Sony | MEX-BT4700U | Sony MEX-BT4700U Návod na použitie

MEX-BT4700U_SK.book Page 1 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
4-125-661-11 (1)
Bluetooth®
audio systém
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 6.
MEX-BT4700U
©2009 Sony Corporation
4-125-663-11
®
Bluetooth
audio systém
Tento stručný prehľad slúži na pripomenutie spôsobu používania
funkcie Bluetooth, potom ako ste si už niekedy v minulosti
prečítali dodávaný návod na použitie. Podrobnosti sú uvedené
v dodávanom návode na použitie a v návode na použitie
Bluetooth zariadenia.
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
MEX-BT4700U
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Prepojenie
ON (Zapnutý Bluetooth signál)
1
× 3 sekundy t
,
Na mobilnom telefóne sa pripojte k tomuto zariadeniu.
1
,
Prepojte toto zariadenie s audio zariadením z audio zariadenia.
1
Poznámka
Z tohto zariadenie sa môžete prepojiť s Bluetooth zariadením (pozri návod na použitie).
Ak sa z tohto zariadenia nemôžete prepojiť s Bluetooth zariadením, spustite znova párovanie.
2
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
Párovanie
Zariadenie je v prevádzke
Bluetooth zariadenie je v prevádzke
× 5 sekúnd
1
,
Vyhľadávanie
2
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
3
Zvoľte “XPLOD”
Heslo “0000”
4
5
Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií
Párovanie úspešné
6
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
3
Tlačidlá a ikony
Tlačidlá a ikony
Stav ikon
4
Svieti
Bluetooth signál aktívny
Bliká
Pohotovostný režim párovania
Žiadny
Bluetooth signál vypnutý
Svieti
Úspešné pripojenie mobilného telefónu
Bliká
Zariadenie sa pripája k mobilnému telefónu
Žiadny
Bez prepojenia
Svieti
Úspešné pripojenie audio zariadenia
Bliká
Zariadenie sa pripája k audio zariadeniu
Žiadny
Bez prepojenia
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
Hlasitý hovor
Pre
Stlačte
Prijatie hovoru
Ukončenie hovoru
alebo 
Odmietnutie hovoru
×2 sekundy
Pre opätovné vytočenie čísla
1  t
2
Presmerovanie hovoru
×3 sekundy
×2 sekundy
Zvukový tok
Pre
Stlačte
Počúvanie
1  t
2 Na audio zariadení spustite prehrávanie.
Prehrávanie/pozastavenie (AVRCP)*
Prepínanie skladieb (AVRCP)*
 (PAUSE)
./>
*Ovládanie sa môže v závislosti od audio zariadenia líšiť.
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
5
3 kroky k BLUETOOTH funkciám
 Párovanie

Najskôr vzájomne zaregistrujte (“spárujte”) Bluetooth zariadenie (mobilný telefón atď.) a toto
zariadenie. Párovanie nie je potrebné vykonať, ak ste už zariadenie pripájali.
 Prepojenie

Niekedy sa môže prepojenie zaviesť po spárovaní automaticky. Ak chcete zariadenie používať po
vykonaní spárovania, vytvorte prepojenie.
 Hlasitý hovor/Zvukový tok
Po prepojení je možné volať v režime hlasitého hovoru a počúvať hudbu.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
6
Stručný prehľad pre Bluetooth funkcie
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_02-03_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 2 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto
zariadenie len na prístrojovú dosku
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Týmto spoločnosť Sony Corp. vyhlasuje, že
zariadenie MEX-BT4700U je v súlade so
základnými požiadavkami a inými relevantnými
ustanoveniami smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu
20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard
v Nórsku.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení
EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo
záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté
v samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou,
tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory
a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto
pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Poznámka k lítiovej batérii
Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad
priamemu slnečnému žiareniu, ohňu atď.
2
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_02-03_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 3 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Názov Bluetooth a logá sú vlastníctvom
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Corporation ich na akékoľvek účely
používa na základe licencie. Ostatné obchodné
značky a ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
ZAPPIN je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 23).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
iPod je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a iných krajinách.
iPhone je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Tento produkt je chránený danými duševnými
vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo šírenie takejto
technológie nad rámec tohto produktu je bez
licencie spoločnosti Microsoft alebo jeho
autorizovaného zástupcu zakázané.
Vlastníci obsahov súborov Windows Media pre
ochranu ich obsahu, bezpečné šírenie a používanie
autorsky chránených diel využívajú v tomto
zariadení technológiu správy oprávnení digitálnych
súborov (“WM-DRM”). Zabraňuje sa tým
neoprávanému kopírovaniu týchto chránených
obsahov.
Toto zariadenie používa na prehrávanie chráneného
obsahu WM-DRM softvér (“WM-DRM
Software”). Ak by bola bezpečnosť softvéru
WM-DRM v zariadení narušená, tak vlastníci
chráneného obsahu (“Secure Content Owners”)
môžu od spoločnosti Microsoft požadovať
revokáciu príslušných práv softvéru WM-DRM
na nadobudnutie nových licencií pre kopírovanie,
zobrazovanie a/alebo prehrávanie chráneného
obsahu. Revokácia nemení schopnosť softvéru
WM-DRM naďalej prehrávať nechránené obsahy.
Zoznam revokovaného softvéru WM-DRM je vždy
poslaný do vášho zariadenia pri stiahnutí licencie
pre chránený obsah z internetu alebo z PC.
Spoločnosť Microsoft môže v záujme vlastníkov
chránených obsahov spolu s licenciou poslať
do zariadenia tiež revokačné zoznamy.
3
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_04-05_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 4 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Obsah
Začíname
Prehrávateľné disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poznámky k Bluetooth rozhraniu . . . . . . . . . . . 6
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Príprava diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 7
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diaľkové ovládanie RM-X304 . . . . . . . . . . 10
Vyhľadávanie skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží
skladieb — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . 12
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 12
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . 12
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . 12
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CD prehrávač
Prehrávanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . . . 15
USB zariadenia
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . 15
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . . . 16
iPod
Prehrávanie z prehrávača iPod . . . . . . . . . . . . 17
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nastavenie režimu prehrávania. . . . . . . . . . . . 18
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . . .18
Priame ovládanie prehrávača iPod
— Ovládanie spolujazdcom . . . . . . . . . . . . . . 18
Bluetooth (Hlasité telefonovanie
a tok audio signálu)
Bluetooth operácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Párovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ikony Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prepojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zapnutie výstupného Bluetooth signálu tohto
zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pripojenie mobilného telefónu . . . . . . . . . . 20
Pripojenie audio zariadenia . . . . . . . . . . . . 20
Hlasitý hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Príjem hovorov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vytáčanie hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prenos hovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Aktivácia hlasového vytáčania. . . . . . . . . . 21
Zvukový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Počúvanie zvuku z audio zariadenia . . . . . 21
Ovládanie audio zariadenia prostredníctvom
tohto zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zrušenie registrácie všetkých spárovaných
zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra — EQ3 . . . .
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . .
Otočný ovládač RM-X4S . . . . . . . . . . . . . .
Externý mikrofón XA-MC10. . . . . . . . . . .
22
22
23
23
24
24
25
25
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávač iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
26
26
26
26
27
27
28
29
30
32
4
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_04-05_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 5 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie informácie o tomto
zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com/
Na tomto portáli nájdete informácie o:
• Modeloch a výrobcoch kompatibilných digitálnych audio prehrávačov
• Podporovaných MP3/WMA/AAC súboroch
• Modeloch a výrobcoch kompatibilných mobilných telefónov a tiež často
kladené otázky (FAQ) o Bluetooth funkciách
5
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 6 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Pôsobenie rádiovej frekvencie
Začíname
Prehrávateľné disky
Autorádio môže prehrávať CD-DA disky
(aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky
(MP3/WMA/AAC súbory (str. 26)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Poznámky k Bluetooth rozhraniu
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NIE JE V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME,
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, UJMY
ALEBO ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE
Z AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA TOHTO
ZARIADENIA ALEBO INÉHO ZARIADENIA
SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TOHTO
ZARIADENIA, JEHO HARDVÉRU A/ALEBO
SOFTVÉRU.
Dôležité upozornenie!
Bezpečnosť a správne používanie
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené
spoločnosťou Sony vedú k strate záruky.
Pred používaním zariadenia sa informujte o platných
miestnych predpisoch a normách upravujúcich
prevádzku Bluetooth zariadení.
Vedenie vozidla
Informujte sa o platných miestnych predpisoch
a normách upravujúcich používanie mobilných
telefónov a hlasitých sád (Handsfree) počas vedenia
motorových vozidiel.
Venujte vždy maximálnu pozornosť premávke a ak
si to situácia vyžaduje, pred volaním alebo prijatím
hovoru odstavte vozidlo mimo cesty.
Prepojenie s inými zariadeniami
Z dôvodu získania presných bezpečnostných
informácií si pred pripojením k inému zariadeniu
prečítajte návod na použitie pripájaného zariadenia.
6
RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne
nainštalované alebo nevhodne tienené elektronické
systémy v automobile, ako je napr. elektronické
vstrekovanie, elektronický ABS systém, elektronické
obmedzovače rýchlosti alebo airbagy. Inštaláciu
alebo servis týchto zariadení realizujú výrobcovia/
predajcovia automobilu. Nesprávna inštalácia alebo
servisný zásah môže byť nebezpečný a môže viesť
k strate záruky.
Informácie, či mobilný telefón neovplyvní činnosť
zariadení v automobile, vám poskytne výrobca
vozidla.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové
zariadenia vo vozidle namontované správne
a či správne fungujú.
Tiesňové hovory
Toto Bluetooth Handsfree a elektronické zariadenie
pripojené k Handsfree zariadeniu komunikujú
prostredníctvom rádiových signálov, mobilných
a pozemských sietí a tiež pomocou užívateľsky
nastavených funkcií, pri ktorých nie je možné zaručiť
trvalé prepojenie vo všetkých podmienkach.
Preto sa obzvlášť v prípade potreby súrnej komunikácie
(napr. volanie zdravotnej pohotovosti) nespoliehajte
výhradne na žiadne elektronické zariadenie.
Aby bolo možné volať a prijímať hovory, zariadenia
musia byť zapnuté a v dosahu dostatočne silného
signálu.
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach, alebo pri určitých používaných
službách/funkciách.
Zistite si tieto informácie u miestnych
prevádzkovateľov sietí.
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel (str. 7) a pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom,
stlačte tlačidlo RESET (str. 8).
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Zrušenie režimu DEMO
Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý
sa aktivuje po vypnutí.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“DEMO”.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“DEMO-OFF”.
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 7 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
2
Stlačte (OPEN).
Predný panel sa sklopí.
3
Posuňte predný panel doprava, potom
jemne potiahnite ľavú stranu predného
panela.
Príprava diaľkového ovládania
Vyberte izolačný prvok.
Rada
Spôsob výmeny batérie pozri str. 27.
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) +/–.
5
Po nastavení minúty stlačte tlačidlo
Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol. Na
predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
Stlačením (SOURCE) na zariadení (alebo
vložením disku) aktivujte zariadenie.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším
stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 14).
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
7
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 8 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
1 2 34 5
6
8 9
7
OPEN
OFF
ZAP
SEEK
SOURCE
BLUETOOTH
BT
AUX
PTY
SEEK
q;
MODE
PUS
H ENTER / S
T/
ELEC
qaqsqd
AF / TA
qf
ALBUM
1
2
REP
SHUF
MIC
PAUSE
SCRL
3
4
5
6
DSPL
qg
qh qj
Predný panel vybratý
qk
ql
RESET
w;
wa
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie
ako tlačidlá na zariadení.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia. Vypnutie zdroja zvuku.
B Tlačidlo
(BACK) str. 11
Zatlačením: Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia.
C Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia. Zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/USB/Bluetooth audio/Bluetooth
telefón).
D Tlačidlo ZAP str. 12
Aktivovanie režimu ZAPPIN™.
E Otočný ovládač/Tlačidlo Select/
(Handsfree)
Nastavenie hlasitosti/výber kategórie
vyhľadávania (otáčanie). Výber nastaviteľnej
položky (zatlačenie a pridržanie). Príjem/
ukončenie hovoru (stlačenie).
F Senzor signálov diaľkového ovládania
G Displej
H Tlačidlo OPEN str. 7
I USB konektor str. 15
Pripojenie USB zariadenia.
8
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 9 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
J Tlačidlá SEEK +/–
CD/USB:
Prepínanie skladieb (stlačenie). Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené). Zrýchlený posuv v skladbe vzad/
vpred (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice
(zatlačenie a pridržanie).
Bluetooth audio zariadenie*:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
K Tlačidlo BT (BLUETOOTH) str. 19
Zapnutie/vypnutie Bluetooth signálu, párovanie.
L Tlačidlo MODE str. 12, 17, 18
Zatlačením: Výber rozhlasového pásma
(FM/MW/LW)/výber režimu prehrávania
pre prehrávač iPod.
Zatlačením a pridržaním: Zapnutie/zrušenie
režimu ovládania spolujazdcom.
M Tlačidlo
(BROWSE) str. 11
Zapnutie režimu Quick-BrowZer.
N Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/
PTY (Program Type - Typ programu)
str. 13, 14
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
P Tlačidlo DSPL (displej)/SCRL
(rolovanie) str. 13, 15, 16, 18
Zmena zobrazených položiek (stlačenie).
Rolovanie zobrazených položiek
(zatlačenie a pridržanie).
Q Vstupný konektor AUX str. 24
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
R Mikrofón str. 21
Poznámka
Nezakrývajte mikrofón, funkcia hlasitého hovoru
(Handsfree) nemusí fungovať správne.
S Tlačidlo RESET str. 6
T Otvor pre disk
Vloženie disku.
U Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
* Ak je pripojené Bluetooth audio zariadenie
(s podporou AVRCP Bluetooth technológie).
V závislosti od zariadenia nemusia byť niektoré
operácie dostupné.
Poznámky
• Ak vysúvate/vkladáte disk, USB zariadenie musí byť
odpojené, aby nedošlo k poškodeniu disku.
• Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
O Číselné tlačidlá
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (počas prehrávania
MP3/WMA/AAC súboru)
Prepínanie albumov (stlačenie).
Súvislé prepínanie albumov
(zatlačenie a pridržanie).
(3): REP str. 15, 16, 18
(4): SHUF str. 15, 16, 18
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie). Uloženie
staníc (zatlačenie a pridržanie).
Bluetooth audio zariadenie*:
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Bluetooth telefón:
(5): MIC str. 21
9
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 10 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Diaľkové ovládanie RM-X304
1
2
3
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
6
7
8
+
9
–
4
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
0
qa
5
+
VOL
–
G Tlačidlo MODE
Zatlačením: Výber rozhlasového pásma
(FM/MW/LW)/výber režimu prehrávania pre
prehrávač iPod.
Zatlačením a pridržaním: Zapnutie/zrušenie
režimu ovládania spolujazdcom.
H Tlačidlo SEL (Select - výber)/
(Handsfree)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
I Tlačidlá M (+)/m (–)
Ovládanie CD prehrávača/USB zariadenia
rovnako ako (1)/(2) (ALBUM –/+)
na zariadení.
Nastavenia zariadenia, zvuku atď. môžete
ovládať pomocou M m.
J Tlačidlo SCRL (rolovanie)
Rolovanie položky na displeji.
K Číselné tlačidlá
Príjem uložených staníc (stlačenie). Uloženie
staníc (zatlačenie a pridržanie).
Niektoré z nasledovných tlačidiel na diaľkovom
ovládaní majú iné funkcie, alebo sa odlišujú od
tlačidiel na zariadení. Pred použitím odstráňte
izolačný prvok (str. 7).
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia. Vypnutie zdroja zvuku.
B Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia. Zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/USB/Bluetooth audio/Bluetooth
telefón).
C Tlačidlá < (.)/, (>)
Ovládanie rádia/CD prehrávača/USB/
Bluetooth audio zariadenia, rovnako ako
(SEEK) –/+ na zariadení.
Nastavenia zariadenia, zvuku atď. môžete
ovládať pomocou < ,.
D Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
E Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti.
F Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
10
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 11 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Vyhľadávanie pomocou
preskakovania položiek
— Režim Jump
Vyhľadávanie skladby
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
— Quick-BrowZer
Na CD disku alebo USB zariadení môžete
jednoducho vyhľadávať konkrétnu skladbu podľa
kategórie.
Ak sa v kategórii nachádza veľa položiek, môže
požadovanú položku vyhľadať rýchlejšie.
1 V režime Quick-BrowZer stlačte (SEEK) +.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Otočný ovládač/
(BROWSE) tlačidlo Select
OFF
ZAP
SEEK
A Číslo aktuálnej položky
B Celkový počet položiek v aktuálnej úrovni
SOURCE
BLUETOOTH
BT
SEEK
SEEK +/–
MODE
PUS
H ENTER / SELECT
/
(BACK)
1
Stlačte
(BROWSE).
Zariadenie aktivuje režim Quick-BrowZer
a zobrazí sa zoznam vyhľadávacích kategórií.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú vyhľadávaciu kategóriu
a stlačením ovládača výber potvrďte.
3
Opakovaním kroku 2 zvoľte želanú
skladbu.
Prehrávanie sa spustí.
Potom sa zobrazí názov položky.
2 Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú
položku alebo položku nachádzajúcu sa v jej
blízkosti.
Krok preskakovania zodpovedá 10%
z celkového počtu položiek.
3 Stlačte tlačidlo Select.
Vrátite sa do režimu Quick-BrowZer a zobrazí
sa zvolená položka.
4 Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú
položku a potom ho stlačte.
Ak je zvolená položka skladba, spustí sa
prehrávanie.
Zrušenie režimu Jump
Stlačte
(BACK) alebo (SEEK) –.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte
(BACK).
Vypnutie režimu Quick-BrowZer.
Stlačte
(BROWSE).
Poznámka
Ak zapnete režim Quick-BrowZer, zruší na nastavenie
režimov Repeat/Shuffle.
11
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 12 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Vyhľadávanie skladby počúvaním
pasáží skladieb — ZAPPIN™
Rádio
Ak za sebou na CD disku alebo USB zariadení
prehrávate krátke pasáže skladieb, môžete
vyhľadať skladbu, ktorú chcete počúvať.
Režim ZAPPIN je vhodný pre vyhľadávanie
skladieb v režime náhodného prehrávania alebo
v režime opakovaného náhodného prehrávania.
Uloženie staníc do pamäte a ich
príjem
ZAP
OFF
Tlačidlo Select
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc
— BTM
ZAP
SEEK
Upozornenie
SOURCE
1
BLUETOOTH
BT
SEEK
MODE
PUS
H ENTER / SELECT
/
2
(BACK)
1
Počas prehrávania stlačte (ZAP).
Po zobrazení “ZAPPIN” na displeji sa
prehrávanie spustí od pasáže nasledujúcej
skladby.
Pasáž sa bude prehrávať podľa nastaveného
času, potom sa ozve zvuk cvaknutia a spustí
sa prehrávanie ďalšej pasáže.
Skladba
1
2
ZAP
2
3
4
Časť z každej skladby, ktorá
sa prehrá v režime ZAPPIN.
Keď vyhľadáte skladbu, ktorú chcete
prehrať, stlačte tlačidlo Select alebo
(ZAP).
Zvolená skladba sa prehrá od začiatku
v štandardnom režime prehrávania.
Pre ďalšie vyhľadávanie skladby v režime
ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
Rady
• Čas prehrávania je možné nastaviť na cca 6 / 9 /
30 sekúnd (str. 23). Nie je možné zvoliť prehrávanie
pasáže skladby.
• Stlačte (SEEK) –/+ alebo (1)/(2) (ALBUM –/+)
v režime ZAPPIN pre preskočenie skladby alebo
albumu.
• Prehrávanie skladby tiež potvrdíte stlačením
(BACK).
12
3
4
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým
sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “BTM”.
Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
((1) až (6)), kým sa nezobrazí “MEM”.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie AF/TA
(str. 13).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) –/+,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte,
až kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) +/– pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) +/–
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie).
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 13 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
RDS
Nastavenie AF a TA
1
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
A Rozhlasové pásmo, Zdroj zvuku
B TA/TP*1
C Frekvencia*2 (Názov stanice), Číslo
predvoľby, Hodiny, RDS údaje
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do
pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
*1 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Pre zmenu zobrazených položiek C stlačte
(DSPL).
Príjem mimoriadnych hlásení
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice podľa
intenzity jej signálu. Pomocou tejto funkcie
môžete počúvať rovnakú stanicu počas dlhej jazdy
bez toho, aby ste ju museli manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj zvuku.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte
pre dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Keď je funkcia AF zapnutá: výrobné nastavenie
zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť,
takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu
stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (str. 23).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 14 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 23).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY) počas
príjmu rádia v pásme FM.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji
sa zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčajte (AF/TA) (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu.
3
Stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Nenáročná hudba), LIGHT M (Ľahká
klasika), CLASSICS (Vážna hudba),
OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER
(Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN
(Vysielanie pre deti), SOCIAL A (Spoločenské
udalosti), RELIGION (Náboženstvo),
PHONE IN (Telefonáty poslucháčov),
TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas),
JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých
krajinách/oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
14
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 15 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
CD prehrávač
Prehrávanie disku
1
2
3
USB zariadenia
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
Stlačte (OPEN).
Vložte disk (popisom nahor).
Zatvorte predný panel.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Vysunutie disku
1 Stlačte (OPEN).
2 Stlačte Z. Disk sa vysunie.
3 Zatvorte predný panel.
Zobrazované položky
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
• Používať môžete veľkokapacitné USB
zariadenia MSC (Mass Storage Class) a MTP
(Media Transfer Protocol) kompatibilné so
štandardom USB.
• Podporované formáty sú MP3 (.mp3), WMA
(.wma) a AAC (.m4a).
• Dáta v USB zariadení odporúčame zálohovať.
Poznámka
USB zariadenie pripojte až po naštartovaní.
Ak je USB zariadenie pripojené pred naštartovaním,
môže v závislosti od USB zariadenia dôjsť k poruche
alebo jeho poškodeniu.
Prehrávanie z USB zariadenia
A Zdroj zvuku
B Názov skladby*1, Názov disku/interpreta*1,
Názov interpreta*1, Číslo albumu*2, Názov
albumu*1, Číslo skladby/Uplynutý čas
prehrávania, Hodiny
1
Posunutím otvorte kryt USB
konektora.
2
Pripojte USB zariadenie do USB
konektora.
Na prepojenie použite USB kábel dodávaný
s USB zariadením.
*1 Zobrazí sa informácia CD TEXT, MP3/WMA/AAC.
*2 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Pre zmenu zobrazených položiek B stlačte (DSPL).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť.
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
TRACK
ALBUM*
Pre prehrávanie
skladby opakovane.
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom poradí.
SHUF DISC
disku v náhodnom poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA/AAC disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
Prehrávanie sa spustí.
Ak je USB zariadenie už pripojené, stláčajte
(SOURCE), kým sa nezobrazí “USB”, aby sa
spustilo prehrávanie.
Stlačením (OFF) zastavíte prehrávanie.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 16 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Odpojenie USB zariadenia
1 Zastavte prehrávanie z USB zariadenia.
2 Odpojte USB zariadenie.
Ak odpojíte USB zariadenie počas prehrávania,
môžu sa poškodiť dáta na USB zariadení.
Poznámky
• Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia,
ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa
môžu odpojiť.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
• Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
SHUF ALBUM
Zobrazované položky
Pre prehrávanie
albumu v náhodnom poradí.
SHUF DEVICE zo zariadenia v náhodnom
poradí.
Po 3 sekundách je nastavenie ukončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
A Zdroj zvuku
B Názov skladby, Názov interpreta, Číslo
albumu*, Názov albumu, Číslo skladby/
Uplynutý čas prehrávania, Hodiny
* Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Pre zmenu zobrazených položiek B stlačte
(DSPL).
Poznámky
• Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu USB
zariadenia, formátu záznamu a nastavení líšiť.
Podrobnosti pozri na portáli podpory zákazníkov.
• Maximálny počet zobraziteľných dát je nasledovný.
– Priečinky (Albumy): 128
– Súbory (Skladby) v jednom priečinku: 500
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
• Spustenie prehrávania môže v závislosti
od množstva uložených dát určitý čas trvať.
• DRM (Digital Rights Management - Správa
autorských práv digitálnych súborov) súbory nemusí
byť možné prehrávať.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA/AAC s variabilným
dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate), alebo pri
zrýchlenom posuve v skladbách vpred/vzad, sa
uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.
• Prehrávanie nasledovných MP3/WMA/AAC súborov
nie je podporované.
– Súbory s bezstratovou kompresiou
– Súbory chránené autorským právom
16
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 17 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Automaticky sa spustí prehrávanie skladieb
z prehrávača iPod od naposledy prehrávaného
miesta.
Ak je prehrávač iPod už pripojený, stláčajte
(SOURCE), kým sa nezobrazí “USB”, aby
sa spustilo prehrávanie. (Po rozpoznaní
prehrávača iPod sa zobrazí “IPD”.)
iPod
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho
prehrávača iPod pozri “Prehrávač iPod” na str. 26
alebo na portáli podpory zákazníkov.
V tomto návode na použitie sa výraz “iPod”
používa ako všeobecné označenie pre iPod funkcie
v zariadeniach iPod a iPhone, ak to v texte alebo
na obrázkoch nie je špecifikované inak.
* Toto zobrazenie sa nezobrazí, ak ste prehrávač iPod
naposledy používali v režime ovládania
spolujazdcom.
3
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Prehrávanie z prehrávača iPod
Pred pripojením prehrávača iPod znížte hlasitosť
na autorádiu.
1
Posunutím otvorte kryt USB
konektora.
Stláčaním (MODE) zvoľte režim
prehrávania.
Režimy sa prepínajú nasledovne:
RESUMING t ALBUM t TRACK t
PODCAST* t GENRE t PLAYLIST
t ARTIST
* V závislosti od prehrávača iPod sa nemusí zobraziť.
4
Nastavte úroveň hlasitosti.
Stlačením (OFF) zastavíte prehrávanie.
Odpojenie prehrávača iPod
1 Zastavte prehrávanie z prehrávača iPod.
2 Odpojte prehrávač iPod.
Upozornenie pre iPhone
Keď prostredníctvom USB konektora pripojíte iPhone,
hlasitosť telefónu sa ovláda v samotnom telefóne
iPhone. Ak sa chcete vyvarovať náhlej zvýšenej
hlasitosti po ukončení hovoru, počas telefonického
hovoru nezvyšujte na zariadení hlasitosť.
2
Prehrávač iPod pripojte do USB
konektora pomocou dokovacieho
konektora a USB kábla.
Poznámky
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z iPod prehrávača. Môže dôjsť
k poškodeniu dát.
• Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
U
>
EN
M
.
Rady
• Keď je zapaľovanie v polohe ACC a keď je toto
autorádio zapnuté, bude sa nabíjať akumulátor
prehrávača iPod.
• Ak počas prehrávania odpojíte prehrávač iPod,
na displeji zariadenia sa zobrazí “NO DEV”.
Režim obnovenia
iPod sa automaticky zapne a na displeji
prehrávača iPod sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.*
Po pripojení prehrávača iPod k dokovaciemu
konektoru sa autorádio prepne do režimu
obnovenia a spustí sa prehrávanie v režime
nastavenom v prehrávači iPod.
V režime obnovenia nie sú funkčné nasledovné
tlačidlá.
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Rada
Na pripojenie dokovacieho konektora odporúčame
používať USB kábel RC-100IP (nedodávaný).
17
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 18 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Zobrazované položky
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
A Indikátor zdroja zvuku (iPod)
B Názov skladby, Názov interpreta, Názov
albumu, Číslo skladby/Uplynutý čas
prehrávania, Hodiny
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
Pre zmenu zobrazených položiek B stlačte (DSPL).
PODCAST
podcastu opakovane.
Rada
Po zmene albumu/podcastu/žánra/interpreta/Playlistu
sa nakrátko zobrazí číslo danej položky.
ARTIST
interpreta opakovane.
PLAYLIST
Playlistu opakovane.
GENRE
žánra opakovane.
Poznámka
Niektoré znaky uložené v prehrávači iPod sa nemusia
zobraziť správne.
SHUF ALBUM
albumu v náhodnom poradí.
SHUF PODCAST podcastu v náhodnom poradí.
Nastavenie režimu prehrávania
1
Počas prehrávania stlačte (MODE).
Režimy sa prepínajú nasledovne:
ALBUM t TRACK t PODCAST* t
GENRE t PLAYLIST t ARTIST
* V závislosti od prehrávača iPod sa nemusí zobraziť.
Prepínanie albumov, podcastov,
žánrov, Playlistov a interpretov
Pre
Stlačte
Prepínanie
(1)/(2) (ALBUM –/+)
[stlačte raz pre každé prepnutie]
Súvislé
prepínanie
(1)/(2) (ALBUM –/+)
[držte zatlačené až do želaného
miesta]
SHUF ARTIST
interpreta v náhodnom poradí.
SHUF PLAYLIST Playlistu v náhodnom poradí.
SHUF GENRE
žánra v náhodnom poradí.
SHUF DEVICE
zo zariadenia v náhodnom
poradí.
Po 3 sekundách je nastavenie ukončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
Priame ovládanie prehrávača iPod
— Ovládanie spolujazdcom
Prehrávač iPod pripojený k dokovaciemu
konektoru môžete ovládať priamo.
1
Počas prehrávania stlačte a pridržte
(MODE).
Zobrazí sa “MODE IPOD” a prehrávač
môžete ovládať priamo.
Zmena zobrazovaných položiek
Stlačte (DSPL).
Zobrazované položky sa menia nasledovne:
Názov skladby t Meno interpreta t Názov
albumu t MODE IPOD t Hodiny
Vypnutie režimu ovládania spolujazdcom
Stlačte a pridržte (MODE).
Zobrazí sa “MODE AUDIO” a režim prehrávania
sa prepne na “RESUMING”.
18
Poznámky
• Hlasitosť je možné ovládať len pomocou autorádia.
• Ak tento režim zrušíte, nastavenie pre opakovanie
sa vypne.
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 19 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Bluetooth (Hlasité telefonovanie
a tok audio signálu)
3
Bluetooth operácie
Nastavte Bluetooth zariadenie do
režimu vyhľadávania tohto zariadenia.
Na displeji pripájaného zariadenia sa zobrazí
zoznam zistených zariadení. Na pripájanom
zariadení sa zobrazí toto zariadenie ako
“XPLOD”.
Aby bolo možné používať funkciu Bluetooth,
je potrebný nasledovný postup.
1 Párovanie
Ak vzájomne prepájate Bluetooth zariadenia
prvýkrát, je potrebná ich vzájomná registrácia.
Nazýva sa to “párovanie”. Táto registrácia
(párovanie) je potrebná len prvýkrát, pretože
ďalšíkrát sa už toto zariadenie a ostatné
zariadenia rozpoznajú automaticky. Spárovať
môžete až 8 zariadení. (V závislosti od
zariadenia bude možno potrebné zadať kód
(heslo) pre každé pripojenie.)
2 Prepojenie
Ak chcete zariadenie používať po vykonaní
spárovania, vytvorte prepojenie. Niekedy sa
môže prepojenie zaviesť po spárovaní
automaticky.
3 Hlasitý hovor/zvukový tok
Po prepojení je možné volať v režime
hlasitého hovoru a počúvať hudbu.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
4
Ak je na displeji pripájaného
zariadenia zobrazená výzva na zadanie
kódu*, zadajte “0000”.
Zadajte kód.
XXXX
“0000”
Toto a Bluetooth zariadenie si vzájomne
vymenia a uložia informácie a po spárovaní
je toto zariadenie pripravené na prepojenie
s príslušným zariadením.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Párovanie
Najskôr vzájomne zaregistrujte (“spárujte”)
Bluetooth zariadenie (mobilný telefón atď.)
a toto zariadenie. Spárovať môžete až
8 zariadení. Po vykonaní spárovania nie je už
potrebné opätovné párovanie.
1
Bluetooth zariadenie umiestnite do
vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.
2
Zatlačte a pridržte (BT), kým nezačne
blikať “ ” (cca 5 sekúnd).
Zariadenie sa prepne do pohotovostného
režimu pre párovanie.
Bliká “ ” a po dokončení párovania bude
indikácia svietiť nepretržite.
5
Nastavte Bluetooth zariadenie do
režimu prepojenia s týmto zariadením.
Po zavedení prepojenia sa zobrazí “ ”
alebo “ ”.
* Kód sa môže v závislosti od zariadenia zobrazovať
pod názvom “Passkey”, “PIN code”, “PIN number”
alebo “Password” atď.
Poznámka
Kým sa zavádza prepojenie, udržuje sa pohotovostný
režim pre párovanie.
Bliká
19
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 20 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Ikony Bluetooth
V zariadení sa používajú nasledovné ikony.
Svieti:
Bliká:
Nesvieti:
Bluetooth signál aktívny
Pohotovostný režim párovania
Bluetooth signál vypnutý
Svieti:
Bliká:
Nesvieti:
Prepojenie úspešné
Prepájanie
Bez prepojenia
Svieti:
Bliká:
Nesvieti:
Prepojenie úspešné
Prepájanie
Bez prepojenia
Prepojenie
Ak bolo párovanie úspešné, postupujte od tohto
postupu.
Zapnutie výstupného Bluetooth
signálu tohto zariadenia
3 Stlačte
(Handsfree).
Počas prepájania bliká “ ”. Po prepojení
bude “ ” svietiť nepretržite.
Poznámka
Počas toku Bluetooth audio signálu (hudba) nie je
možné prepojiť toto zariadenie s mobilným telefónom
z tohto zariadenia. Prepojenie vykonajte z mobilného
telefónu. Prehrávaný zvuk môže byť rušený šumom
z prepájania.
Rada
Keď je Bluetooth signál aktívny: Keď zapnete
zapaľovanie, zariadenie automaticky rozpozná
naposledy pripojený mobilný telefón. Automatické
prepojenie však závisí tiež od technických vlastností
telefónu. Ak sa zariadenie automaticky neprepojí,
prepojenie vykonajte manuálne.
Pripojenie audio zariadenia
1
Bluetooth signál musí byť na tomto
zariadení aj audio zariadení zapnutý.
2
Prepojte toto zariadenie s audio
zariadením z audio zariadenia.
Po prepojení sa zobrazí “ ”.
Ak chcete používať Bluetooth funkciu, zapnite
výstupný Bluetooth signál tohto zariadenia.
1
Zatlačte a pridržte (BT), kým nezačne
svietiť “ ” (cca 3 sekundy).
Bluetooth signál sa zapne.
Pripojenie k naposledy pripojenému
audio zariadeniu z tohto zariadenia
Pripojenie mobilného telefónu
1
Bluetooth signál musí byť na tomto
zariadení aj mobilnom telefóne
zapnutý.
2
Na mobilnom telefóne sa pripojte
k tomuto zariadeniu.
Po prepojení sa zobrazí “ ”.
1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení
aj audio zariadení zapnutý.
2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT AUDIO”.
3 Stlačte (6).
Počas prepájania bliká “ ”. Po prepojení
bude “ ” svietiť nepretržite.
Hlasitý hovor
Toto zariadenie musí byť prepojené s mobilným
telefónom.
Príjem hovorov
Pripojenie k naposledy pripojenému
mobilnému telefónu z tohto
zariadenia
1 Bluetooth signál musí byť na tomto zariadení
aj mobilnom telefóne zapnutý.
2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT PHONE”.
Pri prichádzajúcom hovore bude z reproduktorov
v automobile zaznievať vyzváňanie.
1
Keď zaznie zvonenie prichádzajúceho
hovoru, stlačte (Handsfree).
Hovor sa začne.
20
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 21 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Ukončenie hovoru
Znova stlačte
2
Stlačte (Handsfree).
Mobilný telefón sa prepne do režimu pre
hlasové vytáčanie.
3
Vyslovte hlasový povel uložený
v mobilnom telefóne.
Váš hlas bude rozpoznaný a spustí sa
vytáčanie.
(Handsfree) alebo (OFF).
Ak nechcete prichádzajúci hovor prijať, zatlačte
a pridržte (Handsfree) na 2 sekundy.
Nastavenie citlivosti mikrofónu
Môžete prepínať medzi dvoma úrovňami
citlivosti (“LOW” (Nízka) alebo “HI (Vysoká)”)
a nastaviť vhodnú úroveň pre volajúceho počas
hovoru.
1 Počas hovoru stlačte (5).
Položky sa prepínajú nasledovne:
MIC-LOW y MIC-HI
Poznámka
Mikrofón zariadenia je umiestnený na zadnej časti
predného panela (str. 8). Mikrofón nezakryte napr.
páskou a pod.
Vytáčanie hovorov
V prípade volania z tohto zariadenia je možné
použiť funkciu opätovného volania (Redial).
1
Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT PHONE”.
2
Zatlačte a pridržte (Handsfree)
na cca 3 sekundy alebo viac.
Hovor sa začne.
Ukončenie hovoru
Znova stlačte
Prenos hovoru
Ak chcete aktivovať/deaktivovať príslušné
zariadenie (toto zariadenie/mobilný telefón),
vykonajte nasledovné.
Zatlačte a pridržte (Handsfree),
alebo použite telefón.
Podrobnosti o ovládaní mobilného telefónu pozri
v jeho návode na použitie.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu sa môže pri pokuse
preniesť hovor zrušiť Handsfree prepojenie.
Aktivácia hlasového vytáčania
Na vašom mobilnom telefóne pripojenom
k zariadeniu môžete aktivovať hlasové vytáčanie
vyslovením hlasového povelu uloženého
v mobilnom telefóne a uskutočniť tak hovor.
1
Rady
• Hlasový povel vyslovujte rovnako, ako ste ho
zaznamenali.
• Hlasový povel zaznamenajte prostredníctvom
zariadenia pri zvolenom zdroji zvuku “BT PHONE”
tak, že budete sedieť na sedadle vo vozidle.
Zvukový tok
(Handsfree) alebo (OFF).
Pre hovor na iné číslo použite mobilný telefón
a potom hovor preneste.
Podrobnosti o prenose hovoru pozri ďalej.
1
Poznámky
• Najskôr musí byť toto zariadenie prepojené
s mobilným telefónom.
• Hlasový povel musí byť už uložený v mobilnom
telefóne.
• Pri aktivovaní hlasového vytáčania s mobilným
telefónom pripojeným k zariadeniu nemusí
v niektorých prípadoch táto funkcia pracovať.
• Šum, ako napríklad hluk motora, môže spôsobiť
interferencie pri rozpoznávaní zvuku. Pre vylepšenie
rozpoznávania uskutočňujte hlasové vytáčanie pri
minimálnom šume.
• V závislosti od účinnosti funkcie rozpoznávania
v mobilnom telefóne nemusí v niektorých situáciách
hlasové vytáčanie fungovať. Podrobnosti pozri
na podpornej stránke (str. 30).
Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT PHONE”.
Počúvanie zvuku z audio zariadenia
Môžete počúvať zvuk z audio zariadenia cez toto
zariadenie, ak audio zariadenie podporuje profil
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Bluetooth technológie.
1
2
Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“BT AUDIO”.
3
Na audio zariadení spustite
prehrávanie.
4
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na tomto
zariadení aj na Bluetooth audio zariadení.
1 Spustite prehrávanie na Bluetooth audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
2 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
autorádiu.
3 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “BTA”
a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň
hlasitosti pre vstupný signál (–8 dB až +18 dB).
21
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 22 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Ovládanie audio zariadenia
prostredníctvom tohto zariadenia
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
Na tomto zariadení môžete vykonať nasledovné
operácie, ak audio zariadenie podporuje profil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Bluetooth technológie. (Ovládanie závisí od audio
zariadenia.)
Nastavenie zvukových
charakteristík
Pre
Stlačte
1
Prehrávanie
(6) (PAUSE)* na tomto
zariadení.
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
2
Pozastavenie
(6) (PAUSE)* na tomto
zariadení.
Otáčaním otočného ovládača nastavte
zvolenú položku.
3
Prepínanie
skladieb
SEEK –/+ (./>)
[jedenkrát pre každú skladbu]
Stlačte
(BACK).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
* V závislosti od zariadenia môže byť potrebné dvojité
stlačenie.
Iné než uvedené operácie je potrebné vykonávať
na audio zariadení.
Poznámky
• Počas prehrávania na pripojenom audio zariadení
sa informácie o čísle/čase skladby, stave
prehrávania atď. nezobrazia na tomto zariadení.
• Aj keď prepnete zdroj signálu na tomto zariadení,
prehrávanie na audio zariadení sa nezastaví.
Rada
Mobilný telefón s podporou profilu A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) môžete pripojiť ako audio
zariadenie a počúvať tak hudbu.
Zrušenie registrácie všetkých
spárovaných zariadení
1
Stlačte (OFF).
Toto zariadenie sa vypne.
2
Ak svieti “ ”, zatlačte a pridržte (BT),
kým “ ” nezmizne.
3
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
5
Stlačte (SEEK) +.
Spustí sa resetovanie.
Zrušenie všetkých registrácií trvá cca
3 sekundy Kým bliká “INITIAL”,
nevypínajte zariadenie.
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BTM INIT”.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
EQ3
Výber krivky ekvalizéra zo 7 typov hudby.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Vytvorenie priestorovejšieho zvukového poľa.
Výber režimu DSO: “1”, “2”, “3” alebo “OFF”.
Čím vyššie číslo, tým výraznejší efekt.
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 23)
BAL (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia zvuku medzi ľavými
a pravými reproduktormi.
FAD (Vyváženie predné - zadné)
Nastavenie relatívnej úrovne medzi prednými
a zadnými reproduktormi.
SUB (Hlasitosť subwoofera)
Nastavenie hlasitosti subwoofera.
(“ATT” je najnižšie nastavenie.)
AUX*2 (Úroveň vstupu AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
doplnkové zariadenie: “+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Toto nastavenie eliminuje potrebu nastavenia
úrovne hlasitosti medzi zdrojmi zvuku.
BTA*3 (BT-Úroveň audio signálu)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
Bluetooth audio zariadenie. “+18 dB” – “0 dB”–
“–8 dB”.
Toto nastavenie eliminuje potrebu nastavenia
úrovne hlasitosti medzi zdrojmi zvuku (str. 21).
*1 Keď je aktívny ekvalizér EQ3.
*2 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX.
*3 Keď je aktívny zdroj zvuku Bluetooth (str. 21).
22
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 23 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Nastavenie krivky ekvalizéra — EQ3
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
tlačidla Select zvoľte “EQ3”.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“CUSTOM”.
3
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW”, “MID” alebo “HI”.
4
Otáčaním otočného ovládača nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
5
Stlačte
(BACK).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie pre
štandardný režim prehrávania/príjem rozhlasu.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie pre
štandardný režim prehrávania/príjem rozhlasu.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 7)
CT (Hodiny) (str. 13, 14)
BEEP (Pípanie)
Aktivovanie zvukového signálu: “ON”, “OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivovanie zdroja zvuku AUX: “ON”, “OFF”
(str. 24).
AUTO OFF
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia: “NO”, “30S (sekundy)”,
“30M (minúty)”, “60M (minúty)”.
MIC*1
– “EXT”: Automatické prepnutie na externý
mikrofón, keď je pripojený.
– “INT”: Výber len vstavaného mikrofónu.
DEMO (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu: “ON”,
“OFF”.
DIMMER
Zmena jasu displeja.
– “AT”: Stmavnutie displeja, keď zapnete svetlá.
(Dostupné len vtedy, keď pripojíte kábel
ovládania osvetlenia.)
– “ON”: Stmavnutie displeja.
– “OFF”: Displej nestmavne.
CONTRAST
Nastavenie kontrastu displeja. Kontrast je možné
nastaviť v 7 krokoch.
M.DSPL (Akčný displej)
Nastavenie režimu akčného displeja.
– “SA”: Zobrazovanie pohyblivých šablón
a spektrálneho analyzéra.
– “ON”: Zobrazovanie pohyblivých vzorov.
– “OFF”: Vypnutie akčného displeja.
A.SCRL*2 (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek: “ON”,
“OFF”.
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “ON”: Ladenie len staníc s najsilnejším
signálom.
– “OFF”: Normálne ladenie.
MONO*3 (Monofonický režim)
Nastavenie monofonického režimu príjmu pre
skvalitnenie príjmu v pásme FM: “ON”, “OFF”.
REG*3 (Regionálny program) (str. 13)
ZAP.TIME*2 (Čas pre režim Zappin)
Voľba času prehrávania pre režim ZAPPIN.
– “ZAP.TIME-1 (cca 6 sekúnd)”, “ZAP.TIME-2
(cca 9 sekúnd)”, “ZAP.TIME-3 (cca 30 sekúnd)”.
LPF (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”,
“160Hz”.
LPF NORM/REV (Dolný priepust štandardný/
inverzný)
Nastavenie fázy LPF na: “NORM”, “REV”.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
23
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 24 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
HPF (Horný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie predných/
zadných reproduktorov: “OFF”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Zvýraznenie)
Zvýraznenie hĺbok a výšok pre skvalitnenie
zvuku pri nízkej hlasitosti: “ON”, “OFF”.
BTM (str. 12)
DM+*2
Nastavenie funkcie DM+: “ON”, “OFF”.
BT INIT*1 (str. 22)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Keď je aktívny zdroj zvuku CD/USB.
*3 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom
zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk
v automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na
tomto zariadení aj na prenosnom audio zariadení.
Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na autorádiu.
3 Pripojte prenosné zariadenie k autorádiu.
AUX
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na autorádiu.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým
sa nezobrazí “AUX”.
Zobrazí sa “AUX FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na autorádiu.
5 Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 22).
24
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 25 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Zmena nastavenia smeru ovládania
Otočný ovládač RM-X4S
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte
na ovládač príslušné nálepky.
Zvyšovanie
Znižovanie
SEL
MODE
DSPL
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač na
pravú stranu volantu, môžete zmeniť nastavenie
smeru ovládania.
DSPL
MODE
SEL
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEL).
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú totožné funkcie.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
• Tlačidlo SEL (výber)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
• Ovládač PRESET/DISC*
CD/USB: Rovnako ako tlačidlá (1)/(2)
(ALBUM –/+) na zariadení
(zatlačenie a otáčanie).
Rádio: Príjem uložených staníc
(zatlačenie a otáčanie).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako otočný ovládač na zariadení
(otáčanie).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako tlačidlo (SEEK) +/– na zariadení
(otáčanie alebo otočenie a pridržanie).
• Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
Externý mikrofón XA-MC10
Po pripojení voliteľného externého mikrofónu do
vstupného konektora pre mikrofón môžete zvýšiť
kvalitu zvuku pri telefonických hovoroch
prostredníctvom tohto zariadenia.
Externý mikrofón
Prepojovací kábel
Svorky
Rada
Môžete nastaviť prioritu mikrofónov (str. 23).
Poznámka
Ako externý mikrofón pripojte mikrofón XA-MC10.
Ak pripojíte iné zariadenie, nemusí byť možné
realizovať hovory, prípadne môže dôjsť k poruche.
* Nedostupné pre toto zariadenie.
25
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 26 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť,
vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo
prevádzky približne hodinu. V opačnom prípade
nebude zariadenie pracovať správne.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
• Ak Multi Session disk začína sekciou (Session)
CD-DA, bude rozpoznaný ako CD-DA disk
a ostatné sekcie sa neprehrajú.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané v
nekompatibilnom zariadení.
– Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD
alebo MP3 formáte vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo
Multi Session.
Poradie prehrávania súborov MP3/
WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
Poznámky k diskom
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
alebo zdrojom tepla, a ani ich nenechávajte vo
vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom
žiarení.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
čistiacou handričkou smerom
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo alebo
komerčne dostupné čistiace
prostriedky.
• Zariadenie je určené pre
prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). Disky formátu DualDisc a niektoré audio
disky kódované technológiou pre ochranu
autorských práv nevyhovujú štandardu Compact
Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení možné
prehrávať.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Disky s nalepenými štítkami, nálepkami, alebo
s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť k
poruche zariadenia alebo poškodeniu disku.
– Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa
pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
zariadenie poškodiť.
– 8 cm disky.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
– Priečinky (Albumy): 150 (vrátane hlavného
priečinku)
– Súbory (skladby) a priečinky: 300 (ak názvy
priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých
znakov, možný počet môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Prehrávač iPod
• Pripojiť je možné nasledovné modely prehrávačov
iPod.
Pred používaním prehrávača iPod v ňom
aktualizujte softvér.
– iPod Touch
– iPod Classic
– iPod s video funkciou*
– iPod nano (3. generácia)
– iPod nano (2. generácia)
– iPod nano (1. generácia)*
– iPhone a iPhone 3G
* Pri prehrávačoch iPod nano (1. generácia) alebo
iPod s video funkciou nie je dostupné ovládanie
spolujazdcom.
• Výraz “Made for iPod” znamená, že elektronické
príslušenstvo je určené na špecifické pripojenie
prehrávača iPod a má certifikát výrobcu o súlade
s výkonovými štandardmi spoločnosti Apple.
• Výraz “Works with iPhone” znamená, že
elektronické príslušenstvo je určené na špecifické
pripojenie telefónu iPhone a má certifikát výrobcu
o súlade s výkonovými štandardmi spoločnosti
Apple.
• Spoločnosť Apple nezodpovedá za fungovanie
tohto zariadenia ani za jeho súlad
s bezpečnostnými a usmerňujúcimi normami.
26
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 27 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Bluetooth funkcie
Bluetooth technológia
• Bezdrôtová Bluetooth technológia je úzkopásmová
bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi
zariadeniami ako napr. mobilný telefón a náhlavná
súprava. Bezdrôtová Bluetooth technológia
funguje v dosahu cca 10 m. Prepojenie dvoch
zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však
možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz.
• Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel,
pretože BLUETOOTH technológia je bezdrôtová
technológia, a ani nie je potrebné umiestniť
zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej
technológii. Zariadenia môžete napríklad používať
aj keď sú v batohu alebo vo vrecku.
• BLUETOOTH technológia je medzinárodný
štandard podporovaný a využívaný miliónmi
spoločností po celom svete.
Bluetooth komunikácia
• Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje
v dosahu cca 10 m.
Maximálny komunikačný dosah závisí od
prekážok (osoby, kov, stena atď.) alebo
elektromagnetického prostredia.
• Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť citlivosť
Bluetooth komunikácie.
– Medzi týmto a Bluetooth zariadením sú osoby,
kov alebo stena.
– V blízkosti tohto zariadenia sa používa
zariadenie pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz
(napr. bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový
telefón alebo mikrovlnná rúra).
• Keďže Bluetooth a bezdrôtové LAN
(IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú
frekvenciu, môže sa vyskytnú mikrovlnné rušenie
s následkom narúšania rýchlosti komunikácie,
šumu alebo nesprávneho prepojenia, ak toto
zariadenie používate v blízkosti LAN zariadenia.
V takomto prípade vykonajte nasledovné.
– Používajte toto zariadenie minimálne 10 m
od bezdrôtového LAN zariadenia.
– Ak toto zariadenie používate v menšej blízkosti
než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia,
vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.
– Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie
k Bluetooth zariadeniu.
• Mikrovlny vyžarované Bluetooth zariadením
môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických
zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných
miestach vypnite toto aj Bluetooth zariadenie,
pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.
– V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach,
vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach.
– V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov.
• Toto zariadenie podporuje bezpečnostné štandardy,
ktoré sú v súlade s Bluetooth štandardmi, aby sa
zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní
bezdrôtovej technológie Bluetooth, v závislosti od
nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri
komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie
Bluetooth buďte obozretní.
• Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth
komunikácii.
• Prepojenie so všetkými Bluetooth zariadeniami nie
je možné zaručiť.
– Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth
štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth
SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie
disponujúce Bluetooth funkciou.
– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným
Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa
v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného
zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia
pracovať správne.
– Počas hlasitého hovoru (Handsfree) sa
v závislosti od zariadenia alebo prostredia
komunikácie môže vyskytovať šum.
• V závislosti od pripojeného zariadenia môže
začatie komunikácie určitý čas trvať.
Ostatné
• V závislosti od vlastností rádiových vĺn a miesta,
kde sa zariadenie používa, nemusí využívanie
Bluetooth zariadenia fungovať.
• Ak máte pri používaní Bluetooth zariadenia
zvláštne pocity, ihneď ho prestaňte používať.
Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
približne 1 rok. (V závislosti od podmienok
používania sa môže táto životnosť skrátiť.)
Akonáhle má batéria malú kapacitu, dosah
diaľkového ovládania sa skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Stranou + nahor
2
c
1
pokračovanie na nasledujúcej strane t
27
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 28 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 7).
2 Stlačte obidva okraje ochranného krytu
a vytiahnite ho.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
Poistka (10 A)
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte
predný panel (str. 7) a očistite konektory čistiacou
tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš
netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
x
2
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
Zariadenie
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
28
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 29 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 150 kHz
Citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálov: 40 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
USB prehrávač
Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
Bluetooth štandard ver. 2.0
Výstup:
Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný dosah:
Bez prekážok cca 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulácia: FHSS
Kompatibilné Bluetooth profily*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (predné/zadné)
Výstupný konektor pre subwoofer (mono)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Konektor pre ovládanie osvetlenia displeja
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Vstupný USB konektor
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 182 mm
(š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,3 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X304
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Otočný ovládač: RM-X4S
USB prepojovací kábel pre iPod: RC-100IP
Externý mikrofón: XA-MC10
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
*1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti od
faktorov ako prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, vlastnosti antény,
operačný systém, softvérová aplikácia atď.
*2 Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob
Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstupy pre reproduktory
(bezpečnostné konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
29
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 30 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Pred tým ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Ak problém nevyriešite, navštívte nasledujúci portál
podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím relé.
Nepočuť zvuk.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
• Bluetooth audio zariadenie je v režime pozastavenia.
t Zrušte pozastavenie.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 23).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Odpojila sa napájacia šnúra alebo batéria alebo nie sú
správne pripojené.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu
sa spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “DEMO-ON”, spustí sa predvádzací režim.
t Nastavte “DEMO-OFF” (str. 23).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie displeja je nastavené na “DIMMER-ON”
(str. 23).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým
sa displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 28).
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný CD disk.
• CD disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 26).
Súbory MP3/WMA/AAC nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA/AAC. Podrobnosti o prehrávateľných diskoch
a formátoch sa dozviete na portáli podpory zákazníkov.
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/AAC
trvá dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 23).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom menším
než 45° na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
Prepojenie nie je správne.
t Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo
kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
t Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej antény.
t Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte
zapojenie napájacieho kábla antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
30
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Pravý
MEX-BT4700U_SK.book Page 31 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania
(Local seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 23).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “LOCAL-OFF” (str. 23).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 23).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 23).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 13).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 13).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať cez USB
rozbočovač.
Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené cez
USB rozbočovač.
Nie je možné prehrávať položky.
USB zariadenie nefunguje.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá
dlhší čas.
USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou štruktúrou
priečinkov.
Zaznie pípanie.
Počas prehrávania sa USB zariadenie odpojilo.
t Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie, aby sa chránili dáta.
Zvuk je prerušovaný.
Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom
(napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.
Bluetooth funkcie
Pripájané zariadenie nenašlo toto zariadenie.
• Pred párovaním nastavte toto zariadenie do
pohotovostného režimu pre párovanie.
• Počas pripájania Bluetooth zariadenia nie je možné
toto zariadenie zistiť z iného zariadenia. Odpojte
aktuálne zapojenie a vyhľadajte toto zariadenie
z iného zariadenia.
• Pri párovaní musí byť výstupný Bluetooth signál
zapnutý (str. 20).
Pripojenie nie je možné.
• K tomuto zariadeniu sa pripojte z Bluetooth
zariadenia alebo obrátene. Pripojenie je ovládané len
z jednej strany (z tohto zariadenia alebo z Bluetooth
zariadenia), nie z oboch.
• Skontrolujte postupy párovania a prepojenia v návode
na použitie iného zariadenia atď. a vykonajte postup
znova.
Hlasitosť hovoru účastníka je nízka.
Nastavte úroveň hlasitosti.
Druhý účastník hovoru sa sťažuje na príliš
nízku alebo vysokú hlasitosť.
Nastavte hlasitosť podľa postupu v kapitole Nastavenie
citlivosti mikrofónu (str. 21).
Pri konverzácii cez mobilný telefón sa
vyskytuje ozvena pri spätnej väzbe a šum.
• Znížte hlasitosť.
• Ak je okolitý šum hlasný, skúste ho redukovať.
Napr.: Ak je otvorené okno a počuť ruch premávky
atď., zatvorte okno. Ak počuť hluk klimatizácie,
stlmte ju.
Telefón nie je pripojený.
Keď sa prehráva Bluetooth audio signál, telefón
sa nepripojí, ani keď stlačíte
(Handsfree).
t Pripojte zariadenie z mobilného telefónu.
Kvalita zvuku z telefónu je nízka.
Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok príjmu
mobilného telefónu.
t Ak je príjem nekvalitný, premiestnite sa s vozidlom
na miesto, kde je signál operátora kvalitnejší.
Hlasitosť pripojeného audio zariadenia je nízka
(vysoká).
Úroveň hlasitosti závisí od audio zariadenia.
t Nastavte hlasitosť na pripojenom audio zariadení
alebo tomto zariadení.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
31
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\MEX-BT4700U_SK\Fm\Sk_06-33_MEX-BT4700U.fm
masterpage:Ľavý
MEX-BT4700U_SK.book Page 32 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Počas prehrávania z Bluetooth audio zariadenia
vypadáva zvuk.
• Zmenšite vzdialenosť medzi týmto a Bluetooth audio
zariadením.
• Ak je Bluetooth audio zariadenie uložené v puzdre,
ktoré ruší signál, vyberte ho počas používania
z puzdra.
• V blízkosti používate niekoľko Bluetooth alebo iných
zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
t Vypnite iné zariadenia.
t Zmenšite vzdialenosť od iných zariadení.
• Počas zavádzania prepojenia krátkodobo vypadáva
zvuk. Nejde o poruchu.
Pripojené Bluetooth audio zariadenie sa nedá
ovládať.
Skontrolujte, či pripojené Bluetooth audio zariadenie
podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nefungujú.
Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje dané
funkcie.
Nečakane sa odpovie na hovor.
Telefón je nastavený na automatické odpovedanie na
hovor.
Počas hlasitého (Handsfree) hovoru sa
z reproduktorov v automobile nereprodukuje
zvuk.
Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu, nastavte
telefón tak, aby sa zvuk reprodukoval z reproduktorov
v automobile.
Pri resetovaní sa zobrazí “OFF BT”.
Zatlačte a pridržte (BT), kým sa “ ” nevypne. Potom
resetujte znova (str. 22).
Externý mikrofón nefunguje.
Nastavenie mikrofónu nie je správne.
t Nastavte “MIC-EXT” (str. 23).
Chybové zobrazenia/Hlásenia
32
CHECKING
Zariadenie overuje prepojenie s USB zariadením.
t Počkajte na dokončenie overenia prepojenia.
ERROR
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
• USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
• Stlačte Z a vyberte disk.
FAILURE
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia pre tento
model skontrolujte správnosť prepojení.
HUB NO SUPRT
Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
L. SEEK +/–
Režim miestneho vyhľadávania je počas automatického
ladenia zapnutý.
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK”).
NO DEV (Žiadne zariadenie)
Je zvolené (SOURCE), pričom nie je pripojené USB
zariadenie. Počas prehrávania sa USB zariadenie alebo
USB kábel odpojili.
t Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
NO MUSIC
Disk alebo USB zariadenie neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia vložte audio CD disk.
t Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio súbor.
NO NAME
Skladba neobsahuje názov skladby/albumu/interpreta/
disku.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
OVERLOAD
USB zariadenie je preťažené.
t Odpojte USB zariadenie a stláčaním (SOURCE)
prepnite zdroj zvuku.
t Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku, alebo
je pripojené nepodporované zariadenie.
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj
viac než minútu.
RESET
CD zariadenie alebo USB zariadenie nie je možné
z dôvodu nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nepodporované)
Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
t Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré má
problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
MEX-BT4700U
4-125-661-11 (1)
MEX-BT4700U_SK.book Page 33 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
MEX-BT4700U_SK.book Page 34 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
O:\Navody\A_Preklad\MEXBT4700U_SK\Fm\Sk_36-36_MEXBT4700U.fm
MEX-BT4700U_SK.book Page 35 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
master page=right
MEX-BT4700U_SK.book Page 36 Wednesday, November 19, 2008 4:13 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF