Sony | MEX-BT3800U | Sony MEX-BT3800U Návod na použitie

4-158-430-31(1)
1
1
Zariadenie namontujte len do prístrojovej dosky automobilu,
pretože sa jeho zadná strana počas používania zohrieva.
3
4
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným
napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble
pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie,
aby nedošlo ku skratu.
• K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
• Nezakrývajte ventilačné otvory alebo chladiče na zariadení.
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami,
musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých
poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
×2
5

®
Bluetooth
Audio System
Upozornenia
2

Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Bluetooth® audio systém
Predný
reproduktor
Aktívny
subwoofer
Zadný
reproduktor
Výkonový
zosilňovač
Montáž/Zapojenia
Mikrofón
XA-MC10
CD
menič
Zoznam častí
2A
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt 
nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre
budúce použitie, napr. pre demontáž
zariadenia z automobilu.
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
REAR
AUDIO OUT
B
BUS AUDIO IN

Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von,
zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
BUS CONTROL IN
Príklad zapojenia
BUS AUDIO IN
MEX-BT3800U
Poznámky (-A)
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
Rady (-B)
• Keď pripájate len samotný CD menič alebo iné voliteľné
zariadenie, pripájajte ich priamo k zariadeniu.
• Pre pripojenie dvoch alebo viacerých CD meničov alebo
iných voliteľných zariadení je potrebný prepínač zdroja signálu
XA-C40 (nedodávaný).
Prepínač zdroja
signálu*
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BUS CONTROL IN
* nedodávaný
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International
Organization for Standardization), na jej
zapojenie použite dodávaný adaptér .
Najskôr zapojte konektor autoantény do
adaptéra, potom adaptér zasuňte do
konektora na zariadení.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
*3 Môže byť potrebný samostatný adaptér.
*4 Dodávané s XA-C40.
EXTERNAL
MICROPHONE
*2
*2
*4
FRONT
AUDIO OUT
BUS AUDIO IN
*2
REMOTE
IN*3
L
Prepínač zdroja
signálu
(nedodávaný)
R
SUB OUT (MONO)
*1
Od autoantény
BUS REAR FRONT
IN
AUDIO OUT
REAR
AUDIO OUT

BUS
CONTROL IN
Poistka (10 A)
*4

Maximálny prúd 0,3 A
A
B
AMP REM
ATT
Dodávané spolu s CD meničom
Modrý s bielym s prúžkom
Svetlomodrý
5
Modrý
nepretržité napájanie
napájanie ovládania antény
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
5
7
2
4
6
5
8
7
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
Konektor napájania príslušenstva v automobile
Žltý
3
Od konektora reproduktorov v automobile
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania”
ďalej v texte.
4
1
4
8
Konektor reproduktorov v automobile
7
8
Červený
Čierny
spínaný zdroj napájania
uzemnenie
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Sivý
4
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
8
4 1
2

Výčnelkom smerom dovnútra.





5 1
6A
2
182
(SOURCE/OFF)
mm
53 m
m
Jazýčky
1
B
3
Prístrojová doska
Protipožiarna prepážka
1
5

Tlačidlo RESET

Schéma zapojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free" sady
pre mobilný telefón
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla 
môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu
AF (Alternative Frequency - Alternatívne frekvencie)
alebo TA (Traffic Announcement - Dopravné hlásenia),
kábel pre ovládanie elektrickej výsuvnej antény (modrý)
dodáva jednosmerné napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov
pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade,
že je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne
k pravému aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané
káble pre reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na
displeji sa zobrazí hlásenie “FAILURE“ (Chyba). V takomto
prípade skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov
a zosilňovača.
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
Pred montážou zariadenia z neho zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Stlačte obidve hrany ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
2
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite
po vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET
pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora napájania príslušenstva. Po dôkladnom
prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky
alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho
automobilu.
Vyberte konzolu .
Konektor napájania príslušenstva
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Príklad montáže
Montáž do prístrojovej dosky
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte 
správne zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie predného
panela
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte a podržte
zatlačené tlačidlo . Stlačte
a potiahnite predný panel smerom k vám.
Červený
Červený
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela
na časť  na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú
stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
Žltý
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa
predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu
automatického úplného vypnutia (Auto Off), po každom
vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte ,
kým sa nevypne displej.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
Žltý
7
Červený
nepretržité napájanie
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising