Sony | HVL-HL1 | Sony HVL-HL1 Videosvetlo Návod na použitie

2-515-130-12(1)
Video svetlo
Návod na použitie
HVL-HL1
© 2005 Sony Corporation
Slovensky
Táto značka indikuje systém pre
päticu s aktívnym rozhraním určený
pre používanie s videozariadeniami Sony.
Videozariadenia a príslušenstvo vybavené
týmto systémom uľahčujú efektívne
snímanie.
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne tento návod
a uschovajte si ho pre prípadné budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Informácia
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA PODMIENKY ČASTI 15 PREDPISOV FCC.
PREVÁDZKA JE PODMIENENÁ SPLNENIU DVOCH PODMIENOK:
(1) ZARIADENIE NEMÔŽE SPÔSOBOVAŤ RUŠIVÉ INTERFERENCIE,
(2) ZARIADENIE MUSÍ ABSORBOVAŤ VŠETKY PRIJATÉ
INTERFERENCIE, VRÁTANE INTERFERENCIÍ, KTORÉ MÔŽU
SPÔSOBIŤ NEŽELANÚ PREVÁDZKU.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo zásahom do zariadenia,
ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto návode na použitie, sa zbavujete
práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
2SK
INFORMÁCIA:
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje požiadavkám
stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15
predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri inštaláciách
zariadení v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa
a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je
inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať
rušenie a nežiaduce interferencie. Nie je však možné zaručiť, že sa
rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho
vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ
by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
— Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
— Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
— Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než je
zapojený prijímač.
— Konzultovať problém s predajcom, prípadne so skúseným rádio/TV
technikom.
3SK
Charakteristické vlastnosti
• Po nasadení na kamkordér funguje toto zariadenie ako video svetlo.
• Používanie je možné len s kamkordérom, ktorý má nasadenú päticu
s aktívnym rozhraním.
• Video svetlo sa zapína (ON)/vypína (OFF), keď je kamkordér
v pohotovostnom režime.
• Pri nastavení na AUTO sa video svetlo zapína automaticky v tmavom
prostredí.
Bezpečnostné upozornenia
Nedotýkajte sa svietiacej časti. Plastové sklo a okolité povrchy sú
počas svietenia a ihneď po vypnutí video svetla horúce.
• Nikdy sa priamo nepozerajte do lampy, keď je video svetlo zapnuté.
• Blízko video svetla neumiestňujte horľaviny a prchavé rozpúšťadlá,
ako sú lieh alebo benzín.
• Do zariadenia nesmú vniknúť cudzie predmety ani kvapaliny.
• Neklepte, ani neudierajte do video svetla, keď je zapnuté. Môže sa
poškodiť, alebo sa môže skrátiť životnosť lampy.
• Video svetlo neodkladajte zapnuté, ani ho nenechávajte zapnuté blízko
(oproti) iným predmetom. Môže to zapríčiniť požiar alebo poškodenie
tohto zariadenia.
• Pri používaní video svetla napája akumulátor kamkordér aj video
svetlo. Skráti sa tým výdrž akumulátora v porovnaní s bežným časom.
• Kamkordér nikdy nedvíhajte za toto zariadenie.
Čistenie
Video svetlo čistite suchou a jemnou handričkou. V prípade ťažko
odstrániteľných fľakov, použite handričku navlhčenú v jemnom
čistiacom prostriedku a potom zariadenie utrite suchou, jemnou
handričkou.
Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín
alebo lieh. Môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
4SK
Technické údaje
Napájanie
Príkon
Maximálna svetelná intenzita
Smerovosť svetla
Uhol svetla
Čas pri nepretržitom používaní
Jednosmerné 7,2 V
Cca 3,0 W
Cca 100 cd
Horizontálna
Cca 15 stupňov
Čas svietenia
Pri používaní s kamkordérom
(DCR-HC90)*
35 (30)
70 (60)
Typ akumulátora
NP-FA50
NP-FA70
(Približný počet minút pri maximálne nabitom akumulátore)
* Pri používaní so zavretým LCD panelom. Výdrž pri otvorenom
LCD paneli je uvedená v zátvorkách.
Dosah svetla
Cca 1 m: 100 lux,
Cca 2 m: 25 lux,
Cca 3 m: 12 lux
Farebná teplota
Cca 3 000 K
Priemerná životnosť lampy
Cca 100 hodín
Ostatné
Rozmery
Hmotnosť
Dodávané položky
Cca 31,5 × 57,5 × 40 mm (š/v/h)
Cca 30 g
Video svetlo (1)
Puzdro (1)
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.
5SK
A
1
4
1
2
3
2
B
6SK
3
C
D
1
2
1
2
3
7SK
A Nasadenie/vybratie video svetla
na/z kamkordér(a)
Pred nasadením/vybratím video svetla na/z kamkordér(a) nastavte
vypínač na video svetle na OFF.
Nasadenie video svetla
1 Zaisťovací ovládač otočte úplne doľava 1.
2 Zarovnajte šípku na zadnej strane video svetla 2 so šípkou
na kamkordéri 3.
3 Nasaďte konektor pätice (kontakty) video svetla na
konkávnu časť kamkordéra 4 a posuňte video svetlo v smere
šípky 3.
4 Zaisťovací ovládač otočte doprava tak, aby zacvakol.
5 Video svetlo otočte rovnakým smerom, ako smeruje objektív.
Video svetlo môžete otáčať o viac než 180 stupňov.
Vybratie video svetla
1 Otočením zaisťovacieho ovládača doľava, proti smeru šípky,
ovládač uvoľnite.
2 Potlačte video svetlo nadol a vysunutím proti smeru šípky
ho vyberte.
Poznámka
Ak video svetlo nie je možné nasadiť, otočte zaisťovací ovládač úplne
doľava tak, aby sa zrušilo zaistenie.
8SK
B Používanie video svetla
Automatické zapínanie video svetla
v tmavom prostredí
1 Vypínač prepnite do polohy AUTO.
2 Kamkordér prepnite do pohotovostného režimu.
Pri používaní kamkordéra v tmavom prostredí sa video svetlo
automaticky rozsvieti.
V režime AUTO sa po uplynutí cca 5 minút video svetlo automaticky
vypne, a to aj počas snímania.
Ak chcete video svetlo vypnúť, keď svieti, prepnite kamkordér
do režimu OFF (CHG), alebo vypnite video svetlo (OFF).
Ak chcete video svetlo používať počas celej dĺžky snímania, zapnite
video svetlo (ON).
Ovládanie video svetla, keď je kamkordér
v pohotovostnom režime
1 Vypínač prepnite do polohy ON.
2 Kamkordér prepnite do pohotovostného režimu.
Video svetlo sa zapína v synchronizácii s kamkordérom.
Ak chcete video svetlo vypnúť, prepnite kamkordér do režimu OFF
(CHG), alebo nastavte video svetlo na OFF.
Po použití
Prepnite vypínač do polohy OFF.
Poznámky
• Keď je kamkordér prepnutý do pohotovostného režimu, akumulátor
sa vybíja. Pohotovostný režim prepnite na režim OFF (CHG).
• Keď video svetlo nepoužívate, uložte ho do puzdra.
• Pred uložením video svetla skontrolujte, či svetlo dostatočne
vychladlo.
9SK
C Osvetlenie objektu
• Ak toto zariadenie používate pri snímaní v interiéri, môžete získať
ostrý a kvalitný obraz.
• Pri snímaní širokouhlého záznamu nemusí video svetlo úplne osvetliť
rohy v zázname. Pri snímaní hlavného objektu používajte video svetlo
efektívne.
• Žiarivky zvyčajne spôsobujú v zázname blikanie. Použitie video svetla
napomáha pri vytvorení kvalitnejšieho obrazu s menším rozmazaním
farieb.
D Výmena lampy
Použite xenónovú lampu Sony XB-3L. Výmenu xenónovej lampy
XB-3L konzultujte s predajcom Sony alebo autorizovaným servisným
strediskom Sony. Pri nákupe xenónovej lampy žiadajte nasledovné číslo
náhradného dielu: A-1099-823-s.
Ihneď po vypálení je lampa horúca. Pred výmenou lampy počkajte, kým
dostatočne nevychladne.
1 Potom ako zariadenie vychladne, pomocou mince alebo
podobného vhodného predmetu zložte predný kryt.
2 Vymeňte lampu.
1 Starú lampu zakryte násadou dodávanou s novou lampou
a násadu so starou lampou vyberte.
2 Do zásuvky správne zasuňte novú lampu.
* Lampou nekývajte.
3 Nasaďte predný kryt.
Poznámky
• Ihneď po vypálení je lampa horúca. Skontrolujte, či je lampa
dostatočne vychladnutá.
• Aby sa lampa nezašpinila odtlačkami prstov, manipulujte s ňou
pomocou suchej handričky. Ak sa lampa znečistí, dôkladne ju očistite.
10SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení.Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising