Sony | MEX-DV1000 | Sony MEX-DV1000 Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

3-099-737-31 (1)
1
Upozornenia
2
1
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným
napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod skrutku,
alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti (napríklad koľajničky
sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby nedošlo
ku skratu.
• K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor napájania
príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné
uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou lepiacou
páskou.
3
4
×2
5
6
Multi Disc Player
7
Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami,
musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých
poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
Predný
reproduktor
Autorádio s multidiskovým
prehrávačom
Zadný
reproduktor
Otočný ovládač
RM-X4S
CD menič
Montáž/Zapojenia
Zoznam častí
Výkonový
zosilňovač
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú číslam
uvádzaným v pokynoch pre montáž.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt  nasadený
na zariadení. Pred montážou zariadenia pomocou
uvoľňovacích kľúčov  zo zariadenia zložte konzolu 
aj ochranný kryt . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
* nedodávaný
2
A
Monitor*
VIDEO OUT
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu
vašich prstov.
REAR
AUDIO OUT
B
BUS AUDIO IN

Monitor*
Jazýček
BUS CONTROL IN
VIDEO OUT
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po obidvoch
stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo
vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa
vysunúť.
Monitor*
BUS AUDIO IN
Príklad zapojenia
VIDEO OUT
Poznámky (-A)
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením
zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný
zosilňovač.
Prepínač
zdroja signálu*
XA-C40
MEX-DV1000
BUS CONTROL IN
* nedodávaný
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
Rada (-B- )
Pre pripojenie dvoch alebo viacerých CD meničov je potrebný prepínač
zdroja XA-C40 (nedodávaný).
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International Organization for Standardization), na jej
zapojenie použite dodávaný adaptér . Najskôr zapojte konektor autoantény
do adaptéra, potom adaptér zasuňte do konektora na zariadení.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
*3 Zasuňte káblom smerom nahor.
*4 Podrobnosti o pripájaní kábla ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy
pozrite v časti “Pripájanie kábla parkovacej brzdy ()” na opačnej strane letáku.
*5 Podrobnosti o pripájaní kábla na vstup MIC pozrite v časti “Pripájanie mikrofónu ()”
na opačnej strane letáku.
Prepínač zdroja
signálu
(nedodávaný))
Monitor (nedodávaný)
Dodávané s XA-C40
Dodávaný spolu s CD meničom
XA-C40
REAR AUDIO OUT
BUS AUDIO IN
REMOTE
IN
*2
*3
VIDEO OUT
Poistka (10 A)
BUS
CONTROL IN
MIC IN*5
1
3
5
7
2
4
6
8
5
7

1
*
Od autoantény
Od konektora reproduktorov v automobile

Maximálny prúd 0,3 A
AMP REM
Modrý s bielym s prúžkom
PARKOVACIA BRZDA
Svetlozelený
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
*4
4
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania” ďalej v texte.
Konektor pre napájanie príslušenstva v automobile
4
Žltý
nepretržitý zdroj napájania
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
5
Modrý
ovládanie elektrickej výsuvnej
antény
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
8
Čierny
uzemnenie
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Sivý
4
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
8
8
4
Nožná parkovacia brzda
Ručná parkovacia brzda
Kábel spínača
signalizácie zatiahnutia
parkovacej brzdy
7 1
182
2
mm
53 m
m
Kábel spínača signalizácie
zatiahnutia parkovacej brzdy
5
Jazýčky
1
3
Prístrojová doska
Protipožiarna prepážka
1
5
6
7
6
1
Uvoľňovací kľúč používajte
správnym spôsobom.



8 A
1
2
2

Výčnelkom smerom
dovnútra.
B



Zobrazenie pripojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie akýchkoľvek
iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia
parkovacej brzdy
 K mikrofónu (nedodávaný)
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla 
môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k napájacím a dodávaným káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative
Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic
Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie
elektrickej antény (modrý) dodáva jednosmerné napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou
v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel antény
(modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený) pripojiť
k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača. Podrobnejšie
informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez
spínacieho relé.
Pripájanie kábla parkovacej brzdy
Kábel parkovacej brzdy (svetlozelený) z napájacieho
kábla  pripojte ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia
parkovacej brzdy. Umiestnenie kábla okruhu signalizácie
ručnej brzdy sa odlišuje podľa typu automobilu. Viac
podrobností u umiestnení kábla vám poskytne predajca
automobilu alebo predajca spoločnosti Sony.
Pripájanie mikrofónu
Poznámky k zapojeniu
• Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji
sa zobrazí hlásenie “FAILURE“. V takomto prípade skontrolujte
správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
• Ak na zadných sedadlách používate monitor, pripojte kábel
spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej k uzemňovaciemu
miestu (uzemnenie).
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo nadmernej
teplote, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo
pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
B
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického vypínania. Podrobnosti pozri
v dodávanom návode na použitie.
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase
po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického vypínania, po každom
vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte , kým sa nevypne
displej.
Tlačidlo RESET
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite po
vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Príklad zapojenia
Poznámky
• Bez ohľadu na to, či kábel MIC používate alebo nie, umiestnite ho
tak, aby neprekážal pri vedení automobilu. Ak kábel vediete v blízkosti
nôh, zabezpečte ho napríklad káblovými úchytkami.
• Režim Karaoke je počas vedenia nedostupný.
Zloženie ochranného krytu a konzoly
Pred montážou zariadenia zo zariadenia zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný
nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu ani
vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov
pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, v prípade, že je kábel
so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému aj ľavému
reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory
vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.

A
2
 Vložte uvoľňovacie kľúče  do ochranného
krytu .
 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov  vyberte ochranný
kryt .
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla na konektore napájania príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky
alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Príklad montáže
Montáž do prístrojovej dosky
4
Žltý
nepretržitý zdroj napájania
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite tieto jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte  správne
zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie predného panela
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
-A Vybratie predného panela
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržitý zdroj napájania
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo .
Stlačte , potom predný panel potiahnite doprava
a vytiahnite ľavú stranu.
-B Nasadenie predného panela
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť 
na zariadení a jemne zatlačte ľavú stranu panela.
Automobil bez pozície ACC
na skrinke zapaľovania
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Download PDF

advertising