Sony | KDL-46D3000 | Sony KDL-32D3000 Upute za upotrebu

3-096-727-51(4)
K
Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje
"Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i
sačuvajte priručnik za buduću uporabu.
KDL-46D3000/46D3010
KDL-40D3000/40D3010
KDL-32D3000/32D3010
Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct
© 2007 Sony Corporation
Uvod
Napomene o funkciji Digital TV
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo
i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika
Odlaganje islužene električne i
elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
• Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (") radit
će samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T
(MPEG2) digitalnog zemaljskog signala ili gdje je
omogućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG2)
kabelskom sustavu. Provjerite kod svog davatelja usluga
emitira li se DVB-T signal i u vašoj zemlji ili provjerite da
li njihov DVB-C kabeski sustav odgovara integriranim
funkcijama ovog TV prijemnika.
• Poslužitelj usluge kabelske TV može naplatiti takve usluge,
te će možda biti potreban vaš pristanak na takve uvjete
poslovanja.
• Iako je ovaj TV prijemnik usklañen s DVB-T i DVB-C
standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s
budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim
kabelskim prijenosima.
• Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u
nekim zemljama/regijama, a DVB-C kabelske funkcije
možda neće pravilno raditi kod nekih operatera.
Popis kompatibilnih kabelskih poslužitelja potražite na web
stranici:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Zaštitni znakovi
• " je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
Na ilustracijama u ovom priručniku prikazani su modeli
KDL-40D3000, osim ako nije drugačije navedeno.
2
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije ............................................................................................................7
Mjere opreza............................................................................................................................8
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču ............................................................................9
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku ....................................................................10
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa...........................................................................................................11
Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) " ......................................13
Uporaba Favourite popisa " ...........................................................................................15
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme .....................................................................................................16
Gledanje slika sa spojene opreme.........................................................................................18
Uporaba HDMI kontrole ........................................................................................................19
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike ..........................................................................................................20
Izbornik Picture......................................................................................................................21
Izbornik Sound ......................................................................................................................23
Izbornik Screen......................................................................................................................25
Izbornik Set-up ......................................................................................................................26
Izbornik PC Settings..............................................................................................................30
Izbornik Analogue Set-up ......................................................................................................31
Izbornik Digital Set-up " .................................................................................................34
Dodatne informacije
Tehnički podaci .....................................................................................................................37
U slučaju problema................................................................................................................39
" : samo za digitalne kanale
3
Upute za brzi početak
1: Provjera isporučenog
pribora
Mrežni kabel (tip C-6)* (1)
Koaksijalni kabel (1)
Pričvrsni remen (1) i vijci (2)
Daljinski upravljač RM-ED009 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
* Za modele s feritnom jezgrom, ne vadite jezgru.
2: Spajanje antene/
kabelskog sustava/
videorekordera
Spajanje antene/kabelskog sustava
Zemaljski ili kabelski signal
Koaksijalni kabel (isporučen)
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Gurnite i podignite pokrov za otvaranje.
Priključni kabel (isporučen)
3
• Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
• Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne
miješajte stare i nove baterije.
• Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju ureñeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
• Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
Spajanje antene/kabelskog sustava i videorekordera
Priključni kabel
(isporučen)
Koaksijalni kabel
(isporučen)
Zemaljski ili
kabelski signal
Scart kabel
(nije isporučen)
Koaksijalni kabel
(nije isporučen)
Videorekorder
4
3: Osiguranje TV
prijemnika od
prevrtanja
5: Početna podešavanja
Odabir jezika i države/regije
3: Povezivanje kabela u
snop
1
Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja
strana).
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu se
pojavi izbornik Language.
3
Pritisnite tipke 7/8/:/9 za odabir jezika
prikazanih na izbornicima, te pritisnite A.
Nastavlja se
5
4
Pritisnite 7/8 za odabir države/regije u
kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i
zatim pritisnite A.
9
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.
3
Kad nije moguć prijem digitalnih programa, ili kod odabira
regije u kojoj nema digitalnog odašiljanja u koraku 4 (str. 6),
vrijeme je potrebno podesiti nakon koraka 9.
Ugađanje TV prijemnika za digitalno
kabelsko povezivanje
1
Pritisnite 7/8 za odabir "Scan Type" i
pritisnite A.
2
Pritisnite 7/8 za odabir "Quick Scan" ili
"Full Scan" i pritisnite A.
"Quick Scan": kanali se ugañaju prema informacijama poslužitelja kabelskog sustava unutar
emitiranog programa. Preporučeno podešenje za
postavke "Frequency", "Network ID" i "Symbol
Rate" je "Auto", osim ako niste dobili drugačije
upute od poslužitelja. Savjetujemo "Quick Scan" za
brzo ugañanje, ako poslužitelj podržava takav način
pretraživanja.
"Full Scan": Svi dostupni kanali se ugañaju i
pohranjuju. Postupak može potrajati neko
vrijeme. Ovu opciju savjetujemo kada poslužitelj
ne podržava "Quick Scan" način pretraživanja.
Podrobnije informacije o podržanim kabelskim
poslužiteljima potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati
TV prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države/regije.
Automatsko ugađanje kanala
5
Prije pokretanja automatskog ugađanja
kanala, umetnite snimljenu video kasetu u
videorekorder priključen na TV prijemnik
(stranica 4) i pokrenite reprodukciju.
Kanal videorekordera će biti prepoznat i pohranjen
tijekom automatskog ugañanja TV prijemnika.
Ako na TV prijemnik nije priključen
videorekorder, ovaj postupak nije potreban.
6
Pritisnite :/9 za odabir "OK" i pritisnite A.
3
Pritisnite :/9/8 za odabir "Start".
TV prijemnik počinje pretraživanje kanala.
Molimo, ne pritišćite tipke na TV prijemniku i na
daljinskom upravljaču.
3
Neki kabelski poslužitelji ne podržavaju "Quick Scan".
Ukoliko nijedan kanal nije pronañen "Quick Scan"
postupkom, izvedite "Full Scan".
7
Pritisnite 7/8 za odabir "Anetnna" ili
"Cable" te pritisnite A.
Nakon odabira opcije "Cable", pojavi se izbornik
za odabir načina pretraživanja. Pogledajte odjeljak
"Ugañanje TV prijemnika za digitalni kabelski
sustav" na str. 6.
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih
digitalnih kanala i nakon toga analognih.
Postupak može potrajati nekoliko minuta, stoga
vas molimo da za to vrijeme ne pritišćete tipke na
TV prijemniku i daljinskom upravljaču.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priključka
antene
Nije pronañen ni jedan digitalni ili analogni kanal.
Provjerite antenske priključke i pritisnite A za
ponovo uključivanje automatskog ugañanja.
8
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz
odlomka "Razvrstavanje programa" (str.31).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
analognih kanala na TV prijemniku, prijeñite na
sljedeći korak.
6
Odvajanje postolja s TV
prijemnika
3
Postolje ne odvajajte s TV prijemnika, osim ako ga ne
planirati montirati na zid.
Sigurnosne informacije
Instalacija s postoljem
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu s donjim
uputama kako bi spriječili opasnost od požara,
električnog udara ili štete i/ili ozljeda.
Instalacija
• TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne
utičnice.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
• Instalaciju na zid smije izvoditi samo stručno osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da koristite Sony pribor,
uključujući:
− Zidni nosač SU-WL500
Prenošenje
• Prije prenošenja TV prijemnika,
odspojite sve kabele.
• Za prenošenje TV prijemnika
potrebne su dvije ili tri osoba.
• Kod nošenja držite TV prijemnik
kao što je prikazano na slici.
• Kod podizanja ili premještanja TV
prijemnika, čvrsto ga prihvatite za
donju stranu. Zaštitite LCD zaslon
od vibracija.
• Prilikom prenošenja TV prijemnika,
zaštitite ga od udaraca i vibracija.
• Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod
preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
Ventilacija
• Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika.
• Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je
prikazano na slici.
• Savjetujemo da koristite Sony zidni nosač kako bi osigurali
odgovarajuću ventilaciju.
Instalacija na zid
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
• Za ispravnu ventilaciju, te kako bi spriječili nakupljanje
prašine i prljavštine:
− Nemojte postavljati ureñaj površinom zaslona okrenut
prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na stražnju
stranu ili na bočnu stranu.
− Ne stavljate TV ureñaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.
− Nemojte ureñaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
− Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.
Blokiran protok zraka
Zid
Zid
Mrežni kabel
Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte kao što je opisano,
kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili
štetu i/ili ozljeda:
− TV prijemnik s trožilnim mrežnim utikačem potrebno je
priključiti u zidnu utičnicu s kontaktom za uzemljenje.
− Koristite isključivo Sony mrežni kabel, ne koristite
kabele ostalih proizvoñača.
− Uložite utikač do kraja u utičnicu.
− TV prijemnik koristite isključivo na 220-240 V AC
napajanju.
− Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni
kabel. Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabel.
− Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na
ureñaju.
− Čuvajte mrežni kabel dalje od izvora topline.
− Povremeno odspojite i očistite mrežni utikač. Utikač
pokriven prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može
doći do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.
Napomene
• Ne koristite isporučen mrežni kabel na drugoj opremi.
• Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći do
oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
• Nemojte raditi preinake na mrežnom kabelu.
• Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.
• Ne vucite kabel, već prihvatite utikač prilikom odspajanja
iz mrežne utičnice.
• Ne spajajte previše ureñaja na istu mrežnu utičnicu.
• Ne koristite labave mrežne utičnice.
Nastavlja se
7
Neprikladna uporaba
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mjestima,
okružjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako
bi spriječili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar,
električni udar, štetu i/ili ozlijede.
Mjere opreza
Gledanje TV prijemnika
Na otvorenim mjestima (na izravnom utjecaju sunca), na
obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim
ustanovama, blizu zapaljivih predmeta (svijeća, itd.).
• Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
dulje vrijeme pri slaboj rasvjeti opterećuje oči.
• Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako bi
spriječili pretjerane promjene u glasnoći, te spriječili
oštećenja sluha.
Okruženje:
LCD zaslon
Mjesta:
Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje lako
mogu ući insekti u ureñaj; na mjestima izloženima
mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.
Okolnosti:
Ne rukujte ureñajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište
ureñaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvoñač.
Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i antene tijekom
olujnog nevremena.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo zaslona bi se
moglo razbiti te uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ukoliko površina TV zaslona pukne, ne dodirujte je dok ne
odspojite mrežni kabel. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Kad nije u uporabi
• Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme,
TV prijemnik odspojite uz napajanja radi očuvanja okoliša
i sigurnosnih razloga.
• TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon
odspajanja mrežnog kabela.
• Meñutim neki TV prijemnici su možda opremljeni
značajkom koja zahtijeva da budu u pripravnom stanju da
bi pravilno funkcionirali.
Za djecu:
• Ne dopustite da djeci da se penju na TV prijemnik.
• Sitne dijelove čuvajte izvan dosega djece, kako ih ne bi
slučajno progutali.
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik iz napajanja. Obratite se
Sony ovlaštenom servisu kako bi ureñaj provjerio
kvalificirani tehničar.
Kad:
− je oštećen mrežni kabel.
− je loš kontakt s mrežnom utičnicom
− je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je
nešto bačeno u njega.
− ukoliko tekućina ili neki predmet dospije u otvore ureñaja.
8
• Iako je LCD zaslon izrañen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može
doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja
kvar.
• Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
• Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja
kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom
temperature.
• Ako se na zaslonu duže vrijeme stoje mirne slike, može
doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon
nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
• LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrañena u TV prijemnik
takoñer sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju
otpada.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.
Kako bi spriječili propadanje materijala ili premaza zaslona,
uzmite u obzir sljedeće.
• Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite mekom
tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom
tkaninom umočenom u otopinu blagog deterdženta.
• Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeñivača ili
insekticida. Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s
gumom ili vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
• Ukoliko je moguće podesiti nagib TV prijemnika, budite
pažljivi kako se ne bi prevrnuo s postolja.
Dodatna oprema
Slika može biti izobličena ili sadržavati šum ako se TV
prijemnik postavi u blizini ureñaja koji emitiraju
elektromagnetsko zračenje.
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču
A ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti/uključiti TV prijemnik u
pripravno stanje.
B A/B – Dual Sound (stranica 24)
C Tipke u boji (stranica 12, 13, 15)
D t/# – Odabir izvora ulaznog signala/Zadržavanje teksta
• U TV načinu (stranica 18): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene
na priključnice TV prijemnika.
• U teletekst načinu (stranica 12): Zadržavanje tekuće stranice.
E 7/8/:/9/A (stranica 11, 20)
F TOOLS (stranica 12, 18)
Omogućuje pristup različitim načinima gledanja i promjenu/podešavanje
izvora i načina zaslona.
G MENU (stranica 20)
H THEATRE
Uključenje/isključenje Theatre načina. Kad je Theatre način uključen,
optimalan izlaz zvuka (ukoliko je spojen TV prijemnik s audio sustavom
putem HDMI kabela) i kvaliteta slike za video zapise se automatski podešavaju.
I Brojčane tipke
• U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu i treću
znamenku vrlo brzo.
• U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
J _ – Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5
sekundi).
K PROG +/-/c/C
• U TV načinu (stranica 11): Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
• U teletekst načinu (stranica 12): Odabir sljedeće (c) ili prethodne stranice
(C).
z
• Brojčana tipka 5, tipka PROG + i tipka
A/B imaju ispupčenje koje služi kao
orijentacija prilikom upravljanja TV
prijemnikom.
• Ukoliko isključite TV prijemnik,
Theatre mod je takoñer isključen.
L
M
N
O
P
Q
% – Isključenje zvuka (stranica 11, 18)
2 +/- – Podešavanje glasnoće (stranica 18)
/ – Text (stranica 12)
DIGITAL – Digitalni način (stranica 11)
ANALOG – Analogni način rada (stranica 11)
RETURN / \
Povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
R " – EPG (Digital Electronic Programme Guide) (stranica 13)
S \ – Zaustavljanje slike (stranica 11)
Prikaz zaustavljene TV slike.
T q – Odabir formata zaslona (stranica 12)
U |/} – Info/Otkrivanje teksta
• U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
• U analognom načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
• U teletekst načinu (stranica 12): Otkrivanje skrivenih informacija (npr.
odgovori u kvizovima).
9
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
A o (stranica 20)
B t/) – Odabir izvora ulaznog signala/OK
• U TV načinu (stranica 18): Odabir izvora ulaznog
signala opreme spojene na priključnice TV
prijemnika.
• U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije te
potvrñivanje podešavanja.
C 2 +/- /[/Z
• U TV načinu: Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-)
glasnoće.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
desno ([) ili lijevo (Z).
D PROG +/-/X/Y
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog
(-) kanala.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
gore (X) ili dolje (Y).
E 1 – Power
Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
3
Kako biste u potpunosti isključili TV prijemnik, odspojite
mrežni utikač.
F Senzor daljinskog upravljača (stranica 29)
G ~ > – Isključivanje slike/Indikator timera
• Svijetli zeleno kad je slika isključena (stranica 28).
• Svijetli narančasto kad je podešen timer
(stranica 28).
H 1 – Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom
stanju.
I ? $– Indikator uključenosti/timera snimanja
• Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
• Svijetli narančasto kada je podešen timer snimanja
(stranica 13).
• Svijetli crveno tijekom snimanja timerom.
J Senzor daljinskog upravljača
• Prijem IR signala iz daljinskog upravljača.
• Ne stavljajte zapreke izmeñu senzora i daljinskog
upravljača, kako ne bi poremetili prijem.
3
Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije
odspajanja mrežnog utikača. Odspajanje utikača dok je TV
prijemnik uključen može uzrokovati pojavu da indikatori
ostanu uključeni ili može uzrokovati smetnje u radu TV
prijemnika.
10
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
Za odabir digitalnog kanala pomoću Digital
Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte
stranicu 13.
U digitalnom načinu
Kratko se prikazuje ikona. Ikone imaju sljedeća
značenja.
%:
&:
':
(:
):
!i :
Radio usluga
Kodirani/pretplatni programi
Zvuk dostupan na više jezika
Dostupni titlovi
Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4 do
18 godina)
| : Zaključavanje
c (crveno):
Trenutni program se upravo snima
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Smrzavanje slike
(zaustavljanje slike)
\.
Pritisnite jednom za isključenje te
još jednom za povratak na
normalan TV prikaz.
3
Funkcija nije dostupna za PC ulaz.
Pristup popisu oznaka Pritisnite A.
programa (samo
Za odabir analognog kanala,
analogni način)
pritisnite 7/8 i zatim A.
1
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja
strana) za uključivanje TV prijemnika.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju
(indikator 1 (standby) na prednjoj strani TV
prijemnika svijetli crveno), pritisnite ?/1 na
daljinskom upravljaču kako biste uključili TV
prijemnik.
2
Pristup popisu
omiljenih programa
(Dital Favourites)
(samo u digitalnom
načinu)
Pritisnite A.
Za detalje pogledajte stranicu 15.
Isključenje zvuka
Pritisnite %.
Pritisnite još jednom za
uključivanje zvuka.
Uključenje TV prijemnika iz pripravnog
stanja bez zvuka.
Pritisnite %.
Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog
načina ili ANALOG za prijelaz u analogni
način.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
brzo unesite drugu i treću znamenku.
Nastavlja se
11
3
Pristup teletekstu
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu TV
prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst t Transparentan prikaz teleteksta preko TV slike
(mix mod) t Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim ili tipkom c/C.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
z
z
Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu stranice
teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava brz i
jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj stranici
pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite q više puta za odabir željenog formata
slike.
Smart*
Prikaz klasične slike
formata 4:3 uz
oponašanje efekta
širokog zaslona. Slika
formata 4:3 se razvlači
kako bi ispunila zaslon.
4:3
Prikaz klasične slike
formata 4:3 (primjerice,
kod TV prijemnika bez
širokog zaslona) u
ispravnim proporcijama.
Wide
Prikaz široke slike
(16:9) u ispravnim
proporcijama.
Zoom*
Prikaz cinemascope
(letter box format) slike
u ispravnim
proporcijama.
14:9*
Prikaz slike formata
14:9 u ispravnim
proporcijama. Na
zaslonu se vide i crne
pruge.
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
12
• Nije moguće odabrati "4:3" ili "14:9" za HD izvor.
• Funkciju nije moguće koristiti dok je prikazana digitalna
ikona (banner).
• U Smart načinu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili
donjem dijelu slike možda se neće vidjeti. U tom slučaju,
odaberite "Vertical Size" u izborniku "Screen" i podesite
okomitu dimenziju slike kako bi slova/znakovi postali
vidljivi.
• Kad je "Auto Format" podešen na "On", TV prijemnik će
automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu
programa (stranica 25).
• Tipkama 7/8 pomaknite prikaz na zaslonu gore ili dolje
nakon odabira opcija "Smart" (50 Hz), "Zoom" ili "14:9"
(primjerice, kako biste čitali titlove) (osim 720p ili 1080i).
• Odaberite "Smart" ili "Zoom" za podešavanje 720p ili
1080i izvore slika s odrezanim rubovima.
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja TV programa.
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje Tools izbornika.
Picture Mode
Pogledajte stranicu 21.
Sound Mode
Pogledajte stranicu 23.
Motion Enchancer
Pogledajte stranicu 26.
Speaker
Pogledajte stranicu 27.
Audio Language (samo Pogledajte stranicu 35.
u digitalnom načinu)
Subtitle Setting (samo Pogledajte stranicu 35.
u digitalnom načinu)
i Volume
Podešavanje glasnoće u
slušalicama.
Sleep Timer
Pogledajte stranicu 28.
Power Saving
Pogledajte stranicu 28.
Auto Clock Set (samo Omogućuje prebacivanje na anau analognom načinu) logni način i podešavanje sata.
System Information
(samo u digitalnom
načinu)
Prikaz informacija o sustavu na
zaslonu.
Pregled digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) "*
1
2
U digitalnom načinu, pritisnite $.
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje tekućeg programa
Pritisnite 7/8 za odabir programa te pritisnite A.
Isključenje EPG funkcije
Pritisnite ".
Razvrstavanje informacija o
programima prema kategorijama
– Category list
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir kategorije te pritisnite A.
Odabir programa za snimanje
– Timer REC
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
snimiti, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Timer REC".
3 Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Na raspolaganju su sljedeće kategorije:
"All Categories": Sadrži sve dostupne kanale.
Naziv kategorije (npr. "News"): Sadrži sve kanale koji odgovaraju
odabranoj kategoriji.
Crveni indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli
narančasti indikator > na TV prijemniku (na prednjoj strani).
z
Za snimanje trenutno gledanog programa pritisnite |/}.
Odabir programa koji će se prikazati na
zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem
– Reminder
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Reminder", a zatim pritisnite A.
Indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli narančasti
indikator > na TV prijemniku (na prednjoj strani).
3
Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad
program treba započeti.
Nastavlja se
13
Za
Učinite sljedeće
Podešavanje datuma i vremena
programa kojeg želite snimati
– Manual timer REC
1
2
3
4
5
6
Pritisnite |/}.
Pritisnite 7/8 za odabir "Manual timer REC" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir datuma i zatim pritisnite 9.
Podesite vrijeme početka i završetka kao u koraku 3.
Pritisnite 7/8 za odabir kanala i zatim pritisnite A.
Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Crveni indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli
narančasti indikator > na TV prijemniku (na prednjoj strani).
z
• Za snimanje trenutno gledanog programa pritisnite |/}.
Poništavanje snimanja/podsjetnika
– Timer list
1 Pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Timer list", a zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programa kojeg želite poništiti i zatim
pritisnite A.
4 Pritisnite 7/8 za odabir "Cancel Timer", a zatim pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za potvrñivanje poništavanja programa.
5 Pritisnite :/9 za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
3
• Možete podesiti timer videorekordera na TV prijemniku samo za SmartLink kompatibilne videorekordere. Ukoliko vaš
videorekorder nije SmartLink kompatibilan, na zaslonu će se pojavit poruka s upozorenjem da podesite timer videorekordera.
• Nakon početka snimanja, možete isključiti TV prijemnik u pripravno stanje, no ne isključujte TV prijemnik iz napajanja, kako ne
bi prekinuli snimanje.
• Ukoliko je podešeno ograničenje praćenja programa prema dobi, pojavit će se poruka s zahtjevom za PIN-om. Podrobnije
informacije potražite u odjeljku "Parental lock" na stranici 35.
14
Uporaba Favourite popisa "*
Značajka Favourite omogućava kreiranje do 4 popisa
omiljenih programa.
1
2
Pritisnite MENU.
3
Izvršite odabrani postupak kao što je
prikazano u donjoj tablici ili slijedite upute
sa zaslona.
Digital Favourite popis
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
Pritisnite 7/8 za odabir "Digital
Favourites", a zatim pritisnite A.
z
U popis Favourite moguće je pohraniti do 999 kanala.
Za
Učinite sljedeće
Kreiranje Favourite popisa prvi put
1 Pritisnite A za odabir "Yes".
2 Pritisnite žutu tipku za odabir popisa Favourite.
3 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati, a zatim
pritisnite A.
Gledanje kanala
1 Pritisnite žutu tipku za navigiranje popisom Favourite.
2 Pritisnite A kod odabira kanala.
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite RETURN.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir kanala kojeg želite editirati.
3 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati ili obrisati, a
zatim pritisnite A.
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa kojeg želite
editirati.
3 Pritisnite plavu tipku.
4 Pritisnite :/9 za odabir "Yes", a zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
15
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Moguće je spajanje širokog raspona dodatne opreme na TV prijemnik.
Audio sustav
Računalo
DVD uređaj
DVD uređaj s komponentnim izlazom
Računalo (HDMI izlaz)
Blu-ray uređaj
Digitalna video kamera
Digitalna audio
komponenta (PCM)
Hi-Fi audio
oprema
Video igra
DVD rekorder
DVD uređaj
Videorekorder
Dekoder
Dekoder
Slušalice
Samo za usluge
S VHS/Hi8/
DVC kamkorder
CAM kartica
Računalo (HDMI izlaz)
Blu-ray uređaj
Digitalna video kamera
Audio sustav
DVD uređaj
16
Priključnice
Simbol ulaza na
zaslonu
Opis
A HDMI IN 4 ili 5
J HDMI 7
IAV4, IAV5 ili
IAV7
Spojite u HDMI IN 4, 5 ili 7 priključnicu, ukoliko oprema ima
HDMI priključnicu. Digitalni video i audio signali ulaze iz
opreme. Nakon povezivanja kompatibilne opreme, podržana je
komunikacija sa spojenom opremom. Informacije o
podešavanju ove komunikacije potražite na stranici 28. Ukoliko
je oprema opremljena DVI priključnicom, spojite DVI
priključnicu u HDMI IN 5 priključnicu putem DVI – HDMI
adaptera (nije isporučen), i spojite izlazne audio priključnice na
opremi na audio ulaz na HDMI IN 5 priključnicama.
3
• HDMI priključnice podržavaju samo sljedeće video ulaze: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p i 1080/24p.
• Koristite HDMI kabel s originalnom HDMI oznakom.
• Prilikom spajanja audio sustava s HDMI priključnicom, takoñer
spojite i DIGITAL OUT priključnicu.
B PC I/*
IPC
Spojite u PC I/* priključnicu. Savjetujemo da upotrijebite
PC kabel s feritnim jezgrama.
C I/*3
IAV3
Spojite u komponentne video priključnice i audio priključnice
I/*3.
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Spojite u DIGITAL OUT priključnicu uporabom optičkog audio
kabela.
3
Ovisno o modelu, zvuk sa Super Audio CD-a i Audio DVD-a se
možda neće čuti, .
Spojite u _ audio izlazne priključnice za slušanje zvuka iz TV
prijemnika na Hi-Fi audio opremi.
E_
F J/I1
tAV1/IAV1
Spojite na J/I1 scart priključnicu. Kod spajanja dekodera,
kodirani signal iz TV tunera ulazi u dekoder, nakon čega
dekodirani signal izlazi iz dekodera.
G J/I2
tAV2/IAV2
Spojite na J/I2 scart priključnicu. SmartLink je izravna
veza izmeñu TV prijemnika i videorekordera/DVD rekordera.
Spojite u i priključnicu za slušanje zvuka iz TV prijemnika
putem slušalica.
H Slušalice
I S(6 ili t6, i
*6
K , CAM
(Conditional Access
Module)
S(AV6 ili tAV6
Spojite u S(6 S video priključnicu ili t6 kompozitnu video
priključnicu i *6 audio priključnice. Kako bi spriječili smetnje
slike, ne spajajte istovremeno kamkorder u t6 video
priključnicu i S(6 S video priključnicu. Ukoliko spajate mono
opremu, spojite u *6 L priključnicu.
Ova opcija omogućuje pristup TV uslugama s pretplatom kod
operatera. Podrobnije informacije potražite u uputama za
uporabu CAM kartice.
Za korištenje CAM kartice, izvadite "lažnu" karticu iz CAM
utora. Prilikom ulaganja CAM kartice, isključite TV prijemnik.
Kad ne koristite CAM karticu, savjetujemo da "lažnu" karticu
uložite i čuvate u utoru.
3
CAM nije podržan u nekim zemljama/regijama. Provjerite kod
ovlaštenog prodavača.
17
Gledanje slika sa
spojene opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart priključnice pomoću
21-pinskog scart kabela (stranica 16).
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim ugađanjem
(stranica 6)
Pritisnite PROG +/- ili brojčane tipke za odabir video
kanala.
Za ostalu spojenu opremu (stranica 16).
Pritisnite t/# za prikaz popisa spojene opreme.
Pritisnite 7/8 za odabir željenog izvora, a zatim
pritisnite A. (Odabrana je označena stavka, ukoliko
proñe dvije sekunde bez odabira neke druge funkcije
nakon pritiska 7/8.)
Nakon što je izvor podešene na "Skip" u "AV Preset"
izborniku pod "AV Set-up" izbornikom (stranica 27),
ulaz se ne pojavljuje na popisu.
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja slika sa spojene opreme (osim računala).
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje Tools izbornika.
Picture Mode (osim
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 21.
Display Mode (samo
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 21.
Sound Mode
Pogledajte stranicu 23.
Motion Enchancer
(osim za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 26.
Speaker
Pogledajte stranicu 27.
PAP (osim za PC
ulaz)
Pogledajte stranicu 18.
PIP (samo za PC ulaz) Pogledajte stranicu 19.
Audio Adjustment
(samo za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 30.
Horizontal Shift
(samo za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 30.
Vertical Shift (samo
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 30.
Dodatne funkcije
i Volume
Podešavanje glasnoće slušalica.
Za
Sleep Timer (osim za Pogledajte stranicu 28.
PC ulaz)
Postupak
Povratak na normalan Pritisnite DIGITAL ili ANALOG.
TV prikaz
Pristup tablici oznaka Pritisnite A za pristup tablici
ulaza (osim TV
oznaka ulaza. Za odabir ulaznog
načina)
izvora, pritisnite 7/8 i nakon
toga A.
Promjenu glasnoće
spojenog HDMI
kompatibilnog audio
sustava
Pritisnite 2 +/-.
Isključenje zvuka na Pritisnite %.
spojenoj HDMI
Pritisnite još jednom za vraćanje
kompatibilnom audio zvuka.
sustavu
Power Saving
Pogledajte stranicu 28.
Auto Clock Set
Omogućuje prebacivanje na
digitalni način i podešavanje sata.
Gledanje istovremeno dviju slika
– PAP (Picture and Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike
(vanjski ulaz i TV program).
Spojite opcionalnu opremu (stranica 16) i uvjerite se
da su slike s opreme vidljive na zaslonu (stranica 18).
3
• Funkcija nije dostupna za PC ulaz.
• Nije moguće promijeniti veličinu slike.
• Nije moguć prikaz analogne TV slike kod prikaza AV1,
AV2 ili AV6 videa kod vanjskog ulaza slike.
1
18
Pritisnite TOOLS za prikaz izbornika Tools.
2
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "PAP", te
pritisnite A.
Slika iz spojene opreme je prikazana na lijevoj
strani, a TV program na desnoj strani zaslona.
3
Pritisnite brojčane tipke ili PROG +/- za
odabir TV kanala.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite A ili RETURN.
z
Slika u zelenom okviru ima zvuk. Zvuk možete isključiti
pritiskom tipaka :/9.
Gledanje dviju slika istovremeno
– PIP (Picture in Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike
(PC ulaz i TV program) na zaslonu.
Spojite računalo (stranica 16), i provjerite da li se
slika s računala pojavljuje na zaslonu TV prijemnika.
Uporaba HDMI kontrole
HDMI podržava integrirani kontrolni protokol za
konzumnu elektroniku (CEC).
Sada možete meñusobno povezivati Sony HDMI
kompatibilne ureñaje poput TV prijemnika, DVD
rekordera s tvrdim diskom i audio sustavima HDMI
kabelima.
Pravilno spojite i podesite kompatibilnu opremu za
korištenje HDMI funkcije.
Spajanje HDMI kompatibilne opreme
Spojite kompatibilnu opremu i TV prijemnik HDMI
kabelom. Nakon spajanja audio sustava HDMI
kabelom, takoñer spojite DIGITAL OUT (OPTICAL)
priključnicu TV prijemnika i audio sustav uporabom
optičkog kabela. Podrobnije informacije potražite na
stranici 16.
3
• Nije moguć prikaz veće razlučivosti od WXGA
(1280 T 768 piksela).
• "Power Managment" nije dostupan u PIP načinu
(stranica 30).
1
Pritisnite TOOLS za prikaz izbornika
Tools.
2
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "PIP", te
pritisnite A.
Slika iz spojenog računala je prikazana u punoj
veličini, a TV program je prikazan u gornjem
desnom uglu.
Tipkama 7/8/:/9 pomičite položaj prikaza TV
programa.
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite RETURN.
Podešavanje HDMI postavki
HDMI postavke trebaju biti podešene na TV
prijemniku i na spojenoj opremi. Podrobnije
informacije o HDMI postavkama potražite u odjeljku
"HDMI Set-up" na stranici 28. Podrobnije informacije
o podešavanju potražite u uputama za uporabu
spojene opreme.
HDMI funkcije
• Isključenje spojene opreme putem TV prijemnika.
• Uključenje TV prijemnika putem spojene opreme i
automatsko uključenje ulaza nakon početka
reprodukcije s izvora.
• Nakon uključenja spojenog audio sustava dok je
TV prijemnik uključen, ulaz se prebacuje na zvuk
iz audio sustava.
• Podešavanje glasnoće i isključenje zvuka spojenog
audio sustava.
z
Zvuk možete izmjenjivati odabirom opcije "Audio
Swap" u izborniku Tools.
19
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike
Izbornik "MENU" omogućava uživanje u različitim
praktičnim značajkama ovog TV prijemnika. Pomoću
daljinskog upravljača možete jednostavno odabrati
kanale ili vanjske izvore signala.
E External Inputs
Odaberite ureñaj spojen na TV prijemnik.
• Za gledanje željenog vanjskog ulaza, odaberite
izvor signala i pritisnite A.
• Za dodavanje oznake vanjskom izvoru, odaberite
"Edit AV Labels" te pogledajte stranicu 27.
• Za prikaz popisa spojene HDMI kompatibilne
opreme, odaberite "HDMI Device Selection".
F Settings
Otvaranje izbornika "Settings" koji omogućava
većinu naprednih podešavanja i prilagoñavanja.
1 Pritisnite 7/8 za odabir ikone
izbornika, te pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir opcije ili
postavke, te pritisnite A.
Podrobnosti o postavkama potražite na stranicama od
21 do 36.
3
Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati
ovisno o okolnosti. Nedostupne opcije su sive boje u
izborniku, ili nisu prikazane.
* Funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
1
2
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Pritisnite 7/8 za odabir opcije te pritisnite
A.
Pritisnite MENU za izlaz.
A Digital Favourites*
Otvaranje Favourite popisa (stranica 15).
B Analogue
Povratak na zadnji gledani analogni kanal.
C Digital*
Povratak na zadnji gledani digitalni kanal.
D Digital EPG*
Otvaranje digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) (stranica 13).
20
Izbornik Picture
U izborniku "Picture" možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).
Target Inputs
Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku "Picture" na sve ulaze ili samo na
trenutno odabrani ulaz.
"All": Postavke se primjenjuju na sve ulaze.
"Viewing Only": Postavke se primjenjuju samo na trenutno odabrani ulaz.
Picture Mode
Odabir načina prikaza slike.
"Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštrine slike.
"Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe ureñaja u kućnim
uvjetima.
"Cinema": Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje u okruženju
poput kino-dvorane. Ovo podešenje slike je razvijeno u suradnji s Sony Pictures
Entertaiment za vjernu reprodukciju slike kao što su to zamislili njeni producenti.
Display Mode
Odabir načina prikaza za PC ulaz.
"Video": za video slike.
"Text": za tekst, dijagrame ili tablice.
Reset
Resetiranje svih postavki slike na tvorničke vrijednosti, osim opcije "Target Inputs",
"Picture Mode" i "Display Mode" na tvorničke vrijednosti.
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boje na slici.
Hue
Povećavanje ili smanjivanje količine zelenih i crvenih tonova.
3
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpce).
Nastavlja se
21
Colour Temperature
Podešavanje bijele boje na slici.
"Cool": Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
"Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
"Warm 1"/"Warm 2": Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu. "Warm 2" dodaje
više crvene od opcije "Warm 1".
z
"Warm 1" i "Warm 2" mogu se odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid".
Sharpness
Povećavanje ili smanjivanje oštrine slike.
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
"Auto": Automatsko smanjivanje šumova (sami u analognom načinu).
"High"/"Medium"/"Low": Modificira učinak smanjivanja šumova.
"Off": Isključivanje funkcije smanjivanja šuma.
MPEG Noise Reduction
Smanjenje šuma MPEG-komprimiranoj video slici.
Advanced Settings
Precizno podešavanje slike. Ako podesite "Picture Mode" na "Cinema" ili
"Standard", možete podesiti ili promijeniti postavke.
"Reset": Resetiranje svih osobnih postavki slike na tvorničke vrijednosti.
"Black Corrector": Pojačavanje crnih dijelova slike za postizanje većeg kontrasta.
"Adv. Contrast Enhancer": Automatsko podešavanje opcije "Backlight" i
"Contrast" na najprikladnije vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona. Postavka je
posebno prikladna kod tamnijih slika jer povećava živost slike.
"Gamma": Podešavanje balansa izmeñu svijetlih i tamnih dijelova slike.
"Clear White": Naglašavanje bijelih tonova.
"Live Colour": Daje veću živost bojama.
"Colour Space": Promjena raspona boje. "Wide" reproducira življe boje, dok
"Normal" reproducira standardne boje.
22
Izbornik Sound
U izborniku Sound možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).
Target Inputs
Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku "Sound" na sve ulaze ili samo na
trenutno odabrani ulaz.
"All": Postavke se primjenjuju na sve ulaze.
"Viewing Only": Postavke se primjenjuju samo na trenutno odabrani ulaz.
Sound Mode
"Dynamic": Pojačavanje visokih tonova i basova.
"Standard": Za standardni zvuk. Preporučuje se kod slušanja u kućnim uvjetima.
"Custom": Običan zvuk. Takoñer omogućuje pohranjivanje osobnih postavki.
Reset
Vraćanje svih "Sound" postavki na tvorničke vrijednosti, osim opcija "Target
Inputs", "Sound Mode", "Dual Sound" i "i Speaker Link" i "i Dual Sound" na
tvorničke vrijednosti.
Treble
Podešavanje visokih tonova.
Bass
Podešavanje basova.
Balance
Podešavanje balansa izmeñu lijevog i desnog kanala.
Auto Volume
Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice,
reklame su često glasnije od ostalog programa).
Volume Offset
Podešava razinu glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale ulaze, kad je "Target
Inputs" podešeno na "Viewing Only".
Surround
"S-FORCE Front Surround": Dostupno za normalan stereo program i 5.1 kanalni
digitalni surround zvuk i audio ulaz iz spojene opreme.
"Off": Konvertira i reproducira 5.1 kanalni i ostali digitalni surround zvuk kao
normalan stereo zvuk (2-kanalni). Reproducira originalan zvuk ostalog programa.
Sound Booster
Pojačava zvuk kompenziranjem faznih efekata u zvučnicima.
Nastavlja se
23
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
"Stereo"/"Mono": Za stereo emisije.
"A"/"B"/"Mono": Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za
zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
3
Ako odaberete ostale ureñaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A"
ili "B".
Meñutim, kada je odabrana vanjska oprema spojena na HDMI priključnicu, ovo je stalno
podešeno na "Stereo".
i Speaker Link
Isključivanje ili uključivanje ugrañenih TV zvučnika kod spajanja slušalica.
"On": zvuk izlazi samo iz slušalica.
"Off": zvuk izlazi iz TV prijemnika i slušalica.
i Dual Sound
Odabir zvuka iz slušalica za stereo ili dvojezični program, koji ovisi o odabiru "Dual
Sound".
24
Izbornik Screen
U Screen izborniku možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).
Target Inputs
Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku Screen na sve ulaze ili samo na
trenutno odabrani ulaz.
"All": Postavke se primjenjuju na sve ulaze.
"Viewing Only": Postavke se primjenjuju samo na trenutno odabrani ulaz.
Screen Format
Podrobnosti o formatu zaslona potražite u odjeljku "Ručno prilagoñavanje formata
slike" (stranica 12).
Auto Format
Automatski mijenja format zaslona u skladu s vrstom primljenog signala. Ako želite
zadržati svoje postavke, odaberite "Off".
z
Čak i ako ste odabrali "On" ili "Off" u "Auto Format", uvijek možete promijeniti format zaslona
tako da više puta pritisnete tipku q.
4:3 Default
Odabir standardnog načina prikaza slike u formatu 4:3.
"Smart": Prikaz standardne slike 4:3 uz imitiranje široke slike.
"4:3": Prikaz slike 4:3 u pravilnim proporcijama.
"Off": Zadržava se trenutna postavka "Screen Format" kod promjene kanala ili
ulaza.
Display Area
Podešavanje površine zaslona na kojoj se prikazuje slika.
"Normal": Prikaz slike u originalnoj veličini.
"-1"/"-2": Povećava se slika kako bi se sakrili njezini rubovi.
Horizontal Shift
Podešavanje horizontalnog položaja slike.
Vertical Shift
Podešavanje vertikalnog položaja slike kad je format slike podešen na "Smart"
(50 Hz), "Zoom" ili "14:9".
Vertical Size
Podešavanje vertikalne veličine slike kad je format zaslona podešen na "Smart",
"Zoom" ili "14:9".
25
Izbornik Set-up
U izborniku "Set-up" moguć je odabir dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija iz izbornika "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).
Auto Start-up
Pokretanje postupka početnog podešenja kod prvog uključenja za odabir jezika i
države/regije te podešavanje svih dostupnih digitalnih i analognih kanala.
Obično nije potrebno ponavljati ovaj postupak jer se jezik i država/regija odabiru
kod prvog podešavanja, kao i ugañaju dostupni kanali (stranica 5).
Meñutim, postupak možete ponoviti ako želite (primjerice, ako se preselite ili kako
biste pronašli nove kanale koji su postali dostupni).
Language
Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.
Motion Enchancer
Omogućuje "glañe" prikaze kretnji na slici i smanjuje zamućenost slike.
"High": Omogućuje "glañe" prikaze kretnji na filmskoj sadržaju.
"Standard": Omogućuje "glañe" prikaze kretnji. Koristite opciju za standardnu
uporabu.
"Off": Koristite ovu opciju kada postavke "High" i "Standard" postavke rezultiraju
smetnjama.
3
• Ovisno o video sadržaju, možda se neće vidjeti efekt, čak ni nakon promjene podešenja.
• Kad odaberete Theatre način, "Motion Enchancer" je tvornički podešen na "Off".
Film Mode
Omogućuje ravnomjernije prikaze kretnji na slici s DVD-a i videorekordera i
smanjuje zamućenost slike i "zrnatost".
"Auto 1": Omogućuje "glañe" prikaze kretnji. Koristite opciju za standardnu
uporabu.
"Auto 2": Omogućuje reprodukciju originalnog filmskog sadržaja.
"Off": Isključenje "Film Mode" značajke.
3
Ukoliko slika sadrži nepravilne signale ili previše smetnji, "Film Mode" će se automatski
isključiti, čak i nakon odabira opcije "Auto 1" ili "Auto 2".
Game Mode
26
Ovisno o softveru, odaberite "On" ako je vrijeme reakcije važno.
AV Set-up
AV Preset
Dodjeljivanje naziva ureñajima koji su priključeni na bočne i stražnje priključnice.
Naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere ureñaj. Možete preskočiti
ulaznu priključnicu koja nije spojena s drugim ureñajima.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog ulaznog izvora i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željene opcije dolje i zatim pritisnite A.
Equipment labels: Uporaba nekog od već pohranjenih naziva za priključene ureñaje.
"Edit": Kreiranje vlastitog naziva. Slijedite korake 2 do 4 iz postupka "Nazivi
programa" (stranica 31).
"Skip": Preskakanje neiskorištenog ulaza izvora.
Auto S Video
Odabir ulaznog signala iz S video priključnica S(6 kad su spojene priključnice
S(/t6.
AV2 Output
Odabir signala koji će se emitirati preko priključnice J/I2 na stražnjoj strani
TV prijemnika. Ako spojite videorekorder ili drugi ureñaj za snimanje na
priključnicu J/I2, možete snimati sadržaj kojeg reproducira oprema
priključena na ostale priključnice.
"TV": Izlaz primljene TV emisije.
"AV1": Izlaz signala iz ureñaja priključenog na priključnicu J/I1.
"AV6": Izlaz signala iz ureñaja priključenog na priključnicu S(/t6.
"Auto": Izlaz signala koji se gleda za zaslonu (osim signala iz priključnica
I/*3 i HDMI IN 4, HDMI IN 5, HDMI IN 7 i PC I/*).
Speaker
Uključivanje i isključivanje zvučnika ugrañenih u TV prijemnik.
"TV Speaker": Zvučnici ugrañeni u TV prijemnik su uključeni kako bi se mogao
slušati zvuk TV programa.
"Audio System": Zvučnici TV prijemnika se isključuju kako bi se zvuk TV
programa mogao slušati samo preko vanjske audio opreme spojene na izlazne audio
priključnice. Kod spajanja HDMI kompatibilne opreme, spojenu opremu možete
uključiti putem TV prijemnika. Podešenje je potrebno učiniti nakon spajanja
opreme.
Audio Out
"Variable": Izlaz zvuka iz audio sustava se može kontrolirati putem daljinskog
upravljača TV prijemnika.
"Fixed": Izlaz zvuka iz TV prijemnika nije moguće podešavati. Za podešavanje
glasnoće (i ostalih postavki) koristite kontrole na audio prijemniku.
3
"Audio Out" nije dostupan za audio sustav spojen na HDMI priključnice TV
prijemnika.
Colour System
Odabir sustava boja ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43" ili
"PAL60") u skladu s ulaznim signalom tijekom prijema signala iz ulaznog izvora.
Nastavlja se
27
HDMI Set-up
Koristi se za podešavanje HDMI kompatibilne opreme spojene na HDMI
priključnice. Imajte na umu da HDMI funkcija takoñer treba biti podešena na
spojenom HDMI kompatibilnom ureñaju.
HDMI Control
Aktivacija HDMI kompatibilnog ureñaja i TV prijemnika.
Kada je podešeno na "On", dostupne su sljedeće opcije izbornika.
Auto Devices Off
Kad je podešena na "On", isključuje se veza s TV prijemnikom i HDMI
kompatibilnim ureñajem.
Auto TV On
Kada je podešena na "On", uključuje se veza s TV prijemnikom i HDMI
kompatibilnim ureñajem.
Device List Update
Kreira ili nadograñuje popis "HDMI Device List". Moguće je spojiti do 11 HDMI
kompatibilnih ureñaja, i do 5 ureñaja je moguće spojiti u jednu priključnicu.
Obnovite popis nakon dodavanja nove veze ili promjene podešenja.
HDMI Device List
Prikaz spojene HDMI kompatibilne opreme.
3
Nije moguće korištenje "HDMI Set-Up" opcije kada je aktivna veza HDMI kompatibilnog audio
sustava i TV prijemnika.
Timer Settings
Podešavanje timera za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
Sleep Timer
Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti.
Kad je aktiviran Sleep Timer, na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se
indikator > (Timer) i svijetli narančasto.
z
• Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
• Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti pojavljuje
poruka upozorenja.
On Timer
Podešavanje timera za uključivanje TV prijemnika.
"Day": Odabir dana kada će se aktivirati timer za uključivanje.
"Time": Podešavanje vremena kada će se uključiti TV prijemnik.
"Duration": Odaberite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik ponovno
automatski isključiti u stanje pripravnosti.
"Volume Set-up": Podešavanje glasnoće kad se TV prijemnik uključi pomoću
timera.
Clock Set
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima digitalne kanale, sat
se ne može ručno podesiti jer se točno vrijeme podešava pomoću signala TV
postaje.
Power Saving
28
Odabir načina štednje energije. Ako se odabere "Picture Off", isključuje se slika i
prikazuje se indikator ~ (Picture Off) na prednjoj strani TV prijemnika (zeleno).
Zvuk ostaje nepromijenjen.
Light Sensor
"On": Automatski optimizira postavke slike prema osvjetljenju prostorije.
"Off": Uključenje "Light Sensor" značajke.
3
Nemojte blokirati senzor, kako ne bi utjecali na funkciju. Podrobnije informacije o senzoru
potražite na stranica 10.
Product Information
Prikaz informacija o vašem TV sustavu.
All Reset
Resetiranje postavki na tvorničke vrijednosti i prikaz "Auto Start-up".
3
• Tijekom ovog postupka ne isključujte TV prijemnik i ne pritišćite tipke (postupak traje oko 30
sekundi).
• Sve postavke, uključujući Digital Favourite popis, država/regija, jezik, automatski ugoñeni
kanali i sl., će biti resetirani.
29
Izbornik PC Settings
U izborniku PC Settings je moguć izbor dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija iz "Settings",
pogledajte odjeljak "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 20).
Screen Format
Odabir načina prikaza slike koja se prima iz računala.
"Normal": Prikaz slike u originalnoj veličini.
"Full 1": Povećavanje slike tako da ispunjava zaslon uz očuvanje originalnog
omjera širine i visine.
"Full2": Povećavanje slike preko cijelog zaslona.
Reset
Resetiranje postavki izbornika PC Setting na tvorničke vrijednosti, osim "Screen
Format" i "Power Management".
Auto Adjustment
Automatsko podešavanje položaja slike i faze slike kad TV prijemnik primi ulazni
signal iz priključenog računala.
z
Auto Adjustment možda neće raditi dobro s odreñenim ulaznim signalima. U tom slučaju, ručno
podesite opcije "Phase", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".
Phase
Podešavanje faze kad se na zaslonu uoči treptanje.
Pitch
Podešavanje nagiba slike kad se uoče neželjene vertikalne pruge.
Horizontal Shift
Podešavanje horizontalnog položaja slike.
Vertical Shift
Podešavanje vertikalnog položaja slike.
Power Management
Isključenje TV prijemnika u stanje pripravnosti ako se ne primi signal unutar 30
sekundi.
30
Izbornik Analogue Set-up
U izborniku Analogue Set-up je moguć izbor dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija u "Settings"
izborniku, pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 20).
1 Digit Direct
Ako je opcija "1 Digit Direct" podešena na "On", možete odabrati analogni kanal
pomoću jedne od brojčanih tipaka (0 - 9) na daljinskom upravljaču.
3
Ako je opcija "1 Digit Direct" podešena na "On", nije moguće odabrati kanale s brojevima od 10
nadalje unošenjem dviju znamenki pomoću daljinskog upravljača.
Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih analognih kanala.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave.
Programme Sorting
Promjena redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i
zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite A.
Programme Labels
Pridjeljivanje naziva kanalima od pet znakova (slova ili brojeva). Naziv kanala se
kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere kanal. (Nazivi kanala se obično
preuzimaju automatski preko analognog teleteksta (ako je dostupan).)
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite imenovati i pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željenog slova ili brojke ("_" za razmak) i pritisnite 9.
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite :/9 za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite 7/8 za odabir ispravnog
znaka.
Za brisanje svih znakova
Odaberite "Reset" i zatim pritisnite A.
3 Ponovite postupak od koraka 2 dok ne unesete cijeli naziv.
4 Odaberite "OK" i pritisnite A.
Nastavlja se
31
Manual Programme
Preset
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", pritisnite
PROG +/- za odabir programskog broja kanala. Ne može se odabrati programski
broj kanala koji je označen za preskakanje (stranica 33).
Programme/System/Channel
Ručno podešavanje kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir "Programme" i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja kojeg želite ručno podesiti
(ako podešavate kanal za videorekorder, odaberite kanal 00) i zatim
pritisnite RETURN.
3 Pritisnite 7/8 za odabir "System" i zatim pritisnite A.
4 Pritisnite 7/8 za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim
pritisnite RETURN.
B/G: Za zemlje/regije Zapadne Europe
I: Za Veliku Britaniju
D/K: Za zemlje/regije Istočne Europe
L: Za Francusku
5 Pritisnite 7/8 za odabir "Channel" i pritisnite A.
6 Pritisnite 7/8 za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite 9.
7 Podesite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite 7/8 za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronañe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite 7/8.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder.
8 Pritisnite A za prijelaz na "Confirm" i pritisnite A.
9 Pritisnite 8 za odabir "OK" i pritisnite A.
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale. Naziv se kratko
prikazuje na zaslonu kod odabira kanala. Za unos znakova, pogledajte korake 2 do 4
iz "Programme Labels" (stranica 31).
AFT
Omogućuje precizno ručno ugañanje kanala kad mislite da bi malim podešavanjem
mogli poboljšati kvalitetu slike.
Ugañanje je moguće u rasponu od -15 do +15. Ako je odabrana opcija "On",
precizno ugañanje se vrši automatski.
LNA
Poboljšava kvalitetu slike za pojedine kanale u slučaju prijema slabih signala
(smetnje).
Ukoliko nema poboljšanja slike ni nakon podešavanja opcije "On", podesite opciju
na "Off" (tvornička postavka).
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema. Ponekad
može nestandardni signal uzrokovati izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono
prijema.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na
tvorničku vrijednost "Off".
3
Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
32
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama PROG
+/-. (Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Decoder
Gledanje i snimanje odabranih kodiranih kanala kod uporabe dekodera spojenog
izravno na scart priključnicu J/I1 ili na scart priključnicu J/I2 preko
videorekordera.
3
Ovisno o zemlji/regiji odabranoj u izborniku "Country" (stranica 6), ova opcija možda neće biti
dostupna.
Confirm
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme Preset".
33
Izbornik Digital Set-up "
U izborniku "Digital Set-up" možete odabrati sljedeće
opcije. Za odabir opcija u izborniku "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).
3
Neke opcije možda neće biti dostupne u nekim državama/
regijama.
Digital Tuning
Digital Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih digitalnih kanala.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave. Podrobnije informacije potražite u odjeljku "Automatsko
ugañanje TV prijemnika" na stranici 6.
Programme List Edit
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena
redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanal kojeg želite obrisati ili premjestiti na novo
mjesto.
Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog broja programa kanala kojeg želite.
2 Obrišite ili premjestite digitalne kanale na sljedeći način:
Brisanje digitalnog kanala
Pritisnite A. Pojavljuje se potvrda brisanja odabranog digitalnog kanala. Pritisnite : za
odabir "Yes" i zatim pritisnite A.
Promjena redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite 9 i zatim pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta kanala i pritisnite :.
3 Pritisnite RETURN.
Digital Manual Tuning
Ručno ugañanje digitalnih kanala. Značajka je dostupna kada je opcija "Digital Auto
Tuning" podešena na "Antenna".
1 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja kanala kojeg želite ručno podesiti
i zatim pritisnite 7/8 za ugađanje.
2 Kad se pronađu dostupni kanali, pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg
želite pohraniti i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti novi
kanal i zatim pritisnite A.
Ponovite gornji postupak za ručno ugañanje ostalih kanala.
34
Digital Set-up
Subtitle Set-up
"Subtitle Setting": Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu prikazivati
i vizualne pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
"Subtitle Language": Odabir jezika titlova.
Audio Set-up
"Audio Type": uključenje programa za osobe oštećena sluha kad je odabrana opcija "For
Hard of Hearing".
"Audio Language": Odabir jezika. Neki digitalni kanali mogu odašiljati nekoliko jezika
za program.
"Audio Description": Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija, ukoliko
TV kanali odašilju takve informacije.
"Mixing Level": Podešavanje kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i Audio
Description opciju.
Banner Mode
"Basic": Prikaz informacija o programu s digitalnim bannerom (ikonom).
"Full": Prikaz informacija o programu s digitalnim bannerom (ikonom) te prikaz
detaljnih informacija o programu ispod tog bannera.
Radio Display
Tijekom slušanja radio programa, na zaslonu je prikazana statična slika (wallpaper). Boju
wallpapera možete odabrati sami, a možete podesiti i slučajan odabir boje. Za privremeno
isključenje prikaza wallpapera, pritisnite bilo koju tipku.
Parental Lock
Podešavanje ograničenja gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji
imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN
kôda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda.
Slijedite upute iz odjeljka "PIN Code" dolje.
2 Pritisnite 7/8 za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno
gledanje) i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite RETURN.
PIN Code
Za prvo postavljanje PIN kôda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN kôda.
2 Pritisnite RETURN.
Za promjenu PIN kôda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos postojećeg PIN kôda.
2 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN kôda.
3 Pritisnite RETURN.
z
PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.
Technical Set-up
"Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i pohranjivanje
novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
"Software Download": Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje
nadogradnje softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony
preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On". Ako ne želite nadograñivati
softver, podesite opciju na "Off".
"System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.
"Time Zone": Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako
zona ne odgovara onoj koja se automatski odreñuje prema odabranoj državi/regiji.
Nastavlja se
35
"Auto DST": Podešavanje opcije automatskog podešavanja ljetnog, odnosno zimskog
računanja vremena.
• "Off": Vrijeme je prikazano prema razlici vremena podešenoj u "Time Zone" izborniku.
• "On": Automatsko podešavanje ljetnog, odnosno zimskog vremena prema kalendaru.
CA Module Set-up
Ova opcija omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access
Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte stranicu 16 za položaj otvora kartice ,
(PCMCIA).
36
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Model
KDL-32D3000/32D3010
Sustav
Zaslon
TV sustav
KDL-40D3000/40D3010
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
KDL-46D3000/46D3010
Izlaz zvuka
Analogni: Ovisno o odabiru države/regije: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Analogni: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
10 W + 10 W
Priključnice ulaza/izlaza
Antena/Kabelski sustav
75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF
Boja/Video sustav
Pokrivenost kanala
J/I1
J/I2 (SmartLink)
I3
*3
HDMI IN 4, 5, 7
21-pin scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, i TV
audio/video izlaz.
21-pin scart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, podesivi
audio/video izlaz, i SmartLink priključak.
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0.3V negativni sync/PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ohma/
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohma
Audio input (phono priključnice): 500 mVrms, Impedancija: 47 kiloohma
S(6
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM
32, 44.1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita
Analogni audio ulaz (phono priključnice): 500 mVrms, Impedancija: 47 kiloohma (samo HDMI IN 5)
S video ulaz (4-pin mini DIN)
t6
Video ulaz (phono priključnica)
*6
Audio ulaz (phono priključnice)
_
PC I
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitalna optička priključnica)/Audio izlaz (phono priključnice)
i
PC Ulaz (D-sub 15-pin) (pogledajte stranicu 38)
G: 0.7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno/B: 0.7 Vp-p, 75 ohma/
R: 0.7 Vp-p, 75 ohma/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
* PC audio ulaz (mini priključnica)
Priključnica za slušalice
,
CAM (Conditional Access Module) utor
Napajanje i ostalo
Napajanje
Veličina zaslona
Razlučivost
Potrošnja
Potrošnja u pripravnom stanju*
Dimenzije
(s postoljem)
(š × v × d)
(bez postolja)
Masa
(s postoljem)
(bez postolja)
220–240 V AC, 50 Hz
Oko 80 cm dijagonalno
Oko 101,5 cm dijagonalno
Oko 116.8 cm dijagonalno
1,366 točaka (horizontalno) × 768 linija (vertikalno)
149 W
169 W
199 W
Oko 790 × 577 × 214 mm
Oko 981 × 692 × 265 mm
Oko 1,114 × 778 × 306 mm
Oko 790 × 530 × 100 mm
Oko 981 × 643 × 110 mm
Oko 1,114 × 730 × 115 mm
Oko 16,5 kg
Oko 24,5 kg
Oko 31,0 kg
Oko 14.5 kg
Oko 21,0 kg
Oko 27,0 kg
0,3 W
Isporučeni pribor
Pogledajte odjeljak "1: Provjera pribora" na stranici 4.
Dodatni pribor
Zidni nosač SU-WL500
* Navedena potrošnja u pripravnom stanju nakon što TV prijemnik dovrši potreban početni postupak.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Nastavlja se
37
Tablica signala za ulaz PC Input
Signal
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Vodoravno
(piksela)
Vodoravna
Okomito (linija) frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA smjernice
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA smjernice
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
• Ovaj TV prijemnik ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
• Ovaj TV prijemnik ne podržava interlace signale.
• Za postizanje najbolje kvalitete slike, preporučuje se uporaba signala uz 60 Hz vertikalne frekvencije (podebljani) iz osobnog
računala. U Plug and Play načinu, automatski će se odabrati vertikalna frekvencija od 60 Hz.
38
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno
stanje) crveno.
Ukoliko trepće
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izmjerite koliko dugo indikator 1 (pripravno
stanje) trepće i koliko dugo ne trepće.
Primjerice, indikator trepće tri puta, prestane treptati
na dvije sekundu, te trepće tri puta, itd.
2 Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana)
kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel,
te obavijestite prodavatelja ili Sony servis o
treptanju indikatora (trajanju i intervalu).
Ukoliko ne trepće
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite
TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka
• Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
• Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite 1 na
gornjoj strani.
• Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje
pripravnosti), pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu na
scart priključnicu
• Provjerite je li vanjski ureñaj uključen te više puta
pritisnite tipku t/# dok se na zaslonu ne pojavi
simbol odgovarajućeg ulaza.
• Provjerite spoj izmeñu vanjskog ureñaja i TV
prijemnika.
Dvostruka slika ili pojava šuma.
• Provjerite antenski/kabelski spoj.
• Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika ili šumovi na slici
• Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
• Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina
normalne uporabe, 1-2 godine na morskoj obali).
Izobličena slika (isprekidane linije ili pruge)
• Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr.
automobila, motocikala, sušila za kosu ili optičkih
ureñaja.
• Ostavite odreñeni razmak izmeñu dodatnih ureñaja i TV
prijemnika.
• Provjerite je li antena/kabelski sustav spojen isporučenim
koaksijalnim kabelom (isporučen).
• Odvojite antenu/kabelski sustav od ostalih spojnih
kabela.
Smetnje u slici tijekom praćenja TV programa
• Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako bi
ostvarili bolji prijem (stranica 32).
Mjestimična pojava crnih i/ili svijetlih točkica na
zaslonu.
• Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svijetlih
točkica (piksela). Ova pojava nije kvar ureñaja.
Izobličeni obrisi na slici.
• Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motion Enchancer"
(stranica 26).
Program u boji bez boje.
• Odaberite "Reset" (stranica 21).
Nema boje ili nepravilna boja pri gledanju signala
s I3 priključaka.
• Provjerite jesu li I3 priključnice pravilno spojene u
odgovarajuće priključnice.
Zvuk
Dobra slika, nema zvuka
• Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka).
• Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV
Speaker" (stranica 27).
Kanali
Ne može se odabrati željeni kanal
• Odaberite izmeñu digitalnog i analognog načina te
odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
• Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se
na plaćenu TV uslugu.
• Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i
zvuka).
• Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje
• Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije
jesu li digitalni programi dostupni kod vas.
• Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Općenito
TV prijemnik se automatski isključuje (TV
prijemnik se isključuje u pripravno stanje)
• Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite
postavku "Duration" za "On Timer" (stranica 28).
• Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV
prijemnikom tijekom 10 minuta, ureñaj se automatski
prebacuje u pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski uključuje
• Provjerite je li uključen "On Timer" (stranica 28).
Neki izvori signala se ne mogu odabrati
• Odaberite "AV Preset" te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 27).
Daljinski upravljač ne radi
• Zamijenite baterije.
Na zaslonu se pojavljuje poruka "Store Display
Mode: On"
• Odaberite "All Reset" u "Set-up" izborniku (stranica 29).
HDMI oprema se ne pojavljuje na "HDMI Device
List" popisu
• Provjerite da li je oprema HDMI kompatibilna.
Nisu ugođeni svi kanali
• Provjerite web stranicu za podršku korisnicama za
informacije o kabelskom sustavu.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
39
KDL-46D3000/46D3010
KDL-40D3000/40D3010
KDL-32D3000/32D3010
3-096-727-51(4)
http://www.sony.net/
K
Download PDF

advertising