Sony | HVL-10NH | Sony HVL-10NH 10NH Blesk/svetlo Návod na použitie

2-674-985-03 (1)
Batériové video svetlo
Návod na použitie
HVL-10NH
© 2006 Sony Corporation
Slovensky
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne
tento návod a uschovajte si ho pre prípadné
budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým
prúdom, zariadenie neotvárajte. Prípadné
opravy prenechajte na autorizovaný servis.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
VÝSTRAHA
Keď je zariadenie nasadené, nevystavujte ho
nadmerným otrasom a nárazom.
Informácia pre spotrebiteľov
INFORMÁCIA
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že vyhovuje požiadavkám stanoveným pre
digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15
predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli
zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany
proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa
a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových
frekvencií a ak nie je inštalované v súlade
s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať
rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri
správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje
rušenie príjmu rozhlasového a televízneho
vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA PODMIENKY
ČASTI 15 PREDPISOV FCC. PREVÁDZKA
JE PODMIENENÁ SPLNENIU DVOCH
PODMIENOK:
(1) ZARIADENIE NEMÔŽE SPÔSOBOVAŤ
RUŠIVÉ INTERFERENCIE,
(2) ZARIADENIE MUSÍ ABSORBOVAŤ VŠETKY
PRIJATÉ INTERFERENCIE, VRÁTANE
INTERFERENCIÍ, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ
NEŽELANÚ PREVÁDZKU.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tomto návode na použitie, sa zbavujete
práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
2SK
Charakteristické vlastnosti
Technické údaje
• Možnosť používania s kamkordérom, ktorý má
nasadenú päticu s aktívnym rozhraním.
(Z pripojeného kamkordéra nie je možné napájať
video svetlo.)
• Batérie umožňujú dlhšie snímanie kamkordérom,
keďže je zdroj napájania nezávislý.
• Funkcia ochrany pred extrémnym vybíjaním
kapacity batérií.
• Možnosť upevnenia na statív.
• Možnosť upevniť pomocou otvoru pre skrutku
pre statív na kamkordéri (pomocou adaptéra
pätice pre príslušenstvo).
• Funkcia indikácie stavu batérií.
• Napájanie zo 4 nabíjateľných nikel hydridových
(Ni-MH) batérií veľkosti AA (voliteľné).
Napájanie
Jednosmerné 4,8 V
(štyri nabíjateľné Ni-MH
batérie Sony veľkosti AA)
(nedodávané)
Príkon
10 W
Stredná svetelná intenzita
Cca 400 cd
Smerovosť svetla
Horizontálna
Uhol svetla
Cca 20 stupňov
Čas pri nepretržitom používaní
Cca 60 min.*
(Pri používaní 2 500 mAh
nabíjateľných Ni-MH batérií
Sony veľkosti AA a okolitej
teplote 25°C)
* S maximálne nabitými
batériami
Dosah osvetlenia
Cca 1 m: Cca 400 lx (lux),
Cca 3 m: Cca 40 lx (lux),
Cca 5 m: Cca 15 lx (lux),
Cca 8 m: Cca 4,5 lx (lux),
Cca 10 m: Cca 3 lx (lux)
Farebná teplota
3 000 K
Priemerná životnosť žiarivky
Cca 100 hodín
Prevádzková teplota 0°C až 40°C
Skladovacia teplota –20°C až +60°C
Rozmery
Cca 68 × 64 × 104 mm
(š/v/h)
(bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Cca 105 g
(bez batérií a adaptéra pätice
pre príslušenstvo)
Voliteľné príslušenstvo
Halogénová žiarivka
(151988111)
Dodávané príslušenstvo
Video svetlo (HVL-10NH) (1),
Adaptér pätice
pre príslušenstvo (1),
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho
zariadenia, kontaktujte predajcu Sony.
3SK
A
1
–
+ +
– +
– –
+
2
B
1
Ovládač upevnenia svetla
2
2
1
4
3
4SK
3
B
4
1
2
3
6
5
C
1
2
3
5SK
Bezpečnostné upozornenia
• Používajte len nabíjateľné Ni-MH batérie Sony
veľkosti AA.
Upozornenie
Predná časť video svetla je počas svietenia
a ihneď po vypnutí horúca.
Nedotýkajte sa horúceho krytu, žiarivky atď.
• Batérie môžu byť počas nepretržitého používania
horúce. Nejde o poruchu. Pri vyberaní batérií
dávajte pozor. Pred vybratím batérií po vypnutí
video svetla chvíľu vyčkajte, alebo použite
handričku, aby ste sa ich priamo nedotýkali.
• Pri nepretržitom používaní svetla vo vysokých
teplotách sa môžu batérie rýchlejšie vybiť. Je to
spôsobené aktiváciou bezpečnostného systému
pri vysokej teplote batérií. Po vychladnutí batérie
vymeňte, alebo pred opätovným používaním
video svetla vyčkajte, kým batérie nevychladnú.
• Ventilačný otvor ničím nezakrývajte.
• Keď video svetlo nepoužívate, nenechávajte ho
zapnuté.
• Pred výmenou batérií prepnite prepínač POWER
do polohy OFF.
• Video svetlo nezapínajte, keď nie je nasadený
kryt.
• Video svetlo nevystavujte silným nárazom. Môže
sa poškodiť žiarivka, alebo sa môže skrátiť jej
životnosť.
• Na predné sklo video svetla nelejte kvapaliny,
najmä keď je horúce.
• Nepozerajte sa do rozsvietenej žiarivky.
• Kamkordér nikdy nedvíhajte za toto zariadenie.
• Blízko video svetla neumiestňujte horľaviny
a prchavé rozpúšťadlá, ako sú lieh alebo benzín.
• Do video svetla nesmú vniknúť cudzie predmety
ani kvapaliny.
• Ak poklesne napätie, z dôvodu prevádzky
funkcie ochrany pred extrémnym vybíjaním
kapacity batérií môže svetlo zhasnúť. Je to bežné.
V takomto prípade vypnite napájanie a nabite
batérie, alebo ich vymeňte za nabité.
• Pri používaní ani pri skladovaní batérie nikdy
nenechávajte na nasledovných miestach. Batérie
sa môžu poškodiť, alebo sa môžu deformovať:
– S extrémnymi teplotami, napr. v autách
zaparkovaných na slnku so zatvorenými
oknami.
– Na priamom slnečnom žiarení alebo blízko
zdrojov tepla.
– Vystavených silným otrasom.
6SK
Nabíjateľné batérie
• Nepoužívajte nové batérie spolu so starými,
nabité batérie s vybitými, batérie s výrazne
odlišnou frekvenciou používania, batérie rôznych
typov.
• Výdrž batérií je kratšia pri používaní v nízkych
alebo vysokých teplotách, skráti sa preto aj
dostupný čas svietenia. Kapacita batérií sa
postupne znižuje. Ak používate batérie pri
teplote 10°C alebo nižšej, za účelom predĺženia
výdrže batérií odporúčame vykonať nasledovné:
– Aby boli batérie v teple, noste ich vo vrecku.
(Batérie nedávajte do vrecka spolu s vreckovým
ohrievačom.)
– Batérie vložte do video svetla tesne pred
snímaním.
– Batérie nabíjajte pri izbovej teplote v (v rozsahu
10 až 30°C).
• Ak batérie opakovane nabíjate skôr ako sa úplne
vybijú, môže sa skrátiť ich výdrž na jedno nabitie.
Tento jav sa nazýva “pamäťový efekt”. Pamäťový
efekt je možné skorigovať opakovaným
postupom maximálneho nabitia batérií a ich
následného úplného vybitia.
Aby k pamäťovému efektu nedochádzalo,
odporúčame nabíjať batérie nabíjačkou
s obnovovacou funkciou.
• Keďže video svetlo pracuje pri veľkom
prúdovom zaťažení, výdrž nabíjateľných batérií
je kratšia. Nejde o poruchu.
Po použití
• Vypnite napájanie.
• Pred uložením video svetla do puzdra
skontrolujte, či svetlo dostatočne vychladlo.
Ak video svetlo nepoužívate, alebo pred jeho
uložením do puzdra, vyberte z neho batérie.
Čistenie
Video svetlo čistite suchou a jemnou handričkou.
Ak na čistenie použijete handričku navlhčenú
v jemnom čistiacom prostriedku, po očistení
zariadenie utrite suchou jemnou handričkou.
Na čistenie nikdy nepoužívajte staré handričky
ani rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín alebo lieh.
Môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
Rady k osvetľovaniu
Aby bol obraz kvalitný a ostrý, snímaný objekt
správne osvetlite.
• Realistický obraz pozostáva z prirodzených
svetiel a tieňov.
• Žiarivky zvyčajne spôsobujú v zázname blikanie.
Použitie video svetla napomáha pri vytvorení
kvalitnejšieho obrazu bez rozmazania farieb
a blikania.
Nasmerovanie video svetla
Ak je objekt osvetlený zo zadnej časti (protisvetlo)
inými zdrojmi svetla, video svetlom osvetlite
snímaný objekt z prednej strany. Kamkordérom
priamo nesnímajte slnko.
Vloženie batérií
(Pozri obrázok A)
Používajte štyri nabíjateľné Ni-MH batérie Sony
veľkosti AA*. Pri používaní iných batérií nemusí
video svetlo správne fungovať.
* Nepoužívajte alkalické batérie veľkosti AA
(suché články), Ni-Mn batérie veľkosti AA
(suché články) ani Mn batérie veľkosti AA
(suché články).
1 Otvorte kryt priestoru pre batérie.
2 Vložte štyri batérie podľa označení
vnútri priestoru pre batérie.
3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie.
Poznámky
• Použite štyri batérie rovnakého typu
a s rovnakou frekvenciou používania.
• Dodržte správnu polaritu batérií 3 #. Vloženie
s nesprávnou polaritou môže spôsobiť vytečenie
alebo explóziu.
• Nepoužívajte spolu vybité a nabité Ni-MH
batérie veľkosti AA.
• Priestor pre batérie neotvárajte nasilu.
7SK
Používanie video svetla
(Pozri obrázok B)
Ak používate adaptér pätice pre
príslušenstvo (B-4)
Pred vložením batérií prepnite prepínač POWER
do polohy OFF.
Ak chcete nasadiť video svetlo na
kamkordér, ktorý nemá päticu s aktívnym
rozhraním, použite dodávaný adaptér pätice
pre príslušenstvo.
Ak chcete nasadiť video svetlo na kamkordér,
ktorý má päticu s aktívnym rozhraním, ale
je v nej napríklad mikrofón, video svetlo
nasaďte pomocou dodávaného adaptéra pätice
pre príslušenstvo.
Upevnenie na kamkordér s päticou
s aktívnym rozhraním
1 Otočením ovládača upevnenia svetla
doľava ovládač uvoľnite. (B-1)
2 Video svetlo nasaďte na päticu
pre príslušenstvo, potom dotiahnite
ovládač upevnenia svetla. (B-2)
Video svetlo je možné nasadiť spredu alebo
zozadu pätice.
3 Prepínač POWER nastavte do polohy ON
(súčasne držte zatlačené malé zelené
tlačidlo). (B-3)
Video svetlo sa zapne.
4 Po použití video svetla nastavte
prepínač POWER do polohy OFF.
Ak nebudete video svetlo používať dlhší čas,
vyberte batérie.
Vybratie video svetla
Po vypnutí nechajte video svetlo dostatočne
vychladnúť, úplne uvoľnite ovládač upevnenia
svetla a vyberte video svetlo z pätice
pre príslušenstvo.
1 Upevnite adaptéra pätice pre
príslušenstvo do otvoru pre statív
na kamkordéri.
Ovládač na adaptéri pätice pre príslušenstvo
pevne dotiahnite v smere šípky.
2 Video svetlo nasaďte do adaptéra
pätice pre príslušenstvo.
Osvetľovacia časť musí smerovať vpred.
Potom video svetlo upevnite na skrutku
v adaptéri pätice pre príslušenstvo.
3 Prepínač POWER nastavte do polohy
ON (súčasne držte zatlačené malé
zelené tlačidlo).
Video svetlo sa zapne.
4 Po použití video svetla nastavte
prepínač POWER do polohy OFF.
Ak nebudete video svetlo používať dlhší čas,
vyberte batérie.
Vybratie video svetla
1 Nastavte prepínač POWER na video
svetle na OFF.
2 Keď video svetlo vychladne, uvoľnite
skrutku a vyberte video svetlo
z adaptéra pätice pre príslušenstvo.
3 Vyberte adaptér pätice pre
príslušenstvo z kamkordéra.
8SK
Svetelné indikátory (kontrolky) (B-5)
3 Ak sa vyskytne problém s batériami
1 Nízka kapacita batérií
(Funkcia indikácie stavu batérií)
• Kontrolka E
Ak sa vyskytne problém s napätím batérií, video
svetlo sa vypne, načerveno sa rozsvieti kontrolka
E a cca jednu minútu rýchlo bliká.
Vyberte všetky používané batérie a vykonajte
kontrolu podľa nižšie uvedeného diagramu.
Cca 5 minút pred vybitím batérií sa naoranžovo
rozsvieti kontrolka E a pomaly bliká.
Kedy sa kontrolka rozsvieti závisí od typu
a frekvencie používania batérií a okolitej teploty.
Rozsvietenie kontroly vás upozorňuje na malú
kapacitu batérií. Odporúčame okamžite vymeniť
batérie.
2 Vybitie batérií
(Funkcia indikácie stavu batérií)
Video svetlo sa vypne a naoranžovo sa rozsvieti
kontrolka E a rýchlo bliká cca jednu minútu.
Nabite všetky štyri batérie, alebo ich vymeňte
za maximálne nabité batérie.
Ak oranžová kontrolka E bliká aj po nabití batérií,
video svetlo môže mať poruchu. Ihneď prestaňte
video svetlo používať, vypnite ho, vyberte batérie
a kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis
Sony.
Aj keď správne používate štyri odporúčané
batérie (nabíjateľné Ni-MH batérie Sony), môže
načerveno blikať kontrolka E, ak je výdrž batérií
krátka. Je to spôsobené podmienkami používania
alebo miernymi odchýlkami medzi jednotlivými
batériami. Ak je niektorá z batérii výrazne horúca,
vymeňte po vychladnutí všetky batérie za nové.
Ak žiadna z batérii nie je výrazne horúca, nejde
o problém. Jednoducho batérie nabite a používajte
ich znova.
Používate iné než nabíjateľné Ni-MH batérie?
Nie
Je niektorá zo štyroch používaných batérií
extrémne stará?
Nie
Je niektorá zo štyroch používaných batérií
menej nabíjaná než ostatné?
Nie
Je teplota prostredia mimo prijateľný rozsah
0 - 40°C?
Nie
Kontakty na kryte priestoru pre batérie alebo
na batériách môžu byť znečistené.
Nie
Áno
Používajte nabíjateľné Ni-MH batérie Sony.
Áno
Používajte štyri batérie s rovnakou
frekvenciou používania.
Áno
Používajte štyri batérie s rovnakou kapacitou
nabitia.
Áno
Používajte ich v rozsahu teplôt 0 - 40°C.
Áno
Handričkou vyčistite nečistoty z kontaktov na
kryte priestoru pre batérie alebo na batériách.
(Pozri obrázok -6)
Ihneď vypnete zariadenie. Video svetlo môže mať poruchu. Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný
servis Sony.
9SK
• Kontrolka BATTERY TEMP
Ak sa teplota batérií z nejakého dôvodu výrazne
zvýši, video svetlo sa vypne a rýchlo bliká červená
kontrolka BATTERY TEMP. Batérie sú horúce,
takže sa ich nedotýkajte. Pri vyberaní ich držte
pomocou handričky alebo podobného materiálu.
Nechajte batérie najskôr vychladnúť.
Vyberte všetky používané batérie a vykonajte
kontrolu podľa nižšie uvedeného diagramu.
Ak sa teplota batérií zvýši, bliká oranžová
kontrolka BATTERY TEMP. Nejde o poruchu.
Pri vyberaní batérií dávajte pozor.
Keď začne blikať alebo svietiť kontrolka BATTERY
TEMP naoranžovo alebo načerveno, nemusí
sa jej stav zmeniť ani po výmene batérií. Nejde
o poruchu. Pred ďalším použitím video svetla
ho na chvíľu vypnite.
Používate iné než nabíjateľné Ni-MH batérie?
Nie
Je niektorá zo štyroch používaných batérií
extrémne stará?
Nie
Je okolitá teplota vysoká?
Nie
Áno
Používajte nabíjateľné Ni-MH batérie Sony.
Áno
Používajte štyri batérie s obdobnou
frekvenciou používania.
Áno
Pred ďalším použitím video svetla ho
na chvíľu vypnite.
Ihneď vypnete zariadenie. Video svetlo môže mať poruchu. Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný
servis Sony.
10SK
Výmena žiarivky
(Pozri obrázok C)
Použite halogénovú žiarivku Sony (151988111).
Výmenu halogénovej žiarivky konzultujte
s predajcom Sony alebo autorizovaným servisným
strediskom Sony.
Pri nákupe halogénovej žiarivky žiadajte
nasledovné číslo náhradného dielu : 1-519-881-11.
Ihneď po vypálení je žiarivka horúca.
Pred výmenou žiarivky počkajte, kým dostatočne
nevychladne.
1 Potom ako zariadenie vychladne,
pomocou mince alebo podobného
vhodného predmetu zložte predný kryt.
2 Vymeňte žiarivku.
1Vytiahnite starú žiarivku.
2Do konektora správne zasuňte novú žiarivku.
* Žiarivkou nekývajte.
3Nasaďte predný kryt.
Poznámky
• Ihneď po vypálení je žiarivka horúca.
Skontrolujte, či je žiarivka dostatočne
vychladnutá.
• Pred otvorením krytu prepnite prepínač POWER
do polohy OFF a vyberte batérie.
• Povrch krytu sa počas prevádzky zohrieva.
Skontrolujte, či je kryt pred vybratím dostatočne
vychladnutý.
• Reflektora novej žiarivky sa nedotýkajte holými
rukami. Pri výmene manipulujte so žiarivkou
pomocou jemnej suchej handričky. V prípade
potreby vyčistite odtlačky prstov a iné nečistoty.
11SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising