Sony | MEX-BT2700 | Sony MEX-BT2700 Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-125-799-21(1)
1
1
2
Upozornenia
4
Zariadenie namontujte len do prístrojovej dosky
automobilu, pretože sa jeho zadná strana zohrieva
počas používania.
3
6
®
Bluetooth
Audio System
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble
pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie,
aby nedošlo ku skratu.
• Najskôr pripojte napájací kábel  a reproduktory
k zariadeniu, až potom zapojte konektor napájania
prídavného príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte
izolačnou lepiacou páskou.
• Nezakrývajte ventilačné otvory alebo chladiče
na zariadení.
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
×2
5
7
Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Predný
reproduktor
®
Bluetooth audio systém
Výkonový
zosilňovač
Zadný
reproduktor
Montáž/Zapojenia
Otočný
ovládač
RM-X4S
Aktívny
subwoofer
CD menič
2
A
Zoznam častí
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre inštaláciu.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt 
nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre
budúce použitie, napr. pre demontáž
zariadenia z automobilu.
FRONT AUDIO OUT
REAR AUDIO OUT
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
FRONT AUDIO OUT

SUB AUDIO OUT
Jazýček
MEX-BT2700
B
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von,
zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
BUS AUDIO IN
Prepínač
zdroja
signálu*
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BUS CONTROL IN
* nedodávaný
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International
Organisation for Standardization), na jej
zapojenie použite dodávaný adaptér .
Najskôr zapojte konektor autoantény do
adaptéra, potom adaptér zasuňte do
konektora na zariadení.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
*3 Výstup AUDIO OUT je možné prepnúť na SUB
alebo REAR. Podrobnosti pozri v dodávanom
návode na použitie.
4
* Zasuňte káblom smerom nahor.
5
* Dodávané s XA-C40.
*2
*5
FRONT
AUDIO OUT
REMOTE
IN
2
*
*4
BUS AUDIO IN
L
L
R
R
Prepínač zdroja
signálu
(nedodávaný)
BUS REAR/SUB FRONT
IN
AUDIO OUT
*1 Od autoantény
REAR / SUB
AUDIO OUT*3

XA-C40
BUS
CONTROL IN
Poistka (10 A)

Maximálny prúd 0,3 A
AMP REM
*5
Modrý s bielym
s prúžkom
ATT
Svetlomodrý
Konektor napájania príslušenstva v automobile
Žltý
nepretržité napájanie
Modrý
napájanie ovládania antény
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
5
7
2
4
6
5
8
7
4
8
Konektor reproduktorov v automobile
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
5
3
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania”
ďalej v texte.
4
1
Od konektora reproduktorov
v automobile
A
B
Dodávané spolu
s CD meničom
8
Čierny
uzemnenie
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Sivý
4
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
8
4 1
2


Výčnelkom
smerom dovnútra.




5 1
6A
2
182
mm
53 m
m
3
B
Jazýčky
1
Prístrojová doska
Protipožiarna prepážka
1
5
6
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
7
Príklad zapojenia
Poznámky (-A)
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
Rady (-B)
• Keď pripájate len samotný CD menič alebo iné voliteľné
zariadenie, pripájajte ich priamo k zariadeniu.
• Pre pripojenie dvoch alebo viacerých CD meničov alebo
iných voliteľných zariadení je potrebný prepínač zdroja signálu
XA-C40 (nedodávaný).
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa
predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu
automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy po
vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte  tak, aby sa
vyplo zobrazenie na displeji.
Tlačidlo RESET
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite
po vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET
pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla na konektore napájania príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode,
obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Nastavenie uhla montáže
Schéma zapojenia
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free" sady pre
mobilný telefón
Výstraha
Pred montážou zariadenia z neho
zložte ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Ak vlastníte elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho
relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného
kábla  môže dôjsť k poškodeniu antény.
2
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF
(Alternative Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo
TA (Traffic Announcement - Dopravné hlásenia), kábel
pre ovládanie elektrickej výsuvnej antény (modrý) dodáva
jednosmerné napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu,
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov
pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade,
že je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne
k pravému aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané
káble pre reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené,
na displeji sa zobrazí hlásenie “FAILURE“. V takomto prípade
skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Stlačte obidve hrany ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Príklad montáže
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte 
správne zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie predného
panela
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo
. Stlačte a potiahnite predný panel smerom
k vám.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržité napájanie
Červený
Červený
Žltý
Žltý
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising