Digitalni LCD TV prijemnik
HR
Upute za uporabu
KDL-52Z4500
KDL-46Z4500
KDL-40Z4500
© 2008 Sony Corporation
4-116-578-51(1)
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i temeljito
pročitate ove upute i da ih sačuvate za kasniju uporabu.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik
za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva
pitanja servisa i jamstva, obratite se na adrese navedene u
odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.
Napomene o funkciji Digital TV
aa Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV () radit će
samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T (MPEG2
i MPEG4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gdje je omo­
gućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AVC)
kabelskom sustavu. Provjerite kod svog davatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj zemlji ili provjerite da li njihov
DVB-C kabelski sustav odgovara integriranim funkcijama
ovog TV prijemnika.
aa Poslužitelj usluge kabelske TV može naplatiti takve usluge, te će
možda biti potreban vaš pristanak na takve uvjete poslovanja.
aa Iako je ovaj TV prijemnik usklađen s DVB-T i DVB-C standar­
dima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim
DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim
prijenosima.
aa Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim
zemljama/regijama, a DVB-C kabelske funkcije možda neće
pravilno raditi kod nekih operatera.
aa Dodatne informacije o DVB-C funkcijama potražite na web
stranici:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Zaštitni znakovi
aa  je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
aa DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni znakovi i/ili oznake
usluga Digital Living Network Alliance.
aa GUIDE Plus+ je (1) registriran zaštitni znak ili zaštitni znak, (2)
proizveden uz licencu i (3) podložan različitim međunarodnim
patentima i prijavama za patente u vlasništvu ili s licencom tvrtke Gemstar-TV Guide International, Inc. i/ili njezinih partnera.
aa GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. I/ILI
PART­NERI SE NI NA KOJI NAČIN NE MOGU SMATRATI
ODOVORNIMA ZA TOČNOST RASPOREDA PROGRAMA
PREKO USLUGE GUIDE PLUS+. NI U KOM SLUČAJU SE
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. I/ILI NJEZINI PARTNERI NE MOGU SMATRATI ODGOVORNIMA
ZA BILO KAKAV GUBITAK DOBITI, GUBITAK POSLA,
NEIZRAVNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU U
SVEZI ILI ZBOG UPORABE BILO KOJE INFORMACIJE,
UREĐAJA ILI USLUGE KOJA SE ODNOSI NA GUIDE
PLUS+ SUSTAV.
aa Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i
simbol dvostruko-D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.
aa HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface
su zaštićeni znaci ili registrirani zaštićeni znaci tvrtke HDMI
Licensing LLC.
aa "BRAVIA" i
su zaštitni znaci tvrtke Sony
Corporation.
aa "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony
Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
2 HR
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije.....................................................................................................................9
Mjere opreza....................................................................................................................................11
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori.........................................................................12
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa....................................................................................................................16
GUIDE Plus+™ sustav i Digital Electronic Programme Guide (EPG) ................................18
Uporaba Digital Favourite popisa .........................................................................................22
Uporaba dodatne opreme
Dijagram spajanja...........................................................................................................................23
Gledanje slika sa spojene opreme.................................................................................................26
Reprodukcija fotografija/glazbe putem USB-a............................................................................27
Uporaba funkcije BRAVIA Sync s Control for HDMI....................................................................30
Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika......................31
Uporaba mrežnih značajki
Spajanje TV-a na mrežu..................................................................................................................34
Uživanje u fotografijama/glazbi putem mreže..............................................................................34
Provjera mrežne povezanosti.........................................................................................................36
Podešavanje prikaza poslužitelja..................................................................................................36
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz Home izbornik TV-a (XMB™)..................................................................................38
Settings............................................................................................................................................39
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)..................................................................................................52
Tehnički podaci...............................................................................................................................54
U slučaju problema.........................................................................................................................56
 : samo za digitalne kanale
Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte "Sigurnosne napomene" u ovom priručniku.
 Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
3 HR
HR
Upute za brzi početak
Prije uporabe
Provjera isporučenog pribora
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač RM-ED012 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
1: Pričvršćivanje postolja
(za KDL-46Z4500/
KDL-40Z4500)
1 Otvorite kutiju te izvadite postolje i vijke.
2 Postavite TV prijemnik na postolje. Pri
tome pripazite na kabele.
Postolje (1) i vijci za postolje (4)
(Samo KDL-46Z4500/KDL-40Z4500)
Ulaganje baterija u daljinski upravljač
Pritisnite i podignite pokrov za otvaranje.

3 Isporučenim vijcima pričvrstite TV prijem­
Zamjena zaštitne mrežice zvučnika
Zaštitnu mrežicu zvučnika možete zamijeniti
novom, koja se može kupiti odvojeno. Ipak,
ne odvajajte zaštitnu mrežicu, osim ako je ne
namjeravate zamijeniti. Za detalje, pogledajte
upute za uporabu isporučene uz zaštitnu mrežicu za zvučnik.

55 Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na
ispravan polaritet.
55 Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i
ne miješajte stare i nove baterije.
55 Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način. Neke regije imaju uređeno odlaganje
baterija. Upoznajte se s lokalnim propisima.
55 Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne
ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne prolijevajte
nikakvu tekućinu po njemu.
55 Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu
izvora topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u
vlažnoj prostoriji.
4 HR
nik na otvore postolja označene strelicama
Ą.
55 Kod uporabe električnog odvijača, podesite silu
pritezanja na približno 1,5 N•m {15 kgf•cm}.
3: Sprječavanje prevrtanja
TV-a
Uvod
2: Spajanje antene/Set Top
Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera)
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr.
DVD rekordera) sa SCART priključnicom
Scart kabel
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr.
DVD rekordera) s HDMI priključnicom
1 Zavrnite vijak za drvo (promjer 4 mm,
2
3
nije priložen) u postolje TV prijemnika.
Zavrnite vijak (M6 x 12-15, nije priložen)
u otvor na TV prijemniku.
Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju
jakom vezicom.
4: Povezivanje kabela
HDMI kabel

Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)
55 Nemojte mrežni kabel povezivati u snop s drugim
kabelima.
5 HR
5: Početna podešavanja
4 Pritisnite / za odabir države u kojoj će
se upotrebljavati ovaj TV i zatim pritisnite
.
5
Ako se država u kojoj želite upotrebljavati
ovaj TV ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države.
Pritisnite / za odabir mjesta na kojem
će se upotrebljavati ovaj TV i zatim pritisnite .

55 Odaberite "Home" za najbolja podešenja TV-a
koji će se koristiti u vašem domu.
1 Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
2
3
6 Odaberite "Yes" i zatim pritisnite .
(220-240 V AC, 50 Hz).
Pritisnite  na TV prijemniku.
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na
zaslonu se pojavi izbornik jezika.
Pritisnite tipke /// za odabir jezika
prikazanih na izbornicima i zatim pritisnite .
7 Pritisnite / za odabir "Antenna" ili
"Cable" te pritisnite .
Nakon odabira opcije "Cable", pojavi se
izbornik za odabir načina pretraživanja.
Pogledajte odjeljak "Ugađanje TV prijemnika za kabelski sustav" (str. 7).
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak može potrajati nekoliko
minuta, stoga vas molimo da za to vrijeme
ne pritišćete tipke na TV prijemniku i
daljinskom upravljaču.
6 HR
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu
priključka antene
9
10
Za detalje, pogledajte str. 41.

Za detalje, pogledajte str. 30.
Nakon ovog koraka prikaže se izbornik
GUIDE Plus+ podešenja samo ako je
raspoloživ GUIDE Plus+ sustav.
11 Pritisnite .
TV prijemnik je ugodio sve dostupne
kanale.

55 Kad nije moguć prijem digitalnih programa,
ili kod odabira regije u kojoj nema digitalnog
odašiljanja u koraku 4, vrijeme je potrebno podesiti nakon koraka 8.
55 Neki kabelski poslužitelji ne podržavaju "Quick
Scan". Ukoliko nijedan kanal nije pronađen
"Quick Scan" postupkom, izvedite "Full Scan".
Podešavanje GUIDE Plus+ sustava
(samo kad je GUIDE Plus+ sustav
raspoloživ)*
** uvjeti podešavanja ove značajke:
––u Velikoj Britaniji, Italiji, Francuskoj,
Njemačkoj ili Španjolskoj.
––gdje postoji mogućnost digitalnog prijema.
––kad je odabrana opcija "Antenna" u koraku 7 iz
"5: Početna podešavanja".
1 Unesite poštanski broj regije u kojoj živite
tipkama ////+.

55 Ako poštanski kôd sadrži manje od sedam
znamenaka, unosite s lijeve strane.
(Nastavlja se)
7 HR
Uvod
8
Nije pronađen ni jedan digitalni ili analogni kanal. Provjerite antenske priključke
i pritisnite  za ponovo uključivanje
automatskog ugađanja.
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
"Programme Sorting", slijedite korake iz
odlomka "Razvrstavanje programa"
(str. 46).
Ako ne želite promijeniti redoslijed
pohranjivanja analognih kanala na TV
prijemniku, pritisnite  RETURN za
prijelaz na korak 9.
Ugađanje TV prijemnika za kabelsko
povezivanje
1 Pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir "Quick Scan" ili
"Full Scan" i pritisnite .
"Quick Scan": kanali se ugađaju prema
informacijama poslužitelja kabelskog
sustava unutar emitiranog programa. Preporučeno podešenje za postavke "Frequency", "Network ID" i "Symbol Rate" je
"Auto".
Ova opcija se preporuča za brzo ugađanje,
ako poslužitelj kabelske TV podržava
takav način pretraživanja.
Ako "Quick Scan" ne uspije ugoditi kanale, koristite funkciju "Full Scan" opisanu
u nastavku.
"Full Scan": Svi dostupni kanali se ugađaju i pohranjuju. Postupak može potrajati
neko vrijeme.
Ovu opciju savjetujemo kada poslužitelj
kabelske TV ne podržava "Quick Scan"
način pretraživanja.
Podrobnije informacije o podržanim kabel­
skim poslužiteljima potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
3 Pritisnite  za odabir "Start", a zatim
pritisnite .
TV prijemnik počinje pretraživanje kanala.
Molimo, ne pritišćite tipke na TV prijem­
niku i na daljinskom upravljaču.
2 Odaberite jezik za GUIDE Plus+.
3
Ovaj korak se preskače ako je odabran
jedan od sljedećih jezika u koraku 3 iz "5:
Početna podešavanja": "English",
"Deutsch", "Español", "Italiano",
"Fançais" ili "Nederlands."
Preuzimanje GUIDE Plus+ podataka.
Postupak početnog preuzimanja podataka
može potrajati nekoliko minuta, stoga
vas molimo da za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV prijemniku i daljinskom
upravljaču. Nakon prvog preuzimanja
TV lista, sva sljedeća preuzimanja će se
izvoditi automatski.
Podešavanje kuta gledanja
TV-a
Ovaj TV se može podesiti unutar sljedećih
kutova.
Podešavanje lijevog i desnog kuta (zakretanje)
Pogled odozgo
Prednja strana

Kod podešavanja kuta držite jednom rukom postolje
kako se TV ne bi prevrnuo.
Odvajanje postolja s TV
prijemnika

55 Skinite vijke označene strelicama Ą na TV-u.
55 Postolje ne odvajajte s TV prijemnika, osim u
sljedećim slučajevima.
––Ako ga planirati montirati na zid.
––Za stavljanje TV-a u kutiju prilikom kupnje
(samo KDL-46Z4500/ KDL-40Z4500).
8 HR
Sigurnosne
informacije
Instalacija/Podešavanje
Ventilacija
aa Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu TV
prijemnika i ne stavljajte nikakve predmete unutra.
aa Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
aa Savjetujemo da koristite Sony zidni nosač kako biste osigurali
odgovarajuću ventilaciju.
Instalacija na zid
Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu s donjim uputama
kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili štete i/
ili ozljeda.
Instalacija
TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne utičnice.
Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
Instalaciju na zid smije izvoditi samo stručno osoblje.
Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da koristite Sony pribor,
uključujući:
–– Zidni nosač SU-WL500
aa Koristite vijke isporučene sa zidnim nosačem kod pričvršćivanja montažnih kuka na TV.
Isporučeni vijci su izrađeni tako da su duljine 8 do 12 mm
mjereno od površine za pričvršćenje montažne kuke.
Promjer i duljina vijaka razlikuje se ovisno o modelu zidnog
nosača.
Uporabom vijaka koji nisu dio isporuke možete uzrokovati
oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.
aa
aa
aa
aa
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora
oko uređaja.
Instalacija s postoljem
8mm – 12mm
Vijak (isporučen sa zidnim nosačem)
Montažna kuka
Učvršćenje kuke na stražnjoj strani
TV-a
aa Za ispravnu ventilaciju, te kako biste spriječili nakupljanje
prašine i prljavštine:
–– Nemojte postavljati uređaj površinom zaslona okrenut
prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na stražnju stranu
ili na bočnu stranu.
–– Ne stavljate TV uređaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.
–– Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, npr. zavjesama
ili predmetima kao što su novine, itd.
–– Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.
Prenošenje
aa Prije prenošenja TV prijemnika,
odspojite sve kabele.
aa Za prenošenje TV prijemnika potrebne su dvije ili tri osobe.
aa Kod nošenja držite TV prijemnik
kao što je prikazano na slikama desno. Nemojte pritiskati LCD zaslon i
okvir oko zaslona.
aa Kod podizanja ili premještanja TV
prijemnika, čvrsto ga prihvatite za
donju stranu.
aa Prilikom prenošenja TV prijemnika,
zaštitite ga od udaraca i vibracija.
aa Kod prenošenja TV prijemnika na
popravak ili kod preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora
oko uređaja.
Protok zraka je
blokiran.
Zaslon uvijek držite
za dno, a ne za
prozirne dijelove,
zvučnik ili za zaštitnu mrežicu zvučnika. Ne pritišćite
zaštitnu mrežicu za
zvučnik.
Protok zraka je
blokiran.
Zid
Zid
(Nastavlja se)
9 HR
Mrežni kabel
U slučaju problema...
Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte kao što je opisano,
kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili štetu i/
ili ozljeda:
–– Koristite isključivo Sony mrežni kabel, ne koristite kabele
ostalih proizvođača.
–– Uložite utikač do kraja u utičnicu.
–– TV koristite isključivo na 220-240 V AC napajanju.
–– Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni kabel.
Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabel.
–– Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na TV-u.
–– Držite mrežni kabel dalje od izvora topline.
–– Povremeno odspojite i očistite mrežni utikač. Utikač pokriven
prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može doći do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.
Isključite TV prijemnik i odmah ga odspojite iz napajanja u
slučajevima opisanima u nastavku.
Napomene
aa Ne koristite isporučen mrežni kabel na drugoj opremi.
aa Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći do
oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
aa Nemojte raditi preinake na mrežnom kabelu.
aa Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.
aa Ne vucite kabel, već prihvatite utikač prilikom odspajanja iz
mrežne utičnice.
aa Ne spajajte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
aa Ne koristite labave mrežne utičnice.
Neprikladna uporaba
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mjestima, okružjima ili u
okolnostima poput niže opisanih, kako biste spriječili nepravilnost
u radu TV prijemnika, požar, električni udar, štetu i/ili ozljede.
Mjesta:
Na otvorenim mjestima (na izravnom utjecaju sunca), na obali, na
brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama,
na mjestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše,
vlage ili dima.
Okruženje:
Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje lako mogu
ući insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta (svijeća, itd.).
TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene vodom (primjerice vaze) na TV prijemnik
Okolnosti:
Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište
uređaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvođač. Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i antene tijekom olujnog
nevremena.
Slomljeni dijelovi:
aa Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo zaslona bi se moglo
razbiti te uzrokovati ozbiljne ozljede.
aa Ukoliko površina TV zaslona pukne, ne dodirujte je dok ne
odspojite mrežni kabel. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Kad nije u uporabi
aa Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme,
TV prijemnik odspojite uz napajanja radi očuvanja okoliša i
sigurnosnih razloga.
aa TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja
mrežnog kabela.
aa Međutim neki TV prijemnici su možda opremljeni značajkom
koja zahtijeva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno
funkcionirali.
Za djecu
aa Ne dopustite da djeci da se penju na TV prijemnik.
aa Sitne dijelove čuvajte izvan dosega djece, kako ih ne bi slučajno
progutali.
10 HR
Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako bi uređaj provjerio
kvalificirani tehničar.
Kad:
–– je oštećen mrežni kabel.
–– je loš kontakt s mrežnom utičnicom.
–– je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je nešto
bačeno u njega.
–– ukoliko tekućina ili neki predmet dospije u otvore uređaja.
Mjere opreza
Praćenje TV prijema
aa Pratite program na TV-u pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
dulje vrijeme pri slaboj rasvjeti opterećuje oči.
aa Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako biste spriječili
pretjerane promjene u glasnoći, te spriječili oštećenja sluha.
LCD zaslon
aa Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do
pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je
karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
aa Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte nikakve
predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju može biti
neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
aa Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može biti
"razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj
fenomen nestaje zajedno s porastom temperature. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
aa Ako se na zaslonu duže vrijeme stoje mirne slike, može doći do
pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko trenutaka.
Pojava obično nestaje nakon nekoliko trenutaka.
aa Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom uporabe.
To je normalno.
aa LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala. Neke
fluorescentne žarulje ugrađene u ovaj TV prijemnik također
sadrže živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/
kućišta TV-a
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.
Kako bi spriječili propadanje materijala ili premaza zaslona,
uzmite u obzir sljedeće.
aa Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite mekom tkaninom.
Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom umočenom
u otopinu blagog deterdženta.
aa Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili insekticida.
Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili vinilom
može oštetiti površinu zaslona i kućište.
aa Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporučamo da
usisavačem povremeno očistite ventilacijske otvore.
aa Ukoliko je moguće podesiti nagib TV prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi prevrnuo s postolja.
Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da
se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim
otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama
najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje
koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na
pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen
pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Odlaganje starih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da
se baterija isporučena s ovim proizvodom ne
smije odlagati s kućim otpadom. Pravilnim
odlaganjem ovih baterija spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda
koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri.
Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto
za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Dodatna oprema
Slika može biti izobličena ili zvuk sadržavati šum ako se TV
prijemnik postavi u blizini uređaja koji emitiraju elektromagnetsko
zračenje.
11 HR
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori
Daljinski upravljač i kontrole TV prijemnika
Tipke ili senzori osjetljivi na dodir na TV-u imaju istu funkciju kao
i tipke na daljinskom upravljaču.
**U TV izborniku, ovi senzori osjetljivi na dodir imaju istu funkciju kao i tipke
////.

55 Tipke broj 5, , PROG + i AUDIO na daljinskom upravljaču imaju
ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne točke tijekom uporabe
uređaja.
Tipka
Opis
Pritisnite za uključenje TV-a i isključenje u priATV / (Pripravno stanje pravno stanje.
TV-a)
B (Napajanje) Uključenje ili isključenje TV prijemnika.

C (Format
zaslona)
DAUDIO
E (Postavke
titlova)
12 HR
55 Za potpuno isključenje TV-a iz napajanja,
isključite TV, zatim odspojite mrežni kabel iz
zidne utičnice.
Pritisnite za promjenu formata zaslona (str. 17).
U analognom načinu: Pritisnite za promjenu dual
sound načina (str. 41).
U digitalnom načinu: Pritisnite za promjenu jezika
koji se koristi za trenutno gledani program (str. 49).
Pritisnite za promjenu jezika titlova (str. 48) (samo
u digitalnom načinu).
Tipka
Opis
U digitalnom načinu: Prikaz detalja o tekućem
programu.
U analognom načinu: Prikaz informacija. Priti­snite
jedanput za prikaz broja trenutno gledanog kanala i
način prikaza. Ponovno pritisnite za prikaz točnog
vremena. Pritisnite treći put za isključenje prikaza
sa zaslona.
U teletekst načinu (str. 17): Otkrivanje skrivenih
informacija (npr. odgovori u kvizovima).
G/ (Odabir U TV načinu: Pritisnite za prikaz popisa ulaznih
ulaza/Zadrža- signala (str. 26).
vanje teksta) U teletekst načinu: Pritisnite za zadržavanje trenutno prikazane stranice.
F/ ((Info/
Otkrivanje
teksta)
Pritisnite /// za pomak kursora na zaslonu.
Pritisnite  za odabir/potvrdu označene opcije.
Kod reprodukcije fotografije: Pritisnite  za pauzu/pokretanje slideshow prikaza. Pritisnite /
za odabir prethodne datoteke. Pritisnite / za
odabir sljedeće datoteke.
Kod reprodukcije glazbene datoteke: Pritisnite
 za pauzu/pokretanje reprodukcije. Pritisnite i
zadržite / za brzo pretraživanje naprijed/ natrag,
zatim otpustite tipku na mjestu na kojem želite
nastaviti reprodukciju. Pritisnite  za pokretanje
reprodukcije od početka tekućeg zapisa. Pritisnite
 za prijelaz na sljedeći zapis.
Pritisnite za prikaz popisa koji sadrži "PAP" (str. 26),
IOPTIONS
"PIP" (str. 27), "Device Control" ili prečice za neke
izbornike s podešenjima. Pomoću izbornika "Device
Control" možete upravljati opremom koja je kompatibilna sa značajkom "Control for HDMI".
Opcije u popisu variraju ovisno o spojenom izvoru.
Pritisnite za prikaz izbornika TV Home (str. 38).
JHOME
Kad su raspoložive tipke u boji, na zaslonu se
KTipke u boji
prikazuje funkcijski vodič. Izvedite odabrani postupak prema uputama iz funkcijskog vodiča.
LBrojčane tipke U TV načinu: Pritisnite za odabir kanala. Za kanale
preko 10, unesite drugu i treću znamenku vrlo brzo.
U teletekst načinu: Pritisnite za unos broja stranice.
M (Favourite) Pritisnite za prikaz određene Digital Favourite liste
(str. 22).
U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog
NPROG
(–) kanala.
+/–//
U teletekst načinu: Odabir sljedeće () ili prethodne () stranice.
O (Prethodni Pritisnite za povratak na kanal kojeg ste prethodno
gledali (više od pet sekundi).
kanal)
H////
(Nastavlja se)
13 HR
Tipka
Opis
P (isključenje Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovno
za uključenje zvuka.
zvuka)
Q +/–
(Glasnoća)
R (Tekst)
SRETURN /

TGUIDE/ü
(EPG)
UANALOG
VDIGITAL
WTHEATRE
XSYNC MENU

55 U pripravnom stanju, ako želite uključiti TV bez
zvuka, pritisnite ovu tipku.
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija (str. 17).
Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
Kod reprodukcije fotografije/glazbene datoteke:
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije. (Povratak
na prikaz popisa datoteka ili mapa.)
Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme
Guide (EPG) (str. 18, 21).
Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog analognog
kanala.
Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog digitalnog
kanala.
Možete uključiti ili isključiti Theatre Mode. Ako je
Theatre Mode uključen, automatski se podešavaju
optimalan audio izlaz (ako je TV spojen na audio
sustav pomoću HDMI kabela) i kvaliteta slike koji
odgovaraju filmskim sadržajima.

55 Ako isključite TV prijemnik, Theatre Mode se
također isključuje.
55 Funkcija "Control for HDMI" (BRAVIA Sync) je
raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji
imaju BRAVIA Sync ili BRAVIA Theatre Sync
logotip ili su kompatibilni s Control for HDMI.
Prikazuje izbornik spojenog HDMI uređaja. Za vrije­
me prikaza izbornika drugih uređaja ili TV slike,
kad pritisnete tipku, prikazuje se "HDMI Device
Selection".

55 Funkcija "Control for HDMI" (BRAVIA Sync) je
raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji
imaju BRAVIA Sync logotip ili su kompatibilni s
Control for HDMI.
Pritisnite za osvjetljenje tipaka na daljinskom
Y (Svjetlo)
upravljaču tako da ih možete odmah uočiti u
tamnoj prostoriji.
ZTipke za upo- Možete upravljati opremom spojenom na TV
rabu dodatne (str. 24, 30, 31).
opreme
14 HR
Indikatori
Indikator
Opis
A  (Isključivanje slike/
Indikator timera)
B (Indikator pripravnog
stanja)
C (Napajanje)
DSvjetlosni senzor
ESenzor daljinskog
upravljača
Svijetli zeleno kad je slika isključena (str. 41).
Svijetli narančasto kad je podešen podsjetnik (str. 19, 21) ili timer (str. 43).
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti funkciju.
Prima infracrveni signal s daljinskog upravljača.
Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti funkciju.

55 Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije odspajanja mrežnog utikača. Odspajanje utikača dok je
TV prijemnik uključen može uzrokovati pojavu da indikator ostane uključen ili može uzrokovati smetnje u
radu TV prijemnika.
55 Ne stavljajte predmete preko indikatora jer mogu utjecati na njihovu funkciju.
15 HR
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
1 Pritisnite  na TV prijemniku kako biste
2
3
ga uključili.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju
(indikator  (standby) na prednjoj strani
TV prijemnika svijetli crveno), pritisnite
TV / na daljinskom upravljaču kako
biste uključili TV prijemnik.
Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog načina ili ANALOG za uključivanje
analognog načina.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim
tipkama, unesite drugu i treću znamenku
unutar dviju sekundi.
Za odabir digitalnog kanala pomoću programskog vodiča, pogledajte str. 17 ili 20.
U digitalnom načinu
Nakratko se prikazuje informacijski trak.
Trak može sadržati sljedeće ikone.
: Radio usluga
: Kodirani/pretplatni programi
: Zvuk dostupan na više jezika
: Dostupni titlovi
: Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
: Preporučena najmanja dob gledatelja
(od 4 do 18 godina)
Ē : Zaključavanje






Ostali postupci
16 HR
Za
Učinite sljedeće
Uključenje TV prijemnika iz pripravnog
stanja bez zvuka
Podešavanje
glasnoće
Pritisnite . Pritisnite
 +/– za podešavanje
glasnoće.
Pritisnite  + (povećanje)
ili – (smanjivanje).
Pristup teletekstu
Pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na
zaslonu TV prijemnika se ciklički izmjenjuje
prikaz:
Teletekst  Transparentan prikaz teleteksta preko TV slike  Isključivanje prikaza
teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite /.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite /.

55 Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem
dijelu stranice teleteksta, dostupan je Fastext.
Fastext omogućava brz i jednostavan pristup
stranicama. Za pristup željenoj stranici pritisnite
odgovarajuću obojenu tipku.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite  više puta za odabir željenog
formata slike.
Smart*
4:3
Wide
Prikaz klasične slike
formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog
zaslona. Slika formata
4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
Prikaz klasične slike
formata 4:3 (primjerice,
kod TV prijemnika bez
širokog zaslona) u pravilnim proporcijama.

55 U Smart načinu, neka slova i/ili znakovi na
gornjem ili donjem dijelu slike možda se neće
vidjeti. U tom slučaju, odaberite "Vertical Size"
u izborniku "Screen Settings" (str. 39) i podesite
okomitu dimenziju slike kako bi slova/znakovi
postali vidljivi.

55 Kad je "Auto Format" podešen na "On", TV prijem­
nik će automatski odabrati najbolji format koji
odgovara prijemu programa (str. 39).
55 Možete podesiti položaj slike kad odaberete
"Smart", "14:9" ili "Zoom". Za pomak gore/
dolje pritisnite / (primjerice, kako biste čitali
titlove).
Uporaba izbornika Options
Pritisnite OPTIONS za prikaz sljedećih opcija
kod gledanja TV programa.
Opcija
Opis
Picture Mode
Sound Mode
Surround
Speaker
Motionflow
Subtitle Setting (samo
u digitalnom načinu)
Sleep Timer
Power Saving
System Information
(samo u digitalnom
načinu)
Pogledajte str. 39.
Pogledajte str. 40.
Pogledajte str. 40.
Pogledajte str. 45.
Pogledajte str. 42.
Pogledajte str. 48.
Pogledajte str. 43.
Pogledajte str. 41.
Pogledajte str. 50.
Prikaz široke slike
(16:9) u pravilnim
proporcijama.
Zoom*
Prikaz cinemascope
(letter box format)
slike u pravilnim proporcijama.
14:9*
Prikaz slike formata
14:9 u pravilnim pro­
porcijama. Na zaslonu
se vide i crne pruge.
** Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
17 HR
GUIDE Plus+™ sustav* i Digital Electronic Programme
Guide (EPG)  **
** uvjeti podešavanja ove značajke:
––u Velikoj Britaniji, Italiji, Francuskoj, Njemačkoj ili Španjolskoj.
––gdje postoji mogućnost digitalnog prijema.
––kad je odabrana opcija "Antenna" u koraku 7 iz "5: Početna podešavanja".
*** Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.
Uporaba GUIDE Plus+ sustava
GUIDE Plus+ sustav koristite kako biste pronašli emisiju koju želite gledati. Ova značajka omogućuje vam traženje emisija prema programskim kategorijama i ključnoj riječi. GUIDE Plus+
program pruža informacije o TV emisijama za do 8 dana. Za uporabu ove usluge trebate izvesti
početno podešavanje sa stranice 6.
Komponente GUIDE Plus+ sustava
GUIDE Plus+ logo
Logo partnera
Kartice
Video
prozor
Informacijski
dio
Traka
izbornika
Informacijski
prozor
Logo kanala
i naslov
emisije

55 Prikazana slika razlikuje se ovisno o državi/regiji.
55 Informacijske prozore ne popunjava Sony, već partner.
55 Funkcija kartica mijenja se s položajem kursora i podešavanju.
1 Pritisnite ú GUIDE.
2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj tablici ili prema uputama sa zaslona.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje emisije
Pritisnite /// za odabir emisije, zatim pritisnite .

Isključenje TV vodiča
18 HR
55 Informacije o emisiji će se prikazati u informacijskom dijelu.
55 Pritisnite / za pristup proširenom informacijskom dijelu za
opširan sadržaj.
55 Pri listanju stranica popisa možete koristiti PROG+/–.
Pritisnite BRAVIA sync / za prelazak na sljedeći dan ili
jedan dan unatrag.
Pritisnite ú GUIDE za izlazak iz TV vodiča.
Za
Učinite sljedeće

55 Možete izvoditi brisanje ili editiranje crvenom i zelenom tipkom.
Brisanje i editiranje podsjetnika
––Schedule
1
2
Označite "Schedule" u traku izbornika.
Pritisnite / za brisanje ili editiranje crvenom i zelenom tipkom.

55 Kad nije podešen nijedan podsjetnik, prikazuje se "No programmes".
Pritisnite  za označavanje učestalosti – "Frequency" (npr. jednom
tjedno) ili "Timing" (npr. vrijeme podsjetnika:10 minuta ranije).
Ova podešenja možete promijeniti pritiskom tipaka u boji.
(Nastavlja se)
19 HR
Gledanje TV programa
Odabir programa koji će se prikazati Pritisnite /// za odabir budućeg programa kojeg želite prikazati,
na zaslonu automatski kad započne s a zatim pritisnite zelenu tipku.
emitiranjem

––Reminder
55 Za poništavanje podsjetnika, pritisnite crvenu tipku kad je podsjetnik označen ili upotrijebite "Schedule" u traci izbornika.
55 Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se
uključiti kad program treba započeti.
Trak izbornika
Pritisnite  više puta za pristup traku izbornika.
Pritisnite / za odabir područja. ("Grid", "Search", "My TV",
"Schedule" i "Set-up")
Možete pogledati programi ili podesiti podsjetnik u "Grid" području.
Pretraživanje programa
Možete brzo i jednostavno pronaći emisije koje želite pogledati ili mo­
––Search
žete podesiti podsjetnik (npr. Sport) ili potkategoriju (npr. Football)
programa.
1 Označite "Search" u traku izbornika, zatim samo jednom
pritisnite .
2 Pritisnite /// za odabir kategorije ili potkategorije, zatim
pritisnite .
Pretraživanje prema vlastitm
Osim standardnih kategorija i potkategorija, možete podesiti vlastite
ključnim riječi
ključne riječi.
––My Choice
1 Označite "My Choice" u području "Search" na traku izbornika.
2 Pritisnite žutu tipku kako biste dodali ključnu riječ, zatim se
prikazuje virtualna tipkovnica.
3 Pomoću virtualne tipkovnice unesite ključnu riječ.
4 Potvrdite zelenom tipkom.
5 Ključna riječ koju ste unijeli prikazuje se u "My Choice".
6 Odaberite svoju ključnu riječ i pritisnite  za početak traženja
prema njoj.
Podešavanje profila i dobivanje
Područje "My TV" omogućuje podešavanje osobnog profila.
preporuka prema svojim
Osobni profil možete definirati prema kanalima, kategorijama i/ili
preferencijama
ključnim riječima.
––My TV
"My TV" područje daje vam brzo i jednostavno preporuke kako biste
pronašli vama zanimljive sadržaje ili podesili podsjetnik.
Podešavanje svog profila:
1 Označite "My TV" u traku izbornika te pritisnite zelenu tipku za
podešavanje svog profila.
2 Pritisnite / za odabir kanala, kategorija ili ključne riječi.
3 Pritisnite žutu tipku za dodavanje kanala, kategorije ili ključne
riječi svom profilu.
4 Pritisnite /// za odabir kanala, kategorije ili ključne
riječi, zatim pritisnite .
5 Ponovite korake 2 – 4 za dodavanje još opcija.
6 Pritisnite  za aktivaciju svog profila.
Za
Učinite sljedeće
Konfiguriranje GUIDE Plus+ sustava
prema vlastitoj situaciji
––Set-up
1
2
20 HR
Označite "Set-up" u traku izbornika.
Pritisnite / za odabir sljedećih opcija koje želite konfigurirati.
"Personal Preferences": Možete promijeniti jezik izbornika i vrijeme
podsjetnika te podesiti preuzimanje podataka preko noći.
"Start Installation Sequence": Ova funkcija pruža lak način za restar­
tanje instalacije od početka. To će izbrisati sve vaše trenutne TV
Listing podatke.
"Manual Data Download": Ažurirajte svoje TV liste odmah. Ako
je vaš TV isključen kroz nekoliko dana, TV liste se neće ažurirati
automatski. U tom slučaju koristite ovu funkciju kako biste ažurirali
TV liste.
Prozor "GUIDE Plus+ System Information": Prikažite informacije
GUIDE Plus+ sustava. Ovaj prozor sadrži nekoliko vrijednosti koje
su od koristi u slučaju problema.
Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) **
1 U digitalnom načinu, pritisnite ú GUIDE.
2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
*** Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.
Za izmjenu opcije GUIDE (Sony Guide ili GUIDE Plus+), pogledajte str. 50.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje programa
Pritisnite /// za odabir emisije, zatim pritisnite .
Isključenje vodiča
Pritisnite ú GUIDE.
Razvrstavanje informacija o programima po kategorijama
– Category list
Odabir programa koji će se prikazati
na zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem
– Reminder
1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite / za odabir kategorije te pritisnite .
1
Pritisnite /// za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati, a zatim pritisnite /.
Pritisnite / za odabir "Reminder", te pritisnite .
Indikator  se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj
strani TV-a svijetli narančasto indikator  .
2

55 Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se
uključiti kad program treba započeti.
Poništenje podsjetnika
– Cancel Timer
1
2
3
4
5
Pritisnite /.
Pritisnite / za odabir "Timer list", te pritisnite .
Pritisnite / za odabir programa kojeg želite otkazati, a zatim
pritisnite .
Pritisnite / za odabir "Cancel Timer", te pritisnite .
Prikazuje se prozor za potvrdu poništenja programa.
Pritisnite / za odabir "Yes", a zatim pritisnite  za potvrdu.
21 HR
Uporaba Digital Favourite popisa *
1 U digitalnom načinu, pritisnite .
2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
Digital Favourite popis
** Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.
Za
Učinite sljedeće
Prvo kreiranje Favourite popisa
1
2
3
Gledanje kanala
1
2
Isključivanje Favourite popisa
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
Brisanje svih kanala iz tekućeg
Favourite popisa
Pritisnite žutu tipku za kretanje kroz popis Favourite.
Pritisnite / za odabir kanala te pritisnite .
Pritisnite  RETURN.
1
2
3
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite žutu tipku za odabir kanala koji želite editirati.
Pritisnite /// za odabir kanala koji želite dodati ili ukloniti, a zatim pritisnite .
1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa koji želite
editirati.
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite / za odabir "Yes", a zatim pritisnite  za potvrdu.
3
4
22 HR
Pritisnite  za odabir "Yes".
Pritisnite žutu tipku za odabir popisa.
Pritisnite / za odabir kanala koji želite dodati, a zatim pritisnite .
Uz kanale koje ste pohranili u Favourite popis prikazuje se
simbol .
Uporaba dodatne opreme
Dijagram spajanja
Na ovaj TV možete spojiti širok raspon dodatne opreme . Spojni kabeli nisu isporučeni.
Uporaba dodatne opreme
(Nastavlja se)
23 HR
Spajanje na
Simbol ulaza na
zaslonu
Opis
A/ AV1
 AV1
B//
S AV2
(SMARTLINK)
 AV2
Kad spojite dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na
dekoder, a dekoder dekodira te signale prije njihova izlaska.
SmartLink omogućuje izravnu vezu između TV-a i videorekordera/DVD rekordera.
C(/
COMPONENT IN
DDMPORT
 Component Komponentne video priključnice podržavaju samo sljedeće
video ulaze: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i i 1080p.
DMPORT
Možete reproducirati zvuk ili sliku (potreban je dodatno nabavljivi kabel) s prijenosnog audio uređaja koji je spojen na
TV putem DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) adaptera.
Ovisno o spojenom DIGITAL MEDIA PORT adapteru,
možete upravljati spojenom opremom uporabom TV-a na
sljedeći način;
––Uporabom daljinskog upravljača TV-a: ////
////// RETURN.
––Uporabom funkcija izbornika Options: Pritisnite OPTIONS
i odaberite "Control Panel" ili "Device Control (Menu)".

EHDMI IN 1 ili 2
HDMI 3
 HDMI 1 ili
 HDMI 2
 HDMI 3
55 Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA PORT
adapter dok je TV uključen.
55 Spojena oprema se ne puni dok je TV isključen ili u pripravnom stanju.
Digitalni video i audio signali ulaze iz spojene opreme.
Također, kad spojite opremu kompatibilnu s funkcijom
"Control for HDMI", podržana je komunikacija s tom opremom. Detalje o podešavanju ove komunikacije potražite na
str. 46.
Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite DVI priključnicu na
HDMI IN priključnicu putem DVI-HDMI adaptera (opcija), i
spojite audio izlaznu priključnicu na HDMI IN audio ulaz.

F
LAN
G(/ PC IN
HL--R
I
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
24 HR
PC
55 HDMI priključnice podržavaju samo sljedeće video ulaze:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p i 1080/24p. Za
PC video ulaze, pogledajte str. 55.
55 Koristite samo odobren HDMI kabel na kojem se nalazi
HDMI logotip. Preporučamo uporabu Sony HDMI kabela
(vrsta high-speed).
55 Kod spajanja audio sustava kompatibilnog s funkcijom
"Control for HDMI", spojite ga također na DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) priključnicu.
Možete uživati u sadržajima pohranjenim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 30).
Preporučuje se uporaba kabela za računalo s feritnim jezgra­
ma, kao što je "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11,
dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.
Spojite na audio izlazne priključnice  kako biste mogli
slušati zvuk iz TV prijemnika preko Hi-Fi uređaja.
Upotrijebite optički audio kabel.
Spajanje na
Simbol ulaza na
zaslonu
Opis
Za uporabu Pay Per View usluga.
Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz CAM
karticu. Za korištenje CAM kartice, izvadite "lažnu" karticu
iz CAM utora, zatim isključite TV i umetnite svoju CAM
karticu u utor. Kad ne koristite CAM karticu, savjetujemo da
"lažnu" karticu uložite i ostavite u utoru.
J CAM
(Conditional
Access Module)

K USB
 Slušalice
 AV3
25 HR
Uporaba dodatne opreme
 L--R AV3
55 CAM nije podržan u svim državama. Obratite se ovlaštenom
dobavljaču.
Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/glazbe pohranjenima u Sony digitalne fotoaparate ili
kamkordere putem USB kabela ili USB uređaja za pohranu
(str. 27).
Kod spajanja mono opreme, spojite na  AV3 L priključnicu.
Zvuk s TV-a možete slušati pomoću slušalica.
Gledanje slika sa spojene
opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na jedan od
dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart priključnice
pomoću 21-pinskog scart kabela
Započnite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na
zaslonu.
Kod videorekordera/DVD rekordera s automatskim ugađanjem
U analognom načinu, pritisnite PROG +/– ili
brojčane tipke za odabir video kanala.
Za USB uređaj
Pogledajte str. 27.
Za mrežni uređaj
Pogledajte str. 34.
Za ostalu spojenu opremu
Pritisnite / za prikaz popisa spojene
opreme. Pritisnite / za odabir željenog
izvora te pritisnite .
Automatski se odabire označena stavka, ukoliko prođe dvije sekunde bez odabira neke druge
funkcije nakon pritiska /.
Nakon što je izvor podešen na "Skip" u "AV
Preset" izborniku (str. 44), ulaz se ne pojavljuje na popisu.

55 Za povratak u normalan TV način, pritisnite
DIGITAL ili ANALOG.
Uporaba izbornika Options
Pritisnite OPTIONS za prikaz sljedećih opcija
kod gledanja slike sa spojene opreme.
Opcija
Opis
Picture Mode (osim u
modu PC ulaza)
Display Mode (samo
u modu PC ulaza)
Sound Mode
Surround
Speaker
Motionflow (osim u
modu PC ulaza)
Pogledajte str. 39.
26 HR
Pogledajte str. 39.
Pogledajte str. 40.
Pogledajte str. 40.
Pogledajte str. 45.
Pogledajte str. 42.
Opcija
Opis
PIP (samo u modu PC
ulaza)
PAP (osim u modu PC
ulaza i DIGITAL
MEDIA PORT modu)
Auto Adjustment
(samo u modu PC
ulaza)
Horizontal Shift (samo
u modu PC ulaza)
Sleep Timer (osim u
modu PC ulaza)
Power Saving
Device Control (Menu)
(samo u DIGITAL
MEDIA PORT modu)
Control Panel (samo
u DIGITAL MEDIA
PORT modu)
Device Control (samo
u HDMI modu)
Pogledajte str. 27.
Pogledajte str. 26.
Pogledajte str. 44.
Pogledajte str. 44.
Pogledajte str. 43.
Pogledajte str. 41.
Pogledajte str. 24.
Pogledajte str. 24.
Pogledajte str. 30.
Gledanje istovremeno dviju slika
– PAP (Picture and Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije
slike (vanjski ulaz i TV program). Spojite
opcionalnu opremu (str. 23) i uvjerite se da su
slike s opreme vidljive na zaslonu (str. 26).

55 Funkcija nije dostupna za PC ulaz i DIGITAL
MEDIA PORT ulaz.
55 Nije moguće promijeniti veličinu slike.
55 Nije moguće prikazati analognu TV sliku u TV
slici programa za vrijeme prikaza AV1, AV2 ili
AV3 videosignala kroz sliku vanjskih ulaza.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritisnite / za odabir "PAP", te priti-
3
snite .
Slika iz spojene opreme je prikazana na
lijevoj strani, a TV program na desnoj
strani zaslona.
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite  RETURN.

55 Slika u istaknutom okviru ima zvuk. Zvuk možete
isključiti pritiskom tipaka /.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite  RETURN.

55 Zvuk možete izmjenjivati odabirom opcije "Audio
Swap" u izborniku Options.
Reprodukcija fotografija/
glazbe putem USB-a
Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji
datoteka fotografija/glazbe pohranjenima u
Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere putem USB kabela ili USB uređaja za pohranu.
1 Spojite podržani USB uređaj na TV.
2 Pritisnite HOME.
3 Pritisnite / za odabir "Photo" ili
"Music".
4 Pritisnite / za odabir USB uređaja te
pritisnite .
5
U "Music" se prikazuje "List View". U
"Photo" se prikazuje "Thumbnail View".
Za prebacivanje između "List View" i
"Thumbnail View" pritisnite žutu tipku.
Pritisnite /// za odabir datoteke ili
mape, zatim pritisnite .
Ako ste odabrali mapu, odaberite datoteku,
zatim pritisnite .
Reprodukcija počinje.
Automatski početak reprodukcije
fotografija
TV automatski započinje reprodukciju fotografija kad je uključen te se na njegovu USB
priključnicu spoji i uključi digitalni fotoaparat
ili drugi uređaj na koji su pohranjene datoteke
fotografija (str. 41).
Raspoložive opcije za (Photo) 
Opcija
Opis
Picture Mode
Sound Mode
Surround
Cropping
Display map
Pogledajte str. 39.
Pogledajte str. 40.
Pogledajte str. 40.
Za "orezivanje" fotografije.
Prikazuje mapu u kojoj se
nalazi snimljena fotografija
zajedno sa samom
fotografijom.
Omogućuje podešavanje
ponavljanja/reprodukcije
u slučajnom redoslijedu za
fotografije.
Podešava način reprodukcije
i efekte koji će se koristiti
tijekom reprodukcije.
Rotira i sprema nezaštićene
datoteke.
Show Options
Photo Set-up
Rotate and Save
(Nastavlja se)
27 HR
Uporaba dodatne opreme
Gledanje istovremeno dviju slika
– PIP (Picture in Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije
slike (PC ulaz i TV program) na zaslonu.
Spojite računalo (str. 23), i provjerite da li
se slika s računala pojavljuje na zaslonu TV
prijemnika.
1 Pritisnite OPTIONS za prikaz izbornika
Options.
2 Pritisnite / za odabir "PIP", te pritisnite
.
Slika iz spojenog računala je prikazana u
punoj veličini, a TV program je prikazan
u gornjem desnom uglu.
Tipkama /// pomičite položaj
prikaza TV programa.
3 Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Opcija
Opis
Speaker
Picture Frame Image
Pogledajte str. 45.
Omogućuje odabir fotografije koja će se prikazivati na
zaslonu određeno vrijeme.
Prikazuje informacije o
uređaju, mapama i
datotekama.
Information
Raspoložive opcije za  (Music)
Opcija
Opis
Pogledajte str. 40.
Pogledajte str. 40.
Registrira pozadinsku
glazbu koja će se reproducirati tijekom slideshowa
pri uporabu funkcije 
(Photo).
Omit from Slideshow Poništava registriranu
pozadinsku glazbu.
Playback Options
Omogućuje podešavanje
opcija za ponavljanje,
reprodukciju slučajnim
redoslijedom ili normalnu
reprodukciju glazbe.
Speaker
Pogledajte str. 45.
Information
Prikazuje informacije o
uređaju, mapama i
datotekama.
Sound Mode
Surround
Add to Slideshow

55 Pri uporabi funkcije  (Photo), kvaliteta slike
može biti lošija budući da neke slike mogu biti
uvećane, ovisno o datoteci. Također, slika možda
neće ispunjavati cijeli zaslon, što ovisi o veličini
slike te omjeru širine i visine.
55 Pri uporabi funkcije  (Photo), uređaju će možda
trebati duže vrijeme za prikaz nekih datoteka.
55 Za prikaz naziva datoteke i mape raspoloživ je
samo engleski jezik.
55 Dok TV pristupa podacima na USB uređaju, obratite pozornost na sljedeće:
––Nemojte isključivati TV ili spojeni USB uređaj.
––Nemojte odspajati USB kabel.
––Nemojte odspajati USB uređaj.
Mogli bi se oštetiti podaci na USB uređaju.
55 Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kom­
penzirati oštećenja ili gubitak podataka na mediju
za snimanje, nastalih uslijed nepravilnosti u radu
bilo kojeg uređaja spojenog na TV.
55 Reprodukcija ne započinje automatski ako TV
uključite nakon spajanja digitalnog fotoaparata ili
drugog uređaja na USB priključnicu.
55 USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate
datoteka fotografija:
––JPEG (datoteke JPEG formata s ekstenzijom
".jpg" usklađene s DCF ili Exif 2.21 standardom)
––RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata s eksten­
zijom ".arw.") Samo za pregledavanje.
55 Kad spojite Sony digitalni fotoaparat, podesite
USB mod fotoaparata na Auto ili "Mass Storage".
Za više informacija o USB povezivanju, pogledajte upute isporučene s vašim fotoaparatom.
55 USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate
glazbenih datoteka:
––MP3 (datoteke s ekstenzijom ".mp3" koje nemaju zaštitu)
55 USB Photo Viewer podržava FAT12, FAT16 i
FAT32 sustave datoteka.
55 Ovisno o ekstenziji, neke datoteke, uključujući
one koje su mijenjane na računalu, neće se moći
reproducirati čak i ako je njihov format podržan.
55 Provjerite sljedeću internetsku stranicu za najno­
vije informacije o kompatibilnim USB uređajima.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Za prikaz fotografije
— Picture Frame
Funkcija omogućuje prikaz fotografija na zaslo­
nu određeno vrijeme. Nakon isteka podešenog
vremena, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.
1 Odaberite fotografiju.
Možete odabrati fotografiju sa spojenog
USB uređaja ili prethodno podešene mape
sa slikama. Detalje o odabiru fotografije
potražite na str. 27.
2 Pritisnite OPTIONS dok je prikazana oda­
brana fotografija, zatim pritisnite / za
odabir "Picture Frame Image" te pritisnite
.
3 Pritisnite  RETURN više puta za
povratak u izbornik Home.
4 Pritisnite /// za odabir "Photo", zatim odaberite "Picture Frame" i pritisnite
.
TV se prebaci u Picture Frame mod i na
zaslonu je prikazana odabrana fotografija.
Za podešavanje dužine prikaza
fotografije
Pritisnite OPTIONS, zatim odaberite
"Duration" te pritisnite . Zatim odaberite
trajanje prikaza i pritisnite .
Na zaslonu se prikaže brojač.
Za povratak na XMB™
Pritisnite  RETURN.
28 HR

5 Odaberite sljedeće stavke pomoću /
Za prikaz fotografije s lokacijom na
zemljovidu
Kad koristite uređaj za snimanje slika koji je
opremljen GPS funkcijom (digitalni fotoaparat, itd.), moguće je prikazati fotografiju sa
zemljovidom koja pokazuje mjesto njenog
snimanja uporabom GPS funkcije za bilježenje
zemljopisne dužine i širine. Budući da se
informacije za zemljovid preuzimaju s odgovarajuće internetske stranice, TV treba biti
spojen na mrežu (str. 34).
1 Odaberite fotografiju (str. 27).
2 Za zumiranje/odzumiranje na zemljovidu,
pritisnite zelenu/crvenu tipku.
Za promjenu položaja prikaza zemljovida
na TV zaslonu, pritisnite više puta plavu
tipku.
6
55 Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on
mora ostati spojen na TV.
55 Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski
isključuje u pripravno stanje.
7
8
9
i pritisnite , zatim ih podesite pomoću
/.
––Time Zone
––DST
Odaberite "Yes" i zatim pritisnite .
GPS datoteke su učitane.
Odspojite GPS uređaj i spojite uređaj na
koji su pohranjene fotografije.
Odaberite fotografiju (str. 27).
Za zumiranje/odzumiranje na zemljovidu,
pritisnite zelenu/crvenu tipku.
Uporaba dodatne opreme

55 Budući da internetske zemljovide omogućuje treća
strana, ova usluga se može promijeniti ili prekinuti
bez prethodnog obavještavanja korisnika.
55 Položaj prikazan na karti može se razlikovati
ovisno o uređaju kojim je fotografija snimljena.
55 Ako TV nije spojen na Internet ili je internetska
stranica sa zemljovidima prestala s radom, moguć
je samo prikaz zemljovida u velikom mjerilu na
kojem se ne može izvoditi zumiranje/odzumiranje.
55 Možete također prikazati slideshow s lokacijom na
zemljovidu. Podesite "Photo Set-up" na "Simple
with map" (str. 27).

55 Zemljovid se može prikazati ako EXIF podaci
fotografije sadrže informacije o datumu, te su
pomoću Sony GPS uređaja snimljene prateće
informacije o zemljopisnoj dužini i širini ("Log
files"). Primijenite sljedeći postupak.
1
2
3
4
Spojite GPS uređaj na USB priključnicu.
Pritisnite HOME.
Pritisnite / za odabir "Photo".
Pritisnite / za odabir GPS uređaja te
pritisnite .
29 HR
Uporaba funkcije BRAVIA
Sync s Control for HDMI
Funkcija Control for HDMI omogućuje
komunikaciju TV-a sa spojenom opremom
kompatibilnom s ovom funkcijom, koristeći
HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Primjerice, spojite li Sony opremu koja je
kompatibilna s Control for HDMI (pomoću
HDMI kabela), možete upravljati obima.
Spojite opremu pravilno i izvedite potrebna
podešavanja.
Control for HDMI
55 Automatsko isključivanje priključene opreme kad isključite TV prijemnik u pripravno
stanje daljinskim upravljačem.
55 Automatsko uključivanje TV prijemnika i
promjena ulaza na spojenu komponentnu
kad se pokrene reprodukcija na komponenti.
55 Ako uključite spojeni audio sustav dok je
TV uključen, ulaz zvuka se prebacuje s TV
zvučnika na audio sustav.
55 Podešavanje glasnoće ( +/–) i isključivanje zvuka () spojenog audio sustava.
55 Rukovanje spojenim Sony uređajima s
BRAVIA Sync logom pomoću daljinskog
upravljača TV prijemnika pritiskom na:
––//// za izravno rukovanje spojenom
opremom.
––SYNC MENU za prikaz izbornika spojenog HDMI
uređaja na zaslonu.
Nakon prikaza izbornika, možete rukovati opcijama
tipkama /// i .
––OPTIONS za prikaz "Device Control" i zatim odabir
opcija iz "Menu", "Options" i "Content List" za
rukovanje uređajima.
––Pogledajte upute za uporabu drugog uređaja za opis
dostupnih funkcija.
Spajanje opreme kompatibilne s
Control for HDMI
Spojite kompatibilnu opremu i TV prijemnik
HDMI kabelom. Nakon spajanja audio sustava
HDMI kabelom, također spojite DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) priključnicu TV
prijemnika i audio sustav uporabom optičkog
kabela. Za detalje, pogledajte str. 24.
30 HR
Podešavanje HDMI postavki
Control for HDMI postavke trebaju biti pode­
šene na TV prijemniku i na spojenoj opremi.
Pogledajte "HDMI Set-up" na str. 46 za
podešenja na TV-u. Podrobnije informacije o
podešavanju potražite u uputama za uporabu
spojene opreme.
Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog
upravljača TV prijemnika
Tipke za uporabu dodatne opreme
Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
Opis
A/
Uključenje ili isključenje dodatne opreme koju ste odabrali
pomoću funkcijskih tipaka.
Omogućuju upravljanje
odgovarajućom opremom. Za
detalje, pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača"
na str. 31.
55/: Prijelaz na poče­
tak prethodnog/sljedećeg
naslova/poglavlja/scene/
zapisa.
55/: Ponavljanje repro­
dukcije scene/kratko prematanje scene prema naprijed.
55/: Brzo pretraživanje
diska prema natrag/naprijed, kad se pritisne tijekom
reprodukcije.
55: Reprodukcija diska pri
normalnoj brzini.
55: Pauziranje reprodukcije.
55: Zaustavljanje
reprodukcije.
BFunkcijske
tipke
CBD/DVD
tipke
funkcija
DDVD tipke 55 REC: Pokretanje snimanja.
za snimanje 55 REC PAUSE: Pauziranje
snimanja.
55 REC STOP: Zaustavljanje snimanja.
55 Odabir diska kod uporabe
EF1/F2
izmjenjivača diska.
55 Odabir funkcije kod uporabe kombiniranog uređaja
(primjerice, DVD/HDD).
Prikaz izbornika BD/DVD
FBD/DVD
diska.
MENU
Prikaz glavnog izbornika BD/
GBD/DVD
TOP MENU DVD diska.
Programiranje daljinskog upravljača

55 Tipka  ima ispupčenje. Ovo ispupčenje služi
kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.
Ovaj daljinski upravljač je unaprijed programiran za upravljanje Sony TV prijemnicima
i gotovo svim Sony Blu-ray disc uređajima,
DVD uređajima, DVD rekorderima i audio
sustavima (kućno kino, itd.).
Za upravljanje Blu-ray disc uređajima, DVD
uređajima i DVD rekorderima ostalih proizvo­
đača (i nekim drugim Sony modelima), progra­
mirajte daljinski upravljač na sljedeći način.

55 Prije no što počnete, potražite troznamenkasti kôd
vaše opreme u popisu "Kodovi proizvođača" na
str. 32.
(Nastavlja se)
31 HR
Uporaba dodatne opreme
Stavka
Ako oprema ne radi ili neke od funkcija
ne rade
Unesite ispravan kôd ili unesite sljedeći
kôd koji je naveden za istog proizvođača.
Imajte na umu da popis možda ne sadrži
kodove za sve modele svih proizvođača.
Povratak na normalan način rada TV-a
Pritisnite funkcijsku tipku TV.
Kodovi proizvođača
DVD uređaji
1 Pritisnite i zadržite BD, DVD ili AMP
2
3
4
funkcijsku tipku koju želite programirati
na daljinskom upravljaču, zatim pritisnite
.
Odabrana funkcijska tipka (BD, DVD ili
AMP) treperi.
Za vrijeme treperenja tipke, unesite
troznamenkasti kôd proizvođača pomoću
brojčanih tipaka.
Ako ne unesete kôd unutar 10 sekundi,
trebate se vratiti na korak 1.
Pritisnite .
Odabrana funkcijska tipka zatreperi
dvaput.
Ako odabrana funkcijska tipka zatreperi
pet puta, ponovno krenite od koraka 1.
Uključite opremu i provjerite da li sljedeće glavne funkcije ispravno rade.
Za Blu-ray disc uređaje, DVD uređaje i
DVD rekordere, provjerite:  (reprodukcija),  (zaustavljanje),  (brzo
pretraživanje unatrag),  (brzo pretraživanje unaprijed), odabir kanala. Za DVD
uređaje i DVD rekordere, provjerite:
TOP MENU/MENU i ///.
32 HR
Proizvođač
SONY
AIWA
AKAI
DENON
GRUNDIG
HITACHI
JVC
KENWOOD
LG
LOEWE
MATSUI
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SANYO
SHARP
THOMSON
TOSHIBA
YAMAHA
Kôd
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
021
032
018, 027, 020, 002
009, 028, 023, 024, 016, 003
025, 026, 015, 004, 035
006, 017
008
015, 014, 034
009, 028, 023, 024, 016, 003
013, 016
022, 033
018, 027, 020, 002, 045 – 047
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
004, 050, 051, 052
011, 014
007
019, 027
012
003, 048, 049
018, 027, 020, 002
Blu-ray disc (BD) uređaji
Proizvođač
SONY
Kôd
101 – 103
DVD uređaji/videorekorderi
Proizvođač
SONY
Kôd
251
DVD/HDD rekorderi
Proizvođač
SONY
Kôd
201 – 203
Videorekorderi
Proizvođač
SONY
AIWA
AKAI
DAEWOO
GRUNDIG
HITACHI
JVC
Kôd
301 – 310, 362
325, 331, 351
326, 329, 330
342, 343
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
327, 333, 334
314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348,
349
Proizvođač
LG
LOEWE
MATSUI
ORION
PANASONIC
PHILIPS
SAMSUNG
SANYO
SHARP
THOMSON
TOSHIBA
Kôd
332, 338
358, 355, 360, 361, 320, 351
356, 357
328
321, 323
311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,
364
339 – 341, 345
335, 336
324
319, 350, 365
337
DAV sustavi kućnog kina
Kôd
401 – 404
Uporaba dodatne opreme
Proizvođač
SONY (DAV)
AV prijemnici
Proizvođač
SONY
Kôd
451 – 454
Digitalni zemaljski prijemnici
Proizvođač
SONY
Kôd
501 – 504
33 HR
Uporaba mrežnih značajki
Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima po­
hranjenim na DLNA-kompatibilnim uređajima
u kućnoj mreži.
Uređaji koji spremaju i pružaju sadržaje, poput
fotografija i glazbenih datoteka, nazivaju se
"poslužitelj". TV prima datoteke fotografija/
glazbe s poslužitelja putem mreže, i možete uži­
vati u njima na TV-u čak i u drugim prostorijama. Za funkcioniranje u kućnoj mreži potrebno
je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO,
Cyber-shot, itd.) kao poslužitelj.
Spajanje TV-a na mrežu
Uživanje u fotografijama/
glazbi putem mreže
Možete uživati u datotekama s fotografijama/
glazbom na poslužitelju jednostavnim odabirom ikone u Home izborniku TV-a.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Photo" ili
"Music".
3 Pritisnite / za odabir poslužitelja zatim
pritisnite .
U "Music" se prikazuje "List View". U
"Photo" se prikazuje "Thumbnail View".
Možete promijeniti način prikaza između
"List View" i "Thumbnail View" pritiskom žute tipke.
TV
Kad nije moguće pronaći server
4
Mrežni kabel (nije isporučen)
Širokopojasni router
Na mrežne uređaje
Mrežni kabel (nije isporučen)
DSL modem/
kabelski modem
Internet
34 HR
Pogledajte "Provjera mrežne povezanosti"
(str. 36) i "Podešavanje postavki za prikaz
servera" (str. 36).
Pritisnite /// za odabir datoteke ili
mape, zatim pritisnite .
Ako ste odabrali mapu, odaberite datoteku,
zatim pritisnite .
Reprodukcija počinje.

55 S fotografijom se može prikazati zemljovid ako su
među EXIF podatke fotografije snimljene informacije o zemljopisnoj dužini i širini (str. 29).

55 Ovisno o mrežnom uređaju, možda će biti potrebno
registrirati TV na njemu.
55 Pri uporabi funkcije  (Photo), kvaliteta slike
može biti lošija budući da neke slike mogu biti
uvećavane, ovisno o datoteci. Također, slika
možda neće ispunjavati cijeli zaslon, što ovisi o
veličini slike te omjeru širine i visine.
55 Pri uporabi funkcije  (Photo), uređaju će možda trebati duže vrijeme za prikaz nekih datoteka.
55 Za prikaz naziva datoteke i mape raspoloživ je
samo engleski jezik.
55 Kako bi se datoteke koje se primaju s mrežnog
uređaja mogle reproducirati, trebaju biti jednog od
sljedećih formata:
––Fotografije: JPEG format
––Glazba: MP3 format ili Linear PCM format
Neki mrežni uređaji će možda konvertirati format
datoteke prije prijenosa. U tim slučajevima, za reprodukciju se koristi format dobiven konverzijom.
Detalje potražite u uputama za uporabu mrežnog
uređaja koji koristite. U nekim slučajevima neće
biti moguća ni reprodukcija datoteka odgovarajućih formata.
Opis
Information
Prikazuje informacije o
uređaju, mapama i
datotekama.
Raspoložive opcije za  (Music)
Opcija
Opis
Pogledajte str. 40.
Pogledajte str. 40.
Registrira pozadinsku
glazbu koja će se reproducirati tijekom slideshowa
pri uporabu funkcije 
(Photo).
Omit from Slideshow Poništava registriranu
pozadinsku glazbu.
Playback Options
Omogućuje podešavanje
opcija za ponavljanje,
reprodukciju slučajnim
redoslijedom ili normalnu
reprodukciju glazbe.
Speaker
Pogledajte str. 45.
Information
Prikazuje informacije o
uređaju, mapama i
datotekama.
Sound Mode
Surround
Add to Slideshow
Raspoložive opcije za  (Photo)
Opcija
Opis
Picture Mode
Sound Mode
Surround
Cropping
Display map
Pogledajte str. 39.
Pogledajte str. 40.
Pogledajte str. 40.
Za orezivanje fotografije.
Prikazuje mapu u kojoj se
nalazi snimljena fotografija
zajedno sa samom
fotografijom.
Omogućuje podešavanje
ponavljanja/reprodukcije
u slučajnom redoslijedu za
fotografije.
Podešava način reprodukcije
i efekte koji će se koristiti
tijekom reprodukcije.
Rotira datoteke.
Pogledajte str. 45.
Show Options
Photo Set-up
Rotate
Speaker
35 HR
Uporaba mrežnih značajki
Uživanje u fotografijama i glazbi na TV-u
pomoću upravljanja drugim uređajem
– Renderer
"Renderer" je značajka za reprodukciju dato­
teka fotografija i glazbe pohranjenih u drugim
mrežnim uređajima (digitalni fotoaparat,
mobilnom telefonu, itd.) na TV-u rukujući
određenim upravljačkim uređajem. Za uporabu
ove značajke, kao upravljački uređaj koristite
renderer-kompatibilnu komponentu poput
digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.
Pogledajte također upute za uporabu isporučene
uz upravljački uređaj.
1 Podesite "Renderer Function", "Renderer
Access Control" i "Renderer Set-up" u
"Network Settings" ako je potrebno
(str. 50).
2 Reproducirajte na TV-u datoteku odabranu pomoću upravljačkog uređaja.
Datoteka se reproducira na TV-u preko
spojene mreže.
Za postupke tijekom reprodukcije koristite upravljački uređaj ili daljinski upravljač
TV-a.
Opcija
Provjera mrežne povezanosti
Unesite odgovarajuće (alfanumeričke) vrijedno­
sti za vaš router. Broj stavki koje treba podesiti
može varirati, ovisno o davatelju internetskih
usluga (Internet provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte upute za uporabu koje ste dobili
od vašeg davatelja internetskih usluga ili koje
su isporučene uz router.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network
Settings", te pritisnite .
4 Odaberite "Network" i zatim pritisnite .
5 Odaberite "IP Address Settings", zatim
pritisnite .
6 Odaberite stavku i zatim pritisnite .
Kad odaberete "DHCP (DNS automatic)"
Prijeđite na korak 7.
Kad odaberete "DHCP (DNS manual)"
Podesite "Primary DNS"/"Secondary DNS"
tipkama // i brojčanim tipkama.
Kad odaberete "Manual"
Podesite sljedeće opcije tipkama // i
brojčanim tipkama.
55IP Address
55Subnet Mask
55Default Gateway
55Primary DNS/Secondary DNS
Ako vaš ISP ima posebna podešenja
proxy poslužitelja
7
8
9
Pritisnite OPTIONS, zatim pritisnite /
za odabir "Proxy Set-up" te pritisnite .
Zatim unesite podešenja.
Pritisnite .
Pritisnite / za odabir "Test", te pritisnite .
Pritisnite / za odabir "Yes", a zatim
pritisnite .
Započinje mrežna dijagnostika.
Kad se prikazuje "Connection successful.",
pritisnite više puta  RETURN za
izlazak.
36 HR
Podešavanje prikaza
poslužitelja
Možete odabrati poslužitelje iz kućne mreže
koji će se prikazati u izborniku Home.
Izbornik Home može automatski prikazati do
10 poslužitelja.
1 Podesite poslužitelja kako bi se omogućilo
povezivanje s TV-a.
Za detalje o podešavanju poslužitelja,
pogledajte upute za uporabu isporučene s
njime.
2 Pritisnite HOME.
3 Pritisnite / za odabir "Settings".
4 Pritisnite / za odabir "Network
Settings", te pritisnite .
5 Odaberite "Server Display Settings",
zatim pritisnite .
6 Odaberite poslužitelje kojeg želite prikazati u izborniku Home, zatim pritisnite .
7 Odaberite "Yes" i zatim pritisnite .
Za podešavanje poslužitelja koji se
neće prikazivati u izborniku Home
U koraku 7 pritisnite / za odabir "No",
zatim pritisnite .
Raspoložive opcije (u izborniku spojenog poslužitelja)
Opcija
Opis
Delete All
Briše sve spojene poslužitelje.
Za najnovije ažuriranje
liste poslužitelja.
Prikazuje informacije
o trenutno odabranom
poslužitelju.
Briše trenutno odabran
spojeni poslužitelj.
Update List
Information
Delete
Uporaba mrežnih značajki
Ako se ne možete spojiti na kućnu
mrežu
TV može provjeriti da li je poslužitelj pravilno
prepoznat.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network
Settings", te pritisnite .
4 Odaberite "Server Diagnostics", zatim
pritisnite .
5 Odaberite "Yes" i zatim pritisnite .
Započinje dijagnostika poslužitelja.
Kad se dijagnosticiranje poslužitelja završi,
prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.
6 Odaberite poslužitelj koji želite potvrditi,
zatim pritisnite .
Prikažu se dijagnostički rezultati odabranog poslužitelja.
Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku, potražite moguće uzroke te provjerite
povezivanje i podešenja. Za detalje, pogle­
dajte "U slučaju problema" na str. 51.
37 HR
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz Home izbornik TV-a (XMB™)
XMB™ (XrossMediaBar) je izbornik BRAVIA značajki i ulaznih izvora prikazan na TV zaslonu.
XMB™ je jednostavan način odabira programa i podešavanja postavki BRAVIA TV prijemnika.
1 Pritisnite HOME.
Na zaslonu se prikazuje Home izbornik TV-a.
Trak kategorije medija
Trak za odabir kategorije
2 Pritisnite / za odabir kategorije.
Ikona kategorije medija
Opis
Settings
Omogućuje napredno podešavanje i prilagođavanje. Za detalje, pogledajte str. 39.
Photo
Možete uživati u fotografijama s USB uređaja ili putem mreže (str. 27, 34).
Music
Možete uživati u glazbi s USB uređaja ili putem mreže (str. 27, 34).
Digital
Možete odabrati digitalni kanal, Favourite listu (str. 22) ili Guide
(str. 18, 21).
Također možete odabrati kanal brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–.
Analogue
Možete odabrati analogni kanal.
Također možete odabrati kanal brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–.
Za skrivanje liste analognih kanala, podesite "Programme List Display"
na "Off" (str. 46).
External Inputs
Možete odabrati opremu spojenu na TV.
Za dodjeljivanje naziva vanjskom ulazu, pogledajte "AV Preset" (str. 44).
3 Pritisnite / za odabir opcije te pritisnite .
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Pritisnite HOME za izlaz.

55 Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati ovisno o okolnosti.
55 Nedostupne opcije su sive boje u izborniku, ili nisu prikazane.
38 HR
Settings
Picture
Odabire načina prikaza slike osim za ulaz s računala. "Picture Mode" sadrži
najprikladnije opcije za videozapise i fotografije. Raspoložive opcije razlikuju se
ovisno o ulaznom izvoru.
Za poboljšani kontrast i oštrinu slike.
Vivid
Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe uređaja u
Standard
kućnim uvjetima.
Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje u
Cinema
okruženju poput kino-dvorane.
Za gledanje fotografija. Poboljšava kontrast i oštrinu slike.
Photo-Vivid
Photo-Standard Za gledanje fotografija. Podešava optimalnu kvalitetu slike
za gledanje kod kuće.
Za gledanje fotografija. Predstavlja kvalitetu slike koja se
Photo-Original
koristi kod prikaza razvijenih fotografija.
Display Mode (samo Odabire načina prikaza slike za ulaz s računala.
u PC Input/HDMI PC Video
Za videozapise.
Input)
Za tekst, grafove ili tablice.
Text
Resetiranje svih postavki slike na tvorničke vrijednosti, osim opcije "Picture
Reset
Mode" i "Display Mode" (samo u PC načinu).
Podešava svjetlinu pozadinske rasvjete.
Backlight
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Contrast
Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.
Brightness
Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.
Colour
Picture Mode
Colour Temperature
Sharpness
Noise Reduction
Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.

55 "Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video
vrpce).
Podešava bjelinu slike.
Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
Cool
Bijelim tonovima dodaje neutralnu nijansu.
Neutral
Warm 1/Warm 2 Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu. "Warm 2" dodaje
više crvene od opcije "Warm 1."

55 "Warm 1" i "Warm 2" se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena
na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
Automatski smanjuje šumove (samo u analognom načinu).
Auto
Modificira učinak smanjivanja šumova.
High/Medium/
Low
Isključuje funkciju "Noise Reduction".
Off
39 HR
Uporaba izbornika MENU
Hue
MPEG Noise
Reduction
Advanced Settings
Smanjuje šum MPEG-komprimirane video slike. Učinkovito je kod gledanja
DVD-a ili digitalnog emitiranja.
Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Automatski podešava "Backlight" i "Contrast" na najprikladAdv. Contrast
nije vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona. Postavka je
Enhancer
posebno prikladna kod tamnijih slika. Povećat će izraženost
kontrasta tamnijih slika.
Daje veću živost bojama.
Live Colour
Mijenja raspon boje. "Wide" reproducira življe boje, dok
Colour Space
"Standard" reproducira standardne boje.

55 "Live Colour" nije dostupno ako je "Colour Space" podešeno na "Standard".
"Noise Reduction", "MPEG Noise Reduction" i "Advanced Settings" nisu dostupni za računalo.
Zvuk
Sound Mode
Reset
Treble
Bass
Balance
Auto Volume
Volume Offset
Woofer Level
Odabire efekt zvuka.
Naglašava visoke tonove i basove.
Dynamic
Za standardan zvuk.
Standard
Povećava jasnoću glasa.
Clear Voice
Resetira na tvornička podešenja sve postavke zvuka osim "Dual Sound". Treble
Podešava visoke tonove.
Podešava basove.
Podešava balans između lijevog i desnog kanala zvučnika.
Održava stalnu razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice, reklame su često
glasnije od ostalog programa).
Podešava razinu glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale ulaze.
Podešava razinu basova prema želji, pošto razina basova varira ovisno o mjestu na
kojem ste postavili TV. Smanjite razinu ako smatrate da su basovi previše naglašeni, ili je povećajte ukoliko basovi nisu dovoljno naglašeni.

Surround
Voice Zoom
Sound Booster
40 HR
55 Ovo podešenje je potrebno izvesti samo nakon postavljanja TV-a ili nakon promjene
mjesta na kojem se TV nalazi. Podešavanje nije potrebno tijekom normalnog
slušanja.
Pruža surround efekt koji ostavlja dojam da gledate sportsko
Live Sports
natjecanje uživo.
Pruža surround efekt koji ostavlja dojam da ste okruženi
Music Hall
zvukom, kao u koncertnoj dvorani.
Pruža surround efekt nalik na vrhunske audio sustave, kakvi
Cinema
se nalaze u kino dvoranama.
Podešenje "Voice Zoom" može se pohraniti prema želji.
Custom
Za normalan stereo ili mono prijem.
Off
Podešava razinu zvuka ljudskih glasova. Primjerice, ako je glas osobe koja čita
vijesti nerazgovijetan, možete pojačati ovu postavku kako bi glas postao čujniji. I
obratno, ako gledate sportski program, možete smanjiti ovo podešenje kako biste
ublažili glas komentatora.
Proizvodi potpuniji zvuk za snažniji doživljaj, uz naglašavanje visokih tonova i
basova.
Dual Sound
Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitiranje.
Za stereo emisije.
Stereo/Mono
Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B"
A/B/Mono
za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.

55 Ako odaberete ostale uređaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound"
na "Stereo", "A" ili "B".

55 "Treble", "Bass", "Balance" i "Auto Volume" nisu dostupni ako je "Speaker" podešen na "Audio System" te
su odspojene slušalice.
Features
USB Auto Start
Automatski započinje reprodukciju fotografija kad je TV uključen te se na njegovu
USB priključnicu spoji digitalni fotoaparat ili drugi uređaj koji sadrži datoteke
fotografija te se zatim uključi.
Omogućuje gledanje JPEG datoteka u prezentaciji (slideshow
Slideshow
prikaz).
Thumbnail View Omogućuje gledanje umanjenih sličica JPEG datoteka.
Odaberite za isključenje funkcije.
Off

Power Saving
Svjetlosni senzor

Logo Illumination
Panel Key
Illumination
55 Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti funkciju. Pogledajte str. 15 za
informaciju o položaju senzora.
Uključuje ili isključuje Sony logo na prednjoj strani TV prijemnika.
Tipke osjetljive na dodir zasvijetle kad dodirnete senzorne
Auto
tipke na prednjoj strani uređaja, kad je uređaj uključen.
Senzori osjetljivi na dodir stalno svijetle.
On
(Nastavlja se)
41 HR
Uporaba izbornika MENU
Quick Start
55 Reprodukcija ne započinje automatski ako TV uključite nakon spajanja digitalnog
fotoaparata ili drugog uređaja na USB priključnicu.
TV se uključuje brže nego inače unutar dva sata od isključivanja u pripravno stanje. Ipak, potrošnja energije se u pripravnom stanju povećava 20 W.
Odabire način smanjene potrošnje TV-a. Ako je odabrano "Picture Off", slika se
isključuje i na prednjoj strani uređaja svijetli zeleni indikator  (Picture Off).
Zvuk se ne mijenja.
Standard Power Standardna postavka.
Reduced Power Smanjuje potrošnju energije TV prijemnika.
Isključivanje slike. Možete slušati zvuk dok je slika isključena.
Picture Off
Automatski optimizira postavke slike prema osvjetljenju sobe.
On
Isključuje funkciju "Light Sensor".
Off
Motionflow
Omogućuje tečniji prikaz pokreta videozapisa i smanjuje zamućenje slike.
Omogućuje tečniji prikaz kretanja u sadržajima temeljenima
High
na filmu.
Omogućuje tečan prikaz pokreta videozapisa. Koristite opciju
Standard
za standardnu uporabu.
Koristite ovo podešenje kad postavke "High" i "Standard"
Off
uzrokuju šum.

Film Mode
55 Ovisno o videozapisu, efekt možda neće biti vidljiv, čak i ako ste promijenili
podešenja.
Omogućuje poboljšanu kvalitetu slike koja je optimizirana za film pri reprodukciji
DVD-a snimljenog u filmskom modu.
"Auto 1" omogućuje tečniji prikaz kretanja nego originalan
Auto 1/Auto 2
sadržaj temeljen na filmu. "Auto 2" pruža originalan sadržaj
temeljen na filmu bez promjene.
Isključuje funkciju "Film Mode".
Off

Game/Text Mode
Video/Photo
55 Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film Mode" će se automatski
isključiti čak i ako je odabrano "Auto 1/Auto 2".
55 "Film Mode" nije raspoloživo kad je "Video/Photo" podešen na "Photo" ili kad
TV detektira fotografiju ako je odabrana opcija "Video-A".
Omogućuje optimalan zaslon za gledanje slika finih linija i znakova s igraće konzole
i računala. Podesite na "On" za oštar prikaz tankih linija ili znakova.
Omogućuje prikladnu kvalitetu slike odabirom opcije ovisno o ulaznom izvoru
(video ili foto datoteka).
Podešava odgovarajuću kvalitetu slike, ovisno o ulaznom
Video-A
izvoru, video zapisa ili fotografija kod izravnog spajanja
Sony opreme kompatibilne s HDMI izlazom koja podržava
"Video-A" mod.
Omogućuje prikladnu sliku za videozapise.
Video
Omogućuje prikladnu sliku za fotografije.
Photo

x.v.Colour
55 Podešenje je fiksno "Video" kad spojena oprema ne podržava "Video-A" način,
čak i kod odabira "Video-A".
55 Dostupno samo za HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 i komponentni ulazni signal
formata 1080i i 1080p.
Prikazuje slike u pokretu vjernije od originalnog izvora, usklađivanjem raspona
boje na izvoru.

Photo Colour Space
55 Podešenje je fiksno "Normal" kada je ulazni signal HDMI (RGB), čak i kad je
odabrana opcija "x.v.Colour".
55 Dostupno samo za HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 i komponentni ulazni signal
formata 720p, 1080i i 1080p.
Odabir opcije koja odgovara rasponu boje (sRGB, sYCC, Adobe RGB) unutar
izlaznog signala iz opreme spojene na HDMI, komponentnih ulaznih priključnica
ili USB priključnice.

55 Odaberite "sYCC" kada koristite opremu koja podržava "x.v.Colour".
55 Dostupno samo za HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 i komponentni ulazni signal
formata 1080i i 1080p.
55 Nije dostupno kad je "Colour Space" podešeno na "Wide" (str. 40).
42 HR
Timer Settings
Podešava timer za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
Podešava vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski
Sleep Timer
isključiti u stanje pripravnosti.
Kad je aktiviran "Sleep Timer", na prednjoj strani TV prijem­
nika pojavljuje se indikator  (Timer) i svijetli narančasto.
On Timer
Settings
Clock Set

55 Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep
Timer" se vraća na "Off".
55 Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti pojavljuje poruka.
Podešava timer za uključivanje TV-a iz
On Timer
pripravnog stanja.
Podešava timer za uključivanje TV
Timer Mode
prijemnika.
Podešava vrijeme za uključivanje TV
Time
prijemnika.
Podešava vrijeme nakon kojeg se TV
Duration
automatski vraća u pripravno stanje.
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima
digitalne kanale, sat se ne može ručno podesiti jer se točno
vrijeme podešava pomoću signala TV postaje.
Set-up
Language
Screen Settings
Otvara izbornik početnih podešenja za odabir jezika, države/regije i mjesta uporabe
te ugađanje svih raspoloživih digitalnih i analognih kanala. Obično nije potrebno
ponavljati postupak jer već postoje postavke države, jezika i pohranjeni kanali od
prvog podešavanja (str. 6). Ipak, ova opcija omogućuje ponavljanje postupka (npr.
ako se preselite ili potražite kanale koji su se počeli emitirati).
Odabir jezika na kojem se prikazuju izbornici.
Za detalje o formatu zaslona, pogledajte "Ručno prilagođavaScreen Format
nje formata slike" na str. 17.
Automatski mijenja format zaslona prema signalu emisije. Za
Auto Format
zadržavanje osobne postavke, odaberite "Off".
Podešava područje prikaza slike kod 1080i/p i 720p izvora
Display Area
kad je "Screen Format" podešen na "Wide".
Kod digitalnih emisija, prikaz slike u
Auto
skladu s postavkama koje preporuča
televizijska kuća.
Prikaz slike u originalnoj veličini.
Full Pixel
Prikaz slike u preporučenoj veličini.
Normal
Horizontal Shift Podešava vodoravni položaj slike.
Podešava okomiti položaja slike kad je "Screen Format"
Vertical Shift
podešen na "Smart", "Zoom" ili "14:9".
Podešava okomitu veličinu slike kad je "Screen Format"
Vertical Size
podešen na "Smart", "Zoom" ili "14:9".
(Nastavlja se)
43 HR
Uporaba izbornika MENU
Auto Start-up
PC Settings
AV Set-up
44 HR
Odabire format zaslona prilagođenog za prikaz slike iz računala.
Povećava sliku tako da popunjava
Full 1
okomito područje i zadržava originalni
format (vodoravno-okomito).
Povećava sliku tako da popunjava
Full 2
područje prikaza.
Resetira postavke zaslona računala na tvorničke vrijednosti.
Reset
Auto Adjustment Automatski podešava položaja slike, fazu i nagib kad TV
prima ulazni signal iz računala.
Screen Format
Phase
Pitch
Horizontal Shift
Power
Management
AV Preset

55 "Auto Adjustment" možda neće funkcionirati kod određenih
ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podesite "Phase",
"Pitch" i "Horizontal Shift".
Podešava fazu ako zaslon titra.
Podešava nagib ako se pojave neželjene okomite linije.
Podešava vodoravni položaj slike.
Isključuje TV u pripravno stanje ako se ne prima signal iz
računala 30 sekundi.
Dodjeljuje naziv uređajima spojenim na bočne i stražnje
priključnice. Naziv će se kratko prikazati na zaslonu kad se
odabere uređaj. Možete preskočiti ulaz na kojeg nisu spojeni
uređaji.
1 Pritisnite / za odabir željenog izvora te pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir željene opcije u nastavku, zatim
pritisnite .
Odaberite jedan od već podešenih nazi-, CABLE, SAT,
va za spojeni uređaj.
VCR, DVD/BD,
GAME, AUDIO
SYSTEM, CAM,
PC
Kreiranje vlastitog naziva.
Edit
1 Pritisnite / za odabir željenog
slova ili znamenke ("_" za razmak)
te zatim pritisnite .
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite / za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite / za
odabir točnog znaka.
2 Ponovite postupak iz koraka 1 dok
ne unesete naziv.
3 Odaberite "OK" i pritisnite .
Preskače ulaz na koji nije priključen
Skip
nijedan uređaj kod pritiska tipke /
prilikom odabira izvora.
Podešava ulaz signala koji se prima preko priključnica s oznakom /(/S AV2 na stražnjoj strani TV prijemnika.
Automatski prebacuje između RGB ulaAuto
za, S video ulaza i kompozitnog video
ulaza, ovisno o ulaznom signalu.
Ulaz
RGB signala.
RGB
Ulaz S Video signala.
S Video
Ulaz kompozitnog videosignala.
Composite
AV2 Output
Podešava izlaza signala iz priključnice označene /(/
S AV2 na stražnjoj strani TV-a. Ukoliko spojite videorekorder ili neki drugi uređaj za snimanje na priključnicu
/(/S AV2 možete snimati s uređaja spojenih s
ostalih priključnica TV prijemnika.
Izlaz emitiranog programa.
TV
Izlaz programa sa zaslona (osim signala
Auto
iz priključnica HDMI IN 1, HDMI IN
2, HDMI IN 3, (/ COMPONENT
IN i (/ PC IN).
Uključuje/isključuje zvučnike TV prijemnika.
Zvučnici TV prijemnika su uključeni za
TV Speaker
slušanje zvuka preko TV prijemnika.
Zvučnici TV prijemnika su isključeni
Audio System
kako bi se zvuk programa mogao slušati
preko zvučnika vanjskog audio sustava
spojenog na izlazne audio priključnice.
Kod spajanja na "Control for HDMI"
kompatibilan uređaj, možete uključiti
spojeni uređaj preko TV prijemnika.
Podešavanje se mora izvršiti nakon
spajanja uređaja.
Audio izlaz iz audio sustava se upravlja
Variable
pomoću daljinskog upravljača TV
prijemnika.
Audio izlaz TV prijemnika je fiksan. Za
Fixed
podešavanje glasnoće (i ostalih postavki), upotrebljavajte kontrolu na audio
prijemniku.
Speaker
Audio Out

55 "Audio Out" nije dostupno ako je audio sustav spojen na TV preko HDMI
priključnica.
(Nastavlja se)
45 HR
Uporaba izbornika MENU
AV2 Input
HDMI Set-up
Koristi se za podešavanje "Control for HDMI" kompatibilne opreme spojene na
HDMI priključnice. Imajte na umu da HDMI funkcija također treba biti podešena
na spojenom "Control for HDMI" kompatibilnom uređaju.
Control for HDMI Aktivira povezanost "Control for HDMI" kompatibilnog
uređaja i ovog TV prijemnika. Kada je podešeno na "On",
dostupne su sljedeće opcije izbornika. Ipak, potrošnja energije
se u pripravnom stanju povećava. Ako je spojena određena Sony oprema kompatibilna s "Control for HDMI", ova
postavka se primjenjuje na spojenu opremu automatski kad je
"Control for HDMI" podešen na "On" pri uporabi TV-a.
Auto Devices Off Kad je podešena na "On", "Control for HDMI" kompatibilna
oprema se isključuje kad prebacite TV u pripravno stanje
pomoću daljinskog upravljača.
Kada je podešena na "On" te se uključi spojena "Control for
Auto TV On
HDMI" oprema, TV prijemnik se automatski uključuje te
prikazuje HDMI ulazni signal sa spojene opreme.
Ako se podesi na "Advanced", možete odabrati kanal ugođen
Tuner Box
spojenom opremom pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Control
Kreira ili ažurira "HDMI Device List". Može se spojiti do 14
Device List
"Control for HDMI" kompatibilnih uređaja, do 4 uređaja na
Update
jednu priključnicu. Obavezno ažurirajte "HDMI Device List"
kad mijenjate spajanja ili postavke "Control for HDMI" kompatibilnih uređaja. Uređaje odaberite ručno, jednog po jednog,
dok ne dobijete pravilnu sliku na nekoliko sekundi.
HDMI Device List Prikaz spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.

Product Information
All Reset
55 "Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje
TV prijemnikom povezano s rukovanjem audio sustava koji
je kompatibilan s funkcijom Control for HDMI.
Prikazuje informacije o vašem TV sustavu.
Resetira sve postavke na tvorničke vrijednosti i prikazuje izbornik "Auto Start-up".

55 Ne isključujte TV prijemnik tijekom ovog vremena (oko 30 sekundi) i ne
pritišćite tipke.
55 Sve postavke, uključujući Digital Favourite popis, država/regija, jezik, automatski
ugođeni kanali itd., će se automatski resetirati.
Analogue Set-up
Programme List
Display
Auto Tuning
Programme Sorting
46 HR
Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB™ (XrossMediaBar).
Ugađa sve dostupne analogne kanale.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave.
Mijenja redoslijed pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite / za odabir kanala koji želite premjestiti na novo mjesto, a zatim
pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite .
Manual Programme
Preset

LNA
55 Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je
odabrana opcija "Low" ili "High".
Poboljšava kvalitetu slike za pojedine kanale u slučaju prijema slabih signala (smetnje).
Ukoliko nema poboljšanja slike ni nakon podešavanja opcije
"On", podesite opciju na "Off" (tvornička postavka).
(Nastavlja se)
47 HR
Uporaba izbornika MENU
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"LNA"/"Skip"/"Decoder",
pritisnite PROG +/– za odabir programskog broja kanala. Ne može se odabrati
programski broj kanala koji je označen za "Skip" (str. 40).
System/Channel Ručno podešava kanale.
1 Pritisnite / za odabir programskoj broja koji želite
ručno ugoditi (ako ugađate videorekorder/DVD rekorder,
odaberite kanal), zatim pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir "System", te pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir jednog od sljedećih sustava
emitiranja i zatim pritisnite .
B/G: Za zemlje/regije Zapadne Europe
I: Za Veliku Britaniju
D/K: Za zemlje/regije Istočne Europe
L: Za Francusku
4 Pritisnite / za odabir "Channel", te pritisnite .
5 Pritisnite / za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C"
(za zemaljske kanale) i zatim pritisnite 
6 Ugodite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite / za traženje sljedećeg raspoloživog kanala.
Kad se pronađe kanal, pretraživanje se prekida. Za
nastavak pretraživanja, pritisnite /.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder ili DVD rekorder.
7 Pritisnite  za prijelaz na "Confirm" i pritisnite .
Vaše promjene su pohranjene. Ponovite opisani postupak
za ručno podešavanje ostalih kanala.
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane
Label
kanale. Taj naziv će se kratko prikazati na zaslonu kad se
odabere kanal. Za unos znakova, pogledajte korake 1 do 3 iz
"Edit" (str. 40).
Omogućuje precizno ručno ugađanje kanala kad mislite da bi
AFT
malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitetu slike.
Ugađanje je moguće u rasponu od –15 do +15. Ako je odabrana opcija "On", precizno ugađanje se vrši automatski.
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod
Audio Filter
mono prijema. Ponekad može nestandardni signal uzrokovati
izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono prijema.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na tvorničku vrijednost "Off".
Skip
Decoder
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja
kanala tipkama PROG +/–. (Preskočeni kanali se i dalje
mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Gledanje i snimanje odabranih kodiranih kanala kod uporabe
dekodera spojenog izravno na scart priključnicu /(/
S AV1 ili na scart priključnicu /(/S AV2 preko
videorekordera/DVD rekordera.

Confirm
55 Ovisno o zemlji/regiji odabranoj u izborniku "Country"
(str. 6), ova opcija možda neće biti dostupna.
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme
Preset".
Digital Set-up 
Digital Tuning
Digital Auto
Tuning
Programme
Sorting
Digital Manual
Tuning
Subtitle Set-up
Subtitle Setting
Subtitle
Language
48 HR
Ugađa sve dostupne digitalne kanale.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za
pretraživanje novih kanala koji se pojave. Za detalje pogledajte korak 6 iz "5: Početna podešavanja" (str. 6).
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite / za odabir kanala koji želite ukloniti ili
premjestiti na novo mjesto, a zatim pritisnite .
Kanal možete također odabrati unosom troznamenkastog broja kanala brojčanih tipaka.
2 Brisanje ili promjenu redoslijeda digitalnih kanala
možete izvoditi na sljedeći način:
Za brisanje digitalnog kanala
Pritisnite . Kad se prikaže poruka potvrde, pritisnite
 za odabir "Yes", zatim pritisnite .
Za promjenu redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite , zatim pritisnite / za odabir novog položaja za kanal te pritisnite .
3 Pritisnite  RETURN.
Za ručno ugađanje digitalnih kanala. Ova značajka je raspoloživa kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".
1 Brojčanom tipkom odaberite broj kanala koji želite
ručno ugoditi, zatim pritisnite / za ugađanje kanala.
2 Kad TV pronađe raspoložive kanale, pritisnite / za
odabir kanala koji želite pohraniti, zatim pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir programskog broja na koji želite pohraniti novi kanal, a zatim pritisnite .
Ponovite opisani postupak za ručno ugađanje ostalih kanala.
Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu
prikazivati i vizualne pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
Omogućuje vam odabir jezika titlova.
Audio Set-up
Uključuje program za osobe oštećena sluha kad je odabrana
opcija "For Hard of Hearing".
Audio Language Odabire jezik koji se koristi za program. Neki digitalni kanali
mogu odašiljati nekoliko jezika dijaloga za program.
Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija, ukoliAudio
ko TV kanali odašilju takve informacije.
Description
Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i
Mixing Level*
Audio Description opciju.
Dynamic Range Kompenzira razlike razine zvuka između kanala. Funkcija
nema učinak za neke kanale.
Odabir signala zvuka koji izlazi iz DIGITAL AUDIO OUT
Optical Out
(OPTICAL) priključnice na stražnjoj strani TV prijemnika.
Podesite na "Auto" kad je spojena Dolby Digital kompatibilna
oprema, i podesite na "PCM" kad je spojena nekompatibilna
oprema.
Audio Type

**Ovaj postupak je dostupan samo kad je "Audio Description" podešeno na "On."
Radio Display
Parental Lock
Technical Set-up

55 Kako bi se usluge mogle ažurirati, TV prijemnik mora povremeno ostati u pripravnom stanju.
System Update Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje
softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony
preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On".

55 Kako bi se softver mogao ažurirati, TV prijemnik mora povremeno ostati u pripravnom stanju.
(Nastavlja se)
49 HR
Uporaba izbornika MENU
PIN Code
Prikazuje zaslonsku pozadinu pri slušanju radijskog prijema.
Moguć je odabir boje zaslonske pozadine, prikaz boja slučajnim redoslijedom ili
slide show (str. 27, 34).
Za privremeno isključenje prikaza zaslonske pozadine, pritisnite bilo koju tipku.
Podešava ograničenje gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji imaju
veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN koda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN
koda. Slijedite upute iz odjeljka "PIN Code" dolje.
2 Pritisnite / za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno gledanje) i zatim pritisnite .
3 Pritisnite  RETURN.
Za prvo podešavanje PIN koda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
2 Pritisnite brojčane tipke za unos PIN koda unesenog u koraku 1.
3 Pritisnite  RETURN.
Za promjenu PIN koda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
2 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
3 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda unesenog u koraku 2.
4 Pritisnite  RETURN.

PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.
Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i pohranjivanje
Auto Service
novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
Update
System
Information
Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.

55 Ako je skala signala crvena (nema signala) ili narančasta (signal slab), provjerite
priključak antene/kabelskog sustava.
Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite
Time Zone
ako zona ne odgovara onoj koja se automatski određuje prema odabranoj državi/regiji.
Podešavanje opcije automatskog podešavanja ljetnog, odnoAuto DST
sno zimskog računanja vremena.
Automatsko podešavanje ljetnog, odnoOn
sno zimskog vremena prema kalendaru.
Vrijeme je prikazano prema razlici
Off
vremena podešenoj u "Time Zone"
izborniku.
Možete odabrati GUIDE (Sony Guide ili GUIDE Plus+). Mije­
Programme
njate li Sony Guide u GUIDE Plus+ program, pogledajte str. 18.
Guide
Ova značajka se prikazuje u sljedećim slučajevima:
(samo kad je
raspoloživ GUIDE ––u Velikoj Britaniji, Italiji, Francuskoj, Njemačkoj ili
Španjolskoj.
Plus+)
––gdje postoji mogućnost digitalnog prijema.
––kad je odabrana opcija "Antenna" u koraku 7 iz "5: Početna
podešavanja" (str. 6).
CA Module Set-up
Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module
(CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 23 za položaj otvora kartice  (PCMCIA).
Network Settings
Network
Server Display
Settings
Server Diagnostics
Renderer Function
50 HR
Automatski prima mrežna podešenja
putem funkcije Dynamic Host
Configuration Protocol poslužitelja routera ili pružatelja pristupa Internetu.
Automatski prima mrežna podešenja
DHCP (DNS
osim podešenja DNS poslužitelja. Momanual)
žete ručno podesiti DNS postavke.
Omogućuje podešavanje mrežnih poManual
stavki prema mrežnom okruženju.
Dijagnosticira
da
li
je
mreža pravilno spojena.
Test
Trebate konfigurirati svaku opciju kad je u "IP Address
IP Address/
Settings" odabrano "Manual".
Subnet Mask/
Default Gateway/ Kad je odabrano "DHCP (DNS manual)", unesite ručno adrese
"Primary DNS" i "Secondary DNS" poslužitelja.
Primary DNS/
Secondary DNS
Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena
MAC Address
identifikacijska oznaka mrežnog uređaja.
Prikazuje listu spojenih poslužitelja i omogućuje odabir poslužitelja koji želite
prikazati u izborniku Home.
Dijagnosticira može li se TV spojiti na svaki poslužitelj u kućnoj mreži.
Omogućuje reprodukciju fotografija ili glazbe na TV-u putem drugih upravljačkih
uređaja u mreži, primjerice digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.
IP Address
Settings
DHCP (DNS
automatic)
Renderer Access
Control
Renderer Set-up
Omogućuje određivanje upravljačkog uređaja kojem će TV moći pristupiti. Kad je
ova opcija podešena na "On", možete reproducirati fotografije ili glazbu na TV-u
pomoću upravljačkog uređaja.
Omogućuje vam da odaberete hoće li se dopustiti automatski
Automatic
pristup TV-u kad mu mrežni uređaj pristupa po prvi puta.
Access
Permission
Renderer Name Omogućuje vam podešavanje naziva TV-a koji će se prikazivati na upravljačkom uređaju.
Dodatne informacije
51 HR
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporuča da postavljanje TV-a izvedu Sony
serviseri ili ovlašteni partneri. Nemojte ga pokušati postaviti sami.
Za Sonyjeve servisere i partnere:
Pobrinite se za sigurnost tijekom postavljanja, redovitog održavanja i provjere ovog proizvoda.
Ovaj TV se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL500 (opcija).
55 Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće upute za uporabu.
55 Pogledajte "Odvajanje postolja s TV prijemnika" (str. 8).
55 Pogledajte "Tablica dimenzija za postavljanje TV-a" (str. 53).
55 Pogledajte "Dijagram/tablica vijaka i kuka" (str. 53).

Stavite TV na postolje kod učvršćivanja montažne kuke.
Vijak(+PSW6 × 16)
Četvrtasti
otvor
Montažna kuka
Postavljanje ovog proizvoda zahtijeva dostatnu stručnost, osobito kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid povjerite Sonyjevim serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dostatnu pozornost na sigurnost tijekom postavljanja. Sony ne preuzima
odgovornost za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.
52 HR
Tablica dimenzija za postavljanje TV-a
Položaj središta zaslona
Jedinica: mm
Dimenzije zaslona
Naziv modela
KDL-52Z4500
KDL-46Z4500
KDL-40Z4500
Duljina svakog kuta montaže
Dimenzija središta
zaslona
Kut (0°)
Kut (20°)

B
C
D
E
F
G
H
1,281
1,140
1,005
839
749
666
38
84
122
494
492
490
194
192
187
428
396
364
796
710
633
535
533
529
Vrijednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, ovisno o načinu postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji će se TV postaviti treba moći podnijeti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a
potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 54).
Dijagram/tablica vijaka i kuka
Naziv modela
Položaj vijka
d, g
Položaj kuke
b
Dodatne informacije
KDL-52Z4500/KDL-46Z4500/KDL-40Z4500
** Položaj kuke "a, c" ne može se koristiti za modele iz gornje tablice.
Položaj vijka
Položaj kuke
53 HR
Tehnički podaci
Naziv modela
Sustav
Sustav zaslona
TV sustav
KDL-52Z4500
KDL-46Z4500
KDL-40Z4500
Sustav boje/videosignala
Analogni: PAL, SECAM NTSC 3.58/4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
Izlazna snaga zvuka
9 W + 90 W, 12 W (niskotonac)
Ulazne/izlazne priključnice
Antena
75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
Analogni: Ovisno o odabranoj državi: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
/( AV1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i
TV audio/video izlaz.
/(/S AV2 (SMARTLINK)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz,
S Video ulaz, odabir audio/video izlaza i SMARTLINK sučelje.
 AV3
Video ulaz (phono priključnica)
 AV3
Audio ulaz (phono priključnice)

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)(digitalna optička priključnica)/Audio izlaz (phono
priključnica)
( COMPONENT IN
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativna sinkronizacija
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
HDMI IN 1, 2, 3
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni Linear PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita
PC ulaz (pogledajte str. 50)
Analogni audio (minipriključnica): 500 mVrms (samo HDMI IN 2)
PC IN (
PC ulaz (D-sub 15-pin)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
 PC audio ulaz (mini priključnica)



DMPORT
LAN
Priključnica za slušalice
CAM (Conditional Access Module) utor
USB priključnica
DIGITAL MEDIA PORT
10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Ovisno o mrežnom okruženju, brzina povezivanja se
može razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvaliteta komunikacije nisu zajamčeni za
ovaj TV.)
Napajanje i ostalo
220 – 240 V AC, 50/50 Hz
Napajanje
46 inča
Veličina zaslona (mjereno dijagonalno) 52 inča
Razlučivost zaslona
1.920 točaka (horizontalno)  1.080 linija (vertikalno)
210 W
260W
Potrošnja
u "Home"/
energije
"Standard" modu
235 W
284 W
u "Shop"/"Vivid"
modu
0,2 W ili manje (20 W kad je Quick Start podešen na "On")
Potrošnja u pripravnom stanju*
Dimenzije
s postoljem
128,1  88,2  34,6 cm
114,0  79,0  30,7 cm
(približno)
bez postolja
128,1  83,9  13,5 cm
114,0  74,9  13,2 cm
(š  v  d)
54 HR
40 inča
280 W
320 W
100,5  70,5  27,9 cm
100,5  66,6  12,8 cm
Naziv modela
Masa
(približno)
s postoljem
bez postolja
Isporučeni pribor
Dodatni pribor Zidni nosač
Kućište u boji
KDL-52Z4500
KDL-46Z4500
KDL-40Z4500
41,0 kg
34,5 kg
25,5 kg
34,0 kg
30,0 kg
22,0 kg
Pogledajte "Prije uporabe" na str. 4.
Pogledajte "Postavljanje pribora (zidni nosač)" na str. 52.
CRU-52SG13
CRU-46SG13
CRU-40SG13
** U navedeno pripravno stanje TV prijeđe nakon dovršetka potrebnih internih postupaka.
Tablica ulaznih signala računala za ( PC
Razlučivost
Signali
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
Vodoravno
(piksela)
640
640
720
800
800
1024
1024
1024
1280
1280
1280
1360
1280














Okomito
(linija)
480
480
400
600
600
768
768
768
768
768
768
768
1024
Vodoravna
frekvencija (kHz)
31.5
37.5
31.5
37.9
46.9
48.4
56.5
60.0
47.4
47.8
60.3
47.7
64.0
Okomita
frekvencija (Hz)
60
75
70
60
75
60
70
75
60
60
75
60
60
Standard
VGA
VESA
VGA-T
VESA smjernice
VESA
VESA smjernice
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
55 PC ulaz ovog TV-a podržava signale iz gornje tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije.
Tablica ulaznih signala računala za HDMI IN 1, 2, 3
Razlučivost
VGA
SVGA
XGA
WXGA
WXGA
SXGA
Vodoravno
(piksela)
640
800
1024
1280
1280
1280







Okomito
(linija)
480
600
768
768
768
1024
Vodoravna frekvencija (kHz)
31.5
37.9
48.4
47.4
47.8
64.0
Okomita frekven- Standard
cija (Hz)
60
VGA
60
VESA smjernice
60
VESA smjernice
60
VESA
60
VESA
60
VESA
55 HR
Dodatne informacije
Signali
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator  (pripravno stanje) crveno.
Ukoliko treperi
Uključena je funkcija automatske dijagnostike.
1 Izmjerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) zatreperi između svakog prekida od dvije
sekunde.
Primjerice, indikator zatreperi tri puta, prestane treptati na dvije sekundu, te trepće tri puta, itd.
2 Pritisnite  na TV prijemniku (gornja strana) kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel, te
obavijestite prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).
Ukoliko ne treperi
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Slika
Nema slike (zatamnjen zaslon) 55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
ni zvuka.
55 Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite  na gornjoj strani.
55 Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator  (pripravno stanje),
pritisnite tipku TV /.
Nema slike ni izbornika za
55 Pritisnite tipku / za prikaz spojene opreme, te odaberite uređaj.
opremu spojenu na Scart
55 Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV-a.
priključnicu.
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
Dvostruka slika ili pojava
55 Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
šuma (analogni način)
Na zaslonu se prikazuje samo 55 Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
snježna slika ili šumovi (samo 55 Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne uporabe,
u analognom načinu)
1-2 g. na morskoj obali).
Smetnje u slici ili zvuku tije- 55 Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji
kom praćenja TV programa
prijem (str. 47).
(samo u analognom načinu)
Mjestimična pojava crnih i/ili 55 Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svijetlih točkica (piksela).
svijetlih točkica na zaslonu
Ova pojava nije kvar uređaja.
Slika se ne prikazuje u boji
55 Odaberite "Reset" (str. 39).
Nema boje ili nepravilna boja 55 Provjerite jesu li (/ COMPONENT IN priključnice pravilno
pri gledanju signala (/
povezane s pripadajućim priključnicama.
COMPONENT IN priključnica
55 Provjerite razinu signala (str. 50). Ako je skala signala crvena (nema
Slika se "smrzne" ili sadrži
signala) ili narančasta (signal slab), provjerite priključak antene/kabeldigitalne smetnje
skog sustava.
55 Odspojite spojeni USB uređaj. Možda je oštećen ili ga TV ne podržava.
Provjerite sljedeću web stranicu za najnovije podatke o kompatibilnim
USB uređajima:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Zvuk
Dobra slika, ali nema zvuka
56 HR
55 Pritisnite tipku  +/– ili  (isključivanje zvuka).
55 Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV Speaker" (str. 45).
55 Kod uporabe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio,
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal
zvuka.
Problem
Postoji značajna razlika u
glasnoći između DIGITAL
MEDIA PORT ulaza i ulaza
TV-a ili druge opreme
Objašnjenje/Rješenje
55 Podesite opciju "Volume Offset" u izborniku "Sound" (str. 40).
Rezultati dijagnostike povezivanja
Ne prikazuje se "Connection Provjerite povezivanje
successful."
55 Za LAN povezivanje koristite ravni kabel.
55 Provjerite da li je kabel spojen čvrsto.
55 Provjerite spoj između TV-a i mrežnog uređaja.
Provjerite podešenja
55 Promijenite IP adresu za DNS poslužitelj (pogledajte "Provjera mrežne
povezanosti" na str. 36) pazeći na sljedeće.
––Obratite se pružatelju pristupa Internetu.
––Navedite IP adresu routera ako ne znate DNS svog internetskog
operatora.
Kućna mreža
Nije moguće pronaći posluži- 55 Nakon promjene podešenja poslužitelja, isključite i uključite TV
telja, ne može se pristupiti listi pritiskom tipke  na TV-u.
i ne započinje reprodukcija
55 Izvedite "Server Diagnostics" (str. 37).
Kad koristite računalo kao poslužitelja
Provjerite povezivanje
55 Provjerite da li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja
poslužitelja.
Provjerite podešenja
55 Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Server Display Settings"
(str. 36).
55 Provjerite da li je poslužitelj pravilno konfiguriran.
55 Provjerite da li je odabrana oprema spojena na mrežu te može li joj se
pristupiti.
55 Ako je "IP Address Settings" u "Network" pod "Network Settings"
podešeno na "DHCP (DNS automatic)" ili "DHCP (DNS manual)",
TV-u može trebati neko vrijeme da prepozna uređaj ako nema DHCP
poslužitelja. Izvedite "Server Diagnostics" (str. 37).
(Nastavlja se)
57 HR
Dodatne informacije
55 Provjerite da li je računalo uključeno. Nemojte isključivati računalo
tijekom pristupa.
55 Ako je na poslužitelju instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja
s vanjskih uređaja. Detalje potražite u uputama isporučenim sa sigurnosnim softverom.
55 Opterećenje računala može biti preveliko ili poslužiteljska aplikacija
može postati nestabilna. Pokušajte sljedeće:
––Zaustavite poslužiteljsku aplikaciju i restartajte je.
––Restartajte računalo.
––Pozatvarajte nepotrebne aplikacije na računalu.
––Smanjite količinu sadržaja.
Promjene na poslužitelju se
55 Ponekad se promjene ne primjenjuju na izbornike na TV-u čak i ako
ne primjenjuju ili se prikazani se sadržaji dodaju i/ili izbrišu na poslužitelju. U tom slučaju se vratite
sadržaj razlikuje od sadržaja
jednu razinu unatrag i opet pokušajte otvoriti mapu ili poslužitelj.
na poslužitelju
Fotografije i/ili glazbene
Prethodna provjera
datoteke se ne pojavljuju ili 55 Provjerite da li spojeni uređaj podržava DLNA.
nisu prikazane ikone
55 Postupci nisu zajamčeni za sve poslužitelje. Također, postupci se razlikuju ovisno o značajkama poslužitelja i trenutnom sadržaju.
55 Uključite spojeni uređaj.
Problem
Objašnjenje/Rješenje
TV nije moguće pronaći s
Provjerite povezivanje
opreme (upravljačkog uređaja) 55 Provjerite da li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja
koji podržava renderiranje.
poslužitelja.
Provjerite podešenja
55 Provjerite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 50).
55 Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Renderer Access
Control" (str. 50).
Kanali
Ne može se odabrati željeni
kanal
Neki kanali su prazni
55 Odaberite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni
digitalni/analogni kanal.
55 Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na plaćenu TV
uslugu.
55 Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
55 Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje 55 Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni
programi dostupni kod vas.
55 Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Općenito
Izobličena slika i/ili zvuk
55 Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, sušila za
kosu i optički uređaji.
55 Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV
prijemnika.
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Odmaknite antenski/kabelski kabel od ostalih kabela.
TV prijemnik se automatski 55 Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration"
isključuje (TV prijemnik se
za "On Timer Settings" (str. 43).
isključuje u pripravno stanje) 55 Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV-om tijekom 10 min,
uređaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski 55 Provjerite je li uključen "On Timer" (str. 43).
uključuje
Neki izvori signala se ne
55 Odaberite "AV Preset" te isključite "Skip" na izvoru ulaznog signala
mogu odabrati
(str. 44).
Daljinski upravljač ne radi
55 Zamijenite baterije.
Nije moguće dodati kanal na 55 Na Favourite popis je moguće dodati do 999 kanala.
Favourite popis
U GUIDE Plus+ sustavu je
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
prazna TV lista
55 Povezivanje i podešavanje je izvedeno pravilno, ali GUIDE Plus+
sustav nije bio spojen dovoljno dugo za prijem TV lista. Ostavite TV
u "STANDBY" modu preko noći (24 sata) ili koristite "Manual Data
Download" (str. 20).
55 Živite u državi/regiji gdje GUIDE Plus+ sustav još nije dostupan.
Provjerite listu država kako biste vidjeli dali je vaša regija podržana.
(http://www.europe.guideplus.com/)
HDMI oprema ne prikazuje u 55 Provjerite imate li "Control for HDMI" kompatibilnu opremu.
"HDMI Device List"
Nisu ugođeni svi kanali
55 Provjerite informacije o dostupnosti kabelske televizije na internetskoj
stranici za korisničku podršku.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Ne možete odabrati "Off" u
55 Ako je na TV spojena bilo kakva "Control for HDMI" kompatibilna
"Control for HDMI"
audio oprema, ne možete odabrati "Off" u ovom izborniku. If you want
to change the audio output to the TV speaker, select "TV Speaker" in the
"Speaker" menu (page 45).
58 HR
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Zaštitna mrežica zvučnika se 55 Prije pričvršćivanja zaštitne mrežice, isključite TV i odspojite mrežni
odvojila.
kabel. Zatim slijedite niže opisani postupak.
Postavite mrežicu zvučnika tako da se oznake na mrežici i TV-u podudaraju, umetnite izbočine na mrežici zvučnika u otvore na TV-u i nježno
pritisnite. Provjerite je li mrežica pravilno prislonjena, bez pukotina
između TV-a, zatim je učvrstite tako da je gurnete i pomaknete u lijevu
stranu dok se ne učvrsti.
Kako biste spriječili oštećenje TV-a, ne dirajte zvučnike niti prostor u
blizini zvučnika.
Ne dodirujte
zvučnike.
Dodatne informacije
59 HR
Upute o montaži zidnog nosača nisu isporučene u obliku odvojenog
letka s ovim TV-om. Upute za postavljanje su dio ovih uputa za
uporabu TV-a.
Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
4-116-578-51 (1)
Download PDF

advertising