Sony | MEX-DV1600U | Sony MEX-DV1600U Návod na použitie

4-157-175-21(1)
1
1
3
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble
pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie,
aby nedošlo ku skratu.
• K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
4
×2
5

Multi Disc Player
Upozornenia
2

Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Autorádio s multidiskovým
prehrávačom
Montáž/Zapojenia
Predný
reproduktor
Aktívny
subwoofer
Zadný
reproduktor
Výkonový
zosilňovač
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
Zoznam častí
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt 
nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
2A
VIDEO OUT
Monitor*
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
* nedodávaný
B

FRONT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von,
zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
Monitor*
REAR / SUB
AUDIO OUT
Príklad zapojenia
MEX-DV1600U
Poznámky (-B)
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
* nedodávaný
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International Organization for Standardization), na jej zapojenie použite dodávaný
adaptér . Najskôr zapojte konektor autoantény do adaptéra, potom adaptér zasuňte do konektora na
zariadení.
2
* RCA kábel (nedodávaný).
3
* Výstup AUDIO OUT je možné prepnúť na SUB alebo REAR. Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie.
*4 Pomocné zariadenie ako napr. zabudovaný navigačný systém, TV tuner atď.
*5 Môže byť potrebný samostatný adaptér.
*6 Podrobnosti o pripájaní kábla ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy pozrite v časti
“Pripájanie kábla parkovacej brzdy ()” ďalej v texte.
*2
Konektor napájania príslušenstva v automobile
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
5
Modrý
napájanie ovládania antény
8
Čierny
uzemnenie
6
Oranžovo/
Biely
spínané napájanie osvetlenia
2
*
Pozície 1, 2 a 3 nemajú kolíky.
Konektor reproduktorov v automobile
FRONT
AUDIO OUT
Monitor (nedodávaný)
4
*
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
4
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
Reproduktor, predný, ľavý
2
Sivý
AUX AUDIO IN
+
Biely
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
8
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
VIDEO OUT
*2
REMOTE IN*5
VIDEO
OUT
Poistka (10 A)
*1 Od autoantény

1
3
5
7
2
4
6 8
5 7
4
6

Maximálny prúd 0,3 A
AMP REM
Modrý s bielym s prúžkom
Od konektora reproduktorov v automobile
ATT
Svetlomodrý
PARKOVACIA BRZDA Svetlozelený
*6
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania”
ďalej v texte.
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
8
Nožná parkovacia brzda
4
5
1
5
Kábel spínača
signalizácie zatiahnutia
parkovacej brzdy

Ručná parkovacia brzda
2

Kábel spínača signalizácie
zatiahnutia parkovacej brzdy
6 1
182
2
mm
Výčnelkom smerom
dovnútra.



53 m
m
1
3
7 A
Jazýčky
(SOURCE/OFF)
Prístrojová doska
Protipožiarna prepážka
1
5
6
B
7
Schéma zapojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free" sady pre
mobilný telefón
 Ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia
parkovacej brzdy
Pripájanie kábla parkovacej
brzdy
Kábel parkovacej brzdy (svetlozelený) z napájacieho
kábla  pripojte ku káblu spínača signalizácie
zatiahnutia parkovacej brzdy. Umiestnenie kábla
okruhu signalizácie ručnej brzdy sa odlišuje podľa typu
automobilu. Viac podrobností vám poskytne predajca
automobilu alebo predajca spoločnosti Sony.
Výstraha
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla 
môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu
AF (Alternative Frequency - Alternatívne frekvencie)
alebo TA (Traffic Announcement - Dopravné hlásenia),
kábel pre ovládanie elektrickej výsuvnej antény (modrý)
dodáva jednosmerné napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu ani
vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že
je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému
aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre
reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámky k zapojeniu
• Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji
sa zobrazí hlásenie “FAILURE“ (Chyba). V takomto prípade
skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
• Ak na zadných sedadlách používate monitor, pripojte
kábel spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy
k uzemňovaciemu miestu (uzemnenie).
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Pred montážou zariadenia zo zariadenia
zložte ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Stlačte obidve hrany ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
2
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa
predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off), po každom vypnutí zapaľovania zatlačte
a pridržte , kým sa nevypne displej.
Tlačidlo RESET
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite po
vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora napájania príslušenstva. Po dôkladnom
prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Konektor napájania príslušenstva
Príklad montáže
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte 
správne zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Vybratie a nasadenie predného
panela
Červený
Červený
-B Nasadenie predného panela
Žltý
Žltý
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte a podržte
zatlačené tlačidlo . Stlačte
a potiahnite predný panel smerom k vám.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržité napájanie
Automobil bez pozície ACC na skrinke
zapaľovania
Download PDF