Sony | AC-VQ900AM | Sony AC-VQ900AM VQ900AM Sieťový adaptér/nabíjačka Návod na použitie

2-686-605-11(1)
AC adaptér
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené
na spodnej časti zariadenia.
Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej nižšie.
Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia,
informujte ho o uvedených číselných označeniach.
Model No. AC-
Serial No.
AC-VQ900AM
© 2006 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku
vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Tento symbol upozorňuje
na výskyt nebezpečného napätia
na odizolovaných častiach
vo vnútri zariadenia, ktoré
môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
Tento symbol upozorňuje
na dôležité pokyny týkajúce
sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré
sa nachádzajú v tomto návode.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tomto návode na použitie, sa zbavujete
práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV
Štítok s grafickými symbolmi s doplňujúcim
označením je umiestnený na spodnej časti
zariadenia.
2
Poznámka:
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre
digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15
predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli
zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany
proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa
a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových
frekvencií, a ak nie je inštalované v súlade
s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať
rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri
správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje
rušenie príjmu rozhlasového a televízneho
vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Slovensky
VÝSTRAHA
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením
tohto AC adaptéra/nabíjačky Sony.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte
tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
zariadenie neotvárajte.
Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný
servis.
AC adaptér/nabíjačku AC-VQ900AM môžete
používať nasledovným spôsobom:
Zariadenie môžete používať ako AC adaptér
alebo nabíjačku s dodávanou sieťovou šnúrou
pripojenou do elektrickej zásuvky.
• Napájanie zariadení Sony (digitálne zrkadlovky
atď.)
• Napájanie nabíjateľných akumulátorov Sony
(séria M)
Zariadenie má pri používaní s akumulátormi
“InfoLITHIUM” nasledovné funkcie:
– Rýchle nabíjanie
(Rýchle nabíjanie je rýchlejšie než nabíjanie
pomocou nabíjačky dodávanej s fotoaparátom/
kamkordérom.)
– Zobrazenie približného zostávajúceho času
a výdrže akumulátora.
– Akumulátory označené ako “SQ” podporujú
super rýchle nabíjanie (SuperQuick), ktoré je
rýchlejšie než normálne alebo rýchle nabíjanie.
Podrobnosti o nabíjaní akumulátorov
“InfoLITHIUM” a SuperQuick (SQ) pozri v časti
“Akumulátory “InfoLITHIUM” a nabíjanie
SuperQuick (SQ)”.
• Používajte len lítium iónové (Li-Ion)
akumulátory. Zariadenie nie je možné
používať na nabíjanie Ni-Cd alebo Ni-MH
akumulátorov.
• Zariadenie nemusí byť kompatibilné
s niektorými zariadeniami (digitálne
zrkadlovky atď.). Pred použitím overte
kompatibilitu.
Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
UPOZORNENIE
Akumulátor nahrádzajte len predpísaným typom.
Inak môže dôjsť k požiaru alebo úrazu.
UPOZORNENIE
Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je
pripojené do elektrickej siete, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže
byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
3
Poznámky k používaniu
Zariadenie nie je odolné voči prachu,
špliechaniu ani vode.
Nabíjanie
• Zariadenie je určené na používanie
s kompatibilnými akumulátormi Sony.
• Pomocou zariadenia nabíjajte len odporúčané
akumulátory.
Kompenzácia straty záznamu
Nárok na náhradu škody pri stratách záznamu
nevzniká ani vtedy, ak došlo k chybnému záznamu
alebo prehrávaniu napr. záberov a zvuku, alebo
poruche pri prehrávaní vinou akejkoľvek poruchy
sieťového adaptéra s nabíjačkou.
Teplota pri nabíjaní
• Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti
nabíjania sa odporúča nabíjanie v rozsahu
teplôt od 10°C do 30°C.
• Toto zariadenie využíva režim rýchleho
nabíjania. Napriek tomu sa pri nízkych
teplotách okolia použije pomalší režim
nabíjania z dôvodu ochrany akumulátora.
Po predĺžení času nabíjania sa už rýchle
nabíjanie neobnoví ani vtedy, ak bude
teplota okolia opäť v odporúčanom rozsahu.
V takomto prípade vyberte akumulátor,
znova ho vložte a vykonajte nabíjanie.
Ostatné
•Zariadenie neumiestňujte na miesta, ktoré sú:
– Extrémne horúce alebo chladné.
Ak zariadenie necháte na priamom slnečnom
žiarení, na prístrojovej doske automobilu alebo
v blízkostí zdrojov tepla, môže dôjsť k jeho
deformácii alebo funkčnej poruche.
– Prašné alebo znečistené.
Na miestach, ako je napr. morské pobrežie
alebo iné piesočnaté a prašné miesta, chráňte
zariadenie pred pieskom a prachom. Zariadenie
sa môže poškodiť.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené vibráciám;
Akumulátor nabíjajte na rovnom povrchu bez
otrasov.
• Zariadenie nepoužívajte v stiesnených
priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Akumulátor vložte do zariadenia pevne.
Ak nie je akumulátor založený správne, môžu sa
poškodiť konektory akumulátora.
4
• Zariadenie nepoužívajte na miestach so silným
rádiovým signálom alebo žiarením. Záznam sa
nemusí korektne nasnímať/prehrávať.
• Aby sa akumulátor nepoškodil, vyberte ho
zo zariadenia ihneď po ukončení nabíjania.
• Zariadenie nevystavujte nárazom alebo pádom.
• Zariadenie neumiestňujte v blízkosti TVP alebo
AM prijímačov. Ak je zariadenie umiestnené
v blízkosti TVP alebo rádia, môže spôsobovať
rušenie.
• Zariadenie používajte v blízkosti elektrickej
zásuvky. V prípade poruchy alebo neštandardnej
prevádzky ho tak môžete okamžite odpojiť
od elektrickej siete.
• Dbajte na to, aby kovové časti zariadenia
a kontakty pre akumulátor nedošli do styku
s kovovými predmetmi. V opačnom prípade
by mohol nastať skrat a vážne sa tým môže
poškodiť zariadenie.
• Zariadenie nepripájajte k meniču napätia
(cestovný menič) počas dlhých ciest. Môže
to spôsobiť prehriatie alebo poruchu zariadenia.
• Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva. Je to
bežné a nejde o poruchu.
• Po použití odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
siete. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte
za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
• Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky. Zariadenie je pod stálym
napätím, kým je sieťová šnúra v zásuvke, aj keď
kontrolka CHARGE na zariadení nesvieti. Ak sa
vyskytnú pri používaní zariadenia akékoľvek
problémy, odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra zapojená v elektrickej zásuvke.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
odpojte ho od elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy
neťahajte za šnúru samotnú.
• Nikdy neprevádzkujte zariadenie s poškodeným
káblom, ani neprevádzkujte zariadenie, ktoré
spadlo alebo sa poškodilo.
• Štítok, na ktorom je vyznačené prevádzkové
napätie, príkon atď., je umiestnený na spodnej
strane zariadenia.
• Kovové kontakty vždy udržujte čisté.
• Zariadenie nerozoberajte ani nemeňte.
• Nepokúšajte sa demontovať feritovú cievku
upevnenú na prepojovacom kábli. Aby nedošlo
k rušeniu rádiových vĺn, používajte prepojovací
kábel s nasadenou feritovou cievkou.
V prípade akýchkoľvek problémov odpojte
zariadenie od elektrickej siete a obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Poznámky
Popis častí
Pozri obr. A
Kryt kontaktov
Slot (Otvor) 1
Kontrolka CHARGE (nabíjanie) 1
Slot (Otvor) 2
Kontrolka CHARGE (nabíjanie) 2
Prepínač režimu
Kontrolka režimu CHARGE (nabíjanie)
Displej
Indikátor pre slot
Tlačidlo prepínania režimov zobrazenia
DISPLAY
qa Prepojovací kábel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
• Ak prepnete režim na CHARGE počas napájania
fotoaparátu/kamkordéra, fotoaparát/kamkordér
sa prestane napájať.
• Ak prepnete režim na VCR/CAMERA, nie je
možné nabíjať vložený akumulátor.
• Ak dochádza k rušeniu obrazu, oddiaľte toto
zariadenie od používaného zariadenia.
• Prepojovací kábel nemusí byť kompatibilný
s niektorými zariadeniami. Pred použitím overte
kompatibilitu.
• V zobrazení je príklad zapojenia zariadenia
k digitálnej zrkadlovke DSLR-A100.
Displej
Indikátor “InfoLITHIUM”
Výstražný indikátor WARNING
Indikátor TIME TO CHG (čas nabíjania)
Indikátor času
Indikátor BATTERY LIFE (zostávajúci čas
akumulátora)
qj Indikátor VCR/CAMERA
qk Indikátor maximálneho nabitia
ql Indikátor zostávajúcej kapacity akumulátora
qs
qd
qf
qg
qh
Používanie zariadenia
ako AC adaptéra
Pozri obr. B
Podrobnosti o prepojení pozri v návode na
použitie fotoaparátu/kamkordéra.
1 Prepínač režimu prepnite do polohy VCR/
CAMERA.
2 Pripojte sieťovú šnúru k tomuto
zariadeniu.
3 Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej
zásuvky.
4 Prepojovací kábel pripojte k fotoaparátu/
kamkordéru.
5
A
1
4
5
6
qa
7
2
8
9
q;
3
qh
qj
qs
VCR/CAMERA
WARNING
BATTERY LIFE
TIME TO CHG
h
m
NORMAL FULL
qd
qf
qk
ql
qg
B
2
3
1
4
Prepojovací kábel
6
C
2
1
Vybratie
2
3
4
1
1
1
2
1
2
2
1
3
2
Akumulátor vložený len v slote 1
Po každom stlačení tlačidla
DISPLAY sa zobrazenie zmení.
Dva akumulátory vložené v slote 1 a slote 2
D
1
4
2
1
5
2
1
6
2
7
Poznámky
Nabíjanie akumulátora
Pozri obr. C-1
1 Prepínač režimu prepnite do polohy
CHARGE.
2 Pripojte sieťovú šnúru k tomuto
zariadeniu.
3 Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej
zásuvky.
Zaznie pípnutie a zapne sa displej.
• Zariadenie nikdy nedvíhajte držaním
za akumulátor.
• Pri vkladaní akumulátora buďte opatrný
a akumulátor nezasúvajte nasilu nárazom
do krytu kontaktov.
• Pri vkladaní a vyberaní akumulátora dbajte na to,
aby ste si nepricvikli prsty.
Čas nabíjania
Nasledovná tabuľka zobrazuje čas nabíjania úplne
vybitého akumulátora.
Rýchle nabíjanie
4 Vložte akumulátor.
Nabíjanie začne. Ak indikátor stavu
akumulátora zobrazuje
a kontrolka
CHARGE svieti, normálne nabíjanie je
dokončené. Počas rýchleho nabíjania svieti
kontrolka QUICK MODE.
Pre maximálne nabitie, ktoré umožní používať
akumulátor dlhší čas než po normálnom nabití,
ponechajte akumulátor vložený, kým nebude
indikátor stavu akumulátora zobrazovať
a kým kontrolka CHARGE nezhasne.
Podľa potreby akumulátor vyberte.
Akumulátor môžete používať, aj keď nabíjanie
ešte nie je dokončené.
5 Po dokončení nabíjania vyberte
akumulátor.
Vloženie dvoch akumulátorov súčasne
Do tohto zariadenia je možné vložiť dva
akumulátory súčasne. V takomto prípade sa
spustí najprv nabíjanie akumulátora v slote 1.
Ak akumulátory nevložíte naraz, ako prvý
sa začne nabíjať akumulátor, ktorý bol skôr
vložený bez ohľadu na to, či sa nachádza v slote
1 alebo 2.
NP-FM55H
Štandardné nabíjanie
70 min
Maximálne nabitie
130 min
* Model NP-FM55H nepodporuje nabíjanie SuperQuick
(SQ).
• Ako skontrolovať zostávajúcu kapacitu
akumulátora pozri v návode na použitie
zariadenia.
• Čas nabíjania sa v závislosti od stavu
akumulátora alebo teploty prostredia môže
odlišovať.
• Časy zodpovedajú nabitiu úplne vybitého
akumulátora v tomto zariadení pri teplote 25 °C.
• Približný počet minút potrebných na maximálne
nabitie vybitého akumulátora (Maximálne
nabitie).
• Približný čas v minútach pre bežné nabíjanie
je uvedený v zátvorkách (Normálne nabitie).
• Prevádzkový čas akumulátora je uvedený
v návode na použitie video zariadenia.
Poznámka
Poznámky
Zariadenie nedokáže nabíjať dva akumulátory
súčasne.
• Ak počas nabíjania prepnete prepínač režimu
do polohy VCR/CAMERA, nabíjanie sa zastaví.
• Ak kontrolka CHARGE nesvieti, alebo ak táto
kontrolka bliká, overte, či je akumulátor správne
vložený v AC adaptéri/nabíjačke. V prípade
nesprávneho vloženia sa akumulátor nebude
nabíjať.
• Rýchle nabíjanie sa vykoná len pri
akumulátoroch “InfoLITHIUM”.
• Ak sa počas nabíjania vyskytne problém,
bliká kontrolka nabíjania a zobrazí sa hlásenie
“WARNING”. Podrobnosti pozri v časti
“Riešenie problémov”.
Vloženie akumulátora
Pozri obr. C-2
1 Akumulátor vložte do zariadenia
označením b smerom ku krytu kontaktov.
2 Posuňte akumulátor v smere šípky.
Akumulátor zasúvajte, kým sa kryt
kontaktov úplne nezasunie do zariadenia.
Vybratie akumulátora
Pozri obr. C-2
Posuňte akumulátor v smere šípky a potom ho
nadvihnite smerom nahor.
8
Kontrola nabíjania
Pozri obr. D
Zariadenie dokáže zobraziť na displeji zostávajúci
čas do ukončenia normálneho a maximálneho
nabíjania. Zobrazované informácie môžete
prepínať stláčaním tlačidla DISPLAY.
Počas nabíjania stlačte DISPLAY.
Po vložení akumulátora počkajte približne
1 minútu. Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa rozsvieti indikátor pre slot a zobrazenie
na displeji sa mení podľa nižšie uvedeného
zobrazenia.
Pri súčasnom vložení dvoch akumulátorov
sa zobrazenie času nenabíjaného akumulátora
automaticky prepne po cca 10 sekundách
na zobrazenie času práve nabíjaného akumulátora.
Nižšie je uvedený príklad vloženia akumulátora
najprv do slotu 1 a potom do slotu 2. Indikátor
pre slot zodpovedá číslu slotu.
1 Zostávajúci čas akumulátora, ak bude
prvý vložený akumulátor používaný
v elektronickom zariadení “InfoLITHIUM”.
Čas sa nezobrazí v prípade, že je zostávajúci čas
akumulátora kratší než 5 minút.
2 Čas potrebný na dokončenie normálneho
nabitia prvého akumulátora.
Čas normálneho nabíjania sa nezobrazí
po dokončení normálneho nabíjania.
3 Čas potrebný na dokončenie
maximálneho nabitia prvého
akumulátora.
Pri digitálnych zrkadlovkách závisí zostávajúci
čas akumulátora od metód snímania. Zostávajúci
čas akumulátora môžete orientačne považovať za
približnú nabitú kapacitu. Podrobnosti pozri v časti
“Akumulátory “InfoLITHIUM” a nabíjanie SuperQuick
(SQ)”.
Poznámky
• Pri nových akumulátoroch, ktoré ešte neboli
vložené v žiadnom zariadení, sa nezobrazí
žiadna hodnota. Na displeji sa zobrazuje
“– – – –”. Pred nabíjaním v tomto zariadení
nasaďte akumulátor do digitálnej zrkadlovky
atď. a používajte ho cca 20 sekúnd.
• Časový údaj zobrazuje približný čas nabíjania
pri teplote 25°C. Časový údaj môže byť
odlišný v závislosti od stavu akumulátora
a prevádzkových podmienok. V závislosti
od stavu akumulátora sa čas nemusí zobraziť.
Nejde o poruchu.
• Od stlačenia tlačidla DISPLAY po zobrazenie
môže dôjsť k určitému časovému oneskoreniu.
• Po vložení nenabitého akumulátora môže určitý
čas trvať, kým sa zobrazí čas.
• Po vložení maximálne nabitého akumulátora
do tohto zariadenia sa na displeji môže
zobraziť hlásenie “TIME TO CHG FULL 1h”.
Nejde o poruchu.
• Zobrazený čas sa môže v nasledovných
prípadoch líšiť od skutočného času. Nejde však
o poruchu.
– Ak akumulátor vyberiete po dokončení
normálneho a pred dokončením maximálneho
nabitia. (Maximálne nabitie si vyžaduje
cca ďalšiu hodinu od skončenia normálneho
nabíjania.)
– Ak nabíjate akumulátor, ktorý ste dlhší čas
nepoužívali. (Akumulátor maximálne nabite.)
Čas maximálneho nabíjania sa nezobrazí
po dokončení maximálneho nabíjania.
4 Zostávajúci čas akumulátora, ak bude
druhý vložený akumulátor používaný
v elektronickom zariadení “InfoLITHIUM”.
Čas sa nezobrazí v prípade, že je zostávajúci čas
akumulátora kratší než 5 minút.
5 Čas potrebný na dokončenie normálneho
nabitia druhého akumulátora.
Čas normálneho nabíjania sa nezobrazí
po dokončení normálneho nabíjania.
6 Čas potrebný na dokončenie
maximálneho nabitia druhého
akumulátora.
Čas maximálneho nabíjania sa nezobrazí
po dokončení maximálneho nabíjania.
* Výdrž akumulátora uvádza zostávajúci čas každého
akumulátora vloženého v tom istom zariadení
(kamkordér atď.), v ktorom sa používal pred nabíjaním.
9
Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Digitálna zrkadlovka nefunguje.
• Sieťová šnúra je odpojená od elektrickej siete.
t Zapojte ju do elektrickej siete.
• Prepojovací kábel nie je správne pripojený.
t Zapojte ho správne.
• Prepínač režimu je nastavený na CHARGE.
t Prepínač režimu prepnite do polohy VCR/CAMERA.
Akumulátor nie je nabitý.
• Prepínač režimu je v polohy VCR/CAMERA.
t Prepínač režimu prepnite do polohy CHARGE.
Zariadenie sa okamžite vypne, hoci
akumulátor nie je vybitý, alebo
sa zobrazenie zostávajúceho času
odlišuje od skutočného času.
• Znova maximálne nabite akumulátor.
t Zostávajúci čas akumulátora sa zobrazí správne.
• Pri digitálnych zrkadlovkách závisí zostávajúci čas
akumulátora od metód snímania. Podrobnosti pozri v časti
“Zostávajúci čas akumulátora”.
Zobrazenie na displeji sa nemení.
Rýchle alebo SuperQuick (SQ)
nabíjanie nefunguje.
Kontrolka CHARGE bliká a na
displeji sa zobrazí hlásenie
“WARNING”.
t Podrobnosti pozri v časti “Zostávajúci čas akumulátora”.
Na displeji sa zobrazí nižšie uvedené zobrazenie v prípade,
že sa akumulátor nabíja mimo odporúčaného rozsahu teplôt
10°C až 30°C. V takomto prípade sa akumulátor nabíja, ale
z dôvodu ochrany akumulátora sa nenabíja v režime rýchleho
ani SuperQuick (SQ) nabíjania.
t Pozorne skontrolujte nasledovné.
Vyberte akumulátor zo zariadenia a potom ho znova vložte.
Ak opäť bliká kontrolka
CHARGE:
Založte iný akumulátor.
Ak už kontrolka CHARGE
nebliká, ale svieti:
Ak kontrolka CHARGE zhasla,
pretože sa nabíjanie dokončilo,
všetko je v poriadku.
Ak opäť bliká kontrolka CHARGE:
Vyskytol sa problém s týmto
zariadením.
Ak už kontrolka CHARGE
nebliká, ale svieti:
Ak kontrolka CHARGE zhasla,
pretože sa nabíjanie dokončilo,
problém bude v prvom
akumulátore.
Kontaktujte predajcu Sony ohľadom problému s týmto zariadením.
10
Akumulátory
“InfoLITHIUM” a nabíjanie
SuperQuick (SQ)
Zariadenie podporuje akumulátory
“InfoLITHIUM” (séria M). Schopnosť zariadenia
zobraziť zostávajúci čas akumulátora
je dostupná pri používaní v kombinácii
s “InfoLITHIUM”-kompatibilným zariadením
(hlavne kamkordéry). Akumulátory označené
ako “SQ” podporujú super rýchle nabíjanie
(SuperQuick), ktoré je rýchlejšie než normálne
alebo rýchle nabíjanie.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
“InfoLITHIUM” je Li-Ion akumulátor schopný
výmeny údajov o spotrebe s kompatibilným
elektronickým zariadením. Spoločnosť Sony
odporúča používať akumulátor “InfoLITHIUM”
(séria M) s elektronickým zariadením s označením
.
“InfoLITHIUM” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
Nabíjanie SuperQuick (SQ)
Nabíjanie SuperQuick (SQ) je obecný názov pre
funkciu rýchleho nabíjania a výkonný systém. Táto
funkcia sa realizuje pri kombinácii akumulátorov
“InfoLITHIUM” s označením
alebo
spolu
s príslušnými zariadeniami. Nabíjanie SuperQuick
(SQ) poskytuje značnú úsporu času v porovnaní
s bežným rýchlym (alebo normálnym) nabíjaním.
Podľa režimu nabíjania svieti kontrolka režimu
nabíjania nasledovne.
xPrebieha nabíjanie SuperQuick (SQ)
tSvieti kontrolka “SQ MODE”.
xPrebieha rýchle nabíjanie
tSvieti kontrolka “QUICK MODE”.
Keď kontrolka režimu nabíjania zhasne, normálne
nabíjanie je dokončené.
Výdrž akumulátora
Počas nabíjania bude toto zariadenie ukazovať
výdrž akumulátora vo video zariadení atď.
v nasledovných podmienkach.
•Ak používate akumulátor “InfoLITHIUM”.
•Ak používate elektronické zariadenie
s označením
.
Používajte akumulátor s označením
.
Podrobnosti, či je zariadenie kompatibilné
s akumulátormi “InfoLITHIUM”, pozri v návode
na použitie video zariadenia.
Cca minútu po spustení nabíjania sa na displeji
zobrazí BATTERY LIFE.
• Ak používate toto zariadenie ako nabíjačku,
bude sa zobrazovať výdrž akumulátora, ak
nabíjaný akumulátor používate vo video
zariadení. Táto funkcia je dostupná pri používaní
akumulátorov “InfoLITHIUM” (séria M)
v kombinácii s kompatibilným zariadením
(hlavne kamkordéry). Skontrolujte, či má
akumulátor označenie
. Podrobnosti,
či je zariadenie kompatibilné s akumulátormi
“InfoLITHIUM”, pozri v návode na použitie
video zariadenia.
• Ak ste akumulátor vložili do digitálnej
zrkadlovky pred nabitím, na displeji sa indikuje
výdrž akumulátora, ako keby bol vložený
v kamkordéri s porovnateľným príkonom, aký
má digitálna zrkadlovka. Ak chcete zobraziť
výdrž nového akumulátora, pred nabíjaním
v tomto zariadení nasaďte akumulátor
do digitálnej zrkadlovky atď. a používajte
ho cca 20 sekúnd. Potom nabite akumulátor
pomocou tohto zariadenia.
• Cca minútu po spustení nabíjania sa na displeji
zobrazí BATTERY LIFE.
• Ak používate dva alebo viac “InfoLITHIUM”kompatibilných zariadení, indikovaná výdrž
akumulátora zodpovedá výdrži pri vložení
v poslednom zariadení.
• Zobrazený zostávajúci čas zodpovedá
približnému dostupnému času pri snímaní
cez hľadáčik. Zostávajúci čas bude kratší
pri snímaní cez LCD monitor.
• Pri určitých video zariadeniach sa výdrž
akumulátora nemusí zobraziť.
• Čas sa nezobrazí v prípade, že je zostávajúci čas
akumulátora kratší než 5 minút.
• V nasledovných prípadoch sa na displeji zobrazí
“– – – –”. Nejde však o poruchu.
– Ak je zostávajúci čas akumulátora kratší než
5 minút.
– Ak sa zobrazený zostávajúci čas odlišuje od
skutočného času. (Nabíjanie pokračuje až do
maximálneho nabitia.)
– Ak akumulátor nie je “InfoLITHIUM”.
(Zobrazenie výdrže ani iné funkcie nebudú
dostupné.)
– Ak akumulátor nikdy nebol vložený v tomto
zariadení. (Pred nabíjaním v tomto zariadení
nasaďte akumulátor do digitálnej zrkadlovky
atď. a používajte ho cca 20 sekúnd.)
11
Technické údaje
AC-VQ900AM
Vstup
100 - 240 V AC 50/60 Hz 33 W
Výstup
7,6 V DC 3,0 A (CAMERA)
8,4 V DC 2,9 A (BATT)
Prevádzková teplota
0°C až 40°C
Skladovacia teplota
–20°C až +60°C
Rozmery
Cca 123 × 48 × 135 mm (š/v/h)
(Rozmery sú bez prečnievajúcich častí.)
Hmotnosť
Cca 490 g
Dodávané položky
AC adaptér/nabíjačka
(AC-VQ900AM)..........................................(1)
Sieťová šnúra ..............................................(1)
Návod na použitie
je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
Ak je to potrebné, v závislosti od tvaru
príslušnej elektrickej zásuvky použite komerčne
dostupný adaptér pre koncovku sieťovej šnúry
(nedodávaný).
Elektrická zásuvka
AC-VQ900AM
Adaptér pre koncovku sieťovej šnúry (nedodávaný)
Zariadenie nepripájajte k meniču napätia
(cestovný menič) počas dlhých ciest. Môže to
spôsobiť prehriatie alebo poruchu zariadenia.
Právo na zmeny vyhradené.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF