Sony | MEX-BT3600U | Sony MEX-BT3600U Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

3-299-376-11 (1)
Upozornenia
11
2
Zariadenie namontujte len do prístrojovej dosky
automobilu, pretože sa jeho zadná strana zohrieva
počas používania.
3
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble
pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie,
aby nedošlo ku skratu.
• Najskôr pripojte napájací kábel  a reproduktory
k zariadeniu, až potom zapojte konektor napájania
prídavného príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
• Nezakrývajte ventilačné otvory alebo chladiče
na zariadení.
4
×2
5
6
Bluetooth™
audio systém
7
Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Predný
reproduktor
Aktívny
subwoofer
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
Montáž/Zapojenia
Zadný
reproduktor
Výkonový
zosilňovač
Otočný ovládač
RM-X4S
Zoznam častí
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt 
nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  zo zariadenia zložte
konzolu  aj ochranný kryt . Podrobnosti pozri
v časti “Zloženie ochranného krytu a konzoly ()”
ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
2
FRONT AUDIO OUT
SUB AUDIO OUT
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
REAR
AUDIO OUT

Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo vyhnete smerom von,
zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
MEX-BT3600U
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International
Organisation for Standardisation), na jej
zapojenie použite dodávaný adaptér .
Najskôr zapojte konektor autoantény
do adaptéra, potom adaptér zasuňte
do konektora na zariadení.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
*3 Zasuňte káblom smerom nahor.
*2
*2
*2
FRONT
AUDIO OUT
*3
L
SUB AUDIO OUT
L
R
R
SUB REAR FRONT
AUDIO OUT
*1 Od autoantény
REAR
AUDIO OUT

REMOTE
IN
Poistka (10 A)

AMP REM
Maximálny prúd 0,3 A
ATT
Svetlomodrý
Konektor pre napájanie príslušenstva v automobile
5
Modrý
napájanie ovládania antény
2
4
6
5
8
7
4
Konektor pre reproduktory v automobile
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
7
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania” ďalej v texte.
nepretržité napájanie
5
Od konektora pre reproduktory v automobile
B
Žltý
3
Modrý s bielym s prúžkom
A
4
1
8
Čierny
uzemnenie
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Sivý
4
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
8
8
4 1
2
Uvoľňovací kľúč používajte
správnym spôsobom.



Výčnelkom smerom
dovnútra.




5 1
6A
2
182
mm
53 m
m
B
Jazýčky
1
3
Prístrojová doska
Protipožiarna prepážka
1
5
6
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
7
Bezpečnostné upozornenia
Príklad zapojenia
Poznámky
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte
pred pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
Zobrazenie pripojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu ani
vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov
pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, v prípade, že je
kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému
aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble
pre reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené,
na displeji sa zobrazí hlásenie “FAILURE“. V takomto prípade
skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla na konektore napájania príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode,
obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
VÝSTRAHA
Poznámky k napájacím a dodávaným káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative
Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic
Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie
elektrickej antény (modrý) dodáva jednosmerné napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite
po vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET
pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Nastavenie uhla montáže
 Ku káblu montážnej "Hands free" sady
pre mobilný telefón
Ak vlastníte elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho
relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného
kábla  môže dôjsť k poškodeniu antény.
Nastavte funkciu automatického vypínania. Podrobnosti
pozri v dodávanom návode na použitie.
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom
čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu
autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického vypnutia
(Auto off), vždy po vypnutí zapaľovania zatlačte
a pridržte  tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
Tlačidlo RESET
Pred montážou zariadenia z neho zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Červený
Červený
Žltý
Žltý
 Vložte uvoľňovacie kľúče  do ochranného
krytu .
 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov  vyberte
ochranný kryt .
2
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
4
Žltý
Príklad montáže
nepretržitý zdroj napájania
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte  správne
zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie predného
panela
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržitý zdroj napájania
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
Červený
Červený
Žltý
Žltý
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo
. Stlačte a potiahnite predný panel smerom
k vám.
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu,
kým nezacvakne na svoje miesto.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising