Sony | HVL-F58AM | Sony HVL-F58AM F58AM Flash / Light Návod na použitie

HVL-F58AM_SK.book Page 1 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
4-105-930-11(1)
Blesk
HVL-F58AM
Návod na použitie
© 2008 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_02-05_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 2 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Slovensky
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte si ho
pre prípadné budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Pri likvidácii lítiových batérií zaizolujte ich kontakty, aby ste predišli skratu.
Pri likvidácii postupujte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Batérie alebo časti, ktoré je možné prehltnúť, skladujte mimo dosah detí. V prípade
prehltnutia predmetu ihneď kontaktujte lekára.
Ihneď vyberte batérie a prestaňte zariadenie používať, ak...
• Zariadenie spadne, alebo je vystavené nárazu a dôjde k odkrytiu vnútra.
• Zo zariadenia cítiť zápach, teplo alebo dym.
Zariadenie nerozoberajte. V prípade kontaktu s vysokonapäťovým obvodom vnútri
zariadenia hrozí úraz elektrickým prúdom.
Dôležité bezpečnostné
upozornenia
Ak používate fotografické zariadenie, je potrebné vždy
dodržiavať základné bezpečnostné upozornenia vrátane
nasledovných:
Pred používaním si pozorne ozrejmite všetky pokyny.
Pri používaní zariadenia v blízkosti detí je potrebný dozor
dospelej osoby. Pri používaní zariadenia ho nenechávajte
bez dozoru.
Pri dotyku horúcich častí hrozí popálenie.
2
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_02-05_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 3 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Nepoužívajte zariadenie s poškodenou sieťovou šnúrou ani
poškodené zariadenie (napr. po páde), kým ho
neprekontroluje autorizovaný servis.
Pred odložením musí zariadenie úplne vychladnúť. Pred
skladovaním zľahka omotajte kábel okolo zariadenia.
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
zariadenie neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
zariadenie nerozoberajte. Opravy prenechajte na
autorizovaný servis. Nesprávne zmontovanie môže pri
následnom používaní spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Používanie spolu s neodporúčaným zariadením môže
spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné
poranenia.
Pri nesprávnom používaní batérií hrozí popálenie alebo
explózia.
Používajte len batérie špecifikované v návode na použitie.
Dodržte správnu polaritu batérií (+/-).
Batérie nevystavujte vysokým teplotám ani pôsobeniu ohňa.
Batérie nenabíjajte (okrem nabíjateľných batérií),
neskratujte ani nerozoberajte.
Nemiešajte rôzne typy, značky batérií, ani spolu nemiešajte
staré batérie s novými.
UCHOVAJTE SI TENTO
NÁVOD
UPOZORNENIE
Počas prevádzky sa nedotýkajte žiarivky blesku. Pri a po zablysnutí môže byť horúca.
3
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_02-05_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 4 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Informácia pre zákazníkov z krajín, v ktorých platia
smernice a nariadenia Európskej únie
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom
služieb alebo záručných záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Informácia pre spotrebiteľov
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo zásahom do zariadenia, ktoré nie
sú výslovne uvedené v tomto návode na použitie, sa zbavujete práva na prípadnú
reklamáciu tohto zariadenia.
INFORMÁCIA:
Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje požiadavkám stanoveným pre
digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC.
Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany proti
rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných oblastiach.
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií
a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať rušenie
a nežiaduce interferencie.
4
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_02-05_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 5 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne
aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia,
užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než je zapojený
prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne so skúseným rádio/TV technikom.
5
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_06-07_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 6 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Obsah
Charakteristické vlastnosti ....................................................................... 9
Názvy častí ............................................................................................ 10
Prípravy
Vloženie batérií ..................................................................................... 15
Nasadenie a vybratie blesku .................................................................. 18
Zapnutie ................................................................................................. 20
Zmena režimu blesku ............................................................................ 22
Osvetlenie LCD displeja ........................................................................ 24
Základy
Program automatického blesku (Základy) ............................................. 25
Používanie blesku v jednotlivých režimoch snímania fotoaparátu .............. 29
Aplikácie
Test blesku ............................................................................................. 31
Rozsah blesku pri transfokácii ............................................................... 32
Odrazový blesk (Bounce) ...................................................................... 36
Snímanie z blízka (Blesk zhora) ............................................................ 41
Manuálny blesk (M) .............................................................................. 43
Vysokorýchlostná synchronizácia (HSS) .............................................. 47
Viacnásobný blesk (MULTI) ................................................................. 48
Režim bezdrôtového blesku (WL) ......................................................... 54
Prepojenie fotoaparátu a blesku pomocou kábla .................................... 69
Používanie adaptéra pre externý akumulátor/batérie ............................. 71
AF iluminátor ........................................................................................ 72
Obnovenie výrobných nastavení ........................................................... 73
Užívateľské nastavenie .......................................................................... 74
6
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_06-07_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 7 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Ďalšie informácie
Poznámky k používaniu ........................................................................ 81
Údržba ................................................................................................... 83
Technické údaje ..................................................................................... 84
7
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_08-14_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 8 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Pred použitím
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
Blesk nie je odolný voči prachu ani voči pôsobeniu vody.
Blesk neumiestňujte na nasledovné miesta
Bez ohľadu na to, či blesk používate alebo len skladujete, neumiestňujte ho
na nasledovné miesta. Môže dôjsť k poruche blesku.
• Po umiestnení blesku na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu
(napr. v automobile alebo do blízkosti kúrenia) môže dôjsť k deformácii
alebo poruche.
• Na miesta s nadmernými otrasmi.
• Na miesta so silným elektromagnetickým poľom.
• Na piesčité miesta.
Na miestach ako pláže a iné piesčité miesta, kde do blesku môže vniknúť piesok
alebo prach, chráňte blesk pred pieskom a prachom.
Blesk sa môže poškodiť.
8
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_08-14_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 9 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Charakteristické vlastnosti
HVL-F58AM je funkčný naklápací blesk, ktorý
poskytuje vysoký výkonný výkon so smerným číslom 58
(pozícia 105 mm, ISO 100 · m).
,
str. 84
Blesk je možné používať s kompatibilnými objektívmi umožňujúcimi
ADI (Advanced Distance Integration) meranie blesku, ktoré nie je
ovplyvňované mierou odrazivosti pozadia alebo objektu.
,
str. 43
Dostupnosť bezdrôtovej vysokorýchlostnej synchronizácie.
,
str. 47
Funkcia rýchleho posunutého odrazu
umožní jednoducho nastaviť vrchnú
alebo bočnú pozíciu počas snímania
s odrazovým bleskom.
,
str. 36
Integrovaný odrazový panel umožní zvýrazniť oči objektu.
,
str. 36
Širokouhlý a výborne zreteľný LCD displej.
,
str. 13
Blesk podporuje rozšírenie rozsahu blesku na ohniskovú
vzdialenosť 16 mm pomocou vstavaného rozptylového
(difúzneho) panela po aktivovaní blesku.
,
str. 34
Automatická korekcia vyváženia bielej farby pomocou
informácie o farebnej teplote.*
,
str. 28
Nastavenie optimálneho rozsahu blesku podľa veľkosti
snímacieho prvku fotoaparátu.*
,
str. 32
* Pri použití digitálnej zrkadlovky Sony (inej než DSLR-A100).
9
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_08-14_HVL-F58AM.fm
Master: Left.2column
HVL-F58AM_SK.book Page 10 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Názvy častí
A Vstavaný rozptylový (difúzny)
panel (str. 34)
B Žiarivka
C Senzor bezdrôtového
ovládacieho signálu (str. 54)
D AF iluminátor (str. 72)
E Montážna pätica (str. 18)
F Kryt konektorov (str. 69, 71)
G Odrazový panel (str. 36)
Pred použitím zložte z prednej časti
AF iluminátora ochranný prvok.
10
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_08-14_HVL-F58AM.fm
Master: Right.2column
HVL-F58AM_SK.book Page 11 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
*
H Indikátor odrazového blesku
(Bounce) (odraz zhora) (str. 36)
I LCD displej (str. 13)
J Ovládací panel (str. 12)
K Indikátor odrazového blesku
(Bounce) (odraz zboku) (str. 36)
L Tlačidlo uvoľnenia montážnej
pätice (str. 19)
M Kryt priestoru pre batérie
(str. 15)
N Minipodstavec (str. 57)
* Montážna časť pre statív
Pokračovanie na ďalšej strane
11
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_08-14_HVL-F58AM.fm
Master: Left.2column
HVL-F58AM_SK.book Page 12 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Ovládací panel
A Tlačidlo TTL/M (MANUAL/MULTI)
(str. 44, 48, 61, 66, 73)
B Tlačidlo MODE (str. 22)
C Tlačidlo TEST (str. 31)
Indikátor stavu svieti
Naoranžovo:Blesk je pripravený
Nazeleno: Správna expozícia
D Fn (funkčné)/smerové tlačidlá
(str. 44, 48, 61, 64, 66, 74)
E Prepínač POWER (str. 20)
F Tlačidlo osvetlenia LCD displeja
(str. 24)
G Tlačidlo ZOOM (str. 32)
12
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_08-14_HVL-F58AM.fm
Master: Right.2column
HVL-F58AM_SK.book Page 13 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
LCD displej
A Indikátor transfokácie (str. 32)
B Indikátor režimu blesku
(str. 22, 61, 64, 66)
C Indikátor vypnutia blesku (OFF)
(str. 22)
D Indikátor úrovne výkonu
(str. 43, 48)
E Zobrazenie Zoom/
Viacnásobný blesk (str. 32, 48)
F Indikátor mm (str. 32)
G Indikátor TIMES (str. 48)
H Indikátor odrazového blesku
(Bounce) (str. 36)
I Indikátor užívateľských
nastavení (str. 74)
J Indikátor vysokorýchlostnej
synchronizácie (str. 47)
K Indikátor rozptylového
(difúzneho) panela (str. 34)
L Indikátor stavu batérií (str. 16)
M Indikátor OVERHEAT (str. 17)
N Indikátor STANDBY (str. 21)
O Indikátor bezdrôtového kanála
(str. 54)
P Indikátor bezdrôtového
riadiaceho blesku (str. 54)
Pokračovanie na ďalšej strane
13
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_08-14_HVL-F58AM.fm
Master: Left.2column
HVL-F58AM_SK.book Page 14 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Q Indikátor bezdrôtového
riadiaceho blesku/diaľkového
ovládania (str. 54)
R Zobrazenie dosahu blesku/
Frekvencie viacnásobného
blesku/Miery blesku
(str. 27, 48, 66)
S Indikátor miery blesku (str. 66)
T Prevádzkový indikátor (str. 78)
U Výstražný indikátor pre dosah
blesku (bližšia vzdialenosť)
(str. 27, 43)
V Indikátor TTL (str. 43)
W Indikátor manuálneho blesku
(str. 43)
X Indikátor viacnásobného blesku
(str. 48)
Y Výstražný indikátor pre dosah
blesku (vzdialenejšia
vzdialenosť) (str. 27, 43)
Z Indikátor ft/m (str. 27, 43)
wj Indikátor Hz (str. 48)
14
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_15-24_HVL-F58AM.fm
Master: Right.L0
HVL-F58AM_SK.book Page 15 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Prípravy
Vloženie batérií
Prípravy
Blesk HVL-F58AM môže byť napájaný:
• Zo 4 alkalických batérií veľkosti AA*
• Zo 4 nikel-metal hydridových (Ni-MH) batérií veľkosti AA*
* Batérie nie sú dodávané.
Nabíjateľné nikel-metal hydridové (Ni-MH) batérie vždy nabíjajte
v špecifikovanej nabíjačke.
1
Otvorte kryt priestoru pre batérie podľa obrázka.
2
Batérie vložte do priestoru pre batérie podľa obrázka.
3
Zatvorte kryt priestoru pre batérie.
• Vykonajte opačný postup ako pri otváraní krytu.
Pokračovanie na ďalšej strane
15
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_15-24_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 16 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Kontrola stavu batérií
Indikátor
na displeji bliká, ak sú batérie takmer vybité.
Bliká
Odporúme výmenu batérií. Blesk je
možné stále používať, ak tlačidlo TEST
svieti naoranžovo.
Bliká len
Blesk nie je možné používať.
Vložte nové batérie.
• Ak sa po nastavení prepínača POWER do polohy ON na LCD displeji nič
nerozsvieti, skontrolujte polaritu batérií.
16
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_15-24_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 17 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Indikátor OVERHEAT
Prípravy
Prevádzka blesku sa automaticky ukončí, keď teplota zariadenia vzrastie pri
nepretržitom používaní blesku, alebo počas jeho používania pri vysokých
teplotách.
• Pri prehriatí (preťažení) bliká indikátor OVERHEAT.
• Prevádzka blesku sa pozastaví, kým teplota neklesne.
• Nepoužívajte blesk cca 10 minút, aby vychladol.
17
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_15-24_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 18 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Nasadenie a vybratie blesku
Nasadenie blesku na fotoaparát
Keď je blesk vypnutý, pevne nasaďte montážnu päticu
na fotoaparát až na doraz.
• Blesk sa na mieste zaistí automaticky.
• Ak je vstavaný blesk fotoaparátu vysunutý, pred nasadením tohto blesku
ho sklopte.
18
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_15-24_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 19 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Vybratie blesku z fotoaparátu
Zatlačte tlačidlo uvoľnenia montážnej pätice 1 a vyberte
blesk 2.
Prípravy
19
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_15-24_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 20 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Zapnutie
Prepínač POWER prepnite do polohy ON.
Blesk sa zapne.
• Keď je blesk zapnutý, LCD displej sa rozsvieti.
Vypnutie
Prepnite prepínač POWER do polohy OFF.
20
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_15-24_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 21 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Úsporný režim
* Pri použití digitálnej zrkadlovky Sony (inej než DSLR-A100).
21
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Prípravy
Ak fotoaparát alebo blesk nepoužívate cca tri minúty, blesk sa prepne do úsporného
režimu, aby sa šetrili batérie. Na LCD displeji sa zobrazí indikátor STANDBY.
• Pri snímaní s bezdrôtovým bleskom (str. 54) sa blesk prepne do úsporného
režimu po cca 60 minútach nepoužívania.
• Čas pre funkciu automatického vypnutia (úsporný režim) môžete zmeniť, alebo
úsporný režim môžete úplne vypnúť. (str. 74)
• Ak nastavíte prepínač POWER na fotoaparáte do polohy OFF, blesk sa do
úsporného režimu prepne automaticky.*
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_15-24_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 22 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Zmena režimu blesku
Stlačte tlačidlo MODE.
• Indikátor na LCD displeji sa mení nasledovne.*
(
AUTO) t
WL t
t
(
AUTO) t . . .
* Keď nie je pripojený fotoaparát.
• [ AUTO] svieti, ak je fotoaparát v režime automatického blesku.
Ak je fotoaparát v režime vynúteného blesku, svieti len [ ].
22
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_15-24_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 23 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Režimy blesku
•
23
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Prípravy
(režim vynúteného blesku)
Blesk blysne v každých podmienkach.
•
AUTO (režim automatického blesku)
Blesk je v tomto režime, keď je fotoaparát nastavený do režimu automatického
blesku.
•
WL (režim bezdrôtového blesku)
Tento režim sa používa pri snímaní s bezdrôtovým bleskom.
•
(vypnutý blesk)
Blesk nepracuje.
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_15-24_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 24 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Osvetlenie LCD displeja
Osvetlenie displeja osvetľuje displej v nedostatočných svetelných podmienkach.
Stlačte tlačidlo
.
• LCD displej svieti cca osem sekúnd. Tento čas sa predĺži, ak v tomto čase
použijete blesk alebo fotoaparát.
• Ak stlačíte tlačidlo
znova počas osvetlenia LCD displeja, predĺžite čas
osvetlenia.
24
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_25-30_HVL-F58AM.fm
Master: Right.L0
HVL-F58AM_SK.book Page 25 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Základy
Program automatického blesku
(Základy)
1
Na fotoaparáte nastavte režim P.
2
Stláčaním tlačidla MODE zobrazte na LCD displeji
indikátor [AUTO ] alebo [ ].
Základy
• [ AUTO] svieti, ak je fotoaparát v režime automatického blesku.
Ak je fotoaparát v režime vynúteného blesku, svieti len [ ].
Pokračovanie na ďalšej strane
25
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_25-30_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 26 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
3
Stlačte spúšť do polovice a skontrolujte, či je objekt
v dosahu blesku.
• Podrobnosti o dosahu blesku pozri str. 27.
4
Po nabití blesku zatlačením spúšte na doraz
nasnímajte záber.
• Blesk je maximálne nabitý, keď tlačidlo TEST na ovládacom paneli svieti
naoranžovo. Maximálne nabitie blesku môžete tiež overiť pomocou
indikátora “ ”, ktorý sa rozsvieti v hľadáčiku.
26
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_25-30_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 27 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Ak sa pri práve nasnímanom zábere získala správna expozícia, na ovládacom
paneli bliká tlačidlo TEST nazeleno.
Dosah blesku
Stlačte spúšť do polovice.
Na LCD displeji sa zobrazí dosah blesku pre správnu expozíciu. Skontrolujte,
či je objekt v dosahu blesku a nasnímajte záber.
Pokračovanie na ďalšej strane
27
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Základy
• Ak budete snímať pred dokončením nabíjania, záber bude podexponovaný
z dôvodu nedostatočného osvetlenia.
• Ak snímate s bleskom pomocou samospúšte, zatlačte spúšť až po nabití blesku.
• Ak fotoaparát disponuje režimom AUTO alebo režimom výberu scén (Scene
Selection), fungujú tieto režimy podľa nastaveného automatického režimu.
• Zvolený režim blesku je závislý od používaného fotoaparátu (automatický blesk
( AUTO), vynútený blesk ( ) a vypnutý blesk (
)). Podrobnosti pozri
v návode na použitie fotoaparátu.
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_25-30_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 28 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Dosah zobrazovaný na LCD displeji je v rozsahu 1,5 m až 28 m (0,7 m až 28 m
pri odraze blesku zhora, pozri str. 41). Ak je vzdialenosť mimo tento dosah,
na niektorej strane dosahu blesku svieti alebo .
Správna expozícia sa získa pri kratšej vzdialenosti
než 1,5 m.
Správna expozícia sa získa pri vzdialenosti 1,5 m
až 28 m alebo viac.
• Dosah blesku sa nezobrazí pri používaní odrazu blesku zhora, s bezdrôtovým
bleskom, alebo ak používate externé káble.
• Pri snímaní pod hranicou dosahu blesku môže byť záber preexponovaný, aj keď
bliká tlačidlo TEST na zeleno, prípadne môže byť spodná časť záberu tmavá.
Vždy snímajte v rámci zóny dosahu blesku.
Automatické nastavenie vyváženia
bielej farby pomocou informácie
o farebnej teplote
Blesk odosiela informácie o farebnej teplote do fotoaparátu α. Farebná teplota
sa automaticky nastaví na štandardnú bielu farbu podľa fotoaparátu α.
• Táto funkcia pracuje len v režime TTL blesku pomocou Clip-on pripojenia
k fotoaparátu.
• Táto funkcia nepracuje pri snímaní s manuálnym bleskom.
28
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_25-30_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 29 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Používanie blesku v jednotlivých
režimoch snímania fotoaparátu
Táto časť popisuje spôsob používania blesku v jednotlivých režimoch snímania
fotoaparátu.
2
Stláčaním tlačidla MODE zobrazte [ ].
• Zvolí sa režim vynúteného blesku.
3
Nastavte clonu a zaostrite na objekt.
• Zmenšite otvor clony (t.j. zvýšte hodnotu f), čím sa zníži dosah blesku,
alebo zväčšite otvor clony (t.j. znížte hodnotu f), čím sa zvýši dosah blesku.
• Rýchlosť uzávierky sa nastaví automaticky.
4
Zatlačte spúšť až po nabití blesku.
Pokračovanie na ďalšej strane
29
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Základy
Snímanie s bleskom v režime priority
clony (A)
1 Na fotoaparáte nastavte režim A.
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_25-30_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 30 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Snímanie s bleskom v režime priority
rýchlosti uzávierky (S)
1 Na fotoaparáte nastavte režim S.
2
Stláčaním tlačidla MODE zobrazte [ ].
• Zvolí sa režim vynúteného blesku.
3
Nastavte rýchlosť uzávierky a zaostrite na objekt.
4
Zatlačte spúšť až po nabití blesku.
Snímanie s bleskom v režime
manuálnej expozície (M)
1 Na fotoaparáte nastavte režim M.
2
Stláčaním tlačidla MODE zobrazte [ ].
• Zvolí sa režim vynúteného blesku.
3
Nastavte clonu, rýchlosť uzávierky a zaostrite
na objekt.
• Zmenšite otvor clony (t.j. zvýšte hodnotu f), čím sa zníži dosah blesku,
alebo zväčšite otvor clony (t.j. znížte hodnotu f), čím sa zvýši dosah blesku.
4
Zatlačte spúšť až po nabití blesku.
30
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right.L0
HVL-F58AM_SK.book Page 31 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Aplikácie
Test blesku
Blesk môžete pred snímaním vyskúšať testovacím zábleskom. Overte si intenzitu
osvetlenia pomocou testovacieho záblesku, ak používate meradlo blesku atď.
v režime manuálneho blesku (M).
Stlačte tlačidlo TEST, keď svieti naoranžovo.
Tlačidlo TEST
Tlačidlo TEST svieti podľa aktuálneho stavu blesku nasledovne.
• Naoranžovo: Blesk je pripravený
• Nazeleno:
Správna expozícia
31
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Aplikácie
• Intenzita osvetlenia pri testovacom záblesku závisí od nastavenej intenzity
osvetlenia (str. 43). Blesk blysne intenzitou s hodnotou 1/1 v režime TTL.
• Pomocou funkcie testovacieho blesku (modelový blesk) môžete pred snímaním
zistiť výskyt tieňov na objekte. Blesk má dva režimy modelového blesku, režim
trojnásobného blysnutia a režim modelového blesku, v ktorom blesk opakovane
blýska počas štyroch sekúnd. Podrobnosti o nastavení režimu testovacieho
blesku pozri “Užívateľské nastavenie” (str. 74).
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 32 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Rozsah blesku pri transfokácii
Funkcia Auto Zoom
Tento blesk pri snímaní automaticky nastavuje optimálnu zónu rozsahu (rozsah
transfokácie blesku), aby sa pokryla ohnisková vzdialenosť od 24 mm do 105 mm
(Auto Zoom). Za normálnych podmienok nie je potrebné manuálne nastavenie
rozsahu blesku.
Funkcia Auto Zoom funguje, keď je na LCD displeji zobrazené [A ZOOM].
Keď je na LCD displeji zobrazené [A ZOOM], transfokácia sa nezobrazuje.
Ohnisková vzdialenosť 24 mm Ohnisková vzdialenosť 105 mm
• Ak s funkciou Auto Zoom používate objektív s kratšou ohniskovou
vzdialenosťou než 24 mm, na LCD displeji bliká indikátor [WIDE]. V takýchto
prípadoch odporúčame použiť vstavaný rozptylový panel (str. 34), aby sa
predišlo tmavým častiam na okrajoch záberu.
Optimalizácia na rozmer snímacieho
prvku pomocou funkcie Auto Zoom
Pri používaní digitálnej zrkadlovky Sony (inej než DSLR-A100) s týmto bleskom bude
mať blesk optimálny rozsah podľa rozmeru snímacieho prvku (APS-C/35 mm)
fotoaparátu.
32
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 33 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Funkcia Manual Zoom
Rozsah blesku môžete nastaviť manuálne, bez ohľadu na ohniskovú vzdialenosť
objektívu v používanom fotoaparáte (Manual Zoom).
Stláčaním tlačidla ZOOM nastavte rozsah blesku.
• Rozsah pri transfokácii sa mení v nasledovnom poradí.
105 mm t 70 mm t 50 mm t 35 mm t 28 mm t 24 mm t A ZOOM
t 105 mm t . . .
Aplikácie
• Keď nastavíte transfokáciu manuálne, nad rozsahom transfokácie sa zobrazí
[M ZOOM].
• Ak je rozsah blesku nastavený na menšiu vzdialenosť, než je ohnisková
vzdialenosť používaného objektívu, okraje záberu budú tmavé.
• Rozsah blesku pri funkcii Manual Zoom na LCD displeji zodpovedá zornému
uhlu ohniskovej vzdialenosti pri 35 mm formáte.
Pokračovanie na ďalšej strane
33
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 34 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Vstavaný rozptylový (difúzny) panel
(transfokačný uhol 16 mm)
Vytiahnutím vstavaného rozptylového panela rozšírite rozsah blesku na ohniskovú
vzdialenosť 16 mm.
Vytiahnite rozptylový panel a osaďte ho na prednú časť
žiarivky. Potom zatlačte späť odrazový panel.
•
•
•
•
•
•
•
•
Na LCD displeji sa zobrazí [WIDE].
Pri zasúvaní rozptylového panela ho zasuňte úplne.
Rozptylový panel nevyťahujte nasilu. Rozptylový panel sa môže poškodiť.
Ak snímate plochý objekt spredu s ohniskovou vzdialenosťou cca 16 mm, okraje
záberu môžu byť mierne tmavšie z dôvodu inej ohniskovej vzdialenosti v strede
a na okrajoch záberu.
Ak používate širokouhlú predsádku s kratšou ohniskovou vzdialenosťou než
16 mm, môžu byť okraje záberu tmavé.
Ohnisková vzdialenosť zodpovedá ohniskovej vzdialenosti pri 35 mm formáte.
Tento blesk nepodporuje zorný uhol 16 mm objektívu F2.8 (Rybie oko).
Rozptylový aj odrazový panel zasuňte do vnútra telesa blesku, keď blesk
skladujete v dodávanom puzdre.
34
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 35 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Rozsah blesku a ohnisková vzdialenosť
Čím vyššia hodnota ohniskovej vzdialenosti na objektíve fotoaparátu, tým
vzdialenejší objekt je možné snímať tak, aby zaplnil celý obraz, rozsah blesku
sa však zmenšuje. Naopak, pri nižšej hodnote ohniskovej vzdialenosti je možné
snímať objekty pri väčšom rozsahu. Rozsah blesku je zóna, ktorú dokáže blesk
nasvietiť pri nastavenej intenzite, prípadne rovnomerne pokryť a vyjadruje sa
ako uhol. Rozsah blesku, pri ktorom môžete snímať, je určovaný ohniskovou
vzdialenosťou.
Ak je rozsah blesku určovaný podľa ohniskovej vzdialenosti, rozsah blesku je
možné vyjadriť ako hodnotu (číslo) pre ohniskovú vzdialenosť.
Aplikácie
35
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 36 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Odrazový blesk (Bounce)
Pri snímaní s bleskom, keď je hneď za objektom stena, vznikajú silné tiene na stene.
Nasmerovaním blesku na strop môžete osvetliť objekt odrazeným svetlom, čím sa
redukuje intenzita tieňov a produkuje sa jemnejšie svetlo v zábere.
Odrazový blesk (Bounce)
Normálny blesk
36
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 37 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Pevne uchopte fotoaparát a otočte blesk nahor alebo
doľava a doprava.
Aplikácie
• Na LCD displeji sa zobrazí
.
Blesk je možné nastaviť do nasledovných uhlov.
• Nahor: 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°
• Nadol: 10° (pozri “Snímanie z blízka (Blesk zhora)” na str. 41)
• Vpravo: 30°, 45°, 60°, 90°
• Vľavo: 30°, 45°, 60°, 90°
Pokračovanie na ďalšej strane
37
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 38 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
• Keď je blesk otočený nahor, na LCD displeji sa nezobrazuje dosah blesku.
Zruší sa tiež vysokorýchlostná synchronizácia (str. 47).
• Keď je blesk otočený nadol, nezobrazuje sa indikátor odrazového blesku
(Bounce).
• Na odraz svetla z blesku využite biely strop alebo stenu. Farebný povrch môže
sfarbiť svetlo. Neodporúčame využívať vysoké stropy alebo sklá.
Nastavenie uhla odrazu
Súčasné využitie priameho a odrazeného svetla z blesku produkuje nevyvážené
svetlo. Uhol odrazu nastavte s ohľadom na vzdialenosť odrazovej plochy,
vzdialenosť objektu od fotoaparátu, ohniskovej vzdialenosti objektívu a pod.
Správne
Nesprávne
38
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 39 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Odraz blesku zhora
Uhol odrazu nastavte podľa nasledovnej tabuľky.
Ohnisková vzdialenosť objektívu
Uhol odrazu
70 mm (minimálny uhol odrazu)
45°
28 - 70 mm
60°
28 mm (maximálny uhol odrazu)
75°, 90°
Používanie odrazového panela
Rýchly posun odrazu
Ak snímate na výšku, môžete nastaviť rovnaký odrazový blesk ako pri snímaní
v bežnej polohe na šírku. Pomocou ovládacieho panela tiež nastavte správnu
orientáciu.
Pokračovanie na ďalšej strane
39
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Aplikácie
Odrazový panel zvýrazňuje oči snímaného objektu a vytvára živší vzhľad daného
objektu.
• Odrazový panel sa vytiahne spolu s rozptylovým panelom. Rozptylový panel
následne zasuňte späť.
• Ak používate odrazový panel, nastavte uhol odrazu na 90° zhora.
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 40 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
90° odraz zboku
Ak je pri snímaní na výšku uhol odrazu nastavený na 90° zboku a 0° zhora, vrchná
a spodná časť záberu môže byť tmavá. V takomto prípade použite vstavaný
rozptylový panel, prípadne nastavte uhol odrazu na 0° zboku.
• Na LCD displeji bliká .
• Ak je rozsah transfokácie blesku nastavený na [A ZOOM] pri používaní
90° odrazu zboku, rozsah sa automaticky nastaví na široký uhol. V takomto
prípade je dosah blesku kratší než pri 0° odraze zboku.
40
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 41 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Snímanie z blízka (Blesk zhora)
Ak snímate objekty vzdialené od fotoaparátu v rozsahu 0,7 m až 1,5 m, aby bolo
osvetlenie presné, sklopte blesk mierne nadol.
Aplikácie
Pevne uchopte fotoaparát a otočte blesk nadol.
• Uhol otočenia je 10°.
Pokračovanie na ďalšej strane
41
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 42 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
• Na LCD displeji sa zobrazí
.
• Ak snímate objekty vzdialené od fotoaparátu menej než 0,7 m, blesk nedokáže
osvetlením úplne pokryť objekt a spodná časť záberu bude tmavá. Použite
externý blesk, dvojitý Makro blesk alebo prstencové svetlo.
• Blesk zhora je možné použiť, len ak je uhol odrazu nastavený na 0° alebo
90° zboku.
• Dlhé objektívy môžu cloniť svetlo z blesku.
42
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 43 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Manuálny blesk (M)
Normálne TTL meranie blesku automaticky nastavuje intenzitu blesku, aby sa
poskytla správna expozícia objektu. Manuálny blesk poskytuje nemennú intenzitu
blesku bez ohľadu na jas objektu a nastavenia fotoaparátu.
• Manuálny blesk je možné používať, len keď je fotoaparát v režime M. V iných
režimoch sa automaticky zvolí TTL meranie.
• Keďže manuálny blesk nie je ovplyvňovaný odrazivosťou objektu, je vhodný
na používanie pri objektoch s extrémne vysokou alebo nízkou odrazivosťou.
1
Aplikácie
TTL meranie blesku
Manuálne meranie blesku
Na fotoaparáte nastavte režim M.
Pokračovanie na ďalšej strane
43
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 44 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
2
Stláčaním tlačidla TTL/M zobrazte na LCD displeji
• Režimy sa prepínajú v nasledovnom poradí.
,
,
3
Stláčaním tlačidla g alebo G nastavte úroveň výkonu.
• Úroveň výkonu sa mení v nasledovnom poradí.
1/1 t 1/2 t 1/4 t 1/8 t 1/16 t 1/32
44
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
.
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 45 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
• Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice sa na LCD displeji zobrazí
vzdialenosť, pri ktorej sa získa správna expozícia.
Správna expozícia sa získa pri kratšej vzdialenosti
než 1,5 m.
• Ak je v režime manuálneho blesku úroveň výkonu nastavená na hodnotu 1/1,
blesk sa spustí pri plnom výkone. Rozsah úrovní výkonu (napr. 1/1 t 1/2)
zodpovedá rozsahu clony (napr. F4 t 5.6).
• Indikácia overenia dosahu blesku tlačidla TEST (bliká nazeleno) nefunguje
po nasnímaní záberu s manuálnym bleskom.
• Ak používate užívateľské funkcie, manuálny blesk je možné zvoliť, aj bez
prepnutia fotoaparátu do režimu M (str. 74).
Pokračovanie na ďalšej strane
45
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Aplikácie
Správna expozícia sa získa pri vzdialenosti viac
než 28 m.
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 46 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
TTL blesk
Manuálny blesk poskytuje nemennú intenzitu blesku bez ohľadu na jas objektu
a nastavenia fotoaparátu. TTL* blesk meria svetlo z objektu, ktorý ho odráža
do objektívu.
TTL meranie disponuje aj funkciou P-TTL merania, ktorá rozšíri TTL meranie
o predzáblesk a funkciou ADI merania, ktorá ešte obohatí P-TTL meranie
o údaje o vzdialenosti.
Tento blesk definuje všetky P-TTL aj ADI merania ako TTL blesk a na LCD
displeji sa zobrazuje
.
*TTL = Through the lens (Cez objektív)
• ADI meranie je možné v kombinácii s objektívom so vstavaným enkodérom
vzdialenosti. Pred používaním funkcie ADI merania skontrolujte, či objektív
disponuje vstavaným enkodérom vzdialenosti v technických údajoch
v návode na použite objektívu.
46
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 47 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Vysokorýchlostná
synchronizácia (HSS)
Aplikácie
Vysokorýchlostná synchronizácia
Normálny blesk
Vysokorýchlostná synchronizácia eliminuje obmedzenia rýchlosti synchronizácie
a sprístupní použite blesku v celom rozsahu rýchlosti uzávierky fotoaparátu.
Zvýšený voliteľný rozsah clony umožní snímať s bleskom s väčším otvorom clony,
takže pozadie nebude zaostrené, ale zvýrazní sa objekt v popredí. Dokonca aj pri
snímaní s väčším otvorom clony f v režime A alebo M fotoaparátu, keď je pozadie
príliš svetlé a záber by sa za normálnych okolností preexponoval, môžete nastaviť
expozíciu pomocou vysokej rýchlosti uzávierky.
Podrobnosti o nastavení funkcií HSS pozri “Užívateľské nastavenie” (str. 74).
Rýchlosť synchronizácie blesku
Snímanie s bleskom je všeobecne spájané s maximálnou rýchlosťou uzávierky
označovanou ako rýchlosť synchronizácie blesku. Toto obmedzenie
sa nevzťahuje na fotoaparáty konštrukčne riešené pre snímanie
s vysokorýchlostnou synchronizáciou (HSS), keďže umožňujú snímať
s bleskom pri maximálnej rýchlosti uzávierky fotoaparátu.
47
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 48 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Viacnásobný blesk (MULTI)
Počas otvorenia uzávierky blesk blysne viackrát (viacnásobný blesk). Viacnásobný
blesk umožňuje snímať pohyblivý objekt za účelom neskoršej analýzy.
• Pri snímaní v režime viacnásobného blesku musí byť fotoaparát v režime M.
1
Nastavte fotoaparát do režimu M.
2
Stláčaním tlačidla TTL/M zobrazte na LCD displeji
48
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
.
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 49 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
3
Stláčajte tlačidlo Fn, kým nebude blikať [TIMES].
• Na LCD displeji sa zobrazí aktuálny počet blysnutí nastavený pre režim
viacnásobného blesku.
Aplikácie
Pokračovanie na ďalšej strane
49
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 50 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
4
Stláčaním tlačidla f alebo F nastavte počet blysnutí.
• Počet blysnutí môžete nastaviť na nasledovné hodnoty.
- -, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Zatlačením a pridržaním tlačidla f alebo F nastavujte hodnotu.
• Ak zvolíte “--”, blysnutia pokračujú v nastavenej frekvencii, kým je
otvorená uzávierka.
5
Stláčajte tlačidlo Fn, kým nebude blikať [Hz].
• Na LCD displeji sa zobrazí aktuálna frekvencia viacnásobného blesku
(blysnutia za sekundu).
50
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 51 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
6
Stláčaním tlačidla f alebo F nastavte frekvenciu
blysnutí.
• Frekvenciu blysnutí môžete nastaviť na nasledovné hodnoty.
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
• Zatlačením a pridržaním tlačidla f alebo F nastavujte hodnotu.
Aplikácie
7
Stláčajte tlačidlo Fn, kým nebude blikať indikátor
úrovne výkonu.
• Zobrazí sa aktuálna úroveň výkonu.
8
Stláčaním tlačidla g alebo G nastavte úroveň výkonu.
• Úroveň výkonu môžete nastaviť na nasledovné hodnoty.
1/8, 1/16, 1/32
Pokračovanie na ďalšej strane
51
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 52 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
9
Stlačte tlačidlo Fn.
10 Nastavte rýchlosť uzávierky a clonu.
• Rýchlosť uzávierky sa vypočíta podľa zvolenej frekvencie a počtu blysnutí.
Počet blysnutí (TIME) ÷ Frekvencia blysnutí (Hz) = Rýchlosť uzávierky
Napr. ak nastavíte 10 zablysnutí a frekvenciu 5 Hz, 10 ÷ 5 = 2 si vyžaduje
dlhšiu rýchlosť uzávierky než 2 sekundy.
11 Keď je blesk úplne nabitý, stlačte spúšť a snímajte.
• Na LCD displeji sa zobrazí vzdialenosť dosahu blesku, pri ktorej sa
dosiahne správna expozícia.
• Počas snímania v režime viacnásobného blesku odporúčame používať
statív, aby sa predišlo otrasom fotoaparátu.
• Pri stlačení tlačidla TEST blysne testovací blesk s nastavenou frekvenciou/
počtom blysnutí/úrovňou výkonu, ak je v užívateľských nastaveniach
zvolené [TEST1]. Ak je zvolené [TEST3] alebo [TESTM], prioritu má
trojnásobné blysnutie blesku alebo štvorsekundový modelový blesk.
• Používanie užívateľských nastavení umožní nastaviť fotoaparát pre snímanie
v režime viacnásobného blesku, aj keď nie je zvolený režim M (str. 74).
52
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 53 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Maximálny počet nepretržitých blysnutí
Maximálny počet nepretržitých blysnutí v režime viacnásobného blesku
je limitovaný stavom batérií. Orientačne vám môžu pomôcť tieto hodnoty.
Ak používate alkalické batérie
Úroveň
výkonu
1/8
Frekvencia blysnutí (Hz)
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
8
10
14
14
40 100
1/16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
15
15
15
20
20
20
35
1/32
14
14
14
14
14
18
18
20
20
25
35
35
40
50
50
50
50 100 100*
*100 znamená viac než 100.
Úroveň
výkonu
1/8
Frekvencia blysnutí (Hz)
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
4
4
4
4
5
5
5
7
7
7
7
10
10
15
20
50 100
1
50 100 100* 100*
1/16
8
8
8
8
8
9
10
10
10
15
15
15
20
20
30
1/32
15
17
17
17
18
18
18
20
25
50
60
70
70
70
70 100* 100* 100* 100*
*100 znamená viac než 100.
• Maximálny počet blysnutí závisí od používaného typu batérií a ich stavu.
Ak používate externý adaptér pre batérie FA-EB1AM (voliteľný), maximálny
počet blysnutí bude vyšší než vyššie uvádzané hodnoty.
53
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Aplikácie
S Ni-MH batériami (s kapacitou 2500 mAh)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 54 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Režim bezdrôtového blesku (WL)
Zábery nasnímané s bleskom nasadeným na fotoaparáte sú ploché ako na obr. 1.
V takomto prípade zložte blesk z fotoaparátu a nasmerujte ho tak, aby ste dosiahli
priestorovejší efekt ako na obr. 2. Pomocou 2 alebo viacerých bleskov môžete
vytvoriť detailnejšie svetelné podmienky ako na obr. 3.
Pri snímaní takéhoto typu záberov s jednookými zrkadlovkami sa fotoaparát
a blesk zvyčajne prepája káblom. Tento blesk pomocou svetla vstavaného v blesku,
ktoré slúži ako signál, eliminuje potrebu kábla na prenos signálov do blesku.
Správna expozícia sa nastaví automaticky fotoaparátom.
Normálny blesk
Bezdrôtový blesk
Bezdrôtový blesk
(Režim riadenia pomeru osvetlenia)
54
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 55 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Dosah bezdrôtového blesku
Bezdrôtový blesk registruje svetlo po zablysnutí blesku fotoaparátu a svetelný
signál sa použije ako spínací signál na riadenie externého blesku. Pri umiestnení
fotoaparátu, blesku a objektu dbajte na nasledovné.
• Snímajte v tmavých svetelných podmienkach v interiéri.
• Ak otočíte žiarivku pri funkcii odrazového blesku (str. 36) tak, že senzor
bezdrôtového ovládacieho signálu smeruje na fotoaparát, získa blesk signál
z fotoaparátu jednoduchšie.
• Externý blesk umiestnite v rámci sivej zóny v nasledovnom obrázku.
Vzdialenosť medzi
bleskom a objektom
(pozri tabuľku 2)
Aplikácie
Vzdialenosť medzi fotoaparátom
a objektom (pozri tabuľku 1)
Blesk neumiestňujte priamo
za objekt
Fotoaparát a blesk umiestnite do
zóny s polomerom od 1 do 5 m
od objektu.
Pokračovanie na ďalšej strane
55
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 56 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Vzdialenosť fotoaparát - HVL-F58AM - objekt
Vzdialenosť HVL-F58AM - objekt
(Tabuľka 2)
Vzdialenosť
fotoaparát - objekt
(Tabuľka 1)
Iné než HSS
Všetky rýchlosti
uzávierky
Synchronizačná
rýchlosť alebo
pomalšia
1/250 sek.
1/500 sek.
2.8
1,4 - 5
1,4 - 5
1 - 3,5
1 - 2,5
1 - 1,7
1 - 1,2
4
1-5
1-5
1 - 2,5
1 - 1,7
1 - 1,2
–
5.6
1-5
1-5
1 - 1,7
1 - 1,2
–
Rýchlosť
uzávierky
Clona
HSS
1/1000 sek. 1/2000 sek.
–
Jednotky: m
• Uvedené vzdialenosti v tabuľke zodpovedajú nastavenej citlivosti ISO 100.
Ak používate citlivosť ISO 400, vzdialenosť je potrebné násobiť faktorom dva
(pri dodržaní limitu 5 m).
• V režime bezdrôtového blesku sa dosah blesku nezobrazuje na LCD displeji.
Poznámky k bezdrôtovému blesku
• Nie je možné používať meranie blesku alebo farieb v režime bezdrôtového
blesku, pretože sa nevykonáva predzáblesk.
• Testovací blesk pre režim bezdrôtového blesku je v aktuálne zvolenom režime
testovacieho blesku. Pri nastavení [TEST1] sa realizuje jeden záblesk a pri
nastavení [TEST3] tri záblesky. Pri nastavení [TESTM] sa realizujú nepretržité
záblesky počas 4 sekúnd. Podrobnosti o testovacom blesku pozri “Užívateľské
nastavenie” (str. 74).
• Transfokácia (Zoom) pre blesk HVL-F58AM sa automaticky nastaví na 24 mm.
Iné nastavenia pre transfokáciu (Zoom) než 24 mm sa neodporúčajú.
• V režime bezdrôtového blesku sa zruší ADI meranie a automaticky sa použije
P-TTL meranie blesku (str. 43).
• Nie je možné používanie viacnásobného blesku.
• Ak v blízkosti používate iný bezdrôtový blesk, aby nedochádzalo k rušeniu,
je možné pomocou užívateľských nastavení zmeniť kanál (str. 74).
• Pri snímaní s bezdrôtovým bleskom sa môže blesk v zriedkavých prípadoch
omylom vypnúť z dôvodu okolitej statickej elektriny alebo elektromagnetického
šumu. Ak blesk nepoužívate, tlačidlom MODE zvoľte [
].
56
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 57 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Rozloženie/zloženie minipodstavca
• Minipodstavec je rozkladateľný a pred používaním ho musíte rozložiť.
Aplikácie
Nasadenie/vybratie minipodstavca
• Keď blesk používate mimo fotoaparátu, použite dodávaný minipodstavec.
Nasadenie
Vybratie
• Blesk môžete upevniť na statív pomocou otvorov pre statív v minipodstavci.
Používajte statív s kratšou skrutkou než 5,5 mm. Ak je skrutka dlhšia ako
5,5 mm, minipodstavec sa nedá na statív správne upevniť a môže sa poškodiť.
Pokračovanie na ďalšej strane
57
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 58 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
• Ak sa minipodstavec rozdelí na jednotlivé časti, spojte časti ich vzájomným
osadením.
Dostupné možnosti snímania
s bezdrôtovým bleskom pri používaní
tohto blesku
Pri používaní tohto blesku sú dostupné nasledovné spôsoby snímania
s bezdrôtovým bleskom.
[1] Snímanie s bezdrôtovým bleskom, ak fotoaparát disponuje
vstavaným bleskom
Po zablysnutí vstavaného blesku fotoaparátu dokáže tento blesk blysnúť
ako externý blesk.
[2] Snímanie s bezdrôtovým bleskom, ak fotoaparát nedisponuje
vstavaným bleskom (bez riadenia miery osvetlenia)
Aj keď fotoaparát nedisponuje vstavaným bleskom, môžete pomocou tohto blesku
ako riadiaceho a iného blesku ako externého realizovať snímanie s bezdrôtovým
bleskom.
[3] Snímanie s bezdrôtovým bleskom s riadením miery osvetlenia
Pomocou tohto blesku ako riadiaceho môžete realizovať snímanie s bezdrôtovým
bleskom s riadením miery osvetlenia určitých skupín bleskov.
(1) Ak používate ako externý blesk model HVL-F58AM/HVL-F42AM, môžete
riadiť mieru osvetlenia až 3 skupín ([CTRL], [RMT], [RMT2]). Túto funkciu
môžete využívať s fotoaparátom DSLR-A700.
(2) Ak používate ako externý blesk model HVL-F56AM/HVL-F36AM, môžete
riadiť mieru osvetlenia až 2 skupín ([CTRL], [RMT]). Túto funkciu môžete
využívať s kompatibilnými fotoaparátmi.
58
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 59 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
• Podrobnosti pozri “Kombinácia fotoaparátu, externého blesku a riadiaceho
blesku”.
• Súčasne môžete používať niekoľko externých bleskov.
• V tomto návode “riadiaci blesk” znamená blesk nasadený na fotoaparáte
a “externý blesk” znamená blesk používaný mimo tela fotoaparátu.
Kombinácia fotoaparátu, externého blesku a riadiaceho blesku
Typy
[1] So vstavaným
bleskom
Externý blesk*1
HVL-F58AM/
Digitálne
HVL-F42AM/
zrkadlovky Sony so
HVL-F56AM/
vstavaným bleskom
HVL-F36AM
Riadiaci blesk*2
Vstavaný blesk
fotoaparátu
HVL-F58AM:
Režim [CTRL1]*4
HVL-F58AM/
HVL-F42AM/
HVL-F56AM/
HVL-F36AM
HVL-F58AM:
Režim
[CTRL2]*4*5
[3]-(1)
Riadenie
DSLR-A700
až 3 skupín
HVL-F58AM /
HVL-F42AM*6
HVL-F58AM:
Režim [CTRL1]*4
[3]-(2)
Riadenie
2 skupín
HVL-F58AM/
HVL-F42AM/
HVL-F56AM/
HVL-F36AM
HVL-F58AM:
Režim
[CTRL2]*4*5
Fotoaparáty bez
vstavaného blesku
Podporované
fotoaparáty
*1
Podrobnosti o tu neuvedených fotoaparátoch a bleskoch pozri v návode na použitie
jednotlivých zariadení.
*2 Ak používate fotoaparát DSLR-A100/A200/A300/A350, tento blesk nie je možné
nastaviť do režimu riadiaceho blesku. Ak je tento blesk už nastavený do režimu
riadiaceho blesku, nastavenie sa automaticky zruší. Podrobnosti o ďalších
fotoaparátoch pozri v návode na použitie jednotlivých fotoaparátov.
*3
Nastavte režim bezdrôtového/diaľkového ovládania na [RMT].
Pokračovanie na ďalšej strane
59
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Aplikácie
HVL-F58AM*3/
HVL-F42AM
[2] Bez vstavaného
blesku
[3]
Riadenie
miery
osvetlenia
Fotoaparát*1
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 60 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
*4
Tento blesk má dva režimy bezdrôtového ovládania, [CTRL1] a [CTRL2].
Indikátor bezdrôtového riadiaceho blesku sa na LCD displeji zobrazuje nasledovne.
Režim [CTRL1]: [CTRL+]
Ak používate ako externý blesk model HVL-F58AM/HVL-F42AM, zvoľte tento režim.
Režim [CTRL2]: [CTRL]
Ak používate ako externý blesk model HVL-F56AM/HVL-F36AM, zvoľte tento režim.
Ak zmeníte režim riadiaceho blesku, v užívateľských nastaveniach nastavte [C03] (str. 74).
*5
Ak používate fotoaparát DSLR-A700, tento blesk nie je možné nastaviť do režimu
[CTRL](CTRL2). Ak je tento blesk už nastavený do režimu [CTRL], nastavenie
sa automaticky zruší. Podrobnosti o ďalších fotoaparátoch pozri v návode na použitie
jednotlivých fotoaparátov.
*6
Blesk HVL-F42AM používaný ako externý blesk je zaradený do skupiny [RMT].
60
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 61 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
[1] Snímanie s bezdrôtovým bleskom
so vstavaným bleskom fotoaparátu
Používajte len externý blesk, ktorý sa bude aktivovať svetlom zo vstavaného
blesku, ktoré slúži ako ovládací signál.
Vstavaný blesk
Tento blesk
Nasaďte blesk na fotoaparát a zapnite blesk
aj fotoaparát.
2
Nastavte fotoaparát do režimu pre bezdrôtový blesk.
• Spôsob nastavenia sa líši v závislosti od používaného fotoaparátu.
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
• Po nastavení fotoaparátu do bezdrôtového režimu sa aj blesk automaticky
nastaví do bezdrôtového režimu a na LCD displeji sa zobrazí WL.
Informácia o kanáli blesku sa odošle do fotoaparátu.
• Intenzitu osvetlenia je možné zmeniť aj v režime bezdrôtového blesku.
Podrobnosti pozri str. 74.
3
Vyberte blesk z fotoaparátu a vysuňte vstavaný blesk.
4
Nastavte fotoaparát a blesk.
• Nastavte fotoaparát a blesk v tmavom prostredí (napr. v interiéri).
• Podrobnosti pozri str. 55.
Pokračovanie na ďalšej strane
61
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Aplikácie
1
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 62 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
5
Vstavaný blesk aj tento externý blesk musia byť nabité.
• V hľadáčiku svieti “ ”, keď je vstavaný blesk úplne nabitý.
• Keď je blesk maximálne nabitý v režime bezdrôtového blesku, v prednej
časti bliká AF iluminátor a naoranžovo svieti tlačidlo TEST.
6
Blesk skontrolujte testovacím zábleskom.
• V režime snímania s bezdrôtovým bleskom sa spôsob testovacieho blesku
líši v závislosti od používaného fotoaparátu. Podrobnosti pozri v návode
na použitie fotoaparátu.
• Ak testovací blesk nefunguje, zmeňte polohu fotoaparátu, blesku a objektu,
alebo senzor bezdrôtového ovládacieho signálu nasmerujte smerom
na fotoaparát.
7
Vstavaný blesk aj externý blesk musia byť nabité
a potom stlačením spúšte nasnímajte záber.
62
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 63 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Nastavenie režimu bezdrôtového blesku len
týmto bleskom
Ak ste už vykonali nastavenie bezdrôtového blesku v kroku [1] a ak budete
pokračovať v práci s tým istým fotoaparátom aj bleskom bez zmeny kanála pre
bezdrôtový prenos, potom tiež môžete osobitne nastavovať blesk a fotoaparát na
bezdrôtový režim.
Nastavenie fotoaparátu:
Nastavte fotoaparát do režimu bezdrôtového blesku.
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
1 Stláčaním tlačidla TTL/M zobrazte
• Ak zvolíte
alebo
.
, blesk blysne s nastavenou úrovňou výkonu.
2 Stláčaním tlačidla MODE zobrazte [ WL].
3 Stlačte tlačidlo Fn.
4 Stláčaním tlačidla g alebo G rozblikajte [RMT]
alebo [RMT2].
5 Stlačte tlačidlo Fn.
• Kanál externého blesku musí byť nastavený rovnako ako na riadiacom
blesku. Podrobnosti o nastavení bezdrôtového kanála pozri “Užívateľské
nastavenie” (str. 74).
Pokračovanie na ďalšej strane
63
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Aplikácie
Nastavenie blesku:
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 64 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
[2] Snímanie s bezdrôtovým bleskom
bez vstavaného blesku fotoaparátu
Aj keď fotoaparát nedisponuje vstavaným bleskom, môžete pomocou 2 bleskov,
jedného blesku ako riadiaceho a iného blesku ako externého, realizovať snímanie
s bezdrôtovým bleskom.
Tento blesk je nutné používať ako riadiaci.
Tento blesk
Externý blesk
1
Nastavte fotoaparát, blesk (riadiaci blesk), blesk
(externý blesk) do režimu bezdrôtového blesku.
Nastavenie fotoaparátu:
Nastavte fotoaparát do režimu pre bezdrôtový blesk.
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
Nastavenie riadiaceho blesku:
1 Stláčaním tlačidla MODE zobrazte [ WL].
2 Stlačte tlačidlo Fn.
3 Stláčaním tlačidla g alebo G rozblikajte [CTRL].
4 Stlačte tlačidlo Fn.
64
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 65 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
5 Stláčaním tlačidla g alebo G rozblikajte RATIO [OFF].
6 Stlačte tlačidlo Fn.
• Zobrazí sa [CTRL+] alebo [CTRL].
Nastavenie externého blesku:
Bezdrôtový blesk nastavte, keď je nasadený na fotoaparáte a potom ho
z fotoaparátu zložte. Podrobnosti pozri v návode na použitie externého blesku.
Ak ako externý blesk používate model HVL-F58AM, pozri str. 63 a nastavte
režim diaľkového ovládania na [RMT].
Nasaďte riadiaci blesk na fotoaparát a zapnite
fotoaparát, riadiaci aj externý blesk.
3
Nastavte fotoaparát s riadiacim bleskom a externý
blesk.
Aplikácie
2
• Podrobnosti pozri str. 55.
4
Riadiaci blesk aj druhý blesk musia byť maximálne
nabité.
• Keď je blesk maximálne nabitý v režime bezdrôtového blesku, v prednej
časti bliká AF iluminátor a naoranžovo svieti tlačidlo TEST.
5
Blesk skontrolujte testovacím bleskom.
• Testovací blesk sa môže líšiť v závislosti od používaného fotoaparátu.
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
• Ak testovací blesk nefunguje, zmeňte polohu fotoaparátu, blesku a objektu,
alebo senzor bezdrôtového ovládacieho signálu nasmerujte smerom
na fotoaparát. Kanál externého blesku musí byť navyše nastavený rovnako
ako na riadiacom blesku.
Pokračovanie na ďalšej strane
65
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 66 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
6
Riadiaci blesk aj druhý blesk musia byť maximálne
nabité, potom stlačením spúšte nasnímajte záber.
• Aj keď je RATIO nastavené na [OFF], riadiaci blesk blysnutím vyšle signál.
[3] Snímanie s bezdrôtovým bleskom
s riadením miery osvetlenia
Môžete realizovať snímanie s bezdrôtovým bleskom a riadiť mieru osvetlenia
riadiaceho blesku a 2 skupín externých bleskov (RMT, RMT2).
Tento blesk
(Riadiaci blesk)
Externý blesk
(RMT)
Externý blesk
(RMT2)
• V skupine s nastavením [RMT] je možné použiť akúkoľvek kombináciu bleskov
HVL-F58AM/HVL-F42AM/HVL-F56AM/HVL-F36AM. Pri nastavení [RMT2]
je možné v skupine použiť len blesk HVL-F58AM s nastavením [CTRL1].
• Ak používate blesk HVL-F56AM/HVL-F36AM ako externý blesk, nastavte režim
riadiaceho blesku na [CTRL2]. V režime [CTRL2] môžete riadiť mieru osvetlenia
len 2 skupín. Podrobnosti o nastavení režimu riadiaceho blesku pozri [C03] v časti
“Užívateľské nastavenie” (str. 74).
1
Nastavte fotoaparát, blesk (riadiaci blesk) a blesk
(externý blesk) do režimu bezdrôtového blesku.
Nastavenie fotoaparátu:
Nastavte fotoaparát do režimu pre bezdrôtový blesk.
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
66
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 67 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Nastavenie riadiaceho blesku:
1 Stláčaním tlačidla MODE zobrazte [ WL].
2 Stlačte tlačidlo Fn.
3 Stláčaním tlačidla g alebo G rozblikajte [CTRL].
4 Stlačte tlačidlo Fn.
5 Stláčaním tlačidla g alebo G rozblikajte RATIO [ON].
Aplikácie
6 Stlačte tlačidlo Fn.
7 Stláčaním tlačidla f alebo F nastavte mieru
osvetlenia.
• Mieru osvetlenia je možné nastaviť nasledovne.
1, 2, 4, 8, 16, --*
* Ak je miera osvetlenia nastavená na [--], blesk neblysne.
8 Stláčaním tlačidla g alebo G nastavte mieru
osvetlenia riadiaceho blesku a externých bleskov
(RMT, RMT2).
9 Stlačte tlačidlo Fn.
10 Stláčaním tlačidla TTL/M zobrazte
.
• Ak je zvolené
, použije sa manuálne nastavenie blesku
s riadením miery osvetlenia.
Pokračovanie na ďalšej strane
67
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 68 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Nastavenie externého blesku:
Bezdrôtový blesk nastavte, keď je nasadený na fotoaparáte a potom ho
z fotoaparátu zložte. Podrobnosti pozri v návode na použitie externého blesku.
Ak ako externý blesk používate model HVL-F58AM, pozri str. 63.
2
Nasaďte riadiaci blesk na fotoaparát a zapnite
fotoaparát, riadiaci aj externý blesk.
3
Nastavte fotoaparát s riadiacim bleskom a externý
blesk.
• Podrobnosti pozri str. 55.
4
Riadiaci blesk aj druhý blesk musia byť maximálne
nabité.
• Keď je blesk maximálne nabitý v režime bezdrôtového blesku, v prednej
časti bliká AF iluminátor a naoranžovo svieti tlačidlo TEST.
5
Blesk skontrolujte testovacím bleskom.
• Testovací blesk sa môže líšiť v závislosti od používaného fotoaparátu.
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
• Ak testovací blesk nefunguje, zmeňte polohu fotoaparátu, blesku a objektu,
alebo senzor bezdrôtového ovládacieho signálu nasmerujte smerom
na fotoaparát. Kanál externého blesku musí byť navyše nastavený rovnako
ako na riadiacom blesku.
6
Riadiaci blesk aj druhý blesk musia byť maximálne
nabité, potom stlačením spúšte nasnímajte záber.
68
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 69 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Prepojenie fotoaparátu a blesku
pomocou kábla
Pomocou externých káblov FA-CC1AM (voliteľné) môžete snímať s bleskom
mimo fotoaparátu. Môžete prepojiť naraz až 4 blesky. Vďaka možnosti snímať
bez ohľadu na umiestnenie blesku získate tvorivú slobodu pre produkciu rôznych
tieňových efektov na objekte.
Aplikácie
• Blesky s konektormi pre príslušenstvo je možné prepojiť priamo.
1
Zložte kryt konektora.
2
Kábel pripojte do konektora pre príslušenstvo.
Pokračovanie na ďalšej strane
69
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 70 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
• V tomto režime sa ADI meranie zruší a automaticky sa použije predzáblesk
TTL merania (str. 43).
• Keď je blesk pripojený externým káblom FA-CC1AM (voliteľný), nie je
možné používať vysokorýchlostnú synchronizáciu v režime P.
• Všetky blesky budú mať rovnakú úroveň výkonu.
• Počas snímania s externým káblom, sa režim bezdrôtového riadiaceho
blesku automaticky zruší a nie je možné snímať s bleskom s riadením miery
osvetlenia.
70
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 71 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Používanie adaptéra pre externý
akumulátor/batérie
Ako externý zdroj napájania môžete použiť adaptér pre externý akumulátor/batérie
FA-EB1AM (voliteľný).
1
Zložte kryt konektora.
2
Koncovku prepojovacieho kábla zasuňte do konektora
pre externé napájanie.
Aplikácie
71
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 72 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
AF iluminátor
Pri nedostatočnom osvetlení, alebo ak má objekt nízky kontrast (ak spúšť stlačíte
do polovice za účelom automatického zaostrenia), v prednej časti blesku
sa rozsvieti červené svetlo. Toto svetlo sa nazýva AF iluminátor a uľahčuje
automatické zaostrovanie.
• AF iluminátor pracuje, aj keď na LCD displeji svieti indikátor [
].
• Ak pracuje AF iluminátor na blesku, nebude fungovať AF iluminátor
na fotoaparáte.
• AF iluminátor nepracuje v režime nepretržitého automatického zaostrovania
(Continuous AF) (pri nepretržitom zaostrovaní na pohybujúci sa objekt).
• AF iluminátor nemusí fungovať, ak je ohnisková vzdialenosť objektívu dlhšia
než 300 mm. Blesk nefunguje, ak ho zložíte z fotoaparátu.
72
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 73 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Obnovenie výrobných nastavení
Na tri sekundy zatlačte a pridržte súčasne tlačidlá MODE
a TTL/M.
Obnovia sa výrobné nastavenia väčšiny funkcií.
Aplikácie
Položka
Výrobné nastavenia
Strana
Zapnutie/vypnutie blesku
Zapnutý ( Auto alebo )
22
Rozsah blesku (Zoom)
Auto Zoom (105 mm)
32
Režim blesku (TTL/M/MULTI)
TTL
Bezdrôtový blesk (WL)
RMT
54
Miera osvetlenia
1:1:1
66
Úroveň výkonu v režime TTL/M (LEVEL)
1/1
43, 48
Úroveň výkonu v režime viacnásobného blesku
(LEVEL)
1/32
48
Frekvencia v režime viacnásobného blesku (Hz)
5
48
Počet opakovaní v režime viacnásobného blesku
(TIMES)
10
48
43, 48
Užívateľské nastavenia sa uchovajú.
73
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 74 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Užívateľské nastavenie
Rôzne nastavenia blesku je možné v prípade potreby zmeniť.
Zmeniť je možné nasledovných osem položiek.
• Nastavenie HSS (Zapnutie/Vypnutie)
• Nastavenie kanála pre bezdrôtový blesk (kanál 1 až 4)
• Nastavenie režimu bezdrôtového riadiaceho blesku (1/2)
• Režim snímania, v ktorom je možné nastaviť manuálny alebo viacnásobný blesk
(len režim M/všetky režimy)
• Nastavenie testovacieho blesku (jedenkrát/3-krát/4 sekundy)
• Čas pre automatické vypnutie (30 sekúnd/3 minúty/30 minút/žiadne)
• Čas pre automatické vypnutie v režime bezdrôtového blesku (60 minút/žiadne)
• Jednotky dĺžky pre dosah blesku (m/ft)
Užívateľské nastavenia
Užívateľské nastavenia sa menia nasledovne.
1
Keď je prepínač POWER v polohe ON, na tri sekundy
zatlačte tlačidlo Fn.
• Zobrazí sa prvá položka (nastavenie HSS).
74
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 75 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
2
Stláčaním tlačidla g alebo G zvoľte položku.
Podrobnosti o nastavení jednotlivých funkcií pozri “Zmena užívateľských
nastavení” (str. 78).
Stlačením tlačidla Fn dokončíte užívateľské
nastavenie.
• Na LCD displeji sa obnoví pôvodné zobrazenie.
• Ak v položkách C03, C04, C06 alebo C07 zvolíte iné než výrobné
nastavenie, na LCD displeji zostane zobrazené
.
• Zvolené nastavenia sa uchovajú aj po vypnutí blesku alebo vybratí batérií.
Pokračovanie na ďalšej strane
75
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Aplikácie
3
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 76 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Zvoľte tlačidlom f alebo F
C01. Nastavenie HSS
Zap.
Vyp.
Zvoľte tlačidlom g alebo G
C02. Nastavenie bezdrôtového kanála
Kanál 1
Kanál 2
Kanál 3
Kanál 4
C03. Nastavenie režimu bezdrôtového riadiaceho blesku
Riadenie 1
Riadenie 2
C04. Režimy snímania, pri ktorých je možné nastaviť manuálny alebo
viacnásobný blesk
Len režim M
Všetky režimy
76
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 77 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Zvoľte tlačidlom f alebo F
C05. Nastavenie testovacieho blesku
Jedenkrát
3-krát
4 sekundy
Aplikácie
Zvoľte tlačidlom g alebo G
C06. Čas pre automatické vypínanie (úsporný režim)
30 sekúnd
3 minúty
30 minút
Žiadne
C07. Čas pre automatické vypínanie (úsporný režim) pri používaní
bezdrôtového blesku
60 minút
Žiadne
C08. Jednotky pre dosah blesku
Metre
Stopy
Pokračovanie na ďalšej strane
77
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 78 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Zmena užívateľských nastavení
V tejto časti nájdete popis, ako meniť jednotlivé užívateľské nastavenia.
Nastavenie vysokorýchlostnej synchronizácie (C01)
Môžete nastaviť vysokorýchlostnú synchronizáciu.
Stláčaním tlačidla f alebo F zvoľte [ON].
• Zobrazenie sa prepína medzi [ON] a [OFF].
• Keď je rýchlosť uzávierky vyššia než rýchlosť synchronizácie blesku, blesk
automaticky nastaví vysokorýchlostnú synchronizáciu. Rýchlosť synchronizácie
blesku sa môže líšiť v závislosti od fotoaparátu. Podrobnejšie informácie
o rýchlosti synchronizácie blesku pozri v návode na použitie fotoaparátu.
• Odporúča sa snímať v svetlom prostredí.
• Vysokorýchlostnú synchronizáciu nie je možné používať s odrazeným bleskom.
• Používanie merania blesku alebo farieb spolu s vysokorýchlostnou
synchronizáciou sa z dôvodu rušenia so správnou expozíciou a vyvážením farieb
neodporúča.
• Keď sa používa vysokorýchlostná synchronizácia, v porovnaní s bežným
snímaním sa dosah blesku skráti. Objekt musí byť v dosahu blesku.
• Vysokorýchlostnú synchronizáciu môžete použiť aj pri snímaní s bezdrôtovým
bleskom.
• Ak zvolíte [OFF], vysokorýchlostná synchronizácia sa zruší. Keď sa
vysokorýchlostná synchronizácia zruší, rýchlosť uzávierky nie je možné nastaviť
na vyššiu rýchlosť než rýchlosť synchronizácie.
Zmena nastavenia kanála pre bezdrôtový blesk (C02)
Môžete zmeniť bezdrôtový kanál, aby sa predišlo rušeniu, ak sa v blízkosti používa
iný blesk.
Stláčaním tlačidla f alebo F zvoľte želané nastavenie.
• Zobrazenie sa prepína v nasledovnom poradí.
[CH-1] y [CH-2] y [CH-3] y [CH-4] y . . .
• Po zmene kanála nasaďte blesk na fotoaparát a do polovice stlačte spúšť.
78
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 79 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Výber režimu bezdrôtového ovládania (C03)
Režim bezdrôtového ovládania môžete zmeniť. Tento blesk má dva režimy
riadiaceho blesku, [CTRL1] a [CTRL2]. Indikátor bezdrôtového riadiaceho blesku
sa na LCD displeji zobrazuje nasledovne.
Režim [CTRL1]: [CTRL+]
Ak používate ako externý blesk model HVL-F58AM/HVL-F42AM, zvoľte tento
režim.
Režim [CTRL2]: [CTRL]
Ak používate ako externý blesk model HVL-F56AM/HVL-F36AM, zvoľte tento
režim.
Zmena režimu snímania, v ktorom je možné používať režim
manuálneho blesku (M) a režim viacnásobného blesku (C04)
Môžete zmeniť režim snímania, v ktorom je možné používať režim manuálneho
blesku (M) a režim viacnásobného blesku.
Stláčaním tlačidla f alebo F zvoľte režim snímania, v ktorom je možné
používať režim manuálneho blesku a režim viacnásobného blesku.
• Zobrazenie sa prepína nasledovne.
M: (zodpovedá len režimu M fotoaparátu)
PASM: (zodpovedá všetkým režimom fotoaparátu)
• Ak zvolíte [PASM], snímanie s manuálnym a viacnásobným bleskom je
možné používať vo všetkých režimoch fotoaparátu. Správna expozícia sa
nemusí dosiahnuť pri snímaní v iných režimoch fotoaparátu než M, preto
odporúčame používať režim M.
Pokračovanie na ďalšej strane
79
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Aplikácie
Stláčaním tlačidla f alebo F zvoľte režim bezdrôtového ovládania.
• Zobrazenie sa prepína medzi [CTRL1] a [CTRL2].
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_31-80_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 80 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Zmena režimu testovacieho blesku (C05)
Môžete zmeniť spôsob blýskania pri používaní testovacieho blesku.
Stláčaním tlačidla f alebo F zvoľte nastavenie testovacieho blesku.
• Zobrazenie sa prepína v nasledovnom poradí.
[TEST1] y [TEST3] y [TESTM] y . . .
[TEST1] : Jedno blysnutie pri nastavenej úrovni svetelnosti.
[TEST3] : Tri blysnutia špecifikovanou rýchlosťou.
[TESTM] : Opakované blysnutia špecifikovanou rýchlosťou počas štyroch
sekúnd.
Zmena času pre automatické vypínanie (úsporný režim) (C06)
Môžete zmeniť čas pre automatické vypínanie (úsporný režim).
Stláčaním tlačidla f alebo F zvoľte želané nastavenie času
do automatického vypnutia.
• Zobrazenie sa prepína v nasledovnom poradí.
[PS 0.5] y [PS 3] y [PS 30] y [PS --] y [PS 0.5] y . . .
[PS 0.5] : Prepnutie do úsporného režimu po 30 sekundách.
[PS 3] : Prepnutie do úsporného režimu po 3 minútach.
[PS 30] : Prepnutie do úsporného režimu po 30 minútach.
[PS --] : Zakázanie prepínania do úsporného režimu.
Zmena času pre automatické vypnutie (úsporný režim)
v režime bezdrôtového blesku (C07)
Môžete zmeniť čas pre automatické vypnutie (úsporný režim) v režime
bezdrôtového blesku.
Stláčaním tlačidla f alebo F zvoľte želané nastavenie času
do automatického vypnutia, keď používate bezdrôtový blesk.
• Zobrazenie sa prepína medzi [PS 60] a [PS --].
[PS 60] : Prepnutie do úsporného režimu po 60 minútach.
[PS --] : Zakázanie prepínania do úsporného režimu.
Zmena jednotiek dosahu blesku (C08)
Môžete zmeniť jednotky dĺžky pre zobrazovanie dosahu blesku.
Stláčaním tlačidla f alebo F zvoľte želané jednotky.
• Zobrazenie sa prepína medzi [m] a [ft].
80
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_81-87_HVL-F58AM.fm
Master: Right.L0
HVL-F58AM_SK.book Page 81 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Ďalšie informácie
Poznámky k používaniu
Počas snímania
Batérie
• V závislosti od teploty a podmienok skladovania môže byť stav batérií
zobrazený na LCD displeji nižší než ich skutočná kapacita. Po pár minútach
používania sa zobrazený stav batérií obnoví na správnu hodnotu.
• Ni-MH batérie môžu náhle stratiť kapacitu. Ak začne blikať indikátor stavu
batérií, alebo sa blesk pri snímaní nedá viac používať, vymeňte alebo nabite
batérie.
• Frekvencia blesku a počet blysnutí dostupných pri nových batériách sa môže
líšiť od hodnôt udávaných v tabuľke v závislosti od času uplynutého od ich
výroby.
Pokračovanie na ďalšej strane
81
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Ďalšie informácie
• Blesk generuje silné svetlo, takže ho nepoužívajte priamo pred očami.
• Aby nedošlo k prehriatiu a znefunkčneniu fotoaparátu a blesku, nepoužívajte
blesk 20-krát za sebou alebo v rýchlom slede. (Ak je úroveň výkonu nastavená
na 1/32, 40-krát za sebou.)
Ak sa blesk blíži ku kritickému počtu použití v slede za sebou, prestaňte ho
používať na cca 10 minút a viac, aby vychladol.
• Blesk pred nasadením na fotoaparát vypnite.
Inak sa môže blesk poškodiť, alebo nemusí správne blysnúť a silný záblesk môže
poškodiť váš zrak.
• Blesk nepoužívajte v blízkosti iných osôb pri otáčaní časti so žiarivkou počas
snímania s odrazovým bleskom. Záblesk môže poškodiť zrak, prípadne môže
žiarivka spôsobiť popáleniny.
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_81-87_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 82 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
• Batérie vyberajte až po vypnutí blesku a pred výmenou batérií niekoľko minút
vyčkajte. Niektoré typy batérií môžu byť horúce. Vyberajte ich opatrne.
• Ak nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte batérie a správne ich
uskladnite.
Teplota
• Prevádzková teplota pre používanie blesku je 0°C až 40°C.
• Blesk nevystavujte extrémne vysokým teplotám (napr. vo vnútri automobilu na
priamom slnečnom žiarení) ani vysokej vlhkosti.
• Aby nedošlo ku kondenzácii vlhkosti v blesku, pred prenesením blesku
z chladného miesta na teplé vložte blesk do plastovej tašky. Keď sa teplota
blesku vnútri tašky vyrovná s teplotou okolia, vyberte ho z tašky von.
• Kapacita batérií sa pri nízkych teplotách znižuje. Pri snímaní v chladnom
prostredí noste fotoaparát a batérie vo vrecku, čo najbližšie k svojmu telu.
V chladnom prostredí môže blikať indikátor stavu batérií, aj keď je ešte dostupná
kapacita batérií vyššia. Po zohriatí batérií na normálnu prevádzkovú teplotu
sa obnoví ich kapacita.
• Blesk nie je vodotesný. Blesk nesmie navlhnúť, ani doň nesmie vniknúť piesok
(morská voda, piesok pri používaní na pláži). Ak blesk navlhne, vnikne doň
piesok alebo soľ, môže sa poškodiť.
82
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_81-87_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 83 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Údržba
Vyberte blesk z fotoaparátu. Povrch blesku čistite jemnou suchou handričkou.
Ak bol blesk v kontakte s pieskom, čistenie handričkou môže poškodiť jeho povrch,
preto je potrebné najskôr piesok opatrne vyfúkať dúchadlom. V prípade výskytu
silných škvŕn vyčistite blesk jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku saponátu a potom prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou.
Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú riedidlá alebo benzín.
Môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
Ďalšie informácie
83
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_81-87_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 84 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Technické údaje
Smerné číslo
Normálny blesk (ISO100)
Manuálny blesk/35 mm formát
Úroveň výkonu
Nastavenie rozsahu blesku (mm)
16*
24
28
35
50
70
1/1
17
29
31
36
42
48
105
58
1/2
11,9
20,8
21,8
25,1
29,6
34,2
41,0
1/4
8,4
14,7
15,4
17,8
20,9
24,2
29,0
1/8
5,9
10,4
10,9
12,6
14,8
17,1
20,5
1/16
4,2
7,4
7,7
8,9
10,5
12,1
14,5
1/32
3,0
5,2
5,4
6,3
7,4
8,6
10,3
* S nasadeným rozptylovým panelom.
APS-C formát
Úroveň výkonu
Nastavenie rozsahu blesku (mm)
16*
24
28
35
50
70
1/1
17
31
36
42
48
52
105
58
1/2
11,9
21,8
25,1
29,6
34,2
36,8
41,0
1/4
8,4
15,4
17,8
20,9
24,2
26,0
29,0
1/8
5,9
10,9
12,6
14,8
17,1
18,4
20,5
1/16
4,2
7,7
8,9
10,5
12,1
13,0
14,5
1/32
3,0
5,4
6,3
7,4
8,6
9,2
10,3
* S nasadeným rozptylovým panelom.
84
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_81-87_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 85 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Plochý blesk HSS (ISO100)
Manuálny blesk/35 mm formát
Nastavenie rozsahu blesku (mm)
Rýchlosť
uzávierky
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
6,7
11,8
12,9
14,8
17,3
19,5
22,4
1/500
4,7
8,4
9,1
10,5
12,2
13,8
15,9
1/1000
3,3
5,9
6,4
7,4
8,6
9,8
11,2
1/2000
2,4
4,2
4,6
5,2
6,1
6,9
7,9
1/4000
1,7
3,0
3,2
3,7
4,3
4,9
5,6
1/8000
1,2
2,1
2,3
2,6
3,1
3,5
4,0
1/12000
0,8
1,5
1,6
1,8
2,2
2,4
2,8
* S nasadeným rozptylovým panelom.
Nastavenie rozsahu blesku (mm)
Rýchlosť
uzávierky
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
6,7
12,9
14,8
17,3
19,5
20,9
22,4
1/500
4,7
9,1
10,5
12,2
13,8
14,8
15,9
1/1000
3,3
6,4
7,4
8,6
9,8
10,5
11,2
1/2000
2,4
4,6
5,2
6,1
6,9
7,4
7,9
1/4000
1,7
3,2
3,7
4,3
4,9
5,2
5,6
1/8000
1,2
2,3
2,6
3,1
3,5
3,7
4,0
1/12000
0,8
1,6
1,8
2,2
2,4
2,6
2,8
* S nasadeným rozptylovým panelom.
Frekvencia/Počet opakovaní
Alkalické
Frekvencia (sek.)
Opakovania (počet)
Nikel hydridové
(2500 mAh)
Cca 0,1 - 5
Cca 0,1 - 3
Cca 100 alebo viac
Cca 200 alebo viac
• Počet opakovaní je približný dostupný počet blysnutí pri nových
batériách, až kým sa úplne nevybijú.
85
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
Ďalšie informácie
APS-C formát
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_81-87_HVL-F58AM.fm
Master: Left
HVL-F58AM_SK.book Page 86 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Výkon nepretržitého
blesku
AF iluminátor
Nastavenie blesku
Rozmery
(cca)
Hmotnosť (cca)
Napájanie
Odporúčané batérie
Dodávané
príslušenstvo
40 blysnutí pri 5 blysnutiach za sekundu
(Normálny blesk, intenzita osvetlenia 1/32, 105 mm,
Ni-MH batérie)
Automatický blesk pri nízkom kontraste a jase
Prevádzkový rozsah (so zrkadlovkou DSLR-A700
s nasadeným 50 mm objektívom)
Stredová zóna: 0,5 m až 10 m
Okrajové zóny: 0,5 m až 3 m
Nastavenie blesku pomocou predzáblesku,
priame TTL meranie
Š 77 × V 147 × H 106 mm
440 g (bez batérií)
Jednosmerné (DC) 6 V
Štyri alkalické batérie veľkosti AA.
Štyri nabíjateľné Ni-MH batérie veľkosti AA
Blesk (1), Minipodstavec (1), Puzdro (1), Návod na použitie
Funkcie v tomto návode na použitie sú popísané na základe testovania v našej
spoločnosti.
Právo na zmeny vyhradené.
Obchodná značka
je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
86
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\HVL-F58AM_SK\Fm\Sk_81-87_HVL-F58AM.fm
Master: Right
HVL-F58AM_SK.book Page 87 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
HVL-F58AM
4-105-930-11(1)
HVL-F58AM_SK.book Page 88 Monday, July 28, 2008 11:19 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného
zberného
miesta
na
recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF