Sony | RM-LVR3 | Sony RM-LVR3 Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-588-898-11(1) (SK)
Diaľkový ovládač so živým náhľadom
Príručka pri spustení
Pomer zoomu
Uhol
Nastavenie funkcie SteadyShot
Kvalita obrazu
(snímková frekvencia)
Formát videozáznamu
Max. čas na nahrávanie/
Dĺžka nahrávky
Režim snímania
Zapnutie/vypnutie nahrávania
zvuku
Varovanie o zvýšení teploty
kamery
Nastavenie roka
– mesiaca – dňa
Poznámka
•Displej sa líši podľa toho, aká kamera je pripojená.
Pred použitím je potrebné pripojiť ovládač ku kamere
cez Wi-Fi podľa pokynov v tejto príručke.
Skontrolujte, či je napájanie diaľkového ovládača v polohe
vypnutia OFF.
Diaľkový ovládač vložte do adaptéra (dodáva sa).
Podrobnejšie informácie nájdete v Príručke pomoci
(webová príručka).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane.
Sériové číslo si poznačte na vyhradené miesto nižšie. Tieto čísla majte
pripravené vždy, keď sa v súvislosti s týmto produktom obrátite na
predajcu produktov značky Sony.
Tipy
•Jednotlivé regióny sú definované na základe časového rozdielu medzi
greenwichským časom (Greenwich Mean Time, GMT) a štandardným časom
vo vašej krajine. Podrobné informácie o časových rozdieloch nájdete v Príručke
pomoci (webová príručka) v časti Zoznam časových rozdielov pre svetové
metropoly.
•Ak chcete dátum a čas nastaviť znova, stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
(nastavenia diaľkového ovládania)
ovládači vyberte cez ponuku
(nastavenie oblasti) a (nastavenie
(nastavenie dátumu a času),
letného času).
Pripojenie diaľkového ovládača ku kamere
3
Poznámka
•Ak je oblasť konektorov na diaľkovom ovládači mokrá alebo znečistená,
pred vložením ovládača do adaptéra odstráňte prach i vlhkosť.
Pomocou kábla micro USB (dodáva sa) pripojte adaptér
k zapnutému počítaču.
Počas nabíjania
svieti na jantárovo
Číslo modelu: RM-LVR3
Sériové číslo:
V tejto príručke sa dozviete, ako pripojiť diaľkový ovládač k jednej
kamere.
Informácie o pripojení diaľkového ovládača k viacerým kamerám
nájdete v Príručke pomoci (webová príručka).
Bližšie informácie o ovládaní kamery nájdete v návode na použitie
kamery.
1
Zapnite diaľkový ovládač.
Pri aktivácii diaľkového ovládača sa zobrazí obrazovka
pohotovostného režimu Wi-Fi.
Upozornenie
Kábel micro USB
Na zadnej strane diaľkového ovládača je štítok.
Ak si ho potrebujete pozrieť, odpojte remienok.
Časti a ovládacie prvky
Oblasť konektorov
Tlačidlo (zapnúť/
pohotovostný režim)
Indikátor CHG (nabíjanie)
Displej LCD
Tlačidlo UP/DOWN
Tlačidlo REC/ENTER
Indikátor REC/Wi-Fi
Tlačidlo MENU
Displej
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Po skončení nabíjania svetelný indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
Poznámky
•Diaľkový ovládač môžete nabiť aj v prípade, keď nie je úplne vybitý. Takisto ho
môžete používať aj vtedy, keď je nabitý iba čiastočne.
•Keď je napájanie diaľkového ovládača zapnuté, diaľkový ovládač sa napája,
ale nenabíja.
•Keď je diaľkový ovládač úplne nabitý, svetelný indikátor CHG (nabíjanie)
okamžite zhasne.
Nastavenie dátumu, času a oblasti
•Ak chcete diaľkový ovládač resetovať, stlačte naraz tlačidlo MENU, tlačidlo
REC/ENTER a tlačidlo DOWN.
Nastavenie pripojenia Wi-Fi
Stav pripojenia Bluetooth
Stav GPS signálu v kamere
Hodiny
Stav batérie kamery
Stav batérie diaľkového
ovládača
Zapnutie/vypnutie funkcie
podržania tlačidiel
Pokyny na ovládanie
Poznámka
•Ak kamera nie je správne pripojená, môže nastať problém s prenosom
signálu. V takom prípade sa presuňte na iné miesto a skúste to znova.
Prepínanie režimov snímania
1
2
Stláčaním tlačidla MENU vyberte
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(režim snímania)
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte režim snímania
a potom stlačte tlačidlo REC/ENTER.
V ľavej dolnej časti displeja sa zobrazí ikona režimu snímania.
Snímanie
Displej so živým náhľadom
1
2
Zapnite kameru a potom otvorte nastavenia kamery.
Podrobnejšie informácie o nasledujúcich operáciách nájdete v Príručke
pomoci (webová príručka) alebo v návode na použitie kamery.
•Statické snímky
•Časozberné snímanie
•Nahrávanie v slučke
1
2
Svetelný indikátor REC/Wi-Fi sa zmení z modrého na červený.
Svetelný indikátor REC/Wi-Fi sa zmení z červeného na modrý.
1
2
Stláčaním tlačidla MENU vyberte
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Nastavenie
oblasti
Nastavenie letného
času
Formát dátumu
Kvôli zníženiu spotreby batérie sa displej LCD dokáže počas snímania
automaticky vypnúť.
Ak chcete túto funkciu vypnúť (OFF), stlačte tlačidlo MENU a potom
stláčaním tlačidla UP alebo tlačidla DOWN vyberte
(nastavenia
diaľkového ovládania) 
(automatické vypnutie displeja
počas snímania) 
.
Pripojte a používajte diaľkový ovládač, ktorý bol dodaný ako súčasť
príslušenstva.
Pripevnenie diaľkového ovládača
k remienku
Na zadnej strane remienka prstom zatisnite uvoľňovaciu páčku
na opačnú stranu a súčasne vložte vyčnievajúcu časť diaľkového
ovládača do dutiny na remienku.
Uistite sa, že diaľkový ovládač je riadne upevnený v remienku,
a až potom pustite uvoľňovaciu páčku.
•Uvoľňovacia páčka sa vráti do pôvodnej polohy a diaľkový ovládač je
pripevnený k remienku.


3
Vyberte kameru, ktorú chcete pripojiť k diaľkovému
ovládaču, a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
4
Zaregistrujte diaľkový ovládač v kamere.
Keď sa na displeji kamery zobrazí ikona
, stlačte [OK]
a potom stlačte tlačidlo REC/ENTER na kamere.
(nastavenia snímania)
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte niektoré
z nastavení snímania a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Ikona
Nastavovaná položka
Ikona
Nastavovaná položka
Kvalita obrazu
Funkcia SteadyShot
(statická snímka)
Formát videozáznamu
Nastavenie uhla
Veľkosť snímky
časozberného snímania
Nastavenie zoomu
Čas nahrávania v slučke
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte požadovanú položku
a stlačením tlačidla REC/ENTER ju aktivujte. Nastavenia dátumu,
času a oblasti sa zobrazujú v nasledujúcom poradí:
Automatické vypnutie displeja LCD
počas snímania
Nastavenie kamery
Pri prvom zapnutí diaľkového ovládača sa zobrazí obrazovka
nastavenia dátumu, času a oblasti.
Nastavte dátum, čas a oblasť.
Keď zapnete alebo vypnete diaľkový ovládač, zároveň sa zapne alebo
vypne aj kamera.
Ak chcete túto funkciu vypnúť (OFF), na kamere stlačte tlačidlo
MENU a potom stláčaním tlačidla UP alebo tlačidla DOWN vyberte
(nastavenia kamery) 
(nastavenie napájania diaľkového
ovládača Bluetooth) 
.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, znova stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
Skontrolujte, či je na displeji kamery zobrazená značka Wi-Fi.
Zapnite diaľkový ovládač stlačením tlačidla
(zapnúť/pohotovostný režim).
2
Nastavenie diaľkového ovládača
Pripojenie diaľkového ovládača
Natáčanie videozáznamov
Spustite nahrávanie stlačením tlačidla REC/ENTER.
RM-LVR3
Poznámka
•Výber položiek na nastavenie závisí od režimu snímania.
Zapnutie alebo vypnutie kamery naraz
s diaľkovým ovládačom
Stlačením tlačidla REC/ENTER na obrazovke potvrdenia nastavení
dátumu, času a oblasti potvrďte zvolenú položku. Zobrazí sa
obrazovka pohotovostného režimu Wi-Fi.
1
2
Podrobné údaje o nastavovaných položkách nájdete v Príručke
pomoci (webová príručka).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
, kameru reštartujte
Kamera je kompletne pripojená, keď sa displej LCD na diaľkovom
ovládači prepne na obrazovku so živým náhľadom.
Nabíjanie diaľkového ovládača
Táto príručka opisuje základné operácie diaľkového ovládača RM-LVR3
so živým náhľadom.
Nastavenie času
Poznámka
•Ak sa na displeji kamery nezobrazí ikona
a skúste to znova od kroku 2.
Potvrdenie
nastavenia
dátumu, času
a oblasti
Prepnutie do režimu
statických snímok
Pripevnenie remienka na ruku
Jeden koniec remienka pretiahnite cez otvor na druhom konci
remienka a utiahnite ho pomocou pracky . Nakoniec remienok
zaistite prúžkom .
Prevrátenie
Posun AE
Interval snímania
statických snímok
Režim AE
časozberného
snímania
Samospúšť
Scéna
Interval časozberného
snímania
Vyváženie bielej
Počet časozberných
snímok
Nastavenie nahrávania
zvuku
Funkcia SteadyShot
(videozáznam)
Redukcia hluku vetra
Režim farieb

Pripevnenie diaľkového ovládača
k adaptéru bajonetu
Prstom zatisnite uvoľňovaciu páčku na opačnú stranu a súčasne
vložte vyčnievajúcu časť diaľkového ovládača do dutiny na adaptéri
bajonetu.
Uistite sa, že diaľkový ovládač je riadne upevnený v adaptéri
bajonetu, a až potom pustite uvoľňovaciu páčku.
•Uvoľňovacia páčka sa vráti do pôvodnej polohy a diaľkový ovládač je
upevnený v adaptéri bajonetu.


VAROVANIE
Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
1) nevystavujte jednotku dažďu ani vlhkosti,
2) na zariadenie neklaďte predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy.
Batérie nevystavujte nadmernej teplote, napríklad zo slnečného
žiarenia, ohňa a ďalších zdrojov.
UPOZORNENIE
Dodržiavajte nasledujúce varovania, pretože hrozí riziko zahrievania,
požiaru alebo výbuchu.
*V produkte je zabudovaná lítium-iónová batéria.
•Produkt nabíjajte určeným spôsobom nabíjania.
•Produkt neumiestňujte do ohňa ani do jeho blízkosti, ani ho nedávajte
do mikrovlnnej rúry.
•Produkt nenechávajte v teplom počasí v aute.
•Produkt neskladujte ani nepoužívajte na horúcom a vlhkom mieste,
napríklad v saune.
•Produkt nerozoberajte, neničte ani neprerážajte.
•Produkt nevystavujte nadmerným otrasom, napríklad pri páde
z veľkej výšky.
•Produkt nevystavujte vysokým teplotám nad 60 °C.
•Produkt udržiavajte v suchu.
Produkt zlikvidujte vhodným spôsobom.
Produkt nabíjajte predpísaným spôsobom nabíjania uvedeným
v používateľskej príručke.
Sieťový adaptér (predáva sa samostatne)
Sieťový adaptér (predávaný samostatne) zapojte do najbližšej
nástennej elektrickej zásuvky. Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne
akákoľvek porucha, sieťový adaptér okamžite odpojte od nástennej
elektrickej zásuvky.
Pre zákazníkov v Európe
Poznámka pre zákazníkov v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Poznámka
Ak sa vplyvom statickej elektriny alebo elektromagnetizmu preruší
(zlyhá) prenos údajov, reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znova
zapojte komunikačný kábel (USB a pod.).
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie
vyhovuje základným požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam
smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Pri testovaní tohto produktu sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené
v smernici o elektromagnetickej kompatibilite týkajúce sa používania
prepojovacích káblov kratších ako 3 metre.
Elektromagnetické polia môžu pri určitých frekvenciách ovplyvniť obraz
a zvuk tohto zariadenia.
Likvidácia nepotrebných batérií, elektrických
a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch
batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto
produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto
batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí
životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení by ste mali
tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich
správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných
batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo
batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Poznámky o používaní
[Diaľkový ovládač so živým náhľadom]
Pripojenie diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač riadne upevnite v remienku alebo bajonete adaptéra.
V opačnom prípade môže vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo sa
poškodiť.
Diaľkový ovládač nepoužívajte ani neskladujte na týchto miestach:
•Na extrémne horúcich miestach
Napríklad v aute zaparkovanom na slnku sa môže telo diaľkového
ovládača zdeformovať, čo môže spôsobiť jeho poruchu.
•Na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievačov
Ak diaľkový ovládač uložíte na priamom slnečnom svetle alebo
v blízkosti ohrievača, môže stratiť farbu alebo sa môže zdeformovať,
čo môže viesť k poruche.
•Na mieste vystavenom silným vibráciám
•V blízkosti silných magnetických polí
•V piesočnatom alebo prašnom prostredí
Dávajte pozor, aby sa do diaľkového ovládača nedostal piesok ani
prach. Mohli by spôsobiť poruchu diaľkového ovládača, ktorá sa
v niektorých prípadoch nemusí dať opraviť.
Funkcia Wi-Fi/Bluetooth
•Diaľkový ovládač používajte v súlade s predpismi platnými v oblasti,
v ktorej ho používate.
•Funkcia Wi-Fi/Bluetooth v diaľkovom ovládači sa nedá používať
pod vodou.
Zabezpečenie pri používaní zariadení v bezdrôtovej sieti LAN
•Vždy skontrolujte, či je bezdrôtová sieť LAN chránená, aby ste zabránili
útokom hakerov, prístupu nebezpečných tretích strán a ďalším
hrozbám.
•Nastavenie zabezpečenia bezdrôtovej siete LAN je veľmi dôležité.
•Ak sa vyskytne problém v dôsledku nedostatočných
bezpečnostných opatrení alebo predvídateľných okolností,
spoločnosť Sony Corporation nepreberá zodpovednosť za
žiadne následné škody.
Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak sa diaľkový ovládač prenesie z chladného priamo na teplé miesto,
na vnútornej alebo vonkajšej strane diaľkového ovládača sa môže
skondenzovať vlhkosť. Takáto skondenzovaná vlhkosť môže spôsobiť
poruchu diaľkového ovládača.
Ak sa kondenzuje vlhkosť
Diaľkový ovládač vypnite a počkajte približne hodinu, kým sa vlhkosť
neodparí.
Prevádzková teplota
•Diaľkový ovládač je určený na používanie pri teplotách medzi
–10 °C a +40 °C. Používanie ovládača v mimoriadne chladnom alebo
horúcom prostredí pri teplote mimo tohto rozsahu sa neodporúča.
•Displej LCD a kryt sa pri prevádzke zahrievajú. Ide o bežný jav.
Manipulácia s displejom LCD
•Nenechávajte displej LCD natočený k slnku, pretože sa môže poškodiť.
Pri umiestnení diaľkového ovládača v blízkosti okna buďte opatrní.
•Ak sa diaľkový ovládač používa na chladnom mieste, na displeji LCD
sa môžu zobrazovať vodorovné čiary alebo zvyškový obraz. Nejde
o poruchu. Normálna funkčnosť displeja LCD sa obnoví po zahriatí
diaľkového ovládača.
Informácie o vodotesnosti diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač je vyrobený tak, aby bol vodotesný.
Na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo
nesprávnou údržbou sa nevzťahuje obmedzená záruka.
•Diaľkový ovládač nevystavujte prúdu vody, napríklad z vodovodu.
•Nepoužívajte ho v termálnych prameňoch.
•Diaľkový ovládač používajte vo vode s teplotou 0 °C až 40 °C.
Upozornenia pred použitím diaľkového ovládača vo vode
alebo pri nej
•Ak sa do oblasti konektorov na diaľkovom ovládači (miesto pripojenia
do adaptéra) dostanú nečistoty alebo piesok, znečistenú plochu
vyčistite mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
•Ak ste diaľkový ovládač použili pri vode, s mokrými rukami alebo
s rukami od piesku, skôr ako ho nabijete v adaptéri, vyčistite ho podľa
pokynov v časti Vyčistenie diaľkového ovládača po použití pod vodou
alebo pri nej.
Poznámky o používaní diaľkového ovládača pod vodou
alebo pri nej
•Diaľkový ovládač nevystavujte otrasom, napríklad pri skákaní do vody.
•Diaľkový ovládač sa vo vode ponára. Ponoreniu zabránite použitím
remienka, ktorý sa dodáva s ovládačom.
•Keď sa diaľkový ovládač ponorí do vody, môžu sa objaviť bublinky.
Nejde o poruchu.
Vyčistenie diaľkového ovládača po použití pod vodou alebo pri nej
•Diaľkový ovládač vždy vyčistite vodou najneskôr 60 minút po použití.
Do ovládača sa môže dostať piesok alebo voda, a to na miesta,
kde ich nevidno, a ak sa nevypláchnu, môžu znížiť vodotesniacu
schopnosť ovládača.
•Diaľkový ovládač nechajte asi 5 minút namočený v čistej vode,
ktorú nalejete do čistiacej nádoby. Potom diaľkovým ovládačom
jemne potraste a pod vodou stlačte každé tlačidlo, aby sa odplavila
všetka soľ, piesok alebo ďalšie látky zanesené okolo tlačidiel.
•Po prepláchnutí utrite kvapky vody jemnou handričkou. Diaľkový
ovládač nechajte úplne vyschnúť na tienistom mieste s dobrým
vetraním. Nesušte ho sušičom na vlasy, pretože hrozí riziko
deformácie alebo zníženia odolnosti voči vode.
•Prípadné kvapky vody alebo prach vytrite mäkkou suchou handričkou.
•Diaľkový ovládač vložte do adaptéra, až keď je úplne suchý.
•Telo diaľkového ovládača môže zmeniť farbu, ak sa dostane do
kontaktu s opaľovacím alebo samoopaľovacím olejom. Ak sa diaľkový
ovládač dostane do kontaktu s opaľovacím alebo samoopaľovacím
olejom, rýchlo ho vyčistite.
•Nedovoľte, aby sa vnútri diaľkového ovládača alebo na jeho povrchu
hromadila slaná voda. Môže to viesť ku korózii alebo strate farby
a zníženiu odolnosti ovládača voči vode.
Likvidácia
Z diaľkového ovládača, ktorý idete zlikvidovať, vyberte batériu.
Vybratie batérie
Zabudovaná batéria je recyklovateľná.
Skôr ako diaľkový ovládač zlikvidujete, vyberte z neho batériu.
Poznámky
Pri vyberaní batérie dodržiavajte nasledujúce opatrenia:
•Skrutky a iné súčasti odstráňte z dosahu malých detí, aby ich náhodou
neprehltli.
•Dajte pozor, aby ste si neporanili nechty ani prsty.
Dôležité informácie
Skrutky odstráňte iba v prípade likvidácie diaľkového ovládača.
Ak usúdime, že došlo k rozobratiu diaľkového ovládača, ktoré
nespadá pod záruku, odmietneme akékoľvek opravy alebo výmenu
ovládača.
1 Stlačením tlačidla
(zapnúť/pohotovostný režim) vypnite napájanie
ovládača.
2 Krížovým skrutkovačom odstráňte skrutky (4 ks).
3 Zložte kryt.
4 Vyberte batériu.
Špecifikácie
Požiadavky na
napájanie:
Nabíjanie cez USB:
Vodotesnosť:
Prevádzková teplota:
Skladovacia teplota:
Rozmery (približne):
Hmotnosť:
Celková hmotnosť
(pri používaní):
Obsah balenia:
nabíjateľná batéria: 3,7 V (interná batéria)
konektor micro USB: 5,0 V
jednosmerný prúd 5,0 V; 500 mA
do hĺbky 3 m, nepretržite 30 minút
(vodotesnosť sa nedá zaručiť za každých
okolností)
–10 °C až +40 °C
–20 °C až +60 °C
47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm
(Š × V × H okrem prečnievajúcich častí)
približne 46 g (iba hlavné telo)
Približne 83 g
(vrátane dodaného remienka)
diaľkový ovládač so živým náhľadom (1),
kábel micro USB (1)*, remienok (1), adaptér
bajonetu (1), adaptér (1), tlačená dokumentácia
Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov dodanej
položky.
* Aj keď sa diaľkový ovládač predáva s kamerou, dodáva sa iba jeden kábel
micro USB.
•Dizajn a špecifikácie sa môžu v súvislosti s budúcimi inováciami
produktu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
•Ďalšie špecifikácie sú uvedené v Príručke pomoci (webová príručka).
Ochranné známky
•Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
•Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated
v Spojených štátoch alebo iných krajinách.
•Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation
používa všetky takéto známky na základe licencie. Ostatné ochranné známky
a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
Okrem toho názvy systémov a produktov použité v tejto príručke sú vo
všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných vývojárov alebo výrobcov. Značka ™ alebo ®
nemusí byť v tejto príručke uvedená.
Download PDF