Sony | MEX-BT2700 | Sony MEX-BT2700 Návod na použitie

MEX-BT2700_SK.book Page 1 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
4-125-798-31 (1)
Bluetooth®
audio systém
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 7.
MEX-BT2700
©2009 Sony Corporation
4-125-800-21 (1)
®
Bluetooth
audio systém
Tento stručný prehľad slúži na pripomenutie spôsobu používania funkcie
Bluetooth, potom ako ste si už niekedy v minulosti prečítali dodávaný návod
na použitie. Podrobnosti sú uvedené v dodávanom návode na použitie
a v návode na použitie Bluetooth zariadenia.
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
MEX-BT2700
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Prepojenie
ON (Zapnutý Bluetooth signál)
1
× 3 sekundy t
,
Na mobilnom telefóne sa pripojte k tomuto zariadeniu.
1
,
Prepojte toto zariadenie s audio zariadením z audio zariadenia.
1
Poznámka
Z tohto zariadenie sa môžete prepojiť s Bluetooth zariadením (pozri návod na použitie).
Ak sa z tohto zariadenia nemôžete prepojiť s Bluetooth zariadením, spustite znova párovanie.
2
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
Párovanie
Zariadenie je v prevádzke
Bluetooth zariadenie je v prevádzke
× 5 sekúnd
1
,
Vyhľadávanie
2
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
3
Zvoľte “XPLOD”
Heslo “0000”
4
5
Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií
Párovanie úspešné
6
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
3
Tlačidlá a ikony
Tlačidlá a ikony
Stav ikon
4
Svieti
Bluetooth signál aktívny
Bliká
Pohotovostný režim párovania
Žiadny
Bluetooth signál vypnutý
Svieti
Úspešné pripojenie mobilného telefónu
Bliká
Zariadenie sa pripája k mobilnému telefónu
Žiadny
Bez prepojenia
Svieti
Úspešné pripojenie audio zariadenia
Bliká
Zariadenie sa pripája k audio zariadeniu
Žiadny
Bez prepojenia
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
Hlasitý hovor
Pre
Stlačte
Prijatie hovoru
Ukončenie hovoru
alebo 
Odmietnutie hovoru
×2 sekundy
Pre opätovné vytočenie čísla
1  t
2
Presmerovanie hovoru
×3 sekundy
×2 sekundy
Zvukový tok
Pre
Stlačte
Počúvanie
1  t
2 Na audio zariadení spustite prehrávanie.
Prehrávanie/pozastavenie (AVRCP)*
Prepínanie skladieb (AVRCP)*
 (PAUSE)
./>
*Ovládanie sa môže v závislosti od audio zariadenia líšiť.
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
5
3 kroky k BLUETOOTH funkciám
 Párovanie

Najskôr vzájomne zaregistrujte (“spárujte”) Bluetooth zariadenie (mobilný telefón atď.)
a toto zariadenie. Párovanie nie je potrebné vykonať, ak ste už zariadenie pripájali.
 Prepojenie

Niekedy sa môže prepojenie zaviesť po spárovaní automaticky. Ak chcete zariadenie používať po
vykonaní spárovania, vytvorte prepojenie.
 Hlasitý hovor/Zvukový tok
Po prepojení je možné volať v režime hlasitého hovoru a počúvať hudbu.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
6
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_02-03_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 2 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte
toto zariadenie len na prístrojovú dosku
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Týmto spoločnosť Sony Corp. vyhlasuje,
že zariadenie MEX-BT2700 je v súlade
so základnými požiadavkami a inými
relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu
20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard
v Nórsku.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení
EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo
záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté
v samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou,
tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory
a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto
pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
2
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_02-03_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 3 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Poznámka k lítiovej batérii
Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad
priamemu slnečnému žiareniu, ohňu atď.
Názov Bluetooth a logá sú vlastníctvom
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Corporation ich na akékoľvek účely
používa na základe licencie. Ostatné obchodné
značky a ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Tento produkt je chránený danými duševnými
vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo šírenie takejto
technológie nad rámec tohto produktu je bez
licencie spoločnosti Microsoft alebo jeho
autorizovaného zástupcu zakázané.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 20).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
3
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_04-05_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 4 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Obsah
Začíname
Prehrávateľné disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poznámky k Bluetooth rozhraniu . . . . . . . . . . . 6
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Príprava diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 9
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Diaľkové ovládanie RM-X304 . . . . . . . . . . 12
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . 13
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . 13
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . 13
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . 13
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . .15
Bluetooth (Hlasité telefonovanie
a tok audio signálu)
Bluetooth operácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Párovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ikony Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prepojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zapnutie výstupného Bluetooth signálu tohto
zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pripojenie mobilného telefónu . . . . . . . . . . 17
Pripojenie audio zariadenia . . . . . . . . . . . . 17
Hlasitý hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Príjem hovorov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vytáčanie hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prenos hovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Aktivácia hlasového vytáčania. . . . . . . . . . 18
Zvukový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Počúvanie zvuku z audio zariadenia . . . . . 18
Ovládanie audio zariadenia prostredníctvom
tohto zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zrušenie registrácie všetkých spárovaných
zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . .
CD menič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otočný ovládač RM-X4S . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
20
21
21
21
22
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA . .
Súbory MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
23
23
23
23
23
24
25
26
26
27
29
4
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_04-05_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 5 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie informácie o tomto
zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com/
Na tomto portáli nájdete informácie o:
• Modeloch a výrobcoch kompatibilných mobilných telefónov a tiež často
kladené otázky (FAQ) o Bluetooth funkciách
5
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 6 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Poznámky k Bluetooth rozhraniu
Začíname
Prehrávateľné disky
Autorádio môže prehrávať CD-DA disky
(aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky (MP3/
WMA súbory (str. 23)).
Typ disku
CD-DA
Označenie disku
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NIE JE V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME,
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU,
UJMY ALEBO ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE
Z AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA TOHTO
ZARIADENIA ALEBO INÉHO ZARIADENIA
SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TOHTO
ZARIADENIA, JEHO HARDVÉRU A/ALEBO
SOFTVÉRU.
Dôležité upozornenie!
MP3
WMA
Bezpečnosť a správne používanie
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne
povolené spoločnosťou Sony vedú k strate záruky.
Pred používaním zariadenia sa informujte
o platných miestnych predpisoch a normách
upravujúcich prevádzku Bluetooth zariadení.
Vedenie vozidla
Informujte sa o platných miestnych predpisoch
a normách upravujúcich používanie mobilných
telefónov a hlasitých sád (Handsfree) počas vedenia
motorových vozidiel.
Venujte vždy maximálnu pozornosť premávke
a ak si to situácia vyžaduje, pred volaním alebo
prijatím hovoru odstavte vozidlo mimo cesty.
Prepojenie s inými zariadeniami
Z dôvodu získania presných bezpečnostných
informácií si pred pripojením k inému zariadeniu
prečítajte návod na použitie pripájaného zariadenia.
6
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 7 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Pôsobenie rádiovej frekvencie
RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne
nainštalované alebo nevhodne tienené elektronické
systémy v automobile, ako je napr. elektronické
vstrekovanie, elektronický ABS systém,
elektronické obmedzovače rýchlosti alebo airbagy.
Inštaláciu alebo servis týchto zariadení realizujú
výrobcovia/predajcovia automobilu.
Nesprávna inštalácia alebo servisný zásah môže byť
nebezpečný a môže viesť k strate záruky.
Informácie, či mobilný telefón neovplyvní činnosť
zariadení v automobile, vám poskytne výrobca
vozidla.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové
zariadenia vo vozidle namontované správne
a či správne fungujú.
Tiesňové hovory
Toto Bluetooth Handsfree a elektronické zariadenie
pripojené k Handsfree zariadeniu komunikujú
prostredníctvom rádiových signálov, mobilných
a pozemských sietí a tiež pomocou užívateľsky
nastavených funkcií, pri ktorých nie je možné
zaručiť trvalé prepojenie vo všetkých podmienkach.
Preto sa obzvlášť v prípade potreby súrnej
komunikácie (napr. volanie zdravotnej pohotovosti)
nespoliehajte výhradne na žiadne elektronické
zariadenie.
Aby bolo možné volať a prijímať hovory, zariadenia
musia byť zapnuté a v dosahu dostatočne silného
signálu.
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach, alebo pri určitých používaných
službách/funkciách.
Zistite si tieto informácie u miestnych
prevádzkovateľov sietí.
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel (str. 8) a pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom,
stlačte tlačidlo RESET (str. 10).
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Zrušenie režimu DEMO
Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý sa
aktivuje po vypnutí.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“DEMO”.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“DEMO-OFF”.
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
7
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 8 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Príprava diaľkového ovládania
Vyberte izolačný prvok.
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Rada
Spôsob výmeny batérie str. 25.
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) +/–.
5
Po nastavení minúty stlačte tlačidlo
Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte
k vám.
a potiahnite panel smerom
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo
pod zadným sklom zaparkovaného vozidla.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším
stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 15).
8
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 9 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení a zatlačte ľavú stranu
panela tak, aby zapadla na svoje miesto.
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
9
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 10 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
1 2345
6
7
89
OFF
SOURCE
SEEK
DSPL
BLUETOOTH
AUX
BT
SCRL
SEEK
PTY
MODE
PUSH SELECT /
q; qa
qs
AF/TA
ALBUM
1
qd
RESET
REP
SHUF
MIC
PAUSE
3
4
5
6
qf
Predný panel vybratý
qh
2
qj
qg
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie ako
tlačidlá na zariadení.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia. Vypnutie zdroja zvuku.
B Tlačidlá SEEK +/–
CD:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
Súvislé prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte,
potom ho do 1 sekundy stlačte znova
a pridržte ho zatlačené). Zrýchlený posuv
v skladbe vzad/vpred (zatlačenie
a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice
(zatlačenie a pridržanie).
Bluetooth audio zariadenie*1:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
C Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia. Zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth
telefón)*2.
D Tlačidlo BT (BLUETOOTH) str. 16
Zapnutie/vypnutie Bluetooth signálu,
párovanie.
10
E Otočný ovládač/Tlačidlo Select/
(Handsfree)
Nastavenie hlasitosti (otáčanie).
Výber nastaviteľnej položky (zatlačenie
a pridržanie). Príjem/ukončenie hovoru
(stlačenie).
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 11 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
F Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor) a prehrávanie
sa spustí.
G Displej
H Vstupný konektor AUX str. 21
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
I Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
J Tlačidlo DSPL (displej)/SCRL
(rolovanie) str. 13, 15
Zmena zobrazených položiek (stlačenie).
Rolovanie zobrazených položiek
(zatlačenie a pridržanie).
O Senzor signálov diaľkového
ovládania
P Tlačidlo RESET str. 7
Q Mikrofón str. 17
Poznámka
Nezakrývajte mikrofón, funkcia hlasitého hovoru
(Handsfree) nemusí fungovať správne.
*1 Ak je pripojené Bluetooth audio zariadenie
(s podporou AVRCP Bluetooth technológie).
V závislosti od zariadenia nemusia byť niektoré
operácie dostupné.
*2 Po pripojení CD meniča a stlačení (SOURCE)
sa na displeji zobrazí “CD” a číslo jednotky. Keď
stlačíte tlačidlo (MODE), môžete menič prepínať.
K Tlačidlo
(uvoľnenie predného
panela) str. 8
L Tlačidlo MODE str. 13
Voľba rozhlasového pásma (FM/MW/
LW)*2.
M Tlačidlo AF (Alternative Frequencies Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/
PTY (Program Type - Typ programu)
str. 14
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
N Číselné tlačidlá
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (počas prehrávania
MP3/WMA súboru)
Prepínanie albumov (stlačenie).
Súvislé prepínanie albumov
(zatlačenie a pridržanie).
(3): REP str. 15
(4): SHUF str. 15
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Bluetooth audio zariadenie*1:
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Bluetooth telefón:
(5): MIC str. 17
11
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 12 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Diaľkové ovládanie RM-X304
1
3
qk
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
wa
qs
ws
+
wd
wf Tlačidlo SCRL (rolovanie)
Rolovanie položky na displeji.
wg Číselné tlačidlá
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
–
ql
w;
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
wf
wg
+
VOL
–
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní majú
tiež iné funkcie ako tlačidlá na zariadení.
Pred použitím odstráňte izolačný prvok (str. 8).
qk Tlačidlá < (.)/, (>)
Ovládanie rádia/CD prehrávača/Bluetooth
audio zariadenia, rovnako ako (SEEK) –/+
na zariadení.
Nastavenia zariadenia, zvuku atď. môžete
ovládať pomocou < ,.
ql Tlačidlo DSPL (displej) str. 13, 15
Zmena zobrazovaných položiek.
w; Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti.
wa Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
ws Tlačidlo SEL (Select - výber)
(Handsfree)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
wd Tlačidlá M (+)/m (–)
Ovládanie CD prehrávača rovnako ako
(1)/(2) (ALBUM –/+) na zariadení.
Nastavenia zariadenia, zvuku atď. môžete
ovládať pomocou M m.
12
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 13 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich
príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
RDS
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Automatické ukladanie staníc
— BTM
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
3
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BTM”.
4
Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
A TA/TP*1
B Rozhlasové pásmo, Zdroj zvuku
C Frekvencia*2 (Názov stanice),
Číslo predvoľby, Hodiny, RDS údaje
*1 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
Pre zmenu zobrazených položiek C
stlačte (DSPL).
Služby RDS
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
((1) až (6)), kým sa nezobrazí “MEM”.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie
AF/TA (str. 14).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte
(SEEK) –/+, aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte, až
kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) +/– pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) +/–
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie).
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj zvuku.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
13
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 14 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Nastavenie AF a TA
1
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte
pre dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu
— REG
Keď je funkcia AF zapnutá: výrobné nastavenie
zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť,
takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu
stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (str. 20).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY)
počas príjmu rádia v pásme FM.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčajte (AF/TA) (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu.
3
Stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Nenáročná hudba), LIGHT M (Ľahká
klasika), CLASSICS (Vážna hudba),
OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER
(Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN
(Vysielanie pre deti), SOCIAL A
(Spoločenské udalosti), RELIGION
(Náboženstvo), PHONE IN (Telefonáty
poslucháčov), TRAVEL (Cestovanie),
LEISURE (Voľný čas), JAZZ (Jazzová hudba),
COUNTRY (Country hudba), NATION M
(Národná hudba), OLDIES (Evergreeny),
FOLK M (Ľudová hudba), DOCUMENT
(Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých
krajinách/oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje
PTY.
14
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 15 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 20).
CD prehrávač
Zobrazované položky
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
A Zdroj zvuku
B Názov skladby*1, Názov disku/interpreta*1,
Názov interpreta*1, Číslo albumu*2,
Názov albumu*1, Číslo skladby/Uplynutý čas
prehrávania, Hodiny
*1 Zobrazí sa informácia CD TEXT, MP3/WMA.
*2 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť.
Podrobnosti o súboroch MP3/WMA pozri str. 23.
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým sa
na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
TRACK
Pre prehrávanie
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DISC
disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
15
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 16 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Bluetooth (Hlasité telefonovanie
a tok audio signálu)
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
Bluetooth operácie
Aby bolo možné používať funkciu Bluetooth,
je potrebný nasledovný postup.
1 Párovanie
Ak vzájomne prepájate Bluetooth zariadenia
prvýkrát, je potrebná ich vzájomná
registrácia. Nazýva sa to “párovanie”.
Táto registrácia (párovanie) je potrebná
len prvýkrát, pretože ďalšíkrát sa už toto
zariadenie a ostatné zariadenia rozpoznajú
automaticky. Spárovať môžete až 8 zariadení.
(V závislosti od zariadenia bude možno
potrebné zadať kód (heslo) pre každé
pripojenie.)
2 Prepojenie
Ak chcete zariadenie používať po vykonaní
spárovania, vytvorte prepojenie. Niekedy
sa môže prepojenie zaviesť po spárovaní
automaticky.
3 Hlasitý hovor/zvukový tok
Po prepojení je možné volať v režime
hlasitého hovoru a počúvať hudbu.
4
Zadajte kód.
XXXX
Bliká “ ” a po dokončení párovania bude
indikácia svietiť nepretržite.
5
http://support.sony-europe.com/
Párovanie
Najskôr vzájomne zaregistrujte (“spárujte”)
Bluetooth zariadenie (mobilný telefón atď.)
a toto zariadenie. Spárovať môžete až 8
zariadení. Po vykonaní spárovania nie je už
potrebné opätovné párovanie.
1
Bluetooth zariadenie umiestnite
do vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.
2
Zatlačte a pridržte (BT), kým nezačne
blikať “ ” (cca 5 sekúnd).
Zariadenie sa prepne do pohotovostného
režimu pre párovanie.
Bliká
16
“0000”
Toto a Bluetooth zariadenie si vzájomne
vymenia a uložia informácie a po spárovaní je
toto zariadenie pripravené na prepojenie
s príslušným zariadením.
Portál podpory zákazníkov
3
Ak je na displeji pripájaného
zariadenia zobrazená výzva na zadanie
kódu*, zadajte “0000”.
Nastavte Bluetooth zariadenie do
režimu vyhľadávania tohto zariadenia.
Na displeji pripájaného zariadenia sa zobrazí
zoznam zistených zariadení. Na pripájanom
zariadení sa zobrazí toto zariadenie ako
“XPLOD”.
Nastavte Bluetooth zariadenie do
režimu prepojenia s týmto zariadením.
Po zavedení prepojenia sa zobrazí “ ” alebo
“ ”.
* Kód sa môže v závislosti od zariadenia zobrazovať
pod názvom “Passkey”, “PIN code”, “PIN number”
alebo “Password” atď.
Poznámka
Kým sa zavádza prepojenie, udržuje sa pohotovostný
režim pre párovanie.
Ikony Bluetooth
V zariadení sa používajú nasledovné ikony.
Svieti:
Bliká:
Nesvieti:
Bluetooth signál aktívny
Pohotovostný režim
párovania
Bluetooth signál vypnutý
Svieti:
Bliká:
Nesvieti:
Prepojenie úspešné
Prepájanie
Bez prepojenia
Svieti:
Bliká:
Nesvieti:
Prepojenie úspešné
Prepájanie
Bez prepojenia
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 17 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Prepojenie
Ak bolo párovanie úspešné, postupujte od tohto
postupu.
Pripojenie audio zariadenia
1
Bluetooth signál musí byť na tomto
zariadení aj audio zariadení zapnutý.
2
Prepojte toto zariadenie s audio
zariadením z audio zariadenia.
Po prepojení sa zobrazí “ ”.
Zapnutie výstupného Bluetooth
signálu tohto zariadenia
Ak chcete používať Bluetooth funkciu, zapnite
výstupný Bluetooth signál tohto zariadenia.
1
Zatlačte a pridržte (BT), kým nezačne
svietiť “ ” (cca 3 sekundy).
Bluetooth signál sa zapne.
Pripojenie mobilného telefónu
1
Bluetooth signál musí byť na tomto
zariadení aj mobilnom telefóne
zapnutý.
2
Na mobilnom telefóne sa pripojte
k tomuto zariadeniu.
Po prepojení sa zobrazí “ ”.
Pripojenie k naposledy pripojenému
audio zariadeniu z tohto zariadenia
1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení
aj audio zariadení zapnutý.
2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT AUDIO”.
3 Stlačte (6).
Počas prepájania bliká “ ”. Po prepojení
bude “ ” svietiť nepretržite.
Hlasitý hovor
Toto zariadenie musí byť prepojené s mobilným
telefónom.
Príjem hovorov
Pripojenie k naposledy pripojenému
mobilnému telefónu z tohto
zariadenia
1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení
aj mobilnom telefóne zapnutý.
2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT PHONE”.
3 Stlačte
(Handsfree).
Počas prepájania bliká “ ”. Po prepojení
bude “ ” svietiť nepretržite.
Poznámka
Počas toku Bluetooth audio signálu (hudba) nie je
možné prepojiť toto zariadenie s mobilným telefónom
z tohto zariadenia. Prepojenie vykonajte z mobilného
telefónu. Prehrávaný zvuk môže byť rušený šumom
z prepájania.
Rada
Keď je Bluetooth signál aktívny: Keď zapnete
zapaľovanie, zariadenie automaticky rozpozná
naposledy pripojený mobilný telefón. Automatické
prepojenie však závisí tiež od technických vlastností
telefónu. Ak sa zariadenie automaticky neprepojí,
prepojenie vykonajte manuálne.
Pri prichádzajúcom hovore bude z reproduktorov
v automobile zaznievať vyzváňanie.
1
Keď zaznie zvonenie prichádzajúceho
hovoru, stlačte (Handsfree).
Hovor sa začne.
Ukončenie hovoru
Znova stlačte
(Handsfree) alebo (OFF).
Ak nechcete prichádzajúci hovor prijať, zatlačte
a pridržte (Handsfree) na 2 sekundy.
Nastavenie zosilnenia mikrofónu
Môžete prepínať medzi dvoma úrovňami
citlivosti (“LOW” (Nízka) alebo “HI” (Vysoká))
a nastaviť vhodnú úroveň pre volajúceho počas
hovoru.
1 Počas hovoru stlačte (5).
Položky sa prepínajú nasledovne:
MIC-LOW y MIC-HI
Poznámka
Mikrofón zariadenia je umiestnený na zadnej časti
predného panela (str. 11). Mikrofón nezakryte napr.
páskou a pod.
17
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 18 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Vytáčanie hovorov
V prípade volania z tohto zariadenia je možné
použiť funkciu opätovného volania (Redial).
1
Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT PHONE”.
2
Zatlačte a pridržte (Handsfree)
na cca 3 sekundy alebo viac.
Hovor sa začne.
Ukončenie hovoru
Znova stlačte
(Handsfree) alebo (OFF).
Pre hovor na iné číslo použite mobilný telefón
a potom hovor preneste.
Podrobnosti o prenose hovoru pozri ďalej.
Prenos hovoru
Ak chcete aktivovať/deaktivovať príslušné
zariadenie (toto zariadenie/mobilný telefón),
vykonajte nasledovné.
1
Zatlačte a pridržte (Handsfree),
alebo použite telefón.
Podrobnosti o ovládaní mobilného telefónu
pozri v jeho návode na použitie.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu sa môže pri pokuse
preniesť hovor zrušiť Handsfree prepojenie.
Aktivácia hlasového vytáčania
Na vašom mobilnom telefóne pripojenom
k zariadeniu môžete aktivovať hlasové vytáčanie
vyslovením hlasového povelu uloženého
v mobilnom telefóne a uskutočniť tak hovor.
1
Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT PHONE”.
2
Stlačte (Handsfree).
Mobilný telefón sa prepne do režimu pre
hlasové vytáčanie.
3
Vyslovte hlasový povel uložený
v mobilnom telefóne.
Váš hlas bude rozpoznaný a spustí sa
vytáčanie.
Poznámky
• Toto zariadenie musí byť prepojené s mobilným
telefónom.
• Hlasový povel musí byť už uložený v mobilnom
telefóne.
• Pri aktivovaní hlasového vytáčania s mobilným
telefónom pripojeným k zariadeniu nemusí
v niektorých prípadoch táto funkcia pracovať.
• Šum, ako napríklad hluk motora, môže spôsobiť
interferencie pri rozpoznávaní zvuku. Pre vylepšenie
rozpoznávania uskutočňujte hlasové vytáčanie pri
minimálnom šume.
• V závislosti od účinnosti funkcie rozpoznávania
zvuku v mobilnom telefóne nemusí v niektorých
situáciách hlasové vytáčanie fungovať. Podrobnosti
pozri na portáli podpory zákazníkov (str. 27).
Rady
• Hlasový povel vyslovujte rovnako, ako ste ho
zaznamenali.
• Hlasový povel zaznamenajte prostredníctvom
zariadenia pri zvolenom zdroji zvuku “BT PHONE”
tak, že budete sedieť na sedadle vo vozidle.
Zvukový tok
Počúvanie zvuku z audio
zariadenia
Môžete počúvať zvuk z audio zariadenia cez toto
zariadenie, ak audio zariadenie podporuje profil
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Bluetooth technológie.
1
2
Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT AUDIO”.
3
Na audio zariadení spustite
prehrávanie.
4
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na tomto
zariadení aj na Bluetooth audio zariadení.
1 Spustite prehrávanie na Bluetooth audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
2 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
autorádiu.
3 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “BTA”
a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň
hlasitosti pre vstupný signál (–8 dB až +18 dB).
18
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 19 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Ovládanie audio zariadenia
prostredníctvom tohto zariadenia
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
Na tomto zariadení môžete vykonať nasledovné
operácie, ak audio zariadenie podporuje profil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológie. (Ovládanie závisí od
audio zariadenia.)
Nastavenie zvukových
charakteristík
Pre
Stlačte
1
Prehrávanie
(6) (PAUSE)* na tomto
zariadení.
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
2
Pozastavenie
(6) (PAUSE)* na tomto
zariadení.
Prepínanie
skladieb
SEEK –/+ (./>)
[jedenkrát pre každú skladbu]
Otáčaním otočného ovládača nastavte
zvolenú položku.
Po 5 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
* V závislosti od zariadenia môže byť potrebné dvojité
stlačenie.
Iné než uvedené operácie je potrebné vykonávať
na audio zariadení.
Poznámky
• Počas prehrávania na pripojenom audio zariadení
sa informácie o čísle/čase skladby, stave
prehrávania atď. nezobrazia na tomto zariadení.
• Aj keď prepnete zdroj signálu na tomto zariadení,
prehrávanie na audio zariadení sa nezastaví.
Rada
Mobilný telefón s podporou profilu A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) môžete pripojiť ako audio
zariadenie a počúvať tak hudbu.
Zrušenie registrácie všetkých
spárovaných zariadení
1
Stlačte (OFF).
Toto zariadenie sa vypne.
2
Ak svieti “ ”, zatlačte a pridržte (BT),
kým “ ” nezmizne.
3
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
5
Stlačte (SEEK) +.
Spustí sa resetovanie.
Zrušenie všetkých registrácií trvá
cca 3 sekundy. Kým bliká “INITIAL”,
nevypínajte zariadenie.
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BTM INIT”.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
EQ3
Výber krivky ekvalizéra zo 7 typov hudby.
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 20)
BAL (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia zvuku medzi ľavými
a pravými reproduktormi.
FAD (Vyváženie predné - zadné)
Nastavenie relatívnej úrovne medzi prednými
a zadnými reproduktormi.
SUB*2 (Hlasitosť subwoofera)
Nastavenie hlasitosti subwoofera.
(“ATT” je najnižšie nastavenie.)
AUX*3 (Úroveň vstupu AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
doplnkové zariadenie: “+18 dB” – “0 dB” –
“–8 dB”. Toto nastavenie eliminuje potrebu
nastavenia úrovne hlasitosti medzi zdrojmi
zvuku.
BTA*4 (BT-Úroveň audio signálu)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
Bluetooth audio zariadenie. Toto nastavenie
eliminuje potrebu nastavenia úrovne hlasitosti
medzi zdrojmi zvuku (str. 18). Nastaviteľná
úroveň: “+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
*1 Keď je aktívny ekvalizér EQ3.
*2 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT”
(str. 20).
*3 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX.
*4 Keď je aktívny zdroj zvuku Bluetooth (str. 18).
19
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 20 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
tlačidla Select zvoľte “EQ3”.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“CUSTOM”.
3
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW”, “MID” alebo “HI”.
4
Otáčaním otočného ovládača nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte krivku
ekvalizéra. Výrobné nastavenie krivky
ekvalizéra obnovíte zatlačením a pridržaním
tlačidla Select pred dokončením nastavenia.
Po 5 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivovanie zdroja zvuku AUX: “ON”, “OFF”
(str. 21).
A.OFF
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia: “NO”, “30S (sekundy)”,
“30M (minúty)”, “60M (minúty)”.
SUB/REAR*1
Prepínanie audio výstupu: “SUB-OUT”
(subwoofer), “REAR-OUT” (výkonový
zosilňovač).
DEMO (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu: “ON”,
“OFF”.
DIM (Stmievač)
Zmena jasu displeja: “ON”, “OFF”.
A.SCRL (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek: “ON”,
“OFF”.
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “ON”: Ladenie len staníc s najsilnejším
signálom.
– “OFF”: Normálne ladenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Nastavenie monofonického režimu príjmu pre
skvalitnenie príjmu v pásme FM: “ON”, “OFF”.
REG*2 (Regionálny program) (str. 14)
LPF*3 (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”,
“160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (Dolný priepust
štandardný/inverzný)
Nastavenie fázy LPF na: “NORM”, “REV”.
HPF (Horný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie predných/
zadných reproduktorov: “OFF”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Zvýraznenie)
Zvýraznenie hĺbok a výšok pre skvalitnenie
zvuku pri nízkej hlasitosti: “ON”, “OFF”.
BTM (str. 13)
BT INIT*1 (str. 19)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
*3 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT”.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
20
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 8)
CT (Hodiny) (str. 13, 15)
BEEP (Pípanie)
Aktivovanie zvukového signálu: “ON”, “OFF”.
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 21 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom
zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk
v automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná
na tomto zariadení aj na prenosnom audio
zariadení. Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na autorádiu.
3 Pripojte prenosné zariadenie k autorádiu.
CD menič
Výber meniča
1 Stláčajte tlačidlo (SOURCE),
kým sa nezobrazí “CD”.
2 Stláčaním (MODE) zvoľte požadovaný menič.
Číslo zariadenia
Číslo disku
Prehrávanie sa spustí.
Prepínanie albumov a diskov
1 Počas prehrávania
stlačte (1)/(2) (ALBUM –/+).
Pre prepnutie Stlačte (1)/(2) (ALBUM –/+)
AUX
AUX
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
albumu
a uvoľnite (na chvíľu pridržte).
albumov
súvislo
do 2 sekúnd od prvého
uvoľnenia.
diskov
opakovane.
diskov súvislo potom do 2 sekúnd zatlačte
znova a pridržte.
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
* Použite vhodné konektory.
1 Počas prehrávania stláčajte tlačidlo (3) (REP)
alebo (4) (SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Zvoľte
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na autorádiu.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE),
kým sa nezobrazí “AUX”.
Zobrazí sa “AUX FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
autorádiu.
5 Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 19).
DISC
Pre prehrávanie
disku opakovane.
SHUF
CHANGER
skladieb z meniča v náhodnom
poradí.
SHUF ALL
skladieb zo všetkých zariadení
v náhodnom poradí.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
21
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 22 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Zmena nastavenia smeru ovládania
Otočný ovládač RM-X4S
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte
na ovládač príslušné nálepky.
Zvyšovanie
Znižovanie
SEL
MODE
DSPL
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu volantu, môžete zmeniť
nastavenie smeru ovládania.
DSPL
MODE
SEL
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEL).
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú totožné funkcie.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
• Tlačidlo SEL (výber)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
Ovládač PRESET/DISC
CD: Rovnako ako tlačidlá (1)/(2)
(ALBUM –/+) na zariadení
(zatlačenie a otáčanie).
Rádio: Príjem uložených staníc
(zatlačenie a otáčanie).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako otočný ovládač na zariadení
(otáčanie).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako tlačidlo (SEEK) +/– na zariadení
(otáčanie alebo otočenie a pridržanie).
• Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
22
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 23 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť,
vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo
prevádzky približne hodinu. V opačnom prípade
nebude zariadenie pracovať správne.
– CD-R/CD-RW disky nahrané
v nekompatibilnom zariadení.
– Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD
alebo MP3 formáte vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo
Multi Session.
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
alebo zdrojom tepla, a ani ich nenechávajte vo
vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom žiarení.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
čistiacou handričkou smerom
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo alebo
komerčne dostupné čistiace
prostriedky.
• Zariadenie je určené pre
prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). Disky formátu DualDisc a niektoré audio
disky kódované technológiou pre ochranu
autorských práv nevyhovujú štandardu Compact
Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení možné
prehrávať.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Disky s nalepenými štítkami, nálepkami, alebo
s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť
k poruche zariadenia alebo poškodeniu disku.
– Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky).
Ak sa pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
zariadenie poškodiť.
– 8 cm disky.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
– Priečinky (Albumy): 150 (vrátane hlavného
priečinku)
– Súbory (skladby) a priečinky: 300 (ak názvy
priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých
znakov, možný počet môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ak Multi Session disk začína sekciou (Session)
CD-DA, bude rozpoznaný ako CD-DA disk
a ostatné sekcie sa neprehrajú.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
Súbory MP3
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov.
Údaje z audio CD disku sa komprimujú
na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
• ID3 tag verzie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID3 tag je 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1)
alebo 63/126 znakov (ver. 2.2, 2.3 a 2.4).
• Pri pomenúvaní súborov MP3 nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch MP3 s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý čas prehrávania nemusí
zobraziť presne.
Poznámka
Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým tokom
(napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Súbory WMA
• WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio,
je ďalší štandard formátu na kompresiu audio
súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku
na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
• Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.
• Pri pomenúvaní súborov WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.wma”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch WMA s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý čas prehrávania nemusí
zobraziť presne.
* Len pre 64 kb/s
Poznámka
Prehrávanie nasledovných WMA súborov nie je
podporované.
– Súbory s bezstratovou kompresiou
– Súbory chránené autorským právom
23
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 24 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Bluetooth funkcie
Bluetooth technológia
• Bezdrôtová Bluetooth technológia je
úzkopásmová bezdrôtová technológia,
ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu
medzi digitálnymi zariadeniami ako napr.
mobilný telefón a náhlavná súprava.
Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje
v dosahu cca 10 m. Prepojenie dvoch zariadení je
vzájomné, niektoré zariadenia je však možné
pripojiť k viacerým zariadeniam naraz.
• Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel,
pretože Bluetooth technológia je bezdrôtová
technológia, a ani nie je potrebné umiestniť
zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej
technológii. Zariadenia môžete napríklad používať
aj keď sú v batohu alebo vo vrecku.
• Bluetooth technológia je medzinárodný štandard
podporovaný a využívaný miliónmi spoločností
po celom svete.
Bluetooth komunikácia
• Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje
v dosahu cca 10 m.
Maximálny komunikačný dosah závisí
od prekážok (osoby, kov, stena atď.)
alebo elektromagnetického prostredia.
• Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť citlivosť
Bluetooth komunikácie.
– Medzi týmto a Bluetooth zariadením sú osoby,
kov alebo stena.
– V blízkosti tohto zariadenia sa používa
zariadenie pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz
(napr. bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový
telefón alebo mikrovlnná rúra).
• Keďže Bluetooth a bezdrôtové LAN
(IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú
frekvenciu, môže sa vyskytnúť mikrovlnné rušenie
s následkom narúšania rýchlosti komunikácie,
šumu alebo nesprávneho prepojenia, ak toto
zariadenie používate v blízkosti LAN zariadenia.
V takomto prípade vykonajte nasledovné.
– Používajte toto zariadenie minimálne 10 m
od bezdrôtového LAN zariadenia.
– Ak toto zariadenie používate v menšej blízkosti
než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia,
vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.
– Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie
k Bluetooth zariadeniu.
• Mikrovlny vyžarované Bluetooth zariadením
môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických
zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných
miestach vypnite toto aj Bluetooth zariadenie,
pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.
– V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach,
vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach.
– V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov.
• Toto zariadenie podporuje bezpečnostné
štandardy, ktoré sú v súlade s Bluetooth
štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie
pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth.
V závislosti od nastavení však zabezpečenie
nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou
bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte
obozretní.
• Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth
komunikácii.
• Prepojenie so všetkými Bluetooth zariadeniami
nie je možné zaručiť.
– Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth
štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth
SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie
disponujúce Bluetooth funkciou.
– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným
Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa
v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného
zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia
pracovať správne.
– Počas hlasitého hovoru (Handsfree)
sa v závislosti od zariadenia alebo prostredia
komunikácie môže vyskytovať šum.
• V závislosti od pripojeného zariadenia môže
začatie komunikácie určitý čas trvať.
Ostatné
• V závislosti od vlastností rádiových vĺn a miesta,
kde sa zariadenie používa, nemusí využívanie
Bluetooth zariadenia fungovať.
• Ak máte pri používaní Bluetooth zariadenia
zvláštne pocity, ihneď ho prestaňte používať.
Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
24
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 25 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Čistenie konektorov
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
približne 1 rok. (V závislosti od podmienok
používania sa môže táto životnosť skrátiť.)
Akonáhle má batéria malú kapacitu, dosah
diaľkového ovládania sa skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 8) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu.
Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich
poškodeniu.
Stranou + nahor
Zariadenie
2
c
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
1
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť ku
skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
Poistka (10 A)
25
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 26 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Demontáž zariadenia
1
Technické údaje
Vyberte predný ochranný kryt.
CD prehrávač
1 Vyberte predný panel (str. 8).
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
2 Stlačte obidva okraje ochranného krytu
a vytiahnite ho.
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 150 kHz
Citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálov: 40 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20 – 15 000 Hz
x
Pásmo MW/LW
2
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
Bluetooth štandard ver. 2.0
Výstup:
Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný dosah:
Bez prekážok cca 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulácia: FHSS
Kompatibilné Bluetooth profily*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
*1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti od
faktorov ako prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, vlastnosti antény,
operačný systém, softvérová aplikácia atď.
*2 Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob
Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
26
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 27 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (predné, prepínateľné
sub/zadné)
Výstupný konektor pre subwoofer (mono)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej
antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný ovládací konektor BUS
Vstupný audio konektor BUS
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X304
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Otočný ovládač: RM-X4S
Zbernicový BUS kábel (dodávaný s káblom s RCA
konektormi):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD menič (na 6 diskov): CDX-T69
Prepínač zdroja signálu: XA-C40
Adaptér rozhrania pre iPod: XA-120IP
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia. Pred tým ako začnete vykonávať
odporúčané úkony, skontrolujte správnosť prepojení
a ovládania.
Ak problém nevyriešite, navštívte nasledujúci portál
podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím relé.
Nepočuť zvuk.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
• Bluetooth audio zariadenie je v režime pozastavenia.
t Zrušte pozastavenie.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 20).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Odpojila sa napájacia šnúra alebo batéria alebo nie sú
správne pripojené.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu sa
spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “DEMO-ON”, spustí sa predvádzací režim.
t Nastavte “DEMO-OFF” (str. 20).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie displeja je nastavené na “DIM-ON” (str. 20).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní
tlačidla (OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 25).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
27
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 28 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný CD disk.
• CD disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 23).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA (str. 23).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá
dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 20).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom menším než
45° na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 7).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
Prepojenie nie je správne.
t Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý)
alebo kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
t Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej antény.
t Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte
zapojenie napájacieho kábla antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania
(Local seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 20).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “LOCAL-OFF” (str. 20).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 20).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 20).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 14).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 14).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Bluetooth funkcie
Pripájané zariadenie nenašlo toto zariadenie.
• Pred párovaním nastavte toto zariadenie do
pohotovostného režimu pre párovanie.
• Počas pripájania Bluetooth zariadenia nie je možné
toto zariadenie zistiť z iného zariadenia.
Odpojte aktuálne zapojenie a vyhľadajte toto
zariadenie z iného zariadenia.
• Pri párovaní musí byť výstupný Bluetooth signál
zapnutý (str. 17).
Pripojenie nie je možné.
• K tomuto zariadeniu sa pripojte z Bluetooth
zariadenia alebo obrátene. Pripojenie je ovládané len
z jednej strany (z tohto zariadenia alebo z Bluetooth
zariadenia), nie z oboch.
• Skontrolujte postupy párovania a prepojenia
v návode na použitie iného zariadenia atď.
a vykonajte postup znova.
Hlasitosť hovoru účastníka je nízka.
Nastavte úroveň hlasitosti.
Druhý účastník hovoru sa sťažuje na príliš
nízku alebo vysokú hlasitosť.
Nastavte hlasitosť podľa postupu v kapitole
Nastavenie zosilnenia mikrofónu (str. 17).
28
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 29 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Pri konverzácii cez mobilný telefón sa
vyskytuje ozvena pri spätnej väzbe a šum.
• Znížte hlasitosť.
• Ak je okolitý šum hlasný, skúste ho redukovať.
Napr.: Ak je otvorené okno a počuť ruch premávky
atď., zatvorte okno. Ak počuť hluk klimatizácie,
stlmte ju.
Telefón nie je pripojený.
Keď sa prehráva Bluetooth audio signál, telefón sa
nepripojí, ani keď stlačíte
(Handsfree).
t Pripojte zariadenie z mobilného telefónu.
Kvalita zvuku z telefónu je nízka.
Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok príjmu
mobilného telefónu.
t Ak je príjem nekvalitný, premiestnite sa s vozidlom
na miesto, kde je signál operátora kvalitnejší.
Hlasitosť pripojeného audio zariadenia je nízka
(vysoká).
Úroveň hlasitosti závisí od audio zariadenia.
t Nastavte hlasitosť na pripojenom audio zariadení
alebo tomto zariadení.
Počas prehrávania z Bluetooth audio
zariadenia vypadáva zvuk.
• Zmenšite vzdialenosť medzi týmto a Bluetooth audio
zariadením.
• Ak je Bluetooth audio zariadenie uložené v puzdre,
ktoré ruší signál, vyberte ho počas používania
z puzdra.
• V blízkosti používate niekoľko Bluetooth alebo iných
zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
t Vypnite iné zariadenia.
t Zmenšite vzdialenosť od iných zariadení.
• Počas zavádzania prepojenia krátkodobo vypadáva
zvuk. Nejde o poruchu.
Pripojené Bluetooth audio zariadenie sa nedá
ovládať.
Skontrolujte, či pripojené Bluetooth audio zariadenie
podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nefungujú.
Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje dané
funkcie.
Nečakane sa odpovie na hovor.
Telefón je nastavený na automatické odpovedanie na
hovor.
Počas hlasitého (Handsfree) hovoru sa
z reproduktorov v automobile nereprodukuje
zvuk.
Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu, nastavte
telefón tak, aby sa zvuk reprodukoval z reproduktorov
v automobile.
Pri resetovaní sa zobrazí “OFF BT”.
Zatlačte a pridržte (BT), kým sa “ ” nevypne.
Potom resetujte znova (str. 19).
Chybové zobrazenia/Hlásenia
ERROR*1
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.*2
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
• Stlačte Z a vyberte disk.
FAILURE
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia pre tento
model skontrolujte správnosť prepojení.
LOAD
CD menič sprístupňuje disk.
t Počkajte, kým sa disk nesprístupní.
L. SEEK +/–
Režim miestneho vyhľadávania je počas
automatického ladenia zapnutý.
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK”).
NO DISC
V CD meniči nie je vložený disk.
t Do CD meniča vložte disky.
NO MAG
V CD meniči nie je vložený zásobník diskov.
t Do CD meniča vložte zásobník diskov.
NO MUSIC
Disk neobsahuje audio súbory.
t Do tohto zariadenia alebo do MP3-kompatibilného
CD meniča vložte audio CD disk.
NO NAME
Skladba neobsahuje názov skladby/albumu/interpreta/
disku.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj
viac než minútu.
RESET
CD zariadenie alebo CD menič nie je možné z dôvodu
nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 7).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
29
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT2700_SK.book Page 30 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
*1 Ak sa chyba vyskytne počas prehrávania CD
disku, na displeji sa nezobrazí číslo CD disku.
*2 Na displeji sa zobrazí číslo disku, ktorý spôsobil
problém.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
30
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT2700_SK\Fm\Sk_06-31_MEX-BT2700.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT2700_SK.book Page 31 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
MEX-BT2700
4-125-798-31 (1)
MEX-BT2700_SK.book Page 32 Tuesday, November 25, 2008 11:13 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising