPhone pripájate k jednotke cez USB, neaktivujte
funkciu Siri pomocou iPhonu. Funkcia Siri Eyes Free
nemusí fungovať správne alebo môže prestať
fungovať.
 Keď je aktivovaná funkcia Siri Eyes Free, neprehráva
sa žiadny zvuk.
CAUT ALM (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie: [ON], [OFF] (s. 6).
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO
Ukážku, ktorá sa zobrazí, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny, môžete zrušiť.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET DEMO] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET DEMO-OFF] a stlačte ovládací volič.
Nastavenie sa dokončilo.
4
Dvakrát stlačte tlačidlo
(späť).
Displej sa prepne späť do režimu normálneho
príjmu alebo prehrávania.
Ovládanie základných nastavení
Môžete nastaviť položky v nasledujúcich kategóriách
nastavení:
všeobecné nastavenia (GENERAL), nastavenie
zvuku (SOUND), nastavenie displeja (DISPLAY),
nastavenie pripojenia BLUETOOTH (BLUETOOTH)
a nastavenie aplikácie SongPal (SONGPAL).
1
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu nastavení a stlačte ovládací
volič.
Nastaviteľné položky sa môžu líšiť podľa toho,
aký zdroj a nastavenia používate.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
príslušné možnosti a stlačte ovládací
volič.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Stlačte tlačidlo
(späť).
Všeobecné nastavenia
(GENERAL)
DEMO (ukážka)
Aktivácia ukážky: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavenie hodín) (s. 7)
BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí určitého času,
ak je jednotka vypnutá: [ON] (30 minút), [OFF].
STEERING
Registrácia alebo obnovenie nastavení
diaľkového ovládača na volante.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
STR CONTROL (ovládanie riadenia)
Výber režimu vstupu pripojeného diaľkového
ovládača. Pred použitím zabezpečte, aby sa
režim vstupu zhodoval s pripojeným diaľkovým
ovládačom. Predídete tak poruche.
CUSTOM
Režim vstupu pre diaľkový ovládač na volante
PRESET
Režim vstupu pre káblový diaľkový ovládač
okrem diaľkového ovládača na volante
EDIT CUSTOM
Registruje funkcie (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) pre
diaľkový ovládač na volante:
 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte funkciu,
ktorú chcete priradiť diaľkovému ovládaču
na volante, a stlačte ovládací volič.
 Kým bliká hlásenie [REGISTER], stlačte
a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládači
na volante, ktorému chcete priradiť funkciu.
Po dokončení registrácie sa zobrazí hlásenie
[REGISTERED].
 Ak chcete zaregistrovať ďalšie funkcie,
zopakujte kroky  a .
(Dostupné, iba keď je funkcia [STR CONTROL]
nastavená na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Obnovuje registrované funkcie diaľkového
ovládača na volante: [YES], [NO].
(Dostupné, iba keď je funkcia [STR CONTROL]
nastavená na [CUSTOM].)
Poznámky
 Pri výbere nastavení je na jednotke dostupné len
ovládanie tlačidlami. Z bezpečnostných dôvodov
pred výberom tohto nastavenia vozidlo zaparkujte.
 Ak sa počas registrácie vyskytne chyba, všetky
predtým zaregistrované informácie sa zachovajú.
Opätovne spustite registráciu z funkcie, pri ktorej
sa vyskytla chyba.
 Táto funkcia nemusí byť v niektorých vozidlách
dostupná. Podrobné informácie o kompatibilite
vozidla nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
19SK
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
Obmedzuje príjem na konkrétnu oblasť:
[ON], [OFF]. (K dispozícii iba počas vysielania
v pásme FM.)
BTM (pamäť na ukladanie rozhlasových staníc) (s. 11)
(K dispozícii iba vtedy, keď je vybratý tuner
(FM/MW/LW).)
ANNOUNCE (hlásenie)
Povoľuje hlásenia pri vysielaní (s. 11).
(Nie je k dispozícii, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
SOFTLINK
Automaticky vyhľadá a naladí podobný program,
keď je signál aktuálneho programu príliš slabý:
[ON], [OFF]. (K dispozícii iba počas vysielania
v pásme DAB.)
ANT-PWR (napájanie antény)
Napája vstupný konektor antény DAB:
[ON], [OFF].
(K dispozícii iba vtedy, keď je jednotka vypnutá,
a počas vysielania v pásme DAB.)
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Reprodukuje zvuk optimalizáciou digitálneho
signálu pomocou zvukových nastavení, ktoré
odporúča spoločnosť Sony: [ON], [OFF].
(Automaticky sa nastaví na [OFF], keď sa zmení
položka [EQ10 PRESET], alebo keď sa položka
[EXTRA BASS] nastaví na [1] alebo [2], prípadne
keď sa položka [DSO] nastaví na [LOW], [MID]
alebo [HIGH].)
EQ10 PRESET
Výber krivky ekvalizéra z 10 kriviek ekvalizéra
alebo vypnutie: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre jednotlivé
zdroje sa dá uložiť do pamäte.
EQ10 CUSTOM
Nastavuje hodnotu [CUSTOM] pre EQ10.
Nastavenie krivky ekvalizéra: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Hlasitosť možno nastaviť v krokoch po 1 dB
v rozsahu –6 dB až +6 dB.
POSITION (miesto počúvania)
AUTOSCAN (automatické vyhľadávanie)
Spustí automatické vyhľadávanie na aktualizáciu
zoznamu služieb v režime Quick-BrowZer.
(K dispozícii iba počas vysielania v pásme DAB.)
FIRMWARE
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
Kontroluje alebo aktualizuje verziu firmvéru.
Podrobné informácie nájdete na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na zadnom kryte.
FW VERSION (verzia firmvéru)
Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.
FW UPDATE (aktualizácia firmvéru)
Spúšťa aktualizáciu firmvéru: [YES], [NO].
Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút.
Počas aktualizácie neprepínajte zapaľovanie
do polohy OFF ani neodpájajte zariadenie USB.
Nastavenie zvuku (SOUND)
Táto ponuka nastavení nie je k dispozícii, keď je
vypnutý zdroj a sú zobrazené hodiny.
EXTRA BASS
Zosilnenie basového zvuku v synchronizácii
s úrovňou hlasitosti: [1], [2], [OFF].
(Automaticky sa nastaví na [OFF], keď je položka
[C.AUDIO+] nastavená na [ON].)
20SK
F/R POS (predná alebo zadná poloha)
Simuluje prirodzené zvukové pole oneskorením
zvukového výstupu z reproduktorov podľa vašej
polohy:
 [FRONT L] (vpredu vľavo),
 [FRONT R] (vpredu vpravo),
 [FRONT] (vpredu v strede),
 [ALL] (v strede vozidla),
[CUSTOM] (poloha nastavená prostredníctvom
rozšírených nastavení autorádia v aplikácii
SongPal)
[OFF] (žiadna nastavená poloha).
ADJ POSITION (nastavenie polohy)
Presné nastavenie polohy pri počúvaní:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Dostupné, iba keď položka [F/R POS] nie je
nastavená na [OFF] alebo [CUSTOM].)
SW POS (pozícia hlbokotónového reproduktora)
 [NEAR] (blízko),
 [NORMAL] (normálne),
 [FAR] (ďaleko).
(K dispozícii, iba keď je položka [F/R POS]
nastavená na inú hodnotu než [OFF].)
DSO (dynamický organizátor scény)
Vytvára priestorovo výraznejší zvuk, akoby boli
reproduktory v palubnej doske: [OFF], [LOW],
[MID], [HIGH].
(Automaticky sa nastaví na [OFF], keď je položka
[C.AUDIO+] nastavená na [ON].)
BALANCE
Nastavenie vyváženia zvuku: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Nastavenie relatívnej úrovne: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (technológia na zlepšenie digitálneho zvuku)
Zlepšuje digitálne komprimovaný zvuk
obnovovaním vysokých frekvencií, ktoré sa
stratili pri kompresii: [ON], [OFF].
Toto nastavenie možno uložiť do pamäte pre
každý zdroj okrem tunera.
AAV (rozšírená automatická regulácia hlasitosti)
Nastavenie optimálnej hlasitosti pri prehrávaní
zo všetkých zdrojov: [ON], [OFF].
RB ENH (zosilnenie zadných basov)
Zlepšuje basový zvuk použitím
nízkopriepustného filtra na zadné reproduktory.
Táto funkcia umožňuje, aby zadné reproduktory
pracovali ako hlbokotónový reproduktor,
ak žiadny nie je pripojený.
(Dostupné, iba keď je funkcia [SW DIREC]
nastavená na [OFF].)
RBE MODE (režim zosilnenia zadných basov)
Výber režimu zosilnenia zadných basov:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].
SW DIREC (priame pripojenie hlbokotónového
reproduktora)
Upravuje nastavenia pre hlbokotónový
reproduktor pripojený ku káblu zadného
reproduktora bez výkonového zosilňovača.
(Dostupné, iba keď je režim [RBE MODE]
nastavený na [OFF].)
Pripojte 4 Ω – 8 Ω hlbokotónový reproduktor
k niektorému z káblov zadných reproduktorov.
K tomu druhému káblu zadného reproduktora
nepripájajte žiadny reproduktor.
SW MODE (režim hlbokotónového reproduktora)
Výber režimu hlbokotónového reproduktora:
[1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fáza hlbokotónového reproduktora)
Výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[NORM], [REV].
SW POS (pozícia hlbokotónového reproduktora)
Výber polohy hlbokotónového reproduktora:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(K dispozícii, iba keď je položka [F/R POS]
nastavená na inú hodnotu než [OFF].)
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].
S.WOOFER (hlbokotónový reproduktor)
SW LEVEL (hlasitosť hlbokotónového
reproduktora)
Nastavenie hlasitosti hlbokotónového
reproduktora: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Najnižšie zobrazené nastavenie je [ATT].)
SW PHASE (fáza hlbokotónového reproduktora)
Výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[NORM], [REV].
SW POS (pozícia hlbokotónového reproduktora)
Výber polohy hlbokotónového reproduktora:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Dostupné, iba keď položka [F/R POS] nie je
nastavená na [OFF].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].
HPF (vysokopriepustný filter)
HPF FREQ (frekvencia vysokopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie predného alebo
zadného reproduktora: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (sklon vysokopriepustného filtra)
Slúži na výber sklonu vysokopriepustného filtra
(HPF) (účinné, iba keď je položka [HPF FREQ]
nastavená na inú hodnotu než [OFF]): [1], [2], [3].
21SK
AUX VOL (hlasitosť vstupu AUX)
Nastavenie hlasitosti každého pripojeného
prídavného zariadenia: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu prispôsobovať
hlasitosť medzi jednotlivými zdrojmi.
(K dispozícii je iba vtedy, keď je vybratý konektor
AUX.)
BTA VOL (hlasitosť zvuku zo zariadenia
BLUETOOTH)
Nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného zariadenia BLUETOOTH: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu prispôsobovať
hlasitosť medzi jednotlivými zdrojmi.
(K dispozícii je iba vtedy, keď je vybratý
Bluetooth zvuk alebo aplikácia.)
Nastavenie displeja (DISPLAY)
DIMMER
Zmena jasu displeja: [OFF], [ON],
[AT] (automaticky), [CLK].
(Možnosť [AT] je k dispozícii, len keď je pripojený
riadiaci kábel osvetlenia a zapnuté predné svetlo.)
Ak chcete túto funkciu nastaviť tak, aby bola
aktívna iba počas určitého obdobia, vyberte
[CLK] a nastavte čas začiatku a konca.
 Nastavenie jasu, keď je aktivovaná funkcia
stlmenia displeja:
Nastavte položku [DIMMER] na [ON] a potom
upravte nastavenie [BRIGHTNESS].
 Nastavenie jasu, keď je vypnutá funkcia
stlmenia displeja:
Nastavte položku [DIMMER] na [OFF] a potom
upravte nastavenie [BRIGHTNESS].
Nastavenie jasu sa uloží a použije pri zapnutí
alebo vypnutí funkcie stmievača.
BRIGHTNESS
Úprava jasu displeja. Jas sa dá upraviť: [1] – [10].
BUTTON-C (farba tlačidiel)
Nastavenie predvolenej alebo prispôsobenej
farby tlačidiel.
COLOR
Výber z 15 predvolených farieb a 1 prispôsobenej
farby.
CUSTOM-C (vlastná farba)
Registrácia prispôsobenej farby tlačidiel.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32]
(hodnota [0] sa pre niektoré rozsahy farieb
nedá nastaviť).
DSPL-C (farba displeja)
Nastavenie predvolenej alebo prispôsobenej
farby zobrazenia.
COLOR
Výber z 15 predvolených farieb a 1 prispôsobenej
farby.
CUSTOM-C (vlastná farba)
Registrácia prispôsobenej farby zobrazenia.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32]
(hodnota [0] sa pre niektoré rozsahy farieb
nedá nastaviť).
SND SYNC (synchronizácia zvuku)
Aktivuje synchronizáciu osvetlenia so zvukom:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatické posúvanie)
Automatické posúvanie dlhých položiek:
[ON], [OFF].
(Nie je k dispozícii, keď je vybratý vstup AUX
alebo tuner (FM/MW/LW).)
Nastavenie pripojenia
BLUETOOTH (BLUETOOTH)
PAIRING (s. 8)
Spojenie najviac dvoch zariadení BLUETOOTH:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
Po dokončení párovania sa názov [DEVICE 1]
alebo [DEVICE 2] zmení na názov spárovaného
zariadenia.
AUDIODEV (zvukové zariadenie)
Výber zvukového zariadenia. Symbol
hviezdičky [*] sa zobrazí na zariadení
spárovanom so zariadením [DEVICE 1]
alebo súčasným zvukovým zariadením
kompatibilným s A2DP.
RINGTONE
Vyberá, či bude vyzváňať jednotka alebo
pripojený mobilný telefón: [1] (jednotka),
[2] (mobilný telefón).
AUTO ANS (automatická odpoveď)
Nastaví jednotku tak, aby automaticky
odpovedala na prichádzajúci hovor:
[OFF], [1] (asi 3 s), [2] (asi 10 s).
AUTOPAIR (automatické párovanie)
Automaticky spúšťa párovanie cez BLUETOOTH,
keď sa cez USB pripojí zariadenie so systémom
iOS verzie 5.0 alebo novšej: [ON], [OFF].
BT SIGNL (signál BLUETOOTH) (s. 9)
Zapína a vypína funkciu BLUETOOTH.
22SK
BT INIT (inicializácia BLUETOOTH)
Inicializuje všetky nastavenia spojené s funkciou
BLUETOOTH (informácie o párovaní, predvoľba
čísel, informácie o zariadení ap.): [YES], [NO].
Pri likvidácii jednotky inicializujte všetky
nastavenia.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
Nastavenie aplikácie SongPal
(SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Aktivuje automatické spúšťanie aplikácie
„SongPal“: [ON], [OFF].
Keď je vybraná možnosť [ON], aplikácia „SongPal“
sa automaticky pripojí po nadviazaní spojenia cez
BLUETOOTH.
CONNECT
Vytvorenie a ukončenie pripojenia funkcie
„SongPal“.
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru
Ak chcete aktualizovať firmvér, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom kryte
a postupujte podľa pokynov online.
Poznámky
 Na aktualizáciu firmvéru je potrebné zariadenie USB
(nie je súčasťou balenia). Aktualizačný modul uložte
do zariadenia USB, zariadenie pripojte k portu USB
a vykonajte aktualizáciu.
 Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas
aktualizácie neprepínajte zapaľovanie do polohy OFF
ani neodpájajte zariadenie USB.
Preventívne opatrenia
 Ak bolo vozidlo zaparkované na priamom
slnečnom svetle, najskôr nechajte jednotku
vychladnúť.
 Nenechávajte predný panel ani zvukové
zariadenia vnútri vozidla, inak môže dôjsť
k poruche v dôsledku vysokej teploty spôsobenej
priamym slnečným svetlom.
 Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vnútri jednotky kondenzuje vlhkosť, vyberte
disk a počkajte približne hodinu, kým sa nevysuší.
V opačnom prípade jednotka nebude fungovať
správne.
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Na jednotku ani na disky nešpliechajte kvapaliny.
Poznámky k diskom
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho
vzduchu, ani ich nenechávajte vo vozidle
zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.
 Pred prehrávaním utrite
disky čistiacou handričkou,
postupujte od stredu
k okrajom. Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo ani komerčné
čistiace prostriedky.
 Jednotka je navrhnutá na
prehrávanie diskov, ktoré
spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné disky
kódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD), a preto ich jednotka
nemusí dokázať prehrať.
23SK
 Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrať:
 Disky, na ktorých sú prilepené štítky, nálepky
alebo lepiaca páska, prípadne papier. Mohlo
by dôjsť k poruche alebo k poškodeniu disku.
 Disky neštandardných tvarov (napríklad srdce,
štvorec alebo hviezda). Pri pokuse o ich prehratie
by sa jednotka mohla poškodiť.
 Disky s priemerom 8cm (3 1/4 palca).
O zariadení iPod
 Pripojiť môžete nasledujúce modely iPodu.
Skôr než začnete zariadenia iPod používať,
aktualizujte ich softvér na najnovšiu verziu.
Kompatibilné modely iPhonu a iPodu
Kompatibilný model
Poznámky k diskom CD-R/CD-RW
 Ak disk s viacerými reláciami začína reláciou
CD­DA, rozpozná sa ako disk CD-DA a ďalšie
relácie sa neprehrajú.
 Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrať:
 disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
 disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou
nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
 nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté
vo formáte hudobných diskov CD alebo
vo formáte MP3 v súlade s normou ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo s viacerými
reláciami.
Poradie prehrávania zvukových súborov
Priečinok (album)
Bluetooth®
USB
iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generácie)


iPod touch
(5. generácie)


iPod nano
(7. generácie)

Zvukový súbor (skladba)
 Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva s iPodom alebo iPhonom môže
ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré sa v tomto návode nespomínajú, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
24SK
Údržba
Čistenie konektorov
Jednotka nemusí fungovať správne, ak konektory
medzi jednotkou a predným panelom nie sú čisté.
Aby ste tomuto problému predišli, odpojte predný
panel (s. 6) a konektory vyčistite vatovou tyčinkou.
Netlačte príliš silno, aby nedošlo k poškodeniu
konektorov.
Prehrávač diskov CD
Pomer signálu a šumu: 120 dB
Frekvenčná charakteristika: 10 Hz – 20 000 Hz
Kolísanie a flutter: pod hranicou merateľnosti
Maximálny počet*1:
priečinkov (albumov)*2: 150
súborov (skladieb) a priečinkov*3: 300
znakov, ktoré možno zobraziť v názve priečinka
alebo súboru: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Zodpovedajúci kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
a AAC (.m4a)
*1 len disky CD-R/CD-RW
*2 vrátane koreňového priečinka
*3 môže byť menej, než je uvedená hodnota, ak názvy
priečinkov/súborov obsahujú veľa znakov
Prehrávač USB
Poznámky
 Z bezpečnostných dôvodov pred čistením konektorov
vypnite zapaľovanie a vyberte z neho kľúč.
 Konektorov sa nikdy nedotýkajte priamo prstami
ani žiadnym kovovým zariadením.
Technické parametre
Tuner
DAB/DAB+/DMB-R
Certifikácia digitálneho rádia
Konektor antény: Konektor externej antény
FM
Ladiaci rozsah: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Konektor antény: Konektor externej antény
Medzifrekvencia:
FM CCIR: –1 956,5 kHz až –487,3 kHz
a +500,0 kHz až +2 095,4 kHz
Použiteľná citlivosť: 8 dBf
Selektívnosť: 75 dB pri 400 kHz
Pomer signálu a šumu: 73 dB (monofónny)
Oddelenie: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčná charakteristika: 20 Hz – 15 000 Hz
Rozhranie: USB (vysokorýchlostné)
Maximálny prúd: 1 A
Maximálny počet rozpoznateľných súborov
(skladieb): 10 000
Zodpovedajúci kodek:
MP3 (.mp3)
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitová rýchlosť: 32 kb/s – 192 kb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s
Frekvencia vzorkovania: 11,025 kHz – 48 kHz
WAV (.wav)
Bitová hĺbka: 16 b
Frekvencia vzorkovania: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitová hĺbka: 16 bitov, 24 bitov
Frekvencia vzorkovania: 44,1 kHz, 48 kHz
MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 kHz – 1 602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Konektor antény: Konektor externej antény
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 50 μV
25SK
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
BLUETOOTH, štandardná verzia 3.0
Výstup:
Štandardné zariadenie BLUETOOTH,
energetická trieda 2 (max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný rozsah*1:
čiara priamej viditeľnosti približne 10 m
Frekvenčné pásmo:
pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie: FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (profil Handsfree) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Zodpovedajúci kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých
faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný
systém, softvérová aplikácia a pod.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
Výstup: výstupy z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω
Maximálny výstupný výkon: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Všeobecné
Výstupy:
Konektor zvukových výstupov
(FRONT, REAR, SUB)
Konektor na ovládanie elektrickej antény/
výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor pre diaľkový ovládač
Vstupný konektor antény DAB
Vstupný konektor antény FM/MW/LW
Vstupný konektor MIC
Vstupný konektor AUX
(stereofónny minikonektor)
Port USB
Požiadavky na napájanie: 12 V autobatéria,
jednosmerný prúd (záporné ukostrenie)
Menovitá spotreba prúdu: 10 A
Rozmery:
Približne 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/h)
Montážne rozmery:
Približne 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/h)
Hmotnosť: približne 1,2 kg
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Mikrofón (1)
Súčiastky na inštaláciu a pripojenie (1 súprava)
26SK
Predajca nemusí ponúkať niektoré položky z vyššie
uvedeného príslušenstva. Podrobné informácie si
vyžiadajte od predajcu.
Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Autorské práva
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými
ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation
používa takéto známky na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy
patria príslušným vlastníkom.
Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo distribúcia takejto
technológie oddelene od tohto produktu zakázaná.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
a Siri sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných
krajinách. App Store je servisná známka
spoločnosti Apple Inc.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Google, Google Play a Android sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej
forme, či už so zmenami, alebo bezo zmien,
sa povoľujú pri splnení nasledujúcich podmienok:
 V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí
zachovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk.
 Pri ďalších distribúciách v binárnej forme sa
musí reprodukovať oznámenie o autorských
právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk,
a to v dokumentácii alebo iných materiáloch
poskytovaných pri distribúcii.
 Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú
použiť na podporu ani propagáciu produktov
odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“,
A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO
IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA
ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO
SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY
ÚDAJOV ALEBO ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA
PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A TEÓRIU
ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY,
PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO
PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA
ALEBO Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA
TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA
MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže vyriešiť
problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní
jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom uvedeným
nižšie, skontrolujte pripojenie a prevádzkové
postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky a odpojení
jednotky od palubnej dosky nájdete v časti
Pripojenie a inštalácia (s. 32).
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom kryte.
Všeobecné
Zvuk sa neprenáša alebo je veľmi slabý.
 Poloha ovládača potenciometra [FADER] nie je
nastavená pre 2-reproduktorový systém.
 Hlasitosť jednotky alebo pripojeného zariadenia
je veľmi nízka.
 Zvýšte hlasitosť jednotky a pripojeného
zariadenia.
Nepočuť pípanie.
 Je pripojený voliteľný výkonový zosilňovač
a nepoužívate zabudovaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Stlačili ste tlačidlo obnovenia nastavení.
 Uložte obsah späť do pamäte.
 Kábel napájania alebo batéria sú odpojené
alebo nie sú pripojené správne.
Uložené stanice a správny čas sú vymazané.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa tvorí šum.
 Káble sa nezhodujú s konektorom napájania
príslušenstva vozidla.
Počas prehrávania alebo príjmu sa spúšťa režim
ukážky.
 Ak sa pri nastavení položky [DEMO-ON] počas
5 minút nevykoná žiadna operácia, spustí sa
režim ukážky.
 Nastavte položku [DEMO-OFF] (s. 19).
Obraz v okne displeja mizne alebo
sa nezobrazuje.
 Stlmenie svetla je nastavené na [DIM-ON] (s. 22).
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte
tlačidlo OFF.
 Na jednotke stlačte a podržte tlačidlo OFF,
kým sa nezapne displej.
 Konektory sú znečistené (s. 25).
Displej/osvetlenie začne blikať.
 Nedostatočné elektrické napájanie.
 Skontrolujte, či je jednotka dostatočne napájaná
z autobatérie. (Požadované napätie: 12 V
jednosmerného prúdu.)
Tlačidlá na ovládanie nefungujú.
Disk sa nevysúva.
 Pripojenie nie je správne.
 Skontrolujte pripojenie jednotky.
Ak sa situácia nezlepší, stlačte tlačidlo RESET
(s. 7). Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z dôvodu bezpečnosti neobnovujte nastavenia
jednotky počas šoférovania.
27SK
Rozhlasový príjem
Nedá sa prijímať signál staníc.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Pripojenie nie je správne.
 Skontrolujte pripojenie antény vozidla.
 Ak sa anténa vozidla neroztiahne, skontrolujte
pripojenie riadiaceho kábla elektrickej antény.
 Podrobné informácie o situácii, keď sa nedá prijať
signál DAB, nájdete v časti [NO SERV] (s. 30).
Nedá sa naladiť stanica na predvoľbe.
 Signál vysielania je príliš slabý.
Systém RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spúšťa
vyhľadávanie.
 Stanica neposkytuje informácie o dopravnej
situácii alebo má slabý signál.
 Vypnite funkciu TA (s. 12).
Nie sú k dispozícii hlásenia o dopravnej situácii.
 Aktivujte funkciu TA (s. 12).
 Stanica nevysiela žiadne hlásenia o dopravnej
situácii napriek tomu, že patrí do kategórie TP.
 Nalaďte inú stanicu.
Položka PTY zobrazuje hodnotu [- - - - - - - -].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Neprijímajú sa údaje RDS.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Bliká názov programovej služby.
 Pre aktuálnu stanicu neexistuje žiadna
alternatívna frekvencia.
 Kým bliká názov programovej služby, stlačte
tlačidlo SEEK +/–. Zobrazí sa hlásenie [PI SEEK]
a jednotka začne vyhľadávať inú frekvenciu
s rovnakými údajmi PI (identifikácia programu).
Prehrávanie diskov CD
Disk sa neprehráva.
 Chybný alebo znečistený disk.
 Disk CD-R/CD-RW nie je určený na zvukové
prehrávanie (s. 24).
Súbory MP3/WMA/AAC nemožno prehrávať.
 Disk je nekompatibilný s formátom MP3/WMA/
AAC a verziou. Podrobné informácie
o prehrateľných diskoch a formátoch nájdete
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
28SK
Prehranie súborov MP3/WMA/AAC trvá dlhšie
ako pri iných súboroch.
 Spustenie prehrávania trvá dlhšie pri
nasledujúcich diskoch:
 disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
 disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
 disk, na ktorý možno pridávať údaje.
Zvuk je trhaný.
 Chybný alebo znečistený disk.
Prehrávanie zo zariadenia USB
Nedá sa prehrávať cez rozbočovač USB.
 Jednotka nedokáže rozpoznať zariadenia USB
cez rozbočovač USB.
Prehratie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje súbory so zložitou
stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 Pri vysokej bitovej rýchlosti môže dôjsť
k prerušovaniu zvuku.
 Súbory DRM s ochranou autorských práv sa
za určitých okolností nemusia dať prehrať.
Nedá sa prehrať zvukový súbor.
 Zariadenie USB formátované pomocou iných
súborových systémov než FAT16 alebo FAT32
nemá podporu.*
* Jednotka podporuje systémy FAT16 a FAT32,
ale niektoré zariadenia USB nemusia podporovať
obidva tieto systémy. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie jednotlivých zariadení USB
alebo sa obráťte na ich výrobcu.
Funkcia NFC
Nedá sa pripojiť jedným dotykom (NFC).
 Ak smartfón nereaguje na dotyk:
 Skontrolujte, či je v smartfóne zapnutá
funkcia NFC.
 Značku N na smartfóne priložte bližšie
k značke N na jednotke.
 Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
 Citlivosť prijímača funkcie NFC závisí od zariadenia.
Ak pripojenie jedným dotykom so smartfónom
niekoľkokrát zlyhá, vytvorte pripojenie BLUETOOTH
manuálne.
Funkcia BLUETOOTH
Pripojené zariadenie nedokáže túto jednotku
vyhľadať.
 Pred spárovaním nastavte jednotku
do pohotovostného režimu párovania.
 Keď je jednotka pripojená k dvom zariadeniam
BLUETOOTH, z ďalšieho zariadenia sa už nedá
vyhľadať.
 Zrušte aktuálne pripojenie a vyhľadajte
jednotku z iného zariadenia.
 Pri párovaní zariadenia zapnite výstup signálu
BLUETOOTH (s. 9).
Nedá sa pripojiť.
 Pripojenie je ovládané z jednej strany
(tejto jednotky alebo zariadenia BLUETOOTH),
nie oboch.
 Pripojte sa k jednotke zo zariadenia BLUETOOTH
alebo naopak.
Nezobrazuje sa názov nájdeného zariadenia.
 V závislosti od stavu druhého zariadenia sa názov
nemusí dať vždy získať.
Nepočuť zvonenie.
 Počas hovoru nastavte hlasitosť otáčaním
ovládacieho voliča.
 V závislosti od pripojeného zariadenia sa zvonenie
nemusí odoslať správne.
 Nastavte položku [RINGTONE] na [1] (s. 22).
 Predné reproduktory nie sú pripojené k jednotke.
 Pripojte predné reproduktory k jednotke.
Zvonenie vychádza len z predných
reproduktorov.
Nepočuť hlas hovoriaceho.
 Predné reproduktory nie sú pripojené k jednotke.
 Pripojte predné reproduktory k jednotke.
Hlas hovoriaceho sa reprodukuje len
z predných reproduktorov.
Druhý účastník hovoru tvrdí, že hlasitosť je príliš
nízka alebo vysoká.
 Upravte hlasitosť pomocou nastavenia zosilnenia
mikrofónu (s. 16).
Pri telefonovaní počuť ozvenu alebo šum.
 Znížte hlasitosť.
 Nastavte režim EC/NC na [EC/NC-1] alebo
[EC/NC-2] (s. 16).
 Ak je okolitý hluk (iný než zvuk telefonického
hovoru) hlasný, skúste ho znížiť.
Príklad: Ak je cez otvorené okno počuť hlasný hluk
z ulice, okno zatvorte. Ak je hlasná klimatizácia,
pustite ju slabšie.
Telefón nie je pripojený.
 Keď sa prehráva zvuk zo zariadenia BLUETOOTH,
telefón sa nepripojí, ani keď stlačíte tlačidlo CALL.
 Pripojte sa z telefónu.
Kvalita zvuku telefónu je nízka.
 Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok príjmu
v mobilnej sieti.
 Prejdite vozidlom na miesto, kde bude mať
mobilný telefón lepší signál.
Hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia
je nízka alebo vysoká.
 Hlasitosť sa bude líšiť v závislosti od zvukového
zariadenia.
 Upravte hlasitosť pripojeného zvukového
zariadenia alebo jednotky (s. 22).
Pri prehrávaní zvukového zariadenia BLUETOOTH
sa ozýva trhaný zvuk.
 Znížte vzdialenosť medzi jednotkou a zvukovým
zariadením BLUETOOTH.
 Ak je zvukové zariadenie BLUETOOTH uložené
v puzdre, ktoré ruší signál, počas používania
vyberte zvukové zariadenie z puzdra.
 V blízkosti sa používa niekoľko zariadení
BLUETOOTH alebo iných zariadení, ktoré
vyžarujú rádiové vlny.
 Uvedené zariadenia vypnite.
 Zväčšite vzdialenosť od ostatných zariadení.
 Prehrávaný zvuk sa počas vytvárania pripojenia
medzi jednotkou a mobilným telefónom
na chvíľu zastaví. Nie je to porucha.
Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH
sa nedá ovládať.
 Skontrolujte, či pripojené zvukové zariadenie
BLUETOOTH podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje
príslušné funkcie.
Hovor bol neúmyselne prijatý.
 Pripojený telefón je nastavený na automatické
prijímanie hovorov.
Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového
limitu.
 U niektorých pripájaných zariadení môže byť
časový limit na párovanie krátky.
 Skúste zariadenia spárovať v časovom limite.
Nefunguje BLUETOOTH.
 Vypnite jednotku stlačením a podržaním
tlačidla OFF dlhšie ako 2 sekundy a potom
ju znova zapnite.
Počas telefonovania bez pomoci rúk sa
z reproduktorov vozidla neozýva žiaden zvuk.
 Ak sa zvuk ozýva z mobilného telefónu, nastavte
mobilný telefón tak, aby zvuk vychádzal
z reproduktorov vozidla.
29SK
Funkcia Siri Eyes Free nie je aktivovaná.
 Zaregistrujte handsfree pre iPhone, ktorý
podporuje funkciu Siri Eyes Free.
 V iPhone zapnite funkciu Siri.
 Zrušte pripojenie BLUETOOTH s iPhonom
a jednotkou a potom ho znova vytvorte.
Používanie aplikácie SongPal
Názov aplikácie sa nezhoduje so skutočnou
aplikáciou v aplikácii SongPal.
 Aplikáciu znova spustite z aplikácie SongPal.
Keď je aplikácia SongPal spustená cez
BLUETOOTH, zobrazenie sa automaticky
prepne na [BT AUDIO].
 Aplikácia SongPal alebo funkcia BLUETOOTH
zlyhala.
 Znova spustite aplikáciu.
Po prepnutí zobrazenia na [IPD] sa aplikácia
SongPal automaticky odpojí.
 Aplikácia SongPal v iPhone alebo iPode
nepodporuje prehrávanie z iPodu.
 Zmeňte zdroj jednotky na iný než [IPD]
a vytvorte pripojenie „SongPal“ (s. 16).
READ: Prebieha čítanie informácií.
 Počkajte, kým skončí čítanie informácií
a automaticky sa spustí prehrávanie. V závislosti
od štruktúry súborov to môže chvíľu trvať.
USB ERROR: Nedá sa prehrávať zo zariadenia USB.
 Znova pripojte zariadenie USB.
USB NO DEV: Zariadenie USB nie je pripojené alebo
sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB alebo kábel USB
bezpečne pripojený.
USB NO MUSIC: K dispozícii nie je žiadny
prehrateľný súbor.
 Pripojte zariadenie USB, v ktorom sa nachádzajú
prehrateľné súbory (s. 25).
USB NO SUPRT: Zariadenie USB nemá podporu.
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
USB nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
alebo
alebo koniec disku.
: Bol dosiahnutý začiatok
(znak podčiarknutia): Znak sa nedá zobraziť.
Hlásenia
Pre operáciu RDS/DAB:
Počas prevádzky sa môžu zobrazovať alebo blikať
nasledujúce hlásenia:
NO AF: Nie sú k dispozícii alternatívne frekvencie.
 Kým bliká názov programovej služby, stlačte
tlačidlo SEEK +/–. Jednotka začne vyhľadávať inú
frekvenciu s rovnakými údajmi PI (identifikácia
programu) (zobrazí sa hlásenie [PI SEEK]).
CD ERROR: Disk sa nedá prehrať. Automaticky
sa vysunie.
 Vyčistite disk alebo ho vložte správne, prípadne
skontrolujte, či nie je prázdny alebo chybný.
CD NO MUSIC: Na disku sa nenachádza žiadny
prehrateľný súbor. Automaticky sa vysunie.
 Vložte disk, na ktorom sa nachádzajú prehrateľné
súbory (s. 25).
CD PUSH EJT: Disk sa nevysunul správne.
 Stlačte tlačidlo  (vysunutie).
INVALID
 Vybraná operácia môže byť neplatná.
HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nemajú podporu.
IPD STOP: Prehrávanie z iPodu sa skončilo.
 Spustite prehrávanie z iPodu/iPhonu.
OVERLOAD: Zariadenie USB je preťažené.
 Odpojte zariadenie USB a stláčaním tlačidla SRC
vyberte iný zdroj.
 V zariadení USB sa vyskytla chyba alebo je
pripojené nepodporované zariadenie.
30SK
NO DATA: Pre vybratý typ programu nie je žiadna
služba DAB.
 Stlačte tlačidlo
(späť).
NO INFO: Pre aktuálnu službu DAB neexistujú
žiadne informácie o označení.
NO SERV: Nedá sa zachytiť signál DAB.
 Spustite automatické vyhľadávanie (s. 11).
 Skontrolujte pripojenie antény DAB.
 Skontrolujte, či je položka [SET ANT-PWR]
nastavená na [ON] (s. 20).
NO TP: Nie sú k dispozícii žiadne programy
o dopravnej situácii.
 Jednotka bude naďalej vyhľadávať dostupné
stanice TP.
RECEIVING: Je vybraté pásmo DAB a jednotka čaká
na príjem služby.
Pri používaní funkcie BLUETOOTH:
Používanie diaľkového ovládača na volante:
BTA NO DEV: Zariadenie BLUETOOTH nie je
pripojené alebo sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH riadne
pripojené alebo či je vytvorené pripojenie
BLUETOOTH so zariadením BLUETOOTH.
ERROR: Počas registrácie funkcie sa vyskytla chyba.
 Znova vykonajte registráciu z funkcie, pri ktorej
sa vyskytla chyba (s. 19).
ERROR: Vybratú operáciu sa nepodarilo vykonať.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
NO DEVICE: Zariadenie BLUETOOTH podporujúce
profil HFP (Handsfree Profile) nie je pripojené alebo
sa nenašlo.
 Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH
riadne pripojené alebo či je vytvorené pripojenie
handsfree (bez pomoci rúk) so zariadením
BLUETOOTH.
TIMEOUT: Registrácia funkcie zlyhala z dôvodu
vypršania časového limitu.
 Pokúste sa dokončiť registráciu, kým bliká
hlásenie [REGISTER] (približne 6 sekúnd) (s. 19).
Ak tieto riešenia nepomôžu, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
Ak prinesiete jednotku na opravu z dôvodu
problémov pri prehrávaní disku CD, prineste
so sebou aj disk, pri ktorom sa daný problém
vyskytol.
UNKNOWN: Nedá sa zobraziť meno alebo
telefónne číslo.
WITHHELD: Telefónne číslo je skryté v dôsledku
nastavení volajúceho.
Používanie aplikácie SongPal:
APP --------: Nie je vytvorené pripojenie k aplikácii.
 Znova pripojte aplikáciu SongPal (s. 16).
APP DISCNCT: Aplikácia je odpojená.
 Znova sa pripojte k aplikácii SongPal (s. 16).
APP DISPLAY: Je otvorené zobrazenie nastavenia
obrazovky danej aplikácie.
 Ukončením zobrazenia s nastaveniami obrazovky
zapnete ovládanie pomocou tlačidiel.
APP LIST: Je otvorený zoznam s obsahom disku CD/
zariadenia USB.
 Zatvorením zoznamu aplikácie zapnete ovládanie
pomocou tlačidiel.
APP MENU: Je otvorená obrazovka nastavení
aplikácie.
 Zatvorením obrazovky nastavení aplikácie
zapnete ovládanie pomocou tlačidiel.
APP NO DEV: Zariadenie s nainštalovanou
aplikáciou nie je pripojené alebo sa nerozpoznalo.
 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH a znova sa
pripojte k aplikácii SongPal (s. 16).
APP SOUND: Je otvorená obrazovka aplikácie
s nastaveniami zvuku.
 Zatvorením obrazovky s nastaveniami zvuku
zapnete ovládanie pomocou tlačidiel.
OPEN APP: Aplikácia SongPal nie je spustená.
 Spustite aplikáciu.
31SK
Pripojenie a inštalácia
Zoznam súčastí na inštaláciu


Upozornenia
 Všetky uzemňovacie káble zveďte
do spoločného bodu uzemnenia.
 Káble nenechávajte zachytené pod skrutkami
ani v pohyblivých častiach (napr. vo vodiacej
lište sedadla).
 Pred pripojením káblov vypnite zapaľovanie
vozidla, aby ste predišli skratom.
 Pripojte kábel napájania  k jednotke
a reproduktorom a až potom ho pripojte
ku konektoru pomocného napájania.
 Z bezpečnostných dôvodov vždy zaizolujte všetky
voľné nepripojené káble elektrikárskou páskou.
×2






Bezpečnostné opatrenia
 Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte, aby vám
jednotka neprekážala pri šoférovaní.
 Jednotku neinštalujte na miestach vystavených
prachu, nečistotám, nadmerným vibráciám alebo
vysokej teplote, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v blízkosti prieduchov ohrievačov.
 Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej inštalácie
používajte len dodaný montážny materiál.
Poznámka ku káblu napájania (žltému)
Pri pripájaní jednotky v kombinácii s ďalšími
stereokomponentmi musí byť hodnota intenzity
elektrického prúdu obvodu vozidla, ku ktorému je
jednotka pripojená, vyššia ako súčet hodnôt intenzity
elektrického prúdu poistiek jednotlivých komponentov.
Nastavenie montážneho uhla
Montážny uhol nastavte na menej ako 45°.
32SK
 Zoznam súčastí nezahŕňa celý obsah balenia.
 Pred odoslaním sa k jednotke pripevní konzola 
a ochranný rámček . Pred montážou jednotky
pomocou uvoľňovacích kľúčov  odstráňte
konzolu . Podrobné informácie nájdete v časti
Odstránenie ochranného rámčeka a konzoly
(s. 35).
 Uvoľňovacie kľúče  si odložte, pretože ich
budete potrebovať aj pri vyberaní jednotky
z vozidla.
Pripojenie
Hlbokotónový reproduktor*1
*3
*3
*3
Výkonový
zosilňovač*1
z káblového diaľkového ovládača
(nie je súčasťou balenia)*4

*2
Podrobné informácie nájdete
v časti Vytváranie pripojení (s. 34).
Podrobné informácie nájdete
v časti Schéma elektrického
zapojenia (s. 34).
*6
z antény vozidla*5
z antény DAB (nie je
súčasťou balenia)*7
*1
*2
*3
*4
Nie je súčasťou balenia.
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω × 4
Kábel s kolíkmi RCA (nie je súčasťou balenia)
V závislosti od typu vozidla sa môže stať, že pre
káblový diaľkový ovládač (nie je súčasťou balenia)
budete potrebovať adaptér.
Podrobné informácie o používaní káblového
diaľkového ovládača nájdete v časti Používanie
káblového diaľkového ovládača (s. 35).
*5 Ak konektor antény nie je vhodný, použite adaptér
(nie je súčasťou balenia) pre daný typ vozidla.
*6 Či mikrofón použijete, alebo nie, veďte jeho vstupný
kábel tak, aby vás neobmedzoval pri šoférovaní.
Ak je kábel vedený v blízkosti nôh, zaistite ho
svorkou alebo iným spôsobom.
Podrobné informácie o inštalácii mikrofónu nájdete
v časti Inštalácia mikrofónu (s. 35).
*7 V závislosti od typu antény DAB nastavte položku
[SET ANT-PWR] na [ON] (predvolené nastavenie)
alebo [OFF] (s. 20).
Max. napájací prúd 0,1 A.
33SK
Vytváranie pripojení
Ak máte elektrickú anténu bez reléového panela,
pripojenie tejto jednotky pomocou dodaného
napájacieho kábla  môže poškodiť anténu.
 Do konektora reproduktorov vozidla
Poznámky
 Vyžaduje sa príprava káblov zadných reproduktorov.
 Použite hlbokotónový reproduktor s impedanciou 4 Ω
až 8 Ω a s dostatočným maximálnym vstupným
výkonom, aby ste zabránili poškodeniu.
Pripojenie pamäte
Keď je pripojený žltý kábel napájania, pamäťový
obvod bude vždy napájaný, a to aj pri vypnutom
zapaľovaní.
Pripojenie reproduktorov
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadný reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor (ľavý)
Zadný reproduktor
(ľavý)

Fialový

Fialovo-čierny
pásikavý

Sivý

Sivo-čierny
pásikavý

Biely

Bielo-čierny
pásikavý

Zelený

Zeleno-čierny
pásikavý
 Pred pripojením reproduktorov jednotku vypnite.
 Použite reproduktory s impedanciou 4 Ω až 8 Ω
a s dostatočným maximálnym vstupným výkonom,
aby ste zabránili poškodeniu.
Schéma elektrického zapojenia
Skontrolujte, či je konektor pomocného napájania
vozidla správne zapojený. Káble zapojte správne
podľa typu vozidla.
Konektor pomocného napájania
 Do konektora napájania vozidla
Bežné zapojenie
Červený
Červený
Žltý
Žltý
12
Nepretržité napájanie
Žltý
13
Ovládanie elektrickej
antény/výkonového
zosilňovača (REMOUT)
Modro-biely
pásikavý
14
Prepínané napájanie
osvetlenia
Oranžovo-biely
pásikavý
12
Nepretržité napájanie
Žltý
15
Prepínané napájanie
Červený
15
Prepínané napájanie
Červený
16
Uzemnenie
Čierny
Jednoduché pripojenie hlbokotónového
reproduktora
V prípade zámeny pozícií červeného
a žltého kábla
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Hlbokotónový reproduktor môžete použiť bez
výkonového zosilňovača, keď je pripojený ku káblu
zadného reproduktora.
Predný reproduktor
Hlbokotónový
reproduktor
34SK
12
Prepínané napájanie
Žltý
15
Nepretržité napájanie
Červený
V prípade vozidla bez polohy zapaľovania ACC
Červený
Červený
Používanie káblového diaľkového
ovládača
1
Žltý
Žltý
Po správnom pripojení a výmene napájacích káblov
pripojte jednotku k napájaniu vozidla. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
pripojenia jednotky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
príručke, obráťte sa na predajcu vozidla.
Inštalácia mikrofónu
Ak chcete zaznamenať svoj hlas počas
telefonovania bez pomoci rúk, musíte nainštalovať
mikrofón .
Inštalácia
Odstránenie ochranného rámčeka
a konzoly
Pred inštaláciou odstráňte z jednotky ochranný
rámček  a konzolu .
1

Ak chcete zapnúť používanie káblového
diaľkového ovládača, položku
[STR CONTROL] v ponuke [SET STEERING]
nastavte na [PRESET] (s. 19).
Stlačte oba okraje ochranného
rámčeka  a vytiahnite ho.

Príchytka (nie je súčasťou
balenia)
2

Zasuňte obidva uvoľňovacie kľúče ,
kým nezacvaknú, konzolu potiahnite
nadol  a potom potiahnite jednotku
nahor a oddeľte ich.


 Omotanie kábla okolo stĺpika riadenia alebo
riadiacej páky je extrémne nebezpečné. Uistite sa,
že kábel a ďalšie súčasti vám nebudú prekážať pri
šoférovaní.
 Ak sú vo vozidle airbagy alebo akékoľvek
vybavenie pohlcujúce nárazy, pred inštaláciou
kontaktujte obchod, v ktorom ste jednotku
zakúpili, prípadne predajcu vozidla.


Upozornenia
Háčiky musia smerovať
dovnútra.
Poznámka
Pred prilepením obojstrannej pásky  vyčistite povrch
palubnej dosky suchou handričkou.
35SK
Montáž jednotky do palubnej dosky
Pred inštaláciou sa uistite, že príchytky na oboch
stranách konzoly  sú ohnuté dovnútra 2 mm.
1
Umiestnite konzolu  dovnútra palubnej
dosky a háčiky vyhnite smerom von,
aby riadne držala na mieste.
182 mm
53 mm

2
Príchytka
Namontujte jednotku na konzolu 
a pripojte ochranný rámček .




Poznámky
 Ak sú príchytky rovné alebo vyhnuté von, jednotka
nebude riadne prichytená a môže vyskočiť.
 Skontrolujte, či sú 4 príchytky na ochrannom
rámčeku  správne zasunuté do otvorov jednotky.
Odpojenie a pripojenie predného
panela
Podrobné informácie nájdete v časti Odpojenie
predného panela (s. 6).
Obnovenie nastavení jednotky
Podrobné informácie nájdete v časti Obnovenie
nastavení jednotky (s. 7).
36SK
Výmena poistky
Pri výmene poistky sa uistite,
Poistka (10 A)
že používate poistku, ktorej
hodnota intenzity elektrického
prúdu zodpovedá hodnote
uvedenej na pôvodnej poistke.
Ak sa poistka vypáli, skontrolujte
elektrické pripojenie a vymeňte ju.
Ak sa poistka po výmene znova vypáli, príčinou
môže byť vnútorná porucha. V takom prípade
sa obráťte na najbližšieho predajcu produktov
značky Sony.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia
ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on
seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access the
following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation declara
que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to
urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Lokalita zákazníckej podpory
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať
najnovšie informácie o podpore týkajúce sa tohto
produktu, navštívte stránku:
http://www.sony.eu/support
Zaregistrujte produkt online na stránke:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising