Sony | MEX-M71BT | Sony MEX-M71BT Lodný CD prijímač s bezdrôtovou technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

4-597-144-11(4) (SK)
Zvukový systém
Bluetooth®
Ak chcete zrušiť zobrazenie ukážky (DEMO),
pozrite si s. 22.
Ak chcete prepnúť krok ladenia pásma FM/AM,
pozrite si s. 8.
Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na s. 38.
MEX-M71BT
Návod na použitie
SK
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú
na spodnej strane jednotky.
Sériové číslo si poznačte na vyhradené
miesto nižšie.
Tieto čísla uveďte vždy, keď sa v súvislosti
s týmto produktom obrátite na predajcu
produktov značky Sony.
Číslo modelu: MEX-M71BT
Sériové číslo:
Z bezpečnostných dôvodov si jednotku
nainštalujte do palubnej dosky člna,
pretože zadná strana jednotky sa počas
používania zahrieva.
Podrobné informácie nájdete v časti
Pripojenie a inštalácia (s. 38).
Štítok, na ktorom je uvedené prevádzkové
napätie a ďalšie údaje, je umiestnený na
spodnej strane šasi.
Vyrobené v Thajsku
Vlastnosti laserovej diódy
 Trvanie žiarenia: nepretržité
 Výstupný výkon lasera: menej ako 53,3 μW
(Tento výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu
na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.)
Spoločnosť Sony Corporation týmto
vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné
požiadavky a ďalšie súvisiace ustanovenia
smernice 1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornenie pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa vzťahujú len
na zariadenia predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko
Zástupca pre zhodu produktu s normami EÚ:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgicko
2SK
Likvidácia odpadových
batérií, elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na
balení znamená, že s produktom a batériou
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií sa
môže tento symbol používať spolu so
symbolom chemickej značky. Symboly
chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto produktov
a batérií zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii odpadu. Recyklácia týchto
materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie a elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby sa zaistila ich
správna likvidácia. Informácie o ostatných
typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom
vyberaní batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
VAROVANIE: Batériu neprehltnite, hrozí nebezpečenstvo
chemických popálenín.
Diaľkový ovládač obsahuje mincovú/
gombíkovú batériu. V prípade prehltnutia
môže mincová/gombíková batéria už do
dvoch hodín spôsobiť závažné vnútorné
popáleniny a viesť k smrti.
Nové aj použité batérie uchovávajte mimo
dosahu detí. Ak sa priestor pre batérie nedá
zavrieť na doraz, prestaňte produkt používať
a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
Ak si myslíte, že došlo k prehltnutiu batérie
alebo jej vloženiu do ktorejkoľvek časti tela,
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Poznámka k lítiovej batérii
Batériu nevystavujte nadmernej teplote,
napríklad priamemu slnečnému žiareniu,
ohňu ani iným zdrojom tepla.
Upozornenie, ak zapaľovanie člna
nemá polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu AUTO
OFF (s. 23). Jednotka sa automaticky úplne
vypne v nastavenom čase po vypnutí
jednotky, čím sa zabraňuje vybitiu batérie.
Ak ste nenastavili funkciu AUTO OFF,
pri každom vypnutí zapaľovania stlačte
a podržte tlačidlo OFF, až kým zobrazenie
nezmizne.
Odopretie záruk na služby,
ktoré ponúkajú tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu
byť zmenené, pozastavené alebo ukončené
bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Sony v takýchto situáciách
nenesie žiadnu zodpovednosť.
Dôležité upozornenie
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NEBUDE V ŽIADNOM
PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE
NÁHODNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY ANI ZA INÉ POŠKODENIA VRÁTANE,
ALE NIE VÝHRADNE, UŠLÉHO ZISKU, STRATY
PRÍJMOV, STRATY ÚDAJOV, NEMOŽNOSTI
POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO AKÉKOĽVEK
SÚVISIACE VYBAVENIE, PRESTOJOV
A UŠLÉHO ČASU KUPUJÚCEHO V SÚVISLOSTI
S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, JEHO
HARDVÉRU A SOFTVÉRU, PRÍPADNE
V DÔSLEDKU JEHO POUŽÍVANIA.
Vážený zákazník, tento produkt obsahuje
rádiový vysielač.
Podľa predpisu EHK OSN č. 10 môžu
výrobcovia plavidiel stanoviť špecifické
podmienky týkajúce sa inštalácie rádiových
vysielačov do člnov. Pred inštaláciou tohto
produktu si pozrite návod na používanie
člna, prípadne sa obráťte na jeho výrobcu
alebo predajcu.
Núdzové hovory
Toto zariadenie BLUETOOTH pre člny
ovládané bez pomoci rúk (handsfree)
a elektronické zariadenie pripojené
k zariadeniu handsfree fungujú
pomocou rádiových signálov, celulárnych
a káblových sietí, ako aj pomocou funkcie
naprogramovanej používateľom, ktoré
nemôžu zaručiť pripojenie za každých
podmienok.
Z tohto dôvodu sa v prípade nevyhnutnej
komunikácie (napríklad v núdzových
zdravotníckych situáciách) nikdy
nespoliehajte výhradne na elektronické
zariadenia.
Komunikácia cez BLUETOOTH
 Mikrovlny emitované zo zariadenia
BLUETOOTH môžu mať vplyv na
fungovanie elektronických lekárskych
zariadení. Na nasledujúcich miestach
vypnite túto jednotku a ďalšie zariadenia
BLUETOOTH, pretože môžu spôsobiť
nehodu:
– na miestach, kde sa vyskytujú horľavé
plyny, v nemocniciach, vlakoch,
lietadlách alebo na čerpacích staniciach,
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych hlásičov.
 Jednotka podporuje funkcie zabezpečenia,
ktoré vyhovujú štandardu BLUETOOTH na
poskytovanie bezpečného pripojenia pri
použití bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH, ale v závislosti od nastavenia
nemusí byť toto zabezpečenie dostatočné.
Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH buďte opatrní.
 Za únik informácií počas komunikácie
cez BLUETOOTH nepreberáme žiadnu
zodpovednosť.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy
s jednotkou, ktoré sa v tomto návode
nespomínajú, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
3SK
Užitočné funkcie
Obsah
Sprievodca komponentmi a ovládacími
prvkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Začíname
Nastavenia
Odpojenie predného panela . . . . . . . . . . . . 7
Obnovenie nastavení jednotky . . . . . . . . . . 8
Prepnutie kroku ladenia
v pásme FM/AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Príprava zariadenia BLUETOOTH . . . . . . . . . 8
Pripojenie zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . 11
Pripojenie iných prenosných
zvukových zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Počúvanie rádia
Prehrávanie
14
14
15
16
Počúvanie aplikácie Pandora®
Nastavenie aplikácie Pandora® . . . . . . . . . 17
Prenášanie skladieb cez aplikáciu
Pandora® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Operácie dostupné v aplikácii
Pandora® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len cez BLUETOOTH)
Prijatie hovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Telefonovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Operácie dostupné počas hovoru. . . . . . . 19
4SK
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládanie základných nastavení . . . . . . .
Všeobecné nastavenia (GENERAL) . . . . . .
Nastavenie zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . .
Nastavenie displeja (DISPLAY) . . . . . . . . .
Nastavenie pripojenia BLUETOOTH
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie aplikácie SongPal
(SONGPAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
24
25
25
Ďalšie informácie
Počúvanie rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Počúvanie rádia SiriusXM (iba v USA
a Kanade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia USB . . . . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb . . . .
Aplikácia SongPal pre iPhone alebo
smartfón Android. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Používanie funkcie Siri Eyes Free . . . . . . . . 21
Aktualizácia firmvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bezpečnostné opatrenia . . . . . . . . . . . . . . 26
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Pripojenie a inštalácia
Výstrahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam inštalačných súčastí . . . . . . . . . .
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
39
41
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 SRC (zdroj)
Zapnutie napájania.
Zmena zdroja.
OFF
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
1 sekundu vypnete zdroj a zobrazíte
hodiny.
Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako
2 sekundy vypnete napájanie a displej.
Ak sa jednotka a displej vypnú, diaľkový
ovládač sa nebude dať použiť.
Značka N
Keď sa smartfónom Android dotknete
ovládacieho voliča, nadviaže sa
pripojenie BLUETOOTH.
 Zásuvka na disk
 Displej

/ (predchádzajúce/
nasledujúce)
/ (rýchly posun dozadu/
rýchly posun dopredu)
 Ovládací volič
Otáčaním voliča sa nastavuje hlasitosť.
PUSH ENTER
Potvrdenie vybratej položky.
Zdroj sa vyberá stlačením tlačidla SRC
a otáčaním a následným stlačením
ovládacieho voliča (časový limit
2 sekundy).
  (vysunutie disku)
 PTY (typ programu)
Výber typu programu v službe RDS.
(prehľadávanie) (s. 13, 16, 17)
Prechod do režimu prehľadávania počas
prehrávania.
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android alebo
zariadenie iPod.)
MENU
Otvorenie ponuky nastavení.
VOICE (s. 19, 21)
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
2 sekundy aktivujete hlasové vytáčanie,
rozpoznávanie hlasu (iba smartfóny
Android™) alebo funkciu Siri (iba iPhony).
/
(SEEK –/+)
Automatické ladenie rozhlasových staníc.
Stláčaním a podržaním týchto tlačidiel
naladíte stanice manuálne.

CALL
Prechod do ponuky hovorov.
Prijatie alebo ukončenie hovoru.
Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie
ako 2 sekundy prepnete na signál
BLUETOOTH.
5SK

(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
Diaľkový ovládač RM-X231
MODE (s. 8, 11, 13, 17, 19)
 Snímač diaľkového ovládača
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Príjem uložených rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním týchto tlačidiel
uložíte stanice.
ALBUM /
Preskočenie albumu vo zvukovom
zariadení. Stlačením a podržaním týchto
tlačidiel nastavíte trvalé preskakovanie
albumov.
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android
alebo zariadenie iPod.)
Stlačením tlačidla  zadáte symbol palca
nahor alebo stlačením tlačidla  symbol
palca nadol v aplikácii Pandora® (s. 17).
(opakovanie)
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android.)
(náhodný výber)
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android.)
MIC (s. 19)
 (prehrávanie/pozastavenie)
 EXTRA BASS
Zosilnenie basového zvuku v súlade
s úrovňou hlasitosti. Stláčaním tohto
tlačidla zmeníte nastavenie EXTRA BASS:
[1], [2], [OFF].
 Konektor vstupu AUX
 DSPL (zobrazenie)
Zmena položiek na displeji.
SCRL (posúvanie)
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
prechádzate položkami na displeji.
 Port USB
Na tlačidle VOL (hlasitosť) + je hmatový bod.
 CALL
Prechod do ponuky hovorov. Prijatie
alebo ukončenie hovoru.
 SOUND
Priame otvorenie ponuky SOUND.
MENU
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
otvoríte ponuku nastavení.
 ///
Výber konkrétneho nastavenia a iných
položiek.
ENTER
Potvrdenie vybratej položky.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
najmenej 2 sekundy zapnete alebo
vypnete funkciu SongPal.
/ (predchádzajúce/
nasledujúce)
+/– (album +/–)
 VOL (hlasitosť) +/–
6SK
Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.
Začíname
Odpojenie predného panela
Predný panel môžete z jednotky odpojiť,
aby ste predišli krádeži.
Lodný diaľkový ovládač RM-X11M
(nie je súčasťou balenia)
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF , kým
sa jednotka nevypne, stlačte tlačidlo
na uvoľnenie predného panela 
a potom potiahnutím k sebe panel
odpojte.
Zvukové upozornenie
 VOL (hlasitosť) +/–
 GP (skupina)/ALBM (album) +/–
Naladenie uložených staníc.
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF
bez toho, aby ste odpojili predný panel,
na niekoľko sekúnd zaznie zvukové
upozornenie. Upozornenie zaznie iba vtedy,
ak sa používa zabudovaný zosilňovač.
Sériové čísla
Sériové čísla na spodnej strane jednotky
a zadnej strane predného panela sa musia
presne zhodovať. V opačnom prípade
nemôžete zariadenia spárovať cez
BLUETOOTH ani pripájať a odpájať
pomocou funkcie NFC.
Pripojenie predného panela
7SK
Obnovenie nastavení
jednotky
4
Keď nastavíte minúty, stlačte
tlačidlo MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa
spustia.
Pred prvým použitím jednotky alebo po
výmene batérie člna, prípadne po zmene
pripojení musíte obnoviť nastavenia
jednotky.
Zobrazenie hodín
1
Príprava zariadenia
BLUETOOTH
Stlačte tlačidlá DSPL a
(späť)/
MODE na dlhšie ako 2 sekundy.
Poznámka
Vynulovaním jednotky sa vymaže nastavenie hodín
a časť uloženého obsahu.
Prepnutie kroku ladenia
v pásme FM/AM
Nastavte krok ladenia v pásme FM/AM vo
vašej krajine. Toto nastavenie sa zobrazí
iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.
1
2
3
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte [SET TUNER-STP] a stlačte
ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET 50K/9K], [SET 100K/10K]
alebo [SET 200K/10K] a stlačte
ovládací volič.
Nastavenie hodín
1
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte [SET CLOCK-ADJ] a stlačte
ovládací volič.
Indikátor hodín zabliká.
3
Otáčaním ovládacieho voliča
nastavte hodiny a minúty.
Digitálny indikátor posuniete stlačením
tlačidla / (SEEK –/+).
8SK
Stlačte tlačidlo DSPL.
Môžete prehrávať hudbu alebo telefonovať
bez pomoci rúk v závislosti od zariadenia
kompatibilného s funkciou BLUETOOTH,
ako je smartfón, mobilný telefón
a zvukové zariadenie (ďalej len „zariadenie
BLUETOOTH“, ak nie je uvedené inak).
Podrobné informácie o pripojení nájdete
v návode na použitie dodanom so
zariadením.
Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť
jednotky, aby ste predišli hlasnému zvuku.
Pripojenie k smartfónu
jedným dotykom (NFC)
Keď sa ovládacieho voliča na jednotke
dotknete smartfónom kompatibilným
s technológiou NFC*, jednotka sa
automaticky spáruje a pripojí k smartfónu.
* NFC (Near Field Communication) je technológia,
ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho
dosahu medzi rôznymi zariadeniami, ako sú
mobilné telefóny a značky IC. Vďaka funkcii NFC
nadviažete dátovú komunikáciu veľmi ľahko.
Stačí, keď sa dotknete príslušného symbolu
alebo označeného miesta na zariadeniach
kompatibilných s funkciou NFC.
V prípade smartfónu so systémom
Android 4.0 alebo staršou verziou je
potrebné prevziať aplikáciu NFC Easy
Connect zo služby Google Play™. Aplikácia
sa v niektorých krajinách alebo regiónoch
nemusí dať prevziať.
1
V smartfóne aktivujte funkciu NFC.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie dodanom so smartfónom.
2
Značky N na jednotke sa dotknite
značkou N na smartfóne.
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET DEVICE 1]* alebo [SET DEVICE 2]*
a stlačte ovládací volič.
Kým je jednotka v pohotovostnom režime
párovania, bliká indikátor .
* Po dokončení párovania sa položka
[SET DEVICE 1] alebo [SET DEVICE 2]
zmení na názov spárovaného zariadenia.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
5
Párovanie urobte v zariadení
BLUETOOTH, aby jednotku
rozpoznalo.
6
Vyberte položku [MEX-XXXX] (názov
vášho modelu) zobrazenú na displeji
zariadenia BLUETOOTH.
Odpojenie jedným dotykom
Značky N na jednotke sa znova dotknite
značkou N na smartfóne.
Ak sa názov vášho modelu nezobrazuje,
zopakujte postup od kroku 2.
Poznámky
• Pri vytváraní pripojenia narábajte so smartfónom
opatrne, aby ste ho nepoškriabali.
• Pripojenie jedným dotykom nie je možné, keď
je jednotka pripojená už k dvom zariadeniam
kompatibilným s funkciou NFC. V takomto prípade
jedno zo zariadení odpojte a znova vytvorte
spojenie so smartfónom.
Párovanie a pripojenie
zariadenia BLUETOOTH
7
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kľúč*, zadajte [0000].
* V závislosti od zariadenia sa prístupový kľúč
môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“,
„číslo PIN“ alebo „heslo“.
Pri prvom pripojení zariadenia BLUETOOTH
sa vyžaduje vzájomná registrácia (nazýva sa
„párovanie“). Párovanie umožňuje vzájomné
rozpoznanie jednotky a ďalších zariadení.
Jednotka sa dá pripojiť k dvom zariadeniam
BLUETOOTH (k dvom mobilným telefónom
alebo k mobilnému telefónu a zvukovému
zariadeniu).
Zadanie prístupového kľúča
[0000]
Po spárovaní zostane indikátor
8
1
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite
1 m od jednotky.
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[BLUETOOTH] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET PAIRING] a stlačte ovládací volič.
svietiť.
Výberom jednotky v zariadení
BLUETOOTH vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH.
Po pripojení sa rozsvieti indikátor
alebo
.
Poznámka
Keď je jednotka pripojená k zariadeniu BLUETOOTH,
nedá sa vyhľadať z iného zariadenia. Ak chcete
zapnúť detekciu, prejdite do režimu párovania
a jednotku vyhľadajte z iného zariadenia.
Spustenie prehrávania
Podrobné informácie nájdete v časti
Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH
(s. 15).
9SK
Odpojenie spárovaného zariadenia
Poznámka
Na odpojenie jednotky a zariadenia
BLUETOOTH po ich spárovaní vykonajte
kroky 2 až 4.
Pri prehrávaní zvuku cez BLUETOOTH sa z jednotky
nemôžete pripojiť k mobilnému telefónu. Môžete
sa však naopak pripojiť z mobilného telefónu
k jednotke.
Tip
Pri zapnutom signáli BLUETOOTH: keď je
zapaľovanie zapnuté, jednotka sa automaticky
pripojí k naposledy pripojenému mobilnému
telefónu.
Pripojenie spárovaného
zariadenia BLUETOOTH
Ak chcete používať spárované zariadenie,
musíte ho pripojiť k jednotke. Niektoré
spárované zariadenia sa pripoja
automaticky.
1
2
Inštalácia mikrofónu
Podrobné informácie nájdete v časti
Inštalácia mikrofónu (s. 40).
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[BLUETOOTH] a stlačte ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET BT SIGNL] a stlačte ovládací volič.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor
.
Pripojenie k iPhonu alebo iPodu
(automatické párovanie cez
BLUETOOTH)
Keď je k portu USB pripojený iPhone alebo
iPod so systémom iOS5 alebo novším,
jednotka sa automaticky spáruje a pripojí
k iPhonu alebo iPodu.
Ak chcete zapnúť automatické párovanie
cez BLUETOOTH, skontrolujte, či je položka
[SET AUTOPAIR] v ponuke [BLUETOOTH]
nastavená na [ON] (s. 25).
3
V zariadení BLUETOOTH aktivujte
funkciu BLUETOOTH.
4
Pripojte sa k jednotke pomocou
zariadenia BLUETOOTH.
1
Aktivujte funkciu BLUETOOTH
v iPhone/iPode.
Rozsvieti sa indikátor
2
Pripojte iPhone alebo iPod
k portu USB.
alebo
.
Ikony na displeji:
Rozsvieti sa, keď je k dispozícii
telefonovanie bez pomoci rúk
prostredníctvom profilu HFP
(Handsfree Profile).
Rozsvieti sa, ak sa dá zvukové
zariadenie prehrať po zapnutí
profilu A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Pripojenie naposledy pripojeného
zariadenia z jednotky
V zariadení BLUETOOTH aktivujte funkciu
BLUETOOTH.
Ak sa chcete pripojiť k zvukovému
zariadeniu, stláčaním tlačidla SRC vyberte
[BT AUDIO] a stlačte tlačidlo  (prehrať/
pozastaviť).
Ak sa chcete pripojiť k mobilnému telefónu,
stlačte tlačidlo CALL.
10SK
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
Poznámky
• Automatické párovanie cez BLUETOOTH nie
je možné, ak je jednotka pripojená už k dvom
zariadeniam BLUETOOTH. V takomto prípade
odpojte jedno zo zariadení a potom znova
pripojte iPhone/iPod.
• Ak automatické párovanie cez BLUETOOTH
nefunguje, pozrite si časť Príprava zariadenia
BLUETOOTH (s. 8).
Pripojenie zariadenia USB
1
2
Počúvanie rádia
Znížte hlasitosť v jednotke.
K jednotke pripojte zariadenie USB.
Ak chcete pripojiť iPod alebo iPhone,
použite kábel USB pre iPod (nie je
súčasťou balenia).
Počúvanie rádia
Vyžaduje sa nastavenie kroku ladenia (s. 8).
Ak chcete počúvať rádio, stláčaním tlačidla
SRC vyberte [TUNER].
Automatické ukladanie
(pamäť BTM)
Pripojenie iných prenosných
zvukových zariadení
1
Vypnite prenosné zvukové
zariadenie.
2
3
Znížte hlasitosť v jednotke.
Pripojte prenosné zvukové zariadenie
ku konektoru vstupu AUX
(stereofónny minikonektor) na
jednotke pomocou pripojovacieho
kábla (nie je súčasťou balenia)*.
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte
pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1
alebo AM2).
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET BTM] a stlačte ovládací volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa
frekvencie na číselných tlačidlách.
Ladenie
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte
pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1
alebo AM2).
2
Nalaďte stanicu.
* Používajte rovnú zástrčku.
Manuálne ladenie
Stlačením a podržaním tlačidla /
(SEEK –/+) vyhľadajte približnú frekvenciu
a potom opakovaným stláčaním tlačidla
/ (SEEK –/+) nastavte želanú
frekvenciu.
4
Automatické ladenie
Stlačte tlačidlo / (SEEK –/+).
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka
zachytí signál stanice.
Stláčaním tlačidla SRC vyberte [AUX].
Prispôsobenie hlasitosti pripojeného
zariadenia iným zdrojom
Spustite prehrávanie prenosného zvukového
zariadenia so strednou úrovňou hlasitosti
a na jednotke nastavte obvyklú hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte [SOUND] 
[SET AUX VOL] (s. 24).
Manuálne ukladanie staníc
1
Počas príjmu stanice, ktorú chcete
uložiť, stlačte a podržte číselné
tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí
položka [MEM].
11SK
Príjem uložených staníc
1
Vyberte pásmo a stlačte číselné
tlačidlo (1 až 6).
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Výber typov programov (PTY)
1
Počas príjmu v pásme FM stlačte
tlačidlo PTY.
2
Otáčajte ovládacím voličom, kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu,
a stlačte ovládací volič.
Jednotka začne vyhľadávať stanicu,
ktorá vysiela vybratý typ programu.
Typy programov (krok tunera: 200 kHz/
10 kHz)
NEWS (správy), INFORM (informácie), SPORTS
(šport), TALK (hovorené slovo), ROCK (rocková
hudba), CLS ROCK (klasický rock), ADLT HIT (hity
pre dospelých), SOFT RCK (jemný rock), TOP 40
(najlepších 40), COUNTRY (country hudba),
OLDIES (staré hity), SOFT (jemné melódie),
NOSTALGA (nostalgické), JAZZ (džez), CLASSICL
(klasická hudba), R & B (rhythm and blues),
SOFT R&B (jemný rhythm and blues),
LANGUAGE (cudzí jazyk), REL MUSC
(náboženská hudba), REL TALK (náboženská
tematika), PERSNLTY (osobnosti), PUBLIC (veci
verejné), COLLEGE (vysoké školy), HABL ESP
(rozhovory v španielčine), MUSC ESP
(španielska hudba), HIP HOP (hip-hop),
WEATHER (počasie)
Typy programov (krok tunera: 100 kHz/
10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
NEWS (správy), AFFAIRS (aktuálne udalosti),
INFO (informácie), SPORT (šport), EDUCATE
(vzdelávanie), DRAMA (dráma), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (veda), VARIED (rôzne),
POP M (populárna hudba), ROCK M (rocková
hudba), EASY M (komerčný hudobný formát),
LIGHT M (jemná klasická hudba), CLASSICS
(vážna klasická hudba), OTHER M (iná hudba),
WEATHER (počasie), FINANCE (financie),
CHILDREN (detský program), SOCIAL A
(spoločenské udalosti), RELIGION
(náboženstvo), PHONE IN (program
s telefonickou účasťou divákov), TRAVEL
(cestovanie), LEISURE (voľný čas), JAZZ (džez),
COUNTRY (country hudba), NATION M (ľudová
hudba), OLDIES (staré hity), FOLK M (folková
hudba), DOCUMENT (dokumentaristika)
Nastavenie hodín (CT)
Hodiny sa dajú nastaviť pomocou údajov CT
vysielaných stanicami RDS.
1
V ponuke [GENERAL] nastavte
[SET CT-ON] (s. 23).
Počúvanie rádia SiriusXM
(iba v USA a Kanade)
Aktivácia vášho predplatného
pre rádio SiriusXM
Len s rádiom SiriusXM máte na jednom
mieste všetko, čo radi počúvate. K dispozícii
máte viac ako 140 kanálov vrátane
komerčnej hudby zadarmo a k tomu to
najlepšie zo športu, správ, hovoreného
slova, komédií a zábavy. Vitajte vo svete
satelitného rádia. Budete potrebovať
tuner SiriusXM Connect Vehicle Tuner
a predplatné. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.siriusxm.com.
Po nainštalovaní tunera SiriusXM Connect
Vehicle Tuner a antény stlačte tlačidlo SRC
a vyberte [SIRIUSXM]. Na kanáli 1 by ste
mali počuť ukážkový kanál SiriusXM.
12SK
Keď si overíte, že ukážkový kanál počujete,
vyberte kanál 0, aby ste našli identifikačné
číslo rádia vášho tunera. Identifikačné číslo
rádia nájdete na spodnej časti tunera
SiriusXM Connect Vehicle Tuner a na jeho
obale. Toto číslo budete potrebovať na
aktiváciu predplatného. Zapíšte si ho,
pretože ho neskôr budete potrebovať.
Výber kanálov z kategórií
1 Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
2 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
V USA môžete aktiváciu vykonať online
alebo zavolať na oddelenie starostlivosti
o poslucháčov rádia SiriusXM:
• Online: Navštívte stránku
www.siriusxm.com/activatenow
• Telefonicky: zavolajte na číslo
1-866-635-2349
4 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
V Kanade môžete aktiváciu vykonať online
alebo môžete zavolať na oddelenie
starostlivosti o poslucháčov rádia SiriusXM:
• Online: Navštívte stránku
www.siriusxm.ca/activatexm
• Telefonicky: zavolajte na číslo
1-877-438-9677
Ak chcete prijímať uložený kanál, stlačením
tlačidla MODE vyberte [SX1], [SX2] alebo
[SX3] a stlačte číselné tlačidlo (1 až 6).
V rámci aktivačného procesu odošlú satelity
rádia SiriusXM do vášho tunera aktivačnú
správu. Keď rádio zachytí, že tuner dostal
aktivačnú správu, zobrazí toto hlásenie:
[SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO
CONTINUE]. Po predplatení môžete naladiť
kanály uvedené v predplatenom pláne.
[CATEGORY] a stlačte ovládací volič.
3 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú kategóriu a stlačte
ovládací volič.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
požadovaný kanál a stlačte ovládací volič.
Uloženie kanálov
1 Počas vysielania kanála, ktorý chcete uložiť,
stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6),
kým sa nezobrazí [MEM].
Nastavenie rodičovskej kontroly
Na obmedzenie prístupu ku kanálom
SiriusXM, ktoré vysielajú obsah pre
dospelých, môžete využiť funkciu
rodičovskej kontroly. Po jej zapnutí bude
možné zamknuté kanály naladiť až po
zadaní prístupového kódu. Informácie
o nastavení prístupového kódu
a zamykaní kanálov nájdete nižšie.
1 Stlačte tlačidlo MENU a otáčajte ovládacím
voličom.
2 Vyberte [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
Poznámky
• Aktivácia trvá zvyčajne 10 až 15 minút,
ale môže trvať až hodinu.
• Rádio bude musieť byť zapnuté a schopné
prijímať signál z rádia SiriusXM, aby mohlo
prijať aktivačnú správu.
Výber kanálov pre rádio SiriusXM
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovaný kanál a stlačte ovládací
volič.
(prehľadávanie).
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[CHANNEL] a stlačte ovládací volič.
[LOCK SELECT]  [LOCK-ON].
3 Zadajte prístupový kód otáčaním
ovládacieho voliča na jednotke alebo
stláčaním tlačidiel / na diaľkovom
ovládači.
Na jednotlivé číselné pozície prejdete
stláčaním tlačidiel / (SEEK –/+)
na jednotke alebo tlačidiel / na
diaľkovom ovládači.
Počiatočný prístupový kód je [0000].
4 Zadajte prístupový kód a stlačte
tlačidlo ENTER.
Ak chcete kanály odomknúť, vyberte
[LOCK-OFF].
13SK
Zmena prístupového kódu
1 Stlačte tlačidlo MENU a otáčajte ovládacím
Prehrávanie
voličom.
2 Vyberte [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
[CODE EDIT].
3 V zobrazení na zadanie aktuálneho
prístupového kódu zadajte aktuálny
kód a stlačte tlačidlo ENTER.
Počiatočný prístupový kód je [0000].
4 V zobrazení na zadanie nového
prístupového kódu zadajte nový 4-ciferný
prístupový kód a stlačte tlačidlo ENTER.
Prehrávanie diskov
1
Vložte disk (označenou stranou
nahor).
Zmena položiek na displeji
Stlačením tlačidla DSPL zmeňte tieto
informácie:
Číslo kanála (predvolené)  Názov kanála 
Meno interpreta  Názov skladby 
Informácie o obsahu  Názov kategórie 
Hodiny
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Prehrávanie zo
zariadenia USB
Výraz „iPod“ sa v tomto návode na použitie
používa na všeobecné označenie funkcií
zariadenia iPod v iPodoch a iPhonoch, ak nie
je v texte alebo na obrázkoch uvedené inak.
Podrobné informácie o kompatibilite iPodu
nájdete v časti O zariadení iPod (s. 27) alebo
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
Použiť sa môžu zariadenia USB typu AOA
(príslušenstvo Android Open Accessory) 2.0,
MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media
Transfer Protocol)* kompatibilné so
štandardom USB. V závislosti od zariadenia
USB môžete v jednotke vybrať režim Android
alebo režim MSC/MTP.
Niektoré prehrávače digitálnych médií alebo
smartfóny so systémom Android môžu
vyžadovať nastavenie režimu MTP.
* Napríklad kľúč USB, prehrávač digitálnych médií,
smartfón so systémom Android
14SK
Poznámky
• Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
USB nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
• Smartfóny s operačným systémom Android 4.1
alebo novším podporujú príslušenstvo typu
Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Niektoré
smartfóny však nemusia plne podporovať
štandard AOA 2.0, a to ani v prípade, že je
nainštalovaný operačný systém Android 4.1
alebo novší.
Podrobné informácie o kompatibilite smartfónu so
systémom Android získate na lokalite zákazníckej
podpory uvedenej na zadnom kryte.
• Prehrávať sa nedajú tieto súbory:
MP3/WMA/FLAC:
– súbory chránené autorskými právami
– súbory DRM (Digital Rights Management –
Správa digitálnych práv)
– viackanálové zvukové súbory
MP3/WMA:
– súbory s bezstratovou kompresiou
Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH
Môžete prehrávať obsah pripojeného
zariadenia, ktoré podporuje profil
BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Cez BLUETOOTH sa pripojte
k zvukovému zariadeniu (s. 8).
Ak chcete vybrať zvukové zariadenie,
stlačte tlačidlo MENU a vyberte
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (s. 25).
Pred vytvorením pripojenia vyberte režim
USB (režim Android alebo režim MSC/MTP)
v závislosti od zariadenia USB (s. 23).
2
Stláčaním tlačidla SRC vyberte
[BT AUDIO].
1
Pripojte zariadenie USB k portu USB
(s. 11).
3
Spustite prehrávanie zo zvukového
zariadenia.
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené a chcete
spustiť prehrávanie, stláčaním tlačidla
SRC vyberte [USB] (keď sa iPod rozpozná,
na displeji sa zobrazí text [IPD]).
4
Nastavte hlasitosť na jednotke.
2
Nastavte hlasitosť na jednotke.
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
Upozornenie v prípade iPhonu
Keď pripojíte iPhone cez USB, hlasitosť
hovorov v telefóne ovláda iPhone, nie
jednotka. Dávajte pozor, aby ste v jednotke
počas hovoru neúmyselne nezvýšili
hlasitosť, pretože to môže mať za následok
neočakávane hlasný zvuk po ukončení
hovoru.
Poznámky
• V závislosti od zvukového zariadenia sa na
jednotke nemusia zobraziť informácie, ako je
názov, číslo a trvanie skladby a stav prehrávania.
• Aj keď sa v jednotke zmení zdroj, prehrávanie
zvukového zariadenia sa nezastaví.
• Kým je spustená aplikácia SongPal cez
BLUETOOTH, hlásenie [BT AUDIO] sa na
displeji nezobrazí.
Prispôsobenie hlasitosti zariadenia
BLUETOOTH iným zdrojom
Spustite prehrávanie zvukového zariadenia
BLUETOOTH so strednou hlasitosťou a na
jednotke nastavte obvyklú hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte [SOUND] 
[SET BTA VOL] (s. 24).
15SK
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Vyhľadávanie preskakovaním
položiek (režim preskakovania)
Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android alebo zariadenie iPod.
Opakované a náhodné
prehrávanie
Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android.
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
(opakovanie) alebo tlačidla
(náhodné prehrávanie) počas
prehrávania vyberte požadovaný
režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo vybratom
režime môže chvíľu trvať.
Dostupné režimy prehrávania sa líšia
v závislosti od vybratého zdroja zvuku.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Stlačte tlačidlo  (SEEK +).
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku.
Položky v zozname sa preskakujú
v krokoch po 10 % z celkového počtu
položiek.
4
Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite
na režim Quick-BrowZer.
Zobrazí sa vybratá položka.
5
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
Spustí sa prehrávanie.
Vyhľadanie skladby podľa názvu
(režim Quick-BrowZer™)
Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android alebo zariadenie iPod.
1
Počas prehrávania z disku CD alebo
zariadenia USB stlačením tlačidla
(prehľadávanie)* zobrazíte
zoznam kategórií vyhľadávania.
Po zobrazení zoznamu skladieb
opakovane stláčajte tlačidlo
(späť),
až kým sa nezobrazí požadovaná
kategória vyhľadávania.
* Ak počas prehrávania zo zariadenia USB
podržíte tlačidlo
(prehľadávanie) dlhšie
ako 2 sekundy, vrátite sa priamo na začiatok
zoznamu kategórií.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu vyhľadávania a jeho
stlačením výber potvrďte.
3
Skladbu vyhľadajte zopakovaním
kroku 2.
Spustí sa prehrávanie.
Ukončenie režimu Quick-BrowZer
Stlačte tlačidlo
16SK
(prehľadávanie).
Pri aktivácii funkcie BLUETOOTH
Počúvanie aplikácie Pandora®
Aplikácia Pandora® slúži na prenášanie
hudby cez smartfóny iPhone a Android.
Z tejto jednotky môžete ovládať aplikáciu
Pandora® v smartfóne iPhone/Android
pripojenom cez BLUETOOTH.
Pandora® je dostupná len v niektorých
krajinách. Ďalšie informácie nájdete na
stránke http://www.pandora.com/legal.
Nastavenie aplikácie
Pandora®
1
2
Kompatibilitu vášho mobilného
zariadenia overíte na webovej
lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom obale.
Najnovšiu verziu aplikácie Pandora®
si môžete prevziať z obchodu
s aplikáciami v smartfóne. Zoznam
kompatibilných zariadení nájdete
na stránke www.pandora.com/
everywhere/mobile.
Prenášanie skladieb cez
aplikáciu Pandora®
1
Cez BLUETOOTH sa pripojte
k zvukovému zariadeniu (s. 8).
Ak chcete vybrať zvukové zariadenie,
stlačte tlačidlo MENU a vyberte
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (s. 25).
2
Stlačením tlačidla SRC vyberte
[PANDORA].
3
V mobilnom zariadení spustite
aplikáciu Pandora®.
4
Prehrávanie spustíte stlačením
tlačidla  (prehrať/pozastaviť).
Môžete nastaviť hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte [SOUND] 
[SET BTA VOL] (s. 24).
Operácie dostupné
v aplikácii Pandora®
Odozva typu „palec nahor/nadol“
Hodnotením typu palec nahor alebo nadol si
môžete prispôsobiť stanice.
1
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
 (palec nahor) alebo tlačidlo
 (palec nadol).
Používanie zoznamu staníc
Pomocou zoznamu staníc si ľahšie vyberiete
želanú stanicu.
1
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
2
Stlačením tlačidla  (SEEK +)
vyberte spôsob zoradenia [BY DATE]
alebo [A TO Z].
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú stanicu a stlačte
ovládací volič.
Spustí sa prehrávanie.
Záložky
Skladbu, ktorá sa aktuálne prehráva, môžete
označiť záložkou a uložiť v konte Pandora®.
1
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
MODE.
Ak sa zobrazí číslo zariadenia
Uistite sa, že v jednotke aj v mobilnom
zariadení sa zobrazujú tie isté čísla (napr.
123456), a potom na jednotke stlačte tlačidlo
ENTER a v mobilnom zariadení vyberte [Yes].
17SK
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len cez BLUETOOTH)
Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte
ho k tejto jednotke. K jednotke môžete
pripojiť dva mobilné telefóny. Podrobné
informácie nájdete v časti Príprava
zariadenia BLUETOOTH (s. 8).
2
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte [PHONE BOOK] a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
iniciálu zo zoznamu iniciál a stlačte
ovládací volič.
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
meno zo zoznamu mien a stlačte
ovládací volič.
5
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
číslo zo zoznamu čísel a stlačte
ovládací volič.
Začne sa telefonický hovor.
Z histórie hovorov
Prijatie hovoru
1
1
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte ktorýkoľvek z nich a stlačte
ovládací volič.
Keď dostanete hovor so zvonením,
stlačte tlačidlo CALL.
Začne sa telefonický hovor.
Poznámka
Zvonenie a hlas hovoriaceho sa reprodukujú len
z predných reproduktorov.
2
3
Ukončenie hovoru
Znova stlačte tlačidlo CALL.
Telefonovanie
Keď je pripojený mobilný telefón s podporou
profilu PBAP (Phone Book Access Profile),
hovor môžete začať z telefónneho adresára
alebo z histórie hovorov.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, vyberte ktorýkoľvek z nich.
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte ktorýkoľvek z nich a stlačte
ovládací volič.
18SK
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
meno alebo telefónne číslo z histórie
hovorov a stlačte ovládací volič.
Začne sa telefonický hovor.
Zadaním telefónneho čísla
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte ktorýkoľvek z nich a stlačte
ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte [DIAL NUMBER] a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča zadajte
telefónne číslo a nakoniec vyberte [ ]
(medzera) a stlačte tlačidlo ENTER*.
Z telefónneho adresára
1
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte [RECENT CALL] a stlačte
ovládací volič.
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
Odmietnutie hovoru
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Stlačte tlačidlo CALL.
Začne sa telefonický hovor.
* Digitálny indikátor posuniete stlačením tlačidla
/ (SEEK –/+).
Poznámka
Na displeji sa namiesto symbolu [#] zobrazí
symbol [_].
Opätovným vytočením čísla
1
2
Operácie dostupné počas
hovoru
Nastavenie hlasitosti zvonenia
Stlačte tlačidlo CALL.
Počas hovoru otáčajte ovládacím voličom.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte ktorýkoľvek z nich a stlačte
ovládací volič.
Nastavenie hlasitosti hovoriaceho
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[REDIAL] a stlačte ovládací volič.
Počas hovoru otáčajte ovládacím voličom.
Nastavenie hlasitosti druhej strany
(nastavenie zosilnenia pre mikrofón)
Začne sa telefonický hovor.
Stlačte tlačidlo MIC.
Dostupné úrovne hlasitosti: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Pomocou hlasovej voľby
Obmedzenie ozveny a hluku (režim
potlačenia ozveny alebo hluku)
Hovor môžete začať aj vyslovením hlasovej
voľby uloženej v pripojenom mobilnom
telefóne, ktorý má funkciu hlasového
vytáčania.
Stlačte a podržte tlačidlo MIC.
Nastaviteľný režim: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
1
Stlačením tlačidla MODE počas hovoru
prepnete zvuk telefonického hovoru medzi
jednotkou a mobilným telefónom.
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte ktorýkoľvek z nich a stlačte
ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[VOICE DIAL] a stlačte ovládací volič.
Prepínanie medzi režimom bez pomoci
rúk a s použitím rúk
Poznámka
Táto funkcia nemusí byť vo všetkých mobilných
telefónoch.
Prípadne podržte stlačené tlačidlo VOICE
najmenej 2 sekundy.
3
Vyslovte hlasovú voľbu uloženú
v mobilnom telefóne.
Váš hlas sa rozpozná a nadviaže sa hovor.
Zrušenie hlasového vytáčania
Stlačte tlačidlo VOICE.
19SK
4
Užitočné funkcie
Aplikácia SongPal pre
iPhone alebo smartfón
Android
Musíte si prevziať
najnovšiu verziu aplikácie
SongPal. Pre iPhone
ju získate v službe
App Store a pre smartfón
Android v službe
Google Play.
Poznámky
• Z dôvodu bezpečnosti
dodržiavajte miestne
plavebné zákony a predpisy
a túto aplikáciu
nepoužívajte počas riadenia.
• SongPal je aplikácia na ovládanie zvukových
zariadení značky Sony (kompatibilných
s aplikáciou SongPal) cez iPhone alebo
smartfón Android.
• Funkcie, ktoré sa dajú ovládať aplikáciou SongPal,
sa líšia podľa pripojeného zariadenia.
• Ak chcete využívať funkcie aplikácie SongPal,
podrobnejšie informácie nájdete v iPhone alebo
smartfóne Android.
• Ďalšie podrobnosti o aplikácii SongPal nájdete
na stránke:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
• Na webových lokalitách nižšie nájdete informácie
o kompatibilných modeloch iPhonov a smartfónov
Android.
Pre iPhone: navštívte obchod App Store.
Pre smartfón Android: navštívte Google Play.
Pripojenie k aplikácii SongPal
1
Cez BLUETOOTH sa pripojte k iPhonu
alebo smartfónu Android (s. 8).
Ak chcete vybrať zvukové zariadenie,
stlačte tlačidlo MENU a vyberte
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (s. 25).
2
3
Spustite aplikáciu SongPal.
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[SONGPAL] a stlačte ovládací volič.
20SK
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[CONNECT] a stlačte ovládací volič.
Nadviaže sa spojenie s iPhonom alebo
smartfónom Android.
Podrobnejšie informácie o operáciách
v iPhone alebo smartfóne Android
nájdete v pomocníkovi danej aplikácie.
Ak sa zobrazí číslo zariadenia
Skontrolujte, či sa zobrazí číslo
(napr. 123456), a potom v iPhone alebo
smartfóne Android vyberte [Yes].
Ukončenie pripojenia
1 Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním ovládacieho
voliča vyberte [SONGPAL] a stlačte
ovládací volič.
2 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[CONNECT] a stlačte ovládací volič.
Výber zdroja alebo aplikácie
V iPhone alebo smartfóne Android vyberte
požadovaný zdroj alebo aplikáciu.
Výber zdroja
Opakovane stláčajte tlačidlo SRC. Prípadne
stlačte tlačidlo SRC, otáčaním ovládacieho
voliča vyberte zdroj a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazenie zoznamu zdrojov
Stlačte tlačidlo SRC.
Rôzne informačné hlásenia
prostredníctvom hlasového
sprievodcu (iba v smartfóne
Android)
Keď príde správa SMS alebo upozornenia
zo služby Twitter, Facebook, Calendar alebo
z inej služby, automaticky budú ohlásené
cez reproduktory člna.
Odpovedanie na SMS
(iba v smartfóne Android)
Na správu môžete odpovedať aj pomocou
funkcie rozpoznávania hlasu.
1 Aktivujte rozpoznávanie hlasu a potom
vyslovte príkaz Reply.
V aplikácii SongPal sa zobrazí okno na
zadanie správy.
2 Pomocou funkcie rozpoznávania hlasu
zadajte odpoveď vo forme správy.
V aplikácii SongPal sa zobrazí zoznam správ,
ktoré sa môžu použiť ako odpoveď.
3 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú správu a stlačte ovládací volič.
Správa sa odošle.
Nastavenia zvuku a zobrazenia
Podrobné informácie o nastaveniach nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
Nastavenia zvuku a zobrazenia môžete
upraviť cez iPhone alebo smartfón Android.
Aktivácia rozpoznávania hlasu
(iba v smartfóne Android)
Ak aplikácie zaregistrujete, môžete ich
ovládať hlasovými príkazmi. Podrobné
informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie.
Aktivácia rozpoznávania hlasu
1 Stlačením a podržaním tlačidla VOICE
aktivujte rozpoznávanie hlasu.
Podrobné informácie o nastaveniach nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
2 Keď sa v smartfóne Android zobrazí hlásenie
[Say Source or App], do mikrofónu vyslovte
hlasový príkaz.
Poznámky
• Rozpoznávanie hlasu nemusí v niektorých
prípadoch fungovať.
• V závislosti od výkonu pripojeného smartfónu
Android rozpoznávanie hlasu možno nebude
fungovať správne.
• Počas rozpoznávania hlasu používajte zariadenie
v podmienkach s minimalizovaným hlukom,
napríklad zvukom motora.
Používanie funkcie
Siri Eyes Free
Funkcia Siri Eyes Free umožňuje používať
iPhone aj bez pomoci rúk, len rozprávaním
do mikrofónu. Vyžaduje si to pripojenie
iPhonu k jednotke cez BLUETOOTH.
Dostupné len pre iPhone 4s alebo novšie
verzie. Skontrolujte, či máte v iPhone
najnovšiu verziu systému iOS.
Registráciu BLUETOOTH a nastavenia
pripojenia iPhonu k jednotke musíte urobiť
vpred. Podrobné informácie nájdete v časti
Príprava zariadenia BLUETOOTH (s. 8).
Ak chcete vybrať iPhone, stlačte tlačidlo
MENU a vyberte [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (s. 25).
21SK
1
V iPhone aktivujte funkciu Siri.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie dodanom s iPhonom.
2
Podržte stlačené tlačidlo VOICE dlhšie
ako 2 sekundy.
Zobrazí sa okno hlasových príkazov.
3
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO
Keď iPhone zapípa, začnite hovoriť
do mikrofónu.
Ukážku, ktorá sa zobrazí, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny,
môžete zrušiť.
iPhone znova zapípa a funkcia Siri začne
reagovať.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET DEMO] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte [SET DEMO-OFF] a stlačte
ovládací volič.
Vypnutie funkcie Siri Eyes Free
Stlačte tlačidlo VOICE.
Poznámky
• Za určitých okolitých podmienok nemusí iPhone
váš hlas rozpoznať. (Ak ste napríklad v plaviacom
sa člne.)
• Na miestach, kde je ťažké zachytiť signály
z iPhonu, nemusí funkcia Siri Eyes Free fungovať
správne alebo môže reagovať oneskorene.
• Za určitých podmienok pri prevádzke iPhonu
nemusí funkcia Siri Eyes Free fungovať správne
alebo môže prestať fungovať.
• Ak prehrávate skladbu z iPhonu cez zvukové
pripojenie BLUETOOTH, po spustení prehrávania
skladby cez BLUETOOTH funkcia Siri Eyes Free
automaticky prestane fungovať a jednotka sa
prepne na zvukový zdroj BLUETOOTH.
• Keď sa funkcia Siri Eyes Free aktivuje počas
prehrávania zvuku, jednotka sa môže prepnúť
na zvukový zdroj BLUETOOTH, aj keď nevyberiete
skladbu na prehratie.
• Pri pripájaní iPhonu k portu USB nemusí funkcia
Siri Eyes Free fungovať správne alebo môže
prestať fungovať.
• Keď iPhone pripájate k jednotke cez USB,
neaktivujte funkciu Siri pomocou iPhonu. Funkcia
Siri Eyes Free nemusí fungovať správne alebo
môže prestať fungovať.
• Keď je aktivovaná funkcia Siri Eyes Free,
neprehráva sa žiadny zvuk.
Nastavenie sa dokončilo.
4
Dvakrát stlačte tlačidlo
(späť).
Displej sa prepne späť do režimu
normálneho príjmu alebo prehrávania.
Ovládanie základných
nastavení
Môžete nastaviť položky v nasledujúcich
kategóriách nastavenia:
všeobecné nastavenia (GENERAL),
nastavenie zvuku (SOUND), nastavenie
displeja (DISPLAY), nastavenie pripojenia
BLUETOOTH (BLUETOOTH) a nastavenie
aplikácie SongPal (SONGPAL).
1
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte kategóriu nastavení
a stlačte ovládací volič.
Položky, ktoré môžete nastaviť, sa líšia
podľa zdroja a nastavení.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosti a stlačte ovládací volič.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Stlačte tlačidlo
22SK
(späť).
Všeobecné nastavenia
(GENERAL)
DEMO (ukážka)
Aktivácia ukážky: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavenie hodín) (s. 8)
TUNER-STP (krok tunera) (s. 8)
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
CAUT ALM (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie:
[ON], [OFF] (s. 7).
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí
určeného času po vypnutí jednotky:
[ON] (30 minút), [OFF].
USB MODE
Mení režim USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(K dispozícii iba pri výbere zdroja USB.)
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
BTM (pamäť na ukladanie rozhlasových
staníc) (s. 11)
(K dispozícii iba pri výbere tunera.)
SXM PARENTAL
Nastavuje rodičovskú zámku na [ON],
[OFF] a upravuje prístupový kód (s. 13).
(K dispozícii iba pri výbere rádia SiriusXM.)
SXM RESET
Inicializuje nastavenia tunera SiriusXM
Connect Vehicle Tuner (uložené kanály/
rodičovská zámka): [YES], [NO].
(K dispozícii iba pri výbere rádia SiriusXM.)
FIRMWARE
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
Kontroluje alebo aktualizuje verziu
firmvéru. Podrobné informácie nájdete na
lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
FW VERSION (verzia firmvéru)
Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.
FW UPDATE (aktualizácia firmvéru)
Spúšťa aktualizáciu firmvéru: [YES], [NO].
Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút.
Počas aktualizácie neprepínajte
zapaľovanie do polohy OFF ani
neodpájajte zariadenie USB.
Nastavenie zvuku (SOUND)
Táto ponuka nastavení nie je dostupná, keď
je vypnutý zdroj a sú zobrazené hodiny.
EQ10 PRESET
Výber krivky ekvalizéra z 10 kriviek
ekvalizéra alebo vypnutie:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre
jednotlivé zdroje sa dá uložiť do pamäte.
* [KARAOKE] znižuje vokálny zvuk, ale pri
prehrávaní ho nedokáže úplne odstrániť.
Použiť sa nedá ani mikrofón.
EQ10 CUSTOM
Nastavuje hodnotu [CUSTOM] pre EQ10.
Výber krivky ekvalizéra: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9]
8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Hlasitosť možno nastaviť v krokoch po
1 dB v rozsahu -6 dB až +6 dB.
BALANCE
Nastavenie vyváženia zvuku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Nastavenie relatívnej úrovne hlasitosti:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
23SK
S.WOOFER (hlbokotónový reproduktor)
SW LEVEL (hlasitosť hlbokotónového
reproduktora)
Nastavenie hlasitosti hlbokotónového
reproduktora: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Najnižšie zobrazené nastavenie je [ATT].)
SW PHASE (fáza hlbokotónového
reproduktora)
Výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného
filtra)
Výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvencia vysokopriepustného
filtra)
Výber medznej frekvencie predného
alebo zadného reproduktora:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (hlasitosť vstupu AUX)
Nastavenie hlasitosti každého
pripojeného prídavného zariadenia:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Pri tomto nastavení už nie je potrebné
prispôsobovať hlasitosť medzi
jednotlivými zdrojmi.
(K dispozícii iba pri výbere
konektora AUX.)
BTA VOL (hlasitosť zvuku zo zariadenia
BLUETOOTH)
Nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného zariadenia BLUETOOTH:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Pri tomto nastavení už nie je potrebné
prispôsobovať hlasitosť medzi
jednotlivými zdrojmi.
(K dispozícii iba pri výbere Bluetooth
zvuku, aplikácie alebo aplikácie
Pandora®.)
24SK
Nastavenie displeja
(DISPLAY)
DIMMER
Umožňuje meniť jas displeja: [OFF], [ON],
[AT] (automaticky), [CLK].
(Možnosť [AT] je k dispozícii, len keď je
pripojený ovládací kábel osvetlenia
a zapnuté predné svetlo.)
Ak chcete túto funkciu nastaviť tak, aby
bola aktívna iba počas určitého obdobia,
vyberte [CLK] a nastavte čas začiatku
a konca.
– Nastavenie jasu, keď je aktivovaná
funkcia stlmenia displeja:
Nastavte [DIMMER] na [ON] a potom
upravte nastavenie [BRIGHTNESS].
– Nastavenie jasu, keď je vypnutá funkcia
stlmenia displeja:
Nastavte [DIMMER] na [OFF] a potom
upravte nastavenie [BRIGHTNESS].
Nastavenie jasu sa uloží a použije pri
zapnutí alebo vypnutí funkcie stmievača.
BRIGHTNESS
Úprava jasu displeja. Úroveň jasu sa dá
upraviť: [1] – [10].
BUTTON-C (farba tlačidiel)
Umožňuje nastaviť predvolenú alebo
vlastnú farbu tlačidiel.
COLOR
Umožňuje vybrať si z 15 predvolených
farieb a 1 prispôsobenej farby.
CUSTOM-C (vlastná farba)
Umožňuje zaregistrovať vlastnú farbu
tlačidiel.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32]
(hodnota [0] sa pre niektoré rozsahy
farieb nedá nastaviť).
DSPL-C (farba displeja)
Umožňuje nastaviť predvolenú alebo
vlastnú farbu displeja.
COLOR
Umožňuje vybrať si z 15 predvolených
farieb a 1 prispôsobenej farby.
CUSTOM-C (vlastná farba)
Umožňuje zaregistrovať vlastnú farbu
displeja.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32]
(hodnota [0] sa pre niektoré rozsahy
farieb nedá nastaviť).
SND SYNC (synchronizácia zvuku)
Aktivuje synchronizáciu osvetlenia so
zvukom: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatické posúvanie)
Umožňuje automatické posúvanie dlhých
položiek: [ON], [OFF].
(Nie je k dispozícii, keď je vybratá možnosť
AUX alebo tuner.)
Nastavenie pripojenia
BLUETOOTH (BLUETOOTH)
PAIRING (s. 9)
Spojenie najviac dvoch zariadení
BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
Po dokončení párovania sa názov
[DEVICE 1] alebo [DEVICE 2] zmení na
názov spárovaného zariadenia.
AUTOPAIR (automatické párovanie)
Automaticky spúšťa párovanie cez
BLUETOOTH, keď sa cez USB pripojí
zariadenie so systémom iOS verzie 5.0
alebo novšej: [ON], [OFF].
BT SIGNL (signál BLUETOOTH) (s. 10)
Zapína a vypína funkciu BLUETOOTH.
BT INIT (inicializácia BLUETOOTH)
Inicializuje všetky nastavenia spojené
s funkciou BLUETOOTH (informácie
o párovaní, predvoľba čísel, informácie
o zariadení ap.): [YES], [NO].
Pri likvidácii jednotky inicializujte všetky
nastavenia.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
Nastavenie aplikácie
SongPal (SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Aktivuje automatické spúšťanie aplikácie
SongPal: [ON], [OFF].
Keď je vybraná možnosť [ON], aplikácia
SongPal sa pripojí automaticky po
nadviazaní spojenia cez BLUETOOTH.
CONNECT (s. 20)
Vytvorenie alebo ukončenie pripojenia
funkcie SongPal.
AUDIODEV (zvukové zariadenie)
Výber zvukového zariadenia.
Symbol hviezdičky [*] sa zobrazí na
zariadení spárovanom so zariadením
[DEVICE 1] alebo súčasným zvukovým
zariadením kompatibilným s A2DP.
RINGTONE
Vyberá, či bude vyzváňať jednotka alebo
pripojený mobilný telefón: [1] (jednotka),
[2] (mobilný telefón).
AUTO ANS (automatická odpoveď)
Nastaví jednotku tak, aby automaticky
odpovedala na prichádzajúci hovor:
[OFF], [1] (asi 3 s), [2] (asi 10 s).
25SK
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru
Ak chcete aktualizovať firmvér, navštívte
lokalitu zákazníckej podpory uvedenú na
zadnom kryte a postupujte podľa online
pokynov.
Poznámky
• Na aktualizáciu firmvéru je potrebné zariadenie
USB (nie je súčasťou balenia). Aktualizačný modul
uložte do zariadenia USB, zariadenie pripojte
k portu USB a vykonajte aktualizáciu.
• Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas
aktualizácie neprepínajte zapaľovanie do polohy
OFF ani neodpájajte zariadenie USB.
Bezpečnostné opatrenia
• Ak bol čln ukotvený na priamom slnečnom
svetle, najskôr nechajte jednotku
vychladnúť.
• Nenechávajte predný panel ani zvukové
zariadenia vnútri člna, inak môže dôjsť
k poruche v dôsledku vysokej teploty
spôsobenej priamym slnečným žiarením.
• Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vnútri jednotky kondenzuje vlhkosť,
vyberte disk a počkajte približne hodinu,
kým sa nevysuší. V opačnom prípade
jednotka nebude fungovať správne.
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Na jednotku ani na disky nešpliechajte
kvapaliny.
Poznámky k diskom
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani
ich nenechávajte v člne ukotvenom
na priamom slnečnom svetle.
26SK
• Pred prehrávaním
utrite disky čistiacou
handričkou, postupujte
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo ani
komerčné čistiace
prostriedky.
• Táto jednotka je navrhnutá na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Disky DualDisc
a niektoré hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD), a preto ich táto
jednotka nemusí prehrať.
• Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrať:
– Disky, na ktorých sú prilepené štítky,
nálepky alebo lepiaca páska, prípadne
papier. Mohlo by dôjsť k poruche alebo
k poškodeniu disku.
– Disky neštandardných tvarov (napríklad
srdce, štvorec alebo hviezda). Ak by ste
sa pokúsili ich prehrať, môžete poškodiť
jednotku.
– 8 cm.
Poznámky k diskom CD-R/CD-RW
• Ak disk s viacerými reláciami začína
reláciou CD-DA, rozpozná sa ako disk
CD-DA a ďalšie relácie sa neprehrajú.
• Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrať:
– disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou
záznamu,
– disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou
nekompatibilného nahrávacieho
zariadenia,
– nesprávne finalizované disky CD-R/
CD-RW,
– disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté
vo formáte hudobných diskov CD alebo
vo formáte MP3 v súlade s normou
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
alebo s viacerými reláciami.
Poradie prehrávania
zvukových súborov
Priečinok (album)
Zvukový súbor
(skladba)
• Spojenia „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na
pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone
a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzku zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými normami.
Používanie tohto príslušenstva s iPodom
alebo iPhonom môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy
s jednotkou, ktoré sa v tomto návode
nespomínajú, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
O zariadení iPod
• Pripojiť môžete nasledujúce modely
zariadenia iPod. Skôr než začnete
zariadenia iPod používať, aktualizujte
ich softvér na najnovšiu verziu.
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládači
Bluetooth®
USB
iPhone SE


V normálnych podmienkach batéria vydrží
približne 1 rok. (V závislosti od podmienok
používania môže byť prevádzková životnosť
kratšia.)
Keď batéria začne slabnúť, skracuje sa dosah
diaľkového ovládača.
iPhone 6s Plus


VAROVANIE
iPhone 6s


iPhone 6 Plus


Pri nesprávnej výmene batérie hrozí
nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte ju
iba za rovnaký alebo zodpovedajúci typ.
iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generácie)


iPod touch
(5. generácie)


Kompatibilné modely iPhonu a iPodu
Kompatibilný
model
iPod nano
(7. generácie)

Strana s označením + smeruje nahor
Poznámky k lítiovej batérii
• Lítiovú batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
Po prehltnutí batérie ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc.
• Batériu utrite suchou handričkou, aby ste zaistili
dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu.
• Nedotýkajte sa batérie kovovou pinzetou,
aby nedošlo ku skratu.
27SK
Čistenie konektorov
Jednotka nemusí fungovať správne,
ak konektory medzi jednotkou a predným
panelom nie sú čisté. Aby ste tomuto
problému predišli, odpojte predný panel
(s. 7) a vatovou tyčinkou vyčistite konektory.
Netlačte príliš silno, aby nedošlo
k poškodeniu konektorov.
Frekvenčná charakteristika:
20 Hz – 15 000 Hz
AM
Ladiaci rozsah:
531 – 1 602 kHz (s krokom 9 kHz)
530 – 1 710 kHz (s krokom 10 kHz)
Krok ladenia pásma AM:
9 kHz/10 kHz (prepínateľné)
Konektor antény:
konektor externej antény
Citlivosť: 26 μV
CD prehrávač
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov pred čistením
konektorov vypnite zapaľovanie a vyberte
z neho kľúč.
• Konektorov sa nikdy nedotýkajte priamo
prstami ani žiadnym kovovým zariadením.
Technické údaje
PRE ZÁKAZNÍKOV V USA. NEPLATÍ PRE
KANADU VRÁTANE PROVINCIE QUEBEC.
ZVUKOVÝ VÝKON
Norma CTA2006
Výstupný výkon: 20 W efektívny
výkon (RMS) × 4 pri 4 ohmoch
< 1 % THD+N
Pomer signál – šum: 80 dBA
(referencia: 1 W do 4 ohmov)
Tuner
Pásmo FM
Ladiaci rozsah:
87,5 – 108,0 MHz (s krokom 50 kHz)
87,5 – 108,0 MHz (s krokom 100 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (s krokom 200 kHz)
Krok ladenia pásma FM:
50 kHz/100 kHz/200 kHz (prepínateľné)
Konektor antény:
konektor externej antény
Medzifrekvencia:
FM CCIR: –1 956,5 kHz až –487,3 kHz
a +500,0 kHz až +2 095,4 kHz
Použiteľná citlivosť: 8 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Pomer signálu a šumu: 73 dB
Separácia: 50 dB pri 1 kHz
28SK
Pomer signálu a šumu: 120 dB
Frekvenčná charakteristika:
10 Hz – 20 000 Hz
Kolísanie a flutter: pod hranicou
merateľnosti
Maximálny počet: (len disky CD-R/CD-RW)
– priečinkov (albumov): 150 (vrátane
koreňového priečinka)
– súborov (skladieb) a priečinkov: 300 (môže
byť menej ako 300, ak názvy priečinkov
alebo súborov obsahujú veľa znakov)
– znakov, ktoré možno zobraziť v názve
priečinka alebo súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Zodpovedajúci kodek: MP3 (.mp3)
a WMA (.wma)
USB prehrávač
Rozhranie: USB (plná rýchlosť)
Maximálny prúd: 1 A
Maximálny počet rozpoznateľných skladieb:
– priečinkov (albumov): 256
– súborov (skladieb) v priečinku: 256
Kompatibilné s protokolom Android Open
Accessory (AOA): 2.0
Zodpovedajúci kodek:
MP3 (.mp3)
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s
(podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania:
16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitová rýchlosť: 32 kb/s – 192 kb/s
(podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitová hĺbka: 16 bitov, 24 bitov
Frekvencia vzorkovania:
44,1 kHz, 48 kHz
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
BLUETOOTH, štandardná verzia 3.0
Výstup:
Štandardné zariadenie BLUETOOTH,
energetická trieda 2 (max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný rozsah:
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie: FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (profil Handsfree) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Zodpovedajúci kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia a pod.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
Výstup: výstupy z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω
Maximálny výstupný výkon: 55 W × 4
(pri 4 Ω)
Vstupný konektor antény
Vstup MIC (konektor)
Vstupný konektor AUX (stereofónny
minikonektor)
Port USB
Požiadavky na napájanie: 12 V batéria
do člna s jednosmerným prúdom
(záporné uzemnenie)
Menovitá spotreba prúdu: 10 A
Rozmery:
Približne 178 mm × 50 mm × 177 mm
(š/v/h)
Montážne rozmery:
Približne 182 mm × 53 mm × 160 mm
(š/v/h)
Hmotnosť: približne 1,2 kg
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Diaľkový ovládač (1): RM-X231
Mikrofón (1)
Súčasti na inštaláciu a pripojenie
(1 súprava)
Voliteľné príslušenstvo a vybavenie*:
Tuner SiriusXM Connect Vehicle Tuner:
SXV100, SXV200, SXV300
Lodný diaľkový ovládač: RM-X11M
* Príslušenstvo ani vybavenie okrem lodného
diaľkového ovládača RM-X11M nie je vodotesné.
Nevystavujte ich preto vode.
Váš predajca nemusí ponúkať niektoré
položky z vyššie uvedeného príslušenstva.
Podrobné informácie si vyžiadajte
od predajcu.
Dizajn a technické údaje podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.
Autorské práva
Všeobecné
Výstupy:
Konektor zvukových výstupov: FRONT,
REAR, SUB
Konektor na ovládanie elektrickej antény
a výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor pre SiriusXM
(iba v USA a Kanade)
Vstupný konektor diaľkového ovládača
Vyžadujú sa tuner SiriusXM Vehicle Tuner
a predplatné (predávajú sa samostatne).
www.siriusxm.com
Sirius, XM a všetky súvisiace označenia
a logá sú ochrannými známkami spoločnosti
Sirius XM Radio Inc. Všetky práva vyhradené.
29SK
Slovná značka a logá Bluetooth® sú
registrovaným ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation takéto
známky používa na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy patria príslušným vlastníkom.
Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA
a iných krajinách.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation
v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene od
tohto produktu je zakázaná bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch a Siri sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované
v USA a iných krajinách. App Store je
servisná známka spoločnosti Apple Inc.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Pandora®, logo Pandora® a obchodný dizajn
(trade dress) Pandora® sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Pandora Media, Inc.,
ktoré sa používajú na základe povolenia.
Google, Google Play a Android sú
ochrannými známkami spoločnosti
Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org
Foundation
30SK
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej
a binárnej forme, či už so zmenami, alebo
bezo zmien, sa povoľujú pri splnení
nasledujúcich podmienok:
– V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa
musí zachovať oznámenie o autorských
právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk.
– V ďalších distribúciách v binárnej forme
sa musí reprodukovať oznámenie
o autorských právach uvedené vyššie,
tento zoznam podmienok a nasledujúce
odopretie záruk, a to v dokumentácii
alebo iných materiáloch poskytovaných
s distribúciou.
– Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú
použiť na podporu ani propagáciu
produktov odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA
„TAK, AKO JE“, A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
NADÁCIA ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ
V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA
ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ,
ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU
ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA,
STRATY ÚDAJOV ALEBO ZISKU, PRÍPADNE
PRERUŠENIA PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA
PRÍČINU A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ
NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRESNE VYMEDZENEJ
ZODPOVEDNOSTI, ALEBO PORUŠENIA
PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA ALEBO
Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU
POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ
V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO
ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže
vyriešiť problémy, s ktorými sa môžete
stretnúť pri používaní jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom
uvedeným nižšie, pozrite si pripojenie
a prevádzkové postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky
a odpojení jednotky od palubnej dosky
nájdete v časti Pripojenie a inštalácia (s. 38).
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na
zadnom kryte.
Všeobecné
Jednotka nie je napájaná elektrickým
prúdom.
 Ak sa jednotka vypne a zmizne zobrazenie
na displeji, jednotka sa nedá ovládať
pomocou diaľkového ovládača.
– Zapnite jednotku.
Zvuk sa nereprodukuje alebo je
veľmi slabý.
 Poloha ovládača potenciometra [FADER]
nie je nastavená pre 2-reproduktorový
systém.
 Hlasitosť jednotky alebo pripojeného
zariadenia je veľmi nízka.
– Zvýšte hlasitosť jednotky a pripojeného
zariadenia.
Nepočuť pípanie.
 Je pripojený voliteľný výkonový zosilňovač
a nepoužívate zabudovaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Kábel napájania alebo batéria sú
odpojené alebo nesprávne pripojené.
Uložené stanice a správny čas sú
vymazané.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa
tvorí šum.
 Káble sa presne nezhodujú s konektorom
napájania príslušenstva v člne.
Počas prehrávania alebo príjmu sa spúšťa
režim ukážky.
 Ak sa pri nastavení položky [DEMO-ON]
počas 5 minút nevykoná žiadna operácia,
spustí sa režim ukážky.
– Nastavte [DEMO-OFF] (s. 23).
Zobrazenie zmizne z okna displeja alebo
sa v ňom neobjaví.
 Stlmenie svetla je nastavené na [DIM-ON]
(s. 24).
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte
tlačidlo OFF.
– Na jednotke stlačte a podržte tlačidlo
OFF, kým sa nezobrazí displej.
 Konektory sú znečistené (s. 28).
Displej/osvetlenie bliká.
 Nedostatočné elektrické napájanie.
– Skontrolujte, či je jednotka dostatočne
napájaná z batérie člna. (Požadované
napätie je 12 V jednosmerný prúd.)
Nefungujú ovládacie tlačidlá.
Disk sa nevysúva.
 Ak chcete jednotku vynulovať, na dlhšie
ako 2 sekundy stlačte tlačidlá DSPL
a
(späť)/MODE.
Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z dôvodu bezpečnosti neobnovujte
nastavenia jednotky počas riadenia.
Rozhlasový príjem
Nedá sa prijímať signál staníc.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Pripojenie nie je správne.
– Ak je v zadnom/bočnom skle člna
zabudovaná rozhlasová anténa, pripojte
kábel REM OUT (modro-biely pásikavý)
alebo kábel napájania príslušenstva
(červený) ku káblu napájania zosilňovača
antény v člne.
– Skontrolujte pripojenie antény v člne.
– Ak sa anténa neroztiahne, skontrolujte
pripojenie ovládacieho kábla elektrickej
antény.
 Nastavenie kroku ladenia sa vymazalo.
– Znova nastavte krok ladenia (s. 8).
Nedá sa naladiť stanica na predvoľbe.
 Vysielací signál je príliš slabý.
31SK
RDS
Položka PTY zobrazuje [- - - - - - - -].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Nevysielajú sa údaje RDS.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Prehrávanie diskov CD
Disk sa neprehráva.
 Chybný alebo znečistený disk.
 Disk CD-R/CD-RW nie je určený na
zvukové prehrávanie (s. 26).
Súbory MP3/WMA sa nedajú prehrať.
 Disk je nekompatibilný s formátom
a verziou MP3/WMA. Podrobné
informácie o prehrateľných diskoch
a formátoch nájdete na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na zadnom
kryte.
Prehratie súborov MP3/WMA trvá dlhšie
než v prípade iných súborov.
 Spustenie prehrávania trvá dlhšie pri
nasledujúcich diskoch:
– disk nahratý so zložitou stromovou
štruktúrou,
– disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
– disk, na ktorý možno pridávať údaje.
Zvuk je trhaný.
 Chybný alebo znečistený disk.
Prehrávanie zo zariadenia USB
Nedá sa prehrávať cez rozbočovač USB.
 Táto jednotka nedokáže rozpoznať
zariadenia USB cez rozbočovač USB.
Prehrávanie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje súbory so
zložitou stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 Pri vysokej bitovej rýchlosti môže dôjsť
k prerušovaniu zvuku.
 Súbory DRM s ochranou autorských
práv sa za určitých okolností nemusia
dať prehrať.
32SK
Nedá sa prehrať zvukový súbor.
 Zariadenia USB formátované pomocou
iných systémov súborov než FAT16 alebo
FAT32 nemajú podporu.*
* Jednotka podporuje systémy FAT16 a FAT32,
ale niektoré zariadenia USB nemusia podporovať
obidva tieto systémy. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie konkrétnych
zariadení USB alebo sa obráťte na ich výrobcu.
Nefungujú operácie na preskakovanie
albumov, preskakovanie položiek
(režim preskakovania) a vyhľadávanie
skladieb podľa názvu (Quick-BrowZer).
 Tieto operácie nefungujú, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android alebo
zariadenie iPod.
– Nastavte [USB MODE] na [MSC/MTP]
(s. 23).
– Odpojte iPod.
 USB režim zariadenia nie je nastavený
na vhodný režim.
– Uistite sa, že USB režim zariadenia je
nastavený na režim MSC/MTP.
Pri prehrávaní v režime Android sa nedá
reprodukovať zvuk.
 Kým je jednotka v režime Android, zvuk
vychádza iba zo smartfónu Android.
– Pozrite si stav aplikácie na prehrávanie
zvuku v smartfóne Android.
– Správne fungovanie prehrávania závisí
od konkrétneho smartfónu Android.
Funkcia NFC
Nedá sa pripojiť jedným dotykom (NFC).
 Ak smartfón nereaguje na dotyk:
– Skontrolujte, či je v smartfóne zapnutá
funkcia NFC.
– Značku N na smartfóne priložte bližšie
k značke N na jednotke.
– Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
 Citlivosť prijímača funkcie NFC závisí
od zariadenia.
Ak pripojenie jedným dotykom so
smartfónom niekoľkokrát zlyhá, vytvorte
pripojenie BLUETOOTH manuálne.
Funkcia BLUETOOTH
Pripojené zariadenie nedokáže túto
jednotku vyhľadať.
 Pred spárovaním nastavte jednotku do
pohotovostného režimu párovania.
 Keď je jednotka pripojená k dvom
zariadeniam BLUETOOTH, z ďalšieho
zariadenia sa už nedá vyhľadať.
– Odpojte jedno zo zariadení a jednotku
vyhľadajte z ďalšieho zariadenia.
 Po spárovaní zariadenia zapnite výstup
signálu BLUETOOTH (s. 10).
Nedá sa pripojiť.
 Pripojenie je ovládané z jednej strany
(tejto jednotky alebo zariadenia
BLUETOOTH), nie oboch.
– Pripojte sa k jednotke zo zariadenia
BLUETOOTH alebo naopak.
Nezobrazuje sa názov nájdeného
zariadenia.
 V závislosti od stavu druhého zariadenia
sa názov nemusí dať vždy získať.
Nepočuť zvonenie.
 Počas hovoru nastavte hlasitosť otáčaním
ovládacieho voliča.
 V závislosti od pripojeného zariadenia sa
zvonenie nemusí odoslať správne.
– Nastavte [RINGTONE] na [1] (s. 25).
 Predné reproduktory nie sú pripojené
k jednotke.
– Pripojte predné reproduktory k jednotke.
Zvonenie vychádza len z predných
reproduktorov.
Nepočuť hlas hovoriaceho.
 Predné reproduktory nie sú pripojené
k jednotke.
– Pripojte predné reproduktory k jednotke.
Hlas hovoriaceho sa reprodukuje len
z predných reproduktorov.
Druhý účastník hovoru tvrdí, že hlasitosť je
príliš nízka alebo vysoká.
 Upravte hlasitosť pomocou nastavenia
zosilnenia mikrofónu (s. 19).
Pri telefonovaní počuť ozvenu alebo šum.
 Znížte hlasitosť.
 Nastavte režim EC/NC na [EC/NC-1] alebo
[EC/NC-2] (s. 19).
 Ak je okolitý hluk (iný než zvuk
telefonického hovoru) hlasný, pokúste sa
tento hluk znížiť.
Príklad: Ak je cez otvorené okno počuť
hluk z ulice, okno zatvorte. Ak je hlasná
klimatizácia, pustite ju slabšie.
Telefón nie je pripojený.
 Keď sa prehráva zvuk zo zariadenia
BLUETOOTH, telefón sa nepripojí,
ani keď stlačíte tlačidlo CALL.
– Pripojte sa z telefónu.
Kvalita zvuku telefónu je nízka.
 Kvalita zvuku v telefóne závisí od
podmienok príjmu mobilného telefónu.
– Premiestnite čln na miesto, kde môžete
zlepšiť príjem slabého signálu
mobilného telefónu.
Hlasitosť pripojeného zvukového
zariadenia je nízka alebo vysoká.
 Hlasitosť sa bude líšiť v závislosti od
zvukového zariadenia.
– Upravte hlasitosť pripojeného
zvukového zariadenia alebo jednotky
(s. 24).
Pri prehrávaní zvukového zariadenia
BLUETOOTH sa ozýva trhaný zvuk.
 Skráťte vzdialenosť medzi jednotkou
a zvukovým zariadením BLUETOOTH.
 Ak je zvukové zariadenie BLUETOOTH
uložené v puzdre, ktoré ruší signál,
počas používania vyberte zvukové
zariadenie z puzdra.
 V blízkosti sa používa niekoľko zariadení
BLUETOOTH alebo iných zariadení,
ktoré vyžarujú rádiové vlny.
– Uvedené zariadenia vypnite.
– Zväčšite vzdialenosť od ostatných
zariadení.
 Prehrávaný zvuk sa počas vytvárania
pripojenia medzi jednotkou a mobilným
telefónom na chvíľu zastaví. Nejde
o poruchu.
33SK
Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH
sa nedá ovládať.
 Skontrolujte, či pripojené zvukové
zariadenie BLUETOOTH podporuje
profil AVRCP.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie
podporuje príslušné funkcie.
Hovor bol neúmyselne prijatý.
 Pripojený telefón je nastavený na
automatické prijímanie hovorov.
Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania
časového limitu.
 U niektorých pripájaných zariadení môže
byť časový limit na párovanie krátky.
– Skúste zariadenia spárovať v časovom
limite.
Nefunguje BLUETOOTH.
 Vypnite jednotku stlačením a podržaním
tlačidla OFF dlhšie ako 2 sekundy a potom
ju znova zapnite.
Počas telefonovania bez pomoci rúk
nevychádza z reproduktorov člna
žiadny zvuk.
 Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného
telefónu, nastavte mobilný telefón tak,
aby prenášal zvuk z reproduktorov člna.
Funkcia Siri Eyes Free nie je aktivovaná.
 Zaregistrujte handsfree pre iPhone,
ktorý podporuje funkciu Siri Eyes Free.
 V iPhone zapnite funkciu Siri.
 Zrušte pripojenie BLUETOOTH s iPhonom
a jednotkou a potom ho znova vytvorte.
Používanie aplikácie SongPal
Názov aplikácie sa nezhoduje so
skutočnou aplikáciou v aplikácii SongPal.
 Aplikáciu znova spustite z aplikácie
SongPal.
Keď je aplikácia SongPal spustená cez
BLUETOOTH, zobrazenie sa automaticky
prepne na [BT AUDIO].
 Aplikácia SongPal alebo funkcia
BLUETOOTH zlyhala.
 Znova spustite aplikáciu.
34SK
Po prepnutí zobrazenia na [IPD] sa
aplikácia SongPal automaticky odpojí.
 Aplikácia SongPal v iPhone alebo iPode
nepodporuje prehrávanie z iPodu.
– Zmeňte zdroj jednotky na iný než [IPD]
a znova sa pripojte k aplikácii SongPal
(s. 20).
Používanie aplikácie Pandora®
Nedá sa pripojiť k aplikácii Pandora®.
 V mobilnom zariadení zatvorte aplikáciu
Pandora® a potom ju znova spustite.
Hlásenia
Počas prevádzky sa môžu zobrazovať alebo
blikať nasledujúce hlásenia:
CD ERROR: Disk sa nedá prehrať.
Automaticky sa vysunie.
 Vyčistite disk alebo ho vložte správne,
prípadne skontrolujte, či nie je prázdny
alebo chybný.
CD NO MUSIC: Na disku nie je žiadny
prehrateľný súbor. Automaticky sa vysunie.
 Vložte disk, na ktorom sú prehrateľné
súbory (s. 28).
CD PUSH EJT: Disk sa nevysunul správne.
 Stlačte tlačidlo  (vysunutie).
HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nemajú
podporu.
INVALID
 Vybraná operácia môže byť neplatná.
 Počas prehrávania v iPode sa nedá zmeniť
nastavenie [USB MODE].
IPD STOP: Prehrávanie z iPodu sa skončilo.
 Spustite prehrávanie z iPodu/iPhonu.
NOT SUPPORT – ANDROID MODE
 K jednotke je pripojené zariadenie, ktoré
nepodporuje protokol AOA 2.0 (Android
Open Accessory), pričom režim [USB
MODE] je nastavený na [ANDROID].
– Nastavte režim [USB MODE] na
[MSC/MTP] (s. 23).
OVERLOAD: Zariadenie USB je preťažené.
 Odpojte zariadenie USB a stláčaním
tlačidla SRC vyberte iný zdroj.
 V zariadení USB sa vyskytla chyba alebo
je pripojené nepodporované zariadenie.
READ: Prebieha čítanie informácií.
 Počkajte, kým skončí čítanie informácií
a automaticky sa spustí prehrávanie.
V závislosti od štruktúry súborov to
môže chvíľu trvať.
USB ERROR: Nedá sa prehrávať zo
zariadenia USB.
 Znova pripojte zariadenie USB.
USB NO DEV: Zariadenie USB nie je
pripojené alebo sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
alebo kábel USB bezpečne pripojený.
USB NO MUSIC: K dispozícii nie je žiadny
prehrateľný súbor.
 Pripojte zariadenie USB, v ktorom sú
prehrateľné súbory (s. 28).
USB NO SUPRT: Zariadenie USB nemá
podporu.
 Podrobné informácie o kompatibilite
zariadenia USB nájdete na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
alebo
: Bol dosiahnutý
začiatok alebo koniec disku.
(znak podčiarknutia): Znak sa nedá
zobraziť.
Pri používaní funkcie BLUETOOTH:
BTA NO DEV: Zariadenie BLUETOOTH nie je
pripojené alebo sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH
riadne pripojené alebo či je vytvorené
pripojenie BLUETOOTH so zariadením
BLUETOOTH.
UNKNOWN: Nedá sa zobraziť meno alebo
telefónne číslo.
WITHHELD: Telefónne číslo je skryté
v dôsledku nastavení volajúceho.
Používanie aplikácie SongPal:
APP --------: Nie je vytvorené pripojenie
k aplikácii.
 Znova sa pripojte k aplikácii SongPal
(s. 20).
APP DISCNCT: Aplikácia je odpojená.
 Pripojte sa k aplikácii SongPal (s. 20).
APP DISPLAY: Je otvorené zobrazenie
nastavenia obrazovky danej aplikácie.
 Ukončením zobrazenia s nastaveniami
obrazovky zapnete ovládanie pomocou
tlačidiel.
APP LIST: Je otvorený zoznam s obsahom
disku CD, zariadenia USB alebo iPodu.
 Zatvorením zoznamu aplikácie zapnete
ovládanie pomocou tlačidiel.
APP MENU: Je otvorená obrazovka
s nastaveniami aplikácie.
 Zatvorením obrazovky s nastaveniami
aplikácie zapnete ovládanie pomocou
tlačidiel.
APP NO DEV: Zariadenie s nainštalovanou
aplikáciou nie je pripojené alebo sa
nerozpoznalo.
 Pripojte sa cez BLUETOOTH a znova sa
pripojte k aplikácii SongPal (s. 20).
APP SOUND: Je otvorená obrazovka
s nastaveniami zvuku aplikácie.
 Zatvorením obrazovky s nastaveniami
zvuku zapnete ovládanie pomocou
tlačidiel.
OPEN APP: Aplikácia SongPal nie je
spustená.
 Spustite aplikáciu.
ERROR: Vybratú operáciu sa nepodarilo
vykonať.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
35SK
Používanie aplikácie Pandora®:
BOOKMARK - ERROR: Označenie záložkou
zlyhalo.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
CANNOT SKIP: Preskakovanie skladieb nie je
povolené.
 Počkajte, kým skončí reklama a začne
ďalšia skladba alebo vyberte inú stanicu
v zozname. Aplikácia Pandora®
obmedzuje počet skladieb, ktoré je
povolené v ich službe vynechať.
LICENSING - RESTRICTIONS: Aplikácia
Pandora® nie je dostupná mimo vašej
krajiny.
MAINTENANCE - PLEASE - TRY AGAIN LATER: Na serveri Pandora® prebieha
údržba.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
NO NETWORK: Pripojenie k sieti je
nestabilné alebo sa stratilo.
 Znova pripojte zariadenie k sieti alebo
počkajte, kým sa sieťové pripojenie
neobnoví.
NO STATION - PLEASE - CREATE - STATION IN -PANDORA APP: V konte nemáte žiadne
stanice.
 Vytvorte stanicu v mobilnom zariadení.
NOT ALLOWED: Vybratá operácia nie je
povolená.
 Odozva so symbolmi palca nie je
povolená.
– Počkajte na skončenie reklamy.
– Niektoré funkcie, napríklad zdieľanie
stanice, nedovoľujú poskytnúť odozvu.
Počkajte, kým začne ďalšia skladba,
alebo vyberte inú stanicu v zozname.
 Záložka nie je povolená.
– Počkajte na skončenie reklamy.
– Vyberte inú skladbu alebo stanicu
a skúste to znova.
PAN ERROR: Vybratú operáciu sa nepodarilo
vykonať.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
36SK
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: Aplikácia
Pandora® nie je spustená.
 Spustite aplikáciu Pandora® v mobilnom
zariadení a stlačte tlačidlo  (prehrať/
pozastaviť).
PLEASE LOGIN - PANDORA APP: Nie ste
prihlásení v konte Pandora®.
 Odpojte zariadenie, prihláste sa do konta
Pandora® a potom zariadenie znova
pripojte.
RATING ERROR: Hodnotenie so symbolmi
palca zlyhalo.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
UPDATE - PANDORA APP: Je pripojená stará
verzia aplikácie Pandora®.
 Aktualizujte aplikáciu Pandora® na
najnovšiu verziu.
Používanie aplikácie SiriusXM:
CH LOCKED
 Kanál, ktorý ste si vyžiadali, je zamknutý
pomocou funkcie rodičovskej kontroly
v rádiu.
Pozrite si časť Nastavenie rodičovskej
kontroly (s. 13), kde nájdete ďalšie
informácie o funkcii rodičovskej kontroly
a o prístupe k zamknutým kanálom.
CH UNAVAIL
 Kanál, ktorý ste si vyžiadali, nie je platným
kanálom SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste
počúvali, už nie je k dispozícii.
 Táto správa sa nakrátko zobrazí aj
pri prvom pripojení nového tunera
SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Ak chcete vyhľadať informácie o kanáli
SiriusXM, navštívte stránku
www.siriusxm.com (v USA) alebo stránku
www.siriusxm.ca (v Kanade).
CHAN UNSUB
 Kanál, ktorý ste si vyžiadali, nie je zahrnutý
vo vašom predplatenom balíčku SiriusXM,
alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je
súčasťou vášho predplateného balíčka
SiriusXM.
Ak máte otázky týkajúce sa vášho
predplatného alebo chcete nahlásiť odber
tohto kanála, obráťte sa na spoločnosť
SiriusXM.
V USA navštívte lokalitu
www.siriusxm.com alebo zavolajte na
číslo 1-866-635-2349.
V Kanade navštívte lokalitu
www.siriusxm.ca alebo zavolajte na číslo
1-877-438-9677.
CHK ANT
 Rádio zaznamenalo poruchu na anténe
SiriusXM.
 Môže byť odpojený alebo poškodený
kábel antény.
– Skontrolujte, či je kábel antény zapojený
do tunera SiriusXM Connect Vehicle
Tuner.
– Skontrolujte, či kábel antény nie je
poškodený alebo skrútený.
– Ak je kábel poškodený, vymeňte anténu.
Produkty SiriusXM si môžete zakúpiť
u miestneho predajcu zvukovej techniky
pre člny alebo online na adrese
www.shop.siriusxm.com.
CHECK TUNER
 Vyskytli sa problémy v komunikácii medzi
rádiom a tunerom SiriusXM Connect
Vehicle Tuner.
 Tuner môže byť odpojený alebo
poškodený.
– Skontrolujte, či je kábel tunera SiriusXM
Connect Vehicle Tuner riadne pripojený
k rádiu.
NO SIGNAL
 Tuner SiriusXM Connect Vehicle Tuner má
problémy s príjmom signálu zo satelitu
SiriusXM.
– Overte, či je čln v otvorenom priestore
s nezastretým výhľadom na oblohu.
– Skontrolujte, či je anténa SiriusXM
s magnetickým držiakom pripevnená na
kovový povrch na vonkajšom plášti člna.
– Odstráňte všetky prekážky okolo
antény SiriusXM.
– Skontrolujte, či kábel antény nie je
poškodený alebo skrútený.
– Viac informácií o inštalácii antény
nájdete v príručke na inštaláciu tunera
SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
– Ak je kábel poškodený, vymeňte anténu.
Produkty SiriusXM si môžete zakúpiť
u miestneho predajcu zvukovej techniky
pre člny alebo online na adrese
www.shop.siriusxm.com.
SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO
CONTINUE
 Rádio zaznamenalo zmenu vo
vašom predplatnom služby SiriusXM.
– Správu zmažete stlačením tlačidla
ENTER.
Ak máte otázky týkajúce sa vášho
predplatného, obráťte sa na spoločnosť
SiriusXM.
V USA navštívte lokalitu
www.siriusxm.com alebo zavolajte na
číslo 1-866-635-2349.
V Kanade navštívte lokalitu
www.siriusxm.ca alebo zavolajte na číslo
1-877-438-9677.
Ak tieto riešenia nepomôžu situáciu zlepšiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov značky Sony.
Ak prinesiete jednotku na opravu z dôvodu
problémov pri prehrávaní disku CD, prineste
so sebou aj disk, pri ktorom sa daný problém
vyskytol.
37SK
Pripojenie a inštalácia
Zoznam inštalačných súčastí


Výstrahy
• Zveďte všetky uzemnené káble do
spoločného bodu uzemnenia.
• Nenechajte káble zachytené pod skrutkou
ani v pohyblivých častiach (napr. vo
vodiacej lište sedadla).
• Pred pripojením káblov vypnite
zapaľovanie člna, aby ste predišli skratom.
• Žlté a červené napájacie káble pripojte až
po zapojení všetkých ostatných káblov.
• Z bezpečnostných dôvodov vždy zaizolujte
všetky voľné nepripojené káble
elektrikárskou páskou.
×2


5 × max. 8 mm
×4


Max. veľkosť M4 × 6 mm
Bezpečnostné opatrenia
• Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte,
aby jednotka neprekážala pri bežnom
riadení člna alebo vozidla.
• Jednotku neinštalujte na miestach
vystavených prachu, nečistotám,
nadmerným vibráciám alebo vysokej
teplote, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v blízkosti prieduchov
ohrievačov.
• Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte,
aby ste predišli vniknutiu vody do jednotky
a jej následnému vnútornému poškodeniu.
Nevyberajte miesta vystavené kontaktu
s vodou. Odporúča sa použiť vodotesný
kryt na autorádio (nie je súčasťou balenia).
• Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej
inštalácie používajte len dodaný
montážny materiál.
Poznámka ku káblu napájania (žltému)
Pri pripájaní jednotky v kombinácii s ďalšími
stereokomponentmi musí byť hodnota intenzity
prúdu obvodu člna, ku ktorému je jednotka
pripojená, vyššia ako súčet hodnôt intenzity prúdu
poistiek jednotlivých komponentov.
Nastavenie montážneho uhla
Montážny uhol nastavte na menej ako 45°.
38SK




• Zoznam súčastí nezahŕňa celý obsah
balenia.
• Pred odoslaním sa k jednotke pripevní
konzola  a ochranný rámček .
Z jednotky pred nainštalovaním odstráňte
konzolu  pomocou uvoľňovacích
kľúčov . Podrobné informácie nájdete
v časti Odobratie ochranného rámčeka
a konzoly (s. 41).
• Uvoľňovacie kľúče  si odložte, pretože
ich budete potrebovať pri vyberaní
jednotky z člna.
Pripojenie
Hlbokotónový reproduktor*1*8
*3
*3
*3
Výkonový zosilňovač*1*8
Satelitný rozhlasový
tuner (SiriusXM)*1*8

Biely
Bielo-čierny pásikavý
Predný reproduktor*1*2*8
Sivý
Sivo-čierny pásikavý
Zelený
Zeleno-čierny pásikavý
Zadný reproduktor*1*2*8
Fialový
Fialovo-čierny pásikavý
Čierny
Žltý
Červený
Podrobné informácie nájdete
v časti Vytváranie pripojení (s. 40).
Modro-biely pásikavý
Oranžovo-biely pásikavý
*4*7
Lodný diaľkový ovládač
RM-X11M*1
 *5*6*8
Z antény člna
39SK
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Nie je súčasťou balenia.
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω × 4
Kábel s kolíkmi RCA (nie je súčasťou balenia)
V závislosti od typu člna môžete na pripojenie
káblového diaľkového ovládača potrebovať
adaptér (nie je súčasťou balenia).
Či mikrofón použijete, alebo nie, veďte jeho
vstupný kábel tak, aby vás neobmedzoval pri
riadení. Ak je kábel nainštalovaný v blízkosti nôh,
zaistite ho svorkou alebo iným spôsobom.
Podrobné informácie o inštalácii mikrofónu
nájdete v časti Inštalácia mikrofónu (s. 40).
Dodáva sa s lodným diaľkovým ovládačom.
Nie je vodotesný.
Vytváranie pripojení
 Do spoločného bodu uzemnenia
Najskôr zapojte čierny uzemňovací kábel,
potom pripojte žltý a červený kábel
napájania.
 K +12 V napájaciemu konektoru, ktorý
sa nepretržite napája energiou
Do spoločného bodu uzemnenia pripojte
vždy ako prvý čierny uzemňovací kábel.
 K +12 V napájaciemu konektoru, ktorý
sa napája, keď je spínač zapaľovania
v pozícii príslušenstva
Ak na spínači nie je pozícia príslušenstva,
vytvorte pripojenie k +12 V napájaciemu
konektoru (batéria), ktorý sa napája
nepretržite.
Do spoločného bodu uzemnenia pripojte
vždy ako prvý čierny uzemňovací kábel.
 Ku káblu ovládania elektrickej
antény alebo ku káblu napájania
zosilňovača antény
Tento kábel nie je nutné zapájať,
ak nie je k dispozícii elektrická anténa ani
zosilňovač antény, prípadne s manuálne
ovládanou teleskopickou anténou.
Ku konektoru AMP REMOTE IN
voliteľného výkonového zosilňovača
Toto pripojenie je iba pre zosilňovače
a elektrickú anténu. Pripojenie
akéhokoľvek iného systému môže
jednotku poškodiť.
 K svetelnej signalizácii člna
Do spoločného bodu uzemnenia pripojte
vždy ako prvý čierny uzemňovací kábel.
40SK
Jednoduché pripojenie
hlbokotónového reproduktora
Ak je hlbokotónový reproduktor pripojený
ku káblu zadného reproduktora, môže sa
použiť bez výkonového zosilňovača.
Predný
reproduktor
Hlbokotónový
reproduktor
Poznámka
Aby nedošlo k poškodeniu, použite hlbokotónový
reproduktor s impedanciou 4 Ω až 8 Ω a s
dostatočným maximálnym vstupným výkonom.
Pripojenie pamäte
Keď je pripojený žltý kábel napájania,
elektrina sa vždy bude privádzať do obvodu
pamäte, aj keď je zapaľovanie vypnuté.
Pripojenie reproduktorov
• Pred pripojením reproduktorov jednotku
vypnite.
• Aby nedošlo k poškodeniu, použite
reproduktory s impedanciou 4 Ω až 8 Ω
a s dostatočným maximálnym vstupným
výkonom.
Inštalácia mikrofónu
Ak chcete zaznamenať svoj hlas počas
telefonovania bez pomoci rúk, musíte
nainštalovať mikrofón .


Príchytka (nie je súčasťou balenia)
Výstrahy
• Omotanie kábla okolo stĺpika riadenia
alebo rýchlostnej páky je mimoriadne
nebezpečné. Uistite sa, že kábel a ďalšie
súčasti vám nebudú prekážať pri riadení.
• Ak je v člne vybavenie pohlcujúce nárazy,
pred inštaláciou sa obráťte na obchod,
v ktorom ste jednotku zakúpili, prípadne
na predajcu člna.
Poznámka
Pred prilepením obojstrannej pásky  vyčistite
povrch palubnej dosky suchou handričkou.
Montáž jednotky do palubnej
dosky alebo do otvoru v člne
• Pred inštaláciou sa uistite, že príchytky na
oboch stranách konzoly  sú zahnuté
dovnútra 2 mm.
• Informácie o japonských vozidlách nájdete
v časti Montáž jednotky v japonských
vozidlách (s. 42).
1
Umiestnite konzolu  dovnútra
palubnej dosky a háčiky vyhnite
smerom von, aby riadne držala
na mieste.
Inštalácia
182 mm
53 mm
Odobratie ochranného rámčeka
a konzoly
Pred inštaláciou odstráňte z jednotky
ochranný rámček  a konzolu .
1
Stlačte oba okraje ochranného
rámčeka  a vytiahnite ho.

2
Príchytka
Jednotku primontujte do konzoly 
a pripojte ochranný rámček .

Vnútorný panel konzoly




Zasuňte obidva uvoľňovacie kľúče ,
kým nezacvaknú, konzolu potiahnite
nadol  a potom potiahnite jednotku
nahor a oddeľte ich.


Poznámky

2

• Ak sú príchytky rovné alebo ohnuté smerom von,
jednotka nebude riadne prichytená a môže
vyskočiť.
• Skontrolujte, či sú 4 príchytky na ochrannom
rámčeku  riadne zasunuté do zásuviek jednotky.
Háčik musí smerovať
dovnútra.
41SK
Montáž jednotky v japonských
vozidlách
Výmena poistky
Pri výmene poistky
Poistka (10 A)
sa uistite, že používate
poistku, ktorej hodnota
intenzity elektrického
prúdu zodpovedá hodnote
uvedenej na pôvodnej
poistke. Ak sa poistka
vypáli, skontrolujte elektrické pripojenie
a vymeňte ju. Ak sa poistka po výmene
znova vypáli, príčinou môže byť vnútorná
porucha. V takom prípade sa obráťte
na najbližšieho predajcu produktov
značky Sony.
Do niektorých značiek japonských áut
sa táto jednotka možno nebude dať
nainštalovať. V takom prípade sa obráťte
na predajcu produktov značky Sony.
TOYOTA

K palubnej doske/
stredovej konzole
Konzola
Konzola

Existujúce súčiastky
dodávané s vozidlom
NISSAN

K palubnej doske/
stredovej konzole
Konzola
Konzola
Existujúce súčiastky
dodávané s vozidlom
Poznámka
Aby ste predišli poruche, na inštaláciu použite iba
dodané skrutky .
Odpojenie a pripojenie
predného panela
Podrobné informácie nájdete v časti
Odpojenie predného panela (s. 7).
Obnovenie nastavení jednotky
Podrobné informácie nájdete v časti
Obnovenie nastavení jednotky (s. 8).
42SK

Български
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕС. Подробности може да
намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit
toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that
this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. For
details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi
lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare
que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich
dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation
deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas. Susipažinti su visu atitikties
deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest tip de echipament respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate
na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor
información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE. Para mais informações,
por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Lokalita zákazníckej podpory
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať najnovšie
informácie o podpore týkajúce sa tohto produktu,
navštívte webovú lokalitu uvedenú nižšie:
http://www.sony.eu/support
Zaregistrujte produkt online na stránke:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising