Sony | KDL-22BX200 | Sony KDL-22BX200 Upute za upotrebu

4-193-041-12
Digitalni
LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
KDL-19BX200 / KDL-22BX200
Upute za brzi početak
Instruction Manual
Dodatne informacije
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru Sony
proizvoda. Prije uporabe TV
prijemnika, molimo vas da pažljivo i
temeljito pročitate ove upute i da ih
sačuvate za kasniju uporabu.
Napomene o funkciji
Digital TV
88 Sve značajke vezane uz funkciju
Digital TV () radit će samo
u zemljama ili područjima
emitiranja DVB-T (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog
zemaljskog signala.
88 Iako je ovaj TV prijemnik usklađen
s DVB-T standardima, nije
zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T digitalnim
zemaljskim prijenosima.
88 Neke digitalne funkcije možda
neće biti dostupne u nekim
državama / područjima.
Proizvođač ovog uređaja je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Za sva pitanja
servisa i jamstva, obratite se na
adrese navedene u odvojenim
dokumentima koji se tiču servisa
ili jamstva.
2 HR
Zaštitni znakovi
 je registrirani zaštitni znak
tvrtke DVB Project.
HDMI, HDMI logotip i High Definition
Multimedia Interface su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
Napomena za korisnike
u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Proizvedeno prema licenci tvrtke
Dolby Laboratories.
Dolby i simbol dvostruko-D su
zaštitni znaci tvrtke Dolby
Laboratories.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Central and Southeast
Europe Kft., Predstavništvo u
Republici Hrvatskoj izjavljuje da
je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su
za ovaj proizvod utvrđeni.
"BRAVIA" i BRAVIA su zaštitni znaci
tvrtke Sony Corporation.
Izjave o sukladnosti dostupne su na
internetskoj stranici:
www.sukladnost-sony.com.hr
Položaj tipizacijske
naljepnice
Oznake s brojem modela i razredom
napajanja (u skladu s primijenjenim
sigurnosnim propisima) nalaze se
na stražnjoj strani TV prijemnika.
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije................................................................................................... 7
Mjere opreza.................................................................................................................... 8
Daljinski upravljač........................................................................................................... 9
Tipke i indikatori na TV prijemniku................................................................................ 11
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa.................................................................................................... 12
Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) ......................... 14
Uporaba Digital Favourite popisa ........................................................................ 15
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme.............................................................................................. 16
Gledanje slika sa spojene opreme................................................................................ 18
Reprodukcija fotografija/glazbe putem USB-a............................................................ 18
Uporaba funkcije "Control for HDMI"........................................................................... 19
Uporaba izbornika MENU
Navigacija izbornicima.................................................................................................... 20
Izbornik postavki TV-a.................................................................................................... 21
HR
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)................................................................................. 30
Tehnički podaci............................................................................................................... 31
U slučaju problema......................................................................................................... 33
Prije uporabe TV prijemnika pročitajte "Sigurnosne napomene" (str. 7). Sačuvajte ove upute
za buduću uporabu.
: samo za digitalne kanale
3 HR
Upute za brzi početak
1: Provjera isporučenog
pribora
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač RM-ED037 (1)
Postolje (1)
2: Pričvršćivanje postolja
Slijedite ove korake kako biste postolje pričvrstili
na TV.
1Otvorite kutiju te izvadite postolje.
2Postavite TV prijemnik na postolje.
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
Ulaganje baterija u daljinski
upravljač
Gurnite i podignite jezičak kako biste
otvorili poklopac.
66 Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na
ispravan polaritet.
66 Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne
miješajte stare i nove baterije.
66 Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv
način. Neke regije imaju zakonski uređeno odlaganje baterija. Upoznajte se s lokalnim propisima.
Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne
ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne prolijevajte
nikakvu tekućinu po njemu.
66 Ne ostavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu
izvora topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u
vlažnoj prostoriji.
4 HR
3Položite TV na postolje uz lagani pritisak
odozgor.
3: Spajanje antene/
satelitskog prijemnika/
DVD rekordera
Spajanje antene
Koaksijalni kabel
Spajanje satelitskog prijemnika/
rekordera (npr. DVD rekordera) sa
HDMI priključnicom
Koaksijalni
kabel
Koaksijalni
kabel
Scart
kabel
Videorekorder/DVD rekorder
Koaksijalni
kabel
Koaksijalni kabel
HDMI kabel
Videorekorder/DVD rekorder
4: Početna podešenja
5 HR
Upute za brzi početak
Spajanje satelitskog prijemnika/
rekordera (npr. DVD rekordera) sa
SCART priključnicom
1Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu.
2Pritisnite  na TV prijemniku.
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na
zaslonu se pojavi izbornik "Installation
Guide".
3Pritisnite / za odabir jezika. Na zaslonu
se pojavljuje dostupna ponuda jezika.
4Pritisnite / za odabir "Auto Tuning",
zatim pritisnite
.
5Pritisnite / za odabir države.
Pritisnite / za odabir "Scan Type".
Zatim pritisnite / za odabir između
ATV (Analogue TV) & DTV (Digital TV),
DTV ili ATV. "Time Zone" će se automatski promijeniti sukladno odabiru države.
Pritisnite za početak automatskog
ugađanja.

66 Automatsko ugađanje može potrajati nekoliko
minuta, ovisno o broju dostupnih TV kanala.
66 Kanale možete također ugoditi ručno (str. 24).
66 Ugađanje je dovršeno kada se na zaslonu pojavi
tablica programa.
6Pritisnite MENU za izlaz.
6 HR
Odvajanje postolja s TV
prijemnika

66 Zatim pritisnite jezičke (A) izvucite postolje u smjeru
strelice.
66 Postolje ne odvajajte ni u kom slučaju, osim kad želite
TV montirati na zid.
Instalacija s postoljem
Sigurnosne
informacije
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u
skladu s donjim uputama kako biste
spriječili opasnost od požara, električnog
udara ili štete i/ili ozljeda.
Instalacija
66 TV prijemnik postavite blizu lako
dostupne strujne utičnice.
66 Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu.
66 Instalaciju na zid smije izvoditi samo
stručno osoblje.
6,5 mm – 10 mm
Vijak (isporučen sa
zidnim nosačem)
Montažna kuka
Neprikladna uporaba
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
66 Za ispravnu ventilaciju, te kako
biste spriječili nakupljanje prašine i
prljavštine:
-- Nemojte postavljati uređaj površinom
zaslona okrenut prema podlozi, ne
instalirajte ga naopako, na stražnju
stranu ili na bočnu stranu.
-- Ne stavljate TV uređaj na policu,
tepih, krevet ili u vitrinu.
-- Ne prekrivajte TV pokrivalima
poput zastora ili novina, i slično.
-- Ne postavljajte TV prijemnik kao
što je prikazano na slici.
Protok zraka je blokiran.
Zid
Zid
Učvršćenje kuke na
stražnjoj strani TV-a
Prenošenje
66 Prije prenošenja TV
prijemnika, odspojite
sve kabele.
66 Kod nošenja držite
TV prijemnik kao
što je prikazano na
slikama desno. Nemojte
LCD zaslon izlagati
pritiscima.
66 Prilikom prenošenja TV
prijemnika,
zaštitite ga
od udaraca i
vibracija.
66 Kod prenošenja TV
prijemnika na
popravak ili kod preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
Ventilacija
66 Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu TV prijemnika i
ne stavljajte nikakve predmete unutra.
66 Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
Instalacija na zid
Ne instalirajte/ne koristite TV prijemnik
na mjestima, okružjima ili u okolnostima
poput niže opisanih, kako biste spriječili
nepravilnost u radu TV prijemnika,
požar, električni udar, štetu i/ili ozljede.
Mjesta:
Na otvorenim mjestima (na izravnom
utjecaju sunca), na obali, na brodu
i ostalim plovilima, vozilima, u
medicinskim ustanovama, na mjestima
izloženima mehaničkim vibracijama;
blizu vode, kiše, vlage ili dima.
Okruženje:
66 Kako biste spriječili požar, nipošto ne stavljajte
svijeće ili druge izvore
otvorenog plamena blizu
ovog proizvoda.
66 Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava
mjesta; mjesta gdje lako mogu ući
insekti u uređaj; blizu zapaljivih
predmeta (svijeća, itd.). TV prijemnik
se ne smije izlagati kapanju ili prskanju. Ne stavljajte posude napunjene
vodom (primjerice vaze) na TV
prijemnik.
Okolnosti:
Kabel napajanja
S kabelom i strujnom utičnicom
postupajte kao što je opisano, kako biste
spriječili opasnost od požara, električnog
udara ili štetu i/ili ozljeda:
-- Koristite isključivo Sony kabel
napajanja, ne koristite kabele ostalih
proizvođača.
-- Uložite utikač do kraja u utičnicu.
-- TV koristite isključivo na napajanju
220-240 V ~ 50-60 Hz.
-- Prilikom povezivanja kabela, obavezno
odspojite kabel napajanja. Pazite da
nogom ne zapnete i povučete kabel.
-- Odspojite kabel napajanja prije
premještanja ili rada na TV-u.
-- Držite kabel napajanja dalje od izvora
topline.
-- Povremeno odspojite i očistite utikač
napajanja. Utikač pokriven prašinom
može nakupiti vlagu zbog čega može
doći do oštećenja izolacije, a time do
opasnosti od požara.
Napomene
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
66 Ne vucite kabel, već prihvatite
utikač prilikom odspajanja iz strujne
utičnice.
66 Ne spajajte previše uređaja na istu
strujnu utičnicu.
66 Ne koristite labave strujne utičnice.
66 Ne koristite isporučeni kabel napajanja na drugoj opremi.
66 Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati
kabel. Može doći do oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
66 Nemojte raditi preinake na kabelu
napajanja.
66 Nemojte stavljati teške predmete na
kabel napajanja.
Ne rukujte uređajem mokrim rukama;
kad je otvoreno kućište uređaja, ili
s priključcima koje nije preporučio
proizvođač. Odspojite TV prijemnik iz
strujne utičnice i antene tijekom olujnog
nevremena.
Slomljeni dijelovi:
66 Ne bacajte stvari u TV prijemnik.
Staklo zaslona bi se moglo razbiti te
uzrokovati ozbiljne ozljede.
66 Ukoliko površina TV zaslona pukne,
ne dodirujte je dok ne odspojite kabel
napajanja. U suprotnom bi moglo
doći do električnog udara.
Kad nije u uporabi
66 Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme, TV prijemnik
odspojite uz napajanja radi očuvanja
okoliša i sigurnosnih razloga.
66 TV prijemnik je odspojen iz napajanja
tek nakon odspajanja kabela napajanja.
66 Međutim neki TV prijemnici su
možda opremljeni značajkom koja
zahtijeva da budu u pripravnom stanju kako bi pravilno funkcionirali.
Za djecu
66 Ne dopustite djeci da se penju na TV
prijemnik.
66 Sitne dijelove čuvajte izvan dosega
djece, kako ih ne bi slučajno progutala.
7 HR
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik i odmah ga
odspojite iz napajanja u slučajevima
opisanima u nastavku.
Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako
bi uređaj provjerio kvalificirani tehničar.
Kad:
-- je oštećen kabel napajanja.
-- je loš kontakt sa strujnom utičnicom.
-- je TV prijemnik oštećen, budući da je
pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.
-- ukoliko tekućina ili neki predmet
dospije u otvore uređaja.
Mjere opreza
Praćenje TV prijema
66 Pratite program na TV-u pri umjerenom
svjetlu, jer gledanje dulje vrijeme pri
slaboj rasvjeti opterećuje oči.
66 Kod korištenja slušalica, podesite
glasnoću kako biste spriječili pretjerane promjene u glasnoći, te spriječili
oštećenja sluha.
LCD zaslon
66 Iako je LCD zaslon izrađen uz
uporabu visokoprecizne tehnologije i
ima 99,99% ili više aktivnih piksela,
može doći do trajne pojave crnih
ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD
zaslona i ne predstavlja kvar.
66 Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji
filtar i ne stavljajte nikakve predmete
na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD
zaslon može oštetiti.
66 Koristite li TV prijemnik na hladnome
mjestu, slika može biti "razmazana"
ili previše tamna, no to ne predstavlja
kvar. Ovaj fenomen ne predstavlja
kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s
porastom temperature.
66 Ako na zaslonu duže vrijeme stoje
mirne slike, može doći do pojave
dvostrukih slika.
66 Zaslon i kućište TV prijemnika se
zagrijavaju tijekom uporabe. To je
normalno.
66 LCD TV prijemnik sadrži malu
količinu tekućeg kristala. Neke
fluorescentne žarulje ugrađene u ovaj
TV prijemnik također sadrže živu.
Poštujte lokalne propise o odlaganju
otpada.
8 HR
Rukovanje i čišćenje
površine zaslona/kućišta
TV-a
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik
iz napajanja.
Kako biste spriječili propadanje
materijala ili premaza zaslona, uzmite u
obzir sljedeće.
66 Prašinu s površine zaslona/kućišta
obrišite mekom tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom
tkaninom umočenom u otopinu
blagog deterdženta.
66 Ne prskajte TV izravno vodom ili
deterdžentom. Mogli bi iscuriti u
donji dio zaslona ili vanjske dijelove
te uzrokovati kvar.
66 Nikada nemojte upotrebljavati
abrazivne spužvice, kisela ili lužnata
sredstva za čišćenje, prašak za ribanje
ili zapaljiva sredstva poput alkohola,
benzina, razrjeđivača ili insekticida.
Uporaba takvih sredstava ili dulji
kontakt s gumom ili vinilom može
oštetiti površinu zaslona i kućište.
66 Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporučamo da usisavačem
povremeno očistite ventilacijske
otvore.
66 Ukoliko je moguće podesiti nagib TV
prijemnika, budite pažljivi kako se ne
bi prevrnuo s postolja.
Dodatna oprema
66 Slika može biti izobličena ili zvuk
sadržavati šum ako se TV prijemnik
postavi u blizini uređaja koji
emitiraju elektromagnetsko zračenje.
U protivnom je moguće izobličenje
slike i/ili šum u zvuku.
66 Ova oprema je ispitana te je dokazana
njezina usklađenost s ograničenjima
propisanim smjernicom o elektromagnetskoj kompatibilnosti pri uporabi
signalnog kabela kraćeg od 3 metra.
Baterije
66 Prilikom ulaganja baterija obratite
pažnju na ispravan polaritet.
66 Ne koristite različite vrste baterija
istovremeno i ne miješajte stare i
nove baterije.
66 Iskorištene baterije odložite na ekološki
prihvatljiv način. Neke regije imaju
zakonski uređeno odlaganje baterija.
Upoznajte se s lokalnim propisima.
66 Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne gazite po
njemu, te ne prolijevajte nikakvu
tekućinu po njemu.
66 Ne ostavljajte daljinski upravljač
na mjesta blizu izvora topline, na
izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj
prostoriji.
Zbrinjavanje isluženog
TV prijemnika
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili
ambalaži ukazuje da se
ovaj proizvod ne smije
odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za
odlaganje odnesite u
vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaga­njem
ovog proizvoda spriječit ćete poten­cijalne
negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan
način. Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini gdje ste kupili uređaj.
Odlaganje starih baterija
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili
ambalaži ukazuje da se
baterija isporučena s ovim
proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.
Na nekim baterijama
ovaj se simbol može
koristiti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simboli
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
ovih baterija spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se ovaj proizvod ne odloži na
pravilan način. Recikliranje materijala od
kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proiz­
voda koji zbog sigurnosnih razloga,
performansi ili zadržavanja cjelovitosti
napajanja zahtijevaju trajnu povezanost
s unutarnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju mijenjati samo osposobljeni
serviseri. Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte
odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija
iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Daljinski upravljač
A/ – pripravno stanje TV-a
Pritisnite za uključenje TV-a i isključenje u pripravno
stanje.
BAUDIO
U analognom modu: Pritisnite za promjenu dual
sound moda (str. 23).
U digitalnom modu: Pritisnite za promjenu jezika
dijaloga programa koji gledate (str. 27).
CTipke u boji (str. 13)
D/ – Info / Otkrivanje teksta
U digitalnom modu: Nakratko prikazuje detalje
o programu koji trenutno gledate te informacije o
idućem programu.
U analognom modu: Prikazuje broj trenutnog kanala
i datum.
U teletekst modu: Otkrivanje skrivenih informacija
(npr. odgovori u kvizovima) (str. 13).
E////
FZOOM
U TV modu: Povećava sliku u 3 koraka fokusiranjem
na njeno središte.
U teletekst modu: Povećava stranicu teleteksta u
2 koraka.
GMENU (str. 20)
H – Popis omiljenih programa
Prikaz popisa omiljenih programa koji ste načinili
(str. 15)
I (Titlovi)
Pritisnite za promjenu jezika titlova (str. 27) (samo u
digitalnom modu).
JPROG +/-//
U TV modu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-)
kanala.
U teletekst modu (str. 13): Odabir sljedeće () ili
prethodne () stranice.
K (Prethodni kanal)
Povratak na prethodni gledani kanal.
9 HR
L - Isključenje zvuka
Privremeno uključenje ili isključenje zvuka.
M +/- Glasnoća
Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-) glasnoće.
N - Teletekst (str. 13)
Pritisnite za prikaz informacija teleteksta.
OBrojčane tipke
U TV modu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite
drugu i treću znamenku vrlo brzo.
U teletekst modu: Upisivanje broja stranice za njezin
odabir.
P RETURN
Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu prikazanog
izbornika.
Qü GUIDE/A/B
U digitalnom modu: EPG (Digital Electronic Programme
Guide) (str. 14)
RTipke za uporabu dodatne opreme.
Upravljanje opremom spojenom na TV. (str. 18)
S Format slike
Pritisnite za odabir formata slike (str. 13).
T/ Odabir ulaza/Zadržavanje teksta
U TV modu: Prikazuje popis izvora (str. 18).
U teletekst modu: Zaustavljanje odabrane stranice
teleteksta.

66 Brojčana tipka 5, tipke PROG + i AUDIO imaju ispupčenja. Ova ispupčenja služe
kao referentne točke tijekom uporabe TV-a.
10 HR
Tipke i indikatori na TV prijemniku
A + / PROG +
Povećava glasnoću / služi odabiru idućeg
kanala.
B / PROG
Prebacivanje s kontrole glasnoće na odabir
kanala i obrnuto.
C - / PROG Za smanjivanje glasnoće / odabir prethodnog
kanala.
D - Napajanje
Uključenje/isključenje TV-a.
Kako biste u potpunosti isključili TV prijemnik,
odspojite mrežni utikač.
EIndikator napajanja/pripravnog stanja i
senzor signala daljinskog upravljača
77 Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
77 Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
77 Prima infracrveni signal s daljinskog upravljača. Ne pokrivajte senzor jer mu time
možete poremetiti funkciju.

66 Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije odspajanja
mrežnog utikača. Odspajanje kabela napajanja dok je TV uključen
može dovesti do kvara TV prijemnika.
11 HR
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
Pritisnite / za odabir stavke DTV
za digitalni mod ili ATV za analogni, te
potvrdite pritiskom na . Vaš TV će
uključiti odabrani mod.
3Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
66 Za kanale preko 10, unesite drugu i treću znamenku vrlo brzo.
66 Za odabir digitalnog kanala pomoću digitalnog
elektronskog programskog vodiča (EPG)
(str. 14).
U digitalnom modu
Nakratko se prikazuje informacijski trak. Trak može
sadržati sljedeće ikone.

Interaktivna usluga je raspoloživa (MHEG
Digital Text)
: Radio usluga
: Kodirani/pretplatni programi
:
Zvuk dostupan na više jezika
: Dostupni titlovi
: Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
1Pritisnite  na TV prijemniku ili / na
daljinskom upravljaču za uključenje
TV-a. Indikator pripravnog stanja TV-a
svijetli zeleno.
2Pritisnite  za prebacivanje između
digitalnog i analognog moda. Na zaslonu
se pojavljuje izbornik za odabir ulaza.
12 HR
:
Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4
do 18 godina)
:
Funkcija Parental Lock
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Podešavanje glasnoće
Pritisnite tipku  + (pojačavanje)/ - (smanjivanje).
Odabir kanala s popisa
kanala
Pritisnite . Pritisnite /
za odabir željenog kanala
s popisa kanala, a zatim
pritisnite .
Odabir popisa omiljenih
kanala
Pritisnite .
Za detalje, pogledajte
str. 15.
LetterBox
Pristup teletekstu
Prikaz slike formata
cinemascope (kino
format) u pravilnim
proporcijama.
Subtitle
Prikaz slike cinemascope
formata s titlovima na
zaslonu.
Panorama
Prikaz klasične slike
formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog
zaslona. Slika formata
4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.

66 Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu stranice teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava
brz i jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj
stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite  više puta za odabir željenog formata
slike.
Wide
Prikaz široke slike
(16:9) u pravilnim
proporcijama.
14:9
Prikaz slike formata
14:9 u pravilnim proporcijama. Na zaslonu
se vide i crne pruge.
Auto
Automatski mijenja format zaslona prema emitiranom signalu.
Overscan: Off
Ako je odabran ovaj mod slika visoke razlučivosti
se ne reže i prikazana je u originalnoj veličini.
‘‘
Gornji
i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.

66 Ovisno o signalu, neki formati slike se možda neće moći
odabrati.
66 U "Panorama" modu neka slova i/ili znakovi na gornjem
ili donjem dijelu slike možda se neće vidjeti.
4:3
Prikaz klasične slike
formata 4:3 (npr., kod
TV prijemnika bez
širokog zaslona) u pravilnim proporcijama.
13 HR
Gledanje TV programa
U analognom modu pritisnite . Svakim pritiskom
tipke , na zaslonu TV prijemnika se ciklički
izmjenjuje prikaz: Slika i teletekst  samo teletekst 
izlazak iz moda teleteksta.
Za odabir stranice pritisnite brojčane tipke ili /.
66 Pritisnite / za zadržavanje stranice.
66 Pritisnite / za prikaz skrivenih informacija
na stranici.
66 Ako ispod stranica postoje podstranice, a ne želite
čekati na automatsko prikazivanje, pritisnite tipku
 za prethodnu stranicu te  za iduće stranice.
66 Pritisnite dvaput ZOOM kako biste u dva koraka
povećali tekst na stranici; prvim pritiskom povećat
će se gornja polovica, a drugim donja polovica
stranice.
Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča
(EPG) 
1U digitalnom modu pritisnite ü
GUIDE.
2Izvedite željeni postupak prema
sljedećoj tablici ili prema uputama
sa zaslona.
‘‘
Ova
funkcija možda neće biti dostupna u nekim
državama/regijama.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje programa
Pritisnite / za odabir programa, a zatim pritisnite .
Isključenje EPG-a
Pritisnite ü GUIDE.
Prikaz informacija o trenutnom programu
i informacija o programu prethodnoga ili
idućega dana
1Pritisnite / za odabir programa čije informacije želite pregledati, a
zatim pritisnite . Informacije o programu su aktivirane.
2Pritisnite crvenu tipku kako biste prikazali informacije programa prethodnoga dana, a zelenu tipku za prikaz informacija o programu idućega
dana.
3Pritisnite / za odabir naslova informacija o programu, a zatim pritisnite / za detalje.
Podešavanje podsjetnika za program
1Pritisnite / za odabir kanala za koji podešavate podsjetnik, a zatim
pritisnite . Informacije o programu su aktivirane.
2Pritisnite / za odabir naslova informacija o programu za koji podešavate podsjetnik,a zatim pritisnite plavu tipku.
3Upišite informacije o podsjetniku, a zatim pritisnite .
4Pritisnite RETURN  za završetak podešavanja.
Isključenje podešenog podsjetnika
1Na izborniku EPG pritisnite žutu tipku.
2Tipkama / odaberite podsjetnik koji želite isključiti.
3Pritisnite crvenu tipku kako biste izbrisali podsjetnik.
4Pritisnite RETURN  za završetak podešavanja.
14 HR
Uporaba Digital Favourite popisa 
Možete načiniti četiri različita popisa
omiljenih kanala.
1Kako biste otvorili tablicu programa
2Izvedite željeni postupak prema
sljedećoj tablici ili prema uputama
sa zaslona.
‘‘
Ova
funkcija možda neće biti dostupna u nekim
državama/regijama.
Za
Učinite sljedeće
Dodavanje ili brisanje unosa iz popisa
omiljenih kanala
1Pritisnite / za odabir kanala koji želite dodati na popis omiljenih
kanala.
2Pritisnite / za odabir popisa omiljenih kanala na koji će se novi kanal
dodati,a zatim pritisnite .
3Simbol  se pojavljuje pod popisom kojem je novi omiljeni kanal
dodan.
4Kako biste uklonili kanal s popisa omiljenih kanala odaberite kanal na
popisu i pritisnite . Simbol  će nestati.
5Pritisnite RETURN  za završetak podešavanja.
Odabir popisa omiljenih kanala
1Pritisnite  za odabir popisa omiljenih kanala.
2Na izborniku Favourite List pritisnite / kako biste odabrali jedan od
popisa, od FAV1 do FAV4, a zatim pritisnite .
Gledanje kanala
1Otvorite željeni popis omiljenih kanala.
2Pritisnite / za odabir kanala, zatim pritisnite .
Isključivanje popisa omiljenih kanala
Pritisnite RETURN .
15 HR
Gledanje TV programa
provedite sljedeće operacije. MENU
   Settings      Channel
Setup      Programme Table
 .
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV možete spojiti širok raspon dodatne opreme. Spojni kabeli nisu isporučeni.
DVD uređaj
Računalo (HDMI izlaz)
Blu-ray DVD uređaj
Digitalna videokamera
Igraća konzloa /
Digitalna videokamera
PC / DVD uređaj
Komponentni izlaz
DVD uređaj /
Rekorder
Igraća konzola
Dekoder
Videorekorder
CAM kartica
Digitalna kamera /
USB uređaj
Slušalice
16 HR
Spajanje audio-video opreme (redom kvalitete, od više prema nižoj)
Mjesto spajanja
Spajanje pomoću
Opis
 HDMI / 
HDMI kabel
Ovo je ulaz za digitalne video i audio signale. Ako oprema ima DVI
priključnicu, spojite DVI priključnicu na HDMI1 priključnicu putem
DVI-HDMI adaptera (nije isporučen) i spojite audio izlazne priključnice opreme na PC/Y Pb Pr/ HDMI Audio IN priključnice.

66 HDMI ulazna priključnica podržava samo sljedeće video ulaze: 480i, 480p,
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080/24p
66 Koristite samo originalni HDMI kabel s HDMI logotipom. Savjetujemo
vam uporabu Sony HDMI kabela (tipa high-speed).
  PC / Y
Pb Pr IN / 
Opremu spojite preko VGA-Y Pb Pr kabela s adapterom (nije isporučen) te spojite izlazne audio priključnice opreme na PC/Y Pb Pr/
HDMI Audio IN priključnicu.
Preporučuje se uporaba kabela za računalo s feritnim jezgrama, kao
što je "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, dostupno u Sony
servisu) ili ekvivalentan.

66 Y Pb Pr ulazna priključnica podržava samo sljedeće video ulaze: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
//
SCART kabel
S / AV1
Možete spojiti dekoder. Ako je spojen dekoder kodirani signali prenose
se na dekoder i ondje dekodiraju te šalju na TV prijemnik.

66 Može spojiti rekorder (npr. DVD rekorder) izravno na TV.
  AV2 / 
Kompozitni video
kabel
Spajanje prijenosne opreme
Mjesto spajanja
Spajanje pomoću
Opis
  USB
USB kabel
Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/
glazbe pohranjenima u Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere
putem USB kabela ili USB uređaja za pohranu (str. 18).
Spajanje druge opreme
Mjesto spajanja
Spajanje pomoću
Opis
  CAM
CAM modul
Omogućuje pristup TV uslugama Pay Per View Za detalje, pogledajte
upute za uporabu isporučene uz CAM modul. Za korištenje CAM
modula uključite TV i umetnite CAM modul u utor.
(Conditional
Access Module)

66 CAM nije podržan u svim državama/regijama. Provjerite kod ovlaštenog
dobavljača.
  Slušalice
Slušalice
Zvuk s TV-a možete slušati pomoću slušalica.
17 HR
Uporaba dodatne opreme
VGA - Y Pb Pr
kabel, audio
kabel
PC kabel s
feritnim jezgrama,
audio kabel
Gledanje slika sa spojene
opreme
Reprodukcija fotografija/
glazbe putem USB-a
Uključite spojenu opremu te postupite na
sljedeći način.
Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji
datoteka fotografija/glazbe pohranjenima
u Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere
putem USB kabela ili USB uređaja za
pohranu.
1Pritisnite  za
prikaz izbornika
ulaza "Inputs".
2Pritisnite / za
odabir ulaznog
izvora iz spojene
opreme, a zatim
pritisnite  za
potvrdu.
1Spojite podržani USB uređaj na USB
priključnicu TV-a.
2Pritisnite MENU.
3Pritisnite / za odabir Photo ili Music,
a zatim pritisnite  za potvrdu.
Popis datoteka ili mapa pojavljuje se na
zaslonu.
4Pritisnite / za odabir datoteke ili
AAV1
Uključuje opremu spojenu na
ulaz AV1.
AS-VIDEO
Uključuje opremu spojenu na
ulaz AV1.
(AV1)
BHDMI
Uključuje opremu spojenu na ulaz
HDMI.
CAV2
Uključuje opremu spojenu na
ulaz AV2.
DYPBPR
Uključuje opremu spojenu na
komponentni PC ulaz.
(PC)
DPC
Uključuje PC spojen na PC ulaz.
Za opremu spojenu na scart priključnicu
preko 21-pinskog scart kabela
Započnite reprodukciju na priključenoj opremi. Na
zaslonu se prikazuje slika iz priključene opreme.
Za automatsko spajanje na
videorekorder
U analognom modu pritisnite PROG +/– ili
brojčane tipke za odabir video kanala.
18 HR
mape, a zatim pritisnite  za potvrdu.
Pritisnite crvenu tipku za odabir svih
datoteka.
Za poništenje odabira svih datoteka
pritisnite zelenu tipku.
Kad odaberete mapu, odaberite datoteku,
pritisnite  kako biste označili datoteku,
a zatim pritisnite (plavu) tipku . Reprodukcija počinje. Želite li reproducirati
više fotografija ili glazbenih datoteka u
mapi, pritisnite  kako biste ih označili.

66 Dok TV pristupa podacima na USB uređaju, obratite
pozornost na sljedeće:
--Nemojte isključivati TV ili spojeni USB uređaj.
--Nemojte odspajati USB kabel.
--Nemojte odspajati USB uređaj.
66 Mogli bi se oštetiti podaci na USB uređaju. Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati oštećenja ili
gubitak podataka na mediju za snimanje, nastalih uslijed
nepravilnosti u radu bilo kojeg uređaja spojenog na TV.
66 USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate datoteka fotografija:
--JPEG (JPEG datoteke s ekstenzijom ".jpg" kompatibilne
s DCF ili Exif formatom).
66 USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate glazbenih datoteka:
-- MP3 (datoteke s ekstenzijom ".mp3" koje nemaju zaštitu).
66 Za naziv datoteke ili mape podržan je samo engleski jezik.
66 Kad spojite Sony digitalni fotoaparat, podesite USB mod
fotoaparata na "Auto" ili "Mass Storage". Za više informacija o USB povezivanju, pogledajte upute isporučene s
vašim digitalnim fotoaparatom.
66 Provjerite sljedeću internetsku stranicu za najnovije
podatke o kompatibilnim USB uređajima.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Prikaz fotografije
- Slideshow
Odabirom više fotografija možete načiniti
slideshow prikaz. Svaka fotografija zadržava
se na zaslonu u podešenom trajanju, a
zatim slijedi prikaz iduće fotografije.
1Odabir fotografije.
Fotografije možete odabrati sa spojene
USB opreme ili iz unaprijed određene
mape sa slikama. Za detalje o odabiru
fotografija pogledajte str. 18.
2Dok se prikazuje odabrana fotografija
pritisnite MENU, zatim pritisnite /
za odabir  (Settings) i pritisnite  za
potvrdu.
za USB), a zatim  za potvrdu.
4Pritisnite / za odabir intervala prikaza
Slideshow, a zatim pritisnite / za
podešavanje intervala na 3s, 5s ili 10s.
Svaka fotografija zadržava se na zaslonu
u podešenom trajanju, a zatim slijedi
prikaz iduće fotografije.
5Pritisnite više puta MENU kako biste
Funkcije "Control for HDMI" omogućuje međusobnu
kontrolu opreme preko HDMI CEC značajke
(Consumer Electronics Control), koju određuje HDMI.
Možete spojiti Sony HDMI kompatibilne uređaje,
npr. TV i DVD rekorder s tvrdim diskom te audio
sustav, preko HDMI kabela kako bi se omogućila
njihova međusobna kontrola. Pobrinite se da je kompatibilna oprema pravilno spojena kako bi se mogla
koristiti funkcija "Control for HDMI".
Spajanje opreme kompatibilne s funkcijom "Control for HDMI"
Spojite kompatibilnu opremu i TV prijemnik HDMI
kabelom. Za detalje, pogledajte str. 17.
Podešavanje postavaka funkcije
"Control for HDMI"
Funkcija "Control for HDMI" mora biti aktivirana
kako na TV-u, tako i na spojenoj opremi. Pogledajte
postavke za HDMI (str. 28) za podešavanje na TV-u.
Za deteljne postavke spojene opreme pogledajte
njezine upute za uporabu.
Control for HDMI funkcije
66 Isključuje spojenu opremu zajedno s TV
prijemnikom.
66 Automatski aktivira ulazni signal opreme kad se
oprema uključi.
izišli iz izbornika.
- Povećavanje/smanjivanje prikaza
slike
Ova funkcija omogućuje vam zumiranje
fotografija.
1Pritisnite ZOOM dok je prikaz odabrane
fotografije pauziran ili se ona reproducira.

66 Pritisnite ZOOM više puta. Prikaz fotografije prvo će biti
povećan, a zatim smanjen.
- Rotiranje fotografije
Ova funkcija vam omogućuje rotiranje
fotografija za 90°.
1Pritisnite / za rotiranje fotografije za
90° tijekom njezine reprodukcije.
19 HR
Uporaba dodatne opreme
3Pritisnite / za odabir č (podešavanje
Uporaba funkcije "Control
for HDMI"
Uporaba izbornika MENU
Navigacija izbornicima
Izbornik MENU omogućava uporabu raznih
praktičnih značajki ovog TV prijemnika.
Možete jednostavno birati kanale te mijenjati postavke TV-a.
1Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
2Pritisnite / za odabir opcije, zatim
pritisnite .
Simbol opcije
Opis
 Photo
Pristup fotografskim datotekama
pohranjenim na USB opremi
(str. 18).
 Music
Pristup glazbenim datotekama
pohranjenim na USB opremi
(str. 18).
 Settings
Podešavanje naprednih
postavaka (str. 21).
20 HR
3Slijedite upute na zaslonu.
4Pritisnite MENU za izlaz.

66 Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati ovisno
o okolnostima.
Izbornik postavki TV-a
Kako biste otvorili izbornik Settings provedite
sljedeće operacije.
1Pritisnite MENU.
2Pritisnite / za odabir  (Settings), a
zatim pritisnite  za potvrdu.
3Pritisnite / za odabir opcija izbornika,
a zatim  za potvrdu.
Pritisnite MENU za izlaz.
Picture
Picture Mode
Odabire slikovni mod.
Poboljšava kontrast i oštrinu slike.
Natural
Pruža optimalnu kvalitetu slike povećavanjem njezina
kontrasta.
Movie
Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnija opcija za
gledanje u okruženju poput kino-dvorane.
Sports
Podešava najbolju kvalitetu slike za gledanje sportskih
programa.
User
Pohranjuje osobne postavke za slike.
Brightness
Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.
Contrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Colour
Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.
Sharpness
Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
Advanced
Picture Settings
Podešavanje naprednih postavaka slike.
Colour
Temperature
Podešava bjelinu slike.
Cool
Bijelim tonovima dodaje plavu
nijansu.
Warm
Bijelim tonovima dodaje crvenu
nijansu.
Normal
Bijelim tonovima dodaje neutralnu
nijansu.
21 HR
Uporaba izbornika MENU
Vivid
DNR
Mpeg NR
Vibrant Colour
Perfect Clear
Dynamic
Contrast
Dynamic
Backlight
Backlight
Smanjuje šum slike (sniježenje slike).
Low / Medium /
High
Modificira učinak smanjivanja
šumova.
Off
Isključuje funkciju Noise Reduction.
Smanjuje šum MPEG-komprimirane video slike. Ova značajka
je aktivirana prilikom gledanja DVD-a ili digitalnog signala.
Low / Medium /
High
Modificira učinak smanjivanja šumova
MPEG-a.
Off
Isključuje funkciju smanjivanja
šumova MPEG-a.
Daje veću živost bojama.
Low / Medium /
High
Modificira učinak živopisnih boja.
Off
Isključuje značajku živopisnih boja.
Automatsko podešavanje razine crne boje slike kako bi bila
prikladna za trenutnu scenu.
Low / Medium /
High
Modificira učinak značajke Perfect
Clear.
Off
Isključuje značajku Perfect Clear.
Šalje svjetliju ili tamniju sliku na zaslon sukladno razini svjetline slike te stvara širi efekt po pitanju kontrasta.
Low / Medium /
High
Modificira učinak dinamičkog
kontrasta.
Off
Isključuje funkciju dinamičkog
kontrasta.
Automatski podešava snagu pozadinskog svjetla sukladno
prosječnoj svjetlini slike.
AUTO / Day /
Night
Modificira učinak značajke Dynamic
Backlight.
Off
Isključuje značajku Dynamic
Backlight.
Podešavanje jačine svjetla koje se reflektira na LCD zaslon.

66 Ako je odabrana jedna od opcija za "Dynamic Backlight" – "Auto",
"Day" ili "Night" – značajka Backlight je zasjenjena sivom bojom i
ne može se koristiti.
22 HR
Sound
Volume
Pritisnite / za podešavanje glasnoće.
Balance
Podešavanje zvučnog balansa između desnog i lijevog zvučnika.
Auto Volume
Razine glasnoće pružatelja signala razlikuju se međusobno. To može dovesti do
razlika u glasnoći između kanala. Ako je ova značajka podešena na "On", razina
glasnoće održava se prilikom promjene kanala.
Sound Type
Podešavanje zvuka zvučnika za stereo i dvojezično emitiranje.
Stereo
Za stereo emisije.
Dual I / II
za dvojezična emitiranja odaberite "Dual I" za zvuk kanala
1, "Dual II" za zvuk kanala 2.
Surround
Daje dubinu zvuku programa koji gledate.
Sound Mode
Podešavanje zvučnog efekta ovisno o značajkama programa koji gledate.
Music
Stvara zvučne efekte koji daju dojam boravka u koncertnoj
dvorani.
Clear Voice
Stvara efekte koji naglašavaju zvuk dijaloga.
Flat
Naglašava jasnoću, detalje i prisutnost zvuka.
Podešavanje zvuka slušalica spojenih na TV.
Audio Description
Omogućuje zvučni opis (naraciju) vizualnih informacija zemaljskog digitalnog
signala koji sadrži značajku audio opisa.

66 Opcija "Audio Description" je aktivna samo pri digitalnom emitiranju.
23 HR
Uporaba izbornika MENU
Slušalice
Channel Setup
Auto Tuning
Ugađa sve dostupne kanale.
Možete ponovno ugoditi TV nakon preseljenja ili radi pretraživanja radi novih kanala
koje su davatelji signala počeli emitirati.
Slijedite upute na zaslonu kako biste ugodili svoj TV.
Digital Manual
Tuning
Ručno ugađanje i pohrana digitalnih kanala.
1 Pritisnite brojčane tipke ili / kako biste odabrali kanal koji želite ugoditi.
2 Nakon što je TV pronašao dostupne kanala na donjem dijelu izbornika se prikazuju
nazivi kanala a kanali se pohranjuju.
3 Pritisnite MENU za završetak podešavanja.
Ponovite opisani postupak za ugađanje ostalih kanala.
Analogue
Manual Tuning
Ručno ugađanje i pohrana analognih kanala.
System /
Current
Channel /
Search /
Programme
number
1 Pritisnite / za odabir "Programme no", zatim pritisnite
/ ili brojčane tipke za odabir broja programa pod kojim
će ugođeni kanal biti pohranjen.
2 Pritisnite / za odabir "System", a zatim pritisnite / za
odabir stavaka.
BG: Za zapadnoeuropske zemlje/regije
I: Za Englesku
DK: Za istočnoeuropske zemlje/regije
L: Za Francusku
3 Pritisnite / za odabir "Channel", zatim pritisnite 
za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale).
4 Ugodite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite / za odabir "Search", a zatim pritisnite /.
Započinje pretraživanje. Kad se pronađe kanal, pretraživanje
se prekida. Pritisnite / za nastavak pretraživanja.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite / za odabir "Channel", zatim pritisnite brojčane tipke za upisivanje broja kanala programa koji želite
ugoditi.
5 Pritisnite / za odabir "Confirm", a zatim pritisnite  za
potvrdu.
Promjene su pohranjene.
Ponovite opisani postupak za ručno ugađanje ostalih
kanala.
Fine Tuning
24 HR
Omogućuje precizno ručno ugađanje odabranog kanala kad
mislite da biste malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitetu slike.
Preciznim ugađanjem možete ugađati od -32 do +32.
Programme
Table
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja
kanala tipkama PROG +/–. Za odabir kanala za koji želite
da se preskače, pritisnite brojčane tipke za upisivanje broja
odgovarajućeg kanala.
Confirm
Pohranjuje promjene koje ste načinili u izborniku Analogue
Manual Tuning.
Možete razvrstati TV kanale na željeni način, obrisati neželjene kanale, zaključati bilo
koji kanal ili preimenovati analogne kanale.
Pritisnite više puta plavu tipku kako biste odabrali tip usluge.
Odabrani tip usluge pojavljuje se na izborniku.
ALL TYPE: Prikazuje sve kanale.
DTV: Prikazuje samo digitalne kanale.
ATV: Prikazuje samo analogne kanale.
RADIO: Prikazuje samo radijske kanale.
DATA: Prikazuje samo podatkovne kanale.
Izbornik Programme Table prikazuje samo kanale koji su
prikladni za odabrani tip usluge.
Move
Promjena pozicije pohranjenog kanala.
1 Pritisnite / za odabir kanala koji želite premjestiti.
2 Pritisnite zelenu tipku.
3 Pritisnite brojčane tipke za upisivanje nove pozicije, a
zatim pritisnite .
Kanal će biti premješten na novu poziciju.
4 Pritisnite RETURN  za završetak podešavanja.
Delete
Brisanje pohranjenog kanala.
1 Pritisnite / za odabir kanala koji želite izbrisati.
2 Pritisnite žutu tipku.
3 Pritisnite zelenu tipku za brisanje odabranog kanala.
4 Pritisnite crvenu tipku za brisanje cijelog popisa kanala.
5 Pritisnite RETURN  za završetak podešavanja.
Name
Dodjeljivanje naziva željenom analognom kanalu, a naziv se
može sastojati od najviše 8 slova ili znamenaka.
1 Pritisnite / za odabir analognog kanala koji želite
imenovati.
2 Pritisnite crvenu tipku.
3 Prvo slovo bit će označeno kvadratićem. Pritisnite / za
odabir željenog slova, znamenke ili znaka.
4 Pritisnite / za pomicanje na prethodno/iduće slovo.
Ponovite gornji postupak kako biste i ostalim analognim
kanalima dali nazive.
5 Pritisnite (+), a zatim RETURN  za završetak
podešavanja.
25 HR
Uporaba izbornika MENU
Service Type
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih digitalnih kanala kod biranja
kanala tipkama PROG +/–. Za odabir kanala za koji želite
da se preskače, pritisnite brojčane tipke za upisivanje broja
odgovarajućeg kanala.
1 Pritisnite / za odabir kanala koji želite preskočiti.
2 Pritisnite / za odabir , a zatim pritisnite .
3 Simbol  će se pojaviti uz naziv kanala koji treba
preskočiti.
Signal
Information
Daje informacije o opcijama Channel, Network, Modulation, o kvaliteti signala i
jačini signala (samo u digitalnom modu).
CA - Module
Omogućuje vam podešavanje postavaka za CA -Module koji možete umetnuti u TV.
Ako je za kanal kodiran u CI standardima umetnut CI-modul, ova značajka otvorit će
podizbornik i omogućiti ažuriranje informacija o modulu.
PC Setup (za ulaz iz računala)
Auto Adjust
Pomoću ove funkcije konfigurira se najprikladnije geometrijsko podešenje sukladno
ulaznom modu.
Horizontal
Position
Pomiče sliku ulijevo ili udesno.
Vertical Position
Pomiče sliku gore ili dolje.
Size (veličina)
Riječ je o frekvenciji takta piksela. Odabirom željene vrijednosti možete suziti ili
povećati prikaz.
Phase
Uporabom / možete zajamčiti da boje i oblici budu točno prikazani na slici s
računala.
Auto Adjust
Mode
Automatski podešava položaj prikaza i fazu slike u PC modu.
Timer
Clock
Omogućava ručno podešavanje sata. Ako TV prima signal digitalnih kanala ne možete
ručno podesiti sat budući da se vremenski kôd prima automatski iz emitiranog signala.
Off Time
TV automatski uključuje pripravno stanje u podešeno vrijeme i datum.
Repeat / Hour / 1 Pritisnite / za odabir "Repeat", a zatim pritisnite / za
odabir intervala ponavljanja.
Minute
2 Pritisnite / za odabir "Hour", a zatim pritisnite / za
upisivanje vrijednosti sata.
3 Pritisnite / za odabir "Minute", a zatim pritisnite / za
upisivanje vrijednosti minuta.
4 Pritisnite RETURN  za završetak podešavanja.
26 HR
On Time
TV se automatski uključuje iz pripravnog stanja u podešeno vrijeme i datum.
Activate /
Hour / Minute /
Volume /
Mode /
Programme
1 Pritisnite / za odabir "Activate", a zatim pritisnite /
za odabir intervala ponavljanja.
2 Pritisnite / za odabir "Hour", a zatim pritisnite / za
upisivanje vrijednosti.
3 Pritisnite / za odabir "Minute", a zatim pritisnite / za
upisivanje vrijednosti minuta.
4 Pritisnite / za odabir "Volume", a zatim pritisnite / za
odabir razine glasnoće pri kojoj želite uključiti TV.
5 Pritisnite / za odabir "Mode", a zatim pritisnite / za
odabir moda u kojem želite uključiti TV.
6 Nakon što je mod podešen na DTV, ATV ili na Radio,
pritisnite / za odabir broja programa unutar opcije
"Programme" na kojem će se uključiti TV.
7 Pritisnite RETURN  za završetak podešavanja.
Sleep Timer
Omogućuje TV-u da se sam isključi u pripravno stanje nakon podešenog vremena
koje je moguće podesiti na trajanje od 10 do 240 minuta.
Auto Sleep
Ako je ova funkcija podešena na "On", TV se sam uključuje u pripravno stanje nakon
5 minuta ukoliko ne primi signal iz drugih izvora.
Time Zone
Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako zona ne odgovara
onoj koja se automatski određuje prema odabranoj državi/regiji.
Options
Language
Settings
Restore Factory
Defaults
Omogućuje vam podešavanje svih jezičnih postavaka.
Language
Settings
Odabir jezika na kojem se prikazuju izbornici.
Audio
Languages
Odabire jezik koji se koristi za program. Neki digitalni kanali
mogu odašiljati nekoliko jezika dijaloga za program.
Subtitle
Languages
Omogućuje odabir jezik titlova.
Hard of Hearing
Ako je odabrano "Hard of Hearing", zajedno s titlovima bit
će prikazana vizualna pomoć (ako davatelj signala podržava
vizualnu pomoć).
Vraća sve postavke na tvorničke vrijednosti i prikazuje upute Installation Guide.

66 Ne isključujte TV, nemojte odspajati napajanje niti pritiskati tipke tijekom obnavljanja tvorničkih
postavaka (približno 30 sekundi).
66 Popis omiljenih kanala, država/regija, jezik i sve postavke automatski ugađanih kanala bit će
vraćeni na tvorničke vrijednosti.
Country
Opcija "Country" je zasjenjena sivom bojom i ne može se mijenjati. Država koja je
odabrana tijekom prvog pokretanja automatski se prikazuje na izborniku.
27 HR
Uporaba izbornika MENU
Game Mode
Način rada Game Mode aktivan je samo za izvore PC, HDMI i YPBPR. Ako je Game
Mode podešeno na "On" za ove izvore, mod slike na izborniku za podešavanje slike
automatski će biti promijenjen u Game Mode. U ovom modu možete promijeniti
samo toplinu boje i postavke pozadinskog osvjetljenja. Game Mode omogućuje
značajnija poboljšanja kvalitete slike za igraće konzole te za prikazivanje tekstovnih
datoteka ako TV koristite kao monitor. Preporučujemo da ovaj mod podesite na "Off"
ako želite gledati film iz jednog od gore spomenutih izvora.
Automatska
nadogradnja
Omogućuje TV-u automatski primanje softverskih nadogradnji (ako se emitiraju) preko
antenske/kabelske veze. Savjetujemo vam da ova postavka uvijek bude podešena na
"On".

66 Opcija Automatic Update se ne pojavljuje na izborniku Analogue Mode.
RF Software
update
Omogućuje TV-u primanje softverskih nadogradnji (ako se emitiraju) uporabom
ručno provedenog skeniranja softvera ukoliko je funkcija Software Update podešena
na "Off".
USB Software
update
Omogućuje softversku nadogradnju preko USB ulaza.
HDMI Set-up
Ova funkcija uporabom značajke Control for HDMI omogućuje TV-u komunikaciju s
opremom spojenom na HDMI priključnicu.

66 Ovaj se izbornik pojavljuje u izborniku "Preference" kada je ulazni izvor podešen na HDMI.
Decoder
Settings
(for AV1)
28 HR
Control for
HDMI
HDMI vam omogućuje podešavanje TV-a tako da može
komunicirati s opremom koja podržava značajku upravljanja
preko HDMI-a. Ako je ova značajka podešena na "On", mogu
se provodite sljedeće operacije s izbornika.
Auto Device
Off
Ako je ova funkcija podešena na "On" oprema kompatibilna
sa značajkom upravljanja preko HDMI-a se isključuje čim se
isključi TV.
Auto TV on
Ako je ova funkcija podešena na "On", TV se uključuje kada
se uključi i oprema kompatibilna sa značajkom upravljanja
preko HDMI-a.
Device List
Update
Kreira ili ažurira "HDMI Device List". Moguće je spojiti najviše 11 uređaja kompatibilnih sa značajkom upravljanja preko
HDMI-a. Na jednu je priključnicu moguće priključiti najviše 5
uređaja. Možete ažurirati "HDMI Device List", kao i promije­
niti veze ili postavke za opremu kompatibilnu sa značajkom
upravljanja preko HDMI-a.
HDMI Device
List
Prikaz spojene opreme kompatibilne sa značajkom upravljanja
preko HDMI-a.
Omogućuje gledanje i snimanje kodiranog kanala prilikom uporabe dekodera spojenog
izravno na skart priključnicu AV1 preko rekordera.
Parental Control
Lock System
Ako je ova funkcija podešena na "On", korisnik koji želi otvarati izbornike Auto
tuning, Digital Manual Tuning, Analogue Manual Tuning i Programme Table pod
izbornikom Channel Setup morat će upisati zaporku.

66 Tvornički dodijeljena zaporka za izbornik Parental Control je "9999". Možete ju promijeniti
prema želji.
Set PIN
1 Pritisnite .
2 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
3 Pritisnite brojčane tipke za unos PIN koda unesenog u koraku 2.

66 Ukoliko zaboravite PIN kôd, 9999 će uvijek biti prihvaćeno.
Omogućuje sprječavanje gledanja podešenih programa. Upišite točan PIN kako biste
mogli gledati blokirane programe.
1 Pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir kanala koji želite blokirati.
3 Pritisnite zelenu tipku.
Ponovite opisani postupak za blokiranje ostalih kanala.
4 Pritisnite RETURN  za završetak podešavanja.
Parental
Guidance
Podešava ograničenje gledanja programa prema dobi gledatelja. Za gledanje programa
ocijenjenih za višu dob od podešene, upišite točan PIN.
1 Pritisnite / za odabir razine ograničenja ili "Off" (za neograničeno gledanje).
2 Pritisnite RETURN  za završetak podešavanja.
Panel Lock
Podesite li Panel Lock na "On" kontrolne tipke TV-a bit će zaključane i neće pokretati
funkcije.
29 HR
Uporaba izbornika MENU
Block
Programme
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga Sony preporuča da postavljanje TV-a izvedu ovlašteni partneri.
Nemojte ga pokušati postaviti sami.
Za Sonyjeve servisere i partnere:
Pobrinite se za sigurnost tijekom postavljanja, redovitog održavanja i provjere ovog proizvoda.
Vaš TV moguće je postaviti na zidni nosač kompatibilan s VESA pričvrščivačem 75x75 mm.
Zidni nosač nije isporučen s TV prijemnikom.
Koraci:
1 Prilikom pričvršćivanja zidnog nosača postavite
na stol kako je prikazano dolje, zaštitivši zaslon
zaštitnom vrećicom.
2 Odvojite postolje od TV prijemnika (str. 6).
3 Otpustite i odvojite vrat od TV prijemnika.
4 Pogledajte upute isporučene sa zidnim nosačem
(nije isporučeno s TV prijemnikom).
30 HR
Tehnički podaci
Naziv modela
KDL-19BX200
KDL-22BX200
Sustav
Sustav zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabranoj državi/području: B/G, D/K, I, L
Digitalni: DVB-T
Sustav boje/videosignala
Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo
video ulaz)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF:E2-12 / UHF: E21-E69 / CATV:S1-S20 / HYPER: S21–S41 D/K: R1R12, R21-R69 / L: F2-F10,B-Q, F21-F69 / I: UHF B21-B69
Digitalni: VHF/UHF
Izlazna snaga zvuka
3+3W
Ulazne/izlazne priključnice
75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF
 / /  AV1
21-pinska scart priključnica uključujući audio/video ulaz, S-Video ulaz, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
 / Y Pb Pr IN
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativna sinkronizacija / Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohm /
Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohm
 Y Pb Pr IN
Audio ulaz (mini priključnica)
HDMI IN
Podržani formati: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24-bitni,
Dolby Digital 32, 44,1 i 48 kHz, maks. brzina prijenosa 640 kHz
PC ulaz (pogledajte str. 32)
 PC
PC ulaz (D-sub 15-pin) (pogledajte str. 32)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, bez sinkronizacije na zeleno/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm /
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm
 PC
Audio ulaz (mini priključnica)
 AV2
Video ulaz (phono priključnica)
 AV2
Audio ulaz (phono priključnice)

Ulazna priključnica za slušalice

USB ulazna priključnica

CAM (Conditional Access Module) ulaz
Uporaba izbornika MENU
Antena / kabel
Napajanje i ostalo
Napajanje
220 - 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona (mjereno
dijagonalno)
19 inča /pribl. 47 cm
Razlučivost zaslona
1366 točaka (horizontalno) x 768 linija (vertikalno)
Potrošnja energije
27 W
22 inča /pribl. 55 cm
43 W
31 HR
Potošnja u pripravnom stanju
0,76 W
Prosječna godišnja potrošnja
energije *1
39 kWh
63 kWh
Dimenzije (Š x
V x D) (pribl.)
(s postoljem)
457,3 x 334,5 x 152,6 mm
524,5 x 375,2 x 152,6 mm
(bez postolja)
457,3 x 310,8 x 62,8 mm
524,5 x 352,3 x 66,7 mm
Masa
(približno)
(s postoljem)
4,5 kg
5,1 kg
(bez postolja)
3,9 kg
4,5 kg
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provjera isporučenog pribora" (str. 4)
Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
*1 4 sata dnevno i 365 dana godišnje.
Tablica ulaznih signala s računala za PC i HDMI IN
Razlučivost
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Standard
Signali
Vodoravno
piksela
Okomito
(litnija)
VGA
640
480
31,5
60
VESA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VESA
800
600
37,9
60
VESA
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60,0
75
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
SVGA
XGA
WXGA

66 Za najbolju kvalitetu slike savjetujemo vam korištenje signala iz gornje tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije
(deblje otisnuto).
32 HR
U slučaju problema
Slika
Kanali
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka.
Ne može se odabrati željeni kanal
66 Provjerite spajanja antene/kabelskog sustava.
66 Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite  na
bočnoj strani TV-a.
66 Ako svijetli crveni indikator (pripravno stanje),
pritisnite tipku /.
Neki kanali su prazni
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu na
scart priključnicu.
66 Pritisnite tipku  za prikaz spojene opreme i
zatim odaberite uređaj.
66 Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV-a.
Pojava dvostruke slike ili sjena
66 Provjerite spajanja antene/kabelskog sustava.
66 Provjerite lokaciju i smjer antene.
Na zaslonu se prikazuje samo snježna slika ili
šumovi.
66 Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
66 Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g.
normalne uporabe, 1-2 g. na morskoj obali).
Pri gledanju TV kanala prisutne su smetnje slike
ili zvuka.
66 Provedite precizno ugađanje radi boljeg prijema
slike (str. 24).
Mjestimična pojava crnih i/ili svijetlih točkica na
zaslonu
66 Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svijetlih
točkica (piksela). Male crne i/ili svijetle točke
(pikseli) na zaslonu ne predstavljaju kvar.
Slika se ne prikazuje u boji
66 Odaberite "Restore Factory Settings" (str. 27).
Nema boje ili nepravilna boja pri gledanju signala s
priključnica Y Pb Pr (komponentnih).
66 Provjerite jesu li priključci Y Pb Pr (kompnentnih)
priključnica pravilno i čvrsto spojeni s pripadajućim
priključnicama.
66 Odaberite između digitalnog i analognog načina te
odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
66 Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite
se na plaćenu TV uslugu.
66 Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike
i zvuka).
66 Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o
prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje
66 Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije
jesu li digitalni programi dostupni kod vas.
66 Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Općenito
TV prijemnik se automatski isključuje (TV prijemnik
se isključuje u pripravno stanje)
66 Provjerite jesu li aktivirane opcije "Off Time"
(str. 26) ili "Sleep Timer" (str. 27).
66 Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV-om
tijekom 5 min, uređaj se automatski prebacuje u
pripravno stanje.
Izobličena slika i/ili zvuk
66 Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao
što su vozila, sušila za kosu i optički uređaji.
66 Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak
između uređaja i TV prijemnika.
66 Provjerite spajanja antene/kabelskog sustava.
66 Odmaknite antenski/kabelski kabel od ostalih
kabela.
Daljinski upravljač ne radi
66 Zamijenite baterije.
Zvuk
Dobra slika, ali nema zvuka
66 Pritisnite tipku  + ili  (isključivanje zvuka).
33 HR
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
© 2010 Sony Corporation
4-193-041-12
HRE.801G-01
Korisne informacije o Sony proizvodima.
Download PDF

advertising