Sony | MEX-BT5100 | Sony MEX-BT5100 Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

3-276-519-11 (1)
1
3
Zariadenie namontujte len do prístrojovej dosky automobilu,
pretože sa jeho zadná strana zohrieva počas používania.
4
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným
napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble
pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie,
aby nedošlo ku skratu.
• Najskôr pripojte napájací kábel  a reproduktory
k zariadeniu, až potom zapojte konektor napájania
prídavného príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie káble pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
• Nezakrývajte ventilačné otvory alebo časti pre odvod
tepla zariadenia.
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami,
musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých
poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
×2
5
Bluetooth™
Audio System
Upozornenia
2
1
6
7
Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Predný
reproduktor
Bluetooth™
audio systém
Aktívny
subwoofer
Zadný
reproduktor
Montáž/Zapojenia
Výkonový
zosilňovač
Otočný ovládač
RM-X4S
CD/MD
menič
Zoznam častí
2
A
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre inštaláciu.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt  nasadený
na zariadení. Pred montážou zariadenia pomocou
uvoľňovacích kľúčov  zo zariadenia zložte konzolu 
aj ochranný kryt . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce použitie,
napr. pre demontáž zariadenia z automobilu.
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
AUDIO OUT
FRONT
SUB OUT (MONO)
B
AUDIO OUT
REAR
BUS AUDIO IN

Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo vyhnete smerom von, zariadenie
nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
Príklad zapojenia
Prepínač
zdroja
signálu*
XA-C40
MEX-BT5100
Poznámky (-A)
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
Rada (-B- )
Pre pripojenie dvoch alebo viacerých CD/MD meničov je
potrebný prepínač zdroja signálu XA-C40 (nedodávaný).
BUS CONTROL IN
* nedodávaný
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény:
Ak máte anténu typu ISO (International Organisation for Standardisation), na jej
zapojenie použite dodávaný adaptér . Najskôr zapojte konektor autoantény
do adaptéra, potom adaptér zasuňte do konektora na zariadení.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
3
* Dodržte farebné odlíšenie audio káblov a príslušných konektorov na zariadení.
Ak pripojíte voliteľný CD/MD menič, nie je možné používať konektory AUX IN.
*4 Doplnkové zariadenie, napr. prenosný DVD prehrávač (nedodávaný).
5
* Dodávané s doplnkovým zariadením.
*6 Zasuňte káblom smerom nahor.
*7 Dodávané s XA-C40.
*2
*4
*5
*2
BUS AUDIO IN/
AUX IN*3
AUDIO OUT
FRONT
*2
REMOTE
IN
*7
*6
Prepínač zdroja
signálu
(nedodávaný)
L
R
SUB OUT (MONO)
1
*
BUS AUDIO AUDIO
AUDIO OUT
OUT
IN
REAR FRONT
Od autoantény
2
AUDIO OUT
REAR
Dodávané s CD/MD meničom
XA-C40
BUS
CONTROL IN
Poistka (10 A)
*7
3
Maximálny prúd 0,3 A
A
B
AMP REM
Modrý s bielym prúžkom
3
5
7
2
4
6 8
5 7
4
6
Od konektora pre reproduktory v automobile
Svetlomodrý
ATT
1
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
8
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania” ďalej v texte.
Konektor pre napájanie príslušenstva v automobile
Konektor pre reproduktory v automobile
4
Žltý
nepretržitý zdroj napájania
7
Červený
spínaný zdroj napájania
5
Modrý
ovládanie elektrickej výsuvnej
antény
8
Čierny
uzemnenie
6
Oranžovo/
Biely
spínaný zdroj napájania osvetlenia
Pozície 1, 2 a 3 nemajú kolíky.
1
2
+
Fialový
3
Reproduktor, zadný, pravý
5
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
+
Reproduktor, predný, pravý
7
Sivý
4
Biely
+
Reproduktor, predný, ľavý
–
Reproduktor, predný, ľavý
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
8
4 1
2
4
Výčnelkom smerom
dovnútra.
5
c
c
c
1
5 1
6A
2
182
mm
53 m
m
Jazýčky
1
B
3
Prístrojová doska
1
Protipožiarna prepážka
5
6
c
7
Schéma zapojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free" sady pre
mobilný telefón
VÝSTRAHA
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla 
môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k napájacím a dodávaným káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative
Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic
Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie
elektrickej antény (modrý) dodáva jednosmerné napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú anténu bez
spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu,
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohoto zariadenia k zápornému
(-) konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov
pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že je
kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému
aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble
pre reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené,
na displeji sa zobrazí hlásenie “Failure”. V takomto prípade
skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Zloženie ochranného krytu
a konzoly ( )
Pred montážou zariadenia z neho zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Stlačte obidve hrany ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
2
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla na konektore napájania príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode,
obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Vyberte konzolu .
Konektor napájania príslušenstva
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Príklad montáže
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte  správne
zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Vybratie a nasadenie predného
panela
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo
. Stlačte , potom predný panel potiahnite
doprava a vytiahnite ľavú stranu.
4
Žltý
nepretržitý zdroj napájania
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Červený
Červený
Žltý
Žltý
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení a jemne zatlačte ľavú stranu panela.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Po vypnutí motora nezabudnite vypnúť
zobrazovanie na displeji zatlačením
a pridržaním tlačidla .
Ak sa zobrazovanie na displeji nevypne, môže dôjsť
k vybitiu batérie.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržitý zdroj napájania
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Tlačidlo RESET
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite
po vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET
pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising