Sony | SPK-WB | Sony SPK-WB WB Vodotesný kryt Návod na použitie

4-131-599-11(1)
Vodotesné puzdro
Športové puzdro
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.)
sú umiestnené na spodnej časti zariadenia.
Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej nižšie.
Keď budete kontaktovať autorizovaného predajcu Sony
ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených
označeniach/číslach.
Model No. SPK-WB
SPK-WB
© 2009 Sony Corporation
Serial No.
Slovensky
Charakteristické vlastnosti
Použiteľné do hĺbky 3 m pod hladinou vody.
 Toto športové puzdro SPK-WB (ďalej označované ako “toto zariadenie”)
je špeciálne určené pre digitálny fotoaparát Sony (ďalej označovaný ako
“fotoaparát”) DSC-W290/W275/W270. (Vo všetkých krajinách a regiónoch
nie sú dostupné všetky modely fotoaparátov.)
 Mäkké ochranné puzdro chráni fotoaparát proti poškriabaniu.
 Pomocou tohto zariadenia môžete snímať v daždivom počasí, vo vode
(do hĺbky 3m) alebo v nepriaznivých poveternostných podmienkach, ak po
nasadení mäkkého ochranného puzdra tiež nasadíte priliehavé pevné puzdro.
Bezpečnostné upozornenia
 Nevystavujte predné sklo nárazom, pretože sa môže rozbiť.
 Toto zariadenie neotvárajte na pláži alebo vo vode. Prípravy, ako je vkladanie
fotoaparátu a výmena pamäťovej karty “Memory Stick Duo”, nevykonávajte na
vlhkých miestach a na slanom vzduchu.
 Toto zariadenie nehádžte do vody.
 Vyhnite sa použitiu tohto zariadenia na miestach, kde sú silné vlny.
 Vyhnite sa používaniu tohto zariadenia v nasledovných podmienkach:
– Na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
– Vo vode teplejšej ako 40°C.
– Pri teplote nižšej ako 0°C.
V týchto prípadoch kondenzácia alebo vniknutie vody do puzdra môže
poškodiť zariadenie.
 Toto zariadenie nepoužívajte dlhšie ako 30 minút pri teplote nad 35°C.
 Fotoaparát vyberajte/vkladajte zo/do tohto zariadenia opatrne, aby vám nespadol.
 Nenechávajte toto zariadenie príliš dlho na priamom slnečnom žiarení alebo
na veľmi vlhkých miestach. Ak nie je možné toto zariadenie položiť mimo
dosah priameho slnečného žiarenia, prikryte ho napr. uterákom.
 Ak je fotoaparát vo vnútri tohto zariadenia používaný príliš dlhý čas,
fotoaparát sa zahrieva. Pred vybratím fotoaparátu z tohto zariadenia nechajte
zariadenie vychladnúť v tieni alebo na chladnom mieste.
2SK
 Pri prehriatí sa fotoaparát môže automaticky vypnúť alebo môže dôjsť
k poruche snímania. Ak chcete fotoaparát opäť používať, nechajte ho určitý čas
na chladnom mieste, aby vychladol.
 Puzdro nepoužívajte pod vodou v hĺbke viac ako 3 m.
Ak opaľovacie oleje alebo iné mastné látky znečistia povrch tohto
zariadenia, umyte ho vlažnou vodou. Ak zostane toto zariadenie znečistené
opaľovacími olejmi, môže povrch tohto zariadenia stratiť farbu alebo sa
môže poškodiť (vznik prasklín na povrchu).
Vniknutie vody
Ak do puzdra vnikne voda, ihneď ju z neho vylejte.
Ak fotoaparát zmokne, okamžite ho nechajte skontrolovať v najbližšom
autorizovanom servise Sony. Náklady na opravu hradí v tomto prípade vlastník.
Protizahmlievací roztok pre objektív
Povrch skla potrite dodávaným protizahmlievacím roztokom. Účinne sa
tým zabraňuje zahmlievaniu.
Ako použiť protizahmlievací roztok
Naneste 2 alebo 3 kvapky roztoku na predné sklo a pomocou tampónu, jemnej
handričky alebo hodvábneho papiera rovnomerne roztok rozotrite.
Protizahmlievací roztok pre objektív
Protizahmlievací roztok pre objektívy si môžete zakúpiť u najbližšieho
predajcu Sony.
Protizahmlievací roztok pre objektív (typové označenie (model No.) 3-072-039-0 ).
3SK
 Pred použitím
 Pred použitím fotoaparátu v tomto zariadení skontrolujte, či fotoaparát
funguje správne a či do puzdra nevniká voda.
 Pred použitím fotoaparátu pod vodou skontrolujte, či sa v okolí otvorov
mäkkého ochranného puzdra (-) nenachádza nečistota, piesok,
vlasy, prach, soľ, vlákna, praskliny, deformácie alebo škrabance.
 Pri skladovaní mäkkého ochranného puzdra dbajte na to,
aby ste nepoškriabali otvory mäkkého puzdra.
 V prípade, že netesnosť poškodeného zariadenia spôsobí vniknutie vody,
nenesie spoločnosť Sony zodpovednosť za prípadné škody na zariadeniach,
ktoré sa nachádzajú vo vnútri tohto zariadenia (fotoaparát, akumulátor
atď.) ani za obsah záznamov vo vloženom fotoaparáte.
Príprava
Príprava digitálneho fotoaparátu
Fotoaparát vkladajte na miestach s nízkou vlhkosťou. Otváranie
a zatváranie tohto zariadenia na miestach s vysokou teplotou alebo
vlhkosťou môže zapríčiniť zahmlievanie predného skla pevného puzdra.
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
1 Z fotoaparátu zložte popruh.
2 Vložte akumulátor a pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”.
Uistite sa, že je akumulátor úplne nabitý. Overte, či je na karte
“Memory Stick Duo” dostatok miesta pre záznam.
3 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie) zapnite fotoaparát.
4 Prepínač režimu prepnite do požadovanej polohy.
Pri snímaní statických záberov pod vodou odporúčame použiť pre režim
(Výber scény) nastavenie
(Pod vodou).
Pri snímaní pohyblivých záznamov pod vodou odporúčame nastaviť režim
(Režim pre pohyblivý záznam), potom stlačením tlačidla MENU zobraziť
(Pod vodou).
na LCD monitore Menu pre výber režimu a nastaviť režim
5 Funkciu AF Illuminator (AF iluminátor) nastavte na “OFF” (Vyp.).
Deaktivuje sa používanie AF iluminátora.
6 Skontrolujte, či je objektív a LCD monitor fotoaparátu čistý.
4SK
 Vkladanie digitálneho fotoaparátu
do puzdra
Pri vkladaní alebo vyberaní fotoaparátu musí byť fotoaparát vždy
vypnutý. Ak ponecháte fotoaparát zapnutý, môže sa poškodiť objektív.
1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie) vypnite fotoaparát.
2 Cez otvor na mäkkom ochrannom puzdre vložte do puzdra
fotoaparát a puzdro naň správne napasujte. (-2)
Skontrolujte, či je fotoaparát umiestnený správne.
3 Fotoaparát s nasadeným mäkkým ochranným puzdrom vložte
do pevného puzdra. (-3)
Skontrolujte, či pevný obal správne pasuje na háčik pre popruh na zápästie.
4 Zatvorte pevné puzdro a zaistite vrchný a spodný uzáver. (-4)
Pevne uzatvorte toto zariadenie. Uzávery zaistite tak, aby západky zapadli na
svoje miesto.
Poznámky
 Pri zatváraní pevného puzdra skontrolujte, či sa v okolí otvorov mäkkého
ochranného puzdra nenachádza nečistota, piesok alebo vlasy. Ak všetky časti
puzdra nepriliehajú správne, môže dôjsť k vniknutiu vody.
 Po vložení fotoaparátu DSC-W290 nebudete vidieť okraje LCD monitora.
Je to spôsobené tým, že otvor mäkkého ochranného puzdra je menší ako LCD
monitor fotoaparátu DSC-W290.
Nasadenie príslušenstva
 Upevnenie popruhu na zápästie
Odporúčame vám popruh na zápästie (dodávaný) upevniť pred používaním
tohto zariadenia.
Poznámky
Plavák na popruhu na zápästie bráni strate puzdra pod vodou. Pri používaní
tohto zariadenia ako športového puzdra, použite popruh na zápästie s plavákom.
 Nasadenie difuzéra
Podľa obrázka zarovnajte difuzér s predným ochranným sklom a pevne ho pritlačte.
* Po nasadení difuzéra môžete pri snímaní pod vodou používať blesk.
5SK
Používanie športového puzdra
 Ak na fotoaparát nasadíte len mäkké ochranné puzdro, fotoaparát
je chránený pred poškriabaním.
 Športové puzdro môžete používať pod vodou do hĺbky 3 m,
ak použijete pevné puzdro aj mäkké ochranné puzdro.
V nasledovnom popise je uvedený spôsob používania športového puzdra.
Znaky tlačidiel znázornené na obrázkoch nie sú vytlačené na mäkkom
ochrannom puzdre. Fotoaparát ovládajte cez mäkké ochranné puzdro.
 Snímanie
1 Stlačením tlačidla ON/OFF zapnite fotoaparát. (-1)
Skontrolujte, či prepínač režimu pracuje normálne. (-1)
* Pri otáčaní prepínača režimu ho zatlačte.
2 Stlačte spúšť. (-2)
 Používanie/nastavenie rôznych funkcií
Môžete používať rôzne funkcie vášho fotoaparátu vloženého do tohto zariadenia.
Výber režimu
Otáčaním prepínača režimu na tomto zariadení sa režim prepína nasledovne.
Režim zvolíte tak, že ho zobrazíte na LCD monitore.
Snímanie statických záberov
všetky režimy snímania (REC) okrem režimu
(Režim pre pohyblivý záznam)
Snímanie pohyblivého záznamu
(Režim pre pohyblivý záznam)
* Počas snímania pohyblivého záznamu nie je možné nahrávať zvuk.
Po nastavení režimu znímania (REC) na
(Výber scény) alebo (Režim pre
pohyblivý záznam), môžete v tomto režime nastaviť ďalší režim.
Stlačte tlačidlo MENU na fotoaparáte a pomocou tlačidla (Makro) alebo
(Blesk) zvoľte požadovaný režim.
* Pri snímaní statických záberov pod vodou odporúčame použiť pre režim
nastavenie
(Pod vodou). Pri snímaní pohyblivých záznamov pod vodou
(Pod vodou).
odporúčame použiť pre režim nastavenie
6SK
Nastavenie vyváženia bielej pod vodou
Nastavenie odtieňov farieb v nastavení
(Pod vodou) pre režim
(Výber scény) alebo v nastavení
(Pod vodou) pre režim
(Režim pre pohyblivý záznam).
(Automaticky)
Fotoaparát nastaví odtiene farieb automaticky tak,
aby vyzerali prirodzene.
(Pod vodou 1)
Nastavte pri snímaní pod vodou v prostredí, kde dominujú
modré odtiene.
(Pod vodou 2)
Nastavte pri snímaní pod vodou v prostredí, kde dominujú
zelené odtiene.
Poznámky
 Pri nastavení [UNDERWATER WHITE BALANCE] nie je dostupná funkcia
(Blesk).
 Nastavenie [UNDERWATER WHITE BALANCE] nie je dostupné, ak je blesk
nastavený na [Flash On] (Blesk zap.).
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
 Používanie funkcie transfokácie (Zoom)
 Zatlačením tlačidla transfokácie na stranu W nastavujete širší záber.
(Objekt sa javí ďalej.)
 Zatlačením tlačidla transfokácie na stranu T nastavujete bližší záber.
(Objekt sa javí bližšie.)
Poznámky
 Ak s nasadeným zariadením používate blesk, vzdialenosť snímania sa môže
znížiť alebo ľavý okraj záberu môže byť tmavý.
 Ak nenasadíte difuzér, tak pri používaní tohto zariadenia s bleskom môže byť
záber tmavý.
 V závislosti od podmienok snímania sa môže vyskytnúť odrazené žiarenie.
Ak k tomu dôjde, zmeňte podmienky snímania.
 Ak pri napájaní z akumulátora zapnutý fotoaparát určitý čas nepoužívate,
automaticky sa vypne, aby sa predišlo vybíjaniu akumulátora. Aby ste mohli
v snímaní pokračovať, znova zapnite fotoaparát. Podrobnosti pozri v návode
na použitie fotoaparátu.
7SK



Tlačidlo ON/OFF
Uzáver
Tlačidlo funkcie
Smile Shutter
Predný kryt
Spúšť
Predné
sklo
Háčik pre popruh na zápästie
Difuzér
8SK
Uzáver

Prepínač režimu
Ochranné puzdro
(mäkké puzdro)
Kryt objektívu/LCD monitora
(pevné puzdro)
9SK

2
3


10SK
4

Tlačidlo ON/OFF
Spúšť
Tlačidlo funkcie
Smile Shutter
Prepínač režimu
1


2
11SK

Tlačidlo transfokácie
Zoom
Prepínač režimu
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo
Ovládacie tlačidlo
ZAPNUTÉ MENU





VYPNUTÉ MENU
Tlačidlo DISP (displej)
Tlačidlo
(Makro)
Tlačidlo
12SK
Tlačidlo
(Blesk)
(Samospúšť)
(vymazanie)


2


3



2
3
13SK

4
5
14SK
 Prehrávanie pomocou ovládacieho
tlačidla
Záznam môžete prehrávať na LCD monitore použitím ovládacieho tlačidla.
Nebudete počuť zvuk.
1 Zapnite digitálny fotoaparát.
2 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie). (-2)
3 Ovládacím tlačidlom vyberte požadovaný záznam. (-3)
-3  Predchádzajúci záznam
-3  Nasledujúci záznam
 Vybratie fotoaparátu z puzdra
 Pri vkladaní alebo vyberaní fotoaparátu musí byť fotoaparát vždy
vypnutý. Ak ponecháte fotoaparát zapnutý, môže sa poškodiť objektív.
 Fotoaparát vyberajte opatrne, aby vám nespadol.
1 Vypnite fotoaparát.
2 Pevne uchopte telo tohto zariadenia v miestach, kde ukazujú
šípky a uvoľnite uzáver nasledovným spôsobom: , . (-2)
Netlačte priamo na predné sklo zariadenia.
3 Pred otvorením zadnej strany pevného puzdra otočte puzdro
prednou stranou nahor. (-3)
Ak pevné puzdro otvoríte prednou stranou nadol, na LCD monitor
fotoaparátu sa môže dostať voda.
4 Po otvorení zadnej strany pevného puzdra ho otočte naopak
a vyberte z neho fotoaparát vložený do mäkkého ochranného
puzdra. (-4)
5 Fotoaparát vyberte z mäkkého ochranného puzdra. (-5)
Ak bol fotoaparát vo vnútri puzdra používaný dlhší čas, fotoaparát je zohriaty.
Pred vybratím fotoaparátu z tohto zariadenia vypnite fotoaparát a ponechajte
ho vychladnúť.
6 Zrušte nastavenie režimu, ak je zvolené nastavenie
(Pod vodou)
pre snímanie statických záberov pod vodou alebo
v režime
(Pod vodou) v režime pre snímanie pohyblivých
nastavenie
záznamov pod vodou.
7 Funkciu AF Illuminator (AF iluminátor) nastavte na Auto.
15SK
Poznámky
Pred otvorením tohto zariadenia ho opláchnite čistou sladkou vodou a potom ho
utrite mäkkou handričkou. Keď ho otvoríte, dávajte pozor, aby sa voda z vášho
tela alebo vlasov nedostala na fotoaparát.
Údržba
 Po vykonaní snímania na morskom pobreží toto zariadenie so zaistenými
uzávermi starostlivo umyte čistou sladkou vodou, aby ste z neho zmyli soľ
a piesok. Utrite ho do sucha mäkkou suchou handričkou. Odporúčame toto
zariadenie predtým ponoriť do čistej sladkej vody asi na 30 minút. Ak zostane
soľ na kovových dieloch, môžu sa poškodiť alebo skorodovať. To môže
následne spôsobiť deformácie a vnikanie vody.
 Ak opaľovacie oleje alebo iné mastné látky znečistia povrch tohto zariadenia,
umyte ho vlažnou vodou.
 Vnútro tohto zariadenia vyčistite mäkkou suchou handričkou. Vnútro tohto
zariadenia neumývajte vodou.
 Puzdro neskladujte na veľmi chladných, veľmi teplých alebo vlhkých miestach,
spolu s naftalínom alebo gáfrom. Takéto skladovacie podmienky ho môžu
poškodiť.
Vždy po každom použití vykonajte údržbu tohto zariadenia.
Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, lieh alebo riedidlá, pretože
môžete poškodiť povrchovú úpravu tohto zariadenia.
16SK
Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Na vnútornej strane
predného skla tohto
zariadenia alebo na LCD
monitore fotoaparátu sa
nachádzajú kvapky vody.
 Pevné puzdro nie je správne nasadené.
 Po skontrolovaní, či je otvor mäkkého
ochranného puzdra správne napasovaný na
otvor pevného puzdra, nasaďte pevné puzdro
správne.
 Na mäkkom ochrannom puzdre alebo pevnom
puzdre sa usadila nečistota.
 Pozorne skontrolujte, či sa nevyskytla
nečistota. Ak spozorujete nečistotu, utrite
ju jemnou handričkou alebo hodvábnym
papierom.
Snímanie nefunguje.
 Akumulátor je vybitý.
 Akumulátor maximálne nabite.
 Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená.
 Vložte inú pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”,
alebo vymažte z karty nepotrebné údaje.
 Klapka ochrany proti zápisu na pamäťovej karte
“Memory Stick Duo” je v polohe LOCK.
 Nastavte klapku do polohy umožňujúcej
zápis, alebo vložte novú pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo”.
 Fotoaparát sa zahrial.
 Nechajte fotoaparát na chladnom mieste určitý
čas, aby vychladol.
17SK
Technické údaje
Materiál
Silikón, plast (PC, ABS), sklo
Odolnosť voči vode
Silikónové tesnenie, uzáver
Odolnosť voči tlaku
Do hĺbky 3 m pod hladinou vody
Zvonku ovládateľné ovládacie prvky
Tlačidlo ON/OFF (Napájanie), prepínač režimu, spúšť, tlačidlo funkcie
Smile Shutter, tlačidlo transfokácie Zoom (W/T), ovládacie tlačidlá,
tlačidlo MENU, tlačidlo pre vymazanie, tlačidlo pre režim prehrávania
Rozmery
Cca 107 × 84 × 70 mm (š/v/h)
(bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Cca 165 g (len športové puzdro)
Dodávané položky
Mäkké ochranné puzdro (1)
Kryt objektívu/LCD monitora (pevné puzdro) (1)
Upevňovací popruh na zápästie (1)
Protizahmlievací roztok pre objektív (1)
Difuzér (1)
Plavák (1)
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.
18SK
4-135-030-01(1)
SPK-WB
Slovensky
Poznámka k uvoľňovaniu uzáveru
(Pri vkladaní fotoaparátu do tohto zariadenia.)
Pevne uchopte telo tohto zariadenia v miestach, kde ukazujú šípky a uvoľnite
uzáver nasledovným spôsobom: , .
Netlačte priamo na predné sklo zariadenia.
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení.Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising