Sony | XS-LE121C | Sony XS-LE121C Návod na použitie

4-116-150-11(1)
Subwooferový
systém
Návod na použitie a montáž
XS-LE121C
© 2008 Sony Corporation
Charakteristické vlastnosti
 Maximálny výkon: 1 000 W.
 Prehrávanie ultranízkych frekvencií hlbokotónovým
reproduktorom s priemerom 30 cm.
 Minimálne nároky na priestor v batožinovom
priestore vďaka priestorovo úspornej skrinke
reproduktora.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Bezpečnostné upozornenia
Technické údaje
 Toto zariadenie je určené pre montáž do batožinového
priestoru vozidla. Nemontujte zariadenie na miesta,
kde by mohlo prekážať vo vedení vozidla a výhľadu
z vozidla na cestu.
 Subwooferový systém by mal byť primontovaný
pevne, aby ste predišli poraneniu pri prudkom
brzdení.
 Ak je automobil dlhší čas zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, môže teplota v interiéri značne vzrásť.
V takomto prípade nechajte pred používaním zariadenie
vychladnúť.
 Ak je autobatéria slabá, zariadenie nepoužívajte. Optimálny
výkon závisí od dokonalého napájania.
 Z bezpečnostných dôvodov nenastavujte hlasitosť zariadenia
v automobile na príliš vysokú úroveň, aby bolo možné
vnímať aj zvuky mimo vozidla.
 Ak hlavné zariadenie (autorádio) nie je napájané,
skontrolujte zapojenie.
Reproduktor
30 cm, kónusový
typ hlbokotónového
reproduktora
Skriňa reproduktora
Tienený typ
1
Krátkodobý maximálny výkon* 1 000 W *2
Menovitý výkon
300 W*2
Menovitá impedancia
4Ω
Výstupná úroveň akustického tlaku
86±2 dB (1 W, 1 m)*2
Výstupná úroveň akustického tlaku v automobile
92 dB
(1 W, @sedadlo vodiča) *3
Frekvenčný rozsah
35 – 500 Hz *2
Hmotnosť
Cca 11,5 kg
Dodávané príslušenstvo
Súčiastky pre montáž
Právo na zmeny vyhradené.
*1 “Krátkodobý maximálny výkon” môže byť tiež označený ako
“Špičkový výkon”.
*2 Testovacie podmienky: IEC 06268-5 (2003-05)
3
* Testovacie podmienky: Vo vnútri automobilu.
Jednotky: mm
Rozmery
205

188,5
370
376

80˚
190
270
18
430


Referenčný bod

Referenčná rovina

Referenčná os
Montáž
Pred montážou
 Miesto montáže zvoľte zodpovedne tak, aby
zariadenie neprekážalo vedeniu vozidla.
 Na bezpečnú a správnu montáž používajte výlučne
dodávané príslušenstvo pre montáž.
 Zariadenie tiež nemontujte na miesta vystavené
vysokým teplotám, napr. na priame slnečné
žiarenie alebo do blízkosti tepelných zdrojov, alebo
kde by bolo vystavené prachu, nečistotám alebo
nadmerným otrasom.
 Keďže bude za účelom montáže kovového
montážneho prvku potrebné vyvŕtať pár otvorov,
pred vŕtaním pozorne skontrolujte opačnú stranu
montážnej plochy (pod automobilom alebo
v batožinovom priestore), či sa tam nenachádzajú
žiadne palivové potrubia a nádrž, prípadne
elektrické rozvody atď.
Zoznam súčiastok


×4
Umiestnenie

Zadná strana zadného sedadla

Batožinový priestor

ø 5 × 20
×8
ø 5 × 20
×8
1
Pomocou skrutiek  upevnite montážne lišty .

Zarovnajte vyčnievajúce časti v tvare L 
so stranou zariadenia.


2
Zvoľte miesto montáže.
Upozornenie
Zvoľte takú montážnu plochu, aby sa pod ňou nenachádzali žiadne palivové potrubia a nádrž, prípadne elektrické
rozvody. Kovové montážne prvky budú upevnené skrutkami.
3
Označte si a vyvŕtajte otvory pre skrutky v paneli podlahy automobilu, potom použite
skrutky .

4
Reproduktorový kábel s prúžkom pripojte ku konektoru so záporným pólom.
Keďže v zariadení nie je vstavaný žiadny filter s dolným priepustom, najskôr vykonajte
nastavenie na pripájanom zosilňovači (odporúčame nastaviť medznú frekvenciu na hodnotu
30 - 500 Hz).
Výkonový zosilňovač
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising