Sony | MPK-WE | Sony MPK-WE WE Vodovzdorné puzdro vhodné ku vode Návod na použitie

4-129-749-11(1)
Vodotesné puzdro
Potápačské puzdro
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú umiestnené na spodnej
časti zariadenia.
Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej nižšie.
Keď budete kontaktovať autorizovaného predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia,
informujte ho o uvedených označeniach/číslach.
Model No. MPK-WE
MPK-WE
© 2009 Sony Corporation
Serial No. _________________________
Bezpečnostné upozornenia
 Pri používaní tohto zariadenia počas potápania buďte
obozretní. Nedostatok pozornosti pri potápaní môže
zapríčiniť nehodu počas potápania.
 V prípade vzniku netesnosti nestraťte koncentráciu
pri potápaní a dodržujte všetky bezpečnostné pravidlá
platné pre potápanie.
 Nevystavujte predné sklo nárazom, pretože sa môže
rozbiť.
 Toto zariadenie neotvárajte na pláži alebo na vode.
Prípravy, ako je vkladanie fotoaparátu a výmena
pamäťovej karty “Memory Stick Duo”, nevykonávajte
na vlhkých miestach a na slanom vzduchu.
 Toto zariadenie nehádžte do vody.
 Vyhnite sa používaniu tohto zariadenia na miestach,
kde sú silné vlny.
 Vyhnite sa používaniu tohto zariadenia
v nasledovných podmienkach:
– Na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
– Vo vode teplejšej ako 40˚C.
– Pri teplote nižšej ako 0˚C.
V týchto prípadoch vyzrážaná vlhkosť alebo vniknutie
vody môže zničiť toto zariadenie.
 Nepoužívajte toto zariadenie dlhšie ako 30 minút
pri teplote nad 35˚C.
 Nenechávajte toto zariadenie príliš dlho na priamom
slnečnom žiarení, na veľmi vlhkých a na teplých
miestach. Ak nie je možné toto zariadenie položiť
mimo dosah priameho slnečného žiarenia, prikryte ho
napr. uterákom.
 Ak je fotoaparát vo vnútri tohto zariadenia (puzdra)
používaný príliš dlhý čas, zahrieva sa. Pred vybratím
fotoaparátu z tohto zariadenia ponechajte zariadenie
v tieni alebo na chladnom mieste určitý čas, aby
vychladlo.
 Pri prehriatí sa fotoaparát môže automaticky vypnúť
alebo môže dôjsť k poruche snímania. Pre opätovné
použitie fotoaparátu ho ponechajte určitý čas na
chladnom mieste, aby vychladol.
Uvoľnenie alebo pricvaknutie O-krúžka, prípadne
piesok alebo nečistoty na O-krúžku môžu
spôsobiť vniknutie vody. Pred použitím O-krúžok
skontrolujte. Podrobnosti nájdete v návode na
údržbu O-krúžka.
Ak opaľovacie oleje alebo iné mastné látky znečistia
povrch tohto zariadenia, umyte ho vlažnou vodou.
Ak toto zariadenie zostane znečistené opaľovacími
olejmi, môže povrch zariadenia stratiť farbu, alebo
sa môže poškodiť (praskliny na povrchu).
2SK
Vniknutie vody
Ak do tohto zariadenia vnikne voda, ihneď ho prestaňte
vystavovať vode. Ak fotoaparát namokne, okamžite
ho nechajte skontrolovať v najbližšom autorizovanom
servise Sony. Prípadné opravy sú hradené zákazníkom.
Protizahmlievací efekt
Hoci je predné sklo na tomto zariadení ošetrené proti
zahmlievaniu, fotoaparát vkladajte do zariadenia
v miestnosti s nízkou vlhkosťou alebo v podobnom
prostredí.
Charakteristické vlastnosti
Použiteľné do hĺbky 40 m pod hladinou vody.
 Potápačské puzdro MPK-WE (ďalej tiež označované
ako “toto zariadenie”) je určené špeciálne pre
digitálne fotoaparáty Sony (ďalej tiež označované
ako “fotoaparát”) DSC-W290/W275/W270/W230/
W220/W215/W210. (Vo všetkých krajinách nie sú
dostupné všetky uvedené modely fotoaparátov.)
 Toto zariadenie je vodotesné a chráni fotoaparát pred
vodou. Umožňuje preto, aby fotoaparát mohol byť
používaný v daždi, počas sneženia alebo pri fotení pod
vodou.
 Ak toto zariadenie používate s fotoaparátom
nastaveným v režime
(Pod vodou) alebo
(Pod vodou), môžete pod vodnou hladinou nasnímať
nádherné zábery. (Snímanie pohyblivých záznamov
pod vodou je dostupné len u modelov DSC-W290/
W275/W270. Modely DSC-W230/W220/W215/W210
touto funkciou nedisponujú.)
Pred použitím
 Pred použitím fotoaparátu pod vodou ponorte
najskôr toto zariadenie do hĺbky cca 1 meter
a skontrolujte, či doň nevniká voda. Zároveň
skontrolujte, či fotoaparát funguje správne.
Až potom môžete zrealizovať potápanie
s fotoaparátom.
 V prípade, že netesnosť poškodeného tohto
zariadenia spôsobí presakovanie vody, nenesie
spoločnosť Sony zodpovednosť za prípadné
škody na zariadeniach, ktoré sa nachádzajú vo
vnútri (fotoaparát, akumulátor atď.), ani za obsah
záznamov uložených vo fotoaparáte.
O-krúžok a výplň proti
prenikaniu vody
O-krúžok
Toto zariadenie používa tesniaci O-krúžok, aby sa
zabezpečila odolnosť voči vode. Podrobnosti pozri
v návode na údržbu O-krúžka.
Nesprávne použitie O-krúžka môže spôsobiť vniknutie
vody.
Výplň proti prenikaniu vody
Výplň proti prenikaniu vody nevyberajte, ani ju
nepotierajte mazivami. Ak výplň nebude správne
vložená na svojom mieste alebo sa pricvikne, môže
dôjsť k vniknutiu vody. Ak sa výplň proti prenikaniu
vody vysúva, nasaďte ju pozorne tak, aby sa neskrútila.
(Pozri obrázok )
Životnosť O-krúžka a výplne proti
prenikaniu vody
O-krúžok
Životnosť tesniaceho O-krúžku je rôzna v závislosti
od frekvencie používania tohto zariadenia a skladovacích
podmienok. Všeobecne je jeho životnosť cca 1 rok.
Výplň proti prenikaniu vody
Výplň proti prenikaniu vody vymeňte za novú, ak zistíte,
že je poškrabaná, alebo sú na nej praskliny.
Po výmene skontrolujte, či do puzdra nevniká voda.
Mazivo
Použite mazivo z modrej tuby (dodávaná). Používanie
maziva zo žltej tuby alebo od iných výrobcov poškodí
O-krúžok a spôsobí presakovanie vody.
O-krúžok, výplň proti prenikaniu
vody a mazivo
O-krúžok, výplň proti prenikaniu vody a mazivo si
môžete zakúpiť u najbližšieho predajcu Sony.
O-krúžok (typové označenie (model No.) 3-080-065-0 ).
Výplň proti prenikaniu vody (typové označenie
(model No.) 3-080-066-0 ).
Mazivo (typové označenie (model No.) 3-071-370-0 ).
3SK
Tlačidlo
ON/OFF
Ovládač spúšte
(Tlačidlo spúšte)
Predný kryt
Difúzer
Predné sklo
Háčik pre
popruh na
zápästie
Otvor pre statív
Skrutka na statíve musí byť kratšia než 5,5 mm. Ak je skrutka dlhšia, toto zariadenie
nebude možné upevniť na statív správne. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
tohto zariadenia.
Tlačidlá transfokácie
Zoom (W/T)
Tlačidlo
OPEN
Tienidlo
LCD displeja
Uzáver
Prepínač režimu
Ovládacie tlačidlá
O-krúžok
Výplň proti prenikaniu vody
Rozpera (pred používaním vyberte)
Zloženie ovládača spúšte
Nasadenie ovládača spúšte

Ovládač spúšte je možné demontovať.
4SK

A
Výplň proti prenikaniu
vody
B
C
Predná násada A (1)
(Modely DSC-W290/W275/W270)
Zadná násada A-1 (1)
(Model DSC-W290)
Predná násada B (1)
(Modely DSC-W230/W220/W215/W210)
Zadná násada B-1 (1)
(Model DSC-W230)
Digitálny fotoaparát
DSC-W290
DSC-W275/W270
DSC-W230
DSC-W220/W215/W210
Predná násada
A
A
B
B
Zadná násada A-2 (1)
(Modely DSC-W275/W270)
Zadná násada B-2 (1)
(Modely DSC-W220/W215/W210)
Zadná násada
A-1
A-2
B-1
B-2
5SK
C
1
2-

6SK
D
DSC-W290/W275/W270
DSC-W230/W220/W215/W210
4
E
2
3


F
7SK
G
H


I
Tlačidlo ON/OFF
Ovládač
(tlačidlo) spúšte
Ovládač
transfokácie
Zoom
Prepínač režimu
1
8SK
2
J
DSC-W290/W275/W270
Tlačidlo DISP
(Displej)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
DSC-W230/W220/W215/W210
Tlačidlo DISP
(Displej)
Tlačidlo 
Tlačidlo 
Tlačidlo
(Makro)
Tlačidlo
(Makro)
Tlačidlo
(Blesk)
Tlačidlo
MENU
Tlačidlo
(Samospúšť)
Tlačidlo
(Blesk)
Tlačidlo
MENU/
Tlačidlo
(Odstrániť)
Tlačidlo
(Odstrániť)
Tlačidlo
HOME
Tlačidlo
(Samospúšť)




1
2
3



1
2
9SK
Údržba
 Po vykonaní snímania na morskom pobreží toto
zariadenie so zaisteným uzáverom starostlivo
umyte čistou sladkou vodou, aby ste z neho zmyli
soľ a piesok. Utrite ho do sucha mäkkou suchou
handričkou. Toto zariadenie odporúčame ponoriť do
čistej sladkej vody asi na 30 minút. Ak zostane soľ na
kovových dieloch, môžu sa poškodiť alebo skorodovať.
To môže následne spôsobiť deformácie a vnikanie
vody.
 Ak opaľovacie oleje alebo iné mastné látky znečistia
povrch tohto zariadenia, umyte ho vlažnou vodou.
 Vnútro tohto zariadenia utrite mäkkou suchou
handričkou. Neumývajte ho vo vode.
Vždy po každom použití tohto zariadenia vykonajte
jeho údržbu. Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadlá, ako
je benzín, lieh alebo riedidlá, pretože môžete poškodiť
povrchovú úpravu zariadenia.
Skladovanie tohto zariadenia
 Na zariadenie nasaďte dodávanú rozperu, aby
ste predišli poškodeniu tesniaceho O-krúžku.
(Pozri obrázok )
 Zabráňte usadzovaniu prachu na tesniacom krúžku.
 O-krúžok mierne natrite mazivom a vložte ho do
drážky zariadenia. Zariadenie skladujte na chladnom,
dobre vetranom mieste. Nezatvárajte uzáver.
 Zariadenie neskladujte na veľmi chladných, veľmi
teplých alebo vlhkých miestach, spolu s naftalínom
alebo gáfrom. Takéto skladovacie podmienky ho
môžu poškodiť.
Príprava
 Výmena násady
Nasledujúci postup je určený pre modely DSC-W290/
W230. Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
* Ak používate fotoaparát DSC-W290, nasledovný
postup nie je potrebné vykonať, pretože násada A
pre fotoaparát DSC-W290 je už nasadená na
tomto zariadení od výroby.
1 Otvorte toto zariadenie. (-1)
Súčasným zatlačením horného a spodného tlačidla
OPEN  a uvoľnením uzáveru v smere šípky 
otvorte zariadenie.
Poznámky
Rozperu nestraťte. Budete ju potrebovať pri
skladovaní tohto zariadenia.
2 Vymeňte násady.
 V modeli DSC-W290 vyberte prednú násadu A
a zadnú násadu A-1 (-2)
Uchopte prednú násadu A za časti označené 
na obrázku a vytiahnite ju priamo von.
Zľahka vložte prst do vnútornej strany prednej
násady A-1 a vytiahnite ju priamo von.
 Použite prednú a zadnú násadu, ktoré sú
určené pre váš fotoaparát (-2).
Na obrázku je znázornená predná násada B
a zadná násada B-1 modelu DSC-W230.
Pevne stlačte body označené  na obrázku.
Po výmene násady niekoľkokrát stláčajte ovládacie
prvky na tomto zariadení, aby ste overili ich
správne fungovanie.
* Po vybratí násady z tohto zariadenia je potrebné
násadu pred uskladnením vyrovnať. Ak ju budete
skladovať deformovanú, môže dôjsť k jej poškodeniu.
Príprava O-krúžka a výplne proti
prenikaniu vody
1 Vyberte O-krúžok.
2 Natrite O-krúžok mazivom.
Odstráňte pieskové alebo iné drobné častice
z O-krúžka, z drážky a z častí tohto zariadenia, kde
sa zakladá O-krúžok. Natrite O-krúžok tenkou
vrstvou maziva.
3 Nasaďte na toto zariadenie O-krúžok.
4 Skontrolujte, či sa na výplni proti prenikaniu
vody nenachádza piesok alebo iné nečistoty.
10SK
Poznámky
 Výplň proti prenikaniu vody nevyberajte, ani ju
nepotierajte mazivami.
 Ak kryt zatvoríte s nevyčisteným O-krúžkom
alebo výplňou proti prenikaniu vody, môže piesok
a nečistoty spôsobiť poškrabanie vnútra tohto
zariadenia, alebo to môže spôsobiť vnikanie vody.
Prečítajte si samostatný návod na údržbu
O-krúžka. V návode nájdete dôležité informácie
o manipulácii s O-krúžkom.
 Vkladanie fotoaparátu
do potápačského puzdra
Pri vkladaní alebo vyberaní fotoaparátu musí
byť fotoaparát vždy vypnutý. Ak ponecháte
fotoaparát zapnutý, môže sa poškodiť objektív.
1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)
vypnite fotoaparát.
2 Fotoaparát vložte do tohto zariadenia. (-2)
Skontrolujte, či je fotoaparát umiestnený správne.
 Príprava digitálneho fotoaparátu
Fotoaparát vkladajte do tohto zariadenia
v miestnosti s nízkou vlhkosťou alebo na
podobných miestach. Otváranie a zatváranie
tohto zariadenia na miestach s vysokou
teplotou alebo vlhkosťou môže zapríčiniť
zahmlievanie predného skla.
1 Z fotoaparátu zložte popruh.
2 Vložte akumulátor a pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo”.
Uistite sa, že je akumulátor úplne nabitý.
Overte, či je na karte “Memory Stick Duo”
dostatok miesta pre záznam.
3 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)
zapnite fotoaparát.
4 Zvoľte režim snímania REC. (-4)
Pre snímanie statických záberov nastavte prepínač
režimu do polohy
(Výber scény).
Pre snímanie pohyblivých záznamov nastavte
prepínač režimu do polohy
(Režim pre pohyblivý
záznam).
5 V režime snímania REC zvoľte príslušný režim.
Pre snímanie statických záberov pod vodou na
LCD displeji nastavte
(Pod vodou).
Pre snímanie pohyblivých záznamov pod vodou
stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku pre výber
režimu a na LCD displeji nastavte
(Pod vodou).
(Len DSC-W290/W275/W270)
6 Funkciu AF Illuminator (AF iluminátor)
nastavte na [Off ].
S týmto zariadením nie je možné AF iluminátor
používať.
7 Skontrolujte, či je objektív a LCD displej čistý.
Poznámky
Snímanie pohyblivých záznamov pod vodou je
dostupné len u modelov DSC-W290/W275/W270.
Modely DSC-W230/W220/W215/W210 touto funkciou
nedisponujú.
3 Zatvorte toto zariadenie a zaistite uzáver.
(-3)
Telo zariadenia pevne uzatvorte. Uzáver zaistite tak,
že zacvaknete jeho hornú a dolnú západku.
Poznámky
Keď zatvárate toto zariadenie, skontrolujte, či na
O-krúžku alebo v drážke pre O-krúžok nie sú úlomky,
piesok, vlasy alebo iné rôzne cudzie nečistoty.
Akékoľvek cudzie nečistoty môžu spôsobiť vnikanie
vody.
Poloha uzáveru pri zatváraní tohto zariadenia
Správna poloha (-3)
Nesprávna poloha (-3)
Ak uzáver zatvoríte tak, ako na obrázku -3,
uzáver sa zachytí, čo znemožní správne uzavretie tohto
zariadenia.
Nasadenie príslušenstva
 Upevnenie popruhu na zápästie
Odporúčame vám popruh na zápästie (dodávaný)
upevniť pred používaním tohto zariadenia.
(Pozri obrázok )
 Nasadenie difúzera
Pri snímaní s použitím blesku odporúčame nasadiť
difúzer. Podľa obrázka zarovnajte difúzer s predným
krytom a pevne ho pritlačte.
 Nasadenie/zloženie tienidla LCD displeja
Nasadenie (-)
1 Dodávaný popruh tienidla LCD displeja
upevnite na toto zariadenie.
2 Podľa obrázka zarovnajte tienidlo
LCD displeja s vodiacou úchytnou lištou
a pevne ho pritlačte.
Zloženie (-)
Mierne roztiahnite tienidlo LCD displeja a zložte
ho z prečnievajúcej časti.
Poznámky
Pri otváraní a zatváraní tohto zariadenia dávajte pozor,
aby ste nepricvikli popruh na zápästie alebo popruh
príslušenstva. Ak sa tak stane, môže dôjsť k vniknutiu
vody.
11SK
Používanie potápačského
puzdra
 Snímanie
1 Zapnite digitálny fotoaparát. (-1)
2 Stlačte ovládač/tlačidlo spúšte a snímajte
zábery. (-2)
 Používanie/nastavenie rôznych
funkcií
Fotoaparát vložený v tomto zariadení môžete používať
v rôznych režimoch.
Výber režimu
 Pomocou prepínača režimu na tomto zariadení
zvoľte režim snímania REC.
Snímanie statických záberov
- všetky režimy snímania REC okrem režimu
(Režim pre pohyblivý záznam)
Snímanie pohyblivého záznamu
(Režim pre pohyblivý záznam)
* Pri snímaní pohyblivého záznamu sa zvuk
nenahráva správne.
(Výber
 Keď nastavíte režim snímania REC na
scény) alebo
(Režim pre pohyblivý záznam),
môžete v tomto režime nastaviť príslušný režim.
Stlačte tlačidlo MENU na tomto zariadení
a pomocou tlačidla
(Makro) alebo (Blesk)
zvoľte požadovaný režim.
* Ak chcete snímať statické zábery pod vodou
v režime výberu scény odporúčame požívať
režim
(Pod vodou) a ak chcete snímať
pohyblivé záznamy pod vodou v režime snímania
pohyblivých záznamov používajte režim
(Pod
vodou) (len DSC-W290/W275/W270).
Poznámky
Snímanie pohyblivých záznamov pod vodou je
dostupné len u modelov DSC-W290/W275/W270.
Modely DSC-W230/W220/W215/W210 touto
funkciou nedisponujú.
Voľba vyváženia bielej pod vodou
Nastavenie tónov farieb v režime
(Pod vodou) pre
(Výber scény) alebo v režime
(Pod vodou) pre
(Režim pre pohyblivý záznam).
(Automaticky)
(Pod vodou 1)
(Pod vodou 2)
(Blesk)
12SK
Fotoaparát automaticky nastaví
tóny farieb pod vodou tak, aby
vyzerali realisticky.
Nastavte, ak v prostredí pod
vodou prevláda modrá farba.
Nastavte, ak v prostredí pod
vodou prevláda zelená farba.
Nastavte, ak používate blesk pod
vodou.
Poznámky
Pre užívateľov modelov DSC-W290/W275/W270
 Režim
(Blesk) nie je pri nastavení [Underwater
White Balance] (Vyváženie bielej pod vodou)
dostupný.
 Nastavenie [Underwater White Balance]
(Vyváženie bielej pod vodou) nie je dostupné, ak je
blesk nastavený na [Flash On] (Blesk zapnutý).
Pre užívateľov modelov DSC-W230/W220/
W215/W210
 Ak použijete blesk keď je vyváženie bielej pod
vodou nastavené na iný režim ako
(Blesk),
[Underwater White Balance] (Vyváženie bielej
pod vodou) sa automaticky nastaví na režim
(Automaticky).
Používanie transfokácie (Pozri obrázok )
 Stláčaním strany W nastavujete širší záber.
(Objekt sa javí ďalej.)
 Stláčaním strany T nastavujete bližší záber.
(Objekt sa javí bližšie.)
Poznámky
 Ak so zapnutým fotoaparátom nesnímate určitý čas,
fotoaparát sa automaticky vypne, čím sa šetrí kapacita
akumulátora. Aby ste mohli v snímaní pokračovať,
znova zapnite fotoaparát. Podrobnosti pozri v návode
na použitie fotoaparátu.
 Ak pri vloženom fotoaparáte v tomto zariadení
používate blesk, v závislosti od situácie sa môže
snímacia vzdialenosť skrátiť. Odporúčame používať
svetlo na snímanie pod vodou HVL-ML20M (voliteľné).
 V závislosti od podmienok snímania môže vzniknúť
ožiarenie z odrazu. Ak k tomu dôjde, zmeňte
podmienky snímania.
 Ak v tomto zariadení používate modely DSC-W290/
W275/W270, nie je možné použiť funkciu Smile Shutter.

 Prehrávanie
Záznam môžete prehrávať na LCD displeji použitím
ovládacieho tlačidla. Nebudete počuť zvuk.
1 Zapnite digitálny fotoaparát. (-1)
(Prehrávanie). (-2)
2 Stlačte tlačidlo
3 Zvoľte si želaný záznam. (-3)
-3  Predchádzajúci záznam
-3  Nasledujúci záznam
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
 Vybratie digitálneho fotoaparátu
1 Vypnite fotoaparát. (-1)
Pri vkladaní alebo vyberaní fotoaparátu
musí byť fotoaparát vždy vypnutý.
Ak ponecháte fotoaparát zapnutý, môže sa
poškodiť objektív.
2 Súčasným zatlačením horného a spodného
tlačidla OPEN  a uvoľnením uzáveru v smere
šípky  otvorte toto zariadenie. (-2)
3 Vyberte fotoaparát z tohto zariadenia.
Ak fotoaparát používate dlhší čas, zahrieva sa. Pred
vybratím fotoaparátu z tohto zariadenia fotoaparát
vypnite a ponechajte zariadenie v tieni alebo na
chladnom mieste určitý čas, aby zariadenie aj
fotoaparát vychladli.
Pred ponorením
 Pred použitím fotoaparátu pod vodou ponorte najskôr
toto zariadenie do hĺbky cca 1 meter a skontrolujte, či
neprepúšťa vodu. Zároveň skontrolujte, či fotoaparát
funguje normálne. Až potom môžete zrealizovať
potápanie s fotoaparátom.
 Pred ponorením vložte fotoaparát do tohto zariadenia
a podľa možnosti sa vyhnite otváraniu a zatváraniu
zariadenia na palube lode alebo na morskom pobreží.
Fotoaparát podľa možnosti nevkladajte na vlhkom
mieste.
 Pred používaním tohto zariadenia skontrolujte, či sa
žiadne nečistoty neprichytili medzi prednou a zadnou
polovicou tela zariadenia.
 Pred používaním tohto zariadenia vždy skontrolujte
počet/dĺžku dostupných záberov/záznamov
a zostávajúcu kapacitu akumulátora.
Najvhodnejší čas na snímanie
Najvhodnejší čas na snímanie je medzi 10:00 a 14:00
hodinou, keď je slnko najvyššie.
Pre snímanie záznamu na málo osvetlených miestach
alebo v noci používajte svetlo pre snímanie pod vodou
HVL-ML20M (voliteľné).
Fotoaparát vyberajte opatrne, aby vám
nespadol.
4 Zrušte režim
(Pod vodou) alebo
(Pod vodou).
5 Funkciu AF Illuminator (AF iluminátor)
nastavte na [Auto].
Poznámky
Pred otvorením tohto zariadenia ho opláchnite čistou
sladkou vodou a potom ho utrite mäkkou handričkou.
Keď ho otvoríte, dajte pozor, aby sa voda z vášho tela,
vlasov alebo mokrého odevu nedostala na fotoaparát.
13SK
Riešenie problémov
Technické údaje
Problém
Kvapky vody
v zariadení.
Materiál
Plast (PC, ABS), sklo
Snímanie
nefunguje.
Záznam sa
neprehráva
v očakávaných
farbách.
(Keď boli
nasnímané pod
vodou.)
Príčina/Riešenie
 Na O-krúžku sú ryhy alebo
škrabance.
 Vymeňte O-krúžok za nový.
 Tesniaci O-krúžok nie je správne
nasadený.
 Založte O-krúžok rovnomerne
po celej drážke.
 Uzáver nie je zaistený.
 Uzáver zaistite tak, aby zacvakol.
 Akumulátor je vybitý.
 Akumulátor maximálne nabite.
 Karta “Memory Stick Duo” je
zaplnená.
 Vložte inú pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo”, alebo
vymažte z karty nepotrebné
údaje.
 Klapka ochrany proti zápisu na
pamäťovej karte “Memory Stick
Duo” je v polohe LOCK.
 Nastavte klapku do polohy
umožňujúcej zápis, alebo vložte
novú pamäťovú kartu “Memory
Stick Duo”.
 Fotoaparát sa prehrial.
 Ponechajte fotoaparát určitý
čas na chladnom mieste, aby
vychladol.
 Fotoaparát asi nebol nastavený
(Pod vodou) alebo
v režime
(Pod vodou).
 Skontrolujte, či je fotoaparát
prepnutý v režime
(Pod
vodou) alebo
(Pod vodou).
 Režim vyváženia bielej pod vodou
asi nebol nastavený správne.
 Skontrolujte nastavenie režimu
vyváženia bielej pod vodou na
fotoaparáte.
Odolnosť voči vode
Tesniaci O-krúžok, uzáver
Odolnosť voči tlaku
Do hĺbky 40 m pod hladinou vody
Externe ovládateľné ovládacie prvky
Prepínač ON/OFF (Napájanie), spúšť, transfokácia
Zoom (W/T), prepínač režimu, ovládacie tlačidlá,
MENU, odstránenie, HOME (len DSC-W230/W220/
W215/W210), prehrávanie
Rozmery
Cca 148 × 112 × 89 mm (š/v/h)
(bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Cca 480 g (len potápačské puzdro)
Dodávané položky
Vodotesné puzdro (1)
Popruh (1)
Tienidlo LCD displeja (1)
Difúzer (1)
Predná násada A (modely DSC-W290/W275/W270) (1)*
Zadná násada A-1 (model DSC-W290) (1)*
Zadná násada A-2 (modely DSC-W275/W270) (1)
*Nasadená na vodotesnom puzdre od výroby.
Predná násada B (modely DSC-W230/W220/W215/
W210) (1)
Zadná násada B-1 (model DSC-W230) (1)
Zadná násada B-2 (modely DSC-W220/W215/W210) (1)
Mazivo (1)
O-krúžok (1)
Rozpera (1)
Návod na použitie
Voliteľné príslušenstvo
Sada pre upevnenie na rameno VCT-MP1K
Svetlo na snímanie pod vodou HVL-ML20M
(musí byť použité spoločne so sadou pre upevnenie
na rameno VCT-MP1K, s akumulátorom
“InfoLITHIUM” (séria M) a nabíjačkou
akumulátorov (séria M))
Sada O-krúžka ACC-MP105
(Pri nákupe skontrolujte, či balenie má
označenie
.)
Toto zariadenie môžete používať s uvedeným
príslušenstvom a tiež s príslušenstvom určeným pre
potápanie od spoločnosti SEA&SEA SUNPAK CO.,
Ltd. Podrobnosti o tomto príslušenstve nájdete na
nasledovnej web-stránke.
http://www.seaandsea.co.jp/products/accessory/
mpk/index.html
Právo na zmeny vyhradené.
SK
14
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising