Sony | KDL-40U2000 | Sony KDL-32U2000 Upute za upotrebu

2-682-331-41(0)
Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne
informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za buduću uporabu.
KDL-40U2000
KDL-32U2000
KDL-26U2000
Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct
© 2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
• Kako biste spriječili opasnost od električnog udara, nemojte
priključivati u utičnicu mrežni kabel s oštećenim utikačem.
Odrezani kabel se ne može upotrebljavati i mora se uništiti.
• Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog
udara, nemojte izlagati TV prijemnik kiši ili vlazi.
• Unutar TV prijemnika nalaze se dijelovi s opasnim visokim
naponom. Nemojte otvarati kućište. Servisiranje prepustite
isključivo stručnom osoblju.
Napomene o funkciji Digital TV
• Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (") radit će
samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T
(MPEG2) digitalnog zemaljskog signala. Provjerite kod
svog davatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj
zemlji.
• Iako je ovaj TV prijemnik usklađen s DVB-T standardima,
nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T
digitalnim zemaljskim prijenosima.
• Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim
zemljama.
Uvod
Hvala što ste odabrali ovaj Sony proizvod.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i
temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Zaštitni znakovi
• " je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke BBE Sound, Inc. pod
jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 5510752,
5736897. BBE i BBE simbol su zaštitni znakovi tvrtke BBE
Sound, Inc.
• TruSurround XT, SRS i simbol (z) su zaštitni znakovi
tvrtke SRS Labs, Inc.
Tehnologija TruSurround XT se ugrađuje uz licencu tvrtke
SRS Labs, Inc.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby" i znak dvostrukog D ; su zaštitni znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
•
U ovaj TV prijemnik ugrađena je
tehnologija High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI i
High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
• Na ilustracijama u ovom priručniku prikazan je model
KDL-32U2000, osim ako nije drugačije navedeno.
2
Sadr"aj
Upute za brzi po$etak
4
Sigurnosne informacije.............................................................................................................7
Mjere opreza ..........................................................................................................................10
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču................................................................................11
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku ....................................................................12
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa...........................................................................................................13
Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) " .......................................15
Uporaba Favourite popisa " ............................................................................................17
Gledanje slika sa spojene opreme .........................................................................................18
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike...........................................................................................................19
Izbornik Picture ......................................................................................................................20
Izbornik Sound .......................................................................................................................21
Izbornik Features ...................................................................................................................23
Izbornik Set-up .......................................................................................................................25
Izbornik Digital Set-up " ..................................................................................................28
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme ......................................................................................................30
Dodatne informacije
Tehnički podaci ......................................................................................................................32
U slučaju problema ................................................................................................................34
" : samo za digitalne kanale
3
Upute za brzi po$etak
1: Provjera isporu$enog
pribora
Daljinski upravlja$ RM-ED007 (1)
2: Spajanje antene i
videorekordera
Spajanje samo antene
Baterije veli$ine AA (tip R6) (2)
Dr"a$ kabela (1) (samo za KDL-40U2000)
Koaksijalni kabel
(nije isporučen)
Pri$vrsni remen (1) i vijci (2)
Umetanje baterija u daljinski upravlja$
Spajanje antene i videorekordera
Napomene
• Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
• Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju uređeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
• Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne
miješajte stare i nove baterije.
• Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
RF kabel
(nije isporučen)
Scart kabel (nije isporučen)
Videorekorder
4
3: Povezivanje kabela u
snop
5: Odabir jezika i
dr"ave/regije
(samo za KDL-40S2000)
4: Spre$avanje prevrtanja TV prijemnika
1
Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana).
Kod prvog uključivanja TV prijemnika, na
zaslonu se pojavljuje izbornik Language.
Dok je TV prijemnik u stanju pripravnosti,
indikator 1 (stanje pripravnosti) svijetli crveno na
prednjoj strani uređaja. Pritisnite ?/1 na
daljinskom upravljaču za uključivanje TV
prijemnika.
Nastavlja se
5
3
Pritisnite 7/8 za odabir jezika prikazanog
u izborniku i zatim pritisnite A.
6: Automatsko
uga9anje kanala
Nakon odabira jezika i države/regije, na TV ekranu
pojavit će se poruka koja potvrđuje početak
automatsko ugađanja.
TV prijemnik sada će potražiti i pohraniti sve
dostupne TV kanale.
4
Pritisnite 7/8 za odabir države/regije u
kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i
zatim pritisnite A.
Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati
TV prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države/regije.
Na zaslonu se prikazuje obavijest da TV prijemnik
započinje automatsko ugađanje kanala. Prijeđite
na "6: Automatsko ugađanje kanala".
1
Tipkom : odaberite "OK", zatim pritisnite A.
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih
digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak
može potrajati nekoliko minuta, stoga vas molimo
da za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV
prijemniku i daljinskom upravljaču.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priklju$ka
antene
Nije pronađen ni jedan digitalni ili analogni kanal.
Provjerite priključak antene i pritisnite A za
ponovo uključivanje automatskog ugađanja.
2
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz
odlomka "Sortiranje programa" (str. 28).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
analognih kanala na TV prijemniku, prijeđite na
korak 3.
3
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.
6
Sigurnosne informacije
Mre"ni kabel
• Odspojite mrežni
kabel prije
premještanja uređaja.
Nemojte pomicati
uređaj dok je mrežni
kabel priključen u
zidnu utičnicu jer
možete oštetiti mrežni
kabel i uzrokovati požar ili električni udar.
• Ako se ošteti mrežni kabel, može doći do požara ili
električnog udara.
− Nemojte prelamati, savijati ili
uvrtati kabel. Može doći do
oštećenja izolacije oko vodiča ili
prekida vodiča i kratkog spoja. Pri
tome može doći do električnog udara
ili požara.
− Nemojte mijenjati ili oštećivati
mrežni kabel.
− Nemojte stavljati teške predmete na
mrežni kabel. Nemojte povlačiti
mrežni kabel.
− Čuvajte mrežni kabel od izvora
topline.
− Pri isključivanju držite utikač, a ne kabel.
• Ako se ošteti mrežni kabel, nemojte ga upotrebljavati.
Obratite se za zamjenu Sony prodavatelju ili servisu.
• Isporučeni kabel nemojte upotrebljavati za druge uređaje.
• Upotrebljavajte samo originalni Sony mrežni kabel i ne
kabele drugih proizvođača.
Zaštita mre"nog kabela
Pri odspajanju mrežnog kabela
uvijek prihvatite utikač. Nemojte
vući sâm kabel.
Mre"na uti$nica
Nemojte koristiti labav mrežni priključak.
Umetnite utikač do kraja u utičnicu. Ako je
utikač labav, može uzrokovati iskrenje i
požar. Obratite se električaru radi zamjene
mrežne utičnice.
Dodatno nabavljiv pribor
Poštujte sljedeće kod postavljanja TV
prijemnika na zidni nosač. U suprotnom,
uređaj može pasti i uzrokovati teške ozljede.
• Preporučujemo uporabu originalnog Sony
pribora iz sigurnosnih razloga:
− KDL-40U2000:
Stalak za montažu na zid SU-WL51
− KDL-32U2000/KDL-26U2000:
Stalak za montažu na zid SU-WL31
• Preporučuje se uporaba originalnog Sony stalka za montažu
na zid kako bi se osiguralo pravilno strujanje zraka i
izbjeglo nakupljanje prašine oko TV prijemnika, na zidu i
stropu.
• Kod postavljanja TV prijemnika na zid, pravilno učvrstite
uređaj, u skladu uputama priloženima uz stalak.
Instaliranje
Ako ćete postaviti TV prijemnik
na zid, ugradnju prepustite
stručnom servisnom osoblju.
Nepravilno postavljanje na zid
može predstavljati opasnost.
Zdravstvene ustanove
Nemojte uređaj postavljati na
mjesta gdje se koristi medicinska
oprema jer može uzrokovati
smetnje u radu medicinskih
instrumenata.
Nošenje
• Prije prenošenje TV prijemnika,
odspojite sve kabele.
• Kod nošenja držite TV prijemnik kao
što je prikazano na slici. U
suprotnom TV prijemnik može pasti i
oštetiti se ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
Ako TV prijemnik padne ili se ošteti,
odmah neka ga provjeri stručni serviser.
• Kod prenošenja nemojte izlagati TV
prijemnik udarcima ili prejakim
vibracijama. Pri tome se uređaj može
prevrnuti, oštetiti se ili uzrokovati ozbiljne
ozljede.
• Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod
preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
• Za prenošenje TV prijemnika potrebne su dvije ili više
osoba.
Ventilacija
• Nikada nemojte prekrivati
ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika. To može
uzrokovati pregrijavanje i požar.
• Ukoliko nije moguće ispravno prozračivanje, uređaj može
nakupljati prašinu i zaprljati se. Za ispravnu ventilaciju
postupite na sljedeći način:
− Nemojte postavljati uređaj na stražnju ili bočnu stranu.
− Nemojte postavljati na gornju stranu.
− Nemojte uređaj postavljati na policu ili u vitrinu.
− Nemojte uređaj stavljati na tepih ili krevet.
− Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
• Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika jer u
protivnom može doći do blokiranja strujanja zraka.
Posljedica može biti pregrijavanje i opasnost od požara i
oštećivanja TV prijemnika.
Ostavite najmanje ovoliko prostora.
Nastavlja se
7
• Kod postavljanja TV prijemnika na zid, ostavite najmanje
10 cm prostora ispod TV prijemnika i 15 cm između
stražnje strane uređaja i zida.
• Nikada nemojte postavljati TV prijemnik na način prikazan
na slici:
Blokirana
cirkulacija zraka.
Blokirana
cirkulacija zraka.
Zid
Zid
Vlaga i zapaljivi predmeti
• Pazite da se uređaj ne smoči. Nemojte
prolijevati nikakvu tekućinu po prijemniku. Ako kroz otvore na kućištu
ipak dospije tekućina ili čvrsti
predmet, nemojte koristiti TV
prijemnik, jer može doći do
električnog udara ili oštećenja TV
prijemnika.
Odmah ga odnesite na provjeru u ovlašteni servis.
• Kako biste spriječili požar, držite zapaljive predmete ili
otvorene izvore plamena (primjerice, svijeće) dalje od TV
prijemnika.
Ulja
Nemojte postavljati ovaj uređaj u restoranima gdje se koristi
ulje. Zamašćena prašina može ući u uređaj i oštetiti ga.
Pad
Ventilacijski otvori
Nemojte umetati predmete u ventilacijske
otvore. Ako u uređaj dospije metalni ili
kakav drugi predmet, može uzrokovati
požar ili električni udar.
Postavljanje
• Nikada nemojte postavljati TV
prijemnik na mjestima koja su vruća
ili vrlo prašnjava.
• Nemojte instalirati TV prijemnik na
mjestima gdje bi u njega mogli ući
kukci.
• Nemojte postavljati TV prijemnik na mjestima gdje bi
mogao biti izložen mehaničkim vibracijama.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu. U protivnom bi se mogao
prevrnuti i uzrokovati ozljede.
• Nemojte postavljati TV prijemnik na
mjesta gdje bi mogao stršati, primjerice
na ili iza stupa, ili gdje biste mogli udariti
glavom u njega. Postoji opasnost od ozljeda.
Voda i vlaga
• Nemojte upotrebljavati TV
prijemnik u blizini vode –
primjerice, u blizini kade za
kupanje ili tuša. Nemojte ga
izlagati kiši, vlazi ili dimu.
Postoji opasnost od požara ili
električnog udara.
• Nemojte dodirivati mrežni kabel
vlažnim rukama. Pri tome može doći
do električnog udara ili oštećenja TV
prijemnika.
TV prijemnik postavite na siguran i stabilan
stalak. Nemojte vješati bilo kakve predmete
na TV prijemnik. U protivnom TV prijemnik
može pasti sa stalka ili sa zida i uzrokovati
štetu ili ozljede.
Nemojte dozvoliti djeci da se penju na TV prijemnik.
Vozilo ili strop
Nemojte postavljati ovaj uređaj u
vozilo. Kretanje vozila može
uzrokovati prevrtanje uređaja, što
može rezultirati ozljedom.
Također, nemojte postavljati
uređaj na strop.
Brodovi i ostala plovila
Nemojte uređaj postavljati na brod
ili drugo plovilo. Izlaganje
morskoj vodi može uzrokovati
požar ili oštećenje uređaja.
Uporaba na otvorenom
• Nemojte izlagati TV prijemnik
izravnom sunčevom svjetlu. TV
prijemnik se može pregrijati i
pri tome oštetiti.
• Nemojte postavljati ovaj uređaj
vani.
Spajanje ure9aja
• Odspojite mrežni kabel prije spajanja ostalih kabela. Prije
spajanja iz sigurnosnih razloga odspojite mrežni kabel.
• Pripazite da nogom ne zapnete među kabele. Pri tome se TV
prijemnik može oštetiti.
;iš<enje
• Odspojite mrežni kabel prije njegovog
čišćenje ili čišćenja TV prijemnika. U
suprotnom može doći do električnog
udara.
• Redovito čistite mrežni utikač. Utikač
prekriven prašinom navlači vlagu, može
mu se oštetiti izolacija što može rezultirati požarom.
Redovito odspojite utikač i očistite ga.
Grmljavinsko nevrijeme
Iz sigurnosnih razloga, tijekom grmljavinskog nevremena ne dodirujte
niti jedan dio TV prijemnika te
mrežnog ili antenskog kabela.
8
Servis u slu$aju ošte<enja
Rukovanje
Ukoliko površina uređaja napukne, nemojte ga dirati dok ne
odspojite utikač iz mrežne utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
Kod podizanja TV prijemnika ili pomicanja
zaslona, pridržavajte uređaj čvrsto na
donjem dijelu.
Servisiranje
Nemojte otvarati kućište. Popravke
prepustite samo stručnom
servisnom osoblju.
Uklanjanje i postavljanje sitnih
dijelova
Pribor čuvajte izvan dohvata djece. Ako djeca progutaju
dijelove, može doći do gušenja. Odmah se obratite liječniku.
Lom
Nemojte bacati bilo kakve predmete
prema TV prijemniku. Staklo na zaslonu
se može slomiti i uzrokovati ozljede.
Kada ne koristite ure9aj
Iz ekoloških i sigurnosnih razloga,
kad TV nije u uporabi, isključite
ga iz napajanja. Nemojte ga
ostavljati u pripravnom stanju.
Odspojite mrežni utikač. Kod
nekih modela potrebno je ostaviti uređaj priključen kako bi
određene funkcije ispravno funkcionirale. U uputama se to
posebno navodi.
Gledanje TV prijemnika
• Za udobno gledanje TV prijemnika, preporučuje se gledanje
iz udaljenosti od četiri do sedam vertikalnih duljina zaslona.
• Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
pri slaboj rasvjeti opterećuje oči. Dugotrajno gledanje
zaslona može također umarati oči.
• Ako se može podešavati nagib zaslona, pri podešavanju
jednom rukom pridržavajte stalak kako se ne bi odvojio od
TV prijemnika. Pripazite da vam prsti ne zapnu između
stalka i TV prijemnika.
Podešavanje glasno<e
• Podesite glasnoću tako da ne smeta susjedima. Zvuk se
lakše prenosi noću, stoga predlažemo da tada zatvorite
prozore ili koristite slušalice.
• Kada koristite slušalice, podesite glasnoću na umjerenu
razinu kako biste spriječili oštećenje sluha.
Preoptere<enje
TV prijemnik je namijenjen
isključivo za uporabu s naponom od
220-240 V AC. Nemojte
priključivati veći broj uređaja na
jednu utičnicu jer to može prouzročiti požar ili električni udar.
Zagrijavanje
Nemojte dirati površinu TV prijemnika. Uređaj ostaje zagrijan
i neko vrijeme nakon isključenja.
Korozija
Ako koristite ovaj uređaj u blizini morske obale, sol može
nagristi metalne dijelove uređaja i uzrokovati unutarnje
oštećenje ili požar. Time se također smanjuje vijek trajanja
uređaja. Potrebno je provesti mjere za smanjenje vlage i
temperature u blizini uređaja.
9
Mjere opreza
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može
doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja
kvar.
• Nemojte izlagati LCD zaslon suncu jer može doći do
površinskog oštećenja.
• Nemojte potiskivati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
• Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja
kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom
temperature.
• Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne slike,
može doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon
nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
• LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrađena u TV prijemnik
također sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju
otpada.
Fluorescentna "arulja
Ovaj TV prijemnik kao izvor svjetla ima posebnu
fluorescentnu žarulju. Ako se zaslon zatamni, počne treptati ili
se ne uključuje, fluorescentna žarulja je istrošena i treba je
zamijeniti. Zamjenu prepustite stručnom servisnom osoblju.
Postavljanje ure9aja
• Nemojte postavljati uređaj na mjesta izložena povišenoj
temperaturi, primjerice na mjesto izloženo izravnom
sunčevom svjetlu, pored radijatora ili grijalice. Ako je
uređaj izložen povišenim temperaturama, može se pregrijati
što može uzrokovati deformaciju kućišta i kvar uređaja.
• TV prijemnik ostaje priključen na mrežni napon i kada je
isključen. Za potpuno isključenje uređaja, izvucite utikač iz
mrežne utičnice.
• Za postizanje jasne slike, nemojte izlagati zaslon TV
prijemnika izravnom svjetlu ili sunčevim zrakama. Ukoliko
je moguće, ugradite osvjetljenje na strop iznad TV
prijemnika kako bi refleksiju osvjetljenja sveli na minimum.
• Nemojte postavljati dodatne uređaje preblizu TV
prijemnika. Ostavite barem 30 cm razmaka od TV
prijemnika. Ako postavite videorekorder ispred ili pored TV
prijemnika, slika može biti izobličena.
• Slika može biti izobličena ili sadržavati šum ako se TV
prijemnik postavi u blizini uređaja koji emitiraju
elektromagnetsko zračenje.
10
Rukovanje i $iš<enje površine zaslona/ku<išta
Kako bi se izbjeglo propadanje materijala ili oštećivanje sloja
na zaslonu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Nemojte pritiskati zaslon, strugati ga tvrdim predmetima ili
bacati bilo što u njega. Zaslon se može oštetiti.
• Nemojte dodirivati zaslon nakon duljeg korištenja TV
prijemnika jer se pri radu zagrijava.
• Površinu zaslona dodirujte što je manje moguće.
• Prašinu sa zaslona ili kućišta uklonite nježno pomoću meke
krpe. Ako je nečistoća tvrdokorna, upotrijebite meku krpu
lagano namočenu otopinom blagog deterdženta. Krpicu
možete oprati i upotrijebiti više puta.
• Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili
insekticida. Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s
gumom ili vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
• Na ventilacijskim otvorima se s vremenom nakuplja
prašina. Kako bi se osigurala ispravna ventilacija,
preporučujemo redovno (jednom mjesečno) čišćenje
pomoću usisivača.
Odlaganje islu"enog ure9aja
Odlaganje islu"ene elektri$ne i
elektroni$ke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim
europskim dr"avama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Pregled tipaka na daljinskom upravlja$u
A ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti TV prijemnik u pripravno stanje.
B q – Odabir formata zaslona (stranica 14)
C Tipke u boji
• U digitalnom načinu: Odabir opcija na dnu zaslona u Favourite i EPG
izbornicima.
• U teletekst načinu: Koriste se za Fastext.
D |/} – Info/Otkrivanje teksta
• U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
• U analognom načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
• U teletekst načinu (stranica 14): Otkrivanje skrivenih informacija (npr.
odgovori u kvizovima).
E 7/8/:/9/ A (stranica 19)
F \ – Zaustavljanje slike/ H PIP u PC na$inu (stranica 14)
• U TV načinu: Prikaz zaustavljene TV slike.
• U PC načinu: Prikazuje umanjenu sliku TV programa (PIP).
G MENU (stranica 19)
H DIGITAL – Digitalni na$in (stranica 13)
I Broj$ane tipke
• U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu znamenku
unutar dvije sekunde.
• U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
J _ – Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5 sekundi).
K PROG +/- (stranica 13)
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
• U teletekst načinu: Odabir sljedeće (+) ili prethodne stranice (-).
L
M
N
O
P
2 +/- – Podešavanje glasno<e
% – Isklju$enje zvuka (stranica 13)
/ – Text (stranica 14)
ANALOG – Analogni na$in rada (stranica 13)
\ / RETURN
Povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
Q
R
S
T
" – EPG (Digital Electronic Programme Guide) (stranica 15)
9 – Zvu$ni efekt (stranica 21)
Y – Na$in reprodukcije slike (stranica 20)
t # – Odabir izvora ulaznog signala/Zadr"avanje teksta
• U TV načinu (stranica 18): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na
priključnice TV prijemnika.
• U teletekst načinu (stranica 14): Zadržavanje tekuće stranice.
Savjet
Tipke PROG + i brojčana tipka 5 imaju ispupčenje koje služi kao orijentacija prilikom upravljanja TV prijemnikom.
11
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
A MENU (stranica 19)
B t/` – Odabir izvora ulaznog signala/OK
• U TV načinu (stranica 18): Odabir izvora
ulaznog signala opreme spojene na
priključnice TV prijemnika.
• U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije
te potvrđivanje podešavanja.
C 2 +/-/:/9
• Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-) glasnoće.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije
izbornika lijevo (:) ili desno (9).
D PROG +/-/7/8
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili
prethodnog (-) kanala.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije
izbornika gore (7) ili dolje (8).
E 1 – Power
Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
F Senzor daljinskog upravlja$a
G ~ > – Isklju$ivanje slike/Indikator timer
• Svijetli zeleno kad je slika isključena
(stranica 26).
• Svijetli narančasto kad je podešen timer
(stranica 25).
H 1 – Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u
pripravnom stanju.
I ? – Indikator uklju$enosti
Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
12
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
unesite drugu i treću znamenku unutar dvije
sekunde.
Za odabir digitalnog kanala pomoću Digital
Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte
stranicu 15.
U digitalnom na$inu
Kratko se prikazuje ikona. Ikone imaju sljedeća
značenja.
% : Radio usluga
& : Kodirani/pretplatni programi
':
Dostupno na više audio jezika
( : Dostupni titlovi
) : Dostupni titlovi za osobe s teškoćama sa
sluhom
!i : Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4
do 18 godina)
| : Zaključavanje
* : Trenutni program se upravo snima
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Privremeno isključenje Pritisnite ?/1.
TV prijemnika
(pripravno stanje)
1
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja
strana) za uključivanje TV prijemnika.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator
1 (standby) na prednjoj strani TV prijemnika
svijetli crveno), pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.
2
Uključivanje TV
prijemnika iz pripravnog stanja bez zvuka.
Pritisnite %. Pritisnite 2 +/- za
podešavanje glasnoće.
Isključenje TV
prijemnika
Pritisnite 1 na gornjoj strani TV
prijemnika.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite 2 + (pojačajte) /
- (smanjite) glasnoću.
Isključivanje zvuka
Pritisnite %. Pritisnite još
jednom za uključivanje zvuka.
Pristup popisu oznaka
programa (samo
analogni način)
Pritisnite A. Za odabir
analognog kanala, pritisnite 7/8
i zatim A.
Za otvaranje liste za odabir
izvora ulaznog signala,
pogledajte stranicu 18.
Pritisnite DIGITAL za uključivanje
digitalnog načina ili ANALOG za prijelaz u
analogni način.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
Nastavlja se
13
Pristup teletekstu
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst t Transparentan prikaz teleteksta preko TV
slike (mix mod) t Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim ili tipkom PROG +/-.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
Smart*
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta
širokog zaslona. Slika formata 4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
Savjeti
• Kako biste spriječili neispravan prikaz teleteksta, osigurajte
dobar prijem signala.
• Većina TV postaja emitira teletekst. Informacije o uporabi
ove usluge potražite na početnoj stranici (obično stranica 100).
• Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu
stranice teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava
brz i jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj
stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
4:3
Zaustavljanje slike
Prikaz klasične slike formata 4:3 (primjerice, kod TV
prijemnika bez širokog zaslona) u ispravnim
proporcijama.
Zaustavljanje TV slike (primjerice, kako biste stigli
zabilježiti broj telefona ili recept).
Wide
1
2
3
4
Pritisnite \ H na daljinskom upravljaču.
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje
položaja slike.
Pritisnite \ H za zatvaranje prozora.
Prikaz široke slike (16:9) u ispravnim proporcijama.
Pritisnite \ H još jednom za povratak na
normalan TV prikaz.
Zoom*
Savjet
Nije raspoloživo za I AV6 i I AV3.
PIP (slika u slici) u PC na$inu
U PC načinu služi za prikaz umanjene slike zadnjeg
odabranog kanala.
1
2
3
Pritisnite \ H na daljinskom upravljaču.
Prikaz cinemascope (letter box format) emisije u
ispravnim proporcijama.
14:9*
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje
položaja slike.
Pritisnite \ H za isključenje.
Savjet
Čuje se zvuk umanjene slike.
Prikaz slike formata 14:9 u ispravnim proporcijama.
Na zaslonu se vide i crne pruge.
Ru$no prilago9avanje formata slike
emitiranom signalu
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
Pritisnite q više puta za odabir Smart, 4:3, Wide,
Zoom ili 14:9.
14
Savjeti
• Također možete podesiti "Auto Format" na "On". TV
prijemnik će automatski odabrati format koji najbolje
odgovara prijemu programa (stranica 24).
• Tipkama 7/8 pomaknite prikaz na zaslonu gore ili dolje
nakon odabira opcija 14:9 ili Zoom (primjerice, kako biste
čitali titlove).
Pregled digitalnog elektronskog programskog
vodi$a (EPG) "
1
U digitalnom načinu, pritisnite $ za prikaz
digitalnog programskog vodiča (EPG).
2
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici.
Napomena
Informacije o programu će se prikazati samo ako ih TV postaja
emitira.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
Za
Učinite sljedeće
Uključivanje EPG funkcije
Pritisnite ".
Kretanje kroz EPG
Pritisnite 7/8/:/9.
Gledanje tekućeg programa
Pritisnite A dok je odabran tekući program.
Sortiranje informacija o programima
prema kategorijama – Category list
1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir kategorije. Naziv kategorije se
prikazuje sa strane.
Na raspolaganju su sljedeće kategorije:
"Favourite": Sadrži sve kanale koji su pohranjeni u Favourite popis
(omiljeni programi) (stranica 17).
"All Categories": Sadrži sve dostupne kanale.
"News": Sadrži sve kanale koji emitiraju vijesti.
Odabir programa za snimanje –
Timer REC
3
Pritisnite A.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG) sada prikazuje samo
tekuće programe iz odabrane kategorije.
1
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
snimiti.
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Timer REC".
Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
2
3
4
Indikator * se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj strani
TV prijemnika se uključuje indikator >.
Napomene
• Možete podesiti snimanje pomoću timera na videorekorderu preko TV prijemnika
samo kod videorekordera sa Smartlink funkcijom. Ako videorekorder ne podržava
Smartlink, pojavljuje se poruka koja podsjeća da treba podesiti timer
videorekordera.
• Nakon pokretanja snimanja, TV prijemnik možete isključiti u stanje pripravnosti,
ali ne u potpunosti. Zbog toga bi se moglo prekinuti snimanje.
• Ako je odabrano ograničenje gledanja programa prema starosti gledatelja, na
zaslonu se prikazuje izbornik za unos zaporke. Podrobnosti potražite uz opciju
"Parental Lock" na stranici 29.
Nastavlja se
15
Za
Učinite sljedeće
Odabir programa koji će se prikazati na 1
zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem – Reminder
2
3
4
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati.
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Reminder".
Pritisnite A za automatski prikaz odabranog programa kad
započne s emitiranjem.
Indikator c se prikazuje uz informacije o programu.
Napomena
Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad program
treba započeti.
Podešavanje datuma i vremena
1
programa kojeg želite snimati – Manual 2
timer REC
3
4
5
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Manual timer REC" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir datuma i zatim pritisnite 9.
Podesite vrijeme početka i završetka kao u koraku 3.
Pritisnite 7/8 za odabir kanala i zatim pritisnite A za
podešavanje timera TV prijemnika i videorekordera.
Indikator * se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj strani
TV prijemnika se uključuje indikator >.
Napomene
• Možete podesiti snimanje pomoću timera na videorekorderu preko TV prijemnika
samo kod videorekordera sa Smartlink funkcijom. Ako videorekorder ne podržava
Smartlink, pojavljuje se poruka koja podsjeća da treba podesiti timer
videorekordera.
• Nakon pokretanja snimanja, TV prijemnik možete isključiti u stanje pripravnosti,
ali ne u potpunosti. Zbog toga bi se moglo prekinuti snimanje.
• Ako je odabrano ograničenje gledanja programa prema starosti gledatelja, na
zaslonu se prikazuje izbornik za unos zaporke. Podrobnosti potražite uz opciju
"Parental Lock" na stranici 29.
Poništavanje snimanja/podsjetnika –
Timer list
1
2
3
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Timer list".
Pritisnite 7/8 za odabir programa kojeg želite poništiti i zatim
pritisnite A.
4
Pritisnite 9 za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za potvrđivanje.
Prikazuje se izbornik za potvrđivanje poništavanja programa.
Savjet
Također možete prikazati digitalni elektronski programski vodič (EPG) odabirom opcije "Digital EPG" u izborniku "MENU" (stranica 19).
16
Uporaba Favourite popisa "
Značajka Favourite omogućava odabir do 8 programa iz
popisa po vašem izboru. Za prikaz popisa Favourite,
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 19).
Favourite popis
Za
Učinite sljedeće
Kreiranje Favourite popisa prvi put
Prikazuje se upit želite li dodati kanale u Favourite popis kad prvi put odaberete
"Digital Favourites" u izborniku "MENU".
1
2
Pritisnite A za odabir "Yes".
Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati.
3
Pritisnite A.
Ako znate broj kanala, možete brojčanim tipkama izravno odabrati kanal.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite RETURN.
Prikaz kratkih informacija o tekućem
programu
Pritisnite | tijekom odabira kanala. Pritisnite ponovno za zatvaranje.
Gledanje kanala
Pritisnite A tijekom odabira kanala.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1
Pritisnite plavu tipku.
2
Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati ili obrisati.
3
4
Pritisnite A.
Pritisnite plavu tipku za povratak u Favourite popis.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
Ako znate broj kanala, možete brojčanim tipkama izravno odabrati kanal.
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa 1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite žutu tipku.
Prikazuje se izbornik za potvrđivanje brisanja svih kanala iz Favourite
popisa.
3
Pritisnite : za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za potvrđivanje.
Nastavlja se
17
Gledanje slika sa
spojene opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart priklju$nice pomo<u
potpuno o"i$enog 21-pinskog kabela
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim uga9anjem
(stranica 4)
Pritisnite PROG +/- ili brojčane tipke za odabir video
kanala.
Kod ostale priklju$ene opreme
Pritisnite t/# više puta dok se ne prikaže
odgovarajući simbol (pogledajte dolje) na zaslonu.
tAV1/IAV1, tAV2/IAV2:
Audio/video ili RGB ulaz signala preko Scart priključnice
J/I1 ili 2. I se prikazuje samo ako je spojen RGB
izvor.
IAV3:
Komponentni ulazni signal preko Y, PB/CB, PR/CR
priključnica I/*3 i audio ulazni signal preko L, R
priključnica I/*3.
tAV4/S(AV4:
Ulazni video signal preko video priključnice t5 i ulazni
audio signal preko audio priključnice L (MONO), R *4.
S( se prikazuje samo ako je oprema spojena na S video
priključnicu S(4 umjesto video priključnicu t4 i S
video ulazni signal ulazi preko S video priključnice
S(4.
I5:
RGB ulazni signal preko PC priključnice I5 i audio
ulaznog signala preko priključnice ^.
IAV6:
Digitalni audio/video signal koji se prima preko HDMI IN
6 priključnica. Ulazni audio signal analogan je samo ako
se oprema priključi preko DVI i audio out priključnice.
Dodatne funkcije
Za
Postupak
Povratak na
Pritisnite DIGITAL ili ANALOG.
normalan TV prikaz
18
Za
Postupak
Pristup tablici
oznaka ulaza
Pritisnite A za pristup tablici
oznaka ulaza. (Nakon toga, samo u
analognom načinu, pritisnite 9.) Za
odabir ulaznog izvora, pritisnite
7/8 i nakon toga A.
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike
Izbornik "MENU" omogućava uživanje u različitim praktičnim značajkama ovog TV prijemnika. Pomoću
daljinskog upravljača možete jednostavno odabrati kanale ili vanjske izvore signala. Također možete jednostavno
promijeniti podešenja TV prijemnika pomoću izbornika "MENU".
1
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
2
3
Pritisnite 7/8 za odabir opcije.
Pritisnite A za odabir opcije.
Pritisnite MENU za izlaz.
Izbornik
Opis
Favourites
(samo u digitalnom
načinu)
Otvaranje Favourite popisa. Podrobnosti o podešavanju pogledajte na stranici 17.
TV List
(samo u analognom
načinu)
Omogućuje odabir TV programa iz popisa oznaka kanala.
Analogue
(samo u digitalnom
načinu)
Povratak na zadnji gledani analogni kanal.
Digital
(samo u digitalnom
načinu)
Povratak na zadnji gledani digitalni kanal.
Digital EPG
(samo u digitalnom
načinu)
Otvaranje digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG).
Podrobnosti o podešavanju potražite na stranici 15.
External Inputs
Odaberite uređaj spojen na TV prijemnik.
• Za gledanje željenog kanala, odaberite kanal i pritisnite A.
• Za dodavanje oznake kanalu, pogledajte stranicu 28.
• Za gledanje željenog vanjskog ulaza, odaberite izvor signala i
pritisnite A.
• Za dodavanje oznake vanjskom izvoru, pogledajte stranicu 25.
Settings
Otvaranje izbornika Settings koji omogućava većinu naprednih podešavanja i
prilagođavanja. Odaberite ikonu izbornika, odaberite opciju i izvršite željeno
podešavanje ili prilagođavanje pomoću tipaka 7/8/:/9.
Podrobnosti o podešenjima potražite na stranicama od 20 do 29.
19
Izbornik Picture
U izborniku Picture možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 19).
Picture Mode
Odabir načina prikaza slike.
• "Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštrine slike.
• "Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe uređaja u kućnim
uvjetima.
• "Custom": Omogućuje pohranjivanje vlastitih postavki.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boje na slici.
Hue
Povećavanje ili smanjivanje količine zelenih tonova.
Savjet
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, SAD video vrpce).
Sharpness
Povećavanje ili smanjivanje oštrine slike.
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Colour Tone
Podešavanje bijele boje na slici.
• "Cool": Bijelim tonovima dodaje plave.
• "Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
• "Warm": Bijelim tonovima dodaje crvene.
Savjet
"Warm" se može odabrati samo ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Custom".
Reset
Resetiranje svih postavki slike na tvorničke vrijednosti, osim opcije "Picture
Mode".
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
• "Auto": Automatsko smanjivanje šumova.
• "High/Mid/Low": Modificira učinak smanjivanja šumova.
20
Izbornik Sound
U izborniku Sound možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 19).
Sound Effect
Odabir način reprodukcije zvuka.
• "Standard": Pojačava jasnoću, detalje i doživljaj zvuka pomoću funkcije "BBE High
definition Sound System".
• "Dynamic": Pojačava jasnoću i dojam zvuka za postizanje boljeg zvuka i stvarnije glazbe
pomoću funkcije "BBE High definition Sound System".
• "BBE ViVA": BBE ViVA HD3D (High Definition 3D) Sound omogućuje glazbeno
precizan prirodan 3D ugođaj s Hi-Fi zvukom. Jasnoću zvuka poboljšava BBE dok širinu,
dubinu i visinu zvučne slike proširuje BBE-ov 3D zvučni procesor. BBE ViVA HD3D
Sound je kompatibilan sa svim TV programima uključujući vijesti, glazbu, drame, filmove,
sport i videoigre.
• "Dolby Virtual": Koristi zvučnike TV prijemnika za simuliranje surround efekta
višekanalnog sustava.
• "Custom": Običan zvuk.
Savjeti
• Efekt zvuka moguće je promijeniti uzastopnim pritiskanjem tipke 9.
• Ukoliko podesite opciju "Auto Volume" na "On", "Dolby Virtual" se mijenja u "Natural".
Treble
Podešavanje visokih tonova.
Bass
Podešavanje basova.
Balance
Podešavanje balansa između lijevog i desnog kanala.
Reset
Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
• "Stereo", "Mono": Za stereo emisije.
• "A"/"B"/"Mono": Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B"
za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
Savjet
Ako odaberete ostale uređaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",
"A" ili "B".
Auto Volume
Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice,
reklame su često glasnije od ostalog programa).
21
TV Speakers
Isključivanje zvučnika TV prijemnika, primjerice za slušanje zvuka kroz vanjsku
audio opremu spojenu na TV prijemnik.
• "On": zvuk se reproducira iz zvučnika TV prijemnika.
• "One Time Off": zvučnici na TV prijemniku su privremeno isključeni kako bi
bilo moguće slušati zvuk iz vanjske audio opreme.
• Permanent Off: zvučnici TV prijemnika su trajno isključeni, pa zvuk možete
slušati iz vanjske audio opreme.
Savjeti
• Za ponovo uključivanje zvučnika TV prijemnika, promijenite na "On".
• Opcija "TV speakers" se automatski vraća na "On" kad se TV prijemnik isključi.
22
Izbornik Features
U izborniku Features moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija u "Settings"
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 19).
Screen
Za promjenu formata zaslona.
• "Auto Format": Automatski mijenja format zaslona u skladu s vrstom
primljenog signala.
• "Screen Format": Za detalje o formatu zaslona pogledajte pripadajuću stranicu.
• "Vertical Size": Podešavanje okomite veličine slike kad je format zaslona
podešen na Smart.
Savjeti
• Čak i ako ste odabrali "On" ili "Off" u "Auto Format", uvijek možete promijeniti format
zaslona tako da više puta pritisnete tipku q.
• Opcija "Auto Format" je dostupna samo za PAL i SECAM signale.
Power Saving
Odabir načina štednje energije kako bi se smanjila potrošnja TV prijemnika.
• "Standard": Tvornička podešenja.
• "Reduce": Smanjuje potrošnju TV prijemnika.
• "Picture Off": Isključuje sliku. Možete slušati zvuk s isključenom slikom.
AV2 Output
Odabir signala koji će se emitirati preko priključnice J/I2 na stražnjoj strani
TV prijemnika. Ako spojite videorekorder ili drugi uređaj na priključnicu
J/I2, možete snimati sadržaj kojeg reproducira oprema priključena na ostale
priključnice.
• "TV": Izlaz primljene TV emisije.
• "Auto": Izlaz signala koji se gleda na zaslonu.
RGB Center
Služi za podešavanje vodoravnog položaja slike tako da slika bude na sredini
zaslona.
Savjet
Ova opcija je dostupna samo ako je priključen RGB izvor na Scart priključnice J1/I1 ili
J2/I2 na stražnjoj strani TV prijemnika.
23
PC Adjustment
Prilagođava zaslon TV prijemnika kao monitor računala.
• "Phase": Podešavanje zaslona kad dio prikazanog teksta ili slike nije jasno
vidljiv.
• "Pitch": Horizontalno povećavanje ili sužavanje veličine slike.
• "H Center": Pomicanje zaslona lijevo ili desno.
• "V Lines": Ispravlja linije slike pri gledanju RGB ulaznih signala s priključka
PC I.
• "Power saving": Isključivanje u pripravno stanje ako nema prijema signala s
računala.
• "Reset": Vraćanje tvorničkih postavki.
Savjet
Opcija je dostupna samo u PC načinu rada.
Timer
Podešavanje timera za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
• Sleep Timer
Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti.
Kad je aktiviran Sleep Timer, na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se
indikator > (Timer) i svijetli narančasto.
Savjeti
• Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
• Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti
pojavljuje poruka "TV will soon turn off by sleep timer".
• Clock Set
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima digitalne kanale,
sat se ne može ručno podesiti jer se točno vrijeme podešava pomoću signala
TV postaje.
• Timer
Podešavanje vremena nakon kojeg se TV prijemnik automatski uključuje ili
isključuje.
"Timer Mode": Odabir željenog razdoblja.
"On Time": Podešavanje vremena uključenja TV prijemnika.
"Off Time": Podešavanje vremena isključenja TV prijemnika.
24
Izbornik Set-up
U izborniku Set-up moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija iz
"Settings", pogledajte "Kretanje kroz
izbornike" (stranica 19).
Auto Start-up
Pokretanje "postupka podešavanja kod prvog uključivanja" za odabir jezika i
države/regije te podešavanje svih dostupnih digitalnih i analognih kanala. Obično
nije potrebno ponavljati ovaj postupak jer se jezik i država/regija odabiru kod
prvog podešavanja, kao i ugađaju dostupni kanali (stranica 5, 6). No, postupak
možete ponoviti ako želite (primjerice, ako se preselite ili kako biste pronašli
nove kanale koji su postali dostupni).
Language
Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.
Country
Odabir države/područja u kojem se upotrebljava TV prijemnik.
Savjet
Ako na popisu nema države/područja kojeg želite odabrati, umjesto države/područja odaberite "-".
Auto Tuning
Ugađanje svih dostupnih analognih kanala.
Obično nije potrebno provesti ovaj postupak jer je podešavanje kanala već
izvršeno kod prvog podešavanja TV prijemnika (stranice 5, 6).Ova opcija vam
ipak omogućuje ponavljanje ovog postupka (primjerice, u slučaju preseljenja ili
za pretraživanje novih kanala koji se pojave).
Programme Sorting
Promjena redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i
zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite A.
AV Preset
Dodjeljivanje naziva uređajima koji su priključeni na bočne i stražnje
priključnice. Naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere uređaj. Možete
preskočiti ulaznu priključnicu koja nije spojena s drugim uređajima.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog ulaznog izvora i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željene opcije dolje i zatim pritisnite A.
• "Equipment labels": Uporaba nekog od već pohranjenih naziva za priključene uređaje.
• "Edit": Kreiranje vlastitog naziva.
• "Skip": Preskakanje ulazne priključnice na koju nije spojen neki od uređaja kod
pritiska na tipku 7/8 za odabir ulaznog izvora.
Sound Offset
Podešavanje neovisne razine glasnoće za svu opremu spojenu na TV prijemnik.
Nastavlja se
25
Manual Programme
Preset
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", pritisnite
PROG +/- ili 7/8 za odabir programskog broja koji želite promijeniti. Nakon
toga pritisnite A.
System/Channel
Ručno podešavanje kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir "System" i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim
pritisnite :.
B/G: Za zemlje Zapadne Europe
D/K: Za zemlje Istočne Europe
L: Za Francusku
I: Za Veliku Britaniju
Napomene
Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za "Country" (stranica 6), ova opcija možda neće biti
raspoloživa.
3
4
5
Pritisnite 7/8 za odabir "Channel" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite 9.
Podesite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite 7/8 za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronađe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite 7/8.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za
videorekorder.
6 Pritisnite 3 za prijelaz na "Confirm" i pritisnite A.
7 Pritisnite 8 za odabir "OK" i pritisnite A.
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale. Naziv se
kratko prikazuje na zaslonu kod odabira kanala.
AFT
Omogućuje precizno ručno ugađanje kanala kad mislite da bi malim
podešavanjem mogli poboljšati kvalitetu slike.
Ugađanje je moguće u rasponu od -15 do +15. Ako je odabrana opcija "On",
precizno ugađanje se vrši automatski.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema.
Ponekad može nestandardni signal uzrokovati izobličenje ili prekidanje zvuka
kod mono prijema.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na
tvorničku vrijednost "Off".
Napomene
• Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
• Opcija "Audio Filter" nije dostupna ako je "System" podešen na "L".
26
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama
PROG +/-. (Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Decoder
Gledanje i snimanje kodiranih programa kod uporabe dekodera spojenog izravno
u Scart priključnicu J/I1 ili Scart priključnicu J/I2 preko
videorekordera.
Napomena
Ovisno o državi/regiji odabranoj u izborniku "Country" (str. 6), ova opcija možda neće biti
dostupna.
Confirm
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme Preset".
27
Izbornik Digital Set-up "
U izborniku Digital Set-up možete promijeniti
ili podesiti digitalne postavke. Za odabir
opcija u "Settings", pogledajte "Kretanje kroz
izbornike" (stranica 19).
Digital Tuning
Prikaz izbornika "Digital Tuning".
Digital Auto Tuning
Ugađanje svih dostupnih digitalnih kanala.
Obično ovaj postupak nije potreban jer se kanali automatski podešavaju kod prve
instalacije (stranica 6). Međutim, ova opcija omogućuje ponavljanje postupka
(npr. nakon preseljenja ili ako se kasnije pojave novi programi).
Programme List Edit
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena
redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanal kojeg želite obrisati ili premjestiti na novo
mjesto.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog broja programa kanala kojeg
želite.
2
Obrišite ili premjestite digitalne kanale na sljedeći način:
Brisanje digitalnog kanala
Pritisnite A. Pojavljuje se potvrda brisanja odabranog digitalnog kanala. Pritisnite
: za odabir "Yes" i zatim pritisnite A.
Promjena redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite 9 i zatim pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta kanala i pritisnite :.
Ponovite postupak od koraka 1 i 2 za premještanje ostalih kanala po želji.
3 Pritisnite RETURN.
Digital Manual Tuning
Ručno ugađanje digitalnih kanala.
1 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja kanala kojeg želite ručno
podesiti i zatim pritisnite 7/8 za ugađanje.
2 Kad se pronađu dostupni kanali, pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg
želite pohraniti i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti
novi kanal i zatim pritisnite A.
Ponovite gornji postupak za ručno ugađanje ostalih kanala.
28
Digital Set-up
Prikaz izbornika "Digital Set-up".
Subtitle Setting
Prikaz digitalnih titlova na zaslonu.
Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu prikazivati i vizualne
pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
Subtitle Language
Odabir jezika titlova.
Audio Language
Odabir jezika programa. Neki digitalni kanali mogu emitirati na nekoliko audio
jezika tijekom programa.
Audio Type
Povećavanje glasnoće kad je odabrana opcija "For Hard of Hearing".
Parental Lock
Podešavanje ograničenja gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji
imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN
koda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda.
Slijedite upute iz "PIN Code" dolje.
Pritisnite 7/8 za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno
gledanje) i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite RETURN.
PIN Code
2
Za prvo postavljanje PIN koda ili za promjenu PIN koda.
1
Unesite PIN na sljedeći način:
Ako je PIN ve< postavljen
Pritisnite brojčane tipke za unos postojećeg PIN koda.
Ako PIN nije još postavljen
Brojčanim tipkama unesite tvornički PIN 9999.
2
Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
3
Pritisnite RETURN.
Prikazuje se poruka da je novi PIN prihvaćen.
Savjet
PIN kôd 9999 može se uvijek upotrebljavati.
Technical Set-up
Prikaz Technical Set-up izbornika.
"Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i
pohranjivanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
"Software Download": Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje
nadogradnje softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony
preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On". Ako ne želite nadograđivati
softver, podesite opciju na "Off".
"System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.
CA Module Set-up
Ova opcija omogućuje pristup Pay Per View uslugama nakon nabavljanja
Conditional Access Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte stranicu 30 za
položaj otvora kartice , (PCMCIA).
29
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV prijemnik je moguće spojiti širok raspon dodatne opreme. Spojni kabeli nisu dio isporuke.
Spajanje na bo$nu stranu TV prijemnika
Za spajanje
Učinite
Conditional Access Za uporabu Pay Per View usluga.
Module A
Podrobnosti potražite u posebnim
uputama isporučenima uz CAM
modul. Za uporabu CAM modula,
izvadite gumeni poklopac iz CAM
otvora. Isključite TV prijemnik kod
umetanja CAM modula u CAM
otvor. Kad ne upotrebljavate CAM
modul, vratite poklopac na CAM
otvor.
S VHS/Hi8/DVC
kamkorder
Slušalice
30
S VHS/Hi 8/DVC
kamkordera B
Spojite S video priključnicu S(4
ili video priključnicu t4 te audio
priključnicu ^4. Kako biste
izbjegli smetnje u slici, ne spajajte
kamkorder na video priključnicu
t4 i S video priključak S(4
istovremeno. Ukoliko spajate mono
opremu, spojite u L priključak *4
i podesite "Dual Sound" na "A"
(str. 21).
Slušalice C
Spojite u priključnicu i za slušanje
zvuka iz TV prijemnika kroz
slušalice.
Spajanje na stra"nju stranu TV prijemnika
Za spajanje
Učinite
Računala D
Spojite na PC I/*
priključnice. Preporučuje se
uporaba PC kabela s feritnim
jezgrama.
Digitalnog satelitskog
prijemnika ili DVD
uređaja E
Spojite samo na HDMI IN 6
priključnicu ako uređaj ima
HDMI priključnicu. Digitalni
video i audio signali izlaze iz
uređaja. Ako uređaj ima DVI
priključnicu, spojite DVI
priključnicu na HDMI IN 6
preko DVI - HDMI adaptera
(nije isporučen) i spojite izlazne
audio priključnice uređaja na
HDMI IN 6 priključnice.
Napomena
Računalo
DVD uređaj
Digitalni satelitski prijemnik
HDMI priključnice podržavaju
samo sljedeće video ulaze: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p i 1080i. Za
spajanje računala upotrijebite
ulaznu PC priključnicu.
DVD uređaj s
komponentnim izlazom
DVD uređaja s
komponentnim
izlazom F
Spojite komponentne priključnice
i audio priključnice I/*3.
Opreme za videoigre,
DVD uređaja ili
dekodera G
Spojite na Scart priključnicu
t/I1. Kad spajate dekoder,
kodirani signal iz TV prijemnika
prelazi u dekoder. Nakon toga,
dekodirani signal izlazi iz
dekodera.
DVD rekordera ili
Spojite na Scart priključnicu t/
videorekordera koji
I2. SmartLink je izravna veza
podržava SmartLink H između TV prijemnika i videorekordera ili DVD rekordera.
Hi-Fi audio opreme I Spojite na izlazne audio priključnice _ za slušanje zvuka iz
TV prijemnika preko Hi-Fi
audio opreme.
DVD rekorder
Hi-Fi
Videorekorder
Dekoder
Oprema za videoigre
DVD uređaj
Dekoder
31
Dodatne informacije
Tehni$ki podaci
Priklju$nice
Zaslon
Potrebno napajanje:
220 – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona:
KDL-40U2000: 40 inča (oko 101 cm)
KDL-32U2000: 32 inča (oko 81 cm)
KDL-26U2000: 26 inča (oko 66 cm)
Razlučivost:
1366 piksela (vodoravno) T 768 linija (okomito)
Potrošnja:
KDL-40U2000: 180 W ili manje
KDL-32U2000: 160 W ili manje
KDL-26U2000: 105 W ili manje
Potrošnja u pripravnom stanju:
1 W ili manje
Dimenzije (š T v T d):
KDL-40U2000:
Približno 988 T 716 T 334 mm (sa stalkom)
Približno 988 T 664 T 103 mm (bez stalka)
KDL-32U2000:
Približno 792 T 593 T 219 mm (sa stalkom)
Približno 792 T 546 T 99 mm (bez stalka)
KDL-26U2000:
Približno 658 T 516 T 219 mm (sa stalkom)
Približno 658 T 470 T 94 mm (bez stalka)
Masa:
KDL-40U2000:
Približno 27 kg (sa stalkom)
Približno 21 kg (bez stalka)
KDL-32U2000:
Približno 17 kg (sa stalkom)
Približno 15 kg (bez stalka)
KDL-26U2000:
Približno 13 kg (sa stalkom)
Približno 11 kg (bez stalka)
Vrsta zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) ploča
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabranoj državi/području:
B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T
Sustav boja/video sustav
Analogni: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML
Antena
75-ohmska vanjska VHF/UHF priključnica
Pokrivenost kanala
Analogni:
32
Digitalni:
L:
F2 do F10, B do Q, F21 do F69
I:
UHF B21 do B69
VHF/UHF
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
E2 do E12
E21 do E69
S1 do S20
S21 do S41
R1 do R12, R21 do R69
J/I1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard),
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video
izlaz.
J/I2 (SmartLink)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard),
uključujući audio video ulaz, RGB ulaz, odabir
audio/video izlaza i SmartLink sučelje.
I3
Podržani formati: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativno sinkronizirano
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
*3
Audio ulaz (phono priključak)
500 mVrms
Impedancija: 47 kiloohma
S(4 S video ulaz (4-pinski mini DIN)
t4 Video ulaz (phono priključnica)
*4
Audio ulaz (phono priključnica)
_
Audio izlaz (desno/lijevo) (phono priključnica)
PC I PC ulaz (15 Dsub) (pogledajte stranicu 33)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
^ PC audio ulaz (mini priključnica)
HDMI IN 6
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM 32, 44,1 i 48 kHz, 16,
20 i 24 bita ili analogni audio ulaz (phono
priključnica)
i Priključnica za slušalice
, CAM (Conditional Access Module) otvor
Izlaz zvuka
Dodatan pribor
KDL-40U2000: 10 W + 10 W (RMS)
KDL-32U2000: 10 W + 10 W (RMS)
KDL-26U2000: 10 W + 10 W (RMS)
• Stalak za montažu na zid
SU-WL51 (za KDL-40U2000)
SU-WL31 (za KDL-32U2000/KDL-26U2000)
Isporu$eni pribor
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Pogledajte "1: Provjera isporučenog pribora" na stranici 4.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Tablica signala za ulaz PC Input
Signal
Vodoravno
(piksela)
Okomito
(linija)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA smjernice
XGA
1024
768
48,4
60
VESA smjernice
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
• PC ulaz ovog TV prijemnika ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
• PC ulaz ovog TV prijemnika ne podržava interlace signale.
• PC ulaz ovog TV prijemnika podržava signale navedene u tablici uz okomitu frekvenciju od 60 Hz. Za druge
signale pojavit će se poruka "NO SYNC".
33
U slu$aju problema
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno stanje) crveno.
Ukoliko trep<e
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izmjerite koliko dugo indikator 1 (pripravno stanje) trepće i koliko dugo ne trepće.
Primjerice, indikator trepće 2 sekunde, prestane treptati na jednu sekundu, te trepće 2 sekunde.
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana) kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite
prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (trajanju i intervalu).
Ukoliko ne trep<e
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema slike (zatamnjen zaslon)
ni zvuka
• Provjerite spajanje antene.
• Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite 1 na gornjoj strani.
• Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje pripravnosti),
pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za opremu • Provjerite je li vanjski uređaj uključen te više puta pritisnite tipku t/#
spojenu na Scart ili HDMI IN
dok se na zaslonu ne pojavi simbol odgovarajućeg ulaza.
priključnicu
• Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV prijemnika.
• Kod spajanja bilo koje opreme na priključnicu HDMI IN 6 ili kod
mijenjanja razlučivosti, na zaslonu se nakratko može pojaviti nekoliko
trepćućih točaka. U tijeku je dekodiranje HDMI signala i ne radi se o kvaru.
Dvostruka slika ili pojava šuma.
• Provjerite antenski/kabelski spoj.
• Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika ili šumovi na slici
• Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
• Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne uporabe,
1-2 godine na morskoj obali).
Izobličena slika (isprekidane linije
ili pruge)
• Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila, motocikala,
sušila za kosu ili optičkih uređaja.
• Ostavite određeni razmak između dodatnih uređaja i TV prijemnika.
• Provjerite je li antena spojena antenskim kabelom (isporučen).
• Odvojite antenski kabel od ostalih spojnih kabela.
Smetnje u slici tijekom praćenja
TV programa
• Odaberite "Manual Program Preset" u "Analogue Set-up" izborniku i
podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako bi ostvarili bolji prijem
(stranica 26).
Mjestimična pojava crnih točkica
i/ili svijetlih točkica na zaslonu.
• Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (piksela). Ova pojava nije kvar
uređaja.
Program u boji bez boje.
• Odaberite "Reset" u izborniku "Picture" za vraćanje tvorničkih postavki
(stranica 20).
Nema boje ili nepravilna boja pri
gledanju signala s Y, PB/CB,
PR/CR priključaka I3.
• Provjerite spojeve Y, PB/CB, PR/CR priključaka I3.
• Provjerite jesu li Y, PB/CB, PR/CR priključnice I3 pravilno spojene u
odgovarajuće priključnice.
34
Zvuk
Problem
Uzrok/Rješenje
Dobra slika, nema zvuka
• Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka).
• Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "On" u "Set-up" izborniku
(stranica 26).
Šumovi u zvuku
• Pogledajte uzrok/rješenje problema "Smetnje u slici" na stanici 34.
Kanali
Problem
Uzrok/Rješenje
Ne može se odabrati željeni kanal
• Prebacite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni
digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
• Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na uslugu Pay Per
View.
• Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
• Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje
• Provjerite je li antena spojena izravno na TV prijemnik (ne preko druge
opreme).
• Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni
programi dostupni kod vas.
• Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Op<enito
Problem
Uzrok/Rješenje
TV prijemnik se automatski
isključuje (TV prijemnik se
isključuje u pripravno stanje)
• Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku za "On Timer"
(stranica 25).
• Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV prijemnikom tijekom 10
minuta, uređaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski
uključuje
• Provjerite je li uključen "On Timer" (stranica 26).
Neki izvori signala se ne mogu
odabrati
• Odaberite "AV Preset" u "Set-up" izborniku te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 25).
Daljinski upravljač ne radi
• Zamijenite baterije.
35
http://www.sony.net/
KDL-40U2000
KDL-32U2000
KDL-26U2000
Download PDF

advertising