Sony | NP-FR1 | Sony NP-FR1 FR1 Nabíjateľná batéria Návod na použitie

3-091-885-12 (1)
NP-FT1
NP-FR1
Nabíjateľný akumulátor
Návod na použitie
Ak používate akumulátor s elektronickým
, zostávajúca
zariadením bez označenia
kapacita sa nezobrazí v minútach.*
NP-FT1
* V závislosti od stavu akumulátora a podmienok používania
nemusí byť indikácia o zostávajúcom čase presná.
A
NP-FR1
A
B
Dodržujte nasledovné
• Neskratujte kontakty (Pozri obr. A).
• Aby nedošlo k poškodeniu následkom skratu,
kovové predmety nesmú prísť do kontaktu
s kontaktmi akumulátora.
• Aby sa predišlo poškodeniu kontaktov, skratu
atď., pri prenášaní a skladovaní používajte
dodávané puzdro na akumulátor. (Pozri obr. B).
• Akumulátor nepoužívajte v blízkosti ohňa.
• Akumulátor nevystavujte teplotám nad 60°C,
napr. na priamom slnečnom žiarení alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Akumulátor udržujte suchý.
• Akumulátor nevystavujte mechanickým otrasom.
• Akumulátor nerozoberajte ani neupravujte.
• Akumulátor založte do elektronického zariadenia
správne.
• Podrobnosti pozri v návode na použitie
elektronického zariadenia.
Nabíjanie akumulátora
Vážený zákazníci
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením
nabíjateľného akumulátora Sony.
Skontrolujte označenie používaného akumulátora
na balení a pozri návod na použitie.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
„InfoLITHIUM” je Li-Ion akumulátor schopný
výmeny údajov o spotrebe s kompatibilným
elektronickým zariadením.
Akumulátor “InfoLITHIUM” odporúčame
používať s elektronickým zariadením s označením
.
“InfoLITHIUM” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
© 2005 Sony Corporation
• Používajte len špecifikovanú nabíjačku alebo
zariadenie s funkciou nabíjania.
• Aby sa akumulátor nabíjal účinne, odporúčame
ho nabíjať maximálne pri teplote v rozsahu 10°C
až 30°C.
Efektívne používanie akumulátora
• Akumulátor pred použitím nabite.
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú
pri nízkej teplote. Pri používaní v chladnom
prostredí je teda dostupný čas akumulátora kratší.
Aby akumulátor spoľahlivo fungoval, udržujte ho
v teple, napríklad vo vrecku a do zariadenia ho
vložte tesne pred snímaním.
• V zálohe majte rezervný akumulátor na dvoj- až
trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas
snímania a pred skutočným snímaním vykonajte
skúšobné snímanie.
Printed in Czech Republic (EU)
• Ak akumulátor už nepracuje, aj keď indikátor
dostupného času akumulátora zobrazoval, že
akumulátor je ešte možné používať, akumulátor
znova maximálne nabite. Potom bude indikácia
správna. Správna indikácia sa však v niektorých
prípadoch nemusí zobraziť, ak akumulátor
používate dlhý čas pri vysokej teplote, necháte
ho dlhší čas maximálne nabitý, prípadne ho
často používate. Indikácia dostupného času
akumulátora orientačne zodpovedá približnému
dostupnému času snímania.
Uskladnenie akumulátora
Ak akumulátor neplánujete dlhší čas používať,
minimálne raz za rok za účelom uchovania
optimálneho stavu akumulátora vykonajte
nasledovný postup.
1. Maximálne nabite akumulátor.
2. Vybite akumulátor v elektronickom zariadení.
3. Vyberte akumulátor zo zariadenia a uskladnite
ho na suchom a chladnom mieste.
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita
sa s používaním znižuje, až čas životnosti uplynie.
Ak je výdrž akumulátora po nabití podstatne
kratšia , pravdepodobne jeho životnosť uplynula.
Zakúpte nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa v závislosti od
prevádzkových, skladovacích podmienok,
okolitého prostredia a pri každom jednom
akumulátore môže líšiť.
Snímaný záznam nie je možné
kompenzovať
Obsah záznamu nie je možné kompenzovať ani inak
nahradiť v prípade, že dôjde k neúplnému záznamu
alebo prehrávaniu z dôvodu funkčnej poruchy
akumulátorov alebo ďalších zariadení.
Pred nabíjaním akumulátor nemusíte vybiť.
Nabíjanie nie celkom vybitého akumulátora
nemá vplyv na jeho pôvodnú kapacitu.
Technické údaje
NP-FT1
Maximálne výstupné napätie:
Jednosmerné 4,2 V
Priemerné výstupné napätie:
Jednosmerné 3,6 V
Kapacita:
2,4 Wh (680 mAh)
Prevádzková teplota:
0 °C až +40 °C
Rozmery:
Cca 35,5 × 5,3 × 46 mm (š/v/h)
Hmotnosť:
Cca 22 g
NP-FR1
Maximálne výstupné napätie:
Jednosmerné 4,2 V
Priemerné výstupné napätie:
Jednosmerné 3,6 V
Kapacita:
Cca 4,4 Wh (1 220 mAh)
Prevádzková teplota:
0 °C až +40 °C
Rozmery:
Cca 35,5 × 8,3 × 46 mm (š/v/h)
Hmotnosť:
Cca 34 g
Právo na zmeny vyhradené.
Nakladanie s odpadom z elektrických
a elektronických zariadení (Vzťahuje sa
na Európsku Úniu a ostatné európske
krajiny s legislatívou upravujúcou
problematiku separovaného zberu
odpadu)
Tento symbol na produkte alebo jeho obalovom
materiále indikuje, že produkt nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade. Produkt
odovzdajte do zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej
likvidácie tohto produktu v zmysle platných
miestnych predpisov a noriem zabránite negatívnym
vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
Prispejete tak k zachovaniu, k ochrane a k zlepšeniu
kvality životného prostredia. Recyklácia materiálov
značne napomáha pri ochrane a zachovaní
prírodných zdrojov. Za účelom podrobnejších
informácií o problematike recyklácie produktov
kontaktujte príslušné miestne organizácie, strediská
prevádzkujúce recykláciu a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení alebo
predajcu produktu.
Informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu
z elektrických a elektronických zariadení podľa
platných miestnych predpisov a noriem.
Upozornenie: Nepoužívajte poškodené alebo
vytečené Li-Ion akumulátory.
Informácia pre spotrebiteľov
Poznámka:
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre
digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou
15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené
kvôli zabezpečeniu dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení
v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje,
používa a môže vyžarovať výkon v oblasti
rádiových frekvencií, a ak nie je inštalované
v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie. Nie
je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak
zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť
zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal
pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich
opatrení:
- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom
obvode, než je zapojený prijímač.
- Konzultovať problém s najbližším predajcom
Sony, prípadne so skúseným rádio/TV technikom.
Upozorňujeme Vás, že akoukoľvek manipuláciou so
zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto
návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
zariadenia.
Download PDF

advertising