Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT CD prijímač s technológiou Bluetooth® Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Pripojenie k zariadeniu BLUETOOTH / Pripojenie k smartfónu jedným dotykom (NFC)
/ Používanie funkcií BLUETOOTH / Nastavenie vlastností zvuku /
Prispôsobenie položiek nastavenia
MEX-N4000BT
NASTAVENIE
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
APP
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy
aktivujete funkciu (pripojenie) App Remote.
Hlavná jednotka
značka N
Telefónom so systémom Android sa
dotknite ovládacieho voliča a vytvorte
pripojenie BLUETOOTH.
 Snímač diaľkového ovládača
 Zásuvka na disk

1 Stlačením tlačidla
(prehľadávať)*2 sa
zobrazí zoznam kategórií vyhľadávania.
Po zobrazení zoznamu skladieb opako(späť), až kým sa
vane stláčajte tlačidlo
nezobrazí požadovaná kategória
vyhľadávania.
2 Otáčaním ovládacieho voliča vyberiete
požadovanú kategóriu vyhľadávania
a jeho stlačením potvrdíte výber.
3 Opakovaním kroku č. 2 vyhľadajte
požadovanú skladbu.
Spustí sa prehrávanie.
Režim Quick-BrowZer ukončíte stlačením
(prehľadávať).
tlačidla
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 SEEK +/–
/ (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
/ (rýchly posun dozadu alebo
dopredu)
Audio*3:
BLUETOOTH
Preskočenie skladby (stlačte), posunutie
skladby dozadu alebo dopredu (stlačte
a podržte).
Diaľkové pripojenie App Remote*4:
Preskočenie skladby (stlačte).
 Ovládací volič
Otočením nastavuje hlasitosť.
ENTER
Prechod na vybratú položku.
Stlačením tlačidla SRC, jeho otáčaním
a následným stlačením zmeníte zdroj.
VOICE
Aktivuje hlasové vytáčanie.
Keď je funkcia App Remote zapnutá,
rozpoznávanie hlasu sa aktivuje (iba
pri telefónoch so systémom Android™).
 Port USB
Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby ste
predišli krádeži.
Hodiny používajú 24-hodinový digitálny indikátor.
Rádio:
Počúvanie uložených rozhlasových staníc
(stlačte); uloženie staníc (stlačte a podržte).
 Mikrofón (na vnútornej strane panela)
Aby mohla funkcia handsfree správne
fungovať, nezakrývajte mikrofón páskou atď.
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF .
Jednotka je vypnutá.
CD/USB:
*1 Dostupné iba pre zvukové zariadenia s podporou
profilu AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
1.4 alebo novšieho.
*2 Ak počas prehrávania zo zariadenia USB najmenej
(prehľadávať), vrátite
2 sekundy podržíte tlačidlo
sa priamo na začiatok zoznamu kategórií.
*3 Ak je pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH
(podpora diaľkového profilu AVRCP technológie
BLUETOOTH). V závislosti od zariadenia niektoré
funkcie možno nebudú dostupné.
*4 Nastavenie diaľkového pripojenia App Remote
pomocou telefónu iPhone alebo Android. V závislosti
od aplikácie niektoré funkcie možno nebudú
dostupné.
*5 Ak je aktivované diaľkové spojenie App Remote
s telefónom iPhone alebo telefónom so systémom
Android, po zapnutí tohto zdroja sa zobrazí názov
aplikácie na displeji.
*6 Dostupné iba na prehrávanie zo zariadenia USB.
*7 Na tomto tlačidle sa nachádza hmatový bod.
2
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného
panela , pritiahnite panel k sebe
a odpojte ho.
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
1/2: ALBUM / (počas prehrávania MP3/
WMA/WAV*6)
Preskočenie albumu (stlačte) a nepretržité
preskakovanie albumov (stlačte a podržte).
3:
(opakovanie)*7
  (vysunutie disku)
4:
(náhodné)
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačte)
a manuálne vyhľadanie stanice (stlačte
a podržte).
CD/USB:
Preskočenie skladby (stlačte), nepretržité
preskakovanie skladieb (stlačte, do 2 sekúnd
znova stlačte a podržte); posun skladby
dozadu alebo dopredu (stlačte a podržte).
Nastavenie hodín
 Okno displeja
 SRC (zdroj)*5
Stlačením tlačidla zapnete napájanie
a vyberiete zdroj (Rádio/CD/USB/AUX/
BLUETOOTH zvuk/BLUETOOTH telefón).
(prehľadávať)
Zapnite režim Quick-BrowZer™.
(Skladbu môžete jednoducho vyhľadávať
podľa kategórie na CD, alebo vo zvukovom
zariadení USB alebo BT.*1)
Odpojenie predného panela
OFF
Stlačením a podržaním tlačidla 1 sekundu
vypnete napájanie.
Stlačením a podržaním tlačidla najmenej
2 sekundy vypnete napájanie a zobrazenie
na displeji.

(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
MODE
Stlačením vyberiete rozhlasové pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
Stlačením a podržaním zapnete alebo
zrušíte ovládanie pasažierom (iPod).
Stlačením aktivujete alebo inaktivujete
príslušné zariadenie (túto jednotku alebo
mobilný telefón) (telefón BLUETOOTH).
 CALL
Prechod do ponuky hovoru. Prijatie alebo
ukončenie hovoru.
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy
prepnete na signál BLUETOOTH.
 MENU
Otvorenie ponuky nastavení.
DSPL (zobrazenie)
Stlačte, podržte a stláčaním meňte položky
zobrazenia.
6: PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Stlačením tlačidla
znova obnovíte prehrávanie.
BLUETOOTH Audio*3:
1/2: ALBUM /
3:
(opakovanie)*7
4:
(náhodné)
6: PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Stlačením tlačidla
znova obnovíte prehrávanie.
Telefón BLUETOOTH:
Uskutočnenie hovoru na uložené číslo
(stlačte). Uloženie telefónneho čísla ako
predvoleného čísla (stlačte a podržte)
(v rámci ponuky hovoru).
5: MIC (počas prebiehajúceho hovoru)
Nastavenie zosilnenia pre mikrofón MIC
(stlačte) a výber funkcie potlačenia ozveny
alebo hluku (stlačte a podržte).
Diaľkové pripojenie App Remote*4:
PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Stlačením tlačidla
znova obnovíte prehrávanie.
 AF (alternatívne frekvencie)/
TA (hlásenia o dopravnej situácii)
Nastavenie funkcií AF a TA.
PTY (typ programu)
Stlačením a podržaním vyberte funkciu PTY
služby RDS.
 Konektor vstupu AUX
©2014 Sony Corporation
Upozornenie, ak zapaľovanie auta nemá
polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu AUTO
OFF. Jednotka sa automaticky úplne vypne
v nastavenom čase po vypnutí jednotky,
čím sa zabraňuje vybitiu batérie. Ak ste
nenastavili funkciu AUTO OFF, stlačte
a podržte tlačidlo OFF, až kým sa zobrazenie
prestane zobrazovať vždy, keď vypnete
zapaľovanie.
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[GENERAL], a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [CLOCK-ADJ] a stlačte
ovládací volič.
Indikátor hodín zabliká.
3
Hodiny a minúty nastavíte otáčaním
ovládacieho voliča.
Indikátor hodín posuniete stlačením
tlačidla SEEK +/–.
4
Zvukové upozornenie
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF bez
toho, aby ste odpojili predný panel, na niekoľko
sekúnd zaznie zvukové upozornenie.
Upozornenie zaznie iba vtedy, ak sa používa
zabudovaný zosilňovač.
Sériové čísla
Podrobné informácie o ovládaní BLUETOOTH
nájdete v dodávanom Návode na použitie.
1
Presvedčte sa, či sa sériové čísla na spodnej
strane jednotky a zadnej strane predného
panela presne zhodujú. V opačnom prípade
nemôžete uskutočniť párovanie zariadení
BLUETOOTH ani pripojenie a odpojenie
pomocou funkcie NFC.
Pripojenie predného panela
Spojte časť  predného panela s časťou 
jednotky podľa obrázka a zatlačte ľavú stranu,
až kým nezacvakne na miesto.
USB
RÁDIO
Automatické ukladanie staníc
Upozornenie
Pri ladení staníc počas jazdy používajte pamäť Best
Tuning Memory (BTM), aby ste sa vyhli nehode.
Opakovaným stláčaním tlačidla SRC
vyberte položku [TUNER].
Ak chcete zmeniť pásmo, opakovane
stláčajte tlačidlo MODE.
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[GENERAL], a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [BTM] a stlačte ovládací volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa
frekvencie na číselných tlačidlách.
USB
iPod
Prehrávanie skladieb v rôznych
režimoch
1
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti
od vybratého zdroja zvuku.
Otvorte kryt USB a potom pripojte
zariadenie iPod alebo USB do portu USB*.
* Ak chcete pripojiť zariadenie iPod alebo iPhone,
pripojte ho pomocou kábla USB pre iPod
(nedodáva sa).
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
(náhodné)
(opakovať) alebo tlačidla
počas prehrávania vyberte požadovaný
režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo zvolenom režime
môže chvíľu trvať.
4
Vyberte položku [Sony Car Audio]
zobrazenú na displeji zariadenia
BLUETOOTH.
Ak sa položka [Sony Car Audio] nezobrazuje,
opakujte postup od kroku č. 2.
5
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kód*, zadajte hodnotu [0000].
BLUETOOTH
* V závislosti od zariadenia sa heslo môže volať
„Kód“, „PIN kód“, „PIN“ alebo „Heslo“ atď.
Párovanie a pripojenie
zariadenia BLUETOOTH
Keď nastavíte minúty, stlačte tlačidlo MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.
Tip
Pomocou funkcie RDS môžete nastaviť hodiny
automaticky. Ďalšie informácie nájdete v časti
„Prispôsobenie položiek nastavenia“ na opačnej
strane listu. Vyberte nastavenie [CT-ON].
CD
Prehrávanie zo zariadenia iPod
alebo USB
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené, na začatie
prehrávania vyberte tlačidlom SRC položku
[USB].
Zobrazenie hodín
Stlačte tlačidlo DSPL.
1
iPod
2
Hlasitosť nastavte na jednotke.
Upozornenie v prípade zariadenia iPhone
Keď pripojíte iPhone prostredníctvom rozhrania
USB, hlasitosť hovorov telefónu ovláda iPhone,
nie jednotka. Nezvyšujte hlasitosť na jednotke
počas hovoru, pretože to môže mať za následok
náhly hlasný zvuk pri ukončení hovoru.
Po spárovaní zostane indikátor
6
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
Zadanie
prístupového
kódu
[0000]
Pri prvom pripojení zariadenia BLUETOOTH
(mobilný telefón, zvukové zariadenie a pod.)
sa vyžaduje vzájomná registrácia (nazýva sa
„párovanie“). Párovanie umožňuje vzájomné
rozpoznanie tejto jednotky a ďalších zariadení.
1
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite
do vzdialenosti 1 m od jednotky.
2
Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[PAIRING], a stlačte ovládací volič.
bliká.
Jednotka sa prepne do pohotovostného
režimu párovania.
3
Párovanie vykonajte na zariadení
BLUETOOTH, aby rozpoznalo túto jednotku.
svietiť.
Výberom tejto jednotky v zariadení
BLUETOOTH vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH.
Po pripojení sa rozsvieti indikátor alebo
.
Poznámka
Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH túto jednotku
nemožno detegovať v inom zariadení. Ak chcete
umožniť detekciu, prejdite do režimu párovania
a vyhľadajte túto jednotku v inom zariadení.
Zrušenie párovania
Po spárovaní tejto jednotky a zariadenia
BLUETOOTH vykonajte krok č. 2 a zrušte režim
párovania.
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie / Odpojenie
predného panela / Nastavenie hodín / Automatické ukladanie staníc /
Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo USB / Prehrávanie skladieb
v rôznych režimoch / Párovanie a pripojenie zariadenia BLUETOOTH
BLUETOOTH
Pripojenie zariadenia
BLUETOOTH
Na používanie spárovaného zariadenia je
potrebné pripojenie k tejto jednotke. Niektoré
spárované zariadenia sa pripoja automaticky.
1
2
3
Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[BT SIGNL], a stlačte ovládací volič.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor .
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení
BLUETOOTH.
Pripojte sa k tejto jednotke pomocou
zariadenia BLUETOOTH.
Rozsvieti sa indikátor alebo .
Pripojenie naposledy pripojeného zariadenia
z tejto jednotky
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení
BLUETOOTH.
Stlačte tlačidlo SRC.
Vyberte položku [BT PHONE] alebo [BT AUDIO].
Tlačidlom ENTER sa pripojte k mobilnému
telefónu alebo tlačidlom PAUSE sa pripojte
k zvukovému zariadeniu.
Poznámka
Pri prehrávaní zvuku zo zariadenia BLUETOOTH sa
nemôžete z tejto jednotky pripojiť k mobilnému
telefónu. Namiesto toho sa k tejto jednotke môžete
pripojiť z mobilného telefónu.
Tip
Pri zapnutom signáli BLUETOOTH: keď je zapaľovanie
zapnuté, táto jednotka sa automaticky pripojí
k naposledy pripojenému mobilnému telefónu.
Inštalácia mikrofónu
Inštaláciou mikrofónu (nedodáva sa) sa zlepší
kvalita zvuku pri rozprávaní prostredníctvom
tejto jednotky. Informácie o pripojení mikrofónu
nájdete v návode na použitie dodanom
s mikrofónom.
BLUETOOTH
Pripojenie k smartfónu
pomocou jedného dotyku (NFC)
Dotykom ovládacieho voliča na jednotke
a smartfónu kompatibilného s technológiou
NFC* sa jednotka automaticky spáruje a pripojí
k smartfónu.
* NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu
medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny
a štítky IC. Vďaka funkcii NFC možno komunikáciu
údajov dosiahnuť jednoducho dotykom príslušnej
značky alebo určeného miesta na zariadeniach
kompatibilných s technológiou NFC.
V prípade smartfónu s nainštalovanou verziou
operačného systému Android 4.0 alebo nižšou
je potrebné prevzatie aplikácie „NFC Easy
Connect“, ktorá je dostupná v službe Google
Play™. Aplikácia sa v niektorých regiónoch
alebo krajinách nemusí dať prevziať.
4
5
V smartfóne aktivujte funkciu NFC.
Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie dodaných so smartfónom.
Časťou jednotky so značkou N sa dotknite
časti smartfónu so značkou N.
BLUETOOTH
Používanie funkcií BLUETOOTH
1
2
3
Stlačte tlačidlo CALL.
Zobrazí sa ponuka hovoru.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte ovládací
volič.
Stlačte tlačidlo
(späť)*.
Zdroj sa vráti do telefónu BLUETOOTH.
* Krok č. 3 nie je potrebný pri nastaveniach PAIRING,
REDIAL, VOICE DIAL a BT SIGNL.
Možno nastaviť nasledujúce položky:
PAIRING*1
Ak chcete jednotku spárovať so zariadeniami
BLUETOOTH, prepnite ju do pohotovostného
režimu.
PHONEBOOK
Uskutoční hovor na číslo, ktoré vyberie používateľ
telefónu phonebook*2.
REDIAL
Uskutoční hovor na posledné vytočené číslo.
RECENT CALL
Umožňuje používateľovi vybrať telefónne číslo
z histórie hovorov a znovu ho vytočiť*2.
VOICE DIAL
Aktivuje hlasové vytáčanie a umožňuje
používateľovi uskutočniť hovor pomocou hlasovej
voľby.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
Odpojenie jedným dotykom
Časťou jednotky so značkou N sa znova dotknite
časti smartfónu so značkou N.
Poznámky
 Pri vytváraní pripojenia manipulujte so smartfónom
opatrne, aby nedošlo k poškriabaniu.
 Pripojenie jedným dotykom nie je možné, keď je už
jednotka pripojená k inému zariadeniu
kompatibilnému s technológiou NFC. V takomto
prípade odpojte druhé zariadenie a znova vytvorte
pripojenie so smartfónom.
DIAL NUMBER
Uskutoční hovor na číslo, ktoré zadá používateľ.
RINGTONE*1*3
Vyberie vyzváňanie tejto jednotky alebo
pripojeného mobilného telefónu:
[1] (táto jednotka), [2] (mobilný telefón).
AUTO ANS*1 (automatická odpoveď)
Nastaví túto jednotku tak, aby automaticky
odpovedala na prichádzajúci hovor:
[OFF], [1] (o 3 sekundy), [2] (o 10 sekúnd).
AUTO PAIRING*1
Automaticky začne párovanie zariadení
BLUETOOTH, keď je prostredníctvom rozhrania
USB pripojené zariadenie s operačným systémom
iOS verzie 5.0 alebo novšej: [ON], [OFF]).
NASTAVENIE
BT SIGNL*1 (signál BLUETOOTH)
Zapína funkciu BLUETOOTH: [ON], [OFF].
BT INIT*4 (inicializácia BLUETOOTH)
Inicializuje všetky nastavenia spojené s funkciou
BLUETOOTH (informácie o párovaní, predvoľba
čísel, informácie o zariadení atď.).
*1 Tieto položky môžete tiež vybrať stlačením tlačidla
MENU, otáčaním ovládacieho voliča a následným
výberom položky [BT].
*2 Pripojenie k mobilnému telefónu s podporou PBAP
(Phone Book Access Profile).
*3 V závislosti od mobilného telefónu môže v jednotke
vyzváňať zvonenie aj pri nastavení možnosti
na [2] (mobilný telefón).
*4 Zobrazí sa v ponuke nastavení, keď je jednotka
vypnutá.
RÁDIO
CD
USB
iPod
BLUETOOTH
Nastavenie vlastností zvuku
1
NASTAVENIE
POSITION (miesto počúvania)
Počas príjmu alebo prehrávania stlačte
tlačidlo MENU, otáčaním ovládacím
voličom vyberte položku [SOUND] a stlačte
ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie a stlačte ovládací volič.
Nastavenie sa dokončilo.
4
Na predchádzajúce zobrazenie sa vrátite
(späť).
stlačením tlačidla
V závislosti od zdroja a nastavenia môžete
nastaviť nasledujúce položky:
Nastavenie položky SOUND:
C.AUDIO+ (Clear Audio+)
Reprodukcia zvuku optimalizáciou digitálneho
signálu prostredníctvom nastavení zvuku,
ktoré odporúča spoločnosť Sony: [ON], [OFF].
(Automatické nastavenie na možnosť [OFF],
keď sa zmení nastavenie [EQ10 PRESET]).
SET F/R POS (nastavenie prednej alebo
zadnej polohy)
Simulácia prirodzeného zvukového poľa
oneskorením zvukového výstupu z predného
alebo zadného reproduktora podľa vašej polohy.
FRONT L (): predný ľavý
FRONT R (): predný pravý
FRONT (): stredový predný
ALL (): v strede vozidla
CUSTOM: Poloha nastavená diaľkovým pripojením
App Remote
OFF: žiadna nastavená poloha
ADJ POSITION*1 (nastavenie polohy)
Presné nastavenie polohy pri počúvaní.
Rozsah nastavenia: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS*1 (nastavenie polohy
hlbokotónového reproduktora)
NEAR (): blízko
NORMAL (): normálne
FAR (): ďaleko
EQ10 PRESET
Výber z 10 kriviek ekvalizéra alebo vypnutie:
[R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM], [OFF].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre každý zdroj
možno uložiť do pamäte.
BALANCE
Nastavenie vyváženia zvuku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
EQ10 SETTING
Nastavenie [CUSTOM] položky EQ10.
BASE
Nastavenie predvolenej krivky ekvalizéra ako
základu pre ďalšie prispôsobenie: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Hlasitosť možno nastaviť v intervale 1 dB
v rozsahu od –6 dB to +6 dB.
DSEE (Technológia na zlepšenie digitálneho zvuku)
Zlepšenie digitálne komprimovaného zvuku
obnovovaním vysokých frekvencií, ktoré sa stratili
pri kompresii.
Toto nastavenie možno uložiť do pamäte
pre každé zariadenie okrem tunera.
Výber režimu DSEE: [ON], [OFF].
FADER
Nastavenie relatívnej úrovne:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS
Zosilnenie basov a výšok na dosiahnutie čistého
zvuku pri zníženej hlasitosti: [ON], [OFF].
AAV (rozšírené nastavenie automatickej hlasitosti)
Nastavenie hlasitosti pri prehrávaní všetkých
zdrojov prehrávania na optimálnu úroveň:
[ON], [OFF].
RB ENH*2 (zosilnenie zadných basov)
Režim zosilnenia zadných basov zlepšuje basový
zvuk použitím nízkopriepustného filtra na zadné
reproduktory. Táto funkcia umožňuje, aby zadné
reproduktory pracovali ako hlbokotónový
reproduktor, ak žiadny nie je pripojený.
(Dostupné iba po nastavení funkcie [SW DIREC]
na možnosť [OFF].)
RBE MODE (režim zosilnenia zadných basov)
Výber režimu zosilnenia zadných basov: [1], [2],
[3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].
SW DIREC*3 (priame pripojenie hlbokotónového
reproduktora)
Hlbokotónový reproduktor môžete použiť bez
výkonového zosilňovača, keď je pripojený ku
káblu zadného reproduktora. (Dostupné iba po
nastavení funkcie [RBE MODE] na možnosť [OFF].)
Pripojte 4- až 8-ohmový hlbokotónový
reproduktor k niektorému z káblov zadných
reproduktorov. Reproduktor nepripájajte k inému
káblu zadných reproduktorov.
SW MODE (režim hlbokotónového reproduktora)
Slúži na výber režimu hlbokotónového
reproduktora: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fáza hlbokotónového reproduktora)
Slúži na výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[NORM], [REV].
SW POS*1 (poloha hlbokotónového reproduktora)
Slúži na výber polohy hlbokotónového
reproduktora: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].
S.WOOFER (hlbokotónový reproduktor)
SW LEVEL (úroveň hlbokotónového reproduktora)
Slúži na nastavenie úrovne hlbokotónového
reproduktora:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Najnižšie zobrazené nastavenie je [ATT].)
SW PHASE (fáza hlbokotónového reproduktora)
Slúži na výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[NORM], [REV].
SW POS*1 (poloha hlbokotónového reproduktora)
Slúži na výber polohy hlbokotónového
reproduktora: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].
HPF (vysokopriepustný filter)
HPF FREQ (frekvencia vysokopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie predného alebo
zadného reproduktora: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (sklon vysokopriepustného filtra)
Výber sklonu vysokopriepustného filtra (účinný
iba pri nastavení položky [HPF FREQ] inom
ako [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL*4 (úroveň hlasitosti vstupu AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti každého pripojeného
prídavného zariadenia: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Nastavenie umožňuje spoločné prispôsobenie
úrovne hlasitosti rôznych zdrojov.
BTA VOL*5 (Úroveň hlasitosti zvukového pripojenia
BLUETOOTH)
Nastavenie úrovne hlasitosti každého pripojeného
zariadenia BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Nastavenie umožňuje spoločné prispôsobenie
úrovne hlasitosti rôznych zdrojov.
*1 Nezobrazuje sa, ak je položka [SET F/R POS]
nastavená na hodnotu [OFF].
*2 Položka [SW DIREC] nastavená na možnosť [OFF].
*3 Položka [RBE MODE] je nastavená na možnosť [OFF].
*4 Ak je vybratá položka AUX.
*5 Ak je aktivovaný zvukový zdroj BLUETOOTH.
Poznámka
Nastavenia nie sú k dispozícii, ak je zdrojom telefón
BLUETOOTH.
RÁDIO
CD
USB
iPod
BLUETOOTH
Prispôsobenie položiek
nastavenia
REGIONAL*3
Obmedzenie príjmu na konkrétnu oblasť:
[ON], [OFF]. (Dostupné iba počas príjmu
signálu FM.)
1
BTM*4
Automatické uloženie rozhlasových staníc.
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte požadovanú
kategóriu a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
*1 Ak je jednotka vypnutá.
*2 Nezobrazuje sa v rámci funkcie diaľkového pripojenia
App Remote.
*3 Počas príjmu signálu FM.
*4 Ak je vybratý tuner.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie a stlačte ovládací volič.*
Nastavenie sa dokončilo.
Nastavenie položky SOUND:
Ďalšie informácie sa dozviete v časti „Nastavenie
vlastností zvuku“.
4
Na predchádzajúce zobrazenie sa vrátite
(späť).
stlačením tlačidla
Nastavenie položky DISPLAY:
* Nastavenie položiek CLOCK-ADJ a BTM nevyžaduje
krok č. 4.
V závislosti od zdroja a nastavenia môžete
nastaviť nasledujúce položky:
:Nastavenie položky GENERAL:
DEMO (ukážka)
Aktivuje zobrazenie ukážky: [ON], [OFF].
DIMMER
Zmena jasu displeja: [ON], [OFF].
ILLUM (osvetlenie)
Zmena farby osvetlenia: [1], [2].
CLOCK-ADJ (nastavenie hodín)
Slúži na nastavenie hodín.
AUTO SCR* (automatické posúvanie)
Automatické posúvanie dlhých položiek:
[ON], [OFF].
CAUT ALM*1 (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie: [ON], [OFF].
(Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)
* Ak sú vybraté položky CD, USB alebo zvuk
BLUETOOTH.
BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí požadovaného
času, ak je jednotka vypnutá: [NO], [30S]
(30 sekúnd), [30M] (30 minút), [60M] (60 minút).
AUX-A*1*2 (zvuk AUX)
Aktivuje zobrazenie zdroja AUX: [ON], [OFF].
(Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)
REAR/SUB
Prepínanie zvukového výstupu:
[SUB-OUT] (hlbokotónový reproduktor),
[REAR-OUT] (výkonový zosilňovač).
(Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
BT (BLUETOOTH):
Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie
funkcií BLUETOOTH“.
APP REM (diaľkové pripojenie App Remote):
Spustí aktiváciu diaľkového pripojenia
App Remote.
Download PDF