Sony | RM-X7BT | Sony RM-X7BT Ovládač smartfónu do auta s bezdrôtovou technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

4-594-376-21(1) (SK)
Ovládač
Bluetooth®
do auta
RM-X7BT
Návod na použitie
SK
Obsah
Funkcie
Funkcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sprievodca komponentmi
a ovládacími prvkami . . . . . 3
Pomocou svojho smartfónu
môžete jednoducho ovládať
hovory, hudbu a ďalšie funkcie.
Tento ovládač Bluetooth® do auta
pre smartfón má aktiváciu
aplikácie hlasovej technológie
od spoločnosti Sony a intuitívne
navrhnutú klávesnicu, takže
môžete smartfón stále používať
bez toho, aby ste museli prestať
sledovať cestu.
Na to, aby ste mohli začať,
potrebujete len vstup AUX
a zdroj napájania USB.
Pripojenie a inštalácia
Varovania. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam súčastí na
inštaláciu . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
7
Začíname
Zapnutie napájania . . . . . . . . . 9
Nastavenie jednotky
autorádia . . . . . . . . . . . . . . . 9
Príprava zariadenia
BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . 10
Prehrávanie
Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . 12
Ovládanie bez pomoci
rúk cez rozhranie
BLUETOOTH
Prijatie hovoru. . . . . . . . . . . . . 13
Používanie rozpoznávania
hlasu . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ďalšie informácie
Riešenie problémov . . . . . . . . 16
2SK
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami
Adaptér
 Tlačidlo MODE
Prepínanie medzi režimom
hlasitosti a režimom
transfokácie.
Tlačidlo PAIRING
Stlačením a podržaním
2 sekundy nastavíte párovanie.
Stlačením a podržaním
7 sekúnd sa vynuluje história
párovania a nastavenie MODE
adaptéra.
 Indikátor ZOOM/VOL
(hlasitosť) (biely)
Rozsvieti sa pri výbere režimu
transfokácie.
Blikne 4-krát pri dokončení
vynulovania adaptéra.
 Snímač diaľkového ovládača
 Indikátor
(modrý)
Bliká rýchlo počas pohotovostného režimu párovania.
Bliká pomaly počas
pohotovostného režimu
BLUETOOTH.
Zostane svietiť počas
pripojenia pomocou
technológie BLUETOOTH.
 Označenie MIC (mikrofón)
Zabudovaný mikrofón.
Nie je k dispozícii, keď je
nainštalovaný externý
mikrofón.
 Konektory AUDIO OUT
Pripojenie k jednotke
autorádia pomocou kábla AUX.
 Port USB
Pripojenie zdroja napájania
k adaptéru.
 Konektor MIC-IN
(vstup mikrofónu)
Inštalácia externého
mikrofónu.
3SK
Diaľkový ovládač RM-X7S
 Tlačidlá /
Posun skladby v hudobnej
aplikácii dopredu alebo
dozadu.
 Značka N
Ak sa tejto značky dotknete
smartfónom so systémom
Android, vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH.
Tlačidlo VOICE
Aktivácia funkcie Assistant for
RM-X7BT (iba v smartfónoch
so systémom Android
s nainštalovanou aplikáciou)
alebo funkcie Siri (iba
v zariadeniach iPhone).
Stlačením a podržaním
2 sekundy aktivujete hlasové
vytáčanie (iba v smartfónoch
so systémom Android).
Tlačidlo
(hovor)
Prijatie alebo ukončenie
hovoru.
4SK
 Tlačidlo 
Prehratie alebo pozastavenie
skladby v hudobnej aplikácii.
 Vysielač infračervených lúčov
 Krúžok
Pri výbere položky VOL
(hlasitosť) na adaptéri môžete
upraviť hlasitosť v smartfóne.
Pri výbere položky ZOOM na
adaptéri môžete používať
funkciu transfokácie v aplikácii
Waze (iba v smartfónoch so
systémom Android™).
Podrobné informácie nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
 Tlačidlo uvoľnenia držiaka
 Držiak
Pripojenie a inštalácia
Varovania
 Omotanie kábla okolo stĺpika
riadenia alebo radiacej páky je
mimoriadne nebezpečné. Uistite
sa, že kábel a ďalšie súčasti vám
nebudú prekážať pri riadení.
 Adaptér a diaľkový ovládač
neinštalujte na miestach
vystavených prachu, nečistotám,
nadmerným vibráciám alebo
vysokej teplote, napríklad na
priamom slnečnom svetle, na
palubnej doske alebo v blízkosti
prieduchov ohrievačov.
 Adaptér je ovládaný
infračervenými lúčmi
z diaľkového ovládača.
Adaptér a diaľkový ovládač
nie sú pripojené pomocou
technológie BLUETOOTH.
 Medzi adaptér a diaľkový
ovládač neumiestňujte
prekážky, pretože by mohli
nepriaznivo ovplyvniť
komunikáciu pomocou
infračervených lúčov.
 Vysielač na diaľkovom ovládači
nezakrývajte prstami.
 Adaptér sa odporúča umiestniť
do blízkosti obsluhy, pretože
na adaptéri je nainštalovaný
mikrofón.
 Ak zapaľovanie vozidla nemá
polohu ACC, pri každom vypnutí
zapaľovania odpojte kábel USB,
aby ste predišli vybitiu batérie.
Zoznam súčastí na
inštaláciu






Tento zoznam súčastí
nepredstavuje celý obsah balenia.
5SK
Pripojenie
Pripojenie ku konektoru vstupu AUX alebo portu USB v skrinke
konzoly


Pripojenie ku konektoru vstupu AUX alebo portu USB pod
panelom konzoly


Poznámky
 Pripojte adaptér AUX pomocou kábla AUX  a kábla USB .
 Nainštalujte adaptér na mieste, kde môže prijímať infračervený signál
z diaľkového ovládača.
6SK
Keď batéria začne slabnúť,
skracuje sa dosah diaľkového
ovládača.
Inštalácia
Vloženie lítiovej batérie
1
2
Pomocou mince alebo
podobného predmetu otvorte
kryt na spodnej strane
diaľkového ovládača.
Vložte dodanú lítiovú batériu
 do diaľkového ovládača.

Strana
s označením +
smeruje
nahor
Výmena lítiovej batérie
VAROVANIE
Pri nesprávnej výmene batérie
hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Vymieňajte ju iba za rovnaký
alebo zodpovedajúci typ.
Poznámky k lítiovej batérii
 Lítiovú batériu uchovávajte mimo
dosahu detí. Po prehltnutí batérie
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
 Batériu utrite suchou handričkou,
aby ste zaistili dobrý kontakt.
 Pri vkladaní batérie dodržte
správnu polaritu.
 Nedotýkajte sa batérie kovovou
pinzetou, aby nedošlo k skratu.
Inštalácia diaľkového
ovládača
Pred inštaláciou
 Uistite sa, že uhol sklonu
pri držiaku  alebo smer
diaľkového ovládača je
vhodný pre miesto inštalácie.
Na diaľkovom ovládači sa
nachádzajú 4 drážky a na
držiaku  2 háčiky. V závislosti
od situácie môžete diaľkový
ovládač nainštalovať štyrmi
rôznymi spôsobmi.
V normálnych podmienkach
batéria vydrží približne 1 rok.
(V závislosti od podmienok
používania môže byť prevádzková
životnosť kratšia.)
7SK
3

Drážka
Háčiky
Nainštalujte dodanú
skrutku  do otvoru
držiaka  a upevnite ju
na miesto inštalácie.
4
 Ak chcete predísť vyvŕtaniu
nepotrebného otvoru alebo
prilepeniu pásky na nevhodné
miesto vo vozidle, nainštalujte
diaľkový ovládač a adaptér na
miesto, kde môžu určite prijímať
a odosielať infračervený signál.
Nastavte diaľkový ovládač
s lítiovou batériou 
k držiaku.
Vložte drážku diaľkového
ovládača do háčika držiaka 
a zatlačte diaľkový ovládač,
až kým nezacvakne na miesto.
Poznámka
Pri vŕtaní otvoru vo vozidle alebo
upevňovaní skrutky dávajte pozor,
aby ste nepoškodili káble a ďalšie
predmety vo vozidle.
1
Na mieste inštalácie vo
vozidle vyvŕtajte otvor
s priemerom 2 mm.
2
Odstráňte pásku na spodnej
strane držiaka  a pripevnite
ho na miesto inštalácie.
Umiestnite otvor držiaka 
na otvor vo vozidle.
8SK
Odobratie diaľkového
ovládača
1
Držte stlačené tlačidlá
uvoľnenia držiaka na
oboch stranách držiaka 
a súčasným ťahaním
diaľkového ovládača ho
odoberte z držiaka .
Začíname
Zapnutie napájania
1

Zapnite zapaľovanie alebo
nastavte zapaľovanie do
polohy ACC.
Adaptér sa zapne.
Vypnutie napájania
Inštalácia adaptéra
1
Adaptér pripevnite na miesto
inštalácie pomocou dodanej
obojstrannej pásky .

Vypnite zapaľovanie.
Adaptér sa vypne.
Poznámka
Ak zapaľovanie vozidla nemá polohu
ACC, pri každom vypnutí zapaľovania
odpojte kábel USB, aby ste predišli
vybitiu batérie.
Nastavenie jednotky
autorádia
1
2
Pripojte kábel AUX
a kábel USB.
Prepnite zdroj na jednotke
autorádia na zdroj AUX.
Pri pripájaní adaptéra
k jednotke autorádia sa zvuk
zo zariadenia pripojeného
k adaptéru prenáša
z reproduktora na jednotke
autorádia.
Poznámka
Pred prilepením pásky vyčistite
každé miesto inštalácie adaptéra
a diaľkového ovládača suchou
handričkou.
9SK
Vďaka funkcii NFC možno
komunikáciu údajov dosiahnuť
jednoducho dotykom príslušnej
značky alebo určeného miesta
na zariadeniach kompatibilných
s technológiou NFC.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie
dodanom s jednotkou
autorádia.
Príprava zariadenia
BLUETOOTH
Môžete prehrávať hudbu alebo
telefonovať bez pomoci rúk
v závislosti od kompatibilného
zariadenia BLUETOOTH, ako je
smartfón, mobilný telefón
a zvukové zariadenie (ďalej len
„zariadenie BLUETOOTH“, ak nie je
uvedené inak). Podrobné
informácie o pripojení nájdete
v návode na použitie dodanom
s príslušným zariadením.
Pred pripojením zariadenia znížte
hlasitosť jednotky autorádia, aby
ste predišli hlasnému zvuku.
V prípade smartfónu
s nainštalovanou verziou
operačného systému Android 4.0
alebo staršou je potrebné
prevzatie aplikácie NFC Easy
Connect, ktorá je dostupná
v službe Google Play™. Aplikácia
sa v niektorých krajinách alebo
regiónoch nemusí dať prevziať.
1
V smartfóne aktivujte
funkciu NFC.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie
dodanom so smartfónom.
2
Značky N na diaľkovom
ovládači sa dotknite
značkou N na smartfóne.
Pripojenie k smartfónu
jedným dotykom (NFC)
Keď sa značky N na diaľkovom
ovládači dotknete smartfónom
kompatibilným s technológiou
NFC*, adaptér sa so smartfónom
automaticky spáruje a pripojí sa
k nemu.
* NFC (Near Field Communication)
je technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu
krátkeho dosahu medzi rôznymi
zariadeniami, ako sú mobilné
telefóny a štítky IC.
10SK
Skontrolujte, či na adaptéri
svieti indikátor .
Odpojenie jedným dotykom
Značky N na diaľkovom ovládači
sa znova dotknite značkou N na
smartfóne.
Poznámky
 Pri vytváraní pripojenia narábajte
so smartfónom opatrne, aby ste ho
nepoškriabali.
 Pripojenie jedným dotykom nie je
možné, keď je už adaptér pripojený
k inému zariadeniu
kompatibilnému s technológiou
NFC. V takomto prípade odpojte
druhé zariadenie a znova vytvorte
pripojenie so smartfónom.
Párovanie a pripojenie
zariadenia BLUETOOTH
Pri prvom pripojení zariadenia
BLUETOOTH sa vyžaduje
vzájomná registrácia (nazýva sa
„párovanie“). Vďaka párovaniu sa
adaptér a ostatné zariadenia
medzi sebou vzájomne
rozpoznajú.
1
Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite 1 m od adaptéra.
2
Stlačte a 2 sekundy podržte
tlačidlo PAIRING.
Počas pohotovostného režimu
párovania adaptéra rýchlo
bliká indikátor .
3
Párovanie vykonajte
v zariadení BLUETOOTH, aby
dokázalo rozpoznať tento
adaptér.
4
Vyberte položku [RM-X7BT]
(názov vášho modelu)
zobrazenú na displeji
zariadenia BLUETOOTH.
Ak sa názov vášho modelu
nezobrazuje, zopakujte postup
od kroku č. 2.
5
Ak zariadenie BLUETOOTH
vyžaduje prístupový kľúč,
zadajte hodnotu [0000].
Po spárovaní bude indikátor
blikať.
6
Výberom adaptéra v zariadení
BLUETOOTH vytvoríte
pripojenie BLUETOOTH.
Po pripojení sa rozsvieti
indikátor .
Poznámky
 Počas pripojenia k zariadeniu
BLUETOOTH nemožno tento
adaptér detegovať v inom
zariadení. Ak chcete umožniť
detekciu, prejdite do režimu
párovania a vyhľadajte tento
adaptér v inom zariadení.
 V závislosti od stavu zariadenia
BLUETOOTH sa názov vášho
modelu nemusí dať získať.
Spustenie prehrávania
Podrobné informácie nájdete
v časti Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH (str. 12).
Zrušenie párovania
Po spárovaní tohto adaptéra
a zariadenia BLUETOOTH
vykonajte krok č. 2 na zrušenie
režimu párovania.
11SK
Pripojenie spárovaného
zariadenia BLUETOOTH
Ak chcete používať spárované
zariadenie, vyžaduje sa pripojenie
k tomuto adaptéru. Niektoré
spárované zariadenia sa pripoja
automaticky.
Tipy
 Adaptér si zapamätá 5 naposledy
spárovaných zariadení.
 Ak je signál BLUETOOTH zapnutý,
keď je zapaľovanie zapnuté, tento
adaptér sa znova automaticky
pripojí k naposledy pripojenému
smartfónu.
Prehrávanie
Prehrávanie zo
zariadenia
BLUETOOTH
Adaptér podporuje rôzne zvukové
profily BLUETOOTH. Môžete
prehrávať obsah pripojeného
zariadenia, ktoré podporuje profil
BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Poznámky
 Adaptér podporuje kodek
SBC/AAC. Kodek sa automaticky
prepne v závislosti od pripojeného
zariadenia.
 V závislosti od výkonu pripojeného
zariadenia alebo hudobnej
aplikácie možno nebude diaľkový
ovládač fungovať správne.
 Keďže hudobná aplikácia funguje
s profilom HID (Human Interface
Device Profile), pripojte smartfón,
ktorý podporuje profil HID alebo
AVRCP.
 Pri pripájaní pomocou profilu HID
sa v smartfóne neobjaví softvérová
klávesnica. Ak používate
softvérovú klávesnicu, deaktivujte
profil HID v smartfóne.
12SK
1
Vytvorte pripojenie
BLUETOOTH so zvukovým
zariadením (str. 11).
2
Skontrolujte, či indikátor
zostane svietiť.
Ak pripojenie nebolo
vytvorené, v zariadení
BLUETOOTH vyberte položku
[RM-X7BT].
3
Stlačte tlačidlo  na
diaľkovom ovládači.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom zariadení
BLUETOOTH.
Poznámka
Po prepojení adaptéra a zariadenia
BLUETOOTH môžete ovládať
prehrávanie stláčaním tlačidiel
 a /.
Ovládanie bez pomoci
rúk cez rozhranie
BLUETOOTH
Smartfón môžete ovládať bez
pomoci rúk jednoduchým
rozprávaním do zabudovaného
mikrofónu alebo do externého
mikrofónu nainštalovaného na
adaptér. Nainštalovaním
externého mikrofónu dosiahnete
lepšie rozpoznávanie hlasu.
Ak chcete používať smartfón,
prepojte ho s týmto adaptérom.
Podrobné informácie nájdete
v časti Príprava zariadenia
BLUETOOTH (str. 10).
Prijatie hovoru
1
Pri prijímaní hovoru so
zvonením stlačte tlačidlo
Začne sa telefonický hovor.
.
Poznámka
Zvonenie a hlas hovoriaceho sa
reprodukujú len z reproduktorov
jednotky autorádia.
Odmietnutie hovoru
Stlačte a 2 sekundy podržte
tlačidlo
.
13SK
Ukončenie hovoru
Znova stlačte tlačidlo
.
Prepínanie medzi
režimom bez pomoci rúk
a s použitím rúk
Stlačením a podržaním tlačidla
počas hovoru prepnete zvuk
telefonického hovoru medzi
adaptérom a smartfónom.
Používanie
rozpoznávania hlasu
Aplikáciu môžete ovládať
hlasovými príkazmi.
Poznámka
Z dôvodu bezpečnosti dodržiavajte
miestne dopravné zákony a predpisy
a aplikáciu nepoužívajte počas
šoférovania.
Poznámka
Ak chcete využívať funkcie aplikácie,
podrobnejšie informácie nájdete
v smartfóne so systémom Android.
1
V smartfóne so systémom
Android aktivujte funkciu
aplikácie.
2
3
Stlačte tlačidlo VOICE.
Keď smartfón so systémom
Android zapípa, začnite
hovoriť do mikrofónu.
Aplikácia začne reagovať.
Deaktivácia aplikácie
Stlačte tlačidlo VOICE.
Používanie funkcie
Assistant for RM-X7BT
so smartfónom so
systémom Android
Nainštalovanie funkcie Assistant
for RM-X7BT umožňuje používať
smartfón so systémom Android
bez pomoci rúk, len rozprávaním
do mikrofónu.
Podrobné informácie nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
http://s-assistant.sony.net/
14SK
Poznámky
 Rozpoznanie hlasu v smartfóne
so systémom Android závisí od
podmienok používania.
 Smartfón so systémom Android
nemusí rozpoznať váš hlas
v hlučnom prostredí, ako napríklad
pri hlasnom zvuku autorádia, hluku
prichádzajúcom zvonka alebo
hluku klimatizácie.
 Na miestach, kde je ťažké zachytiť
signály mobilnej siete, nemusí
aplikácia fungovať správne alebo
môže reagovať oneskorene.
 Keď je aktivovaná aplikácia,
neprehráva sa žiaden zvuk.
Používanie funkcie
Siri Eyes Free
Funkcia Siri Eyes Free umožňuje
používať zariadenie iPhone aj bez
pomoci rúk, len rozprávaním do
mikrofónu. Môžete vykonať
registráciu zariadenia handsfree
pre zariadenie iPhone, ktoré
podporuje funkciu Siri Eyes Free.
Dostupné len pre zariadenie
iPhone 4s alebo novšie verzie.
Skontrolujte, či zariadenie iPhone
používa najnovšiu verziu
systému iOS.
1
V zariadení iPhone aktivujte
funkciu Siri.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie
dodanom so zariadením
iPhone.
2
Stlačte tlačidlo VOICE.
Zobrazí sa okno hlasových
príkazov.
3
Po zapípaní zariadenia
iPhone hovorte do mikrofónu.
Zariadenie iPhone znova
zapípa a funkcia Siri začne
reagovať.
Vypnutie funkcie Siri Eyes
Free
Stlačte tlačidlo VOICE.
Poznámky
 V závislosti od podmienok
používania nemusí zariadenie
iPhone rozpoznať váš hlas.
 Zariadenie iPhone nemusí
rozpoznať váš hlas v hlučnom
prostredí, ako napríklad pri
hlasnom zvuku autorádia, hluku
prichádzajúcom zvonka alebo
hluku klimatizácie.
 Na miestach, kde je ťažké zachytiť
signály zo zariadenia iPhone,
nemusí funkcia Siri Eyes Free
fungovať správne alebo môže
reagovať oneskorene.
 Keď je aktivovaná funkcia Siri Eyes
Free, neprehráva sa žiadny zvuk.
15SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam
vám pomôže vyriešiť problémy,
s ktorými sa môžete stretnúť pri
používaní adaptéra a diaľkového
ovládača.
Skôr ako prejdete kontrolným
zoznamom uvedeným nižšie,
skontrolujte pripojenie
a prevádzkové postupy.
Ak sa problém nevyrieši, navštívte
lokalitu zákazníckej podpory
uvedenú v referenčnej príručke
(samostatný dokument).
Všeobecné
Nereprodukuje sa zvuk alebo
je zvuk veľmi slabý.
 Hlasitosť pripojeného
zariadenia je veľmi nízka.
 Zvýšte hlasitosť pripojeného
zariadenia.
 Skontrolujte, či je adaptér
pripojený k jednotke autorádia
pomocou kábla AUX.
 Skontrolujte, či je zdroj
jednotky autorádia nastavený
na zdroj AUX.
16SK
Smartfón nefunguje.
 Skontrolujte, či vysielač na
diaľkovom ovládači nezakrývate
prstami.
 Skontrolujte, či je adaptér
nainštalovaný na mieste, kde
môže prijímať infračervený
signál z diaľkového ovládača.
 Skontrolujte, či je batéria
diaľkového ovládača úplne
nabitá.
 Ak používate zariadenie iPhone,
aktualizuje jeho systém iOS
na najnovšiu verziu.
Funkcia NFC
Nedá sa pripojiť jedným
dotykom (NFC).
 Ak smartfón nereaguje na
dotyk:
 Skontrolujte, či je funkcia NFC
smartfónu zapnutá.
 Značku N na smartfóne
priložte bližšie k značke N na
tomto diaľkovom ovládači.
 Ak je smartfón v puzdre,
vyberte ho.
 Citlivosť prijímača funkcie NFC
závisí od zariadenia.
Ak pripojenie jedným dotykom
so smartfónom niekoľkokrát
zlyhá, vytvorte pripojenie
BLUETOOTH manuálne.
Funkcia BLUETOOTH
Pripojené zariadenie nedokáže
zistiť tento adaptér.
 Pred spárovaním nastavte tento
adaptér do pohotovostného
režimu párovania.
 Počas pripojenia k zariadeniu
BLUETOOTH nemožno tento
adaptér detegovať v inom
zariadení.
 Odpojte aktuálne pripojenie
a vyhľadajte tento adaptér
v inom zariadení.
Nepočuť zvonenie.
 V závislosti od pripájaného
zariadenia sa zvonenie nemusí
odoslať správne.
Zvuk je počas prehrávania
zo zvukového zariadenia
BLUETOOTH trhaný.
 Znížte vzdialenosť medzi
adaptérom a zvukovým
zariadením BLUETOOTH.
 Ak je zvukové zariadenie
BLUETOOTH uložené v puzdre,
ktoré ruší signál, počas
používania vyberte zvukové
zariadenie z puzdra.
 V blízkosti sa používa niekoľko
zariadení BLUETOOTH alebo
iných zariadení, ktoré vyžarujú
rádiové vlny.
 Vypnite ostatné zariadenia.
 Zvýšte vzdialenosť od
ostatných zariadení.
 Prehrávaný zvuk sa počas
vytvárania pripojenia medzi
týmto adaptérom a smartfónom
na chvíľu zastaví. Nie je to
porucha.
Pripojené zvukové zariadenie
BLUETOOTH nemožno ovládať.
 Skontrolujte, či pripojené
zvukové zariadenie BLUETOOTH
podporuje profil HID alebo
AVRCP.
Hovor bol prijatý neúmyselne.
 Pripájajúci sa telefón je
nastavený na automatické
prijímanie hovorov.
Ak tieto riešenia nepomôžu zlepšiť
situáciu, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
17SK
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
Download PDF