Sony | RM-S1AM | Sony RM-S1AM S1AM Diaľkový ovládač Návod na použitie

2-687-958-01(1)
Diaľkové ovládanie
Návod na použitie
RM-S1AM
© 2006 Sony Corporation
Slovensky
A
3
1
B
2
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo jeho
obalovom materiále znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Charakteristické vlastnosti
C
• Diaľkové ovládanie (ďalej aj "DO") RM-S1AM
je určené na použitie s digitálnou jednookou
zrkadlovkou (ďalej aj “zrkadlovka”)
s konektorom pre DO.
• Posuvný prepínač na diaľkovom ovládaní
funguje rovnako ako spúšť na zrkadlovke.
Automatické zaostrovanie a obvod indikácie
fotometrie môžete ovládať posunutím prepínača
do strednej polohy.
• Aby ste zabránili stlačeniu prepínača, použite
funkciu aretácie uzávierky.
Poznámky
• Diaľkové ovládanie nenechávajte na priamom
slnečnom svetle, v blízkosti zdrojov tepla, alebo
v oblastiach s vysokou vlhkosťou.
• Konektor zapájajte a vyťahujte rovno. Násilnou
manipuláciou môžete poškodiť konektor aj
zariadenie.
• Ak používate funkciu aretácie uzávierky,
po snímaní aretáciu uvoľnite.
Popis častí (pozri obr. A)
1 Konektor
2 Vodiace lišty
3 Posuvný prepínač
2
1 Pripojenie DO (pozri obr. B)
1 Otvorte kryt konektora pre DO
na zrkadlovke.
2 Konektor DO vsuňte do konektora
zrkadlovky podľa vodiacich líšt.
2 Príprava zrkadlovky na snímanie
Ďalšie informácie pozri v návode na použitie zrkadlovky.
3 Používanie DO pri snímaní
1 Posunutím prepínača do strednej polohy
zaostríte.
2 Po skontrolovaní indikátora zaostrenia
v hľadáčiku dotlačte posuvný prepínač.
• Pri snímaní príliš tmavého objektu alebo
objektu, na ktorý je ťažké automaticky
zaostriť, prepnite režim zaostrovania
na zrkadlovke na “MF (manuálne
zaostrovanie)” a zaostrite na objekt
otáčaním zaostrovacieho prstenca na
objektíve.
Technické údaje
Rozmery
cca 24 × 16 × 84 mm (š/v/h)
Dĺžka kábla cca 0,5 m
Hmotnosť
cca 30 g
Dodávané položky
Diaľkové ovládanie (1),
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.
Ďalšie informácie pozri v návode na použitie
fotoaparátu.
je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie neumožňuje zistiť, či je objekt
zaostrený. Aby ste zistili, či je objekt zaostrený,
postupujte nasledovne.
1 Zaostrite na objekt.
2 Prepínač režimu zaostrovania prepnite
do polohy “MF (manuálne zaostrovanie).”
• Zaostrenie je aretované.
3 Zostavte kompozíciu záberu.
4 Stlačením posuvného prepínača nasnímajte
záber.
• Aby do hľadáčika nevnikalo svetlo, použite
tienidlo hľadáčika.
Funkcia aretácie uzávierky
(pozri obr. C)
Túto funkciu použite na aretáciu zaostrenia pri
snímaní s bleskom alebo sekvenčnom snímaní.
Zatlačte posuvný prepínač nadoraz a potom ho
posuňte v smere šípky.
• Ak je pri snímaní s bleskom uzávierka aretovaná,
ostane otvorená.
• V režime sekvenčného snímania sa bude
uzávierka otvárať a zatvárať.
3
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom.)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising