Sony | WX-GT90BT | Sony WX-GT90BT CD prijímač s bezdrôtovou technológiou BLUETOOTH® Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-440-627-51(1)
Slovensky

IQH5
Upozornenia

Zariadenie namontujte len do prístrojovej dosky
automobilu, pretože sa jeho zadná strana počas
používania zohrieva.
 Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným
napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
 Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti (napríklad
koľajničky sedadiel).
 Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby nedošlo
ku skratu.
 K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
 Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné
uzemňovacie miesto.
 Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.


Bluetooth Audio System
®
×2

Bluetooth audio systém
®
×6
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
 Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami,
musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých
poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
 Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.

Montáž/Zapojenia
Bezpečnostné upozornenia
 Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu automobilu.
 Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo nadmernej
teplote, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo
pôsobeniu tepelných zdrojov.
 Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
A
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Zoznam častí (
 Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú číslam
uvádzaným v pokynoch pre montáž.
 Pri zakúpení je konzola  nasadená na zariadení. Pred
montážou zariadenia pomocou uvoľňovacích kľúčov
 z neho zložte konzolu . Podrobnosti pozri v časti
“Zloženie konzoly ()” ďalej v texte.
 Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce použitie,
napr. pre demontáž zariadenia z automobilu.
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu
vašich prstov.
B
© 2012 Sony Corporation
)
Printed in Czech Republic (EU)
*
WX-GT90BT
*1 V závislosti od typu automobilu použite adaptér (nedodávaný),
ak konektor antény nepasuje.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
3
* V závislosti od typu automobilu použite adaptér pre káblové diaľkové
ovládanie (nedodávaný).
*4 Impedancia reproduktorov: 4–8 Ohm × 4
*5 Bez ohľadu na to, či vstupný kábel mikrofónu používate alebo
nie, umiestnite ho tak, aby neprekážal pri vedení automobilu.
Ak kábel vediete v blízkosti nôh, zabezpečte ho napríklad káblovými
úchytkami.
*6 Podrobnosti o inštalácii mikrofónu pozri v časti “Inštalácia mikrofónu
()” ďalej v texte.
Konektor napájania príslušenstva
Príslušenstvo použité v obrázkoch na ilustráciu
(nedodávané)
*2
1
Predný reproduktor
Subwoofer
Výkonový zosilňovač
Zadný reproduktor
Červený
Červený
Žltý
Žltý
*2
Poistka (10 A)

Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
2
*4
Od konektora reproduktorov v automobile
*1 Od autoantény
*6
4
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania ()”.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržité napájanie
3
Konektor reproduktorov v automobile
Konektor napájania príslušenstva v automobile
4
Žltý
nepretržité napájanie
5
Modrý
s bielym
prúžkom
napájanie ovládania antény /
výkonového zosilňovača
(REM OUT)
Oranžovo/
Biely
spínané napájanie osvetlenia
6
Pozície 1, 2 a 3 nemajú kolíky.
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
8
Čierny
uzemnenie
+
Červený
Žltý
Žltý
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, predný, pravý
8
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Zelený
Sivý
4
Červený
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania



1

Výčnelkom smerom dovnútra.
2
Viac ako 182 mm

Veľkosť
5 × max. 8 mm
Viac ako
111 mm
Do prístrojovej dosky/strednej konzoly
Jazýčky

Jazýček
Veľkosť
5 × max. 8 mm
3

Konzola

Prístrojová doska
Jestvujúce časti dodávané s vašim
automobilom
Konzola
Príklad zapojenia (
)
Zloženie konzoly (
Pred montážou zariadenia z neho zložte konzolu .
1 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
2 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Priame pripojenie subwoofera (-B)
Podrobnosti o nastavení pripojenia pozri v dodávanom
návode na použitie.
* K tomuto káblu nepripájajte žiadny reproduktor.
Poznámky
 Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením
zosilňovača.
 Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný
zosilňovač.
Schéma zapojenia (
Príklad montáže (
A 1
Poistka (10 A)
)
Montáž do prístrojovej dosky
)
Poznámky
 Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po obidvoch
stranách konzoly  dovnútra cca 3,5 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo
ich vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa
vysunúť (-1).
 Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
 Zariadenie namontujte do dodávanej konzoly  (-3).
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla 
môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
 Kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom) dodáva napätie +12 V DC
po zapnutí zariadenia.
 Keď používate voliteľný výkonový zosilňovač, pripojte kábel REM OUT
(modrý s bielym prúžkom) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
do vstupu AMP REMOTE IN na zosilňovači.
 Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou v zadnom/
bočnom okne, pripojte kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom)
alebo napájací kábel príslušenstva (červený) k napájaciemu konektoru
anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
 Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho
relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný
nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
 Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
 Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm a zodpovedajúcim
výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
 Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu, ani
vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
 Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (–)
konektoru pre reproduktory v automobile.
 Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
 Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
 Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel
so záporným pólom (–) pripojený súčasne k pravému aj ľavému
reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo vašom
automobile.
 Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji sa zobrazí
hlásenie “FAILURE“ (Chyba). V takomto prípade skontrolujte správnosť
pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Schéma zapojenia napájania (
)
)
Konektor napájania príslušenstva sa môže v závislosti
od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo
vašom automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá
konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy
konektorov (-1, -2, -3). Je možné, že bude potrebné
zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora
napájania príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení
napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia
zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa
na predajcu vášho automobilu.
2
Montáž zariadenia v automobiloch
japonskej výroby ( )
Do niektorých automobilov japonskej výroby nie je možné
namontovať toto zariadenie. V takomto prípade sa obráťte
na predajcu Sony.
Pri montáži zariadenia na konzoly predinštalované v automobile
použite dodávané skrutky  a podľa značky vášho automobilu
použite príslušné otvory na skrutky: T pri značke TOYOTA,
M pri značke MITSUBISHI a N pri značke NISSAN.
Inštalácia mikrofónu (
)
Aby bolo možné hlasité (Handsfree) telefonovanie, je
potrebné nainštalovať mikrofón (dodávaný).
Upozornenia
 Mikrofón nevystavujte extrémne vysokým teplotám
a vlhkosti.
 Je veľmi nebezpečné, ak dôjde k omotaniu kábla okolo
hriadeľa volantu alebo okolo radiacej páky. Dbajte na to,
aby žiadne časti zariadenia nebránili vedeniu automobilu.
 Ak je váš automobil vybavený airbagmi alebo iným
bezpečnostným zariadením, pred inštaláciou kontaktuje
autorizovaného predajcu tohto zariadenia alebo predajcu
vášho automobilu.
Spony (nedodávané)
B 1
-A Inštalácia na slnečnú clonu
Poznámka
Aby ste predišli nesprávnej činnosti, používajte len dodávané skrutky .
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto
Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie.
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase
po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off), vždy po vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte
 tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
Výmena poistky (
)
Pri výmene poistky skontrolujte, či hodnota jej prúdovej
záťaže zodpovedá odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky, skontrolujte správnosť napájania
a vymeňte ju za novú. Keď sa poistka prepáli znovu, môže ísť
o poruchu vo vnútri zariadenia. V takomto prípade sa obráťte
na najbližšieho predajcu Sony.
1
2
3
Namontujte mikrofón na sponu .
Sponu pripnite na slnečnú clonu.
Nainštalujte spony (nedodávané) a nastavte dĺžku
a polohu kábla tak, aby neprekážal pri vedení
automobilu.
-B Inštalácia na prístrojovú dosku
1
2
3
2
Namontujte mikrofón na sponu a potom vložte
kábel do drážky na spone .
Sponu pripevnite na prístrojovú dosku pomocou
obojstrannej lepiacej pásky .
Nainštalujte sponu (nedodávaná) a nastavte dĺžku
a polohu kábla tak, aby neprekážal pri vedení
automobilu.
Poznámky
 Pred prilepením obojstrannej lepiacej pásky vyčistite pomocou suchej
handričky povrch prístrojovej dosky.
 Sklon mikrofónu nastavte do správnej polohy.
 Mikrofón je možné nainštalovať bez použitia spony .
V takom prípade pripevnite mikrofón na prístrojovú dosku pomocou
obojstrannej lepiacej pásky . Sponu si odložte pre prípadné budúce
použitie.
Spona (nedodávaná)
Download PDF

advertising