Sony | AC-LS5K | Sony AC-LS5K LS5K Sieťový adaptér/nabíjačka Návod na použitie

2-586-022-11(1)
AC adaptér
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a sériové číslo (Serial No.) sú vyznačené na AC
adaptéri. Sériové číslo si poznamenajte do kolónky uvedenej nižšie. Pri konzultovaní
s predajcom Sony uveďte nasledovné:
Model No. AC-LS5
Serial No.
AC-LS5K
© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom,
zariadenie neotvárajte.
Prípadnú opravu prenechajte na autorizovaný
servis.
INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽOV
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
výkon v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie je
inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej
inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu
rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné
overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa
mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich
opatrení:
• Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
• Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom
obvode, než je zapojený prijímač.
• Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Vážení zákazníci
Štítok s upozorňujúcim textom na riziko úrazu
elektrickým prúdom po rozobratí zariadenia je
umiestnený na spodnej časti zariadenia.
Tento symbol upozorňuje
na prítomnosť „nebezpečného
napätia“ v zariadení, ktoré môže
dosiahnuť hodnoty spôsobujúce
úraz elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje
na dôležité pokyny týkajúce
sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré
sa nachádzajú v tomto návode.
INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽOV
UPOZORNENIE
Upozorňujeme Vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne uvedené
v tomto návode na použitie sa zbavujete práva
na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
POZNÁMKA
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu
pri inštaláciách zariadení v obytných oblastiach.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru kúpou AC
adaptéra s nabíjačkou Sony.
Pred používaním tohto zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie a uschovajte
ho pre prípadné budúce použitie.
AC adaptér AC-LS5
je možné používať
nasledovne
Menovité výstupné napätie AC adaptéra AC-LS5
je 4,2 V. Na napájanie digitálneho fotoaparátu
alebo na nabíjanie akumulátora v digitálnom
fotoaparáte s integrovanou funkciou nabíjania
je možné používať tento AC adaptér napájaný
z elektrickej siete.
AC adaptér AC-LS5 je určený pre používanie
s digitálnymi fotoaparátmi Cyber-shot.
Podrobnosti o fotoaparáte Cyber-shot sú uvedené
v jeho návode na použitie.
A
Kryt konektora DC IN
Do elektrickej zásuvky
Sieťová šnúra
AC adaptér AC-LS5
B
Prepojovací kábel (DK-2AA)
Do elektrickej zásuvky
AC adaptér AC-LS5
Sieťová šnúra
Pripojenie do
elektrickej zásuvky
Postup pre zapojenie tohto adaptéra sa môže
líšiť v závislosti od typu vášho digitálneho
fotoaparátu.
Priame zapojenie AC adaptéra
Pozri obr. A.
1 Otvorte kryt konektora DC IN na
digitálnom fotoaparáte a zapojte sieťový
adaptér do konektora DC IN na digitálnom
fotoaparáte.
2 Zapojte sieťovú šnúru do AC adaptéra.
3 Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej
zásuvky.
Pomocou prepojovacieho
kábla
Pozri obr. B.
1 Otvorte kryt priestoru pre akumulátor na
digitálnom fotoaparáte a správne zapojte
prepojovací kábel (DK-2AA). Potom
zatvorte kryt priestoru pre akumulátor.
2 Zapojte AC adaptér do prepojovacieho
kábla (DK-2AA).
3 Zapojte sieťovú šnúru do AC adaptéra.
4 Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej
zásuvky.
Poznámky k používaniu
Toto zariadenie nie je odolné voči prachu,
vlhkosti ani vode.
Obsah záznamu nie je možné kompenzovať ani
inak nahradiť v prípade, že dôjde k neúplnému
záznamu alebo prehrávaniu z dôvodu funkčnej
poruchy tohto zariadenia.
Ostatné
• Ak je AC adaptér s nabíjačkou pripojený
k elektrickej sieti, tečie ním stále minimálny prúd.
• Ak sa nechystáte zariadenie dlhší čas používať,
odpojte ho od elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku, nikdy nie
za šnúru samotnú.
• Zariadenie nepoužívajte v úzkych priestoroch,
napríklad medzi stenou a nábytkom.
• Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodená
sieťová šnúra, alebo zariadenie spadlo alebo sa
poškodilo.
• Nevystavujte zariadenie otrasom a dbajte na to,
aby nikdy nespadlo na zem.
• Zariadenie používajte v blízkosti sieťovej
zásuvky, aby ste ho mohli v prípade poruchy
okamžite odpojiť od elektrickej siete.
• Typový štítok s údajmi o prevádzkovom
napätí, príkone a iných veličinách sa nachádza
na zariadení.
• Dbajte na to, aby kovové časti zariadenia alebo
prepojovacieho kábla neprišli do styku s kovovými
predmetmi. V opačnom prípade by mohol nastať
skrat a vážne sa tým poškodiť zariadenie.
• Udržujte kovové kontakty čisté.
• Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa
na ňom vykonávať žiadne úpravy.
• Počas prevádzky zariadenia dochádza k jeho
miernemu zohrievaniu. Nejde o poruchu.
• Zariadenie používajte v dostatočnej
vzdialenosti od rádioprijímačov, aby
nedochádzalo k rušeniu rozhlasového príjmu.
• Neumiestňujte zariadenie na miestach, ktoré sú
vystavené:
— nadmerným teplotám alebo chladu,
— prachu alebo nečistotám,
— vlhkosti,
— otrasom.
• Ak zariadenie necháte na priamom slnečnom
žiarení, na prístrojovej doske automobilu alebo
v blízkostí zdrojov tepla, môže dôjsť k jeho
deformácii alebo funkčnej poruche.
V prípade akýchkoľvek problémov odpojte
zariadenie od elektrickej siete a obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Technické údaje
Sieťový adaptér AC-LS5
Napájanie
100 - 240 V AC
50/60 Hz
Výstupné napätie
4,2 V DC
Prevádzková teplota
0 °C až +40 °C
Teplota skladovania
-20 °C až +60 °C
Rozmery
Cca 48 × 29 × 81 mm
(š/v/h)
Hmotnosť
Cca 130 g
* Ostatné údaje sú uvedené na typovom štítku
na AC adaptéri.
Dodávané príslušenstvo
AC adaptér (AC-LS5) (1)
Sieťová šnúra (1)
Prepojovací kábel (DK-2AA) (1)
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.
Používanie zariadenia v zahraničí
Toto zariadenie je možné používať v ktorejkoľvek
krajine alebo oblasti.
V prípade potreby použite bežne dostupný
adaptér pre koncovku sieťovej šnúry
(nedodávaný) podľa tvaru elektrickej zásuvky.
Elektrická zásuvka
AC-LS5
Adaptér pre koncovku sieťovej
šnúry (nedodávaný)
Pri cestách do zahraničia nepripájajte
nabíjačku k napäťovému adaptéru (cestovný
konvertor). Môže to spôsobiť prehriatie alebo
poruchu zariadenia.
Download PDF

advertising