Sony | KDL-32D2810 | Sony KDL-32S3000 Upute za upotrebu

3-198-502-43(2)
K
Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu _______________________
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne
informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za
buduću uporabu.
KDL-40S30xx
KDL-40D27xx
KDL-40T28xx
KDL-32S30xx
KDL-32D27xx
KDL-32T28xx
KDL-40D28xx
KDL-40D26xx
KDL-40T30xx
KDL-32D28xx
KDL-32D26xx
KDL-32T30xx
Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct
© 2007 Sony Corporation
Zaštitni znakovi
Uvod
Hvala što ste odabrali ovaj Sony proizvod.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo
i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Zbrinjavanje TV prijemnika
Zbrinjavanje starih električnih
i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomene o funkciji Digital TV
• Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (") radit
će samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T
(MPEG2) digitalnog zemaljskog signala ili gdje je omogućen
pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG2) kabelskom sustavu.
Provjerite kod svog davatelja usluga emitira li se DVB-T
signal i u vašoj zemlji ili provjerite da li njihov DVB-C
kabelski sustav odgovara integriranim funkcijama ovog TV
prijemnika.
• Poslužitelj usluge kabelske TV može naplatiti takve usluge,
te će možda biti potreban vaš pristanak na takve uvjete
poslovanja.
• Iako je ovaj TV prijemnik usklañen s DVB-T i DVB-C
standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s
budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim
kabelskim prijenosima.
• Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim
zemljama/regijama, a DVB-C kabelske funkcije možda
neće pravilno raditi kod nekih operatera.
• Podrobnije informacije o DVB-C funkcionalnosti potražite
na našoj stranici s podrškom:
http://support.sony-europe.com/tv/DVBC.
2
• " je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke BBE Sound, Inc. pod
jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 5510752,
5736897. BBE i BBE simbol su zaštitni znakovi tvrtke
BBE Sound, Inc.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog D ; su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
3
• Na ilustracijama u ovom priručniku prikazan je model
KDL-32D2810 ukoliko nije navedeno drukčije.
• Oznaka "xx" koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara
dvjema znamenkama koje označavaju varijante boje.
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije ........................................................................................................... 7
Mjere opreza........................................................................................................................... 8
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču ........................................................................... 9
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku ................................................................... 10
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa.......................................................................................................... 11
Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) " ..................................... 13
Uporaba Favourite popisa " .......................................................................................... 15
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme .................................................................................................... 16
Gledanje slika sa spojene opreme........................................................................................ 17
Uporaba HDMI kontrole ....................................................................................................... 18
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike ......................................................................................................... 19
Izbornik Picture..................................................................................................................... 20
Izbornik Sound ..................................................................................................................... 22
Izbornik Features .................................................................................................................. 24
Izbornik Set-up ..................................................................................................................... 26
Izbornik Digital Set-up " ................................................................................................ 29
Dodatne informacije
Tehnički podaci .................................................................................................................... 31
U slučaju problema............................................................................................................... 33
" : samo za digitalne kanale
3
Upute za brzi početak
1: Provjera isporučenog
pribora
2: Spajanje antene/
videorekordera
Mrežni kabel (1) (samo za KDL-40S30xx, KDL-40D28x
KDL-40D27xx, KDL-40D26xx, KDL-40T28xx, KDL40T30xx)
Spajanje antene/kabelskog sustava
Zemaljski ili
kabelski signal
Koaksijalni kabel*
Koaksijalni kabel* (1) (samo za KDL-40S30xx, KDL40D28xx, KDL-40D27xx, KDL-40D26xx, KDL-40T28xx,
KDL-40T30xx)
Daljinski upravljač RM-ED009 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
Pričvrsni remen (1) i vijci (2)
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Gurnite i podignite pokrov za otvaranje.
Spajanje antene/kabelskog sustava i videorekordera
3
• Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
• Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne
miješajte stare i nove baterije.
• Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju ureñeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
• Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
Koaksijalni kabel*
Zemaljski ili
kabelski signal
Scart kabel
(nije isporučen)
Koaksijalni kabel
(nije isporučen)
Videorekorder
4
3: Osiguranje TV prijemnika od prevrtanja
6: Odabir jezika i
države/regije
3
Za modele sa stalkom koji se okreće (KDL-32T30xx, KDL40T30xx), ne zatežite pričvrsni remen.
4: Spajanje kabela
1
Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana).
Kod prvog uključivanja TV prijemnika, na zaslonu
se pojavljuje izbornik Language.
3
Pritisnite tipke 7/8 za odabir jezika
prikazanih na izbornicima, te pritisnite A.
5: Povezivanje kabela u
snop
Nastavlja se
5
4
Pritisnite 7/8 za odabir države/regije u
kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i
zatim pritisnite A.
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
analognih kanala na TV-u, prijeñite na korak 5.
5
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.
3
Kad nije moguć prijem digitalnih programa, ili kod odabira
regije u kojoj nema digitalnog odašiljanja u koraku 4 (str. 6),
vrijeme je potrebno podesiti nakon koraka 5.
Ugađanje TV-a za kabelsko povezivanje
1
2
Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati
TV prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države/regije.
Prije pokretanja automatskog ugađanja
kanala, umetnite snimljenu videokasetu u
videorekorder priključen na TV prijemnik
(stranica 4) i pokrenite reprodukciju.
Kanal videorekordera će biti prepoznat i pohranjen
tijekom automatskog ugañanja TV prijemnika.
Ako na TV prijemnik nije priključen videorekorder, ovaj postupak nije potreban.
2
Pritisnite 7/8 za odabir "Quick Scan" ili
"Full Scan" i pritisnite A.
"Quick Scan": kanali se ugañaju prema informacijama poslužitelja kabelskog sustava unutar
emitiranog programa.
Preporučeno podešenje za postavke "Frequency",
"Network ID" i "Symbol Rate" je "Auto".
Savjetujemo "Quick Scan" za brzo ugañanje, ako
poslužitelj podržava takav način pretraživanja.
Ukoliko "Quick Scan" ne ugaña kanale, koristite
niže opisan postupak "Full Scan".
"Full Scan": Svi dostupni kanali se ugañaju i
pohranjuju. Postupak može potrajati neko
vrijeme. Ovu opciju savjetujemo kada poslužitelj
ne podržava "Quick Scan" način pretraživanja.
Podrobnije informacije o podržanim kabelskim
poslužiteljima potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
7: Automatsko
ugađanje kanala
1
Pritisnite A.
3
Pritisnite :/9/8 za odabir "Start".
TV počinje pretraživanje kanala. Molimo, ne pritišćite tipke na TV-u i na daljinskom upravljaču.
Pritisnite A.
3
Neki kabelski poslužitelji ne podržavaju "Quick Scan". Ukoliko
nijedan kanal nije pronañen "Quick Scan" postupkom, izvedite
"Full Scan".
3
Pritisnite 7/8 za odabir "Antenna" ili
"Cable" te pritisnite A.
Nakon odabira opcije "Cable", pojavi se izbornik
za odabir načina pretraživanja. Pogledajte odjeljak
"Ugañanje TV prijemnika za digitalni kabelski
sustav" na str. 6.
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih
digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak
može potrajati nekoliko minuta, stoga vas molimo
da za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV prijemniku
i daljinskom upravljaču.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priključka
antene
Nije pronañen ni jedan digitalni ili analogni kanal.
Provjerite antenske priključke i pritisnite A za
ponovo uključivanje automatskog ugañanja.
4
6
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz
odlomka "Razvrstavanje programa" (str. 26).
Odvajanje postolja s TV
prijemnika
3
Postolje ne odvajajte s TV prijemnika, osim ako ga ne
planirate montirati na zid.
Sigurnosne informacije
Kod postavljanja na stalak
Instaliranje/postavljanje
Instalirajte i upotrebljavajte TV prijemnik u skladu s
dolje navedenim uputama kako biste izbjegli opasnost
od požara, električnog udara i oštećenja/ozljeda.
Postavljanje
• TV prijemnik postavite u blizini lako dostupne mrežne
utičnice.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
• Postavljanje na zid prepustite stručnom osoblju servisa.
• Preporučujemo uporabu originalnog Sony pribora iz
sigurnosnih razloga:
– Zidni nosač SU-WL500
Nošenje
• Prije prenošenje TV prijemnika,
odspojite sve kabele.
• Za nošenje TV prijemnika većih
dimenzija, potrebne su barem dvije
ili tri osobe.
• Kod ručnog nošenja TV prijemnika,
držite ga kao što je prikazano na
slici desno.
• Kod podizanja ili prenošenja TV
prijemnika, čvrsto ga pridržavajte s
donje strane. Ne pritišćite LCD
zaslon.
• Kod prenošenja nemojte izlagati
TV prijemnik udarcima ili prejakim vibracijama.
• Kod transporta TV prijemnika na popravak ili kod selidbe,
zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
Ostavite najmanje ovoliko prostora oko uređaja.
• Za ispravnu ventilaciju i sprječavanje nakupljanja prašine,
postupite na sljedeći način:
– Nemojte postavljati ureñaj vodoravno, naopačke, na
stražnju ili bočne strane.
– Nemojte ureñaj postavljati na policu, tepih, krevet ili u
zatvoreni ormar.
– Nemojte ureñaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
– Nikad nemojte postavljati TV prijemnik na način prikazan
na slici dolje.
Blokirana
cirkulacija zraka.
Zid
Blokirana
cirkulacija zraka.
Zid
Ventilacija
• Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika niti u njih gurajte bilo kakve predmete.
• Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je
prikazano na slici u nastavku.
• Preporučuje se uporaba originalnog Sony nosača za
montažu na zid kako bi se osiguralo pravilno strujanje
zraka.
Kod postavljanja na zid
Ostavite najmanje ovoliko prostora oko
uređaja.
Mrežni kabel
Pridržavajte se sljedećih uputa kako biste spriječili
oštećenje mrežnog kabela. Ako se ošteti mrežni
kabel, može doći do požara, električnog udara ili
štete/ozljeda.
TV prijemnik s trožilnim mrežnim utikačem potrebno je
priključiti u zidnu utičnicu s kontaktom za uzemljenje
(samo za KDL-40S30xx, KDL-40D28xx, KDL-40D27xx,
KDL-40D26xx, KDL-40T28xx, KDL-40T30xx).
– Upotrebljavajte isključivo Sony mrežni kabel, ne kabele
drugih proizvoñača.
– Do kraja priključite utikač u utičnicu.
– Priključite TV prijemnik isključivo na 220-240 V AC.
– Kod spajanja kabela, iz sigurnosnih razloga prvo odspojite
mrežni kabel iz utičnice. Pripazite da nogom ne zapnete
o kabele.
– Isključite mrežni kabel iz utičnice prije zahvata na TV
prijemniku ili premještanja TV prijemnika.
– Čuvajte mrežni kabel od izvora topline.
– Odspojite mrežni kabel i redovno ga čistite. Ako se kabel
zaprlja prašinom i navuče vlagu, izolacija može oslabiti
i uzrokovati požar.
Nastavlja se
7
Napomene
• Nemojte upotrebljavati isporučeni mrežni kabel na drugim
ureñajima.
• Nemojte prikliještiti, savijati ili uvrtati mrežni kabel preko
mjere jer bi moglo doći do izlaganja vodiča ili pucanja.
• Nemojte preinačavati mrežni kabel.
• Nemojte postavljati teške predmete na mrežni kabel.
• Nemojte povlačiti kabel kod odspajanja iz utičnice.
• Nemojte spajati prevelik broj ureñaja u istu utičnicu.
• Nemojte upotrebljavati loše učvršćenu zidnu utičnicu.
Zabranjena uporaba
– se ošteti mrežni kabel.
– je loše učvršćena zidna utičnica.
– je TV prijemnik oštećen padom, udarcem ili bacanjem
predmeta u njega.
– je kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili čvrsti predmeti.
Mjere opreza
Gledanje TV prijemnika
Nemojte instalirati/upotrebljavati TV prijemnik na
sljedećim mjestima, uvjetima i situacijama jer bi moglo
doći do kvara TV prijemnika ili požara, električnog
udara, oštećenja ili ozljeda.
• Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
pri slaboj rasvjeti opterećuje oči. Dugotrajno gledanje
zaslona može takoñer umarati oči.
• Kod uporabe slušalica, podesite umjerenu glasnoću kako
biste izbjegli oštećenje sluha.
Mjesta:
LCD zaslon
Na otvorenom (na izravnom suncu), na morskoj obali, na brodu
i ostalim plovilima, u vozilima, u medicinskim ustanovama,
pored zapaljivih predmeta i izvora plamena (svijeće, i sl.).
• Iako je LCD zaslon izrañen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može
doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja
kvar.
• Nemojte potiskivati ili ogrepsti prednji filter i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
• Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
• Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne slike,
može doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon
nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
• LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrañena u TV prijemnik takoñer
sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.
Uvjeti:
Na mjestima koja su vruća, vlažna ili pretjerano prašnjava, gdje
insekti mogu ući u ureñaj, izložena mehaničkim vibracijama,
nestabilnim mjestima, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
Situacije:
Nemojte upotrebljavati mokrim rukama, dok je kućište otvoreno ili s opremom koju proizvoñač ne odobrava. Odspojite
TV prijemnik iz utičnice i od antene tijekom grmljavinskog
nevremena.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte ništa na TV prijemnik. Pucanje staklene
površine može uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ukoliko doñe do napuknuća, ne dodirujte TV dok ga ne
odspojite iz napajanja kako biste spriječili električni udar.
Kada ne koristite uređaj
• Iz sigurnosnih razloga, kad TV nećete koristiti nekoliko
dana, isključite ga iz mrežnog napajanja.
• Napajanje TV prijemnika se isključivanjem ne prekida u
potpunosti . Za potpuni prekid napajanja TV prijemnika,
odspojite mrežni utikač.
• Meñutim, kod nekih modela potrebno je ostaviti ureñaj
priključen kako bi odreñene funkcije ispravno funkcionirale.
Djeca
• Nemojte dozvoliti djeci da se penju na TV prijemnik.
• Držite sitan pribor podalje od djece tako da ga ne mogu
zabunom progutati.
8
Ako:
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
Prije čišćenja obavezno odspojite mrežni kabel TV prijemnika
iz napajanja.
Kako bi se izbjeglo propadanje materijala ili oštećivanje sloja
na zaslonu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Prašinu sa zaslona ili kućišta uklonite nježno pomoću meke
krpe. Ako je nečistoća tvrdokorna, upotrijebite meku krpu
lagano namočenu otopinom blagog deterdženta.
• Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeñivača ili insekticida.
Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili
vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
• Kod podešavanja nagiba TV zaslona, polako pomičite
zaslon kako se ureñaj ne bi pomicao ili pao s postolja ili
stolića.
Ako se pojave sljedeći problemi...
Dodatna oprema
Isključite TV prijemnik i odmah odspojite utikač iz
utičnice ako se pojavi bilo koji od sljedećih problema.
Obratite se svom prodavatelju ili Sony servisu za
provjeru rada ureñaja.
Izobličena slika i/ili smetnje zvuka se mogu dogoditi ukoliko
je TV prijemnik postavljen blizu bilo kojeg ureñaja koji
emitira elektromagnetsko zračenje.
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču
A ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti/uključiti TV prijemnik u
pripravno stanje.
B A/B – Dual Sound (stranica 22)
C Tipke u boji (stranica 12, 13, 15)
D t/# – Odabir izvora ulaznog signala/Zadržavanje teksta
• U TV načinu (stranica 17): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene
na priključnice TV prijemnika.
• U teletekst načinu (stranica 12): Zadržavanje tekuće stranice.
E 7/8/:/9/A
F TOOLS (stranica 12, 18)
Omogućuje pristup različitim načinima gledanja i promjenu/podešavanje
izvora i načina zaslona.
G MENU (stranica 19)
H THEATRE
Uključenje/isključenje Theatre načina. Kad je Theatre način uključen,
optimalan izlaz zvuka (ukoliko je spojen TV prijemnik s audio sustavom
putem HDMI kabela) i kvaliteta slike za video zapise se automatski podešavaju.
I Brojčane tipke
• U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu i treću
znamenku vrlo brzo.
• U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
J _ – Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5
sekundi).
K PROG +/-/c/C
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
• U teletekst načinu (stranica 12): Odabir sljedeće (c) ili prethodne stranice
(C).
L
M
N
O
P
Q
% – Isključenje zvuka
2 +/- – Podešavanje glasnoće
/ – Text (stranica 12)
DIGITAL – Digitalni način rada (stranica 11)
ANALOG – Analogni način rada (stranica 11)
RETURN / \
Povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
R " – EPG (Digital Electronic Programme Guide) (stranica 13)
S \ – Zaustavljanje slike (stranica 12)
Prikaz zaustavljene TV slike.
T q – Odabir formata zaslona (stranica 12)
U |/} – Info/Otkrivanje teksta
• U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
• U analognom načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
• U teletekst načinu (stranica 12): Otkrivanje skrivenih informacija (npr.
odgovori u kvizovima).
z
• Brojčana tipka 5, tipka PROG + i tipka A/B imaju ispupčenje koje služi kao
orijentacija prilikom upravljanja TV prijemnikom.
• Ukoliko isključite TV prijemnik, Theatre mod je takoñer isključen.
9
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
A o (stranica 19)
B t/) – Odabir izvora ulaznog signala/OK
• U TV načinu (stranica 17): Odabir izvora ulaznog
signala opreme spojene na priključnice TV prijemnika.
• U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije te
potvrñivanje podešavanja.
C 2 +/- /[/Z
• U TV načinu: Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-)
glasnoće.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika desno
([) ili lijevo (Z).
D PROG +/-/X/Y
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-)
kanala.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika gore
(X) ili dolje (Y).
E 1 – Power
Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
3
Kako biste u potpunosti isključili TV prijemnik, odspojite
mrežni utikač.
F ~ > – Isključivanje slike/Indikator timera
• Svijetli zeleno kad je slika isključena (stranica 24).
• Svijetli narančasto kad je podešen timer (stranica 25).
G 1 – Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
H ? $– Indikator uključenosti/timera snimanja
• Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
• Svijetli narančasto kada je podešen timer snimanja
(stranica 13).
• Svijetli crveno tijekom snimanja timerom.
I Senzor daljinskog upravljača
• Prijem IR signala iz daljinskog upravljača.
• Ne stavljajte zapreke izmeñu senzora i daljinskog
upravljača, kako ne bi poremetili prijem.
3
Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije odspajanja
mrežnog utikača. Odspajanje utikača dok je TV prijemnik uključen
može uzrokovati pojavu da indikatori ostanu uključeni ili može
uzrokovati smetnje u radu TV prijemnika.
10
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
brzo unesite drugu i treću znamenku.
Za odabir digitalnog kanala pomoću Digital
Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte
stranicu 13.
U digitalnom modu
Kratko se prikazuje ikona. Ikone imaju sljedeća
značenja.
%:
&:
':
(:
):
!i :
Radio usluga
Kodirani/pretplatni programi
Zvuk dostupan na više jezika
Dostupni titlovi
Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4 do
18 godina)
| : Zaključavanje programa
c : Trenutni program se upravo snima
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Uključenje TV prijem- Pritisnite %. Pritisnite 2 +/- za
nika iz pripravnog
podešavanje glasnoće.
stanja bez zvuka.
Podešavanje glasnoće. Pritisnite 2 + (pojačavanje)/(stišavanje).
Pristup popisu oznaka Pritisnite A. Za odabir analognog
programa (samo
kanala, pritisnite 7/8 i zatim A.
analogni način)
1
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja
strana) za uključivanje TV prijemnika.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator
1 (standby) na prednjoj strani TV prijemnika
svijetli crveno), pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.
2
Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog
moda ili ANALOG za prijelaz u analogni
mod.
Dostupni kanali ovise o odabranom modu.
Nastavlja se
11
Zoom*
Pristup teletekstu
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst t Teletekst preko TV slike (mix mod) t
Isključivanje prikaza teleteksta.
Za odabir stranice pritisnite brojčane tipke ili PROG +/-.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
Prikaz cinemascope
(letter box format)
slike u ispravnim
proporcijama.
14:9*
Prikaz slike formata
14:9 u ispravnim
proporcijama. Na
zaslonu se vide i crne
pruge.
z
Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu stranice
teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava brz i
jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj stranici
pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
Zaustavljanje slike
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
Zaustavljanje TV slike (primjerice, kako biste stigli
zabilježiti broj telefona ili recept).
1
2
Pritisnite \ na daljinskom upravljaču.
3
4
Pritisnite \ za zatvaranje prozora.
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje
položaja slike.
Pritisnite \ još jednom za povratak na
normalan TV prikaz.
z
Nije raspoloživo za I AV3, I AV4, I AV5, I AV7 i
PC ulaz.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite q više puta za odabir željenog formata
slike.
Smart*
Prikaz klasične slike
formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog
zaslona. Slika formata
4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
4:3
Prikaz klasične slike
formata 4:3 (primjerice,
kod TV prijemnika bez
širokog zaslona) u
ispravnim proporcijama.
3
• HD izvor slike je moguće prikazati samo u "Wide" načinu.
• Funkciju nije moguće koristiti dok je prikazana digitalna
ikona (banner).
• U Smart načinu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili
donjem dijelu slike možda se neće vidjeti. U tom slučaju,
odaberite "V-Size" u izborniku "Screen" i podesite
vertikalnu dimenziju slike kako bi slova/znakovi postali
vidljivi.
z
• Kad je "Auto Format" podešen na "On", TV prijemnik će
automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu
programa (stranica 24).
• Tipkama 7/8 pomaknite prikaz na zaslonu gore ili dolje
nakon odabira opcija "Smart" (50 Hz), "Zoom" ili "14:9"
(primjerice, kako biste čitali titlove).
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja TV programa.
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje Tools izbornika.
Picture Mode
Pogledajte stranicu 20.
Sound Effect
Pogledajte stranicu 22.
Speaker
Pogledajte stranicu 23.
Audio Language (samo Pogledajte stranicu 30.
u digitalnom načinu)
Subtitle Setting (samo Pogledajte stranicu 30.
u digitalnom načinu)
Sleep Timer
Wide
Prikaz široke slike
(16:9) u ispravnim
proporcijama.
12
Pogledajte stranicu 25.
Power Saving
Pogledajte stranicu 24.
System Information
(samo u digitalnom
načinu)
Prikaz informacija o sustavu na
zaslonu.
Pregled digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) "*
1
2
U digitalnom načinu, pritisnite $.
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
3
Informacije o programu će biti prikazane samo ako ih TV
postaja odašilje.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje tekućeg programa
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir programa te pritisnite A.
Isključenje EPG funkcije
Pritisnite ".
Razvrstavanje informacija o
programima prema kategorijama
– Category list
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir kategorije te pritisnite A.
Na raspolaganju su sljedeće kategorije:
"All Categories": Sadrži sve dostupne kanale.
Naziv kategorije (npr. "News"): Sadrži sve kanale koji odgovaraju
odabranoj kategoriji.
Odabir programa za snimanje
– Timer REC
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
snimiti, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Timer REC".
3 Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Crveni indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli
narančasti indikator $ na TV prijemniku (na prednjoj strani).
z
Za snimanje trenutno gledanog programa pritisnite |/}.
Odabir programa koji će se prikazati na
zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem
– Reminder
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Reminder", a zatim pritisnite A.
Indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli narančasti
indikator $ na TV prijemniku (na prednjoj strani).
3
Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad
program treba započeti.
Nastavlja se
13
Za
Učinite sljedeće
Podešavanje datuma i vremena
programa kojeg želite snimati
– Manual timer REC
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Manual timer REC" i pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir datuma i zatim pritisnite 9.
4 Podesite vrijeme početka i završetka kao u koraku 3.
5 Pritisnite 7/8 za odabir kanala i zatim pritisnite A.
6 Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Crveni indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli
narančasti indikator $ na TV prijemniku (na prednjoj strani).
z
Za snimanje trenutno gledanog programa pritisnite |/}.
Poništavanje snimanja/podsjetnika
– Timer list
1 Pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Timer list", a zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programa kojeg želite poništiti i zatim
pritisnite A.
4 Pritisnite 7/8 za odabir "Cancel Timer", a zatim pritisnite A.
5 Prikazuje se izbornik za potvrđivanje poništavanja programa.
6 Pritisnite :/9 za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
3
• Možete podesiti timer videorekordera na TV prijemniku samo za SmartLink kompatibilne videorekordere. Ukoliko vaš
videorekorder nije SmartLink kompatibilan, na zaslonu će se pojaviti poruka s upozorenjem da podesite timer videorekordera.
• Nakon početka snimanja, možete isključiti TV prijemnik u pripravno stanje, no ne isključujte TV prijemnik iz napajanja, kako ne
bi prekinuli snimanje.
• Ukoliko je podešeno ograničenje praćenja programa prema dobi, pojavit će se poruka s zahtjevom za PIN-om. Podrobnije
informacije potražite u odjeljku "Parental Lock" na stranici 30.
14
Uporaba Favourite popisa "*
Značajka Favourite omogućava kreiranje do 4 popisa
omiljenih programa.
1
2
Pritisnite MENU.
3
Izvršite odabrani postupak kao što je
prikazano u donjoj tablici ili slijedite upute
sa zaslona.
Digital Favourite popis
Pritisnite 7/8 za odabir "Digital
Favourites", a zatim pritisnite A.
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
Za
Učinite sljedeće
Kreiranje Favourite popisa prvi put
1 Pritisnite A za odabir "Yes".
2 Pritisnite žutu tipku za odabir popisa Favourite.
3 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati, a zatim
pritisnite A.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
Gledanje kanala
1 Pritisnite žutu tipku za navigiranje popisom Favourite.
2 Pritisnite 7/8 za odabir kanala, a zatim pritisnite A.
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite RETURN.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir popisa kojeg želite editirati.
3 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati ili obrisati, a
zatim pritisnite A.
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa kojeg želite
editirati.
3 Pritisnite plavu tipku.
4 Pritisnite :/9 za odabir "Yes", a zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
15
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Moguće je spajanje širokog raspona dodatne opreme na TV prijemnik. Kabeli za spajanje nisu isporučeni.
Audio sustav
DVD uređaj
Računalo (HDMI izlaz)
Blu-ray uređaj
Digitalna video kamera
DVD uređaj s komponentnim izlazom
Audio sustav
DVD uređaj
Računalo (HDMI izlaz)
Blu-ray uređaj
Digitalna video kamera
DVD rekorder
Videorekorder
Dekoder
Računalo
Hi-Fi audio oprema
Video igra
DVD uređaj
Dekoder
Slušalice
Samo za
usluge
S VHS/Hi8/
DVC kamkorder
Računalo (HDMI izlaz)
CAM kartica
Blu-ray uređaj
Digitalna video kamera
Audio sustav
DVD uređaj
Nastavlja se
16
Gledanje slika sa
spojene opreme
Simbol na
zaslonu
Opis
S(AV6 ili
tAV6
Pogledajte opremu spojenu na B.
z
Kako bi spriječili smetnje slike, ne
spajajte istovremeno kamkorder u
t6 video priključnicu i S(6 S
video priključnicu. Ukoliko spajate
mono opremu, spojite u *6 L
priključnicu.
I PC
Pogledajte opremu spojenu na G.
z
Savjetujemo da upotrijebite PC
kabel s feritnim jezgrama.
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart priključnice pomoću
21-pinskog, potpuno ožičenog kabela
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim ugađanjem
(stranica 6)
U analognom načinu, pritisnite PROG +/- ili brojčane
tipke za odabir video kanala.
Za
Postupak
Kod ostale priključene opreme
Pritisnite t/# više puta dok se ne prikaže
odgovarajući simbol (pogledajte dolje) na zaslonu.
Slušalice A
Spojite u priključnicu i za slušanje
zvuka iz TV prijemnika kroz
slušalice.
Simbol na
zaslonu
Conditional
Access Module
(CAM) D
Za uporabu Pay Per View usluga.
Podrobnosti potražite u posebnim
uputama isporučenima uz CAM
modul. Za uporabu CAM modula,
izvadite gumeni poklopac iz CAM
otvora. Isključite TV prijemnik kod
umetanja CAM modula u CAM
otvor. Kad ne upotrebljavate CAM
modul, vratite poklopac na CAM otvor.
3
CAM nije podržan u nekim
državama. Molimo, provjerite kod
ovlaštenog distributera.
Hi-Fi audio
opremu H
Spojite u audio izlazne priključnice
_ za slušanje zvuka iz TV prijemnika
na Hi-Fi audio opremi.
Opis
tAV1/IAV1 Pogledajte opremu spojenu na J.
tAV2/IAV2 Pogledajte opremu spojenu na K.
3
SmartLink je izravna veza izmeñu
TV-a i videorekordera/DVD rekordera.
IAV3
Pogledajte opremu spojenu na I.
IAV4
HDMI IN 4*.
Pogledajte opremu spojenu na F.
IAV5
HDMI IN 5*.
Pogledajte opremu spojenu na E.
Ukoliko je ureñaj opremljen DVI
priključnicom, spojite DVI priključak
na HDMI IN priključnicu putem
DVI-HDMI adaptera (nije isporučen)
te spojite audio izlazne priključnice s
opreme na audio ulazne HDMI IN
priključnice.
IAV7
HDMI IN 7*.
Pogledajte opremu spojenu na C.
*3
• Koristite HDMI kabel koji nosi HDMI logo.
• Kod spajanja HDMI kompatibilne opreme, komunikacija s
spojenom opremom je podržana. Podrobnije detalje o
podešavanju potražite na str. 18.
• Kod spajanja audio sustava s HDMI priključcima, takoñer
spojite i u HiFi priključnicu.
Dodatne funkcije
Za
Postupak
Povratak na normalan
TV prikaz
Pritisnite DIGITAL ili
ANALOG.
Pristup tablici oznaka
ulaza (osim u analognom
modu)
Pritisnite A za pristup tablici
oznaka ulaza. Za odabir
ulaznog izvora, pritisnite
7/8 i nakon toga A.
Promjenu glasnoće na
spojenoj HDMI kompatibilnom audio sustavu
Pritisnite 2 +/-.
Isključenje zvuka na
spojenoj HDMI kompatibilnom audio sustavu.
Pritisnite %.
Pritisnite ponovo za
uključenje zvuka.
Nastavlja se
17
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja slika sa spojene opreme (osim računala).
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje Tools izbornika.
Picture Mode (osim
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 20.
Display Mode (samo
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 20.
HDMI podržava integrirani kontrolni protokol za
konzumnu elektroniku (CEC).
Sada možete meñusobno povezivati Sony HDMI
kompatibilne ureñaje poput TV prijemnika, DVD
rekordera s tvrdim diskom i audio sustavima HDMI
kabelima.
Pravilno spojite i podesite kompatibilnu opremu za
korištenje HDMI funkcije.
Sound Effect
Pogledajte stranicu 22.
Spajanje HDMI kompatibilne opreme
Speaker
Pogledajte stranicu 23.
H Centre (samo za PC Pogledajte stranicu 25.
ulaz)
Spojite kompatibilnu opremu i TV prijemnik HDMI
kabelom. Nakon spajanja audio sustava HDMI
kabelom, takoñer spojite audio izlaznu priključnicu
_ TV prijemnika i audio sustav. Podrobnije
informacije potražite na stranici 16.
V Lines (samo za PC
ulaz)
Podešavanje HDMI postavki
PIP (samo za PC ulaz) Pogledajte stranicu 18.
Pogledajte stranicu 25.
Sleep Timer (osim za Pogledajte stranicu 25.
PC ulaz)
Power Saving
Pogledajte stranicu 24.
Gledanje dviju slika istovremeno
– PIP (Picture in Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike
(PC ulaz i TV program) na zaslonu.
Spojite računalo (stranica 16), i provjerite da li se
slika s računala pojavljuje na zaslonu TV prijemnika.
3
Nije moguć prikaz veće razlučivosti od WXGA
(1280 T 768 piksela).
1
Pritisnite TOOLS za prikaz izbornika
Tools.
2
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "PIP", te
pritisnite A.
Slika iz spojenog računala je prikazana u punoj
veličini, a TV program je prikazan u gornjem
desnom uglu.
Tipkama 7/8/:/9 pomičite položaj prikaza TV
programa.
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite RETURN.
z
Zvuk možete izmjenjivati odabirom opcije "PC Sound/TV
Sound" u izborniku Tools.
18
Uporaba HDMI kontrole
HDMI postavke trebaju biti podešene na TV prijemniku i
na spojenoj opremi. Podrobnije informacije o HDMI
postavkama potražite u odjeljku "HDMI Set-up" na
stranici 27. Podrobnije informacije o podešavanju
potražite u uputama za uporabu spojene opreme.
HDMI funkcije
• Isključenje spojene opreme putem TV prijemnika.
• Uključenje TV prijemnika putem spojene opreme i
automatsko uključenje ulaza nakon početka
reprodukcije s izvora.
• Nakon uključenja spojenog audio sustava dok je
TV prijemnik uključen, ulaz se prebacuje na zvuk
iz audio sustava.
• Podešavanje glasnoće i isključenje zvuka spojenog
audio sustava.
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike
Izbornik "MENU" omogućava uživanje u različitim
praktičnim značajkama ovog TV prijemnika. Pomoću
daljinskog upravljača možete jednostavno odabrati
kanale ili vanjske izvore signala te mijenjati postavke.
E External Inputs
Odaberite ureñaj spojen na TV prijemnik.
• Za gledanje željenog vanjskog ulaza, odaberite
izvor signala i pritisnite A.
F Settings
Otvaranje izbornika "Settings" koji omogućava
većinu naprednih podešavanja i prilagoñavanja.
1 Pritisnite 7/8 za odabir ikone
izbornika, te pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir opcije ili
postavke, te pritisnite A.
Podrobnosti o postavkama potražite na stranicama od
20 do 30.
3
Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati
ovisno o okolnosti. Nedostupne opcije su sive boje u
izborniku, ili nisu prikazane.
* Funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
1
2
Pritisnite MENU.
Pritisnite 7/8 za odabir opcije te pritisnite
A.
Pritisnite MENU za izlaz.
A Digital Favourites*
Otvaranje Favourite popisa (stranica 15).
B Analogue
Povratak na zadnji gledani analogni kanal.
C Digital*
Povratak na zadnji gledani digitalni kanal.
D Digital EPG*
Otvaranje digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) (stranica 13).
19
Izbornik Picture
U izborniku "Picture" možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (str. 19).
Picture Mode
Display Mode
načinu)
Odabir načina prikaza slike, osim kod PC izvora.
"Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštrine slike.
"Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe ureñaja u kućnim
uvjetima.
"Cinema": Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje u okruženju
poput kino-dvorane. Ovo podešenje slike je razvijeno u suradnji s Sony Pictures
Entertaiment za vjernu reprodukciju slike kao što su to zamislili njeni producenti.
(smo u PC Odabir načina prikaza za PC ulaz.
"Video": za video slike.
"Text": za tekst, dijagrame ili tablice.
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boje na slici.
Hue
Povećavanje ili smanjivanje količine zelenih i crvenih tonova.
z
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpce).
Sharpness
Povećavanje ili smanjivanje oštrine slike.
Colour Temperature
Podešavanje bijele boje na slici.
"Cool": Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
"Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
"Warm "Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu.
z
"Warm" mogu se odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid".
20
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
"Auto": Automatsko smanjivanje šumova (sami u analognom načinu).
"High/Med/Low": Modificira učinak smanjivanja šumova.
"Off": Isključivanje funkcije smanjivanja šuma.
z
"Auto" opcija nije dostupna za priključnice I AV3, I AV4, I AV5, I
AV7 i PC.
Advanced Settings
Precizno podešavanje slike. Ako podesite "Picture Mode" na "Cinema" ili
"Standard", možete podesiti ili promijeniti postavke.
"Colour Space": Promjena raspona boje. "Wide" reproducira življe boje, dok
"Normal" reproducira standardne boje.
"Live Colour": Daje veću živost bojama.
"Adv. Contrast Enhancer": Automatsko podešavanje opcije "Backlight" i
"Contrast" na najprikladnije vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona. Postavka je
posebno prikladna kod tamnijih slika jer povećava živost slike.
3
"Live Colour" nije dostupno kada je "Colour Space" podešeno na "Standard".
Reset
Resetiranje svih postavki slike osim "Picture Mode" i "Display Mode" (smo u PC
načinu) na tvorničke postavke.
3
"Brightness", "Colour", "Sharpness" i "Advanced Settings" nisu dostupni kada je "Picture Mode" podešeno na "Vivid" ili kada je
"Display Mode" podešeno na "text".
Nastavlja se
21
Izbornik Sound
U izborniku Sound možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (str. 19).
Sound Effect
Odabir način reprodukcije zvuka.
"Standard": Pojačava jasnoću, detalje i doživljaj zvuka pomoću funkcije "BBE High definition
Sound System".
"Dynamic": Pojačava jasnoću i dojam zvuka za postizanje boljeg zvuka i stvarnije glazbe
pomoću funkcije "BBE High definition Sound System".
"BBE ViVA": BBE ViVA Sound omogućuje glazbeno precizan prirodan 3D ugoñaj s Hi-Fi
zvukom. Jasnoću zvuka poboljšava BBE dok širinu, dubinu i visinu zvučne slike proširuje BBEov 3D zvučni procesor. BBE ViVASound je kompatibilan sa svim TV programima uključujući
vijesti, glazbu, drame, filmove, sport i videoigre.
"Dolby Virtual": Koristi zvučnike TV prijemnika za simuliranje surround efekta višekanalnog
sustava.
"Off": Običan zvuk. Takoñer omogućuje podešavanje osobnih postavki.
z
• Ukoliko podesite opciju "Auto Volume" na "On", "Dolby Virtual" se mijenja u "Standard".
• Ukoliko su spojene slušalice, "Sound Effect" se mijenja u "Off".
Treble
Podešavanje visokih tonova.
Bass
Podešavanje basova.
Balance
Podešavanje balansa izmeñu lijevog i desnog kanala.
Reset
Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
"Stereo", "Mono": Za stereo emisije.
"A"/"B"/"Mono": Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za zvučni
kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
z
Ako odaberete ostale ureñaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A"
ili "B".
Auto Volume
22
Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice,
reklame su često glasnije od ostalog programa).
Speaker
Isključivanje zvučnika TV prijemnika.
"TV Speaker": zvuk se reproducira iz zvučnika TV prijemnika.
"Audio System": Zvučnici TV prijemnika se isključuju kako bi se zvuk TV
programa mogao slušati samo preko vanjske audio opreme spojene na izlazne
audio priključnice. Kod spajanja HDMI kompatibilne opreme, spojenu opremu
možete uključiti putem TV prijemnika. Podešenje je potrebno učiniti nakon
spajanja opreme.
3
"Sound Effect", "Treble", "Bass", "Balance" i "Auto Volume" nisu dostupni kada je "Speaker" podešeno na "Audio System".
Nastavlja se
23
Izbornik Features
U izborniku Features moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija iz "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (str. 19).
Screen
Za promjenu formata zaslona.
"Auto Format": Automatski mijenja format zaslona u skladu s vrstom primljenog
signala.
"Screen Format": Za detalje o formatu zaslona pogledajte stranicu 12.
"V-Size": Podešavanje vertikalne veličine slike kad je format zaslona podešen na
"Smart".
z
• Čak i ako ste odabrali "On" ili "Off" u "Auto Format", uvijek možete promijeniti format
zaslona tako da više puta pritisnete tipku q.
• Opcija "Auto Format" je dostupna samo za PAL i SECAM signale.
Power Saving
Odabir načina štednje energije kako bi se smanjila potrošnja TV prijemnika.
AV2 Output
Odabir signala koji će se emitirati preko priključnice J/I2 na stražnjoj strani
TV prijemnika. Ako spojite videorekorder na priključnicu J/I2, možete snimati
sadržaj kojeg reproducira oprema priključena na ostale priključnice TV prijemnika.
"TV": Izlaz primljene TV emisije.
"Auto": Izlaz signala koji se gleda na zaslonu (osim signala iz priključnica I AV3,
I AV4, I AV5, I AV7 i PC.)
RGB Centre
Služi za podešavanje horizontalnog položaja slike tako da slika bude na sredini
zaslona.
"Standard": Tvornička podešenja.
"Reduce": Smanjuje potrošnju TV prijemnika.
"Picture Off": Isključuje sliku. Možete slušati zvuk s isključenom slikom.
z
Ova opcija je dostupna samo ako je priključen RGB izvor na Scart priključnice J1/I1 ili
J2/I2 na stražnjoj strani TV prijemnika.
24
PC Adjustment
Prilagoñava zaslon TV prijemnika kao monitor računala.
z
Opcija je dostupna samo u PC modu.
"Phase": Podešavanje zaslona kad dio prikazanog teksta ili slike nije jasno vidljiv.
"Pitch": Horizontalno povećavanje ili sužavanje veličine slike.
"H Centre": Pomicanje zaslona lijevo ili desno.
"V Lines": Ispravlja linije slike pri gledanju RGB ulaznih signala s priključka
PC I.
"Power saving": Isključivanje u pripravno stanje ako nema prijema signala s računala.
"Reset": Vraćanje tvorničkih postavki.
Timer
Podešavanje timera za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
Sleep Timer
Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti.
Kad je aktiviran Sleep Timer, na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se
indikator > (Timer) i svijetli narančasto.
z
• Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
• Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti pojavljuje
poruka "Sleep timer will end soon. Power will be turned off".
Clock Set
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima digitalne kanale,
sat se ne može ručno podesiti jer se točno vrijeme podešava pomoću signala TV
postaje.
Timer
Podešavanje vremena nakon kojeg se TV prijemnik automatski uključuje ili
isključuje.
"Timer Mode": Odabir željenog razdoblja.
"On Time": Podešavanje vremena uključenja TV prijemnika.
"Off Time": Podešavanje vremena isključenja TV prijemnika.
25
Izbornik Set-up
U izborniku Set-up moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija iz "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (str. 19).
Auto Start-up
Pokretanje "postupka podešavanja kod prvog uključivanja" za odabir jezika i
države/regije te podešavanje svih dostupnih digitalnih i analognih kanala. Obično
nije potrebno ponavljati ovaj postupak jer se jezik i država/regija odabiru kod prvog
podešavanja, kao i ugañaju dostupni kanali (stranica 6). No, postupak možete
ponoviti ako želite (primjerice, ako se preselite ili kako biste pronašli nove kanale
koji su postali dostupni).
Language
Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.
Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih analognih kanala.
Obično nije potrebno provesti ovaj postupak jer je podešavanje kanala već izvršeno
kod prvog podešavanja TV prijemnika (stranica 6).Ova opcija vam ipak omogućuje
ponavljanje ovog postupka (primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje
novih kanala koji se pojave).
Programme Sorting
Promjena redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i
zatim pritisnite 9.
2 Pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite A.
AV Preset
Dodjeljivanje naziva ureñajima koji su priključeni na bočne i stražnje priključnice.
Naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere ureñaj. Možete preskočiti
ulaznu priključnicu koja nije spojena s drugim ureñajima.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog ulaznog izvora i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željene opcije dolje i zatim pritisnite A.
• AV1 (ili AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/AV7/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM,
SAT: Uporaba nekog od već pohranjenih naziva za priključene ureñaje.
• "Edit": Kreiranje vlastitog naziva.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog slova ili broja. ("_" za prazno
mjesto), a zatim pritisnite 9.
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite :/9 za odabir pogrešnog znaka. Nakon toga pritisnite 7/8 za odabir
željenog znaka.
2 Ponovite postupak od koraka 1 dok ne unesete cijeli naziv.
3 Odaberite "OK" i pritisnite A.
• "Skip": Preskakanje ulazne priključnice na koju nije spojen neki od ureñaja kod pritiska
na tipku 7/8 za odabir ulaznog izvora.
26
HDMI Set-up
Koristi se za podešavanje HDMI kompatibilne opreme spojene na HDMI priključnice.
Imajte na umu da HDMI funkcija takoñer treba biti podešena na spojenom HDMI
kompatibilnom ureñaju.
"HDMI Control": Aktivacija HDMI kompatibilnog ureñaja i TV prijemnika.
Kada je podešeno na "On", dostupne su sljedeće opcije izbornika.
"Auto Devices Off": Kad je podešena na "On", HDMI kompatibilna oprema se
uključenje/isključuje zajedno s TV prijemnikom.
"Auto TV On": Kada je podešena na "On", TV prijemnik se uključuje zajedno s
HDMI kompatibilnom opremom.
"Device List Update": Kreira ili nadograñuje popis "HDMI Device List". Moguće
je spojiti do 11 HDMI kompatibilnih ureñaja, i do 5 ureñaja je moguće spojiti u
jednu priključnicu. Obnovite popis nakon dodavanja nove veze ili promjene
podešenja.
"HDMI Device List": Prikaz spojene HDMI kompatibilne opreme.
Sound Offset
Podešavanje neovisne razine glasnoće za svu opremu spojenu na TV prijemnik.
Manual Programme
Preset
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"LAN"/"Skip"/"Decoder", pritisnite
7/8 za odabir programskog broja kanala kojeg želite promijeniti. Zatim pritisnite A.
System
Ručno podešavanje kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir "System" i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim
pritisnite :.
B/G: Za zemlje Zapadne Europe
D/K: Za zemlje Istočne Europe
L: Za Francusku
I: Za Veliku Britaniju
3
Ovisno o državi/regiji, odabranoj uz "Country" (stranica 5), ova opcija možda neće biti
dostupna.
Channel
1 Pritisnite 7/8 za odabir "Channel" i pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite 9.
3 Podesite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite 7/8 za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronañe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite 7/8.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder.
4 Pritisnite A za prijelaz na "Confirm" i pritisnite A.
5 Pritisnite 8 za odabir "OK" i pritisnite A.
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale.
AFT
Omogućuje precizno ručno ugañanje kanala kad mislite da bi malim podešavanjem
mogli poboljšati kvalitetu slike.
27
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema. Ponekad
izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono prijema može uzrokovati nestandardni
signal.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na
tvorničku vrijednost "Off".
3
Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
Opcija "Audio Filter" nije dostupna ako je "System" podešen na "L".
LNA
Poboljšanje kvalitete slike u slučaju vrlo lošeg prijema signala (smetnje).
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama PROG
+/-. (Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Decoder
Gledanje i snimanje kodiranih programa kod uporabe dekodera spojenog izravno u
Scart priključnicu J/I1 ili Scart priključnicu J/I2 preko videorekordera.
3
Ovisno o državi/regiji odabranoj u izborniku "Country" (stranica 5), ova opcija možda neće biti
dostupna.
Confirm
Pohranjuje unesene u postavke "Manual Programme Preset".
28
Izbornik Digital Set-up "
U izborniku "Digital Set-up" možete odabrati
sljedeće opcije. Za odabir opcija u izborniku
"Settings", pogledajte "Kretanje kroz
izbornike" (stranica 19).
3
Neke opcije možda neće biti dostupne u nekim
državama/ regijama.
Digital Tuning
Digital Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih digitalnih kanala.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave. Podrobnije informacije potražite u odjeljku "Automatsko
ugañanje TV prijemnika" na stranici 6.
Programme List Edit
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena
redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanal kojeg želite obrisati ili premjestiti na novo
mjesto.
Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog broja programa kanala kojeg želite.
2 Obrišite ili premjestite digitalne kanale na sljedeći način:
Brisanje digitalnog kanala
Pritisnite A. Pojavljuje se potvrda brisanja odabranog digitalnog kanala. Pritisnite :
za odabir "Yes" i zatim pritisnite A.
Promjena redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite 9 i zatim pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta kanala i pritisnite :.
3 Pritisnite RETURN.
Digital Manual Tuning
Ručno ugañanje digitalnih kanala. Značajka je dostupna kada je opcija "Digital
Auto Tuning" podešena na "Antenna".
1 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja kanala kojeg želite ručno podesiti
i zatim pritisnite 7/8 za ugađanje.
2 Kad se pronađu dostupni kanali, pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg
želite pohraniti i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti
novi kanal i zatim pritisnite A.
Ponovite gornji postupak za ručno ugañanje ostalih kanala.
29
Digital Set-up
Subtitle Set-up
"Subtitle Setting": Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu
prikazivati i vizualne pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
"Subtitle Language": Odabir jezika titlova.
Audio Set-up
"Audio Type": uključenje programa za osobe oštećena sluha kad je odabrana opcija "For
Hard of Hearing".
"Audio Language": Odabir jezika. Neki digitalni kanali mogu odašiljati nekoliko jezika
za program.
"Audio Description": Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija, ukoliko
TV kanali odašilju takve informacije.
"Mixing Level": Podešavanje kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i Audio
Description opciju.
z
Opcija je dostupna samo kada je postavka "Audio Description" podešena na "On".
Banner Mode
"Basic": Prikaz informacija o programu s digitalnim bannerom (ikonom).
"Full": Prikaz informacija o programu s digitalnim bannerom (ikonom) te prikaz
detaljnih informacija o programu ispod tog bannera.
Radio Display
Tijekom slušanja radio programa, nakon 20 sek, ukoliko nije pritisnuta nijedna tipka, na
zaslonu je prikazana slika (wallpaper). Boju wallpapera možete odabrati sami, a možete
podesiti i slučajan odabir boje. Za privremeno isključenje prikaza wallpapera, pritisnite
bilo koju tipku.
Parental Lock
Podešavanje ograničenja gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji
imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek po unosu PIN kôda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda.
Slijedite upute iz odjeljka "PIN Code" dolje.
2 Pritisnite 7/8 za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno
gledanje) i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite RETURN.
PIN Code
Za prvo postavljanje PIN kôda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN kôda.
2 Pritisnite RETURN.
Za promjenu PIN kôda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos postojećeg PIN kôda.
2 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN kôda.
3 Pritisnite RETURN.
z
PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.
Technical Set-up
"Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i pohranjivanje
novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
"Software Download": Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje
softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On". Ako ne želite nadograñivati softver, podesite opciju na "Off".
"System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.
"Time Zone": Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako
zona ne odgovara onoj koja se automatski odreñuje prema odabranoj državi/regiji.
"Auto DST": Podešavanje opcije automatskog podešavanja ljetnog, odnosno zimskog
računanja vremena.
• "On": Automatsko podešavanje ljetnog, odnosno zimskog vremena prema kalendaru.
• "Off": Vrijeme je prikazano prema razlici vremena podešenoj u "Time Zone" izborniku.
CA Module Set-up
Opcija omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module
(CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 16 za položaj otvora kartice , (PCMCIA).
30
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Zaslon
Potrebno napajanje:
220 – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona:
KDL-40xxxxx: 40 inča
KDL-32xxxxx: 32 inča
Razlučivost zaslona:
1 366 piksela (horizontalno) T 768 linija (vertikalno)
Potrošnja:
KDL-40xxxxx: 170 W ili manje
KDL-32xxxxx: 150 W ili manje
Potrošnja u pripravnom stanju*:
0,6 W ili manje
* Navedena potrošnja se postiže nakon što TV prijemnik
završi potrebne interne postupke.
Dimenzije (š T v T d):
KDL-40xxxxx:
Približno 981 T 696 T 265 mm (sa stalkom)
Približno 981 T 643 T 110 mm (bez stalka)
KDL-32xxxxx:
Približno 790 T 581 T 241 mm (sa stalkom)
Približno 790 T 530 T 100 mm (bez stalka)
Masa:
KDL-40xxxxx:
Približno: 24 kg (sa staklom)
Približno: 20,5 kg (bez stalka)
KDL-40T30xx:
Približno: 23,5 kg (sa staklom)
Približno: 20,5 kg (bez stalka)
KDL-32xxxxx:
Približno: 16 kg (sa staklom)
Približno: 14 kg (bez stalka)
Vrsta zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) ploča
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabranoj državi/području:
B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Sustav boja/video sustav
Analogni: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF:
E2 do E12
UHF:
E21 do E69
CATV: S1 do S20
HYPER: S21 do S41
D/K:
R1 do R12, R21 do R69
L:
F2 do F10, B do Q, F21 do F69
I:
UHF B21 do B69
Digitalni: VHF/UHF
Priključnice
J/I1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard), uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video izlaz.
J/I2 (SMARTLINK)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard),
uključujući audio video ulaz, RGB ulaz, odabir
audio/video izlaza i SMARTLINK sučelje.
I3
Podržani formati: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativno sinkronizirano
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
*3
Audio ulaz (phono priključak)
500 mVrms
Impedancija: 47 kiloohma
HDMI IN 4, 5, 7
Video: 1 080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM 32, 44,1 i 48 kHz, 16,
20 i 24 bita
PC (pogledajte tablicu)
Analogni audio (phono priključnice): 500 mVrms, 47
kiloohma (samo HDMI IN 5)
S(6 S video ulaz (4-pinski mini DIN)
t6 Video ulaz (phono priključnica)
*6 Audio ulaz (phono priključnice)
_
Audio izlaz (desno/lijevo) (phono priključnice)
PC I PC ulaz (15 Dsub) (pogledajte stranicu 16)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
* PC audio ulaz (mini priključnica)
i Priključnica za slušalice
, CAM (Conditional Access Module) utor
Antena
75-ohmska vanjska VHF/UHF priključnica
Nastavlja se
31
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Izlaz zvuka
10 W + 10 W (RMS)
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Dodatan pribor
Stalak za montažu na zid SU-WL500.
Tablica signala za ulaz PC I
Signal
Horizontalno
(piksela)
Vertikalno
(linija)
Horizontalna
Vertikalna
frekvencija (kHz) frekvencija (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA smjernice
XGA
1 024
768
48,4
60
VESA smjernice
WXGA
1 280
768
47,4
60
VESA
1 280
768
47,8
60
VESA
• PC ulaz ovog TV prijemnika ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
• PC ulaz ovog TV prijemnika ne podržava interlace signale.
• PC ulaz ovog TV prijemnika podržava signale iz gornje tablice s okomitom frekvencijom 60 Hz. Kod ostalih signala, prikazat će
se poruka "NO SYNC".
Tablica signala za ulaz HDMI IN 4, 5, 7
Signal
32
Horizontalno
(piksela)
Vertikalno
(linija)
Vertikalna
Horizontalna
frekvencija (kHz) frekvencija (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA smjernice
XGA
1 024
768
48,4
60
VESA smjernice
WXGA
1 280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1 280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1 360
768
47,7
60
VESA
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno
stanje) crveno.
Program u boji bez boje.
• Odaberite "Reset" (stranica 21).
Ukoliko trepće
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izbrojite koliko indikator 1 (pripravno stanje)
trepće između svake stanke od 2 s.
Nema boje ili nepravilna boja pri gledanju signala s
I3 priključaka.
• Provjerite jesu li I3 priključnice pravilno spojene u
odgovarajuće priključnice.
2
Primjerice, indikator trepće tri puta, prestane treptati
na dvije sekundu, te trepće tri puta, itd.
Zvuk
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana)
kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel,
te obavijestite prodavatelja ili Sony servis o
treptanju indikatora (trajanju i intervalu).
Dobra slika, nema zvuka
• Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka).
• Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV
Speaker" (stranica 23).
Ukoliko ne trepće
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite
TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka
• Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
• Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite 1 na gornjoj
strani.
• Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje
pripravnosti), pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu na scart
priključnicu
• Pritisnite tipku t/# dok se na zaslonu ne pojavi popis
simbola odgovarajućeg ulaza, te odaberite željeni ulaz.
• Provjerite spoj izmeñu vanjskog ureñaja i TV-a.
Dvostruka slika ili pojava šuma.
• Provjerite antenski/kabelski spoj.
• Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika ili šumovi na slici
• Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
• Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina
normalne uporabe, 1-2 godine na morskoj obali).
Kanali
Ne može se odabrati željeni kanal
• Odaberite izmeñu digitalnog i analognog načina te
odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
• Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na
plaćenu TV uslugu.
• Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
• Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje
• Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li
digitalni programi dostupni kod vas.
• Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Općenito
TV prijemnik se automatski isključuje (TV prijemnik
se isključuje u pripravno stanje)
• Provjerite jesu li uključene funkcije "Sleep Timer" ili "Off
Time" (stranica 25).
• Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV
prijemnikom tijekom 10 minuta, ureñaj se automatski
prebacuje u pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski uključuje
• Provjerite je li uključen "On Time" (stranica 25).
Neki izvori signala se ne mogu odabrati
• Odaberite "AV Preset" te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 26).
Izobličena slika (isprekidane linije ili pruge)
• Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr.
automobila, motocikala, sušila za kosu ili optičkih ureñaja.
• Ostavite odreñeni razmak izmeñu dodatnih ureñaja i TV
prijemnika.
• Provjerite je li antena/kabelski sustav spojen isporučenim
koaksijalnim kabelom (isporučen).
• Odvojite antenu/kabelski sustav od ostalih spojnih kabela.
Daljinski upravljač ne radi
• Zamijenite baterije.
Smetnje u slici tijekom praćenja TV programa
• Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako bi ostvarili
bolji prijem (stranica 27).
HDMI oprema se ne pojavljuje na "HDMI Device
List" popisu
• Provjerite da li je oprema HDMI kompatibilna.
Mjestimična pojava crnih i/ili svijetlih točkica na
zaslonu.
• Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svijetlih točkica
(piksela). Ova pojava nije kvar ureñaja.
Nisu ugođeni svi kanali
• Provjerite web stranicu za podršku korisnicama za
informacije o kabelskom sustavu.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Nije moguće dodati kanal na Favourite popis
• U Favourite popis je moguće pohraniti 999 kanala.
33
http://www.sony.net/
KDL-40S30xx
KDL-40D27xx
KDL-40T28xx
KDL-32S30xx
KDL-32D27xx
KDL-32T28xx
KDL-40D28xx
KDL-40D26xx
KDL-40T30xx
KDL-32D28xx
KDL-32D26xx
KDL-32T30xx
3-198-502-43(2)
Download PDF

advertising