Sony | MEX-BT5000 | Sony MEX-BT5000 Návod na použitie

MEX-BT5000_SK.book Page 1 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
2-693-038-11 (1)
Bluetooth™
audio systém
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 20.
MEX-BT5000
© 2006 Sony Corporation
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Žiadny
MEX-BT5000_SK.book Page 31 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
2-693-040-11 (1)
Využívanie bezdrôtovej
Bluetooth™ technológie
Stručný prehľad pre BLUETOOTH funkcie
Tento návod popisuje bezdrôtovú BLUETOOTH technológiu a obsahuje
pokyny pre základné ovládanie tohto zariadenia. Podrobnosti sú uvedené
v dodávanom návode na použitie.
MEX-BT5000
© 2006 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BLUETOOTH technológia
Bezdrôtová BLUETOOTH technológia je
úzkopásmová bezdrôtová technológia, ktorá
umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu
medzi digitálnymi zariadeniami ako napr.
mobilný telefón a náhlavná súprava. Bezdrôtová
BLUETOOTH technológia je účinná v dosahu
cca 10 m. Prepojenie dvoch zariadení je
vzájomné, niektoré zariadenia je však možné
prepojiť s viacerými zariadeniami naraz.
Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel,
pretože BLUETOOTH technológia je bezdrôtová
technológia a ani nie je potrebné umiestniť
zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej
technológii. Zariadenia môžete napríklad
používať aj, keď sú v batohu alebo vo vrecku.
BLUETOOTH technológia je medzinárodný
štandard podporovaný a využívaný miliónmi
spoločností po celom svete.
Dostupné BLUETOOTH funkcie
alebo
HFP
OPP
A2DP
Dostupné BLUETOOTH funkcie (pokračovanie)
• Hlasitý (Handsfree) hovor z mobilného telefónu
v automobile (podpora pre odchádzajúce
aj prichádzajúce hovory) – HFP
• Prenos telefónneho zoznamu (Phonebook)
z mobilného telefónu – OPP
• Zvukový tok z mobilného telefónu alebo
prenosného audio zariadenia – A2DP
• Ovládanie základných funkcií prehrávania
cez autorádio – AVRCP
 BLUETOOTH profily
Profily sú štandardizáciou funkcií jednotlivých
špecifikácií BLUETOOTH zariadení.
Toto zariadenie podporuje nasledovné profily:
HFP (Hands-free Profile): Hovor cez telefón/
Ovládanie telefónu bez rúk (Handsfree).
OPP (Object Push Profile): Prenos dát
telefónneho zoznamu z mobilného telefónu
do tohto zariadenia.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Príjem audio dát vo vysokej kvalite.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
Ovládanie A/V zariadenia.
3 kroky k BLUETOOTH funkciám
1
2
c
1
2
Párovanie
Najskôr vzájomne zaregistrujte (“spárujte”)
BLUETOOTH zariadenie (mobilný telefón
atď.) a toto zariadenie. Po zavedení spárovania
nie je už potrebné dodatočné párovanie.
BLUETOOTH prepojenie
Ovládaním BLUETOOTH zariadenia
zaveďte BLUETOOTH prepojenie.
Ovládaním tohto zariadenia zaveďte
BLUETOOTH prepojenie, aby sa
sprístupnilo pripojené zariadenie.
3-A
c
c
3-B
3- Hovor cez mobilný telefón
Pomocou tohto zariadenia môžete volať
a prijímať hovory.
3- Počúvanie hudby
Môžete počúvať hudbu prehrávanú na
BLUETOOTH zariadení.
Prepojenie
V závislosti od pripájaného zariadenia sa môže
prepojenie zaviesť po spárovaní automaticky.
Krok 1 –  Párovanie (Vyhľadávanie z tohto zariadenia)
(Bluetooth)
Joystick
Ak vzájomne prepájate BLUETOOTH
zariadenia prvýkrát, je potrebná ich vzájomná
registrácia. Nazýva sa “párovanie”. Táto
registrácia (párovanie) je potrebná len prvýkrát,
pretože ďalšíkrát sa už toto zariadenie a ostatné
zariadenia rozpoznajú automaticky. (V závislosti
od zariadenia bude možno potrebné zadať kód
(heslo) pre každé pripojenie.)
Vyhľadávanie BLUETOOTH zariadení na
tomto zariadení
Najskôr skontrolujte, či je iné BLUETOOTH
zariadenie viditeľné pre hľadanie (odkryté).
1 Stlačte .
2 Zvoľte “Connectivity”  “Search”.
Spustí sa proces vyhľadávania pripojiteľných
zariadení, potom sa v zozname zobrazí zistený
názov zariadenia(ní). Ak sa názov zariadenia
nedá prijať, zobrazí sa “Unknown”.
3 Zvoľte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
Spustí sa párovanie.
4 Zadajte kód.
Pre toto zariadenie aj pripojené zariadenie
zadajte rovnaký kód. Kód môže byť
ľubovoľné číslo alebo číslo určené pripájaným
zariadením.
5 Stlačením Joysticka nastavenie
potvrďte.
Zobrazí sa “Connected” a prepojenie
je dokončené.
Krok 1 –  Párovanie (Vyhľadávanie z BLUETOOTH zariadenia)
(Bluetooth)
Joystick
Vyhľadávanie tohto zariadenia
na BLUETOOTH zariadení
Skontrolujte, či je “Visibility” v Menu Bluetooth
Settings nastavené na “Show”.
4 Nastavte pripojené zariadenie
1 Stlačte .
2 Zvoľte “Signal”  “ON”.
3 Zvoľte “Visibility”  “Show”.
6 Zadajte kód pripojeného zariadenia.
7 Stlačením Joysticka nastavenie
na vyhľadávanie.
5 Keď sa zobrazí “Allow Connection?”
na tomto zariadení, zvoľte “yes”.
potvrďte.
Krok 2 BLUETOOTH prepojenie
(Bluetooth)
Joystick
Zariadenia sa zaregistrujú ihneď po spárovaní
a prepojení s týmto zariadením. Môžete zvoliť
zaregistrované zariadenie a zaviesť s ním
prepojenie.
Zrušenie prepojenia
V kroku 4 zvoľte “Disconnect”  “yes”.
1 Stlačte .
2 Zvoľte “Connectivity”  “Handsfree
Počas BLUETOOTH prepojenia sa na displeji
tohto zariadenia zobrazuje nasledovný indikátor.
: Počas HFP prepojenia
: Počas A2DP prepojenia
Devices” alebo “Audio Devices”.
Zobrazí sa zoznam registrovaných zariadení.
3 Zvoľte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
4 Zvoľte “Connect”.
Zobrazí sa “Connected” a prepojenie je
dokončené.
Počas prepojenia sa zobrazuje “ ” alebo “ ”.
 Indikátory prepojenia
Krok 3 –  Hlasitý hovor
(Bluetooth)
(MENU)
(CALL)
Joystick
(OFF)
 Príjem hovorov
Pri prichádzajúcom hovore bude z reproduktora(ov)
v automobile zaznievať vyzváňanie.
1 Ak chcete hovor prijať, stlačte ,
 alebo .
Hovor sa začne.
Vstavaný mikrofón tohto zariadenia sníma
hlas.
Odmietnutie hovoru
1 Stlačte .
 Vytáčanie hovorov
1 Stlačte .
2 Zvoľte “Dial”.
3 Zadajte telefónne číslo pomocou
Joysticka alebo DO.
Pre zadanie “+” zatlačte a pridržte tlačidlo 0
na DO.
4 Stlačením Joysticka začnite hovor.
Volať je možné aj pomocou nasledovných ponúk
Menu CALL.
“Dialed Calls”/“Received Calls”/“Phonebook”/
“Preset Dial”
 Ukončenie hovorov
1 Stlačte .
Krok 3 –  Zvukový tok
(SOURCE)
Joystick
(6) (PAUSE)
 Počúvanie zvuku z audio
zariadenia
 Ovládanie audio zariadenia
prostredníctvom tohto zariadenia
Môžete počúvať zvuk z audio zariadenia cez toto
zariadenie, ak audio zariadenie podporuje profil
A2DP BLUETOOTH technológie.
Na tomto zariadení môžete vykonať nasledovné
operácie, ak audio zariadenie podporuje profil
AVRCP BLUETOOTH technológie. (Ovládanie
závisí od audio zariadenia.)
– Pre prepínanie skladieb stláčajte Joystick
doľava/doprava.
– Pre zrýchlený posuv v skladbe vzad/vpred
zatlačte a pridržte Joystick doľava/doprava.
– Pre pozastavenie stlačte  (PAUSE).
Iné než uvedené operácie je potrebné vykonávať
na audio zariadení.
1 Prepojte toto zariadenie s BLUETOOTH
2
3
4
5
audio zariadením.
Počas prepojenia sa zobrazuje “ ”.
Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
Stláčajte , kým sa nezobrazí
“Bluetooth AUDIO”.
Na audio zariadení spustite
prehrávanie.
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
Riešenie problémov
Toto zariadenie nenašlo pripojené
zariadenie.
Skontrolujte BLUETOOTH nastavenie na
pripojenom zariadení.
Pripojené zariadenie nenašlo toto
zariadenie.
• Nastavte “Signal” na “ON”.
• Nastavte “Visibility” na “Show”.
• Počas pripájania k inému BLUETOOTH
zariadeniu nie je možné toto zariadenie zistiť
z iného zariadenia. Odpojte aktuálne zapojenie
a vyhľadajte toto zariadenie z iného zariadenia.
Odpojené zariadenie je možné znova pripojiť
jeho zvolením zo zoznamu registrovaných
zariadení.
Párovanie nebolo v stanovenom limite
úspešné.
V závislosti od pripájaného zariadenia
môže byť časový limit na párovanie krátky.
Skúste dokončiť párovanie načas zadaním
jednociferného kódu.
Pripojenie nie je možné.
• V závislosti od iného zariadenia nemusí byť
vyhľadávanie z tohto zariadenia možné.
 Vyhľadajte toto zariadenie na inom
zariadení.
• V závislosti od stavu iného zariadenia nemusí
byť vyhľadávanie z tohto zariadenia možné.
 Vyhľadajte toto zariadenie na inom
zariadení.
• Skontrolujte postupy párovania v návode
na použitie iného zariadenia atď. a vykonajte
postup znova.
Niektoré funkcie nefungujú.
Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje
dané funkcie.
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_02-02_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 2 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto
zariadenie len na prístrojovú dosku
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Výstraha pri montáži do vozidla, ktoré
nemá pozíciu ACC na skrinke zapaľovania
(pre napájanie prídavného príslušenstva)
Po vypnutí zapaľovania vypnite zariadenie
zatlačením a pridržaním tlačidla (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazovanie na displeji.
Ak sa zobrazovanie na displeji nevypne,
môže dôjsť k vybitiu autobatérie.
Vyrobené v licencii
spoločnosti BBE Sound, Inc.
Proces BBE MP zlepšuje
digitálne komprimovaný zvuk (napr. MP3) tým,
že obnovuje a opravuje vyššie harmonické, ktoré
boli pri kompresii potlačené. Proces BBE MP
generuje zo zdrojového materiálu párne
harmonické, čím sa účinne obnovuje teplota,
detailnosť a odtieň zvuku.
R
Názov Bluetooth a logá sú vlastníctvom
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Corporation ich na akékoľvek účely
používa na základe licencie. Ostatné obchodné
značky a ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
SonicStage a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
“ATRAC” a
sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Typový štítok informujúci o prevádzkovom
napätí a pod. je umiestnený na spodnej strane
šasi.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Týmto spoločnosť Sony Corp. vyhlasuje, že
zariadenie MEX-BT5000 je v súlade so základnými
požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami
Smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
2
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_03-03_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 3 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Obsah
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bluetooth funkcie
Začíname
Pred použitím Bluetooth funkcií. . . . . . . . . . . 15
Menu operácií pre Bluetooth funkcie. . . . . 15
Konfigurácia Bluetooth nastavení . . . . . . . 15
Párovanie a prepojenie tohto zariadenia
s Bluetooth zariadením. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prepojenie s registrovanými zariadeniami . 16
Hlasitý hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vytáčanie hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Príjem hovorov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ukončenie hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Používanie telefónneho zoznamu
(Phonebook) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Používanie predvolených čísiel
(Preset Dial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zvukový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Počúvanie zvuku z audio zariadenia . . . . . 18
Ovládanie audio zariadenia prostredníctvom
tohto zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ďalšie nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavenie Handsfree zariadenia . . . . . . . . 19
Zrušenie registrácie pripojeného zariadenia. . . 19
Funkcia automatického prepojenia . . . . . . 19
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 7
Vloženie disku do zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . 7
Vysunutie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Audio funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bluetooth funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rádio:
Ďalšie funkcie
Uloženie staníc do pamäte a príjem uložených
staníc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Automatické ukladanie staníc
— BTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . 12
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . 12
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Príjem staníc prostredníctvom zoznamu
— LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavenie položiek Menu — MENU . . . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
CD/MD menič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . .
Otočný ovládač RM-X4S. . . . . . . . . . . . . .
20
21
21
21
22
22
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory formátu MP3/WMA . . . . . . . . . . .
ATRAC CD disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
23
23
24
24
25
25
26
26
27
29
3
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 4 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
Bluetooth™ audio systému Sony. Vaše cesty
vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA disky (aj s CD
TEXT*), CD-R/CD-RW disky (MP3/WMA
súbory zapísané metódou Multi Session
(str. 24)) a ATRAC CD disky (ATRAC3
a ATRAC3plus formát (str. 24)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
Môžete použiť FM stanice so systémom Radio
Data System (RDS).
• Bluetooth funkcie
– Hlasité hovory (tzv. Handsfree) z mobilného
telefónu v automobile.
– Prenos telefónneho zoznamu (Phonebook)
z mobilného telefónu.
– Zvukový tok z mobilného telefónu alebo
prenosného audio zariadenia.
– Podpora profilov HFP 1.0, A2DP, OPP
a AVRCP.
• Nastavenie zvuku
– Parametrický ekvalizér EQ3: Môžete
zvoliť ľubovoľnú krivku zo 7 predvolených
kriviek ekvalizéra a podľa potreby ekvalizér
nastaviť.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
Vytvorenie rozsiahlejšieho zvukového poľa
pomocou syntézy virtuálnych reproduktorov,
za účelom zvýraznenia zvuku reproduktorov,
aj keď sú nainštalované nízko pri podlahe.
– BBE MP: Zlepšenie digitálne
komprimovaného zvuku, akým je zvuk MP3
súborov.
* CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA),
ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku,
meno interpreta a názvy skladieb.
4
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 5 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Upozornenie
Tiesňové hovory
SPOLOČNOSŤ SONY NIE JE V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME,
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, UJMY
ALEBO ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE
Z AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA TOHTO
ZARIADENIA ALEBO INÉHO ZARIADENIA
SPÔSOBENEJ POUŽÍVANÍM TOHTO
ZARIADENIA, JEHO HARDVÉRU A/ALEBO
SOFTVÉRU.
Toto Bluetooth Handsfree a elektronické zariadenie
pripojené k Handsfree zariadeniu komunikujú
prostredníctvom rádiových signálov, mobilných
a pozemských sietí a tiež pomocou užívateľsky
nastavených funkcií, pri ktorých nie je možné
zaručiť trvalé prepojenie vo všetkých podmienkach.
Preto sa obzvlášť v prípade potreby súrnej
komunikácie (napr. volanie zdravotnej pohotovosti)
nespoliehajte výhradne na žiadne elektronické
zariadenie.
Aby bolo možné volať a prijímať hovory, zariadenia
musia byť zapnuté a v dosahu dostatočne silného
signálu.
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach, alebo pri určitých používaných
službách/funkciách.
Zistite si tieto informácie u miestnych
prevádzkovateľov sietí.
Dôležité upozornenie!
Bezpečnosť a správne používanie
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne
povolené spoločnosťou Sony vedú k strate záruky.
Pred používaním zariadenia sa informujte
o platných miestnych predpisoch a normách
upravujúcich prevádzku Bluetooth zariadení.
Vedenie vozidla
Informujte sa o platných miestnych predpisoch
a normách upravujúcich používanie mobilných
telefónov a hlasitých sád (Handsfree) počas vedenia
motorových vozidiel.
Venujte vždy maximálnu pozornosť premávke a ak
si to situácia vyžaduje, pred volaním alebo prijatím
hovoru odstavte vozidlo mimo cesty.
Prepojenie s inými zariadeniami
Z dôvodu získania presných bezpečnostných
informácií si pred pripojením k inému zariadeniu
prečítajte návod na použitie pripájaného zariadenia.
Pôsobenie rádiovej frekvencie
RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne
nainštalované alebo nevhodne tienené elektronické
systémy v automobile, ako je napr. elektronické
vstrekovanie, elektronický ABS systém,
elektronické obmedzovače rýchlosti alebo airbagy.
Inštaláciu alebo servis týchto zariadení realizujú
výrobcovia/predajcovia automobilu. Nesprávna
inštalácia alebo servisný zásah môže byť
nebezpečný a môže viesť k strate záruky.
Informácie, či mobilný telefón neovplyvní činnosť
zariadení v automobile, Vám poskytne výrobca
vozidla.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové
zariadenia vo vozidle namontované správne a či
správne fungujú.
5
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 6 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Vybratie predného panela
Začíname
Resetovanie zariadenia
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Pred prvým použitím alebo po výmene
autobatérie, je nutné zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel a pomocou špicatého
predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte tlačidlo
RESET.
Tlačidlo
RESET
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Nastavenie hodín
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál.
Signál zaznie, len ak používate vstavaný
zosilňovač zariadenia.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte (OPEN).
Predný panel sa odklopí.
3
Posuňte predný panel doprava, potom
jemne potiahnite ľavú stranu predného
panela.
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
2
3
Stlačte (MENU).
Stláčajte Joystick nahor/nadol, kým sa
nezobrazí “Setup”, potom ho stlačte
doprava.
Stláčajte Joystick nahor/nadol, kým sa
nezobrazí “Clock Adjust”, potom ho
stlačte doprava.
4
Stláčaním Joysticka nahor/nadol
nastavte hodinu a minúty.
Pre zmenu číslic stláčajte Joystick doľava/
doprava.
5
Po nastavení času stlačte Joystick.
Hodiny sú v prevádzke.
1
2
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 14).
6
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 7 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Nasadenie predného panela
Časť A na prednom paneli nasaďte na časť B
na zariadení, potom jemne pritlačte ľavú stranu.
Stlačením (SOURCE) na zariadení (alebo
vložením CD disku) aktivujte zariadenie.
Vloženie disku do zariadenia
1
2
Stlačte (OPEN).
3
Zatvorte predný panel.
Prehrávanie sa začne automaticky.
Vložte disk (popisom nahor).
A
B
c
Vysunutie disku
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
1
2
Stlačte (OPEN).
3
Zatvorte predný panel.
Stlačte Z.
Disk sa vysunie.
7
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 8 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Audio funkcie
Zariadenie
1
2 3
4
5
6
MEX-BT5000
7
89
0
qa
Predný panel vybratý
qs
qd qf
RESET
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých čísla
sú za popisujúcim textom. Tlačidlá na diaľkovom
ovládaní zodpovedajúce tlačidlám na zariadení
majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na zariadení.
A Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia; zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/MD*1/Bluetooth AUDIO/AUX).
8
B Joystick/Tlačidlo LIST 13, 22
Otáčaním: Nastavujete hlasitosť.
Potlačením nahor/nadol/doľava/doprava:
Volíte položku Menu.
Stláčaním: Aplikujete nastavenia.
CD/MD*1:
Potlačením nahor/nadol*2:
– Prepínanie skupín*3/albumov*4
(potlačenie).
– Prepínanie skupín*3/albumov*4 súvislo
(potlačenie a pridržanie).
Potlačením doľava/doprava:
– Prepínanie skladieb (potlačenie).
– Súvislé prepínanie skladieb (potlačte,
potom do 2 sekúnd potlačte znova
a pridržte potlačený).
– Zrýchlený posuv v skladbe vpred/vzad
(potlačenie a pridržanie).
Rádio:
Potlačením nahor/nadol:
– Naladenie uložených staníc
Potlačením doľava/doprava:
– Automatické ladenie staníc (potlačenie).
– Manuálne naladenie stanice (potlačenie
a pridržanie).
Stláčaním:
– Zobrazenie zoznamu.
C Tlačidlo MODE 12, 21
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW)/
výber zariadenia*5.
D Tlačidlo MENU
Otvorenie ponuky Menu.
E Displej
F Tlačidlo OPEN 7
G Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia; vypnutie zdroja zvuku.
H Senzor diaľkového ovládania
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 9 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Diaľkové ovládanie RM-X302
1
qg
3
4
qh
qa
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní
nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné
funkcie.
7
qk
ql
w;
wa
ws
qj
wd
qg Tlačidlo ENTER
Aplikovanie nastavenia.
qh Tlačidlo LIST
Zobrazenie zoznamu.
qj Číselné tlačidlá
Tlačidlá 1 až 6 na diaľkovom ovládaní majú
rovnakú funkciu ako číselné tlačidlá na
zariadení.
qk Tlačidlá M (+)/m (–)
Rovnako ako potláčanie Joysticka nahor/
nadol.
ql Tlačidlá < (.)/, (>)
Rovnako ako potláčanie Joysticka doľava/
doprava.
w; Tlačidlo SCRL (rolovanie)
Rolovanie zobrazenej položky.
wa Tlačidlo SOUND
Voľba zvukových položiek.
ws Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Zrušenie stlmenia, stlačte
tlačidlo znova.
I Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - dopravné správy) 13
Nastavenie AF a TA pri RDS staniciach.
J Číselné tlačidlá
CD/MD*1:
(1): REP 12, 22
(2): SHUF 12, 22
(5): BBE MP*6 2
Aktivácia funkcie BBE MP, nastavte
“BBE MP on”. Zrušenie funkcie,
nastavte “BBE MP off”.
(6): PAUSE*6
Pozastavenie prehrávania. Zrušenie
stlmenia, stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie);
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
K Tlačidlo DSPL (displej)/PTY (Programme
Type - typ programu) 12, 14
Zmena zobrazovaných položiek; Zvolenie
PTY v RDS.
L Otvor pre disk 7
Vloženie disku.
wd Tlačidlá VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie úrovne hlasitosti.
*1 Ak je k zariadeniu pripojený MD menič.
*2 Ak je pripojený menič, operácia je odlišná, pozri
str. 21.
*3 Keď sa prehráva ATRAC CD disk.
*4 Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
*5 Ak je k zariadeniu pripojený CD/MD menič.
*6 Pri prehrávaní v tomto zariadení.
Poznámka
Ak sú zariadenie aj displej vypnuté, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výmene batérie pozri “Výmena lítiovej
batérie v diaľkovom ovládaní” na str. 25.
M Tlačidlo RESET 6
N Tlačidlo Z (vysunutie) 7
Vysunutie disku.
9
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 10 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Bluetooth funkcie
Zariadenie
1
2
3
6
7 8
4
5
MEX-BT5000
9
0
Predný panel vybratý
qa
RESET
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých čísla
sú za popisujúcim textom. Tlačidlá na diaľkovom
ovládaní zodpovedajúce tlačidlám na zariadení
majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na zariadení.
A Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia; zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/MD*1/Bluetooth AUDIO/AUX).
B Joystick
Otáčaním: Nastavujete hlasitosť.
Potlačením nahor/nadol/doľava/doprava:
Volíte položku Menu.
Stláčaním: Aplikujete nastavenia.
Bluetooth audio zariadenie*2:
Potlačením doľava/doprava:
– Prepínanie skladieb (potlačenie).
– Zrýchlený posuv v skladbe vpred/vzad
(potlačenie a pridržanie).
C Tlačidlo Bluetooth 15, 16, 17, 19
Sprístupnenie Bluetooth funkcií; príjem
hovoru.
D Tlačidlo MENU 17
Otvorenie ponuky Menu; príjem hovoru.
E Displej
F Tlačidlo OFF 17
Vypnutie zariadenia; vypnutie zdroja zvuku;
ukončenie alebo odmietnutie hovoru.
G Tlačidlo CALL 17
Sprístupnenie telefónnych funkcií; príjem
hovoru.
H Senzor diaľkového ovládania
I Číselné tlačidlá
Volanie na uložené hovory.
Bluetooth audio zariadenie*2:
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania.
J Bluetooth indikátor
Svieti, keď je na vstupe/výstupe Bluetooth
signál. Zhasne, keď sa Bluetooth signál
vypne.
K Mikrofón 16
10
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 11 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Diaľkové ovládanie RM-X302
7
3
6
1
qs
qg
qh
Poznámka
Ak sú zariadenie aj displej vypnuté, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výmene batérie pozri “Výmena lítiovej
batérie v diaľkovom ovládaní” na str. 25.
4
qd
qj
qf
qk
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní
nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné
funkcie.
qs Tlačidlo ENTER
Aplikovanie nastavenia.
qd Číselné tlačidlá 15, 16, 17
Zadávanie číslic (telefónne číslo, kód atď.).
Tlačidlá 1 až 6 na diaľkovom ovládaní majú
rovnakú funkciu ako číselné tlačidlá na
zariadení.
qf Tlačidlo
17
qg Tlačidlá M (+)/m (–)
Rovnako ako potláčanie Joysticka nahor/nadol.
qh Tlačidlá < (.)/, (>)
Rovnako ako potláčanie Joysticka doľava/
doprava.
qj Tlačidlá VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie úrovne hlasitosti.
qk Tlačidlo
17
*1 Ak je k zariadeniu pripojený MD menič.
*2 Ak je pripojené Bluetooth audio zariadenie
(s podporou AVRCP Bluetooth technológie).
V závislosti od zariadenia nemusia byť niektoré
operácie dostupné.
11
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 12 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
CD prehrávač
Rádio:
Podrobnosti o výbere CD/MD meniča pozri str. 21.
Zobrazované položky
Príklad: Ak nastavíte režim Info (informácie) na
“All” (str. 20).
A
B
Uloženie staníc do pamäte
a príjem uložených staníc
Upozornenie
Pre ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc — BTM
C
A Indikácia zdroja zvuku/MP3/ATRAC/WMA
B Hodiny
C Číslo skladby/Uplynutý prehrávací čas,
Názov disku/interpreta, Číslo albumu/
skupiny, Názov albumu/skupiny, Názov
skladby, Textová informácia*
* Pri prehrávaní MP3 disku sa zobrazí ID3 tag, pri
prehrávaní ATRAC CD disku sa zobrazí textová
informácia zapísaná softvérom SonicStage atď. a pri
prehrávaní WMA disku sa zobrazí WMA tag.
Pre zmenu zobrazovaných položiek C stlačte
(DSPL); Pre rolovanie zobrazených položiek C
nastavte “Auto Scroll on” (str. 20) alebo stlačte
(SCRL) na diaľkovom ovládaní.
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti o súboroch
MP3/WMA pozri str. 24, ATRAC CD disky pozri str. 24.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo (1) (REP) alebo (2)
(SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
Repeat Track
skladby opakovane.
Repeat Album*1 albumu opakovane.
Repeat Group*2 skupiny opakovane.
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu pásma stláčajte (MODE). Zvoliť
môžete pásmo FM1, FM2, FM3, MW alebo
LW.
2
3
Stlačte (MENU).
4
Stláčajte Joystick nahor/nadol, kým sa
nezobrazí “BTM”.
5
Stlačte Joystick.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Manuálne uloženie staníc
1
Shuffle Disc
disku v náhodnom poradí.
*1 Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
*2 Keď sa prehráva ATRAC CD disk.
12
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “Repeat off” alebo “Shuffle off”.
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
((1) až (6)), kým sa nezobrazí “MEM”.
Na displeji sa zobrazí číslo zvolenej predvoľby.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie
AF/TA (str. 13).
Príjem uložených staníc
1
Shuffle Album*1 albumu v náhodnom poradí.
Shuffle Group*2 skupiny v náhodnom poradí.
Stláčajte Joystick nahor/nadol, kým sa
nezobrazí “Receive Mode”, potom ho
stlačte doprava.
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte rozhlasové pásmo, potom
stláčaním Joysticka doľava/doprava
nalaďte stanicu.
Vyhľadávanie sa zastaví, akonáhle zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte, až
kým nenaladíte požadovanú stanicu.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 13 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte Joystick doľava/doprava pre rýchle
vyhľadanie približnej frekvencie a potom stláčaním
Joysticka doľava/doprava požadovanú frekvenciu
jemne dolaďte (manuálne ladenie).
Príjem staníc prostredníctvom
zoznamu — LIST
Môžete zobraziť zoznam frekvencií.
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte Joystick.
Zobrazia sa frekvencie.
2
Stláčajte Joystick nahor/nadol, kým sa
nezobrazí želaná stanica.
3
Stlačením Joysticka aktivujete
stanicu.
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
príjmu rozhlasu.
RDS
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvecnie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice,
podľa intenzity jej signálu. Táto funkcia umožní
nepretržité počúvanie tej istej stanice pri dlhých
jazdách, bez potreby jej nového ladenia v inej
oblasti.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Programme - Dopravné programy)
Aktuálne dopravné informácie/programy.
Pri vysielaní nejakej dopravnej informácie/
programu sa preruší práve počúvaný zdroj
zvuku.
PTY (Programme Types - Typy programov)
Zobrazí typ aktuálneho programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Nastavenie AF a TA
Zobrazované položky
Zvoľte
Pre
Príklad: Ak nastavíte režim Info (informácie) na
“All” (str. 20).
AF on
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA on
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF/TA on
aktiváciu AF aj TA.
AF/TA off
vypnutie AF a aj TA
A
B
C
1
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
D
E
A Rozhlasové pásmo
B TA/TP/AF*1
C Hodiny
D Číslo predvoľby
E Frekvencia*2 (Názov stanice), RDS dáta
*1 Keď je Info (Informácie) nastavené na “All”:
– Ak je naladená stanica, ktorá vysiela dopravné
správy “TP”, svieti “TP”.
– Ak je zapnuté “TA/AF”, svieti “TA”/“AF”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “RDS”.
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte AF/TA, a potom uložte stanicu
pomocou BTM alebo manuálne.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 14 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Predvolenie úrovne hlasitosti
dopravného spravodajstva
Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť
dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli.
1 Otáčaním Joysticka nastavíte hlasitosť.
2 Zatlačte a pridržte tlačidlo (AF/TA), kým sa
nezobrazí “TA Vol”.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Keď je funkcia AF zapnutá: Výrobné nastavenie
zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť,
takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu
stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, zvoľte v nastaveniach
(Menu Setup) položku “Regional off” (str. 21).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link (len pre Veľkú
Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
3
Stlačte Joystick.
Zariadenie začne vyhľadávať stanicu, ktorá
vysiela zvolený typ programu.
Typy programov
News (Správy), Current Affairs (Aktuálne
udalosti), Information (Informácie), Sport
(Šport), Education (Vzdelávanie), Drama
(Dramatická tvorba), Cultures (Kultúra),
Science (Veda), Varied Speech (Rôzne),
Pop Music (Populárna hudba), Rock Music
(Rocková hudba), Easy Listening (Nenáročná
hudba), Light Classics M (Ľahká klasika),
Serious Classics (Vážna hudba),
Other Music (Iné druhy hudby), Weather &
Metr (Počasie), Finance (Financie),
Children’s Progs (Vysielanie pre deti),
Social Affairs (Spoločenské udalosti),
Religion (Náboženstvo), Phone In (Telefonáty
poslucháčov), Travel & Touring (Cestovanie),
Leisure & Hobby (Voľný čas), Jazz Music
(Jazzová hudba), Country Music (Country
hudba), National Music (Národná hudba),
Oldies Music (Evergreeny), Folk Music
(Ľudová hudba), Documentary
(Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých
krajinách/oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje
PTY.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT on” (str. 20).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
Výber PTY
1
Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčajte Joystick nahor/nadol, kým sa
nezobrazí želaný typ programu.
14
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 15 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Bluetooth funkcie
Pred použitím Bluetooth funkcií
Operácie v Menu pre Bluetooth
funkcie
Nastavenia Bluetooth je možné nakonfigurovať
z Menu Bluetooth funkcií alebo Menu CALL.
Operácie v Menu je možné všeobecne vykonávať
pomocou Joysticka.
1
Stlačte (Bluetooth) alebo (CALL).
Zobrazí sa Menu Bluetooth funkcií alebo
Menu CALL.
2
Stláčajte Joystick nahor/nadol, kým sa
nezobrazí želaná nastaviteľná položka,
potom ho stlačte doprava.
Indikácia číslice sa presúva doprava (výber
nastavenia).
3
Stláčaním Joysticka nahor/nadol
zvoľte nastavenie, potom ho stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte (Bluetooth) alebo (CALL).
Zobrazí sa štandardné zobrazenie.
Zadanie znaku
Stláčaním Joysticka nahor/nadol vyberajte znaky
a stláčaním Joysticka doľava/doprava posúvajte
kurzor.
Dostupné znaky sú A – Z, a – z, 0 – 9 a medzera.
Konfigurácia Bluetooth nastavení
Pred pripojením Bluetooth zariadenia
nakonfigurujte Bluetooth nastavenia na tomto
zariadení.
1
Stlačte (Bluetooth).
Zobrazí sa Menu pre Bluetooth funkcie
Menu Bluetooth Settings
“z” indikuje výrobné nastavenia.
Signal (Signál)
Zapnutie/vypnutie výstupného Bluetooth
signálu tohto zariadenia (“ON” alebo “OFF”).
– “ON”: Výstup Bluetooth signálu (RF 2,4 GHz).
– “OFF” (z): Vypnutie výstupného Bluetooth
signálu (RF 2,4 GHz).
Ak pripájate Bluetooth zariadenie, nastavte “ON”.
Visibility (Viditeľnosť)
Umožnenie iným Bluetooth zariadeniam
vyhľadať toto zariadenie.
– “Show”: Umožnenie iným Bluetooth
zariadeniam vyhľadať toto zariadenie.
– “Hide” (z): Nepovolenie iným Bluetooth
zariadeniam vyhľadať toto zariadenie.
Ak chcete, aby iné Bluetooth zariadenie našlo
toto zariadenie, nastavte “Show”.
Device Name (Názov zariadenia)
Zmena názvu tohto zariadenia, ktorý sa
zobrazuje na pripojenom zariadení. (Výrobné
nastavenie: “Xplod”)
Zvoľte “Rename” a zadajte znaky. Zadať môžete
až 12 znakov.
Názov “Xplod” obnovíte zvolením “Default” c
“yes”.
Poznámka
Podrobnosti o Bluetooth zariadeniach pozri v ich
návodoch na použitie.
Párovanie a prepojenie tohto
zariadenia s Bluetooth zariadením
Ak vzájomne prepájate Bluetooth zariadenia
prvýkrát, je potrebná ich vzájomná registrácia.
Nazýva sa “párovanie”. Táto registrácia (párovanie)
je potrebná len prvýkrát, pretože ďalšíkrát sa už toto
zariadenie a ostatné zariadenia rozpoznajú
automaticky. (V závislosti od zariadenia bude možno
potrebné zadať kód (heslo) pre každé pripojenie.)
Vyhľadávanie Bluetooth zariadení
na tomto zariadení
Najskôr skontrolujte, či je iné Bluetooth
zariadenie viditeľné pre hľadanie (odkryté).
2
3
4
5
Zvoľte “Bluetooth Settings”.
Zvoľte želané Menu.
Zvoľte nastavenie.
1
Stlačte (Bluetooth).
Zobrazí sa Menu pre Bluetooth funkcie.
2
Zvoľte “Connectivity” c “Search”.
Stlačte (Bluetooth).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 16 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Spustí sa proces vyhľadávania pripojiteľných
zariadení, potom sa v zozname zobrazí zistený
názov zariadenia(ní). Ak sa názov zariadenia
nedá prijať, zobrazí sa “Unknown”.
Čas vyhľadávania závisí od počtu Bluetooth
zariadení.
3
Zvoľte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
Spustí sa párovanie.
4
Zadajte kód*.
Pomocou Joysticka alebo DO zadajte
rovnaký kód pre toto aj pripojené zariadenie.
Kód môže byť ľubovoľné číslo alebo číslo
určené pripájaným zariadením.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
pripájaného zariadenia.
Poznámky
• Počas pripájania Bluetooth zariadenia nie je možné
toto zariadenie zistiť z iného zariadenia. Aby ho bolo
možné zistiť, odpojte aktuálne zapojenie
a vyhľadajte toto zariadenie z iného zariadenia.
• V závislosti od zariadenia nemusí byť vyhľadávanie
z tohto zariadenia možné. V takomto prípade
vyhľadajte toto zariadenie z pripojeného zariadenia.
• Ak sa súčasne vyhľadáva toto zariadenie aj
pripojené zariadenie, toto zariadenie nerozpozná
pripojené zariadenie.
• Vyhľadanie alebo zavedenie prepojenia môže určitý
čas trvať.
• V závislosti od zariadenia sa zobrazí potvrdzujúce
zobrazenie o prepojení pred zadaním kódu.
• Časový limit na zadanie kódu závisí od zariadenia.
• Toto zariadenie dokáže registrovať až 6 zariadení
ako Handsfree aj ako audio zariadenia.
• Toto zariadenie nie je možné pripojiť k zariadeniu,
ktoré podporuje len profil HSP (Head Set Profile).
Prepojenie s registrovanými
zariadeniami
5
Stlačením Joysticka nastavenie
potvrďte.
Zobrazí sa “Connected” a prepojenie je
dokončené.
Počas prepojenia sa zobrazuje “ ” alebo “
Zariadenia sa zaregistrujú ihneď po spárovaní
a prepojení s týmto zariadením. Môžete zvoliť
zaregistrované zariadenie a zaviesť s ním prepojenie.
”.
* Kód sa môže v závislosti od zariadenia zobrazovať
pod názvom “Passkey”, “PIN code”, “PIN number”
alebo “Password” atď.
Vyhľadávanie tohto zariadenia na
Bluetooth zariadení
Skontrolujte, či je “Visibility” v Menu Bluetooth
Settings nastavené na “Show” (str. 15).
1
Nastavte pripojené zariadenie na
vyhľadávanie.
2
Keď sa zobrazí “Allow Connection?”
na tomto zariadení, zvoľte “yes”.
Spustí sa prepájanie.
V závislosti od zariadenia sa zobrazí
zobrazenie pre zadanie kódu.
3
4
2
Zvoľte “Connectivity” c “Handsfree
Devices” alebo “Audio Devices”.
Zobrazí sa zoznam registrovaných zariadení.
3
Zvoľte zariadenie, ktoré chcete
pripojiť.
4
Zvoľte “Connect”.
Zobrazí sa “Connected” a prepojenie je
dokončené.
Počas prepojenia sa zobrazuje “ ” alebo “
”.
Zrušenie prepojenia
V kroku 4 zvoľte “Disconnect” c “yes”.
Rada
V závislosti od zariadenia môže byť možné zvoliť toto
zariadenie z iného zariadenia a potom zaviesť
prepojenie.
Najskôr musí byť toto zariadenie prepojené
s mobilným telefónom (str. 16, 17).
”.
Rada
Kód je tiež možné zadať pomocou číselných tlačidiel
na diaľkovom ovládaní.
16
Stlačte (Bluetooth).
Zobrazí sa Menu pre Bluetooth funkcie
Hlasitý hovor
Zadajte kód pripojeného zariadenia.
Stlačením Joysticka nastavenie
potvrďte.
Zobrazí sa “Connected” a prepojenie je
dokončené.
Počas prepojenia sa zobrazuje “ ” alebo “
1
Poznámky
• Podrobnosti o prevádzke, keď je pripojený mobilný
telefón s funkciou Bluetooth zvukového toku ako
audio zariadenie pozri “Počúvanie zvuku z audio
zariadenia” na str. 18.
• Mikrofón zariadenia je umiestnený na zadnej časti
predného panela (str. 10). Mikrofón nezakryte napr.
páskou a pod.
• Aj keď počas hovoru aktivujete funkciu ATT, zvuk
hovoru sa nestlmí.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 17 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Vytáčanie hovorov
Pomocou tohto zariadenia môžete vykonať hovor
cez pripojený mobilný telefón.
1
Stlačte (CALL).
Zobrazí sa Menu CALL.
• V Menu “Dialed Calls”, “Received Calls” a “Preset
Dial” môžete vykonať hovor stlačením (CALL), keď
je zobrazené telefónne číslo.
Predvolenie úrovne hlasitosti
vyzváňania a hovoru účastníka
Môžete predvoliť úroveň hlasitosti vyzváňania
a hovoru účastníka.
Nastavenie vyzváňania:
Otáčajte Joystick, kým zaznieva vyzváňanie.
Zobrazí sa “Ring Vol” a nastaví sa hlasitosť
vyzváňania.
2
Zvoľte položky v nasledovnom poradí,
potom stlačením Joysticka začnite hovor.
Nastavenie hlasitosti hovoru účastníka:
Otáčajte Joystick počas hovoru. Zobrazí sa
“Talk Vol” a nastaví sa hlasitosť hovoru účastníka.
Menu CALL
Dialed Calls (Volané hovory)*
Výber z histórie volaných hovorov. (Maximálny
počet uložených mien a čísiel: 10)
Meno a telefónne číslo, ktoré chcete volať c “Call”
Zvolením “Delete” vymažete meno a telefónne
číslo, zvolením “Delete All” vymažete celú históriu.
Received Calls (Prijaté hovory)*
Výber z histórie prijatých hovorov. (Maximálny
počet uložených mien a čísiel: 10)
Meno a telefónne číslo, ktoré chcete volať c “Call”
Zvolením “Delete” vymažete meno a telefónne
číslo, zvolením “Delete All” vymažete celú históriu.
Phonebook (Telefónny zoznam)*
Výber z telefónneho zoznamu. (Maximálny
počet uložených mien a čísiel: 50)
Odoslanie DTMF (Dual Tone Multiple
Frequency) tónov
Môžete odoslať DTMF tóny.
Ak chcete odoslať DTMF tóny, použite Joystick
alebo stlačte príslušné číselné tlačidlo (0 – 9,
alebo ) na DO počas hovoru.
Príjem hovorov
Pri prichádzajúcom hovore bude z reproduktorov
v automobile zaznievať vyzváňanie.
Podrobnosti o nastaveniach pre prichádzajúce
hovory a počas hovoru pozri “Nastavenie
Handsfree zariadenia” na str. 19.
1
Ak chcete hovor prijať, stlačte (CALL),
(MENU) alebo (Bluetooth).
(Bluetooth)
(MENU)
(CALL)
“Contact List” c Meno volaného c meno
a telefónne číslo
Podrobnosti o ukladaní do telefónneho zoznamu
pozri “Používanie telefónneho zoznamu
(Phonebook)” na str. 18 a “Nastavenie
Handsfree zariadenia” na str. 19.
Dial (Volanie)
Zadanie telefónneho čísla pomocou Joysticka
alebo DO.
Pre zadanie “+” zatlačte a pridržte tlačidlo 0 na DO.
Preset Dial (Predvolené čísla)*
Výber telefónneho čísla uloženého pod
číselným tlačidlom.
Predvoľby (P1 – P6) c “Call”
Podrobnosti o ukladaní pod číselné tlačidlá
pozri “Používanie predvolených čísiel (Preset
Dial)” na str. 18.
* Ak nastavíte “Security” (str. 19), zobrazí sa “Security
Locked” a operácia nebude dostupná.
Rady
• Voľba Preset Dial tiež umožňuje vykonať hovor
dvojitým stlačením číselného tlačidla po stlačení
(CALL).
Hovor sa začne.
Odmietnutie hovoru
Stlačte (OFF).
Rady
• Ak nastavíte “Auto Answer” na On, hovor sa začne
automaticky v nastavenom čase (str. 19).
• Ak počas hovoru stlačíte (CALL), vypne sa funkcia
Handsfree a aktivuje sa mikrofón a slúchadlo
mobilného telefónu. V takomto prípade sa
v závislosti od mobilného telefónu môže Bluetooth
prepojenie odpojiť.
Ukončenie hovorov
1
Stlačte (OFF).
Keď hovor skončí, na pár sekúnd sa zobrazí
čas hovoru.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
Sk_04-31_MEX-BT5000.fm Page 18 Friday, June 30, 2006 7:29 PM
Poznámka
Aj keď hovor skončí, Bluetooth prepojenie sa nezruší.
Používanie telefónneho zoznamu
(Phonebook)
Príjem dát telefónneho zoznamu
z mobilného telefónu
1 Z Menu Bluetooth funkcií zvoľte “Phone
Settings”.
2 Zvoľte “Receive PB”.
Zobrazí sa “Waiting…”.
3 Odošlite dáta telefónneho zoznamu
z mobilného telefónu ovládaním telefónu.
Počas príjmu dát telefónneho zoznamu sa
zobrazí “Data Receiving…”.
Po dokončení príjmu sa zobrazí “Complete”.
Poznámka
Ak chcete zrušiť prenos dát telefónneho zoznamu
z mobilného telefónu, ovládajte telefón príslušným
postupom. Prenos nie je možné zrušiť zo strany tohto
zariadenia.
Uloženie čísiel zo zoznamu
“Dialed Calls” alebo “Received Calls”
1 Z Menu CALL zvoľte “Dialed Calls” alebo
“Received Calls”.
2 Zvoľte uložené telefónne číslo a zvoľte “Save”
Zobrazí sa zobrazenie “Contact Name”.
3 Zadajte meno.
Zadať môžete až 20 znakov.
4 Zvoľte “Save?” c “yes”.
Poznámka
Do zoznamu Phonebook môžete uložiť až
50 telefónnych čísiel. Ak sa pokúsite uložiť viac než
50 čísiel, zobrazí sa “Memory Full”.
Používanie predvolených čísiel
(Preset Dial)
Uloženie predvolených čísiel
(Preset Dial)
Pod predvoľby rýchlej voľby Preset Dial môžete
uložiť požadované telefónne číslo z telefónneho
zoznamu.
1 Z Menu CALL zvoľte “Preset Dial”.
2 Zvoľte číslo predvoľby (P1 – P6), pod ktoré
chcete číslo uložiť a zvoľte “Preset Memory”.
3 Zvoľte meno, ktoré chcete uložiť.
4 Zvoľte telefónne číslo pre zvolené meno.
5 Zvoľte “yes”, keď sa zobrazí “Save?”.
Poznámka
Ak chcete nahradiť uloženú predvoľbu, najskôr
odstráňte uloženú predvoľbu a potom uložte nové
telefónne číslo.
Vymazanie predvolených čísiel
1 Z Menu CALL zvoľte “Preset Dial”.
2 Zvoľte predvolené číslo, ktoré chcete vymazať.
3 Zvoľte “Delete” c “yes”.
Zvukový tok
Počúvanie zvuku z audio
zariadenia
Môžete počúvať zvuk z audio zariadenia cez toto
zariadenie, ak audio zariadenie podporuje profil
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Bluetooth technológie.
1
Prepojte toto zariadenie s Bluetooth
audio zariadením (str. 16).
Počas prepojenia sa zobrazuje “ ”.
2
3
Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
Vymazanie z telefónneho zoznamu
1 Z Menu CALL zvoľte “Phonebook” c
“Contact List”.
2 Zvoľte meno, ktoré chcete vymazať.
3 Zvoľte “Delete” c “yes”.
Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“Bluetooth AUDIO”.
4
Ak chcete naraz vymazať všetky dáta, v kroku 1
zvoľte “Delete All”. Po vymazaní skontrolujte, či
sa všetky dáta z telefónneho zoznamu vymazali
správne.
Na audio zariadení spustite
prehrávanie.
5
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
Zmena mena v telefónnom zozname
Ovládanie audio zariadenia
prostredníctvom tohto zariadenia
1 Z Menu CALL zvoľte “Phonebook” c
“Contact List”.
2 Zvoľte meno, ktoré chcete zmeniť.
3 Zvoľte “Edit Name” a zadajte nové meno.
Na tomto zariadení môžete vykonať nasledovné
operácie, ak audio zariadenie podporuje profil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológie. (Ovládanie závisí od
audio zariadenia.)
18
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 19 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Pre
Vykonajte
Prepínanie
skladieb
Stláčajte Joystick doľava/
doprava.
Rýchly posuv
v skladbe
vpred/vzad
Zatlačte a pridržte Joystick
doľava/doprava.
Pozastavenie
Stlačte (6) (PAUSE)*.
* V závislosti od zariadenia môže byť potrebné dvojité
stlačenie.
Iné než uvedené operácie je potrebné vykonávať
na audio zariadení.
Poznámka
Aj keď prepnete zdroj signálu na tomto zariadení,
prehrávanie na audio zariadení sa nezastaví.
Rada
Môžete pripojiť mobilný telefón s podporou profilu
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ako audio
zariadenie a počúvať hudbu.
Ďalšie nastavenia
Nastavenie Handsfree zariadenia
Keď je pripojený mobilný telefón kompatibilný
s funkciou Bluetooth ako Handsfree zariadenie,
môžete nastaviť rôzne funkcie.
1
Stlačte (Bluetooth).
Zobrazí sa Menu pre Bluetooth funkcie.
2
3
4
5
Zvoľte “Phone Settings”.
Zvoľte želané Menu.
Zvoľte nastavenie.
Stlačte (Bluetooth).
Menu Phone Settings
“z” indikuje výrobné nastavenia.
Receive PB*1*2 (Prijať telefónny zoznam)
Príjem a uloženie dát telefónneho zoznamu
z mobilného telefónu (str. 18).
Auto Answer (Automatická odpoveď)
– “on”: Automatické začatie hovoru pri príjme.
Nastavte čas pre zahájenie hovoru:
“1 sec” – “60 sec”
– “off” (z): Nezahájenie hovoru, kým nestlačíte
(CALL), (MENU) alebo (Bluetooth).
Ringtone (Vyzváňanie)
Prepínanie vyzváňania.
– “Cellular*3” (z): Vyzváňanie nastavené
mobilným telefónom.
– “Default”: Vyzváňací tón tohto zariadenia.
EC/NC Mode*4 (Režim potlačenia spätnej
väzby/šumu)
Redukcia ozveny pri spätnej väzbe a šumu pri
konverzácii cez mobilný telefón.
Štandardne nastavte “Mode 1” (z). Ak je kvalita
zvuku prichádzajúceho hovoru zlá, nastavte
“Mode 2” alebo “off”.
Speaker Sel*4 (Výber reproduktora)
Nastavenie predných reproduktorov na reprodukciu
vyzváňania, volacieho tónu a hlasu účastníka.
– “FR-L” (z): Reprodukcia z ľavého kanála
predných reproduktorov.
– “FR-R”: Reprodukcia z pravého kanála
predných reproduktorov.
– “Front”: Reprodukcia z obidvoch predných
reproduktorov.
Security (Zabezpečenie)
Zablokovanie osobných informácií
v nasledovných ponukách Menu po nastavení
4-ciferného hesla (str. 17).
“Dialed Calls”, “Received Calls”, “Phonebook”,
“Preset Dial”, “Receive PB”
Ak nastavíte zabezpečenie, pri práci v uvedených
ponukách Menu sa zobrazí “Security Locked”.
Ak chcete zabezpečenie zrušiť, zvoľte “Unlock”
a zadajte heslo.
*1 Ak nastavíte “Security”, zobrazí sa “Security
Locked” a operácia nebude dostupná.
*2 Ak sa vyskytne znak, ktoré toto zariadenie
nedokáže zobraziť, znak sa nezobrazí správne.
*3 V závislosti od mobilného telefónu sa môže
reprodukovať vyzváňanie tohto zariadenia, aj keď
je nastavené “Cellular”.
*4 Nastaviteľné počas hovoru.
Poznámka
Ak zvolíte “Initialize” v nastaveniach Security, všetky
uložené dáta sa vymažú (“Dialed Calls”, “Received
Calls”, “Phonebook” a “Preset Dial”).
Zrušenie registrácie pripojeného
zariadenia
1
Stlačte (Bluetooth).
Zobrazí sa Menu pre Bluetooth funkcie.
2
Zvoľte “Connectivity” c “Handsfree
Devices” alebo “Audio Devices”.
Zobrazí sa zoznam registrovaných zariadení.
3
4
Zvoľte zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
Zvoľte “Delete” c “yes”.
Ak chcete naraz odstrániť všetky zariadenia
zo zoznamu pre výber, v kroku 4 zvoľte “Delete All”.
Funkcia automatického prepojenia
Keď prepnete zapaľovanie v automobile do polohy
ACC, toto zariadenie sa automaticky prepojí
s naposledy prepojeným Bluetooth zariadením.
19
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 20 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Ďalšie funkcie
Version* (Verzia)
Zobrazenie verzie firmvéru zariadenia.
Nastavenie položiek Menu — MENU
Display (Zobrazenie)
1
2
Stlačte (MENU).
Stláčajte Joystick nahor/nadol, kým sa
nezobrazí želaná položka Menu, potom
ho stlačte doprava.
Položky sa prepínajú nasledovne:
Setup y Display y Receive Mode
y Sound
3
Stláčajte Joystick nahor/nadol, kým sa
nezobrazí želaná nastaviteľná položka,
potom ho stlačte doprava.
Indikácia číslice sa presúva doprava (výber
nastavenia).
4
Stláčaním Joysticka nahor/nadol
zvoľte nastavenie, potom ho stlačte.
Nastavenie je dokončené.
5
Stlačte (MENU).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
Rady
• Do ďalšej úrovne Menu prepnete stlačením Joysticka.
• V kroku 5 stláčajte Joystick doľava, kým sa
nezobrazí “EXIT”, potom stlačte Joystick namiesto
stlačenia (MENU).
• Menu Sound môžete aktivovať priamo stlačením
(SOUND) na DO.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” indikuje výrobné nastavenia.
Setup (Nastavenie)
Clock Adjust (Nastavenie hodín) (str. 6)
CT (Clock Time - Presný čas)
Nastavenie “on” alebo “off” (z) (str. 13,14).
Beep (Pípanie)
Nastavenie “on” (z) alebo “off”.
RM (Rotary Commander - Otočný ovládač)
Zmena smeru ovládania ovládacích prvkov
otočného ovládača.
– “NORM” (z): Ovládanie v zmysle výrobného
nastavenia.
– “REV”: Pri montáži otočného ovládača na
pravú stranu stĺpika volantu.
AUX Audio*
Zapnutie (“on”) (z) alebo vypnutie (“off”)
zobrazenia pre doplnkové zariadenie pripojené
do vstupu AUX (str. 22).
Image (Obrázok)
Nastavenie rôznych zobrazovaných obrázkov.
– “SpaceProducer” (z): Vytváranie
animovaných on-screen obrazových šablón
v čase reprodukcie hudby.
– “All”: Postupné opakované zobrazovanie
obrázkov vo všetkých režimoch zobrazenia.
– “off”: Nezobrazovanie obrázkov.
– “SA 1 – 5”: Zobrazovanie spektrálneho
analyzéra.
– “Movie 1 – 3”: Zobrazovanie pohyblivého
záznamu.
– “Wallpaper 1 – 3”: Zobrazovanie tapety.
– “SA All”/“Movie All”/“Wallpaper All”:
Postupné opakované zobrazovanie obrázkov
v jednotlivých režimoch.
Info (Informácie)
Zobrazovanie informácií (podľa zdroja zvuku atď.).
– “All”: Zobrazovanie všetkých položiek.
– “Simple” (z): Nezobrazovanie informácií.
– “Clear”: Automatické vypnutie zobrazenia
položiek.
Demo* (Predvádzanie)
Nastavenie “on” (z) alebo “off”.
Dimmer (Stmavnutie)
Úprava intenzity podsvietenia displeja.
– “Auto” (z): Automatické stmavnutie displeja
po zapnutí svetiel.
– “on”: Stmavnutie displeja.
– “off”: Displej netmavne.
Auto Scroll (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie zobrazenej položky
po zmene disku/albumu/skupiny/skladby.
– “on”: Rolovanie.
– “off” (z): Nerolovanie.
ID3 tag
Prepínanie priority zobrazovaných znakov ID3
tag (keď je ako zdroj signálu zvolené CD).
– “EUR” (z): Priorita zobrazovania
západoeurópskych znakov.
– “RUS”: Priorita zobrazovania znakov cyriliky.
Receive Mode (Režim príjmu)
Local (Režim miestneho vyhľadávania)
– “off” (z): Normálne ladenie.
– “on”: Ladenie len staníc s najsilnejším signálom.
Mono (Monofonický režim)
Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte
monofonický režim príjmu.
– “off” (z): Počúvanie stereo vysielania
stereofonicky.
– “on”: Počúvanie stereo vysielania monofonicky.
20
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 21 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Regional (Regionálne)
Nastavenie “on” (z) alebo “off”(str. 14).
BTM (str. 12)
6
Nastavenie krivky ekvalizéra.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
7
Stlačte Joystick.
Opakovaním krokov 4 až 7 nastavte ostatné
frekvencie.
Sound (Zvuk)
EQ3 Preset (Predvoľby EQ3)
Výber typu ekvalizéra: “Xplod”, “Vocal”,
“Edge”, “Cruise”, “Space”, “Gravity”,
“Custom” alebo “Off” (z).
EQ3 Tune
Pozri časť “Nastavenie krivky ekvalizéra” na str. 21.
DSO
Výber režimu DSO. “1”, “2”, “3” alebo “off”
(z). Čím vyššie číslo, tým výraznejší efekt.
Balance (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia medzi ľavými a pravými
reproduktormi: “R10” – “±0” (z) – “L10”
Fader (Vyváženie predné - zadné)
Nastavenie vyváženia medzi prednými a zadnými
reproduktormi: “F10” – “±0” (z) – “R10”
Subwoofer
Nastavenie hlasitosti subwoofera: “+10” – “±0”
(z) – “–10”
(Pri najnižšej úrovni sa zobrazuje “– ∞”.)
LPF (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“off” (z), “125Hz” alebo “78Hz”.
AUX Level (Úroveň AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pripojeného
doplnkového zariadenia. Toto nastavenie
eliminuje potrebu nastavovania úrovne hlasitosti
medzi jednotlivými zdrojmi zvuku (str. 22).
Nastaviteľná úroveň: “+6 dB” – “±0 dB” (z) –
“–6 dB”
* Keď je zariadenie vypnuté.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 Tune
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
2
Zvoľte zdroj zvuku, potom stlačte (MENU).
3
4
Pomocou Joysticka zvoľte “EQ3 Tune”.
5
Zvoľte frekvenciu, ktorú chcete
nastaviť.
Nastaviteľné frekvencie v jednotlivých pásmach:
LOW - Nízke tóny: 60 Hz alebo 100 Hz.
MID - Stredné tóny: 500 Hz alebo 1,0 Hz.
HI - Vysoké tóny: 10,0 Hz alebo 12,5 Hz.
Pomocou Joysticka zvoľte “Sound” c
“EQ3 Preset” c “Custom”.
Zvoľte požadované frekvenčné pásmo
“LOW”, “MID” alebo “HI”.
Pre obnovenie výrobných nastavení krivky
ekvalizéra zvoľte v kroku 4 nastavenie
“Initialize” c “Yes”.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Používanie voliteľných zariadení
CD/MD menič
Výber meniča
1 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí “CD”
alebo “MD”.
2 Stláčaním (MODE) zvoľte požadovaný menič.
Číslo zariadenia, indikácia MP3*1
Indikácia LP2/LP4*2
Číslo disku/albumu
Prehrávanie sa spustí.
*1 Keď sa prehráva MP3 disk.
*2 Keď sa prehráva MDLP disk.
Prepínanie albumov a diskov
1 Počas prehrávania stláčajte Joystick nahor/
nadol.
Pre prepnutie Stlačte nahor/nadol
Albumu
a na chvíľu pridržte a uvoľnite.
Albumov
súvislo
a pridržte do 2 sekúnd
od prvého uvoľnenia.
Diskov
opakovane.
Diskov súvislo potom do 2 sekúnd zatlačte
znova a pridržte ho.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
21
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 22 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo
(1) (REP) alebo (2) (SHUF), až kým sa na
displeji nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
Repeat Disc* disku opakovane.
Zvolenie doplnkového zariadenia
1 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
Ovládajte doplnkové prenosné zariadenie.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň hlasitosti
pre jednotlivé pripojené audio zariadenia.
1
skladieb z meniča v náhodnom
poradí.
Shuffle All*2
skladieb zo všetkých zariadení
v náhodnom poradí.
*1 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD/MD meničov.
*2 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD meničov,
alebo dva alebo viacero MD meničov.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “Repeat off” alebo “Shuffle off”.
Rada
Režim “Shuffle All” nepomieša skladby medzi CD
a MD meničmi.
Vyhľadanie disku podľa názvu — LIST
Ak je pripojený CD menič s funkciou CD TEXT
alebo MD menič, môžete zvoliť disk zo zoznamu.
Ak je disk pomenovaný užívateľom, v zozname
sa zobrazí jeho názov.
1 Počas prehrávania stlačte Joystick.
Zobrazí sa číslo alebo názov disku.
2 Stláčajte Joystick nahor/nadol, kým sa
nezobrazí želaný disk.
3 Stlačením Joysticka spustite prehrávanie
disku.
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania.
1 Znížte hlasitosť na zariadení.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
zariadení.
5 Nastavte úroveň hlasitosti podľa časti
“Nastavenie položiek Menu — MENU” na str. 20
Úroveň výstupného signálu je nastaviteľná
v rozmedzí od –6 dB do +6 dB.
Otočný ovládač RM-X4S
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte na
ovládač príslušné nálepky.
SOUND
MODE
DSPL
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú totožné funkcie.
Doplnkové audio zariadenie
Do konektorov BUS AUDIO IN/AUX IN
(externý audio vstup) na tomto zariadení je
možné pripojiť voliteľné doplnkové prenosné
audio zariadenia Sony. Ak do týchto konektorov
nie je pripojený menič alebo iné zariadenie Sony,
toto zariadenie vám umožní počúvať zvuk
z takéhoto prenosného zariadenia
prostredníctvom reproduktorov v automobile.
Poznámka
Ak pripojíte prenosné zariadenie, v konektore BUS
CONTROL IN nesmie byť nič pripojené. Ak pripojíte
zariadenie do konektora BUS CONTROL IN, nie je
možné tlačidlom (SOURCE) zvoliť “AUX”.
Rada
Ak pripojíte doplnkové prenosné zariadenie aj menič,
použite pri tom voliteľný volič AUX-IN.
DSPL
MODE
SOUND
ATT
SOUND*
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
Shuffle
Changer*1
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Nasledujúce ovládacie prvky otočného ovládača
si vyžadujú iné ovládanie z hlavného zariadenia.
• Ovládač PRESET/DISC
Rovnako ako stláčanie Joysticka nahor/nadol
na zariadení (zatlačte a otáčajte).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako otáčanie Joysticka na zariadení
(otáčajte).
22
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 23 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako stláčanie Joysticka doľava/
doprava na zariadení (otáčajte, alebo otočte
a pridržte otočené).
* Nedostupné pri tomto zariadení.
Zmena nastavenia smeru ovládania
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom svetle, pred ďalším používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Zvýšenie
Zníženie
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač na
pravú stranu volantu, môžete zmeniť nastavenie
smeru ovládania.
1 Zatlačte ovládač VOL, stlačte a držte
(SOUND).
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte
zariadenie mimo prevádzky približne hodinu,
kým sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Aby nedošlo k znečisteniu disku, nedotýkajte sa
jeho povrchu. Disk uchopte vždy za okraje.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch,
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať CD disky s priemerom 8 cm.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
23
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 24 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho smerom
od stredu k okrajom v smere
šípok. Nepoužívajte rozpúšťadlá,
ako benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky
alebo antistatické spreje
na analógové platne.
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor MP3/
WMA
(skladba)
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od
zariadenia, na ktorom bol vykonaný ich záznam,
prípadne v závislosti od stavu disku) nemusí byť
možné v tomto zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné
so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať
v tomto zariadení.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
Súbory formátu MP3/WMA
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov. Súbor
sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio, je
ďalší štandard formátu pre kompresiu zvukových
súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku
na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
* Len pre 64 kb/s
24
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– Priečinkov (albumov): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– Súborov MP3/WMA (skladieb) a priečinkov
na disku: 300 (ak názvy priečinkov/súborov
pozostávajú z mnohých znakov, možný počet
súborov/priečinkov môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 25 (Joliet) alebo 50 (Romeo).
• ID3 tag verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú aplikovateľné
len na súbory MP3. Zobraziteľných znakov v ID3 tag
je 30 (ver. 1.0 a 1.1) alebo 50 (ver. 2.2, 2.3 a 2.4).
Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 25.
Poznámky
• Pri pomenúvaní súborov MP3/WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”/“.wma”.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA s variabilným
dátovým tokom (VBR), alebo pri zrýchlenom posuve
v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý prehrávací čas
nemusí zobraziť presne.
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len
prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie) (ostatné
formáty sa vynechajú). Priorita formátov je: CD-DA,
ATRAC CD a MP3/WMA.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa
len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA, prehrá
sa Session (sekcia) so záznamom vo formáte
ATRAC CD alebo MP3/WMA. Ak disk neobsahuje
žiadne dáta v niektorom z týchto formátov, zobrazí
sa “NO Music”.
Poznámky k súborom MP3
• Pred použitím disku v zariadení disk uzatvorte.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým
tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Poznámky k súborom WMA
• Súbory vytvorené pomocou bezstratovej kompresie
sa neprehrajú.
• Súbory chránené proti kopírovaniu sa neprehrajú.
ATRAC CD disky
Formát ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je technológia kompresie zvuku. Súbor sa
komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
ATRAC3plus, ktorý je rozšírený formát formátu
ATRAC3, komprimuje audio CD údaje na cca 1/20
pôvodnej veľkosti. Zariadenie je kompatibilné
s formátom ATRAC3 aj ATRAC3plus.
ATRAC CD disk
ATRAC CD disk je disk obsahujúci audio CD
údaje, ktoré sú komprimované do formátu ATRAC3
alebo ATRAC3plus pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner.
• Maximálny počet:
– priečinkov (skupín): 255
– súborov (skladieb): 999
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 25 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
• Zobrazujú sa znaky v názve priečinka/súboru
a textové informácie zapísané pomocou softvéru
SonicStage.
Podrobnosti o ATRAC CD nájdete v návode na
použitie SonicStage alebo SonicStage Simple
Burner.
Poznámka
ATRAC CD disky vytvárajte pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner 1.0 alebo 1.1.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Bluetooth funkcie
Bluetooth komunikácia
• Bezdrôtová technológia Bluetooth pracuje
v dosahu cca 10 m.
Maximálny komunikačný dosah závisí od
prekážok (osoby, kov, stena atď.) alebo
elektromagnetického prostredia.
• Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť citlivosť
Bluetooth komunikácie.
– Medzi týmto a Bluetooth zariadením sú osoby,
kov alebo stena.
– V blízkosti tohto zariadenia sa používa
zariadenie pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz
(napr. bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový
telefón alebo mikrovlnná rúra).
• Keďže Bluetooth a bezdrôtové LAN
(IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú
frekvenciu, môže sa vyskytnú mikrovlnné rušenie
s následkom narúšania rýchlosti komunikácie,
šumu alebo nesprávneho prepojenia, ak toto
zariadenie používate v blízkosti LAN zariadenia.
V takomto prípade vykonajte nasledovné.
– Používajte toto zariadenie minimálne 10 m od
bezdrôtového LAN zariadenia.
– Ak toto zariadenie používate v menšej blízkosti
než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia,
vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.
– Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie
k Bluetooth zariadeniu.
• Mikrovlny vyžarované Bluetooth zariadením
môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických
zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných
miestach vypnite toto aj Bluetooth zariadenie,
pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.
– V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach,
vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach.
– V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov.
• Toto zariadenie podporuje bezpečnostné štandardy,
ktoré sú v súlade s Bluetooth štandardmi, aby sa
zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní
bezdrôtovej technológie Bluetooth, v závislosti od
nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať.
Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie
Bluetooth buďte obozretní.
• Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth
komunikácii.
• Prepojenie so všetkými Bluetooth zariadeniami
nie je možné zaručiť.
– Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth
štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth
SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie
disponujúce Bluetooth funkciou.
– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným
Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa
v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného
zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia
pracovať správne.
– Počas hlasitého hovoru (Handsfree) sa
v závislosti od zariadenia alebo prostredia
komunikácie môže vyskytovať šum.
• V závislosti od pripojeného zariadenia môže
začatie komunikácie určitý čas trvať.
Ostatné
• V závislosti od vlastností rádiových vĺn a miesta,
kde sa zariadenie používa, nemusí využívanie
Bluetooth zariadenia fungovať.
• Ak máte pri používaní Bluetooth zariadenia
zvláštne pocity, ihneď ho prestaňte používať.
Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia v závislosti
od podmienok používania.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového ovládania
sa výrazne skráti. Vymeňte starú batériu za novú
lítiovú batériu typu CR2025. Použitím inej batérie
môže vzniknúť riziko vznietenia alebo explózie.
Stranou + nahor
c
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
25
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 26 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
2
Výmena poistky
Pri výmene poistky skontrolujte,
či hodnota jej prúdovej záťaže
zodpovedá odporúčanej hodnote.
Ak dôjde k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť napájania
a vymeňte ju za novú. Keď sa
poistka prepáli znovu, môže ísť
o poruchu vo vnútri zariadenia.
V takomto prípade sa obráťte na
najbližšieho predajcu Sony.
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom dnu.
Poistka (10 A)
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte
predný panel (str. 15) a očistite konektory čistiacou
tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš
netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Zadná časť predného
panela
Zariadenie
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
Technické údaje
CD prehrávač
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt .
1 Vyberte predný panel (str. 15).
2 Stlačte obidve hrany ochranného krytu
a vytiahnite ho.
x
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108 MHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 µV, LW: 40 µV
26
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 27 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
Bluetooth štandard ver. 2.0
Výstup:
Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný dosah:
Bez prekážok cca 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulácia: FHSS
Kompatibilné Bluetooth profily*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti
od faktorov ako prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, vlastnosti antény,
operačný systém, softvérová aplikácia atď.
*2 Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob
Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
Výstupy: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (predné/zadné)
Výstup pre subwoofer (mono)
Konektor pre napájanie elektrickej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Handsfree” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Konektor pre ovládanie osvetlenia displeja
Vstupný ovládací konektor BUS
Vstupný audio konektor BUS/konektor AUX IN
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný konektor pre anténu
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz alebo 100 Hz
(XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 500 Hz alebo 1 kHz
(XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz alebo
12,5 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V DC autobatéria
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 183 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X302
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Otočný ovládač: RM-X4S
Zbernicový BUS kábel (dodávaný s káblom s RCA
konektormi):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD menič (na 10 diskov): CDX-757MX
CD menič (na 6 diskov): CDX-T70MX, CDX-T69
Volič zdroja signálu: XA-C30, XA-C40
Volič AUX-IN: XA-300
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
USA a zahraničné patenty sú používané na základe
licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Poznámka
Toto zariadenie nie je možné pripojiť k digitálnemu
predzosilňovaču alebo ekvalizéru kompatibilnému
so systémom Sony BUS.
Právo na zmeny vyhradené.
• Na spájkovanie bola použitá bezolovnatá spájka.
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zariadenie zapnite.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím relé.
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT (keď je
kábel autotelefónu pripojený ku vedeniu ATT).
• Vyváženie Fader nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
• CD menič nie je kompatibilný s formátom disku
(MP3/WMA/ATRAC CD).
t Prehrávajte disk vo voliteľnom MP3-kompatibilnom
CD meniči Sony alebo v tomto zariadení.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 20).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
27
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 28 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Kábel napájania alebo autobatéria bola odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín je vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Tmavnutie je nastavené na “Dimmer on” (str. 20).
• Zobrazenie sa vypne po stlačení a pridržaní tlačidla
(OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 26).
DSO nefunguje.
V závislosti od interiéru automobilu alebo druhu hudby
nemusí funkcia DSO priniesť želaný efekt.
Na displeji sa nezobrazujú žiadne informácie.
t Nastavte “Info All” (str. 20).
Prehrávanie CD/MD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný CD disk.
• CD disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 24).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA (str. 24).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá
dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá zahájenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
ATRAC CD disk sa neprehráva.
• Disk nie je vytvorený pomocou autorizovaného softvéru
(napr. SonicStage alebo SonicStage Simple Burner).
• Skladby nezaradené do skupiny sa neprehrajú.
Informácia ID3 MP3 súboru nie je správne
zobrazená.
• Skontrolujte nastavenie “ID3 Tag” (str. 20).
• Užívatelia v Rusku nastavte “RUS”; Ostatní
užívatelia nastavte “EUR”. Aj keď však nastavíte
“RUS”, ID3 tag sa nemusí zobraziť správne.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• Funkcia “Auto Scroll” je nastavená na “off”.
t Zvoľte “A.Scroll on” (str. 20) alebo stlačte
(SCRL) na diaľkovom ovládaní.
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než
45°na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET(str. 6).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte kábel pre elektrické ovládanie antény
(modrý) alebo kábel napájania príslušenstva
(červený) k anténovému zosilňovaču (len ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
• Skontrolujte zapojenie autoantény.
• Vysúvateľná autoanténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie ovládacieho kábla
elektrickej výsuvnej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
• Ak je režim DSO zapnutý, zvuk je niekedy rušený
šumom.
t Nastavte režim DSO na “off” (str. 21).
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Režim miestneho vyhľadávania je nastavený na “ON”
(zapnutý).
t Nastavte “Local off” (str. 20).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “Mono on” (str. 20).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “Mono off” (str. 20).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 13).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 13).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia, aj
keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “NONE”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
28
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT5000_SK.book Page 29 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Bluetooth funkcie
Pripojené zariadenie nenašlo toto zariadenie.
• Nastavte “Signal” na “ON” (str. 15).
• Nastavte “Visibility” na “Show” (str. 15).
• Počas pripájania k inému Bluetooth zariadeniu nie je
možné toto zariadenie zistiť z iného zariadenia.
Odpojte aktuálne zapojenie a vyhľadajte toto
zariadenie z iného zariadenia. Odpojené zariadenie je
možné znova pripojiť jeho zvolením zo zoznamu
registrovaných zariadení.
Toto zariadenie nenašlo pripojené zariadenie.
Skontrolujte Bluetooth nastavenie na pripojenom
zariadení.
Pripojenie nie je možné.
• V závislosti od iného zariadenia nemusí byť
vyhľadávanie z tohto zariadenia možné.
t Vyhľadajte toto zariadenie na inom zariadení.
• V závislosti od stavu iného zariadenia nemusí byť
vyhľadávanie z tohto zariadenia možné.
t Vyhľadajte toto zariadenie na inom zariadení.
• Skontrolujte postupy párovania a prepojenia v návode
na použitie iného zariadenia atď. a vykonajte postup
znova.
Nezobrazí sa názov zisteného zariadenia.
V závislosti od stavu iného zariadenia nemusí byť
možné získať jeho názov.
Nepočuť vyzváňací tón.
• Nastavte hlasitosť v “Ring Vol” (str. 17).
• V závislosti od pripojeného zariadenia sa nemusí
vyzváňací tón správne odoslať.
t Nastavte “Ringtone” na “Default” (str. 19).
Hlasitosť hovoru účastníka je nízka:
Nastavte hlasitosť v “Talk Vol” (str. 17).
Pri konverzácii cez mobilný telefón sa
vyskytuje ozvena pri spätnej väzbe a šum.
• Znížte hlasitosť.
• “EC/NC Mode” je nastavené na “off”.
t Nastavte “EC/NC Mode” na “Mode 1” alebo
“Mode 2” (str. 19).
• Ak je okolitý šum hlasný, skúste ho redukovať.
Napr. Ak je otvorené okno a počuť ruch premávky
atď., zatvorte okno. Ak počuť hluk klimatizácie,
stlmte ju.
Kvalita zvuku je nízka.
Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok príjmu
mobilného telefónu.
t Ak je príjem nekvalitný, premiestnite sa s vozidlom
na miesto, kde je signál operátora kvalitnejší.
Hlasitosť pripojeného audio zariadenia je nízka
(vysoká).
Úroveň hlasitosti závisí od audio zariadenia.
t Nastavte hlasitosť na pripojenom audio zariadení
alebo tomto zariadení.
Počas prehrávania z Bluetooth audio zariadenia
vypadáva zvuk.
• Zredukujte vzdialenosť medzi týmto a Bluetooth
audio zariadením.
• Ak je Bluetooth audio zariadenie uložené v puzdre, ktoré
ruší signál, vyberte ho počas používania z puzdra.
• V blízkosti používate niekoľko Bluetooth alebo iných
zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
t Vypnite iné zariadenia.
t Zredukujte vzdialenosť od iných zariadení.
Pripojené Bluetooth audio zariadenie sa nedá
ovládať.
Skontrolujte, či pripojené Bluetooth audio zariadenie
podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nefungujú.
Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje dané
funkcie.
Pri príjme hovoru sa nezobrazí meno
účastníka.
• Účastník nie je uložený v telefónnom zozname.
t Uložte ho do telefónneho zoznamu (str. 18).
• Na telefóne volajúceho je zakázané odosielanie
informácie o jeho čísle.
Nečakane sa aktivuje hovor.
• Telefón je nastavený na automatické odpovedanie
na hovor.
• “Auto Answer” je nastavené na “on” (str. 19).
Párovanie nebolo v stanovenom limite úspešné.
V závislosti od pripájaného zariadenia môže byť časový
limit na párovanie krátky. Skúste dokončiť párovanie
načas zadaním jednociferného kódu.
Vyzváňanie alebo hlas účastníka sa
reprodukuje len z jedného reproduktora.
“Speaker Sel” je nastavené na “FR-L” alebo “FR-R”.
t Nastavte “Speaker Sel” na “Front” (str. 19).
Počas hlasitého (Handsfree) hovoru sa
z reproduktorov v automobile nereprodukuje
zvuk.
Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu, nastavte
telefón tak, aby sa zvuk reprodukoval z reproduktorov
v automobile.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
Audio funkcie
Blank Disc
Na MD disku nie je záznam.
t Vložte MD disk so záznamom.
Error
• CD disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk alebo vložte disk správne.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
Failure (Svieti, kým nestlačíte nejaké tlačidlo.)
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
29
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT5000_SK.book Page 30 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
30
Load
Menič sprístupňuje disk.
t Počkajte, kým sa disk nesprístupní.
Local Seek +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim
miestneho vyhľadávania (Local Seek).
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Stláčajte Joystick doľava/doprava, kým bliká názov
programovej služby. Zariadenie začne vyhľadávať
inú frekvenciu s tými istými údajmi PI (Programme
Identification) (zobrazí sa “PI SEEK”).
NO Disc
V CD/MD meniči nie je vložený disk.
t Do meniča vložte disk.
NO Disc Name
Skladba neobsahuje názov disku.
NO Group Name
Skladba na ATRAC CD disku neobsahuje názov
skladby/skupiny/disku.
NO ID3 Tag
Informácia ID3 nie je zapísaná v MP3 súbore.
NO Information
Súbor ATRAC3/ATRAC3plus alebo WMA neobsahuje
textovú informáciu.
NO Magazine
V CD meniči nie je vložený zásobník diskov.
t Do meniča vložte zásobník.
NO Music
Disk neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia alebo do MP3-kompatibilného
meniča vložte audio CD disk.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
NO Track Name
Skladba neobsahuje názov skladby.
Offset
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
Push Reset
CD zariadenie a CD/MD menič nie je možné z dôvodu
nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
Read
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a skupinách na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj
viac než minútu.
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Bluetooth funkcie
Busy
Bluetooth proces nie je dokončený.
t Prerušte príjem dát z telefónneho zoznamu.
t Ukončite aktuálnu operáciu a chvíľu vyčkajte.
Connection Complete
Bluetooth prepojenie je dokončené.
Connection Failed
• Zariadenie nie je možné z dôvodu nejakého problému
pripojiť.
• Zariadenie nie je možné z dôvodu zadania
nesprávneho kódu pripojiť.
• Časový limit pre zavedenie prepojenia vypršal.
Disconnected
Bluetooth signál sa odpojil.
Empty
• V Menu CALL v zoznamoch “Dialed Calls”, “Received
Calls” alebo “Phonebook” nie sú žiadne dáta.
• Pri ukladaní do predvoľby rýchlej voľby Preset Dial
nie sú v telefónnom zozname žiadne dáta.
Error
Zariadenie nedokáže z dôvodu nejakého problému
prijať dáta z telefónneho zoznamu.
HF Device is not available
Handsfree zariadenie nie je pripojené.
Invalid Code
Zadaný bezpečnostný kód nie je správny.
Memory Full
• Počas príjmu dát telefónneho zoznamu sa pamäť
telefónneho zoznamu zaplnila.
• Pamäť telefónneho zoznamu tohto zariadenia je
zaplnená.
Not Available
Ako zdroj signálu je zvolené Bluetooth AUDIO, nie je
však pripojené žiadne Bluetooth audio zariadenie.
No Devices Found
• Pri vyhľadávaní sa nenašlo žiadne pripojiteľné
zariadenie.
• Zariadenie nie je registrované v zozname “Handsfree
Devices” ani “Audio Devices”.
t Zariadenie zaregistrujte do zoznamu “Handsfree
Devices” alebo “Audio Devices”.
Security Locked
Je nastavené zabezpečenie.
Turn ON Bluetooth
Bluetooth nastavenie je vypnuté.
t Zapnite Bluetooth nastavenie.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
Podporná stránka
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom
informácií o najnovších podporách pre tento
produkt, navštívte nasledovnú web-stránku:
http://support.sony-europe.com
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
C:\Temp\Temp05\MEX-BT5000_SK\Fm\Sk_04-31_MEX-BT5000.fm
masterpage:Žiadny
MEX-BT5000_SK.book Page 31 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
MEX-BT5000_SK.book Page 122 Friday, June 30, 2006 9:46 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising