Sony | MEX-M70BT | Sony MEX-M70BT CD prijímač s bezdrôtovou technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

4-489-404-14(2) (SK)
Bluetooth®
Zvukový systém
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane
jednotky.
Sériové číslo si poznačte na vyhradené miesto nižšie.
Tieto čísla uveďte, kedykoľvek sa v súvislosti s týmto produktom
obrátite na predajcu produktov spoločnosti Sony.
Číslo modelu: MEX-M70BT
Sériové číslo
Ak chcete prepnúť krok ladenia pásma FM/AM, pozrite si s. 7.
Ak chcete zrušiť zobrazenie ukážky (DEMO), pozrite si s. 19.
MEX-M70BT
Návod na použitie
SK
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte jednotku
do palubnej dosky člna.
Informácie o inštalácii a pripojení nájdete
v priloženej príručke na inštaláciu a pripojenie.
Varovanie
Štítok, na ktorom je uvedené prevádzkové napätie
a ďalšie údaje, je umiestnený na spodnej
strane šasi.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie MEX-M70BT spĺňa základné
požiadavky a ďalšie súvisiace ustanovenia smernice
1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka pre zákazníkov: ďalšie informácie
sa vzťahujú len na vybavenie predávané
v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
Likvidácia odpadových batérií,
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova
(Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha
chrániť prírodné zdroje.
2SK
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.
Poznámka o lítiovej batérii
Batériu nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
priamemu slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
Poznámka o vodotesnom kryte jednotky
V prostredí, kde by mohlo dôjsť k styku s vodou,
spoločnosť Sony dôrazne odporúča chrániť
jednotku vodotesným krytom na autorádio
(nedodáva sa).
Pri použití zariadenia iPod alebo USB sa vodotesný
kryt na autorádio nedá úplne zavrieť. Zabráňte
preto kontaktu jednotky s vodou.
Upozornenie, ak zapaľovanie člna nemá
polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu AUTO OFF
(s. 19). Jednotka sa automaticky úplne vypne
v nastavenom čase po vypnutí jednotky, čím
sa zabraňuje vybitiu batérie. Ak ste nenastavili
funkciu AUTO OFF, pri každom vypnutí
zapaľovania stlačte tlačidlo OFF a podržte ho,
kým zobrazenie nezmizne.
Poznámky o funkcii BLUETOOTH
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE
NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ,
NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA INÉ
POŠKODENIA VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
UŠLÉHO ZISKU, STRATY PRÍJMOV, STRATY ÚDAJOV,
STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO
AKÉKOĽVEK SÚVISIACE VYBAVENIE, PRESTOJOV
A UŠLÉHO ČASU KUPUJÚCEHO V SÚVISLOSTI
S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, JEHO
HARDVÉRU A SOFTVÉRU, PRÍPADNE V DÔSLEDKU
JEHO POUŽÍVANIA.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Bezpečné a efektívne používanie
Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú
výslovne schválené spoločnosťou Sony, môžu
zbaviť používateľa právomoci používať toto
vybavenie.
Pred použitím tohto produktu sa oboznámte
s výnimkami z používania vybavenia BLUETOOTH
vyplývajúcimi z vnútroštátnych požiadaviek alebo
obmedzení.
Núdzové hovory
Toto BLUETOOTH zariadenie pre člny ovládané bez
pomoci rúk (handsfree) a elektronické zariadenie
pripojené k zariadeniu handsfree fungujú pomocou
rádiových signálov, celulárnych a káblových sietí,
ako aj pomocou funkcie naprogramovanej
používateľom, ktoré nemôžu zaručiť pripojenie
za každých podmienok.
Z tohto dôvodu sa v prípade nevyhnutnej
komunikácie (napríklad v núdzových
zdravotníckych situáciách) nespoliehajte výhradne
na žiadne elektronické zariadenie.
Majte na pamäti, že na uskutočňovanie a prijímanie
hovorov musia byť zariadenie handsfree a k nemu
pripojené elektronické zariadenie zapnuté v oblasti
s dostatočne silným mobilným signálom.
Núdzové hovory nemusia byť možné vo všetkých
mobilných telefónnych sieťach alebo vtedy,
keď používate niektoré sieťové služby alebo
funkcie telefónu.
Obráťte sa na miestneho operátora.
Šoférovanie
Oboznámte sa so zákonmi a predpismi súvisiacimi
s používaním mobilných telefónov a vybavenia
na telefonovanie bez pomoci rúk v oblastiach,
kde šoférujete.
Riadeniu vždy venujte plnú pozornosť a ak si to
podmienky riadenia vyžadujú, pred uskutočnením
alebo prijatím hovoru čln zastavte na bezpečnom
mieste.
Pripojenie k iným zariadeniam
Pri pripájaní k inému zariadeniu si prečítajte
podrobné bezpečnostné pokyny v jeho
používateľskej príručke.
Vystavenie rádiovej frekvencii
Signály s rádiovou frekvenciou môžu ovplyvniť
nesprávne nainštalované alebo nedostatočne
tienené elektronické systémy v člnoch, napríklad
elektronické systémy vstrekovania paliva,
elektronické protišmykové (antiblokovacie) brzdiace
systémy (ABS), systémy elektronickej regulácie
rýchlosti alebo systémy airbagov. Ak potrebujete
inštaláciu alebo servis tohto zariadenia, obráťte
sa na výrobcu člna alebo na jeho zástupcu.
Nesprávna inštalácia alebo servis môžu byť
nebezpečné a môžu zrušiť platnosť akejkoľvek
záruky, ktorá sa môže na toto zariadenie vzťahovať.
Obráťte sa na výrobcu člna, aby ste sa uistili,
že používanie mobilného telefónu v člne
neovplyvní jeho elektronický systém.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové
zariadenia v člne pripevnené a či fungujú správne.
3SK
Nastavenia
Obsah
Varovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami . . . . . . . 5
Začíname
Odpojenie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prepnutie kroku ladenia v pásme FM/AM . . . . . . . 7
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Príprava zariadenia BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pripojenie zariadenia iPod alebo USB . . . . . . . . . . 10
Pripojenie iných prenosných zvukových
zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Počúvanie rádia/SiriusXM
Počúvanie rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Počúvanie rádia SiriusXM
(iba v USA a Kanade). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prehrávanie
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia iPod alebo USB . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH. . . . . . . . .
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb . . . . . . . . . .
12
12
13
13
Počúvanie aplikácie Pandora®
Príprava na používanie služby Pandora® . . . . . . . 14
Prenášanie skladieb cez aplikáciu Pandora® . . . . 14
Operácie dostupné v aplikácii Pandora®. . . . . . . . 15
Telefonovanie bez pomoci rúk
Prijatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Uskutočnenie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Operácie dostupné počas hovoru . . . . . . . . . . . . . 17
Užitočné funkcie
App Remote s telefónom iPhone alebo
Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4SK
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie SOUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSITION (poloha pri počúvaní) . . . . . . . . . . .
RB ENH (zosilnenie zadných basov) . . . . . . . .
SW DIREC (priame pripojenie
hlbokotónového reproduktora) . . . . . . . . . . . .
Nastavenie DISPLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie pripojenia BT (BLUETOOTH) . . . . . . . .
BT INIT (inicializácia BLUETOOTH) . . . . . . . . . .
Nastavenie APP REM (funkcia App Remote) . . . .
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
24
26
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka
Tlačidlo s číslom 3/

(opakovanie) má hmatový bod.
(prehľadávanie) (s. 14, 15)
Prechod do režimu prehľadávania počas
prehrávania.
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 SEEK +/–
Automatické ladenie rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním tlačidla naladíte stanice
manuálne.
 Snímač diaľkového ovládača
 Zásuvka na disk
 Okno displeja
  (vysunutie disku)
 SRC (zdroj)
Zapnutie napájania.
Zmena zdroja.
/ (predchádzajúce alebo nasledujúce)
/ (rýchly posun dozadu alebo
dopredu)
-OFF
Stlačením a podržaním tlačidla 1 sekundu
vypnete napájanie.
Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako
2 sekundy vypnete napájanie a displej.
Ak sa jednotka vypne a zmizne zobrazenie
na displeji, nemôžete pracovať s diaľkovým
ovládačom.
 Ovládací volič
Jeho otáčaním sa nastavuje hlasitosť.
ENTER
Prechod na vybratú položku.
Stlačením tlačidla SRC, jeho otočením
a následným stlačením zmeníte zdroj.
VOICE (s. 16)
Aktivuje hlasové vytáčanie.
Keď je zapnutá funkcia App Remote, aktivuje
sa rozpoznávanie hlasu (iba v telefónoch
so systémom Android™).
-APP
Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako
2 sekundy aktivujete funkciu App Remote
(pripojenie).
Značka N
Telefónom so systémom Android sa dotknite
ovládacieho voliča a vytvorte pripojenie
BLUETOOTH.

(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
MODE (s. 10, 13, 15, 17)
 CALL
Prechod do ponuky hovoru. Prijatie alebo
ukončenie hovoru.
Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako
2 sekundy zapnete signál BLUETOOTH.
 MENU
Otvorenie ponuky nastavení.
-DSPL (displej)
Stlačte, podržte a potom stláčaním zmeňte
položky na displeji.
5SK
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Príjem uložených rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním tlačidla stanice uložíte.
Zavolanie na uložené telefónne číslo.
Stlačením a podržaním sa uloží telefónne číslo.
ALBUM /
Preskočenie albumu pre zvukové zariadenie.
Stlačením a podržaním tlačidla nastavíte trvalé
preskakovanie albumov.
Stlačením tlačidla  zadáte symbol palca nahor
alebo stlačením tlačidla  symbol palca nadol
v aplikácii Pandora® (s. 15).
(opakovanie)
(náhodný výber)
MIC (s. 17)
PAUSE
 PTY (typ programu)
Výber typu programu v službe RDS.
CAT (kategória)
Cez tuner SiriusXM vyberte rozhlasové stanice.
 Konektor vstupu AUX
Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.
  ()/ ()
 VOL (hlasitosť) +/–
 SOUND
Priame otvorenie ponuky SOUND.
-MENU
Stlačením a podržaním tohto tlačidla otvoríte
ponuku nastavení.
  (+)/ (–)
 DSPL (displej)/-SCRL (posunutie)
Zmena položiek na displeji. Stlačením
a podržaním tlačidla prechádzate položkami
na displeji.
 Port USB
 Mikrofón (na vnútornej strane panela)
Aby mohla funkcia ovládania bez pomoci rúk
správne fungovať, nezakrývajte mikrofón
páskou ani inými predmetmi.
Lodný diaľkový ovládač RM-X11M
(nedodáva sa)
Diaľkový ovládač RM-X231
 VOL (hlasitosť) +/–
 GP (skupina)/ALBM (album) +/–
Príjem uložených staníc.
Na tlačidle VOL (hlasitosť) + je hmatový bod.
6SK
Začíname
Odpojenie predného panela
Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby ste
predišli jeho odcudzeniu.
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF .
Prepnutie kroku ladenia
v pásme FM/AM
Nastavte krok ladenia v pásme FM/AM vo vašej
krajine. Toto nastavenie sa zobrazí, iba keď je
jednotka vypnutá.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [TUNER-STP] a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [50K/9K], [100K/10K] alebo
[200K/10K] a stlačte ovládací volič.
Jednotka je vypnutá.
2
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného
panela , panel potiahnite k sebe
a odstráňte ho.
Nastavenie hodín
Zvukové upozornenie
1
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF bez toho,
aby ste odpojili predný panel, na niekoľko sekúnd
zaznie zvukové upozornenie. Upozornenie zaznie
iba vtedy, ak sa používa zabudovaný zosilňovač.
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [CLOCK-ADJ] a stlačte
ovládací volič.
Sériové čísla
Presvedčte sa, či sa sériové čísla na spodnej strane
jednotky a zadnej strane predného panela presne
zhodujú. V opačnom prípade nemôžete uskutočniť
párovanie zariadení BLUETOOTH ani pripojenie
a odpojenie pomocou funkcie NFC.
Pripojenie predného panela
Indikátor hodín zabliká.
3
Otáčaním ovládacieho voliča nastavte
hodiny a minúty.
Digitálny indikátor posuniete stlačením tlačidla
SEEK +/–.
4
Keď nastavíte minúty, stlačte
tlačidlo MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.
Hodiny zobrazíte stlačením tlačidla DSPL.
7SK
Príprava zariadenia BLUETOOTH
5
* V závislosti od zariadenia sa prístupový kľúč
môže nazývať prístupový kód, PIN kód, číslo PIN
alebo aj heslo.
Pripojením vhodného BLUETOOTH zariadenia si
môžete užívať hudbu alebo telefonovať bez pomoci
rúk. Podrobné informácie o pripojení nájdete
v návode na použitie dodanom so zariadením.
Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť
jednotky, inak sa môže reprodukovať hlasný zvuk.
Zadanie prístupového kľúča
[0000]
Párovanie a pripojenie zariadenia
BLUETOOTH
Pri prvom pripojení zariadenia BLUETOOTH
(mobilný telefón, zvukové zariadenie a pod.)
sa vyžaduje vzájomná registrácia (tzv. párovanie).
Párovanie umožňuje vzájomné rozpoznanie tejto
jednotky a ďalších zariadení.
1
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite
do vzdialenosti 1 m od jednotky.
2
Stlačte tlačidlo CALL, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[PAIRING] a stlačte ovládací volič.
Indikátor
bliká.
Jednotka sa prepne do pohotovostného
režimu párovania.
3
Párovanie urobte v zariadení
BLUETOOTH, aby rozpoznalo túto
jednotku.
4
Vyberte položku [Sony Car Audio]
zobrazenú na displeji zariadenia
BLUETOOTH.
Ak sa položka [Sony Car Audio] nezobrazí,
zopakujte postup od kroku č. 2.
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kľúč*, zadajte [0000].
Po spárovaní zostane indikátor
6
svietiť.
Výberom tejto jednotky v zariadení
BLUETOOTH vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH.
Po pripojení sa rozsvieti indikátor
alebo
Zrušenie párovania
Po spárovaní tejto jednotky a zariadenia
BLUETOOTH vykonajte krok č. 2 na zrušenie
režimu párovania.
Pripojenie spárovaného zariadenia
BLUETOOTH
Na používanie spárovaného zariadenia je potrebné
pripojenie k tejto jednotke. Niektoré spárované
zariadenia sa pripoja automaticky.
1
Stlačte tlačidlo CALL, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[BT SIGNL] a stlačte ovládací volič.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor
.
2
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení
BLUETOOTH.
3
Pripojte sa k tejto jednotke pomocou
zariadenia BLUETOOTH.
Rozsvieti sa indikátor
8SK
.
Poznámka
Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH túto
jednotku nemožno detegovať v inom zariadení.
Ak chcete umožniť detekciu, prejdite do režimu
párovania a vyhľadajte túto jednotku z iného
zariadenia.
alebo
.
Ikony na displeji:
Rozsvieti sa, keď sa k jednotke pripojí
mobilný telefón.
Rozsvieti sa, keď sa k jednotke pripojí
zvukové zariadenie.
Označuje intenzitu signálu pripojeného
mobilného telefónu.
Pripojenie naposledy pripojeného zariadenia
z tejto jednotky
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení
BLUETOOTH.
Stlačte tlačidlo SRC.
Vyberte položku [BT PHONE] alebo [BT AUDIO].
Stlačením tlačidla ENTER sa pripojte k mobilnému
telefónu alebo stlačením tlačidla PAUSE
k zvukovému zariadeniu.
Poznámka
Pri prehrávaní zvuku zo zariadenia BLUETOOTH
sa nemôžete z tejto jednotky pripojiť k mobilnému
telefónu. Môžete sa však naopak pripojiť z mobilného
telefónu k tejto jednotke.
Tip
Pri zapnutom signále BLUETOOTH: keď je zapaľovanie
zapnuté, jednotka sa automaticky pripojí k naposledy
pripojenému mobilnému telefónu.
Inštalácia mikrofónu
Podrobné informácie o pripojení mikrofónu nájdete
v priloženej príručke Inštalácia a pripojenie.
Pripojenie k smartfónu jedným
dotykom (NFC)
Keď sa ovládacieho voliča na jednotke dotknete
smartfónom kompatibilným s technológiou NFC*,
jednotka sa automaticky spáruje a pripojí
k smartfónu.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
Odpojenie jedným dotykom
Časťou jednotky so značkou N sa znova dotknite
časti smartfónu so značkou N.
Poznámky
 Pri vytváraní pripojenia manipulujte so smartfónom
opatrne, aby nedošlo k poškriabaniu.
 Pripojenie jedným dotykom nie je možné, keď je
už jednotka pripojená k inému zariadeniu
kompatibilnému s technológiou NFC. V takomto
prípade odpojte druhé zariadenie a znova vytvorte
spojenie so smartfónom.
Pripojenie k zariadeniu iPhone
alebo iPod (automatické párovanie
cez BLUETOOTH)
Keď je k portu USB pripojené zariadenie iPhone
alebo iPod so systémom iOS5 alebo novším,
jednotka sa s takýmto zariadením automaticky
spáruje a pripojí sa k nemu.
Ak chcete zapnúť automatické párovanie
cez BLUETOOTH, skontrolujte, či je položka
[AUTO PAIRING] v nastavení BT nastavená na
možnosť [ON] (s. 21).
1
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení
iPhone alebo iPod.
2
Pripojte zariadenie iPhone alebo iPod
k portu USB.
* NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu
medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny
a štítky IC. Vďaka funkcii NFC možno komunikáciu
údajov dosiahnuť jednoducho dotykom príslušnej
značky alebo určeného miesta na zariadeniach
kompatibilných s technológiou NFC.
V prípade smartfónu s nainštalovanou verziou
operačného systému Android 4.0 alebo nižšou je
potrebné prevzatie aplikácie NFC Easy Connect,
ktorá je dostupná v službe Google Play™. Aplikácia
sa v niektorých regiónoch alebo krajinách nemusí
dať prevziať.
1
V smartfóne aktivujte funkciu NFC.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie dodanom so smartfónom.
2
Časťou jednotky so značkou N sa
dotknite časti smartfónu so značkou N.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
Poznámky
 Automatické párovanie cez BLUETOOTH nie je možné,
ak je už jednotka pripojená k inému zariadeniu
BLUETOOTH. V takom prípade odpojte to druhé
zariadenie a potom znova pripojte zariadenie iPhone
alebo iPod.
 Ak neprebehne automatické párovanie cez
BLUETOOTH, pozrite si podrobné informácie v časti
Príprava zariadenia BLUETOOTH (s. 8).
9SK
Pripojenie zariadenia iPod
alebo USB
1
2
Znížte hlasitosť na jednotke.
Pripojte zariadenie iPod alebo USB
k jednotke.
Ak chcete pripojiť zariadenie iPod alebo iPhone,
použite kábel USB pre iPod (nedodáva sa).
K dispozícii je aj zadný port USB.
Pripojenie zariadenia iPhone 5
Počúvanie rádia/SiriusXM
Počúvanie rádia
Vyžaduje sa nastavenie kroku ladenia (s. 7).
Ak chcete počúvať rádio, stlačením tlačidla SRC
vyberte položku [TUNER].
Automatické ukladanie (pamäť BTM)
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, AM1 alebo AM2).
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [BTM] a stlačte ovládací volič.
Jednotka uloží stanice podľa frekvencie na
číselných tlačidlách.
Pripojenie iných prenosných
zvukových zariadení
1
2
3
Vypnite prenosné zvukové zariadenie.
Znížte hlasitosť na jednotke.
Pripojte prenosné zvukové zariadenie
ku konektoru vstupu AUX (stereofónny
minikonektor) na jednotke pomocou
pripojovacieho kábla (nedodáva sa)*.
Ladenie
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, AM1 alebo AM2).
2
Nalaďte stanicu.
Manuálne ladenie
Stlačením a podržaním tlačidla SEEK +/–
vyhľadajte približnú frekvenciu a opakovaným
stláčaním tlačidla SEEK +/– želanú frekvenciu
jemne dolaďte.
* Používajte rovnú zástrčku.
Automatické ladenie
Stlačte tlačidlo SEEK +/–.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka zachytí
signál stanice. Tento postup opakujte, kým
nenaladíte požadovanú stanicu.
Manuálne ukladanie
4
Stlačením tlačidla SRC vyberte
položku [AUX].
1
Prispôsobenie úrovne hlasitosti pripojeného
zariadenia iným zdrojom
Spustite prehrávanie prenosného zvukového
zariadenia so strednou úrovňou hlasitosti a na
jednotke nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti pri
počúvaní.
Stlačte tlačidlo MENU a otáčajte ovládacím voličom.
Vyberte položku [SOUND]  [AUX VOL] (s. 21).
10SK
Počas prijímania signálu stanice, ktorú
chcete uložiť, stlačte a podržte číselné
tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí
možnosť [MEM].
Príjem uložených staníc
1
Vyberte pásmo a stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6).
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Výber typov programov (PTY)
Pomocou služby PTY zobrazíte alebo vyhľadáte
požadovaný typ programu.
1
2
Počas príjmu pásma FM stlačte PTY.
Otáčajte ovládacím voličom, kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu,
a stlačte ovládací volič.
Jednotka začne vyhľadávať stanicu, ktorá vysiela
vybratý typ programu.
Typy programov (krok tunera: 200 kHz/10 kHz)
NEWS (správy), INFORM (informácie), SPORTS
(šport), TALK (rozhovory), ROCK (rock), CLS ROCK
(klasický rock), ADLT HIT (hity pre dospelých),
SOFT RCK (soft rock), TOP 40 (Top 40), COUNTRY
(country), OLDIES (staré hity), SOFT (jemné
melódie), NOSTALGA (nostalgia), JAZZ (džez),
CLASSICL (klasika), R AND B (Rhythm and Blues),
SOFT R B (jemný Rhythm and Blues), LANGUAGE
(cudzí jazyk), REL MUSC (náboženská hudba),
REL TALK (náboženské rozhovory), PERSNLTY
(osobnosti), PUBLIC (verejné), COLLEGE (vysoké
školy), WEATHER (počasie)
Typy programov (krok tunera: 100 kHz/10 kHz,
50 kHz/9 kHz)
NEWS (správy), AFFAIRS (aktuálne udalosti),
INFO (informácie), SPORT (šport), EDUCATE
(vzdelávanie), DRAMA (dráma), CULTURE (kultúra),
SCIENCE (veda), VARIED (rôzne), POP M (populárna
hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M
(komerčný hudobný formát), LIGHT M (jemná
klasická hudba), CLASSICS (vážna klasická hudba),
OTHER M (iná hudba), WEATHER (počasie),
FINANCE (financie), CHILDREN (detský program),
SOCIAL A (spoločenské udalosti), RELIGION
(náboženstvo), PHONE IN (program s telefonickou
účasťou divákov), TRAVEL (cestovanie), LEISURE
(voľný čas), JAZZ (džezová hudba), COUNTRY
(country hudba), NATION M (ľudová hudba),
OLDIES (staré hity), FOLK M (folková hudba),
DOCUMENT (dokumentaristika)
Nastavenie hodín (CT)
Počúvanie rádia SiriusXM
(iba v USA a Kanade)
Ak chcete počúvať SiriusXM, stlačením tlačidla SRC
vyberte možnosť [SIRIUSXM].
Príprava na používanie tunera
SiriusXM Vehicle Tuner
SiriusXM ponúka všetko, čo sa oplatí počúvať.
130 staníc vrátane vrátane najväčšieho množstva
hudby bez reklám a k tomu najlepšie športové
prenosy, správy, rozhovory a zábava. Vyžadujú
sa tuner SiriusXM Vehicle Tuner (predáva sa
samostatne) a predplatné. Ďalšie informácie
nájdete na stránke www.siriusxm.com
Na počúvanie satelitného rádia SiriusXM
potrebujete predplatné. Tuner SiriusXM Vehicle
Tuner aktivujete jedným z týchto dvoch spôsobov:
 Online: Prejdite na stránku www.siriusxm.com/
activatenow
 Telefonicky: Volajte na číslo 1 866 635 2349
Na aktiváciu rádia SiriusXM sa vyžaduje identifikátor
rádia (Radio ID).
Zobrazenie identifikátora rádia SiriusXM
1
2
Stlačením tlačidla
(prehľadávanie) počas
prehrávania vstúpite do režimu prehľadávania.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte kanál [0]
a stlačte ovládací volič.
Výber kanálov pre rádio SiriusXM
1
2
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovaný kanál a stlačte ovládací
volič.
Výber kanálov z kategórií
1
2
Stlačte tlačidlo CAT.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte požadovanú
kategóriu a stlačte ovládací volič.
Uloženie kanálov
1
Počas príjmu kanála, ktorý chcete uložiť, stlačte
a podržte číselné tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí
možnosť [MEM].
Ak chcete prijímať uložený kanál, stlačením tlačidla
MODE vyberte možnosť [SX1], [SX2] alebo [SX3]
a stlačte číselné tlačidlo (1 až 6).
Hodiny sú nastavené údajmi CT z prenosu RDS.
1
Nastavte položku [CT-ON] v nastavení
GENERAL (s. 19).
11SK
Nastavenie rodičovskej ochrany
Niektoré kanály rádia SiriusXM prinášajú obsah,
ktorý nie je vhodný pre deti. Pre tieto kanály si
môžete v rámci rodičovskej ochrany aktivovať
prístupový kód.
1
2
3
Stlačte tlačidlo MENU a otáčajte ovládacím voličom.
Vyberte položku [GENERAL]  [PARENTAL] 
[LOCK SEL]  [LOCK-ON].
Zadajte prístupový kód a stlačte tlačidlo ENTER.
Počiatočný prístupový kód je [0000].
Prehrávanie
Prehrávanie diskov
1
Vložte disk (strana s označením
smeruje nahor).
Ak chcete kanály odomknúť, vyberte možnosť
[OFF].
Zmena prístupového kódu
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo MENU a otáčajte ovládacím voličom.
Vyberte položku [GENERAL]  [PARENTAL] 
[CODE EDIT].
V zobrazení na zadanie aktuálneho prístupového
kódu zadajte aktuálny prístupový kód a stlačte
tlačidlo ENTER.
Počiatočný prístupový kód je [0000].
V zobrazení na zadanie nového prístupového kódu
zadajte nový 4-číslicový prístupový kód a stlačte
tlačidlo ENTER.
Zmena položiek na displeji
Stlačte tlačidlo DSPL, podržte ho a potom jeho
stláčaním zmeňte položky takto:
Číslo kanála (predvolené)  Názov kanála 
Meno interpreta  Názov skladby  Obsahové
informácie  Názov kategórie  Hodiny
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Prehrávanie zo zariadenia iPod
alebo USB
Výraz iPod sa v tomto návode na použitie používa
na všeobecné označenie funkcií iPod v zariadeniach
iPod a iPhone, ak nie je v texte alebo na obrázkoch
uvedené inak.
Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
iPod nájdete v časti O zariadení iPod (s. 22) alebo
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
Použiť možno zariadenia USB typu MSC (Mass
Storage Class) (ako je napríklad jednotka USB flash,
prehrávač digitálnych médií, telefón s Androidom)
vyhovujúce štandardu USB.
V závislosti od prehrávača digitálnych médií alebo
telefónu s Androidom sa vyžaduje nastavenie
režimu pripojenia USB na možnosť MSC.
Poznámky
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia USB
nájdete na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
 Prehrávanie nasledujúcich súborov MP3, WMA a WAV
nemá podporu.
 súbory s bezstratovou kompresiou
 súbory chránené autorskými právami
 súbory DRM (Digital Rights Management – Správa
digitálnych práv)
 viackanálové zvukové súbory
12SK
1
2
Pripojte zariadenie iPod alebo USB
k portu USB (s. 10).
3
Používaním zvukového zariadenia
spustite prehrávanie.
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené a chcete spustiť
prehrávanie, stlačením tlačidla SRC vyberte
možnosť [USB1] pre port USB na prednej strane
alebo vyberte možnosť [USB2] pre port USB na
zadnej strane. (Keď sa zariadenia iPod rozpozná,
na displeji sa zobrazí text [IPD].)
4
Na jednotke nastavte hlasitosť.
Na jednotke nastavte hlasitosť.
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
Upozornenie v prípade zariadenia iPhone
Keď pripojíte zariadenie iPhone prostredníctvom
rozhrania USB, hlasitosť hovorov telefónu ovláda
zariadenie iPhone, nie jednotka. Počas hovoru
nezvýšte nedopatrením hlasitosť v jednotke,
pretože to môže mať za následok náhle zvýšenie
zvuku po ukončení hovoru.
Priame ovládanie zariadenia iPod
(ovládanie pasažierom)
Ak chcete prehrávanie riadiť priamo zo zariadenia
iPod, počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo
MODE, kým sa nezobrazí text [MODE IPOD].
Hlasitosť možno nastaviť len pomocou jednotky.
Poznámky
 V závislosti od zvukového zariadenia sa na tejto
jednotke nemusia zobraziť informácie, ako je titul,
čas a číslo skladby a stav prehrávania.
 Aj keď sa v tejto jednotke zmení zdroj, prehrávanie
zo zvukového zariadenia sa nezastaví.
 Hlásenie [BT AUDIO] sa na displeji nezobrazí, kým
je spustená aplikácia App Remote cez funkciu
BLUETOOTH.
Prispôsobenie úrovne hlasitosti zariadenia
BLUETOOTH iným zdrojom
Spustite prehrávanie zvukového zariadenia
BLUETOOTH so strednou úrovňou hlasitosti a na
jednotke nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti pri
počúvaní.
Stlačte tlačidlo MENU a otáčajte ovládacím voličom.
Vyberte položku [SOUND]  [BTA VOL] (s. 21).
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Opakované a náhodné prehrávanie
1
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
(opakovanie), ak chcete prehrávanie
opakovať, alebo tlačidlo
(náhodné
prehrávanie), ak chcete, aby sa skladby
vyberali náhodne.
2
Požadovaný režim prehrávania vyberiete
stlačením tlačidla
(opakovanie) alebo
tlačidla
(náhodné prehrávanie).
Ukončenie ovládania pasažierom
Stlačte a podržte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí
položka [MODE AUDIO].
Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH
Môžete prehrávať obsah pripojeného zariadenia,
ktoré podporuje profil BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Vytvorte pripojenie BLUETOOTH
so zvukovým zariadením (s. 8).
2
Stlačením tlačidla SRC vyberte
možnosť [BT AUDIO].
Spustenie prehrávania vo zvolenom režime
môže chvíľu trvať.
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti
od vybraného zdroja zvuku.
13SK
Vyhľadávanie skladieb podľa názvu
(režim Quick-BrowZer™)
1
Počas prehrávania skladieb z disku CD,
zariadenia USB alebo zvukového
zariadenia BT*1 stlačením tlačidla
(prehľadávanie)*2 zobrazíte zoznam
kategórií vyhľadávania.
Počúvanie aplikácie Pandora®
Po zobrazení zoznamu skladieb opakovane
stláčajte tlačidlo
(späť), až kým sa nezobrazí
požadovaná kategória vyhľadávania.
Aplikácia Pandora® slúži na prenášanie hudby
cez telefóny typu iPhone, Android™ a BlackBerry®.
Z tejto jednotky môžete ovládať aplikáciu Pandora®
cez iPhone pripojený cez USB, prípadne cez
telefón Android alebo BlackBerry pripojený cez
BLUETOOTH.
Služba Pandora® nie je dostupná vo všetkých
krajinách alebo regiónoch.
*1 Dostupné iba pre zvukové zariadenia s podporou
profilu AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.4 alebo novšieho.
*2 Ak počas prehrávania zo zariadenia USB podržíte
tlačidlo
(prehľadávanie) dlhšie ako 2 sekundy,
vrátite sa priamo na začiatok zoznamu kategórií.
Príprava na používanie služby
Pandora®
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú kategóriu vyhľadávania
a jeho stlačením potvrďte výber.
1
Zoznam kompatibilných zariadení
nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
3
Opakovaním kroku č. 2 vyhľadajte
požadovanú skladbu.
2
Najnovšiu verziu aplikácie Pandora®
si môžete prevziať z obchodu
s aplikáciami vo vašom smartfóne.
Zoznam kompatibilných zariadení
nájdete na stránke
www.pandora.com/everywhere/mobile
Spustí sa prehrávanie.
Ukončenie režimu Quick-BrowZer
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Vyhľadávanie preskakovaním položiek
(režim preskočenia)
1
2
3
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Aplikáciu Pandora® nemôžete ovládať cez funkciu
BLUETOOTH, kým je cez BLUETOOTH spustená
aplikácia App Remote.
Stlačte tlačidlo SEEK +.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku.
Zoznam sa preskočí v krokoch po 10 %
celkového počtu položiek.
4
Len pre telefón s Androidom
Prenášanie skladieb cez
aplikáciu Pandora®
1
Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite na
režim Quick-BrowZer.
 iPhone cez USB (s. 10)
 Telefón Android alebo BlackBerry cez funkciu
BLUETOOTH (s. 8)
Zobrazí sa vybratá položka.
5
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
Spustí sa prehrávanie.
Túto jednotku pripojte k mobilnému
zariadeniu.
2
Stlačením tlačidla SRC vyberte možnosť
[PANDORA USB] alebo [BT PANDORA].
3
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu
Pandora®.
4
Stlačením tlačidla PAUSE spustite
prehrávanie.
Ak sa zobrazí číslo zariadenia
Uistite sa, že v jednotke aj v mobilnom zariadení
sa zobrazujú tie isté čísla (napr. 123456), a potom
na jednotke stlačte tlačidlo ENTER a v mobilnom
zariadení vyberte možnosť [Yes].
14SK
Pri aktivácii funkcie BLUETOOTH
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti.
Stlačte tlačidlo MENU a otáčajte ovládacím voličom.
Vyberte položku [SOUND]  [BTA VOL] (s. 21).
Operácie dostupné v aplikácii
Pandora®
Telefonovanie bez pomoci rúk
Ak chcete používať mobilný telefón, prepojte ho
s touto jednotkou. Podrobné informácie nájdete
v časti Príprava zariadenia BLUETOOTH (s. 8).
Odozva so symbolmi palca
Odozva so symbolmi palca nahor alebo nadol
vám umožní prispôsobiť si stanice.
Palec nahor
Počas prehrávania stlačte tlačidlo .
Prijatie hovoru
1
Začne sa telefonický hovor.
Palec nadol
Počas prehrávania stlačte tlačidlo .
Používanie zoznamu staníc
Pri prijímaní hovoru so zvonením stlačte
tlačidlo CALL.
Poznámka
Zvonenie a hlas hovoriaceho sa reprodukujú len
z predných reproduktorov.
Odmietnutie hovoru
Pomocou zoznamu staníc si ľahšie vyberiete
požadovanú stanicu.
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
1
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Ukončenie hovoru
2
Stlačením tlačidla SEEK + vyberte spôsob
zoradenia [BY DATE] alebo [A TO Z].
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú stanicu a stlačte
ovládací volič.
Spustí sa prehrávanie.
Záložky
Skladbu alebo interpreta, ktorý sa aktuálne
prehráva, si môžete označiť záložkou a uložiť
v konte Pandora®.
Znova stlačte tlačidlo CALL.
Uskutočnenie hovoru
Keď je pripojený mobilný telefón s podporou profilu
PBAP (Phone Book Access Profile), hovor môžete
uskutočniť z telefónneho zoznamu alebo z histórie
hovorov.
Telefonovanie z telefónneho zoznamu
1
Stlačte tlačidlo CALL, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[PHONEBOOK] a stlačte ovládací volič.
1
Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí text
[BOOKMARK].
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
iniciálu zo zoznamu iniciál a stlačte
ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacím voličom vyberte
možnosť [TRK] (skladba) alebo [ART]
(interpret) a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
meno zo zoznamu mien a stlačte
ovládací volič.
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
zo zoznamu čísel požadované číslo
a stlačte ho.
Začne sa telefonický hovor.
15SK
Telefonovanie z histórie hovorov
1
2
Telefonovanie na predvolené číslo
Stlačte tlačidlo CALL, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[RECENT CALL] a stlačte ovládací volič.
1
Stlačte tlačidlo SRC, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[BT PHONE] a stlačte ovládací volič.
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
2
Stlačením číselného tlačidla (1 až 6)
vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
3
Stlačte tlačidlo ENTER.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
z histórie hovorov požadované meno
alebo telefónne číslo a stlačte
ovládací volič.
Začne sa telefonický hovor.
Začne sa telefonický hovor.
Telefonovanie pomocou hlasovej voľby
Telefonovanie zadaním čísla telefónu
1
2
Stlačte tlačidlo CALL, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[DIAL NUMBER] a stlačte ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča zadajte
telefónne číslo a nakoniec vyberte
položku [ ] (medzera) a stlačte
tlačidlo ENTER*.
Začne sa telefonický hovor.
* Digitálny indikátor posuniete stlačením
tlačidla SEEK +/–.
Poznámka
Na displeji sa namiesto symbolu [#] zobrazí [_].
Telefonovanie opätovným
vytočením čísla
1
Stlačte tlačidlo CALL, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[REDIAL] a stlačte ovládací volič.
Začne sa telefonický hovor.
Predvolenie telefónnych čísel
V rámci predvoľby môžete uložiť najviac
6 kontaktov.
1
Vyberte telefónne číslo, ktoré chcete
uložiť v rámci predvoľby, zo zoznamu
v telefóne, z histórie hovorov alebo
priamym zadaním telefónneho čísla.
Na displeji tejto jednotky sa zobrazí telefónne
číslo.
2
Stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6),
kým sa nezobrazí možnosť [MEM].
Kontakt sa uloží pod vybratým číslom predvoľby.
16SK
Hovor môžete začať vyslovením hlasovej voľby
uloženej v pripojenom mobilnom telefóne, ktorý
má funkciu hlasového vytáčania.
1
Stlačte tlačidlo CALL, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[VOICE DIAL] a stlačte ovládací volič.
Prípadne stlačte tlačidlo ENTER, kým je vypnutá
funkcia App Remote.
2
Vyslovte hlasovú voľbu uloženú
v mobilnom telefóne.
Po rozpoznaní vášho hlasu sa nadviaže hovor.
Zrušenie hlasového vytáčania
Stlačte tlačidlo ENTER.
Operácie dostupné
počas hovoru
Predvolenie hlasitosti zvonenia a hlasu
volajúceho
Môžete si predvoliť úroveň hlasitosti zvonenia
a hlasu volajúceho.
Nastavenie hlasitosti zvonenia:
Počas telefonovania otáčajte ovládacím voličom.
Nastavenie hlasitosti hlasu volajúceho:
Počas hovoru otáčajte ovládacím voličom.
Nastavenie hlasitosti pre druhú stranu
(nastavenie zosilnenia pre mikrofón)
Stlačte tlačidlo MIC.
Nastaviteľné úrovne hlasitosti: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Obmedzenie ozveny a hluku (režim
potlačenia ozveny alebo hluku)
Stlačte a podržte tlačidlo MIC.
Nastaviteľný režim: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prenos hovoru
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať príslušné
zariadenie (túto jednotku alebo mobilný telefón),
stlačte tlačidlo MODE alebo použite mobilný
telefón.
Poznámka
Podľa toho, aký mobilný telefón používate, pri pokuse
o prenos hovoru sa môže prerušiť pripojenie handsfree
(bez pomoci rúk).
Kontrola stavu SMS alebo e-mailu*
Pri prijatí novej správy SMS alebo e-mailu zabliká
indikátor
a zostane svietiť, kým sa správa
neprečíta.
* Dostupné len pre mobilné telefóny s podporou
profilu MAP (Message Access Profile).
Užitočné funkcie
App Remote s telefónom
iPhone alebo Android
Vyžaduje sa prevzatie aplikácie
App Remote zo služby
App Store pre iPhone alebo
zo služby Google Play pre
telefón s Androidom.
Pri používaní aplikácie
App Remote máte k dispozícii
tieto funkcie:
 Ovládanie jednotky tak, aby spúšťala a riadila
kompatibilné aplikácie v telefóne iPhone
alebo Android.
 Ovládanie telefónu iPhone alebo Android
pomocou jednoduchých gest na prstoch,
pomocou ktorých sa riadi zdroj jednotky.
 Spúšťanie aplikácií alebo zdrojov zvuku alebo
vyhľadávanie kľúčových slov v aplikácii
vyslovením slova alebo slovného spojenia do
mikrofónu (len v telefónoch s Androidom).
 Automatické hlasné čítanie prichádzajúcich
textových správ, správ SMS, e-mailov, informácií
z Twittera, Facebooku, kalendára a ďalších
zdrojov a odpovedanie na textové správy,
SMS a e-maily (len v telefónoch s Androidom).
 Prispôsobenie zvukových nastavení (EQ10,
vyváženie/stlmenie, poloha pri počúvaní)
jednotky cez telefón iPhone alebo Android.
Poznámky
 Z dôvodu bezpečnosti dodržiavajte miestne zákony
a predpisy týkajúce sa dopravy a nepoužívajte túto
aplikáciu počas šoférovania.
 Dostupné možnosti prevádzky sa líšia v závislosti
od aplikácií. Podrobné informácie o dostupných
aplikáciách nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
 Aplikácia App Remote verzie 2.0 cez USB je
kompatibilná so systémami iOS 5 a iOS 6
nainštalovanými v zariadeniach iPhone.
 Aplikácia App Remote verzie 2.0 cez BLUETOOTH
je kompatibilná so zariadeniami s nainštalovanými
verziami systému Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1
alebo 4.2.
 Funkcia rozpoznávania hlasu nemusí fungovať
v každom smartfóne. V takom prípade prejdite
na položku [Settings] a vyberte možnosť
[Voice Recognition].
 Funkcia čítania správ SMS, e-mailov a upozornení
je dostupná pre zariadenia s Androidom
s nainštalovaným nástrojom TTS.
 Aplikácia Smart Connect od spoločnosti Sony Mobile
Communications je potrebná na hlasné čítanie
upozornení z Twittera, Facebooku, kalendára
a ďalších zdrojov.
17SK
Vytvorenie pripojenia s aplikáciou
App Remote
Aktivácia rozpoznávania hlasu
(iba pri telefónoch s Androidom)
Zaregistrovaním aplikácií môžete ovládať aplikáciu
pomocou hlasových príkazov. Podrobné informácie
nájdete v pomocníkovi aplikácie.
1
Pripojte iPhone k portu USB alebo
telefón s Androidom pomocou funkcie
BLUETOOTH.
2
3
Spustite aplikáciu App Remote.
1
Stlačte a dlhšie ako 2 sekundy podržte
tlačidlo APP na jednotke.
2
Vytvorí sa pripojenie so zariadením iPhone
alebo s telefónom Android.
Podrobné informácie o operáciách v zariadení
iPhone alebo v telefóne s Androidom nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
Aktivácia rozpoznávania hlasu
Rozpoznávanie hlasu aktivujete stlačením
tlačidla ENTER.
Keď sa v telefóne s Androidom zobrazí hlásenie
[Say Source or App], vyslovte do mikrofónu
požadovaný hlasový príkaz.
Ak sa zobrazí číslo zariadenia
Uistite sa, že v jednotke aj v mobilnom zariadení
sa zobrazujú tie isté čísla (napr. 123456), a potom
na jednotke stlačte tlačidlo ENTER a v mobilnom
zariadení vyberte možnosť [Yes].
Ukončenie pripojenia
Stlačte a podržte tlačidlo APP.
Výber zdroja alebo aplikácie
Použitím jednotky môžete vybrať požadovaný zdroj
alebo aplikáciu v smartfóne.
1
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte požadovaný
zdroj alebo aplikáciu a stlačte ovládací volič.
Poznámky
 Rozpoznávania hlasu nemusí byť v niektorých
prípadoch dostupné.
 V závislosti od výkonu pripojeného telefónu
s Androidom nemusí rozpoznávanie hlasu fungovať
správne.
 Počas rozpoznávania hlasu používajte zariadenie
v podmienkach s minimalizovaným hlukom, napríklad
zvukom motora.
 Hlas rozpoznáte ľahšie, ak použijete externý mikrofón.
Keď si vyberiete aplikáciu na prehrávanie
hudby alebo videa*
Stlačením tlačidiel 1 alebo 2 zvoľte režim HID
a stlačením tlačidla SEEK +/– vyberte položku
na prehratie. Stlačením tlačidla ENTER potom
spustite prehrávanie.
* Dostupné len pre telefóny s Androidom a s podporou
profilu HID (Human Interface Device Profile).
Ak chcete vybrať ďalší zdroj alebo aplikáciu, stlačte
tlačidlo SRC a otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovaný zdroj alebo aplikáciu.
Konfigurácia zvukových nastavení
Pomocou smartfónu môžete upraviť nastavenia
ekvalizéra, úroveň BAL, FAD a SW a pozíciu.
Hlásenie rôznych informácií pomocou
hlasového sprievodcu (iba v telefónoch
s Androidom)
Upozornenia prijaté v správach SMS, e-mailoch
alebo z Twittera, Facebooku, kalendára a ďalších
zdrojov sa automaticky ohlásia prostredníctvom
reproduktorov v člne.
Podrobné informácie o nastaveniach nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
18SK
Podrobné informácie o nastaveniach nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
Nastavenie GENERAL
Nastavenia
CLOCK-ADJ (nastavenie hodín) (s. 7)
Zrušenie režimu DEMO
Ukážku, ktorá sa zobrazuje, keď je jednotka
vypnutá, môžete zrušiť.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[DISPLAY] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosť [DEMO] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosť [DEMO-OFF] a stlačte
ovládací volič.
Nastavenie sa dokončilo.
4
Dvakrát stlačte tlačidlo
(späť).
Displej sa prepne späť do režimu normálneho
príjmu alebo prehrávania.
Základné nastavenia
Položky v ponuke môžete nastaviť podľa tohto
postupu.
Nasledujúce položky môžete nastaviť v závislosti
od zdroja a nastavenia.
1
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu nastavení a stlačte ovládací
volič.
Kategórie nastavení:
 Nastavenie GENERAL (s. 19)
 Nastavenie SOUND (s. 19)
 Nastavenie DISPLAY (s. 21)
 Nastavenie BT (BLUETOOTH) (s. 21)
 Nastavenie APP REM (funkcia App Remote)
(s. 21)
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosti a stlačte ovládací volič.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Stlačte tlačidlo
(späť).
Zálohovanie pamäte
Všeobecné nastavenia (okrem hodín, rodičovskej
zámky a prístupového kódu), zvukové nastavenia
(okrem hlasitosti), nastavenia displeja a predvoľby
tunera sa automaticky ukladajú do vnútornej
pamäte jednotky:
 10 sekúnd po vypnutí zapaľovania z pozície ACC.
 10 sekúnd po vypnutí jednotky stlačením
a podržaním tlačidla OFF.
TUNER-STP (krok tunera) (s. 7)
CAUT ALM (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie: [ON], [OFF] (s. 7).
(Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)
BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí
požadovaného času, keď sa vypne jednotka:
[NO], [30S] (30 sekúnd), [30M] (30 minút),
[60M] (60 minút).
AUX-A (zvuk AUX)
Aktivuje zobrazenie zdroja AUX: [ON], [OFF].
(Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF] (s. 11).
BTM (s. 10)
PARENTAL
Nastavuje rodičovskú zámku na hodnoty [ON],
[OFF] a upravuje prístupový kód (s. 12).
(K dispozícii, iba keď je pripojený tuner
SiriusXM Vehicle Tuner.)
SXM RESET (obnovenie nastavení tunera SiriusXM)
Inicializuje nastavenia tunera SiriusXM Vehicle
Tuner (uložené kanály/rodičovská zámka):
[ON], [OFF]. (K dispozícii, iba keď je pripojený
tuner SiriusXM Vehicle Tuner.)
Nastavenie SOUND
C.AUDIO+ (clear audio+)
Reprodukuje zvuk optimalizáciou digitálneho
signálu pomocou zvukových nastavení, ktoré
odporúča spoločnosť Sony: [ON], [OFF].
(Automaticky nastaví možnosť [OFF], keď sa
zmení nastavenie [EQ10 PRESET].)
EQ10 PRESET
Slúži na výber krivky ekvalizéra z 10 kriviek
ekvalizéra alebo na vypnutie: [R AND B], [ROCK],
[POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre jednotlivé
zdroje sa dá uložiť do pamäte.
19SK
EQ10 SETTING
Nastaví hodnotu [CUSTOM] položky EQ10.
BASE
Nastaví predvolenú krivku ekvalizéra ako základ
pre ďalšie prispôsobenie: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Hlasitosť možno nastaviť v krokoch po 1 dB
v rozsahu –6 dB až +6 dB.
POSITION (poloha pri počúvaní)
SET F/R POS (nastavenie prednej alebo zadnej
polohy)
Simuluje prirodzené zvukové pole oneskorením
zvukového výstupu z predného alebo zadného
reproduktora podľa vašej polohy.
FRONT L: predný ľavý
FRONT R: predný pravý
FRONT: stredový predný
ALL: v strede člna
CUSTOM: poloha nastavená aplikáciou
App Remote
OFF: poloha nie je nastavená
ADJ POSITION* (nastavenie polohy)
Presné nastavenie polohy pri počúvaní.
Rozsah nastavenia: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (nastavenie polohy
hlbokotónového reproduktora)
NEAR: blízko
NORMAL: normálna vzdialenosť
FAR: ďaleko
BALANCE
Slúži na nastavenie vyváženia zvuku: [RIGHT-15]
– [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Slúži na nastavenie relatívnej úrovne: [FRONT-15]
– [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (technológia na zlepšenie digitálneho zvuku)
Zlepšuje digitálne komprimovaný zvuk
obnovovaním vysokých frekvencií, ktoré sa
stratili pri kompresii.
Toto nastavenie možno uložiť do pamäte pre
každý zdroj okrem tunera.
Výber režimu DSEE: [ON], [OFF].
LOUDNESS
Zosilňuje basy a výšky na dosiahnutie čistého
zvuku pri nízkych úrovniach hlasitosti:
[ON], [OFF].
AAV (rozšírené nastavenie automatickej hlasitosti)
Slúži na nastavenie hlasitosti pri prehrávaní zo
všetkých zdrojov prehrávania na optimálnu
úroveň: [ON], [OFF].
20SK
RB ENH (zosilnenie zadných basov)
Režim zosilnenia zadných basov zlepšuje basový
zvuk použitím nízkopriepustného filtra na zadné
reproduktory. Táto funkcia umožňuje, aby zadné
reproduktory pracovali ako hlbokotónový
reproduktor, ak žiadny nie je pripojený.
(Dostupné iba pri nastavení funkcie [SW DIREC]
na možnosť [OFF].)
RBE MODE (režim zosilnenia zadných basov)
Slúži na výber režimu zosilnenia zadných basov:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber sklonu nízkopriepustného filtra:
[1], [2], [3].
SW DIREC (priame pripojenie hlbokotónového
reproduktora)
Hlbokotónový reproduktor môžete použiť bez
výkonového zosilňovača, keď je pripojený
ku káblu zadného reproduktora.
(Dostupné iba pri nastavení funkcie [RBE MODE]
na možnosť [OFF].)
Pripojte 4- až 8-ohmový hlbokotónový
reproduktor k niektorému z káblov zadných
reproduktorov. Reproduktor nepripájajte
k inému káblu zadných reproduktorov.
SW MODE (režim hlbokotónového reproduktora)
Slúži na výber režimu hlbokotónového
reproduktora: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fáza hlbokotónového reproduktora)
Slúži na výber fázy hlbokotónového
reproduktora: [NORM], [REV].
SW POS* (poloha hlbokotónového reproduktora)
Slúži na výber polohy hlbokotónového
reproduktora: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber sklonu nízkopriepustného filtra:
[1], [2], [3].
S.WOOFER (hlbokotónový reproduktor)
SW LEVEL (úroveň hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na nastavenie úrovne hlbokotónového
reproduktora:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Najnižšie zobrazené nastavenie je [ATT].)
SW PHASE (fáza hlbokotónového reproduktora)
Slúži na výber fázy hlbokotónového
reproduktora: [NORM], [REV].
SW POS* (poloha hlbokotónového reproduktora)
Slúži na výber polohy hlbokotónového
reproduktora: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Slúži na výber sklonu nízkopriepustného filtra:
[1], [2], [3].
Nastavenie pripojenia BT
(BLUETOOTH)
PAIRING (s. 8)
PHONEBOOK (s. 15)
HPF (vysokopriepustný filter)
HPF FREQ (frekvencia vysokopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie predného alebo
zadného reproduktora: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (sklon vysokopriepustného filtra)
Slúži na výber sklonu vysokopriepustného
filtra (HPF) (účinný iba pri nastavení položky
[HPF FREQ] inom ako [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (úroveň hlasitosti vstupu AUX)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného prídavného zariadenia:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu prispôsobovať
úroveň hlasitosti medzi jednotlivými zdrojmi.
BTA VOL (úroveň hlasitosti zvuku zo zariadenia
BLUETOOTH)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného zariadenia BLUETOOTH:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu prispôsobovať
úroveň hlasitosti medzi jednotlivými zdrojmi.
* Nezobrazuje sa, ak je položka [SET F/R POS]
nastavená na hodnotu [OFF].
Nastavenie DISPLAY
DEMO (ukážka)
Aktivuje ukážku: [ON], [OFF].
DIMMER
Slúži na zmenu jasu displeja.
AT (automaticky)
Automaticky stlmí displej, keď rozsvietite svetlá.
(K dispozícii, iba keď je pripojený riadiaci kábel
osvetlenia.)
ON
Slúži na stlmenie displeja.
OFF
Deaktivuje stlmenie displeja.
REDIAL (s. 16)
RECENT CALL (s. 16)
VOICE DIAL (s. 16)
DIAL NUMBER (s. 16)
RINGTONE
Vyberie vyzváňanie tejto jednotky alebo
pripojeného mobilného telefónu:
[1] (táto jednotka), [2] (mobilný telefón).
AUTO ANS (automatická odpoveď)
Nastaví túto jednotku tak, aby automaticky
odpovedala na prichádzajúci hovor:
[OFF], [1] (o 3 sekundy), [2] (o 10 sekúnd).
AUTO PAIRING
Automaticky spustí párovanie cez BLUETOOTH,
keď sa cez USB pripojí zariadenie so systémom
iOS verzie 5.0 alebo novšej: [ON], [OFF].
BT SIGNL (signál BLUETOOTH) (s. 8)
Zapína funkciu BLUETOOTH: [ON], [OFF].
BT INIT (inicializácia BLUETOOTH)
Inicializuje všetky nastavenia spojené s funkciou
BLUETOOTH (informácie o párovaní, číslo
predvoľby, informácie o zariadení ap.).
Pri likvidácii jednotky inicializujte všetky
nastavenia.
(Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)
Nastavenie APP REM
(funkcia App Remote)
Slúži na nasadenie a ukončenie funkcie
App Remote (pripojenie).
ILLUM (osvetlenie)
Slúži na zmenu farby osvetlenia: [1], [2].
AUTO SCR (automatické posúvanie)
Slúži na automatické posúvanie dlhých položiek:
[ON], [OFF].
21SK
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
 Ak bol čln ukotvený na priamom slnečnom svetle,
najskôr nechajte jednotku vychladnúť.
 Nenechávajte predný panel ani zvukové
zariadenia vnútri člna, inak môže dôjsť k poruche
v dôsledku vysokej teploty spôsobenej priamym
slnečným svetlom.
 Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
 znakov, ktoré možno zobraziť v názve priečinka
alebo súboru: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
 Ak disk s viacerými reláciami začína reláciou
CD-DA, rozpozná sa ako disk CD-DA a ďalšie
relácie sa neprehrajú.
 Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrať:
 disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
 disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou
nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
 nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo
formáte hudobných diskov CD alebo vo formáte
MP3 v súlade s normou ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo alebo s viacerými reláciami.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vnútri jednotky kondenzuje vlhkosť, vyberte
disk a počkajte približne hodinu, kým sa nevysuší.
V opačnom prípade jednotka nebude fungovať
správne.
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Poradie prehrávania súborov MP3/
WMA
MP3/WMA
Priečinok (album)
Súbor MP3/WMA
(skladba)
Na jednotku ani na disky nešpliechajte kvapaliny.
Poznámky k diskom
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v člne
ukotvenom na priamom slnečnom svetle.
 Pred prehrávaním utrite disky
pomocou čistiacej tkaniny,
postupujte pritom od stredu
k okrajom. Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo ani komerčné čistiace
prostriedky.
 Táto jednotka je navrhnutá na
prehrávanie diskov, ktoré
spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné disky
kódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD), a preto ich jednotka
možno nebude vedieť prehrať.
 Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrať:
 Disky, na ktorých sú prilepené etikety, nálepky
alebo lepiaca páska či papier. Mohlo by dôjsť
k poruche alebo k poškodeniu disku.
 Disky neštandardných tvarov (napríklad srdce,
štvorec, hviezda). Pri pokuse o prehrávanie by
sa jednotka mohla poškodiť.
 Disky s priemerom 8 cm (3 1/4 palca).
Poznámky o diskoch CD-R/CD-RW
 Maximálny počet: (len disky CD-R/CD-RW)
 priečinkov (albumov): 150 (vrátane koreňového
priečinka)
 súborov (skladieb) a priečinkov: 300 (môže byť
menej ako 300, ak názvy priečinkov alebo
súborov obsahujú veľa znakov)
22SK
O zariadení iPod
 Pripojiť môžete nasledujúce modely zariadenia
iPod. Skôr než začnete zariadenia iPod používať,
aktualizujte ich softvér na najnovšiu verziu.
Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod
Kompatibilný model
USB
iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5. generácie)

iPod touch (4. generácie)

iPod touch (3. generácie)

iPod touch (2. generácie)

iPod classic

iPod nano (7. generácie)

iPod nano (6. generácie)

Kompatibilný model
USB
iPod nano (5. generácie)

iPod nano (4. generácie)

iPod nano (3. generácie)

 Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vyvinuté špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod
alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Upozorňujeme, že
používanie tohto príslušenstva so zariadením
iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
O funkcii BLUETOOTH
Čo je technológia BLUETOOTH?
 Bezdrôtová technológia BLUETOOTH je
bezdrôtová technológia krátkeho dosahu, ktorá
umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu
medzi digitálnymi zariadeniami, napríklad medzi
mobilným telefónom a slúchadlami. Funguje
v rozsahu približne 10 m. Bežne sa pomocou nej
spájajú dve zariadenia, ale niektoré zariadenia
možno spojiť naraz aj s viacerými zariadeniami.
 Na pripojenie nepotrebujete kábel ani nemusíte
umiestniť zariadenia oproti sebe ako v prípade
infračervenej technológie, pretože BLUETOOTH
je bezdrôtová technológia. Takéto zariadenie
môžete používať napríklad v taške alebo vrecku.
 Technológia BLUETOOTH je medzinárodný
štandard, ktorý podporujú a využívajú milióny
rôznych spoločností po celom svete.
Komunikácia cez BLUETOOTH
 Bezdrôtová technológia BLUETOOTH funguje
v rozsahu približne 10 metrov.
Maximálny komunikačný rozsah sa môže líšiť
v závislosti od prekážok (osôb, kovových
predmetov, stien ap.) alebo elektromagnetického
prostredia.
 Citlivosť komunikácie cez BLUETOOTH môžu
ovplyvniť nasledujúce podmienky.
 Medzi jednotkou a zariadením BLUETOOTH
sa nachádza prekážka, napríklad osoba,
kovový predmet alebo stena.
 V blízkosti jednotky sa používa zariadenie
využívajúce frekvenciu 2,4 GHz, napríklad
zariadenie v bezdrôtovej sieti LAN, bezdrôtový
telefón alebo mikrovlnná rúra.
 Keďže zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová sieť
LAN (IEEE802.11b/g) využívajú rovnakú frekvenciu,
môže dôjsť k mikrovlnnému rušeniu
a následnému zníženiu rýchlosti komunikácie,
šumu alebo neplatnému pripojeniu v prípade,
keď sa jednotka používa v blízkosti zariadenia
bezdrôtovej siete LAN. V takom prípade
postupujte nasledujúcim spôsobom.
 Túto jednotku používajte aspoň 10 metrov
od zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
 Ak sa táto jednotka používa vo vzdialenosti
menšej ako 10 metrov od zariadenia
bezdrôtovej siete LAN, vypnite zariadenie
bezdrôtovej siete LAN.
 Nainštalujte jednotku a zariadenie BLUETOOTH
čo najbližšie k sebe.
 Mikrovlny vyžarované zariadením BLUETOOTH
môžu mať vplyv na fungovanie elektronických
zdravotníckych zariadení. V nasledujúcich
umiestneniach vypnite túto jednotku a ďalšie
zariadenia BLUETOOTH, pretože môžu spôsobiť
nehodu:
 na miestach, kde sa vyskytujú horľavé plyny,
v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo na
čerpacích staniciach,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
 Táto jednotka podporuje funkcie zabezpečenia,
ktoré vyhovujú štandardu BLUETOOTH na
poskytnutie bezpečného pripojenia pri použití
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH, ale
v závislosti od nastavenia nemusí byť
zabezpečenie dostatočné. Pri komunikácii
pomocou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
buďte opatrní.
 Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik
informácií počas komunikácie cez BLUETOOTH.
 Pripojenie ku všetkým zariadeniam BLUETOOTH
nemožno zaručiť.
 Zariadenie obsahujúce funkciu BLUETOOTH
musí spĺňať štandard BLUETOOTH stanovený
spoločnosťou BLUETOOTH SIG a musí byť
overené.
 Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje štandardu
BLUETOOTH uvedenému vyššie, v závislosti
od vlastností alebo špecifikácií zariadenia sa
niektoré zariadenia nemusia dať pripojiť alebo
nemusia fungovať správne.
 Počas telefonovania bez pomoci rúk môže
v závislosti od zariadenia alebo od prostredia
komunikácie dôjsť k šumu.
 Podľa toho, aké zariadenie chcete pripojiť, môže
nadviazanie komunikácie chvíľu trvať.
Iné
 Používanie zariadenia BLUETOOTH v mobilných
telefónoch nemusí vždy fungovať. Závisí to od
podmienok rozhlasových vĺn a miesta, kde sa
vybavenie používa.
 Ak máte po použití zariadenia BLUETOOTH
nepríjemné pocity, ihneď toto zariadenie
prestaňte používať. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
23SK
Údržba
Technické údaje
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom ovládači
Tuner
Keď batéria začne slabnúť, dosah diaľkového
ovládača sa skracuje. Vymeňte batériu za novú
lítiovú batériu CR2025. Používanie iných batérií
môže predstavovať riziko vzniku požiaru alebo
výbuchu.
Strana s označením + smeruje nahor
Poznámky o lítiovej batérii
 Lítiovú batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
Po prehltnutí batérie ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc.
 Batériu utrite suchou handričkou, aby sa zaručil
dobrý kontakt.
 Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu.
 Batériu neuchopujte kovovou pinzetou, inak môže
nastať skrat.
VAROVANIE
Pri nesprávnej manipulácii môže batéria
vybuchnúť.
Batériu nenabíjajte, nerozoberajte ani
nelikvidujte v ohni.
FM
Ladiaci rozsah:
87,5 – 108,0 MHz (s krokom 50 kHz)
87,5 – 108,0 MHz (s krokom 100 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (s krokom 200 kHz)
Konektor antény:
Konektor externej antény
Medzifrekvencia: 25 kHz
Použiteľná citlivosť: 8 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Pomer signálu a šumu: 80 dB (stereo)
Oddelenie: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčná charakteristika: 20 – 15 000 Hz
AM
Ladiaci rozsah:
531 – 1 602 kHz (s krokom 9 kHz)
530 – 1 710 kHz (s krokom 10 kHz)
Krok ladenia pásma AM:
9 kHz/10 kHz (prepínateľné)
Konektor antény:
Konektor externej antény
Medzifrekvencia:
9 124,5 kHz alebo 9 115,5 kHz/4,5 kHz
(s krokom 9 kHz)
9 115 kHz alebo 9 125 kHz/5 kHz
(s krokom 10 kHz)
Citlivosť: 26 μV
Čistenie konektorov
Prehrávač diskov CD
Jednotka nemusí fungovať správne, ak konektory
medzi jednotkou a predným panelom nie sú čisté.
S cieľom predísť tomuto problému odpojte predný
panel (s. 7) a vatovou tyčinkou vyčistite konektory.
Nepoužívajte nadmernú silu. V opačnom prípade
môže dôjsť k poškodeniu konektorov.
Pomer signálu a šumu: 120 dB
Frekvenčná charakteristika: 10 – 20 000 Hz
Kolísanie: pod hranicou merateľnosti
Zodpovedajúci kodek: MP3 (.mp3) a WMA (.wma)
Prehrávač USB
Rozhranie: USB (vysokorýchlostné)
Maximálny prúd: 1 A (predný), 2,1 A (zadný)
Maximálny počet rozpoznateľných skladieb: 10,000
Zodpovedajúci kodek:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) a WAV (.wav)
Bezdrôtová komunikácia
Poznámky
 Z bezpečnostných dôvodov pred čistením konektorov
vypnite zapaľovanie a vyberte kľúč zo zapaľovania.
 Nikdy sa nedotýkajte konektorov priamo prstami ani
žiadnym kovovým zariadením.
24SK
Komunikačný systém:
BLUETOOTH štandardnej verzie 3.1
Výstup:
Štandardné zariadenie BLUETOOTH, energetická
trieda 2 (max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný rozsah:
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie: FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Autorské práva
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých
faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný
systém, softvérová aplikácia a pod.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Vyžadujú sa tuner SiriusXM Vehicle Tuner
a predplatné (predávajú sa samostatne).
www.siriusxm.com
Sirius, XM a všetky súvisiace označenia a logá
sú ochrannými známkami spoločnosti Sirius XM
Radio Inc. Všetky práva vyhradené.
Výkonový zosilňovač
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovaným
ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation
takéto známky používa na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy
patria príslušným vlastníkom.
Výstup: výstup z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 ohmov
Maximálny výstupný výkon: 55 W × 4
(pri 4 ohmoch)
Všeobecné
Výstupy:
Konektor zvukových výstupov (predný, zadný,
hlbokotónový reproduktor)
Konektor elektrickej antény/ovládania
výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor pre SiriusXM (iba v USA
a Kanade)
Vstupný konektor diaľkového ovládača
Vstupný konektor antény
Vstupný konektor MIC
Vstupný konektor AUX (stereofónny
minikonektor)
Port USB: predný, zadný
Požiadavky na napájanie:
12 V batéria do člna s jednosmerným prúdom
(záporné uzemnenie)
Rozmery:
približne 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/h)
Montážne rozmery:
približne 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/h)
Hmotnosť: približne 1,2 kg
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Diaľkový ovládač (1): RM-X231
Mikrofón (1)
Súčiastky na inštaláciu a pripojenie (1 súprava)
Voliteľné príslušenstvo a vybavenie*:
Tuner SiriusXM Vehicle Tuner: SXV100
Lodný diaľkový ovládač: RM-X11M
* Príslušenstvo ani vybavenie iné než lodný diaľkový
ovládač RM-X11M nie je vodotesné. Nevystavujte
ich preto vode.
Váš predajca nemusí ponúkať niektoré položky
z vyššie uvedeného príslušenstva. Podrobné
informácie si vyžiadajte od predajcu.
Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti
je používanie alebo distribúcia takejto technológie
oddelene od tohto produktu zakázaná.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
App Store je servisná známka spoločnosti
Apple Inc.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Pandora, logo Pandora a obchodný dizajn (trade
dress) Pandora sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Pandora Media, Inc., ktoré sa používajú na základe
povolenia.
Google, Google Play a Android sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
Registrovaná ochranná známka BlackBerry®
je vlastníctvom spoločnosti Research In Motion
Limited a je registrovaná a/alebo používaná v USA
a ďalších krajinách sveta. Používa sa na základe
licencie od spoločnosti Research In Motion Limited.
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
25SK
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže
vyriešiť problémy, s ktorými sa môžete stretnúť
pri používaní jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom
uvedeným nižšie, skontrolujte pripojenie
a prevádzkové postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky
a vytiahnutí jednotky z palubnej dosky nájdete
v návode o inštalácii a pripojení dodanom s touto
jednotkou.
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom kryte.
Všeobecné
Jednotka nie je napájaná elektrickým prúdom.
 Ak sa jednotka vypne a zmizne zobrazenie na
displeji, jednotka sa nedá ovládať pomocou
diaľkového ovládača.
 Zapnite jednotku.
Žiadny zvuk.
 Poloha ovládača [FADER] nie je nastavená pre
2-reproduktorový systém.
Nepočuť pípanie.
 Je pripojený voliteľný výkonový
zosilňovač, zabudovaný zosilňovač nepoužívate.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Kábel napájania alebo batéria sú odpojené alebo
nie sú pripojené správne.
Uložené stanice a správny čas sú vymazané.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa tvorí šum.
 Káble sa presne nezhodujú s konektorom
napájania príslušenstva v člne.
Počas prehrávania alebo príjmu sa spustí režim
ukážky.
 Ak sa pri nastavení položky [DEMO-ON] počas
5 minút nevykoná žiadna operácia, spustí sa
režim ukážky.
 Nastavte položku [DEMO-OFF] (s. 21).
Zobrazenie zmizne z okna displeja alebo sa
v ňom neobjaví.
 Stlmenie svetla je nastavené na hodnotu
[DIM-ON] (s. 21).
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte
tlačidlo OFF.
 Podržte stlačené tlačidlo OFF na jednotke,
kým sa na displeji neobjaví zobrazenie.
 Konektory sú znečistené (s. 24).
26SK
Tlačidlá na ovládanie nefungujú.
Disk sa nevysunie.
 Ak chcete jednotku resetovať, na dlhšie
ako 2 sekundy stlačte tlačidlá PTY/CAT
a
(späť)/MODE.
Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z dôvodu bezpečnosti neobnovujte nastavenia
jednotky počas šoférovania.
Rozhlasový príjem
Nedá sa prijímať signál staníc.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Pripojenie nie je správne.
 Ak je v zadnom/bočnom skle člna zabudovaná
rozhlasová anténa, pripojte kábel REM OUT
(modro-biely pásikavý) alebo kábel napájania
príslušenstva (červený) k napájaciemu káblu
zosilňovača antény v člne.
 Skontrolujte pripojenie antény v člne.
 Ak sa anténa auta neroztiahne, skontrolujte
pripojenie riadiaceho kábla elektrickej antény.
 Nastavenie kroku ladenia sa vymazalo.
 Znova nastavte krok ladenia (s. 7).
Ladenie predvolieb nie je možné.
 Vysielací signál je príliš slabý.
RDS
Položka PTY zobrazuje [- - - - - - - -].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Údaje RDS neboli prijaté.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Prehrávanie diskov CD
Disk sa neprehráva.
 Chybný alebo znečistený disk.
 Disk CD-R/CD-RW nie je určený na zvukové
použitie (s. 22).
Súbory MP3/WMA sa nedajú prehrať.
 Disk je nekompatibilný s formátom a verziou
MP3/WMA. Podrobné informácie o prehrateľných
diskoch a formátoch nájdete na lokalite
zákazníckej podpory.
Prehranie súborov MP3/WMA trvá dlhšie než
prehranie iných súborov.
 Spustenie prehrávania trvá dlhšie pri
nasledujúcich diskoch:
 disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
 disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
 disk, na ktorý možno pridávať údaje.
Zvuk je trhaný.
 Chybný alebo znečistený disk.
Prehrávanie s funkciou USB
Položky sa nedajú prehrávať cez rozbočovač USB.
 Táto jednotka nedokáže rozpoznať zariadenia
USB cez rozbočovač USB.
Prehrávanie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje súbory so zložitou
stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 Zvuk môže byť prerušovaný pri vysokej bitovej
rýchlosti viac ako 320 kb/s.
Nedá sa pripojiť k aplikácii Pandora®.
 V mobilnom zariadení zatvorte aplikáciu
Pandora® a potom ju znova spustite.
Názov aplikácie sa nezhoduje so skutočnou
aplikáciou v aplikácii App Remote.
 Aplikáciu spustite znova z aplikácie App Remote.
Funkcia NFC
Pripojenie jedným dotykom (NFC) nie je možné.
 Ak smartfón nereaguje na dotyk:
 Skontrolujte, či je funkcia NFC smartfónu
zapnutá.
 Premiestnite časť smartfónu so značkou N
bližšie k časti tejto jednotky so značkou N.
 Ak sa smartfón nachádza v puzdre, vyberte ho.
 Citlivosť prijímača funkcie NFC závisí od
zariadenia.
Ak pripojenie jedným dotykom so smartfónom
niekoľkokrát zlyhá, vytvorte pripojenie
BLUETOOTH manuálne.
Funkcia BLUETOOTH
Pripojené zariadenie nedokáže zistiť túto
jednotku.
 Pred spárovaním nastavte túto jednotku do
pohotovostného režimu párovania.
 Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH túto
jednotku nemožno detegovať v inom zariadení.
 Odpojte aktuálne pripojenie a vyhľadajte túto
jednotku v inom zariadení.
 Po spárovaní zariadenia zapnite výstup signálu
BLUETOOTH (s. 8).
Pripojenie nie je možné.
 Pripojenie je ovládané z jednej strany
(tejto jednotky alebo zariadenia BLUETOOTH),
nie oboch.
 Pripojte sa k tejto jednotke zo zariadenia
BLUETOOTH alebo naopak.
Názov zisteného zariadenia sa nezobrazí.
 V závislosti od stavu druhého zariadenia nemusí
byť možné získať názov.
Nepočuť zvonenie.
 Počas príjmu hovoru nastavte hlasitosť otáčaním
ovládacieho voliča.
 V závislosti od pripojeného zariadenia sa
zvonenie nemusí odoslať správne.
 Nastavte položku [RINGTONE] na hodnotu [1]
(s. 21).
 Predné reproduktory nie sú pripojené k jednotke.
 Pripojte predné reproduktory k jednotke.
Zvonenie sa reprodukuje len z predných
reproduktorov.
Hlas hovoriaceho nepočuť.
 Predné reproduktory nie sú pripojené k jednotke.
 Pripojte predné reproduktory k jednotke.
Hlas hovoriaceho sa reprodukuje len
z predných reproduktorov.
Partner hovoru tvrdí, že hlasitosť je príliš nízka
alebo vysoká.
 Adekvátne nastavte hlasitosť pomocou
nastavenia zosilnenia pre mikrofón (s. 17).
V telefonických konverzáciách počuť ozvenu
alebo hluk.
 Znížte hlasitosť.
 Nastavte režim EC/NC na hodnotu [EC/NC-1]
alebo [EC/NC-2] (s. 17).
 Ak je okolitý hluk (iný než zvuk telefonického
hovoru) hlasný, pokúste sa tento hluk znížiť.
Príklad: Ak je cez otvorené okno počuť hlasný
hluk a pod., okno zatvorte. Ak je hlasná
klimatizácia, pustite ju slabšie.
Telefón nie je pripojený.
 Keď sa prehráva zvuk zo zariadenia BLUETOOTH,
telefón sa nepripojí, ani keď stlačíte tlačidlo CALL.
 Pripojte sa z telefónu.
Kvalita zvuku telefónu je slabá.
 Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok
príjmu mobilného telefónu.
 Premiestnite čln na miesto, kde môžete zlepšiť
príjem slabého signálu mobilného telefónu.
Hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia je
nízka (vysoká).
 Úroveň hlasitosti sa bude líšiť v závislosti od
zvukového zariadenia.
 Nastavte hlasitosť pripojeného zvukového
zariadenia alebo tejto jednotky.
Zvuk je počas prehrávania zo zvukového
zariadenia BLUETOOTH trhaný.
 Znížte vzdialenosť medzi jednotkou a zvukovým
zariadením BLUETOOTH.
 Ak je zvukové zariadenie BLUETOOTH uložené
v puzdre, ktoré ruší signál, počas používania
vyberte zvukové zariadenie z puzdra.
27SK
 V blízkosti sa používa niekoľko zariadení
BLUETOOTH alebo iných zariadení, ktoré vyžarujú
rádiové vlny.
 Vypnite ostatné zariadenia.
 Zvýšte vzdialenosť od ostatných zariadení.
 Prehrávaný zvuk sa počas vytvárania pripojenia
medzi touto jednotkou a mobilným telefónom
na chvíľu zastaví. Nie je to porucha.
Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH
nemožno ovládať.
 Skontrolujte, či pripojené zvukové zariadenie
BLUETOOTH podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje
príslušné funkcie.
Hovor bol neúmyselne prijatý.
 Pripájajúci sa telefón je nastavený na
automatické prijímanie hovorov.
Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového
limitu.
 V závislosti od pripájajúceho sa zariadenia môže
byť časový limit párovania krátky.
 Pokúste sa dokončiť párovanie v rámci
časového limitu.
Funkciu BLUETOOTH nemožno používať.
 Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla
OFF dlhšie ako 2 sekundy a potom ju znova
zapnite.
Počas telefonovania bez pomoci rúk nevychádza
z reproduktorov člna žiadny zvuk.
 Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu,
nastavte mobilný telefón tak, aby prenášal zvuk
z reproduktorov člna.
Chybové zobrazenia a hlásenia
ERROR
 Disk je znečistený alebo otočený naopak.
 Disk vyčistite alebo ho vložte správne.
 Bol vložený prázdny disk.
 Pre nejaký problém sa disk nedá prehrať.
 Vložte iný disk.
 Zariadenie USB sa nerozpoznalo automaticky.
 Znova ho pripojte.
 Stlačením tlačidla  vyberte disk.
HUB NO SUPRT (rozbočovače nemajú podporu)
 Táto jednotka nepodporuje USB rozbočovače.
IPD STOP (zastavenie zariadenia iPod)
 Ak nie je nastavené opakované prehrávanie,
prehrávanie sa skončí dohraním poslednej
skladby v albume.
Hudobná aplikácia v zariadení iPod alebo iPhone
sa ukončí.
 Prehrávanie znova spustíte stlačením tlačidla
PAUSE.
NO DEV (žiadne zariadenie)
 Ako zdroj sa vyberie [USB] bez pripojeného
zariadenia USB. Počas prehrávania sa odpojilo
zariadenie USB alebo kábel USB.
 Musíte pripojiť zariadenie USB a kábel USB.
NO MUSIC
 Disk alebo zariadenie USB neobsahujú hudobný
súbor.
 Vložte hudobný disk CD.
 Pripojte zariadenie USB, ktoré obsahuje
hudobný súbor.
Nedá sa pripojiť k aplikácii Pandora®.
 Zatvorte aplikáciu Pandora® v mobilnom
zariadení a potom ju spustite znova.
OVERLOAD
 Zariadenie USB je preťažené.
 Odpojte zariadenie USB a potom stlačením
tlačidla SRC zmeňte zdroj.
 V zariadení USB sa vyskytla chyba alebo je
pripojené nepodporované zariadenie.
Názov aplikácie sa nezhoduje so skutočnou
aplikáciou v aplikácii App Remote.
 Aplikáciu spustite znova z aplikácie App Remote.
PUSH EJT (vysunutie stlačením)
 Disk sa nedá vysunúť.
 Stlačte tlačidlo  (vysunutie).
Keď je spustená aplikácia App Remote cez
BLUETOOTH, zobrazenie sa automaticky prepne
na možnosť [BT AUDIO].
 Aplikácia App Remote alebo funkcia BLUETOOTH
zlyhala.
 Spustite aplikáciu znova.
READ
 Jednotka číta všetky informácie o skladbe
a albume na disku.
 Počkajte, kým skončí čítanie informácií
a prehrávanie sa spustí automaticky.
V závislosti od štruktúry disku to môže trvať
dlhšie než minútu.
USB NO SUPRT (USB nemá podporu)
 Pripojené USB zariadenie nemá podporu.
 Podrobné informácie o kompatibilite
zariadenia USB nájdete na lokalite zákazníckej
podpory.
28SK
[
] alebo [
]
 Pri posune dozadu alebo rýchlom posune
dopredu ste dosiahli začiatok alebo koniec disku,
takže ďalej sa už nedá ísť.
[ ]
 Znak sa nedá zobraziť.
Pre funkciu BLUETOOTH:
Používanie aplikácie App Remote:
APP -------- (aplikácia)
 Nie je vytvorené pripojenie s aplikáciou.
 Znova sa pripojte k zariadeniu iPhone.
APP DISCNCT (aplikácia je odpojená)
 Nie je vytvorené pripojenie k aplikácii
App Remote.
 Pripojte sa k aplikácii App Remote (s. 18).
BT BUSY (funkcia BLUETOOTH je zaneprázdnená)
 Z jednotky sa nedá otvoriť telefónny zoznam
ani história hovorov v mobilnom telefóne.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
APP MENU (ponuka aplikácií)
 Tlačidlo sa nedá použiť, kým je v iPhone alebo
telefóne s Androidom otvorená ponuka.
 Zatvorte ponuku v iPhone alebo telefóne
s Androidom.
ERROR
 Inicializácia BT zlyhala.
 Telefónny zoznam sa nedá použiť.
 Obsah telefónneho zoznamu sa počas
používania mobilného telefónu zmenil.
 Znova otvorte telefónny zoznam v mobilnom
telefóne.
APP NO DEV (žiadne zariadenie s aplikáciou)
 Zariadenie s nainštalovanou aplikáciou nie je
pripojené.
 Pripojte zariadenie a potom sa pripojte
k zariadeniu iPhone.
MEM FAILURE (zlyhanie pamäte)
 Uloženie kontaktu ako predvoľby v jednotke
zlyhalo.
 Uistite sa, že číslo, ktoré sa chystáte uložiť,
je správne (s. 16).
MEMORY BUSY
 Jednotka ukladá dáta.
 Počkajte, kým sa neskončí ukladanie dát.
NO DEV (žiadne zariadenie)
 Zvukový zdroj BLUETOOTH sa vyberie bez
pripojeného zvukového zariadenia BLUETOOTH.
Zvukové zariadenie BLUETOOTH sa počas hovoru
odpojilo.
 Musíte pripojiť zvukové zariadenie
BLUETOOTH.
 Telefónny zdroj BLUETOOTH je vybraný bez
pripojeného mobilného telefónu. Mobilný telefón
sa počas hovoru odpojil.
 Musíte pripojiť mobilný telefón.
P EMPTY (prázdne číslo predvoľby)
 Predvoľba je prázdna.
UNKNOWN
 Pri prezeraní telefónneho zoznamu alebo
histórie hovorov sa nedá zobraziť meno alebo
telefónne číslo.
APP SOUND (zvuk aplikácií)
 Tlačidlo sa nedá použiť, kým je v iPhone alebo
telefóne s Androidom otvorená zvuková ponuka.
 Zatvorte zvukovú ponuku v iPhone alebo
telefóne s Androidom.
OPEN APP (otvorená aplikácia)
 Aplikácia App Remote nie je spustená.
 Spustite aplikáciu zariadenia iPhone.
Používanie aplikácie Pandora®:
CANNOT SKIP
 Pandora® nepovoľuje preskakovanie skladieb.
 Počkajte na skončenie reklamy.
 Pandora® obmedzuje počet povolených
skladieb, ktoré možno v ich službe vynechať.
Počkajte, kým začne ďalšia skladba, alebo
vyberte inú stanicu v zozname.
ERROR
 Odozva so symbolmi palca zlyhala.
 Skúste znova použiť symbol palca nahor
alebo nadol.
 Označenie záložkou zlyhalo.
 Skúste záložku použiť znova.
NO STATION
 V konte Pandora® nemáte žiadnu stanicu.
 Vytvorte stanicu v mobilnom zariadení.
WITHHELD
 Volajúci skryl telefónne číslo.
29SK
NOT ALLOWED
 Odozva so symbolmi palca nie je povolená.
 Počkajte na skončenie reklamy.
 Niektoré funkcie, napríklad zdieľanie stanice,
nedovoľujú poskytnúť odozvu. Počkajte, kým
začne ďalšia skladba, alebo vyberte inú stanicu
v zozname.
 Záložka nie je povolená.
 Počkajte na skončenie reklamy.
 Vyberte inú skladbu alebo stanicu a skúste
to znova.
OPEN APP (otvorená aplikácia)
Pri pripájaní cez port USB.
 Pandora® sa nespustí.
 Spustite aplikáciu Pandora® v iPhone.
OPEN APP (otvorená aplikácia), PRESS PAUSE
Pri pripájaní cez funkciu BLUETOOTH.
 Pandora® sa nespustí.
 Spustite aplikáciu Pandora® v mobilnom
zariadení a stlačte tlačidlo PAUSE.
PAN NO SUPRT (Pandora® nemá podporu)
 Pripojené zariadenie nemá podporu.
 Podrobné informácie o kompatibilných
zariadeniach nájdete na lokalite zákazníckej
podpory.
PAN RESTRICT (Pandora® – licenčné obmedzenie)
 Pandora® nie je dostupná mimo vašej krajiny.
PLEASE LOGIN, PANDORA APP (aplikácia
Pandora®)
 Nie ste prihlásení v konte Pandora®.
 Odpojte zariadenie, prihláste sa v konte
Pandora® a potom zariadenie znova pripojte.
--:- Pripojenie k sieti je nestabilné alebo sa stratilo.
 Znova sa pripojte k sieti cez zariadenie.
 Počkajte na nadviazanie pripojenia k sieti.
Používanie aplikácie SiriusXM:
CH LOCKED (kanál je zamknutý)
 Zvolený kanál je zamknutý cez funkciu
rodičovskej kontroly. Odomknete ho zadaním
prístupového kódu.
CH UNAVAIL (kanál je nedostupný)
 Vybratý kanál je nedostupný.
 Aktívny kanál sa stal nedostupným.
CHAN UNSUB (nepredplatený kanál)
 Odber vybraného kanála nie je predplatený.
 Predplatné aktívneho kanála bolo ukončené.
30SK
CHK ANT (skontrolujte anténu)
 Anténa sa nepoužíva správne.
 Uistite sa, že anténa je správne pripojená
a správne sa používa.
CHECK TUNER (skontrolujte tuner)
 Tuner SiriusXM Vehicle Tuner nefunguje správne.
 Odpojte tuner SiriusXM Vehicle Tuner a skúste
to znova.
MEM FAILURE (zlyhanie pamäte)
 Uloženie kanála ako predvoľby v jednotke zlyhalo.
 Uistite sa, že kanál, ktorý sa chystáte uložiť,
je správny.
SUBSCRIPTION UPDATED – ENTER TO CONTINUE
 Vaše predplatné sa aktualizovalo.
 Stlačte tlačidlo ENTER.
Ak tieto riešenia nepomôžu zlepšiť situáciu,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak prinesiete jednotku na opravu z dôvodu
problémov pri prehrávaní disku CD, prineste so
sebou aj disk, pri ktorom sa daný problém vyskytol.
Česky
Sony Corp. tímto prohlašuje, že MEX-M70BT
splňuje základní požadavky a další příslušná
ustanovení Směrnice 1999/5/CE.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede, Sony Corp. erklærer herved,
at følgende udstyr MEX-M70BT overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante krav
i Direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich dieser
MEX-M70BT in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti
Sony Corp. teatab käesolevaga, et MEX-M70BT on
kooskõlas oluliste ja vastavate direktiivi 1999/5/EÜ
nõuetega.
Üksikasjalikumaks infoks vaadake URL:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corp., declares that this MEX-M70BT is
in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
For details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente, Sony Corp. declara que
el MEX-M70BT cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables
o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte
el siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente, Sony Corp. déclare que l’appareil
MEX-M70BT est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes
de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire, veuillez
consultez l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Hrvatski
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je MEX-M70BT
u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corp. dichiara che questo
MEX-M70BT è conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il
seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Język polski
Niniejszym firma Sony Corp. deklaruje,
że urządzenie MEX-M70BT jest zgodne
z podstawowymi wymaganiami oraz
z odpowiednimi postanowieniami
Dyrektwy 1999/5/EC.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviski
Ar šo Sony Corp. paziņo, ka MEX-M70BT atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama šajā URL:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuviškai
Sony Corp. pareiškia, kad šis MEX-M70BT atitinka
esminius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus
ir kitas nuostatas.
Susipažinti visu atitikties deklaracijos turiniu
Jūs galite interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Magyarul
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a MEX-M70BT
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek
és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
További információkat a következő weboldalon
találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corp. ovim izjavljuje da je uređaj MEX-M70BT
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi: http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel
MEX-M70BT in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corp. vakuuttaa täten että MEX-M70BT
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Norsk
Herved erklærer Sony Corp. at dette MEX-M70BT
er i overensstemmelse med vesentlige krav og
andre relevante bestemmelser som fremgår av
direktiv 1999/5/EC.
Gå til denne URL-en for mer informasjon:
http://www.compliance.sony.de/
Härmed intygar Sony Corp. att denna MEX-M70BT
står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida: http://www.compliance.sony.de/
Türkçe
Português
A Sony Corp. declara que este MEX-M70BT está
conforme com os requisitos essenciais e outras
provisões da Directiva 1999/5/CE.
Para mais informações, por favor consulte
a seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
İşbu Belge ile Sony Corp. MEX-M70BT’in 1999/5/EC
Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili
maddeleri ile uyumlu olduğunu belgeler.
Detaylı bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini
ziyaret ediniz:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Slovensky
Sony Corp. potvrdzuje, že MEX-M70BT spĺňa
základné požiadavky a ostatné nariadenia
smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti získate na tejto webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corp. Δηλώνει ότι
MEX-M70BT συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και της λοιπές σχετικές διατάξεις
της οδηγίας 1999/5/EK.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony izjavlja, da je MEX-M70BT v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi zadevnimi
ukrepi Direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti glejte stran URL:
http://www.compliance.sony.de/
Български
С настоящото Sony Corp. декларира, че този
апарат MEX-M70BT отговаря на съществените
изисквания и останалите условия на директива
1999/5/EO.
Подробности могат да бъдат намерени на
следния URL:
http://www.compliance.sony.de/
Lokalita zákazníckej podpory
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať najnovšie
informácie o podpore týkajúce sa tohto produktu,
navštívte webovú lokalitu uvedenú nižšie:
http://esupport.sony.com
http://www.sony.com/caraudio
Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytnú nejaké
otázky alebo problémy, skúste postupovať takto:
1
V tomto návode na použitie si
prečítajte časť o riešení problémov.
2
Použite tieto kontaktné údaje (iba v USA):
Telefón
URL
http://www.sony.net/
©2014 Sony Corporation
1 800 222 7669
http://www.SONY.com
Download PDF