Sony | MEX-XB100BT | Sony MEX-XB100BT CD prijímač s bezdrôtovou technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

4-563-800-21(1) (SK)
Zvukový systém
Bluetooth®
Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na str. 29.
Ak chcete zrušiť zobrazenie ukážky (DEMO), pozrite si str. 17.
MEX-XB100BT
Návod na použitie
SK
Z bezpečnostných dôvodov si túto jednotku
nainštalujte do palubnej dosky auta, pretože ľavá
strana jednotky bude počas používania horúca.
Podrobné informácie nájdete v časti Pripojenie
a inštalácia (str. 29).
Vyrobené v Thajsku
Vlastnosti laserovej diódy
 Trvanie žiarenia: nepretržité
 Výstupný výkon lasera: menej ako 53,3 μW
(Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti
200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej
prenosky s clonou 7 mm.)
Štítok, na ktorom je uvedené prevádzkové napätie
a pod., je umiestnený na spodnej strane šasi.
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie spĺňa základné požiadavky
a ďalšie súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka pre zákazníkov: ďalšie informácie
sa vzťahujú len na vybavenie predávané
v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
Upozornenie, ak zapaľovanie auta nemá
polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu AUTO OFF
(str. 17). Jednotka sa automaticky úplne vypne
v nastavenom čase po vypnutí jednotky, čím sa
zabraňuje vybitiu batérie. Ak ste nenastavili
funkciu AUTO OFF, pri každom vypnutí
zapaľovania stlačte a podržte tlačidlo OFF,
až kým zobrazenie nezmizne.
Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú
tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť
zmenené, pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
2SK
Dôležité upozornenie
Upozornenie
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
SPOLOČNOSŤ SONY NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE
NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ,
NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA
INÉ POŠKODENIA VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
UŠLÉHO ZISKU, STRATY PRÍJMOV, STRATY ÚDAJOV,
NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO
AKÉKOĽVEK SÚVISIACE VYBAVENIE, PRESTOJOV
A UŠLÉHO ČASU KUPUJÚCEHO V SÚVISLOSTI
S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, JEHO
HARDVÉRU A SOFTVÉRU, PRÍPADNE
V DÔSLEDKU JEHO POUŽÍVANIA.
Vážený zákazník, tento produkt obsahuje
rádiový vysielač.
Podľa predpisu EHK OSN č. 10 môžu výrobcovia
vozidiel stanoviť špecifické podmienky inštalácie
rádiových vysielačov do vozidiel.
Pred inštaláciou tohto produktu do vozidla si
pozrite návod na použitie vozidla, prípadne sa
obráťte na výrobcu alebo predajcu vozidla.
Núdzové hovory
Toto zariadenie handsfree BLUETOOTH do auta
a elektronické zariadenie pripojené k zariadeniu
handsfree fungujú pomocou rádiových signálov,
celulárnych a káblových sietí, ako aj funkcie
naprogramovanej používateľom, ktoré nemôžu
zaručiť pripojenie za všetkých podmienok.
Z tohto dôvodu sa v prípade nevyhnutnej
komunikácie (napríklad v núdzových
zdravotníckych situáciách) nespoliehajte
výhradne na žiadne elektronické zariadenie.
Komunikácia BLUETOOTH
 Mikrovlny emitované zo zariadenia BLUETOOTH
môžu mať vplyv na fungovanie elektronických
lekárskych zariadení. V nasledujúcich
umiestneniach vypnite túto jednotku
a ďalšie zariadenia BLUETOOTH, pretože
môžu spôsobiť nehodu:
 na miestach, kde sa vyskytujú horľavé plyny,
v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo
na čerpacích staniciach,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
 Táto jednotka podporuje funkcie zabezpečenia,
ktoré vyhovujú štandardu BLUETOOTH na
poskytnutie bezpečného pripojenia pri
použití bezdrôtovej technológie BLUETOOTH,
ale v závislosti od nastavenia nemusí byť
zabezpečenie dostatočné. Pri komunikácii
pomocou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
buďte opatrní.
 Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik
informácií počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH.
3SK
Pripojenie a inštalácia
Obsah
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami . . . . . . . 5
Začíname
Odpojenie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obnovenie nastavení jednotky . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príprava zariadenia BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie zariadenia iPod alebo USB . . . . . . . . . . .
Pripojenie iných prenosných
zvukových zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
9
9
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Prehrávanie
Prehrávanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia iPod alebo USB . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH. . . . . . . . .
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb . . . . . . . . . .
11
11
12
12
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH)
Prijatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uskutočnenie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dostupné operácie počas hovoru . . . . . . . . . . . . . 14
Užitočné funkcie
Aplikácia SongPal so zariadením iPhone alebo
telefónom so systémom Android . . . . . . . . . . 15
Používanie funkcie Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládanie základných nastavení . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné nastavenie (GENERAL) . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zobrazenia (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie pripojenia BLUETOOTH (BT) . . . . . . . .
Nastavenie aplikácie SongPal (SONGPAL). . . . . . .
17
17
17
18
20
20
21
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preventívne opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické parametre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SK
21
21
22
23
24
Upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam súčastí na inštaláciu . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
33
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka
Predný panel odpojený
(vnútorná strana panela)
Značka N
Telefónom so systémom Android sa
dotknite ovládacieho voliča a vytvorte
pripojenie BLUETOOTH.
 Otvor na disk
 Okno displeja
 SEEK +/–
Automatické naladenie rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním naladíte stanice
manuálne.
/ (predchádzajúce alebo nasledujúce)
/ (rýchly posun dozadu alebo dopredu)
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 SRC (zdroj)
Zapnutie napájania.
Zmena zdroja.
OFF
Stlačením a podržaním 1 sekundu sa vypne
zdroj a zobrazia sa hodiny.
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy
sa vypne napájanie a zobrazenie na displeji.
  (vysunutie disku)

(prehľadávanie) (str. 12, 13)
Prechod do režimu prehľadávania počas
prehrávania.

CALL
Prechod do ponuky hovoru. Prijatie alebo
ukončenie hovoru.
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy
sa prepne na signál BLUETOOTH.

(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
 Ovládací volič
Otočením nastavuje hlasitosť.
PUSH ENTER
Prechod na vybratú položku.
Stlačením tlačidla SRC, jeho otáčaním
a následným stlačením zmeníte zdroj.
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy
sa aktivuje funkcia (pripojenie) SongPal.
VOICE (str. 14, 16)
Aktivácia hlasového vytáčania, rozpoznávanie
hlasu, keď je zapnutá funkcia SongPal
(iba pri telefónoch so systémom Android™)
alebo funkcia Siri (iba pri zariadeniach iPhone).
MODE (str. 10, 12, 14)
 Snímač diaľkového ovládača
 MENU*
Otvorenie ponuky nastavenia.
* Nie je k dispozícii, keď je vybratý telefón BT.
5SK
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Príjem uložených rozhlasových staníc. Stlačením
a podržaním sa uložia stanice.
Zavolanie na uložené telefónne číslo. Stlačením
a podržaním sa uloží telefónne číslo.
ALBUM /
Preskočenie albumu pre zvukové zariadenie.
Stlačením a podržaním sa dosiahne nepretržité
preskakovanie albumov.
(opakovanie)
(náhodný výber)
MIC (str. 14)
PAUSE
Začíname
Odpojenie predného panela
Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby ste
predišli krádeži.
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF ,
kým sa jednotka nevypne, stlačte
tlačidlo uvoľnenia predného panela 
a potiahnutím panela k sebe ho odpojte.
 MEGA BASS
Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu
MEGA BASS.
 AF (alternatívne frekvencie)/
TA (hlásenia o dopravnej situácii)
Nastavenie funkcií AF a TA.
PTY (typ programu)
Stlačením a podržaním sa vyberie funkcia PTY
služby RDS.
 Konektor vstupu AUX
 DSPL (zobrazenie)
Stlačením sa zmenia položky zobrazenia.
SCRL (posunutie)
Stlačením a podržaním sa posunie položka
zobrazenia.
 Port USB
 RESET (vnútorná strana panela) (str. 7)
Zvukové upozornenie
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF bez toho,
aby ste odpojili predný panel, na niekoľko sekúnd
zaznie zvukové upozornenie. Upozornenie zaznie
iba vtedy, ak sa používa zabudovaný zosilňovač.
Sériové čísla
Presvedčte sa, či sa sériové čísla na spodnej strane
jednotky a zadnej strane predného panela presne
zhodujú. V opačnom prípade nemôžete uskutočniť
párovanie zariadení BLUETOOTH ani pripojenie
a odpojenie pomocou funkcie NFC.
Pripojenie predného panela
6SK
Obnovenie nastavení jednotky
Pred prvým použitím jednotky po výmene batérie
do automobilu alebo zmene pripojení musíte
obnoviť nastavenia jednotky. Po odpojení predného
panela stlačte pomocou guľôčkového pera a pod.
tlačidlo RESET na vnútornej strane panela.
Poznámka
Stlačením tlačidla RESET sa vymaže nastavenie hodín
a niektorý uložený obsah.
Nastavenie hodín
1
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte
ovládacím voličom, až kým nevyberiete
položku [SET GENERAL], a stlačte
ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [SET CLOCK ADJ] a stlačte
ovládací volič.
Pripojenie k smartfónu pomocou
jedného dotyku (NFC)
Dotykom ovládacieho voliča na jednotke
a smartfónu kompatibilného s technológiou
NFC* sa jednotka automaticky spáruje a pripojí
k smartfónu.
* NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu
medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny
a štítky IC. Vďaka funkcii NFC možno komunikáciu
údajov dosiahnuť jednoducho dotykom príslušnej
značky alebo určeného miesta na zariadeniach
kompatibilných s technológiou NFC.
V prípade smartfónu s nainštalovanou verziou
operačného systému Android 4.0 alebo nižšou
je potrebné prevzatie aplikácie NFC Easy Connect,
ktorá je dostupná v službe Google Play™. Aplikácia
sa v niektorých regiónoch alebo krajinách nemusí
dať prevziať.
1
V smartfóne aktivujte funkciu NFC.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie dodanom so smartfónom.
2
Časťou jednotky so značkou N sa
dotknite časti smartfónu so značkou N.
Indikátor hodín zabliká.
3
Hodiny a minúty nastavíte otáčaním
ovládacieho voliča.
Digitálny indikátor posuniete stlačením
tlačidla SEEK +/–.
4
Keď nastavíte minúty, stlačte
tlačidlo MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.
Zobrazenie hodín*
Stlačte tlačidlo DSPL.
* Dostupné iba po nastavení funkcie [SUB DISPLAY]
na možnosť [SOURCE] (str. 20).
Príprava zariadenia BLUETOOTH
Môžete prehrávať hudbu alebo telefonovať
bez pomoci rúk v závislosti od kompatibilného
zariadenia BLUETOOTH, ako je smartfón, mobilný
telefón a zvukové zariadenie (ďalej len „zariadenie
BLUETOOTH“, ak nie je uvedené inak). Podrobné
informácie o pripojení nájdete v návode na použitie
dodanom so zariadením.
Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť tejto
jednotky, inak sa môže reprodukovať hlasný zvuk.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
Odpojenie jedným dotykom
Časťou jednotky so značkou N sa znova dotknite
časti smartfónu so značkou N.
Poznámky
 Pri vytváraní pripojenia manipulujte so smartfónom
opatrne, aby nedošlo k poškriabaniu.
 Pripojenie jedným dotykom nie je možné,
keď je už jednotka pripojená k inému zariadeniu
kompatibilnému s technológiou NFC. V takomto
prípade odpojte druhé zariadenie a znova vytvorte
pripojenie so smartfónom.
7SK
Poznámka
Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH túto
jednotku nemožno detegovať v inom zariadení.
Ak chcete umožniť detekciu, prejdite do režimu
párovania a vyhľadajte túto jednotku v inom zariadení.
Párovanie a pripojenie
zariadenia BLUETOOTH
Pri prvom pripojení zariadenia BLUETOOTH
sa vyžaduje vzájomná registrácia (nazýva sa
„párovanie“). Párovanie umožňuje vzájomné
rozpoznanie tejto jednotky a ďalších zariadení.
Spustenie prehrávania
Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie
zo zariadenia BLUETOOTH (str. 12).
Zrušenie párovania
Po spárovaní tejto jednotky a zariadenia
BLUETOOTH vykonajte krok č. 2 a zrušte
režim párovania.
1
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite
do vzdialenosti 1 m od jednotky.
2
Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[SET PAIRING], a stlačte ovládací volič.
Počas pohotovostného režimu párovania
jednotky bliká indikátor .
3
Párovanie vykonajte na zariadení
BLUETOOTH, aby rozpoznalo túto
jednotku.
4
Vyberte položku [MEX-XB100BT]
zobrazenú na displeji zariadenia
BLUETOOTH.
Pripojenie spárovaného
zariadenia BLUETOOTH
Na používanie spárovaného zariadenia je potrebné
pripojenie k tejto jednotke. Niektoré spárované
zariadenia sa pripoja automaticky.
1
Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[SET BT SIGNL], a stlačte ovládací volič.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor
Ak sa názov vášho modelu nezobrazuje,
opakujte postup od kroku č. 2.
.
2
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení
BLUETOOTH.
3
Pripojte sa k tejto jednotke pomocou
zariadenia BLUETOOTH.
Rozsvieti sa indikátor
alebo
.
Ikony na displeji:
5
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kód*, zadajte hodnotu
[0000].
* V závislosti od zariadenia sa prístupový kód môže
nazývať „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
alebo „Password“.
Zadanie prístupového kódu
6
8SK
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení
BLUETOOTH.
Stlačte tlačidlo SRC a vyberte položku [BT PHONE]
alebo [BT AUDIO].
Tlačidlom ENTER sa pripojte k mobilnému
telefónu alebo tlačidlom PAUSE sa pripojte
k zvukovému zariadeniu.
svietiť.
Výberom tejto jednotky v zariadení
BLUETOOTH vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH.
Po pripojení sa rozsvieti indikátor
alebo
Rozsvieti sa, keď možno zvukové
zariadenie prehrať prostredníctvom
profilu A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Pripojenie naposledy pripojeného
zariadenia z tejto jednotky
[0000]
Po spárovaní zostane indikátor
Rozsvieti sa, keď je k dispozícii
telefonovanie bez pomoci rúk
prostredníctvom profilu HFP
(Handsfree Profile).
.
Poznámka
Pri prehrávaní zvuku zo zariadenia BLUETOOTH
sa nemôžete z tejto jednotky pripojiť k mobilnému
telefónu. Namiesto toho sa k tejto jednotke môžete
pripojiť z mobilného telefónu.
Pripojenie zariadenia
iPod alebo USB
Tip
Pri zapnutom signále BLUETOOTH: keď je zapaľovanie
zapnuté, táto jednotka sa automaticky pripojí
k naposledy pripojenému mobilnému telefónu.
1
2
Znížte hlasitosť na jednotke.
Pripojte zariadenie iPod alebo USB
k jednotke.
Ak chcete pripojiť zariadenie iPod alebo iPhone,
pripojte ho pomocou kábla USB pre zariadenie
iPod (nedodáva sa).
Inštalácia mikrofónu
Podrobné informácie nájdete v časti Inštalácia
mikrofónu (str. 32).
Pripojenie k zariadeniu iPhone alebo
iPod (automatické párovanie
BLUETOOTH)
Keď je k portu USB pripojené zariadenie iPhone
alebo iPod so systémom iOS5 alebo novším,
jednotka sa automaticky spáruje a pripojí
k zariadeniu iPhone alebo iPod.
Ak chcete povoliť automatické párovanie
BLUETOOTH, skontrolujte, či je funkcia [SET AUTO
PAIR] v ponuke [BT] nastavená na možnosť [ON]
(str. 20).
1
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení
iPhone alebo iPod.
2
Pripojte zariadenie iPhone alebo iPod
k portu USB.
Pripojenie iných prenosných
zvukových zariadení
1
2
3
Vypnite prenosné zvukové zariadenie.
Znížte hlasitosť na jednotke.
Pripojte prenosné zvukové zariadenie
ku konektoru vstupu AUX (stereofónny
minikonektor) na jednotke pomocou
pripojovacieho kábla (nedodáva sa)*.
* Používajte rovnú zástrčku.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
Poznámky
 Automatické párovanie BLUETOOTH nie je možné,
ak je už jednotka pripojená k inému zariadeniu
BLUETOOTH. V takomto prípade odpojte druhé
zariadenie a potom znova pripojte zariadenie
iPhone alebo iPod.
 Ak automatické párovanie BLUETOOTH nie je
vytvorené, podrobné informácie nájdete v časti
Príprava zariadenia BLUETOOTH (str. 7).
4
Stlačením tlačidla SRC vyberte
položku [AUX].
Prispôsobenie úrovne hlasitosti pripojeného
zariadenia iným zdrojom
Spustite prehrávanie prenosného zvukového
zariadenia so strednou úrovňou hlasitosti a na
jednotke nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
pri počúvaní.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku
[SET SOUND]  [SET AUX VOLUME] (str. 19).
9SK
Počúvanie rádia
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Počúvanie rádia
Ak chcete počúvať rádio, stlačením tlačidla SRC
vyberte položku [TUNER].
Automatické ukladanie (pamäť BTM)
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte
ovládacím voličom, až kým nevyberiete
položku [SET GENERAL], a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET BTM] a stlačte
ovládací volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa frekvencie
na číselných tlačidlách.
Ladenie
Nastavenie alternatívnych frekvencií
(AF) a hlásení o dopravnej situácii (TA)
Funkcia AF nepretržite opakovane ladí stanicu na
najintenzívnejší signál v sieti a funkcia TA poskytuje
aktuálne dopravné informácie alebo programy
o dopravnej situácii (TP), ak sa prijímajú.
1
Stlačením tlačidla AF/TA vyberte položku
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] alebo
[AF/TA-OFF].
Uloženie staníc RDS s nastavením AF a TA
Stanice RDS môžete predvoliť spolu s nastavením
AF a TA. Nastavte funkcie AF a TA a uložte stanicu
s pamäťou BTM alebo manuálne. Ak vykonávate
predvolenie manuálne, môžete predvoliť aj stanice
neposkytujúce služby RDS.
Príjem núdzových oznámení
Keď sú funkcie AF a TA zapnuté, núdzové
oznámenia automaticky prerušia aktuálne
vybratý zdroj.
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
Nastavenie úrovne hlasitosti počas hlásenia
o dopravnej situácii
2
Nalaďte stanicu.
Úroveň sa uloží do pamäte pre neskoršie hlásenia
o dopravnej situácii, nezávisle od bežnej
úrovne hlasitosti.
Manuálne ladenie
Stlačením a podržaním tlačidla SEEK +/–
vyhľadajte približnú frekvenciu a opakovaným
stláčaním tlačidla SEEK +/– jemne dolaďte
požadovanú frekvenciu.
Automatické ladenie
Stlačte tlačidlo SEEK +/–.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka
prijíma stanicu.
Manuálne ukladanie
1
Počas príjmu stanice, ktorú chcete uložiť,
stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6),
kým sa nezobrazí položka [MEM].
Príjem uložených staníc
1
Vyberte pásmo a stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6).
10SK
Zachovanie jedného regionálneho programu
(REGIONAL)
Keď sú funkcie AF a REGIONAL zapnuté, vysielanie
sa neprepne na inú regionálnu stanicu so silnejšou
frekvenciou. Ak opustíte oblasť príjmu tohto
regionálneho programu, počas príjmu v pásme
FM nastavte v ponuke [GENERAL] funkciu
[REGIONAL-OFF] (str. 18).
Táto funkcia nie je k dispozícii v Spojenom
kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.
Funkcia lokálneho prepojenia
(len Spojené kráľovstvo)
Táto funkcia umožňuje vybrať iné lokálne stanice
v danej oblasti, aj keď nie sú uložené v rámci
číselných tlačidiel.
Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6), v rámci ktorého je uložená lokálna stanica.
Do 5 sekúnd znova stlačte číselné tlačidlo lokálnej
stanice. Tento postup opakujte, kým nedosiahnete
príjem lokálnej stanice.
Výber typov programov (PTY)
1
Počas príjmu v pásme FM stlačte
a podržte tlačidlo PTY.
2
Otáčajte ovládacím voličom, až kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu,
a potom ho stlačte.
Prehrávanie
Prehrávanie disku
1
Vložte disk (strana s označením
smeruje nahor).
Jednotka začne vyhľadávať stanicu, ktorá vysiela
vybratý typ programu.
Typy programov
NEWS (správy), AFFAIRS (aktuálne udalosti),
INFO (informácie), SPORT (šport), EDUCATE
(vzdelávanie), DRAMA (dráma), CULTURE (kultúra),
SCIENCE (veda), VARIED (rôzne), POP M (populárna
hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M
(komerčná hudba), LIGHT M (jemná klasická
hudba), CLASSICS (vážna klasická hudba),
OTHER M (iná hudba), WEATHER (počasie),
FINANCE (financie), CHILDREN (detský program),
SOCIAL A (spoločenské udalosti), RELIGION
(náboženstvo), PHONE IN (program s telefonickou
účasťou divákov), TRAVEL (cestovanie), LEISURE
(voľný čas), JAZZ (džezová hudba), COUNTRY
(country hudba), NATION M (ľudová hudba),
OLDIES (oldies hudba), FOLK M (folková hudba),
DOCUMENT (dokumentaristika)
Nastavenie hodín (CT)
Údaje CT z prenosu RDS nastavujú hodiny.
1
Nastavte položku [SET CT-ON] v ponuke
[SET GENERAL] (str. 18).
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Prehrávanie zo zariadenia
iPod alebo USB
Výraz iPod sa v tomto návode na použitie používa
na všeobecné označenie funkcií iPod na zariadení
iPod a iPhone, ak nie je v texte alebo na obrázkoch
uvedené inak.
Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
iPod nájdete v časti O zariadení iPod (str. 22)
alebo na lokalite zákazníckej podpory uvedenej
na zadnom kryte.
Použiť možno zariadenia USB typu MSC (Mass
Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol)
(ako je napríklad jednotka USB flash, prehrávač
digitálnych médií, telefón so systémom Android)
kompatibilné so štandardom USB.
V závislosti od prehrávača digitálnych médií
alebo telefónu so systémom Android sa vyžaduje
nastavenie režimu pripojenia USB na možnosť MTP.
Poznámky
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia USB
nájdete na lokalite zákazníckej podpory uvedenej
na zadnom kryte.
 Prehrávanie nasledujúcich súborov nie je
podporované.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 súbory chránené autorským právom
 súbory DRM (Digital Rights Management –
Správa digitálnych práv)
 viackanálové zvukové súbory
MP3/WMA/AAC:
 súbory s bezstratovou kompresiou
WAV:
 viackanálové zvukové súbory
11SK
1
Pripojte zariadenie iPod alebo USB
k portu USB (str. 9).
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené, na začatie
prehrávania vyberte tlačidlom SRC položku
[USB] (keď sa rozpozná zariadenie iPod,
na displeji sa zobrazí položka [IPD]).
2
Hlasitosť nastavte na jednotke.
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
Upozornenie v prípade zariadenia iPhone
Keď pripojíte zariadenie iPhone prostredníctvom
rozhrania USB, hlasitosť hovorov telefónu ovláda
zariadenie iPhone, nie jednotka. Nezvyšujte
hlasitosť na jednotke počas hovoru, pretože to
môže mať za následok náhly hlasný zvuk pri
ukončení hovoru.
Ovládanie zariadenia iPod priamo
(ovládanie pasažierom)
1
Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí položka
[MODE IPOD].
4
Prispôsobenie úrovne hlasitosti zariadenia
BLUETOOTH iným zdrojom
Spustite prehrávanie zvukového zariadenia
BLUETOOTH so strednou úrovňou hlasitosti
a na jednotke nastavte zvyčajnú úroveň
hlasitosti pri počúvaní.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku
[SET SOUND]  [SET BTA VOLUME] (str. 19).
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Opakované a náhodné prehrávanie
1
Funkcie zariadenia iPod budú k dispozícii.
Hlasitosť možno nastaviť len pomocou jednotky.
Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH
Môžete prehrávať obsah pripojeného zariadenia,
ktoré podporuje profil BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Opakovaným stláčaním tlačidla
(opakovanie) alebo tlačidla
(náhodné prehrávanie) počas
prehrávania vyberte požadovaný
režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo vybratom režime
môže chvíľu trvať.
Ukončenie ovládania pasažierom
Stlačte a podržte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí
položka [MODE AUDIO].
Hlasitosť nastavte na jednotke.
Poznámky
 V závislosti od zvukového zariadenia sa na tejto
jednotke nemusia zobraziť informácie, ako je titul,
čas a číslo skladby a stav prehrávania.
 Aj keď sa v tejto jednotke zmení zdroj, prehrávanie
zo zvukového zariadenia sa nezastaví.
 Na displeji sa nezobrazí hlásenie [BT AUDIO], keď
je spustená aplikácia SongPal prostredníctvom
funkcie BLUETOOTH.
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti
od vybratého zdroja zvuku.
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
(režim Quick-BrowZer™)
1
Počas prehrávania z disku CD, zariadenia
USB alebo BT AUDIO*1 stlačením tlačidla
(prehľadávanie)*2 sa zobrazí zoznam
kategórií vyhľadávania.
Po zobrazení zoznamu skladieb opakovane
stláčajte tlačidlo
(späť), až kým sa nezobrazí
požadovaná kategória vyhľadávania.
1
Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so
zvukovým zariadením (str. 8).
2
Stlačením tlačidla SRC vyberte možnosť
[BT AUDIO].
3
Používaním zvukového zariadenia
spustite prehrávanie.
12SK
*1 Dostupné iba pre zvukové zariadenia s podporou
profilu AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.4 alebo novšieho.
*2 Ak počas prehrávania zo zariadenia USB
najmenej 2 sekundy podržíte tlačidlo
(prehľadávanie), vrátite sa priamo
na začiatok zoznamu kategórií.
2
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú kategóriu vyhľadávania
a jeho stlačením potvrďte výber.
Opakovaním kroku č. 2 vyhľadajte
požadovanú skladbu.
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH)
Spustí sa prehrávanie.
Ukončenie režimu Quick-BrowZer
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Ak chcete používať mobilný telefón, prepojte ho
s touto jednotkou. Podrobné informácie nájdete
v časti Príprava zariadenia BLUETOOTH (str. 7).
Vyhľadávanie použitím preskočenia
položiek (režim preskočenia)
1
2
3
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Stlačte tlačidlo SEEK +.
Prijatie hovoru
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku.
1
Zoznam sa preskočí v krokoch po 10 %
celkového počtu položiek.
4
Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite
na režim Quick-BrowZer.
Zobrazí sa vybratá položka.
5
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
Spustí sa prehrávanie.
Pri prijímaní hovoru so zvonením stlačte
tlačidlo CALL.
Spustí sa telefonický hovor.
Poznámka
Zvonenie a hlas hovoriaceho sa reprodukujú len
z predných reproduktorov.
Odmietnutie hovoru
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Ukončenie hovoru
Znova stlačte tlačidlo CALL.
Uskutočnenie hovoru
Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu v telefóne
alebo z histórie hovorov, keď je pripojený mobilný
telefón s podporou profilu PBAP (Phone Book
Access Profile).
Zo zoznamu v telefóne
1
Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[SET PHONE BOOK], a stlačte
ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
iniciálu zo zoznamu iniciál a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
meno zo zoznamu mien a stlačte
ovládací volič.
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
číslo zo zoznamu čísel a stlačte
ovládací volič.
Spustí sa telefonický hovor.
13SK
Z histórie hovorov
1
Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[SET RECENT CALL], a stlačte
ovládací volič.
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
meno alebo telefónne číslo z histórie
hovorov a stlačte ovládací volič.
Spustí sa telefonický hovor.
Zadaním telefónneho čísla
1
2
Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[SET DIAL NUMBER], a stlačte
ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča zadajte
telefónne číslo a nakoniec vyberte
položku [ ] (medzera) a stlačte
tlačidlo ENTER*.
Spustí sa telefonický hovor.
* Digitálny indikátor posuniete stlačením
tlačidla SEEK +/–.
Poznámka
Na displeji sa namiesto položky [#] zobrazí položka [_].
Opätovným vytočením
1
Predvolenie telefónnych čísel
V rámci predvoľby môžete uložiť najviac
6 kontaktov.
1
2
Vyberte telefónne číslo, ktoré chcete uložiť v rámci
predvoľby, zo zoznamu v telefóne, z histórie
hovorov alebo priamym zadaním telefónneho čísla.
Na displeji tejto jednotky sa zobrazí telefónne číslo.
Stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6), kým sa
nezobrazí položka [MEM].
Kontakt sa uloží pod vybratým číslom predvoľby.
Pomocou hlasovej voľby
Hovor môžete uskutočniť vyslovením hlasovej voľby
uloženej v pripojenom mobilnom telefóne
s funkciou hlasového vytáčania.
1
Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[SET VOICE DIAL], a stlačte ovládací volič.
Prípadne stlačte tlačidlo VOICE, keď je vypnutá
funkcia SongPal.
2
Vyslovte hlasovú voľbu uloženú
v mobilnom telefóne.
Váš hlas sa rozpozná a uskutoční sa hovor.
Zrušenie hlasového vytáčania
Stlačte tlačidlo VOICE.
Dostupné operácie
počas hovoru
Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[SET REDIAL], a stlačte ovládací volič.
Nastavenie hlasitosti zvonenia
Spustí sa telefonický hovor.
Nastavenie hlasitosti hlasu hovoriaceho
Počas príjmu hovoru otáčajte ovládacím voličom.
Počas hovoru otáčajte ovládacím voličom.
Predvolením čísla
Nastavenie hlasitosti druhej strany
(nastavenie zosilnenia pre mikrofón)
1
Stlačte tlačidlo SRC, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[BT PHONE], a stlačte ovládací volič.
Stlačte tlačidlo MIC.
Nastaviteľné úrovne hlasitosti: [BTP MIC GAINLOW], [BTP MIC GAIN-MID], [BTP MIC GAIN-HI].
2
Stlačením číselného tlačidla (1 až 6)
vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
Obmedzenie ozveny a šumu
(režim potlačenia ozveny alebo šumu)
3
Stlačte tlačidlo ENTER.
Spustí sa telefonický hovor.
Stlačte a podržte tlačidlo MIC.
Nastaviteľný režim: [BTP EC/NC-1], [BTP EC/NC-2].
Prepínanie medzi režimom bez pomoci rúk
a s použitím rúk
Stlačením tlačidla MODE počas hovoru prepnete
zvuk telefonického hovoru medzi jednotkou
a mobilným telefónom.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť táto
operácia dostupná.
14SK
Výber zdroja alebo aplikácie
Užitočné funkcie
Aplikácia SongPal so
zariadením iPhone alebo
telefónom so systémom
Android
Vyžaduje sa prevzatie aplikácie
SongPal (verzie 2.1 alebo novšej)
zo služby App Store pre
zariadenie iPhone alebo zo
služby Google Play pre telefón
so systémom Android.
Poznámky
 Z dôvodu bezpečnosti
dodržiavajte miestne zákony
a predpisy týkajúce sa dopravy
a nepoužívajte túto aplikáciu
počas šoférovania.
 Aplikácia SongPal je aplikácia na ovládanie zvukových
zariadení od spoločnosti Sony kompatibilných
s aplikáciou SongPal pomocou zariadenia iPhone
alebo telefónu so systémom Android.
 Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou aplikácie
SongPal, sa líšia v závislosti od pripojeného
zariadenia.
 Ak chcete využívať funkcie aplikácie SongPal, pozrite
si podrobnosti zariadenia iPhone alebo telefónu
so systémom Android.
 Ďalšie podrobnosti o aplikácii SongPal nájdete
na tejto adrese URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Pomocou ovládania môžete vybrať požadovaný
zdroj alebo aplikáciu v zariadení iPhone alebo
telefóne so systémom Android.
Výber zdroja
Opakovane stláčajte tlačidlo SRC. Prípadne stlačte
tlačidlo SRC, otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovaný zdroj a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazenie zoznamu zdrojov
Stlačte tlačidlo SRC.
Hlásenia rôznych informácií pomocou
hlasového sprievodcu (iba pri telefónoch
so systémom Android)
Po prijatí správy SMS alebo upozornení zo služieb
Twitter/Facebook/Calendar a pod. budú tieto
správy automaticky ohlásené prostredníctvom
reproduktorov jednotky.
Vytvorenie pripojenia
aplikácie SongPal
1
2
3
Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so
zariadením iPhone alebo telefónom
so systémom Android (str. 7).
Podrobné informácie o nastaveniach nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
Spustite aplikáciu SongPal.
Stlačte a najmenej 2 sekundy podržte
tlačidlo ENTER na jednotke.
Vytvorí sa pripojenie so zariadením iPhone
alebo telefónom so systémom Android.
Podrobné informácie o operáciách v zariadení
iPhone alebo telefóne so systémom Android
nájdete v pomocníkovi aplikácie.
Aktivácia rozpoznávania hlasu (iba pri
telefónoch so systémom Android)
Zaregistrovaním aplikácií môžete ovládať aplikáciu
pomocou hlasových príkazov. Podrobné informácie
nájdete v pomocníkovi aplikácie.
Ak sa zobrazí číslo zariadenia
Skontrolujte, či sa zobrazí číslo (napr. 123456)
a potom v zariadení iPhone alebo telefóne so
systémom Android vyberte položku [Yes].
Ukončenie pripojenia
Stlačte a podržte tlačidlo ENTER.
15SK
Aktivácia rozpoznávania hlasu
1
2
Rozpoznávanie hlasu aktivujete stlačením
tlačidla VOICE.
Keď sa v telefóne so systémom Android zobrazí
položka [Say Source or App], vyslovte do mikrofónu
požadovaný hlasový príkaz.
Poznámky
 Rozpoznávania hlasu nemusí byť v niektorých
prípadoch dostupné.
 V závislosti od výkonu pripojeného telefónu so
systémom Android nemusí rozpoznávanie hlasu
fungovať správne.
 Počas rozpoznávania hlasu používajte zariadenie
v podmienkach s minimalizovaným hlukom,
napríklad zvukom motora.
Odpovedanie na správu SMS (iba pri
telefónoch so systémom Android)
Na správu môžete odpovedať pomocou
rozpoznávania hlasu.
1
2
3
Aktivujte rozpoznávanie hlasu a potom vyslovte
príkaz Reply.
V aplikácii SongPal sa zobrazí okno na
zadanie správy.
Pomocou rozpoznávania hlasu zadajte správu
s odpoveďou.
V aplikácii SongPal sa zobrazí zoznam kandidátov
na odoslanie správy.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte požadovanú
správu a stlačte ovládací volič.
Správa sa odošle.
Konfigurácia rôznych nastavení
Rozličné nastavenia môžete upraviť
prostredníctvom zariadenia iPhone
alebo telefónu so systémom Android.
Podrobné informácie o nastaveniach nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
16SK
Používanie funkcie
Siri Eyes Free
Funkcia Siri Eyes Free umožňuje používať zariadenie
iPhone bez pomoci rúk jednoduchým rozprávaním
do mikrofónu. Táto funkcia vyžaduje pripojenie
zariadenia iPhone k jednotke s automatickým
párovaním BLUETOOTH. Dostupnosť je obmedzená
na zariadenia iPhone 4s alebo novšie. Skontrolujte,
či zariadenie iPhone používa najnovšiu verziu
systému iOS.
Musíte vopred dokončiť registráciu BLUETOOTH
a konfigurácie pripojenia pre zariadenie iPhone
s touto jednotkou. Podrobné informácie nájdete
v časti Príprava zariadenia BLUETOOTH (str. 7).
1
V zariadení iPhone aktivujte funkciu Siri.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením iPhone.
2
Stlačte tlačidlo VOICE.
Zobrazí sa okno hlasových príkazov.
3
Po zapípaní zariadenia iPhone hovorte
do mikrofónu.
Zariadenie iPhone znova zapípa a funkcia Siri
začne reagovať.
Vypnutie funkcie Siri Eyes Free
Stlačte tlačidlo VOICE.
Poznámky
 V závislosti od podmienok používania nemusí
zariadenie iPhone rozpoznať váš hlas. (Ak sa
napríklad nachádzate v pohybujúcom sa aute.)
 Na miestach, kde je náročné prijímať signály
zariadenia iPhone, nemusí funkcia Siri fungovať
správne alebo sa doba odozvy môže oneskoriť.
 V závislosti od prevádzkových podmienok zariadenia
iPhone nemusí funkcia Siri fungovať správne alebo sa
môže ukončiť.
 Ak prehrávate skladbu zo zariadenia iPhone pomocou
zvukového pripojenia BLUETOOTH, po spustení
prehrávania skladby prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH sa funkcia Siri automaticky ukončí
a jednotka sa prepne na zvukový zdroj BLUETOOTH.
 Keď sa funkcia Siri aktivuje počas prehrávania zvuku,
jednotka sa môže prepnúť na zvukový zdroj
BLUETOOTH, aj keď nevyberiete skladbu, ktorá sa
má prehrať.
 Pri pripájaní zariadenia iPhone k portu USB nemusí
funkcia Siri fungovať správne alebo sa môže ukončiť.
 Pri pripájaní zariadenia iPhone k jednotke neaktivujte
funkciu Siri pomocou zariadenia iPhone. Funkcia Siri
nemusí fungovať správne alebo sa môže ukončiť.
 Keď je aktivovaná funkcia Siri Eyes Free, neprehráva sa
žiadny zvuk.
Všeobecné nastavenie
(GENERAL)
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO
Ukážku, ktorá sa zobrazí, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny, môžete zrušiť.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte
ovládacím voličom, až kým nevyberiete
položku [SET DISPLAY], a stlačte
ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET DEMO] a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET DEMO-OFF] a stlačte
ovládací volič.
Nastavenie sa dokončilo.
4
Dvakrát stlačte tlačidlo
(späť).
Displej sa prepne späť do režimu normálneho
príjmu alebo prehrávania.
Ovládanie základných
nastavení
Môžete nastaviť položky v nasledujúcich
kategóriách nastavenia:
všeobecné nastavenie (GENERAL), nastavenie
zvuku (SOUND), nastavenie zobrazenia (DISPLAY),
nastavenie pripojenia BLUETOOTH (BT), nastavenie
aplikácie SongPal (SONGPAL).
(Nie je k dispozícii, keď je vybratý telefón BT.)
1
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu nastavenia a stlačte
ovládací volič.
V závislosti od zdroja a nastavení sa položky,
ktoré môžete nastaviť, môžu líšiť.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosti a stlačte ovládací volič.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Stlačte tlačidlo
(späť).
CLOCK ADJ (nastavenie hodín) (str. 7)
CHARGE
Prepne aktuálnu kapacitu (A) portu USB:
[HIGH], [STD].
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
CAUT ALARM (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie: [ON], [OFF]
(str. 6).
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí
požadovaného času, ak je jednotka vypnutá:
[NO], [30S] (30 sekúnd), [30M] (30 minút),
[60M] (60 minút).
STEERING
Slúži na registráciu/obnovenie nastavenia
diaľkového ovládača volantu.
(K dispozícii pri pripojení pomocou kábla
(nedodáva sa).) (K dispozícii iba vtedy, keď
je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
STR CONTROL (ovládanie riadenia)
Slúži na výber režimu vstupu pripojeného
diaľkového ovládača. Pred použitím zabezpečte
zhodu režimu vstupu s pripojeným diaľkovým
ovládačom, aby ste predišli poruche.
USER
Režim vstupu pre diaľkový ovládač volantu
(vyberie sa automaticky po dokončení
operácie [STR EDIT] alebo vykonaní
operácie [STR RESET]).
EXTERNAL
Režim vstupu pre káblový diaľkový ovládač
okrem diaľkového ovládača volantu.
STR EDIT (úprava riadenia)
Slúži na registráciu funkcií (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, CALL) v diaľkovom
ovládači volantu:
 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
funkciu, ktorú chcete priradiť diaľkovému
ovládaču volantu, a stlačte ovládací volič.
 Kým bliká hlásenie [REGISTER], stlačte
a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládači
volantu, ktorému chcete priradiť funkciu.
Po dokončení registrácie sa zobrazí
hlásenie [REGISTERED].
 Ak chcete zaregistrovať ďalšie funkcie,
zopakujte kroky č.  a .
17SK
STR RESET (obnovenie nastavení riadenia)
Slúži na obnovenie nastavenia diaľkového
ovládača volantu: [YES], [NO].
Poznámky
 Počas výberu nastavení je na jednotke
k dispozícii len ovládanie pomocou tlačidiel.
Z bezpečnostných dôvodov pred výberom
tohto nastavenia auto zaparkujte.
 Ak sa počas registrácie vyskytne chyba, všetky
predtým zaregistrované informácie sa zachovajú.
Opätovne spustite registráciu z funkcie, pri ktorej
sa vyskytla chyba.
 Táto funkcia nemusí byť v niektorých vozidlách
dostupná. Podrobné informácie o kompatibilite
vozidla nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
AUX AUDIO
Aktivuje zobrazenie zdroja AUX: [ON], [OFF].
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.) (Nie je k dispozícii,
keď je vytvorené pripojenie aplikácie SongPal.)
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
Obmedzuje príjem na konkrétnu oblasť: [ON],
[OFF]. (K dispozícii iba počas príjmu signálu FM.)
BTM (str. 10)
(K dispozícii iba vtedy, keď je vybratý tuner.)
FIRMWARE
Kontroluje alebo aktualizuje verziu firmvéru.
Podrobnosti nájdete na tejto lokalite
zákazníckej podpory:
http://support.sony-europe.com/
FW VERSION (verzia firmvéru)
Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.
FW UPDATE (aktualizácia firmvéru)
Slúži na prechod na postup aktualizácie
firmvéru: [YES], [NO].
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
Nastavenie zvuku (SOUND)
Táto ponuka nastavenia je k dispozícii vtedy, keď je
vybratý ľubovoľný zdroj okrem telefónu BT.
MEGA BASS
Zosilňuje basový zvuk v synchronizácii s úrovňou
hlasitosti: [ON], [OFF].
(Automaticky sa nastaví na hodnotu [OFF],
keď je položka [CLEAR AUDIO+] nastavená
na hodnotu [ON].)
CLEAR AUDIO+
Reprodukuje zvuk optimalizáciou digitálneho
signálu prostredníctvom nastavení zvuku,
ktoré odporúča spoločnosť Sony: [ON], [OFF].
(Automaticky sa nastaví na hodnotu [OFF],
keď sa zmení nastavenie [EQ10 PRESET]
alebo je položka [MEGA BASS] nastavená
na hodnotu [ON].)
EQ10 PRESET
Slúži na výber z 10 kriviek ekvalizéra alebo
vypnutie: [OFF], [R AND B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre každý zdroj
možno uložiť do pamäte.
EQ10 SETTING
Nastaví hodnotu [CUSTOM] položky EQ10.
BASE
Nastaví predvolenú krivku ekvalizéra ako základ
pre ďalšie prispôsobenie: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Hlasitosť možno nastaviť v krokoch po 1 dB
v rozsahu –6 dB až +6 dB.
POSITION (miesto počúvania)
F/R POSITION (predná alebo zadná poloha)
Simuluje prirodzené zvukové pole oneskorením
zvukového výstupu z reproduktorov podľa
vašej polohy:
 [FRONT L] (vpredu vľavo),
 [FRONT R] (vpredu vpravo),
 [FRONT] (vpredu v strede),
 [ALL] (stred vozidla),
[OFF] (žiadna nastavená poloha).
ADJ POSITION* (nastavenie polohy)
Presné nastavenie polohy pri počúvaní:
[+3] – [CENTER] – [-3].
SW POSITION* (poloha hlbokotónového
reproduktora)
 [NEAR] (blízko),
 [NORMAL] (normálne),
 [FAR] (ďaleko).
BALANCE
Slúži na nastavenie vyváženia zvuku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Slúži na nastavenie relatívnej úrovne:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
18SK
DSEE (technológia na zlepšenie digitálneho zvuku)
Zlepšuje digitálne komprimovaný zvuk
obnovovaním vysokých frekvencií, ktoré sa
stratili pri kompresii.
Toto nastavenie možno uložiť do pamäte
pre každý zdroj okrem tunera.
Slúži na výber režimu DSEE: [ON], [OFF].
AAV (rozšírené nastavenie automatickej hlasitosti)
Slúži na nastavenie hlasitosti pri prehrávaní
všetkých zdrojov prehrávania na optimálnu
úroveň: [ON], [OFF].
REARBAS ENH (zosilnenie zadných basov)
Režim zosilnenia zadných basov zlepšuje basový
zvuk použitím nízkopriepustného filtra na zadné
reproduktory. Táto funkcia umožňuje, aby zadné
reproduktory pracovali ako hlbokotónový
reproduktor, ak žiadny nie je pripojený.
(Dostupné iba po nastavení funkcie
[SUBW DIRECT] na možnosť [OFF].)
RBE MODE (režim zosilnenia zadných basov)
Slúži na výber režimu zosilnenia zadných basov:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (sklon nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber sklonu nízkopriepustného filtra:
[1], [2], [3].
SUBW DIRECT (priame pripojenie hlbokotónového
reproduktora)
Môžete používať hlbokotónový reproduktor
bez výkonového zosilňovača, keď je pripojený
ku káblu zadných reproduktorov. (Dostupné
iba po nastavení funkcie [RBE MODE] na
možnosť [OFF].)
Pripojte 4- až 8-ohmový hlbokotónový
reproduktor k niektorému z káblov zadných
reproduktorov. Nepripájajte reproduktor
k druhému káblu zadných reproduktorov.
SUBW MODE (režim hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na výber režimu hlbokotónového
reproduktora: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (fáza hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na výber fázy hlbokotónového
reproduktora: [NORM], [REV].
SW POSITION* (poloha hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na výber polohy hlbokotónového
reproduktora: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (sklon nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber sklonu nízkopriepustného filtra:
[1], [2], [3].
SUB WOOFER
SUBW LEVEL (úroveň hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti
hlbokotónového reproduktora:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Najnižšie zobrazené nastavenie je [ATT].)
SUBW PHASE (fáza hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na výber fázy hlbokotónového
reproduktora: [NORM], [REV].
SW POSITION* (poloha hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na výber polohy hlbokotónového
reproduktora: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (sklon nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber sklonu nízkopriepustného filtra:
[1], [2], [3].
HPF (vysokopriepustný filter)
HPF FREQ (frekvencia vysokopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie predného alebo
zadného reproduktora: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (sklon vysokopriepustného filtra)
Slúži na výber sklonu vysokopriepustného filtra
(účinný iba pri nastavení položky [HPF FREQ]
na inú hodnotu ako [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOLUME (úroveň hlasitosti zvuku zo
zariadenia AUX)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného prídavného zariadenia:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavenie umožňuje spoločné
prispôsobenie úrovne hlasitosti rôznych zdrojov.
BTA VOLUME (úroveň hlasitosti zvuku zo zariadenia
BLUETOOTH)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného zariadenia BLUETOOTH:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Toto nastavenie umožňuje spoločné
prispôsobenie úrovne hlasitosti rôznych zdrojov.
* Nezobrazuje sa, keď je položka [F/R POSITION]
nastavená na hodnotu [OFF].
19SK
Nastavenie zobrazenia
(DISPLAY)
DEMO (ukážka)
Aktivuje zobrazenie ukážky: [ON], [OFF].
DIMMER
Slúži na stlmenie displeja: [ON], [OFF],
[AT] (automaticky)
(možnosť [AT] je k dispozícii, len keď je
pripojený riadiaci kábel osvetlenia
a zapnuté predné svetlo).
SUB DISPLAY
Slúži na výber položky, ktorá sa zobrazí ako
doplnková informácia: [SOURCE], [CLOCK].
BUTTON COLOR
Slúži na nastavenie predvolenej alebo
prispôsobenej farby tlačidiel.
COLOR
Slúži na výber z 15 predvolených farieb
a 1 prispôsobenej farby.
CUSTOM COLOR
Slúži na registráciu prispôsobenej farby tlačidiel.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32]
(hodnotu [0] nemožno pre niektoré
rozsahy farieb nastaviť).
SOUND SYNC (synchronizácia zvuku)
Slúži na výber farby so synchronizáciou zvuku:
[ON], [OFF].
WHITE MENU
Ponuku môžete zobraziť zreteľnejšie (pomocou
bielej) bez ohľadu na nastavenie farieb:
[ON], [OFF].
START WHITE
Po stlačení tlačidla SRC sa zobrazenie a tlačidlá
na hlavnej jednotke zmenia na bielo raz a potom
sa zmenia na prispôsobenú farbu: [ON], [OFF].
MOTION DSPL (funkcia Motion Display)
Slúži na zobrazovanie pohyblivých vzorov:
[ON], [OFF], [SA] (spektrálny analyzátor).
AUTO SCROLL
Slúži na automatické posúvanie dlhých položiek:
[ON], [OFF].
(Nie je k dispozícii, keď je vybratá položka AUX
alebo tuner.)
Nastavenie pripojenia
BLUETOOTH (BT)
PAIRING (str. 8)
DSPL COLOR (farba zobrazenia)
Slúži na nastavenie predvolenej alebo
prispôsobenej farby zobrazenia.
COLOR
Slúži na výber z 15 predvolených farieb
a 1 prispôsobenej farby.
CUSTOM COLOR
Slúži na registráciu prispôsobenej farby
zobrazenia.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32]
(hodnotu [0] nemožno pre niektoré
rozsahy farieb nastaviť).
PHONE BOOK (str. 13)
ALL COLOR
Slúži na nastavenie predvolenej alebo
prispôsobenej farby zobrazenia a tlačidiel.
COLOR
Slúži na výber z 15 predvolených farieb
a 1 prispôsobenej farby.
CUSTOM COLOR
Slúži na registráciu prispôsobenej farby
zobrazenia a tlačidiel.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32]
(hodnotu [0] nemožno pre niektoré
rozsahy farieb nastaviť).
AUTO ANSWER
Nastaví túto jednotku tak, aby automaticky
odpovedala na prichádzajúci hovor: [OFF],
[1] (o 3 sekundy), [2] (o 10 sekúnd).
20SK
REDIAL (str. 14)
RECENT CALL (str. 14)
VOICE DIAL (str. 14)
DIAL NUMBER (str. 14)
RINGTONE
Slúži na výber vyzváňania tejto jednotky
alebo pripojeného mobilného telefónu:
[1] (táto jednotka), [2] (mobilný telefón).
AUTO PAIR (automatické párovanie)
Automaticky začne párovanie zariadení
BLUETOOTH, keď je prostredníctvom rozhrania
USB pripojené zariadenie s operačným
systémom iOS verzie 5.0 alebo novšej:
[ON], [OFF].
BT SIGNL (signál BLUETOOTH) (str. 8)
Zapína a vypína funkciu BLUETOOTH.
BT INIT (inicializácia BLUETOOTH)
Inicializuje všetky nastavenia spojené s funkciou
BLUETOOTH (informácie o párovaní, predvoľba
čísel, informácie o zariadení atď.): [YES], [NO].
Pri likvidácii jednotky inicializujte všetky
nastavenia.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
Nastavenie aplikácie SongPal
(SONGPAL)
Slúži na vytvorenie a ukončenie funkcie (pripojenia)
SongPal.
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru
Firmvér tejto jednotky môžete aktualizovať
na tejto lokalite zákazníckej podpory:
http://support.sony-europe.com/
Ak chcete aktualizovať firmvér, navštívte
lokalitu zákazníckej podpory a postupujte
podľa pokynov online.
Preventívne opatrenia
 Ak bolo auto zaparkované na priamom slnečnom
svetle, najskôr nechajte jednotku vychladnúť.
 Nenechávajte predný panel ani zvukové
zariadenia vo vnútri auta, inak môže
dôjsť k poruche v dôsledku vysokej teploty
spôsobenej priamym slnečným svetlom.
 Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vnútri jednotky vyskytne kondenzácia
vlhkosti, vyberte disk a počkajte približne hodinu,
kým sa nevysuší. V opačnom prípade jednotka
nebude fungovať správne.
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Na jednotku ani na disky nešpliechajte kvapaliny.
Poznámky k diskom
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.
 Pred prehrávaním utrite disky
pomocou čistiacej tkaniny,
pričom postupujte od stredu
k okrajom. Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo alebo komerčné
čistiace prostriedky.
 Táto jednotka je navrhnutá
na prehrávanie diskov, ktoré
spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD). Disky
DualDisc a niektoré hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu autorských práv
nespĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD),
a preto ich táto jednotka nemusí dokázať prehrať.
 Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrávať:
 Disky, na ktorých sú prilepené etikety, nálepky
alebo lepiaca páska či papier. Mohlo by dôjsť
k poruche alebo k poškodeniu disku.
 Disky neštandardných tvarov (napríklad srdce,
štvorec, hviezda). Pri pokuse o prehrávanie by
sa mohla poškodiť jednotka.
 Disky s priemerom 8 cm.
21SK
Poznámky k diskom CD-R/CD-RW
 Ak disk s viacerými reláciami začína reláciou
CD-DA, rozpozná sa ako disk CD-DA a ďalšie
relácie sa neprehrajú.
 Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrávať:
 disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
 disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou
nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
 nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo
formáte hudobných diskov CD alebo formáte
MP3 v súlade s normou ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo alebo s viacerými
reláciami.
Poradie prehrávania súborov
MP3, WMA a AAC
MP3/WMA/AAC
Priečinok (album)
Súbor MP3/WMA/AAC
(skladba)
 Pripojiť môžete nasledujúce modely zariadenia
iPod. Skôr než začnete zariadenia iPod používať,
aktualizujte ich softvér na najnovšiu verziu.
Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod
Bluetooth®
USB
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPod classic*

iPod nano
(7. generácie)*

iPod nano
(6. generácie)*

iPod nano
(5. generácie)*

iPod nano
(4. generácie)*

iPod nano
(3. generácie)*

* Aplikácia SongPal nepodporuje zariadenia iPhone 3G,
iPod touch (3. generácie), iPod touch (2. generácie),
iPod classic a iPod nano.
 Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za
súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.
Používanie tohto príslušenstva so zariadením
iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
Údržba
Čistenie konektorov
Jednotka nemusí fungovať správne, ak konektory
medzi jednotkou a predným panelom nie sú čisté.
S cieľom predísť tomuto problému odpojte predný
panel (str. 6) a vatovou tyčinkou vyčistite konektory.
Nepoužívajte nadmernú silu. V opačnom prípade
môže dôjsť k poškodeniu konektorov.

iPod touch
(5. generácie)


iPod touch
(4. generácie)


22SK
USB

iPhone 3G*
iPod touch
(3. generácie)*
Bluetooth®
iPod touch
(2. generácie)*
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
O zariadení iPod
Kompatibilný model
Kompatibilný model

Poznámky
 Z bezpečnostných dôvodov pred čistením konektorov
vypnite zapaľovanie a vyberte kľúč zo zapaľovania.
 Nikdy sa nedotýkajte konektorov priamo prstami ani
žiadnym kovovým zariadením.
Technické parametre
Tuner
FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Konektor antény:
Konektor externej antény
Medzifrekvencia:
FM CCIR: –1 956,5 až –487,3 kHz
a +500,0 až +2 095,4 kHz
Použiteľná citlivosť: 8 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Pomer signálu a šumu: 73 dB
Oddelenie: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčná charakteristika: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Konektor antény:
Konektor externej antény
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Prehrávač diskov CD
Pomer signálu a šumu: 120 dB
Frekvenčná charakteristika: 10 – 20 000 Hz
Kolísanie a flutter: pod hranicou merateľnosti
Maximálny počet: (len disky CD-R/CD-RW)
 priečinkov (albumov): 150 (vrátane koreňového
priečinka)
 súborov (skladieb) a priečinkov: 300 (môže byť
menej ako 300, ak názvy priečinkov alebo
súborov obsahujú veľa znakov)
 znakov, ktoré možno zobraziť pre názov priečinka
alebo súboru: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Zodpovedajúci kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
a AAC (.m4a)
Prehrávač USB
Rozhranie: USB (vysokorýchlostné)
Maximálny prúd: 1,5 A
Maximálny počet rozpoznateľných skladieb: 10 000
Zodpovedajúci kodek:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav),
AAC (.m4a), AAC (.mp4) a FLAC (.flac)
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
BLUETOOTH štandardná verzia 3.0
Výstup:
Štandardné zariadenie BLUETOOTH,
energetická trieda 2
(max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný rozsah:
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie: FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Zodpovedajúci kodek:
SBC (.sbc) a AAC (.m4a)
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých
faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný
systém, softvérová aplikácia atď.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
Výstup: výstup z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 ohmov
Maximálny výstupný výkon: 100 W × 4
(pri 4 ohmoch)
Všeobecné
Výstupy:
Konektor zvukových výstupov: predný, zadný,
hlbokotónový reproduktor
Konektor elektrickej antény/ovládania
výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor diaľkového ovládača
Vstupný konektor antény
Vstupný konektor MIC
Vstupný konektor AUX (stereofónny
minikonektor)
Port USB
Požiadavky na napájanie: batéria do automobilu
12 V, jednosmerný prúd (záporné uzemnenie)
Menovitá spotreba prúdu: 10 A
Rozmery:
približne 178 mm × 50 mm × 178 mm (š/v/h)
Montážne rozmery:
približne 182 mm × 53 mm × 161 mm (š/v/h)
Hmotnosť: približne 1,3 kg
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Mikrofón (1)
Súčiastky na inštaláciu a pripojenie (1 súprava)
Váš predajca nemusí mať k dispozícii niektoré
položky z vyššie uvedeného príslušenstva.
Podrobné informácie si vyžiadajte od predajcu.
Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
23SK
Autorské práva
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovaným
ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation
používa takéto známky na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia
takejto technológie oddelene od tohto produktu je
zakázaná bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
a Siri sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných
krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti
Apple Inc.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Google, Google Play a Android sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“
A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO
IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA
ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO
SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY
ÚDAJOV ALEBO ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA
PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A TEÓRIU
ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY,
PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO
PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA
ALEBO Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA
TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA
MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže vyriešiť
problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri
používaní jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom
uvedeným nižšie, skontrolujte pripojenie
a prevádzkové postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky
a odpojení jednotky od palubnej dosky nájdete
v časti Pripojenie a inštalácia (str. 29).
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom kryte.
libFLAC
Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej
a binárnej forme, či už so zmenami, alebo bezo
zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
 V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí
zachovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk.
 V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí
reprodukovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk, a to
v dokumentácii alebo iných materiáloch
poskytovaných s distribúciou.
 Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú
použiť na podporu ani propagáciu produktov
odvodených z tohto softvéru.
24SK
Všeobecné
Pri prehrávaní pri vysokej hlasitosti sa
jednotka vypne.
 Napájanie z napájacieho kábla auta nemusí
byť dostatočné.
 Skontrolujte elektrické pripojenie. Ak je toto
pripojenie v poriadku, vytvorte elektrické
pripojenie priamo k batérii.
Ak sa situácia nezlepší, obráťte sa na
najbližšieho predajcu.
Nereprodukuje sa zvuk alebo je zvuk veľmi slabý.
 Poloha ovládača potenciometra [FADER] nie je
nastavená pre 2-reproduktorový systém.
 Hlasitosť jednotky alebo pripojeného zariadenia
je veľmi nízka.
 Zvýšte hlasitosť jednotky a pripojeného
zariadenia.
Nepočuť pípanie.
 Je pripojený voliteľný výkonový zosilňovač
a nepoužívate zabudovaný zosilňovač.
Obsah pamäte je vymazaný.
 Stlačili ste tlačidlo obnovenia nastavení.
 Uložte obsah späť do pamäte.
 Kábel napájania alebo batéria sú odpojené
alebo nie sú pripojené správne.
Neposkytujú sa hlásenia o dopravnej situácii.
 Aktivujte funkciu TA (str. 10).
 Stanica nevysiela žiadne hlásenia o dopravnej
situácii napriek tomu, že patrí do kategórie TP.
 Nalaďte inú stanicu.
Uložené stanice a správny čas sú vymazané.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa tvorí šum.
 Káble sa presne nezhodujú s konektorom
napájania príslušenstva auta.
Položka PTY zobrazuje hodnotu [- - - - - - - -].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Neprijímajú sa údaje RDS.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Počas prehrávania alebo príjmu sa spustí
režim ukážky.
 Ak sa pri nastavení položky [DEMO-ON] počas
5 minút nevykoná žiadna operácia, spustí sa
režim ukážky.
 Nastavte položku [DEMO-OFF] (str. 20).
Zobrazenie zmizne z okna displeja alebo sa
v ňom neobjaví.
 Stlmenie svetla je nastavené na hodnotu
[DIMMER-ON] (str. 20).
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte
tlačidlo OFF.
 Podržte stlačené tlačidlo OFF na jednotke,
až kým sa na displeji neobjaví zobrazenie.
 Konektory sú znečistené (str. 22).
Tlačidlá na ovládanie nefungujú.
Disk sa nevysunie.
 Pripojenie nie je správne.
 Skontrolujte pripojenie jednotky.
Ak sa situácia nezlepší, stlačte tlačidlo RESET
(str. 7).
Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z dôvodu bezpečnosti neobnovujte nastavenia
jednotky počas šoférovania.
Rozhlasový príjem
Príjem staníc je nemožný.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Pripojenie nie je správne.
 Skontrolujte pripojenie antény auta.
 Ak sa anténa auta neroztiahne, skontrolujte
pripojenie riadiaceho kábla elektrickej antény.
Ladenie predvolieb nie je možné.
 Signál vysielania je príliš slabý.
Systém RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
vyhľadávanie.
 Stanica neposkytuje informácie o dopravnej
situácii alebo má slabý signál.
 Vypnite funkciu TA (str. 10).
Bliká názov programovej služby.
 Pre aktuálnu stanicu neexistuje žiadna
alternatívna frekvencia.
 Kým bliká názov programovej služby, stlačte
tlačidlo SEEK +/–. Zobrazí sa hlásenie [PI SEEK]
a jednotka začne vyhľadávať inú frekvenciu
s rovnakými údajmi PI (identifikácia programu).
Prehrávanie diskov CD
Disk sa neprehráva.
 Chybný alebo znečistený disk.
 Disk CD-R/CD-RW nie je určený na zvukové
použitie (str. 22).
Súbory MP3/WMA/AAC nemožno prehrávať.
 Disk je nekompatibilný s formátom MP3/WMA/
AAC a verziou. Podrobné informácie
o prehrateľných diskoch a formátoch nájdete
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
Prehranie súborov MP3/WMA/AAC trvá dlhšie
ako pri iných súboroch.
 Spustenie prehrávania trvá dlhšie pri
nasledujúcich diskoch:
 disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
 disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
 disk, na ktorý možno pridávať údaje.
Zvuk je trhaný.
 Chybný alebo znečistený disk.
Prehrávanie zo zariadenia USB
Položky nemožno prehrávať cez rozbočovač USB.
 Táto jednotka nedokáže rozpoznať zariadenia
USB cez rozbočovač USB.
Prehratie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje súbory so zložitou
stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 Zvuk môže byť prerušovaný pri vysokej bitovej
rýchlosti viac ako 320 kb/s.
25SK
Nemožno prehrať zvukový súbor.
 Nepodporuje sa zariadenie USB naformátované
pomocou iných systémov súborov než FAT16
alebo FAT32.*
* Táto jednotka podporuje systémy FAT16 a FAT32,
niektoré zariadenia USB však nemusia podporovať
obidva systémy FAT. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie jednotlivých zariadení USB
alebo sa obráťte na ich výrobcu.
Funkcia NFC
Pripojenie jedným dotykom (NFC) nie je možné.
 Ak smartfón nereaguje na dotyk:
 Skontrolujte, či je funkcia NFC smartfónu
zapnutá.
 Premiestnite časť smartfónu so značkou N
bližšie k časti tejto jednotky so značkou N.
 Ak sa smartfón nachádza v puzdre, vyberte ho.
 Citlivosť prijímača funkcie NFC závisí
od zariadenia.
Ak pripojenie jedným dotykom so smartfónom
niekoľkokrát zlyhá, vytvorte pripojenie
BLUETOOTH manuálne.
Funkcia BLUETOOTH
Pripojené zariadenie nedokáže zistiť
túto jednotku.
 Pred spárovaním nastavte túto jednotku
do pohotovostného režimu párovania.
 Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH túto
jednotku nemožno detegovať v inom zariadení.
 Odpojte aktuálne pripojenie a vyhľadajte túto
jednotku v inom zariadení.
 Po spárovaní zariadenia zapnite výstup signálu
BLUETOOTH (str. 8).
Pripojenie nie je možné.
 Pripojenie je ovládané z jednej strany (tejto
jednotky alebo zariadenia BLUETOOTH),
nie oboch.
 Pripojte sa k tejto jednotke zo zariadenia
BLUETOOTH alebo naopak.
Názov zisteného zariadenia sa nezobrazí.
 V závislosti od stavu druhého zariadenia nemusí
byť možné získať názov.
Nepočuť zvonenie.
 Počas príjmu hovoru nastavte hlasitosť otáčaním
ovládacieho voliča.
 V závislosti od pripojeného zariadenia sa
zvonenie nemusí odoslať správne.
 Nastavte položku [RINGTONE] na hodnotu [1]
(str. 20).
 Predné reproduktory nie sú pripojené k jednotke.
 Pripojte predné reproduktory k jednotke.
Zvonenie sa reprodukuje len z predných
reproduktorov.
26SK
Hlas hovoriaceho nepočuť.
 Predné reproduktory nie sú pripojené k jednotke.
 Pripojte predné reproduktory k jednotke. Hlas
hovoriaceho sa reprodukuje len z predných
reproduktorov.
Partner hovoru tvrdí, že hlasitosť je príliš nízka
alebo vysoká.
 Adekvátne nastavte hlasitosť pomocou
nastavenia zosilnenia pre mikrofón (str. 14).
V telefonických konverzáciách počuť ozvenu
alebo šum.
 Znížte hlasitosť.
 Nastavte režim EC/NC na hodnotu [BTP EC/NC-1]
alebo [BTP EC/NC-2] (str. 14).
 Ak je okolitý hluk iný ako zvuk telefonického
hovoru hlasný, pokúste sa znížiť tento hluk.
Príklad: Ak je otvorené okno a z ulice počuť
hlasný hluk a pod., zatvorte okno. Ak je hlasná
klimatizácia, znížte výkon klimatizácie.
Telefón nie je pripojený.
 Keď sa prehráva zvuk zo zariadenia BLUETOOTH,
telefón sa nepripojí, ani keď stlačíte tlačidlo CALL.
 Pripojte sa z telefónu.
Kvalita zvuku telefónu je slabá.
 Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok
príjmu mobilného telefónu.
 Premiestnite auto na miesto, kde môžete
zlepšiť príjem slabého signálu mobilného
telefónu.
Hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia
je nízka (vysoká).
 Úroveň hlasitosti sa bude líšiť v závislosti
od zvukového zariadenia.
 Nastavte hlasitosť pripojeného zvukového
zariadenia alebo tejto jednotky.
Zvuk je počas prehrávania zo zvukového
zariadenia BLUETOOTH trhaný.
 Znížte vzdialenosť medzi jednotkou a zvukovým
zariadením BLUETOOTH.
 Ak je zvukové zariadenie BLUETOOTH uložené
v puzdre, ktoré ruší signál, počas používania
vyberte zvukové zariadenie z puzdra.
 V blízkosti sa používa niekoľko zariadení
BLUETOOTH alebo iných zariadení, ktoré
vyžarujú rádiové vlny.
 Vypnite ostatné zariadenia.
 Zvýšte vzdialenosť od ostatných zariadení.
 Prehrávaný zvuk sa počas vytvárania pripojenia
medzi touto jednotkou a mobilným telefónom
na chvíľu zastaví. Nie je to porucha.
Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH
nemožno ovládať.
 Skontrolujte, či pripojené zvukové zariadenie
BLUETOOTH podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje
príslušné funkcie.
Hovor bol neúmyselne prijatý.
 Pripojený telefón je nastavený na automatické
prijímanie hovorov.
Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania
časového limitu.
 V závislosti od pripojeného zariadenia môže
byť časový limit párovania krátky.
 Pokúste sa dokončiť párovanie v rámci
časového limitu.
Funkciu BLUETOOTH nemožno používať.
 Vypnite jednotku stlačením a podržaním
tlačidla OFF najmenej 2 sekundy a potom
jednotku znova zapnite.
Počas telefonovania bez pomoci rúk sa
z reproduktorov auta nereprodukuje
žiadny zvuk.
 Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu,
nastavte mobilný telefón tak, aby reprodukoval
zvuk z reproduktorov auta.
Funkcia Siri Eyes Free nie je aktivovaná.
 Vykonajte registráciu handsfree zariadenia
iPhone, ktoré podporuje funkciu Siri Eyes Free.
 V zariadení iPhone zapnite funkciu Siri.
 Zrušte pripojenie BLUETOOTH so zariadením
iPhone a jednotkou a potom ho znova vytvorte.
Používanie aplikácie SongPal
Názov aplikácie sa nezhoduje so skutočnou
aplikáciou v aplikácii SongPal.
 Aplikáciu znova spustite z aplikácie SongPal.
Keď je spustená aplikácia SongPal
prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH,
zobrazenie sa automaticky prepne na možnosť
[BT AUDIO].
 Aplikácia SongPal alebo funkcia BLUETOOTH
zlyhala.
 Znova spustite aplikáciu.
Po prepnutí zobrazenia na možnosť [IPD]
sa aplikácia SongPal automaticky odpojí.
 Aplikácia SongPal v zariadení iPhone alebo iPod
nepodporuje prehrávanie zo zariadenia iPod.
 Zmeňte zdroj jednotky na inú možnosť ako
[IPD] a potom vytvorte pripojenie aplikácie
SongPal (str. 15).
Chybové zobrazenia a hlásenia
CD ERROR: Disk nemožno prehrať. Disk sa vysunie
automaticky.
 Vyčistite disk alebo ho vložte správne, prípadne
skontrolujte, či nie je prázdny alebo chybný.
CD NO MUSIC: Na disku sa nenachádza žiadny
prehrateľný súbor. Disk sa vysunie automaticky.
 Vložte disk, na ktorom sa nachádzajú prehrateľné
súbory (str. 23).
CD PUSH EJT: Disk sa nevysunul správne.
 Stlačte tlačidlo  (vysunutie).
HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nie sú
podporované.
IPD STOP: Prehrávanie zo zariadenia iPod sa
skončilo.
 Používaním zariadenia iPod alebo iPhone
spustite prehrávanie.
NO AF: Nie sú k dispozícii alternatívne frekvencie.
 Kým bliká názov programovej služby, stlačte
tlačidlo SEEK +/–. Jednotka začne vyhľadávať inú
frekvenciu s rovnakými údajmi PI (identifikácia
programu) (zobrazí sa hlásenie [PI SEEK]).
NO TP: Nie sú k dispozícii žiadne programy
o dopravnej situácii.
 Jednotka bude naďalej vyhľadávať dostupné
stanice TP.
OUTPUT ERROR: Pravdepodobne došlo k vnútornej
poruche.
 Skontrolujte pripojenie. Ak sa chybové hlásenie
stále zobrazuje na displeji, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
OVERLOAD: Zariadenie USB je preťažené.
 Odpojte zariadenie USB a stlačením tlačidla SRC
vyberte iný zdroj.
 V zariadení USB sa vyskytla chyba alebo je
pripojené nepodporované zariadenie.
READ: Prebieha čítanie informácií.
 Počkajte, kým skončí čítanie informácií
a prehrávanie sa spustí automaticky. V závislosti
od štruktúry disku to môže určitý čas trvať.
TEMP CAUTION: Aktivovaná je funkcia tepelnej
ochrany.
 Znížte hlasitosť.
USB ERROR: Prehrávanie zo zariadenia USB nie
je možné.
 Znova pripojte zariadenie USB.
27SK
USB NO DEV: Zariadenie USB nie je pripojené alebo
sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či sú zariadenie USB alebo kábel
USB bezpečne pripojené.
APP LIST: Je otvorený zoznam obsahu disku CD
alebo zariadenia USB alebo iPod.
 Ukončením zoznamu aplikácie zapnete ovládanie
pomocou tlačidiel.
USB NO MUSIC: V zariadení USB sa nenachádza
žiadny prehrateľný súbor.
 Pripojte zariadenie USB, v ktorom sa nachádzajú
prehrateľné súbory (str. 23).
APP MENU: Je otvorené zobrazenie nastavenia
aplikácie.
 Ukončením zobrazenia nastavenia aplikácie
zapnete ovládanie pomocou tlačidiel.
USB NO SUPRT: Zariadenie USB nie je
podporované.
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
USB nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
APP NO DEV: Zariadenie s nainštalovanou
aplikáciou nie je pripojené alebo sa nerozpoznalo.
 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH a znova vytvorte
pripojenie aplikácie SongPal (str. 15).
alebo
začiatok alebo koniec disku.
: Bol dosiahnutý
APP SOUND: Je otvorené zobrazenie nastavenia
zvuku aplikácie.
 Ukončením zobrazenia nastavenia zvuku
aplikácie zapnete ovládanie pomocou tlačidiel.
: Znak nemožno zobraziť.
Pre funkciu BLUETOOTH:
BT BUSY: Zariadenie BLUETOOTH je
zaneprázdnené.
 Chvíľu počkajte a potom skúste znova.
OPEN APP: Aplikácia SongPal nie je spustená.
 Spustite aplikáciu.
Pre používanie diaľkového
ovládača volantu:
ERROR: Vybratú operáciu sa nepodarilo vykonať.
 Chvíľu počkajte a potom skúste znova.
ERROR: Počas registrácie funkcie sa vyskytla chyba.
 Znova vykonajte registráciu z funkcie, pri ktorej sa
vyskytla chyba (str. 17).
NO DEV: Zariadenie BLUETOOTH nie je pripojené
alebo sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH
bezpečne pripojené alebo je vytvorené pripojenie
BLUETOOTH so zariadením BLUETOOTH.
TIMEOUT: Registrácia funkcie zlyhala z dôvodu
vypršania časového limitu.
 Pokúste sa dokončiť registráciu, kým bliká
hlásenie [REGISTER] (približne 6 sekúnd) (str. 17).
P EMPTY: Nie sú uložené žiadne telefónne čísla.
UNKNOWN: Meno alebo telefónne číslo nemožno
zobraziť.
WITHHELD: Telefónne číslo je skryté v dôsledku
nastavení volajúceho.
Pre používanie aplikácie SongPal:
APP --------: Pripojenie s aplikáciou nie je
vytvorené.
 Znova vytvorte pripojenie aplikácie SongPal
(str. 15).
APP DISCNCT: Aplikácia je odpojená.
 Vytvorte pripojenie aplikácie SongPal (str. 15).
APP DISPLAY: Je otvorené zobrazenie nastavenia
obrazovky aplikácie.
 Ukončením zobrazenia nastavenia obrazovky
aplikácie zapnete ovládanie pomocou tlačidiel.
28SK
Ak tieto riešenia nepomôžu zlepšiť situáciu,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak prinesiete jednotku na opravu z dôvodu
problémov pri prehrávaní disku CD, prineste
so sebou disk, pri použití ktorého sa vyskytol
daný problém.
Pripojenie a inštalácia
Zoznam súčastí na inštaláciu


Upozornenia
 Zveďte všetky uzemnené káble do spoločného
bodu uzemnenia.
 Nenechajte káble zachytené pod skrutkou
ani v pohyblivých častiach (napr. vodiacej
lište sedadla).
 Pred pripojením vypnite zapaľovanie auta,
aby ste predišli skratom.
 Pripojte kábel napájania  k jednotke
a reproduktorom pred jeho pripojením
k prídavnému konektoru napájania.
 Z bezpečnostných dôvodov vždy izolujte
všetky voľné nepripojené káble pomocou
elektrikárskej pásky.
×2






Preventívne opatrenia
 Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte,
aby jednotka nespôsobovala obmedzenia
pri bežnom šoférovaní.
 Jednotku neinštalujte na miestach vystavených
prachu, nečistotám, nadmerným vibráciám alebo
vysokej teplote, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v blízkosti prieduchov ohrievačov.
 Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej inštalácie
používajte len dodaný montážny materiál.
Poznámka ku káblu napájania (žltému)
Pri pripájaní tejto jednotky v kombinácii s ďalšími
stereokomponentmi musí byť hodnota intenzity
elektrického prúdu obvodu auta, ku ktorému je
jednotka pripojená, vyššia ako súčet hodnôt intenzity
elektrického prúdu poistiek jednotlivých komponentov.
Nastavenie montážneho uhla
Montážny uhol nastavte na menej ako 45°.

 Tento zoznam súčastí nezahŕňa celý
obsah balenia.
 Pred odoslaním sa k jednotke pripevní konzola 
a ochranný rámček . Pred namontovaním
odstráňte z jednotky konzolu  pomocou kľúčov
na uvoľnenie . Podrobné informácie nájdete
v časti Odobratie ochranného rámčeka a konzoly
(str. 33).
 Kľúče na uvoľnenie  si odložte na budúce
použitie, pretože ich budete potrebovať aj
pri vyberaní jednotky z auta.
29SK
Pripojenie
Hlbokotónový reproduktor*1
*3
*3
*3
Výkonový zosilňovač*1
Z káblového diaľkového
ovládača (nedodáva sa)*4


*2*8
Podrobné informácie nájdete v časti
Schéma elektrického pripojenia (str. 32).
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Čierny
Čierny
Podrobné informácie nájdete
v časti Vytváranie pripojení
(str. 31).
Priame pripojenie k batérii*9
Čierny
Žltý
Z antény auta*7
*5*6
30SK
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Nedodáva sa
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ω × 4
Kábel s kolíkmi RCA (nedodáva sa)
V závislosti od typu auta použite adaptér pre
káblový diaľkový ovládač (nedodáva sa).
Podrobné informácie o používaní káblového
diaľkového ovládača nájdete v časti Používanie
káblového diaľkového ovládača (str. 33).
Či sa mikrofón používa, alebo nie, veďte jeho
vstupný kábel tak, aby nespôsoboval obmedzenia
pri šoférovaní. Kábel zaistite pomocou svorky a pod.,
ak je nainštalovaný v blízkosti nôh.
Podrobné informácie o inštalácii mikrofónu nájdete
v časti Inštalácia mikrofónu (str. 32).
Ak konektor antény nie je vhodný, v závislosti
od typu auta použite adaptér (nedodáva sa).
Použite reproduktory s kapacitou vstupného výkonu
najmenej 50 W RMS/efektívny výkon. Odporúčame
použiť reproduktory série Sony XB s celým rozsahom.
Keď je hodnota intenzity elektrického prúdu poistky
použitej v aute 10 A, vytvorte elektrické pripojenie
priamo k batérii a predídete tak skratom.
Ak máte elektrickú anténu bez reléového panela,
pripojenie tejto jednotky pomocou dodaného
napájacieho kábla  môže poškodiť anténu.
 Do konektora reproduktorov auta
2
3
4
5
6
7
8
Zadný reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor (ľavý)
Zadný reproduktor
(ľavý)
12
Nepretržité napájanie
Žltý
13
Elektrická anténa/
ovládanie výkonového
zosilňovača (REM OUT)
Modro-biely
pásikavý
14
Prepínané napájanie
osvetlenia
Oranžovo-biely
pásikavý
15
Prepínané napájanie
Červený
16
Uzemnenie
Čierny
Priame pripojenie k batérii
Keď je hodnota intenzity elektrického prúdu poistky
použitej v aute 10 A, vytvorte elektrické pripojenie
priamo k batérii a predídete tak skratom.
 Do kovovej časti auta
Vytváranie pripojení
1
 Do konektora napájania auta

Fialový

Fialovo-čierny
pásikavý

Sivý

Sivo-čierny
pásikavý

Biely

Bielo-čierny
pásikavý

Zelený

Zeleno-čierny
pásikavý
 Do kladného pólu batérie
Poznámky
 Napriek pripojeniu k napájaciemu káblu auta nemusí
jednotka poskytovať úplný výkon z dôvodu
nedostatočného napájania. V takom prípade
vytvorte elektrické pripojenie priamo k batérii.
 Všetky napájacie káble pripojené ku kladnému pólu
batérie by sa mali spojiť najviac 450 mm od pólu
batérie a pred prechodom cez kov.
 Dbajte na to, aby káble batérie do automobilu
zapojené v aute (uzemnenie v šasi)* mali kaliber
drôtov aspoň taký, aký je kaliber hlavného
napájacieho kábla zapojeného medzi batériou
a hlavnou jednotkou.
 Počas prevádzky pri plnom výkone bude systémom
prechádzať prúd vyšší ako 15 A. Z tohto dôvodu sa
presvedčte, že káble zapojené do konektorov +12 V
a GND na tejto jednotke majú kaliber najmenej
14 gauge (AWG14) alebo majú plochu prierezu
väčšiu ako 2 mm².
Menej ako 450 mm
Poistka (15 A)
*
+12 V batéria do automobilu
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa pripojenia, obráťte sa na predajcu.
31SK
Jednoduché pripojenie hlbokotónového
reproduktora
V prípade obrátenia polôh červeného
a žltého kábla
Červený
Hlbokotónový reproduktor môžete použiť bez
výkonového zosilňovača, keď je pripojený ku
káblu zadného reproduktora.
Červený
Predný reproduktor
Žltý
Hlbokotónový
reproduktor
Žltý
12
Prepínané napájanie
Žltý
15
Nepretržité napájanie
Červený
V prípade auta bez polohy ACC
Poznámky
 Vyžaduje sa príprava káblov zadných reproduktorov.
 Použite hlbokotónový reproduktor s impedanciou
4 až 8 ohmov a s dostatočným maximálnym
vstupným výkonom, aby ste zabránili poškodeniu.
Pripojenie pre uchovanie pamäte
Keď je pripojený žltý kábel napájania, napájanie sa
vždy bude dodávať do obvodu pamäte, aj keď je
zapaľovanie vypnuté.
Pripojenie reproduktorov
 Pred pripájaním reproduktorov jednotku vypnite.
 Použite reproduktory s impedanciou 4 až
8 ohmov a s dostatočným maximálnym vstupným
výkonom, aby ste zabránili poškodeniu.
Schéma elektrického pripojenia
Skontrolujte prídavný konektor napájania auta
a vytvorte správne pripojenia káblov v závislosti
od auta.
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Po správnom vytvorení pripojení a zmene káblov
napájania pripojte jednotku k napájaniu auta.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa pripojenia jednotky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
príručke, obráťte sa na predajcu auta.
Inštalácia mikrofónu
Ak chcete zaznamenať svoj hlas počas
telefonovania bez pomoci rúk, musíte
nainštalovať mikrofón .

Prídavný konektor napájania
Príchytka (nedodáva sa)
Spoločné pripojenie
Červený
Červený


Žltý
Žltý
12
Nepretržité napájanie
Žltý
15
Prepínané napájanie
Červený
32SK
Upozornenia
 Omotanie kábla okolo stĺpika riadenia alebo
riadiacej páky je mimoriadne nebezpečné.
Ubezpečte sa, že kábel a ďalšie časti nespôsobujú
obmedzenia pri šoférovaní.
 Ak sa v aute nachádzajú airbagy alebo akékoľvek
vybavenie pohlcujúce nárazy, pred inštaláciou sa
obráťte na obchod, v ktorom ste túto jednotku
zakúpili, prípadne sa obráťte na predajcu auta.
Montáž jednotky do palubnej dosky
Pred inštaláciou sa uistite, že príchytky na oboch
stranách konzoly  sú ohnuté dovnútra 2 mm.
1
Poznámka
Pred prilepením obojstrannej pásky  vyčistite povrch
palubnej dosky suchou handričkou.
Umiestnite konzolu  dovnútra
palubnej dosky, potom vyhnite
háčiky dovonka, aby ste dosiahli
tesné upevnenie.
182 mm
53 mm
Používanie káblového
diaľkového ovládača
1
Ak chcete povoliť káblový diaľkový
ovládač, nastavte položku [SET STR
CONTROL] v ponuke [SET STEERING]
na hodnotu [EXTERNAL] (str. 17).

2
Inštalácia
Namontujte jednotku na konzolu 
a pripojte ochranný rámček .

Odobratie ochranného
rámčeka a konzoly
Pred inštaláciou odstráňte z jednotky ochranný
rámček  a konzolu .
1
Príchytka

Stlačte oba okraje ochranného
rámčeka  a vytiahnite ho.



UPOZORNENIE
Pri odpájaní jednotky od palubnej dosky sa
nedotýkajte ľavej strany jednotky. Odvod tepla
na ľavej strane jednotky ostáva bezprostredne
po použití horúci.
Zasuňte oba kľúče na uvoľnenie ,
až kým nezacvaknú, potiahnite konzolu
nadol , potom potiahnite jednotku
nahor a oddeľte.
Poznámky
 Ak sú príchytky rovné alebo ohnuté dovonka,
jednotka nebude nainštalovaná pevne a môže
sa vysunúť.
 Skontrolujte, či sú 4 príchytky na ochrannom
rámčeku  správne zasunuté do otvorov jednotky.

Odpojenie a pripojenie
predného panela


2
Podrobné informácie nájdete v časti Odpojenie
predného panela (str. 6).
Háčiky musia smerovať dovnútra.
33SK
Obnovenie nastavení jednotky
Podrobné informácie nájdete v časti Obnovenie
nastavení jednotky (str. 7).
Výmena poistky
Pri výmene poistky sa uistite, že používate poistku,
ktorej hodnota intenzity elektrického prúdu
zodpovedá hodnote uvedenej na pôvodnej poistke.
Ak sa poistka vypáli, skontrolujte elektrické
pripojenie a vymeňte poistku. Ak sa poistka
po výmene znova vypáli, príčinou môže byť
vnútorná porucha. V takom prípade sa obráťte na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Poistka (15 A)
Poznámka
Na výmenu poistky použite primeraný nástroj.
34SK
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Lokalita zákazníckej podpory
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať najnovšie
informácie o podpore týkajúce sa tohto produktu,
navštívte webovú lokalitu uvedenú nižšie:
http://support.sony-europe.com/
Zaregistrujte produkt online na lokalite:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising