Sony | MEX-BT3900U | Sony MEX-BT3900U BT3900U Autorádio s technológiou Bluetooth®, mp3/CD a USB Návod na použitie

4-199-773-11(1)
1
1
3
2
Upozornenia
4
Zariadenie namontujte len do prístrojovej dosky
automobilu, pretože sa jeho zadná strana počas
používania zohrieva.

Bluetooth®
Audio System
 Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným
napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
 Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
 Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby
nedošlo ku skratu.
 K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
 Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné
uzemňovacie miesto.
 Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
 Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
 Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
×2
5

Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Bluetooth® audio systém
Predný
reproduktor
Mikrofón
XA-MC10
Zadný
reproduktor
Montáž/Zapojenia
Aktívny
subwoofer
Výkonový
zosilňovač
Zoznam častí
2A
 Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
 Pri zakúpení je konzola  nasadená na zariadení.
Pred montážou zariadenia pomocou uvoľňovacích
kľúčov  z neho zložte konzolu . Podrobnosti pozri
v časti “Zloženie konzoly ()” ďalej v texte.
 Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
REAR / SUB
AUDIO OUT

B
Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po obidvoch
stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich
vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa
vysunúť.
Príklad zapojenia
REAR / SUB
AUDIO OUT
MEX-BT3900U
Poznámky (-A)
 Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením
zosilňovača.
 Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný
zosilňovač.
© 2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
*1 Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm × 4
*2 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International Organization for
Standardization), na jej zapojenie použite dodávaný
adaptér . Najskôr zapojte konektor autoantény
do adaptéra, potom adaptér zasuňte do konektora
na zariadení.
*3 RCA kábel (nedodávaný).
*4 Výstup AUDIO OUT je možné prepnúť na SUB alebo
REAR. Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie.
5
* Môže byť potrebný samostatný adaptér.
3
*3
*3
FRONT
AUDIO OUT
EXTERNAL
MICROPHONE
REMOTE
IN*5
Poistka (10 A)
REAR / SUB
AUDIO OUT*4
2
* Od autoantény


Maximálny prúd 0,3 A
AMP REM
Modrý s bielym prúžkom
ATT
Svetlomodrý
*1
Od konektora reproduktorov v automobile
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania”
ďalej v texte.
Konektor napájania príslušenstva v automobile
Konektor reproduktorov v automobile
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
5
Modrý
napájanie ovládania antény
8
Čierny
uzemnenie
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, predný, pravý
8
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Sivý
4
Zelený
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
4

Výčnelkom smerom dovnútra.



5 1
Jazýčky
1
3
6A
2
B
Prístrojová doska
1
Protipožiarna
prepážka
5


Schéma zapojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie akýchkoľvek
iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free" sady pre
mobilný telefón
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla 
môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
 Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative Frequency
- Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic Announcement - Dopravné
hlásenia), kábel pre ovládanie elektrickej antény (modrý) dodáva
jednosmerné napätie +12 V.
 Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou
v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel antény (modrý)
alebo napájací kábel príslušenstva (červený) pripojiť k napájaciemu
konektoru anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
 Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez
spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný
nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
 Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
 Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm a zodpovedajúcim
výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
 Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu, ani
vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
 Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
 Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
 Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
 Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel
so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému aj ľavému
reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo vašom
automobile.
 Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji sa
zobrazí hlásenie “FAILURE“ (Chyba). V takomto prípade skontrolujte
správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu automobilu.
Zloženie konzoly
Pred montážou zariadenia z neho zložte konzolu .
1 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
2 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Konektor napájania príslušenstva sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom
automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov
(obrázok nižšie). Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora napájania
príslušenstva. Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode,
obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Príklad montáže
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
 Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
 Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte  správne
zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie
predného panela
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte a podržte
zatlačené tlačidlo . Stlačte
a potiahnite predný panel smerom k vám.
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa
predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu
automatického úplného vypnutia (Auto Off), po každom
vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte ,
kým sa nevypne displej.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Schéma zapojenia napájania
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržité napájanie
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Tlačidlo RESET
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite
po vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET
pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising