Sony | VCT-R640 | Sony VCT-R640 Statív Návod na použitie

3-076-954-12(1)
Statív
Návod na použitie
VCT-R640
© 2008 Sony Corporation
Slovensky
Charakteristické vlastnosti
VCT-R640 je statív určený pre kamkordéry/
digitálne fotoaparáty:
A Popis častí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pätica pre upevnenie kamkordéra/
fotoaparátu
Montážna skrutka pre kamkordér/
fotoaparát a ovládač
Kolík
Ovládač zaistenia hlavy statívu
Hlava statívu
Zdvíhadlo
Vodováha
Ovládač zaistenia zdvíhadla
Noha statívu
Rozpera
Ovládač zaistenia montážnej pätice pre
kamkordér
Ovládač zaistenia otáčania
Ovládač zaistenia sklonu
Manipulátor otáčania
Kľuka pre nastavenie dĺžky zdvíhadla
Ovládač zaistenia nastavenia dĺžky nohy
C Upevnenie kamkordéra/
fotoaparátu
Pred samotným upevnením na statív vložte
do kamkordéra/digitálneho fotoaparátu
akumulátor, pamäťovú kartu „Memory Stick“
a kazetu.
1 Potiahnite ovládač zaistenia montážnej
pätice úplne doprava a vysuňte von päticu
pre upevnenie kamkordéra/fotoaparátu
z hlavy statívu.
2 Upevnite päticu pre upevnenie na
kamkordér/fotoaparát. Pevne pritiahnite
skrutku. Po upevnení kamkordéra/
fotoaparátu zarovnajte kolík s otvorom pre
správne umiestnenie (a).
3 Potiahnite ovládač zaistenia montážnej
pätice úplne doprava a nasaďte päticu pre
upevnenie s upevneným kamkordérom/
fotoaparátom na hlavu statívu. Potom zatlačte
a zaistite ovládač zaistenia pätice doľava.
D Nastavenie výšky zdvíhadla
1
2
3
4
Uvoľnite ovládač zaistenia zdvíhadla.
Vysuňte kľuku pre nastavenie dĺžky
zdvíhadla.
Otáčaním kľuky pre nastavenie dĺžky
zdvíhadla nastavte výšku.
Pritiahnite ovládač zaistenia zdvíhadla.
B Nastavenie statívu
E Otáčanie a sklon
1
2
3
Pred otáčaním a nakláňaním sa uistite, či je
ovládač zaistenia zdvíhadla pevne zaistený.
Ak nie je zaistený, kamkordér/fotoaparát bude
nestabilný.
Roztiahnite nohy tak, aby bol statív stabilný.
Stlačte nadol rozperu.
Uvoľnite ovládače zaistenia nastavenia
dĺžky nohy.
Nastavte dĺžku nôh.
Zaistite ovládače zaistenia nastavenia dĺžky
nohy.
4
5
Otáčanie
1
2
3
Uvoľnite ovládač zaistenia otáčania.
Manipulátorom otáčania nastavte polohu
kamkordéra/fotoaparátu.
Pritiahnite ovládač zaistenia otáčania.
Nakláňanie
4
5
6
Uvoľnite ovládač zaistenia sklonu.
Manipulátorom otáčania nastavte polohu
kamkordéra/fotoaparátu.
Pritiahnite ovládač zaistenia sklonu.
F Zmena uhlu hlavy statívu
Horizontálnu polohu snímania kamkordéra/
fotoaparátu môžete zmeniť na vertikálnu.
• Uvoľnite ovládač zaistenia hlavy statívu,
2
SK
vysuňte hlavu statívu doprava a pritiahnite
ovládač zaistenia hlavy statívu.
A
1
2
3
11
4
5
12
13
6
7
14
8
15
9
16
10
3SK
B
2
1
3
5
4
C
1
2
a
3
4SK
D
1
4
3
2
E
2
3
6
1
4
5
F
5SK
Upozornenie
Technické údaje
Nikdy neprenášajte statív, ak je na ňom
upevnený kamkordér/digitálny fotoaparát.
Maximálna nosnosť
3 kg
Uhol otáčania
360 stupňov
Uhol sklonu
90 stupňov nadol,
65 stupňov nahor
Počet stupňov nastavenia nôh
3 stupne
Rozmery
Maximálna výška:
Cca 1 441 mm
(Nohy plne roztiahnuté a zdvíhadlo
vysunuté)
Minimálna výška:
Cca 548 mm
Dĺžka manipulátora otáčania:
Cca 275 mm
Zdvih zdvíhadla:
Cca 296 mm
Hmotnosť
Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo
Návod na použitie (1)
Čistenie

Statív čistite mäkkou handričkou zľahka

navlhčenou v miernom roztoku saponátu.
Po použití statívu pri mori vyutierajte statív
suchou handričkou.
Právo na zmeny vyhradené.
6SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising