Sony | MEX-BT3000 | Sony MEX-BT3000 Prehrávač diskov CD do auta s rozhraním Bluetooth® Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-295-766-11(1)
1
1
3
Zariadenie namontujte len do prístrojovej dosky
automobilu, pretože sa jeho zadná strana počas
používania zohrieva.
 Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
 Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
 Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby
nedošlo ku skratu.
 K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
 Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné
uzemňovacie miesto.
 Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
 Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
 Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
4
×2
5

®
Bluetooth Audio
System
Upozornenia
2

Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Bluetooth® audio systém
Montáž/Zapojenia
Predný
reproduktor
Subwoofer
Zadný
reproduktor
Výkonový
zosilňovač
Zoznam častí
2A
 Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
 Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt 
nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
 Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
REAR / SUB
AUDIO OUT
B

Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po obidvoch
stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo
ich vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže
sa vysunúť.
REAR / SUB
AUDIO OUT
MEX-BT3000
Príklad zapojenia
Poznámky (-A)
 Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením
zosilňovača.
 Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International
Organization for Standardization), na jej
zapojenie použite dodávaný adaptér . Najskôr
zapojte konektor autoantény do adaptéra,
potom adaptér zasuňte do konektora
na zariadení.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
*3 Výstup AUDIO OUT je možné prepnúť na SUB
alebo REAR. Podrobnosti pozri v dodávanom
návode na použitie.
4
* Môže byť potrebný samostatný adaptér.
5
* Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm × 4
3
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
*2

*1
Od autoantény
REMOTE
IN*4
Poistka (10 A)

*5
Od konektora reproduktorov v automobile
Maximálny prúd 0,3 A
AMP REM
Modrý s bielym prúžkom
ATT
Svetlomodrý
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania” ďalej
v texte.
Konektor napájania príslušenstva v automobile
Konektor reproduktorov v automobile
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
5
Modrý
napájanie ovládania antény
8
Čierny
uzemnenie
2
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
Fialový
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
–
Reproduktor, predný, pravý
8
Sivý
4
+
Reproduktor, predný, ľavý
–
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Zelený
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
4 1
2

Výčnelkom smerom dovnútra.





5 1
Tlačidlo uvoľnenia
predného panela
Jazýčky
1
3
6A
2
B
Prístrojová doska
Protipožiarna
prepážka
1
5



Schéma zapojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie akýchkoľvek
iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free" súpravy pre
mobilný telefón
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla
 môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
 Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative
Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic
Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie elektrickej
výsuvnej antény (modrý) dodáva jednosmerné napätie +12 V.
 Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou v zadnom/
bočnom okne, je nutné napájací kábel antény (modrý) alebo napájací
kábel príslušenstva (červený) pripojiť k napájaciemu konektoru
anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
 Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez
spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný
nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
 Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
 Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
 Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu, ani
vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
 Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
 Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
 Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
 Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel
so záporným pólom (–) pripojený súčasne k pravému aj ľavému
reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo
vašom automobile.
 Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji sa
zobrazí hlásenie “FAILURE“ (Chyba). V takomto prípade skontrolujte
správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Bezpečnostné upozornenia
 Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie
neprekážalo vedeniu automobilu.
 Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
 Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
Pred montážou zariadenia zo zariadenia zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1
Vyberte predný ochranný kryt .
2
Vyberte konzolu .
Stlačte obidva okraje ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania príslušenstva sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo
vašom automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy
konektorov (obrázok nižšie). Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora
napájania príslušenstva. Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie
k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané
v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Príklad montáže
Konektor napájania príslušenstva
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
 Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
 Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte  správne
zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie
predného panela
Červený
Červený
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte a podržte
zatlačené tlačidlo . Stlačte tlačidlo
uvoľnenia predného panelu a potiahnite predný panel
smerom k vám.
Žltý
Žltý
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
Červený
spínaný zdroj napájania
Červený
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa
predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu
automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy
po vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte
 tak, aby sa vyplo zobrazenie
na displeji.
Výmena poistky
Žltý
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
Červený
Pri výmene poistky skontrolujte, či
hodnota jej prúdovej záťaže
zodpovedá odporúčanej hodnote.
Ak dôjde k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť napájania
a vymeňte ju za novú. Keď sa
poistka prepáli znovu, môže ísť
o poruchu vo vnútri zariadenia.
V takomto prípade sa obráťte
na najbližšieho predajcu Sony.
Žltý
Poistka (10 A)
Žltý
7
Červený
nepretržité napájanie
Červený
Žltý
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising