Sony | KDL-40D3500 | Sony KDL-40D3500 Upute za upotrebu

3-280-663-31(1)
Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne
informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za
buduću uporabu.
KDL-46D36xx/40D36xx
KDL-46D35xx/40D35xx
KDL-46D34xx/40D34xx
Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
© 2007 Sony Corporation
Uvod
Napomene o funkciji Digital TV
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo
i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika
Odlaganje islužene električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za pitanja elektromagnetske
kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. U vezi servisiranja i jamstva
obratite se na adrese navedene u priloženom popisu
servisa i jamstvenom listu.
2
C Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (") radit
će samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T
(MPEG2) digitalnog zemaljskog signala ili gdje je omogućen
pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG2) kabelskom
sustavu. Provjerite kod svog davatelja usluga emitira li se
DVB-T signal i u vašoj zemlji ili provjerite da li njihov
DVB-C kabelski sustav odgovara integriranim funkcijama
ovog TV prijemnika.
C Poslužitelj usluge kabelske TV može naplatiti takve usluge,
te će možda biti potreban vaš pristanak na takve uvjete
poslovanja.
C Iako je ovaj TV prijemnik usklañen s DVB-T i DVB-C
standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim
kabelskim prijenosima.
C Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim
zemljama/regijama, a DVB-C kabelske funkcije možda
neće pravilno raditi kod nekih operatera.
Popis kompatibilnih kabelskih poslužitelja potražite na web
stranici:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Zaštitni znakovi
C " je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
C HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
Na ilustracijama u ovom priručniku prikazan je model
KDL-40D3500, osim ako nije drugačije navedeno.
Oznaka "xx" koja se pojavljuje u nazivu modela
odgovara dvjema znamenkama koje označavaju
varijante boje.
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije ............................................................................................................ 8
Mjere opreza .......................................................................................................................... 10
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču.......................................................................... 11
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku.................................................................... 12
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa........................................................................................................... 13
Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) " ..................................... 15
Uporaba Favourite popisa " ........................................................................................... 17
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme ..................................................................................................... 18
Gledanje slika sa spojene opreme ........................................................................................ 20
Uporaba HDMI kontrole......................................................................................................... 21
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike .......................................................................................................... 22
Izbornik Picture...................................................................................................................... 23
Izbornik Sound....................................................................................................................... 25
Izbornik Screen...................................................................................................................... 27
Izbornik Set-up ...................................................................................................................... 28
Izbornik PC Settings .............................................................................................................. 32
Izbornik Analogue Set-up ...................................................................................................... 33
Izbornik Digital Set-up " ................................................................................................. 36
Dodatne informacije
Tehnički podaci ..................................................................................................................... 39
U slučaju problema................................................................................................................ 41
" : samo za digitalne kanale
3
Upute za brzi početak
1: Provjera isporučenog
pribora
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Gurnite i podignite pokrov za otvaranje.
Mrežni kabel (tip C-6)* (1)
Koaksijalni kabel (1)
Pričvrsni remen (1) i vijci (2)
Daljinski upravljač RM-ED009 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
* Za modele s feritnom jezgrom, ne vadite jezgru.
4
3
C Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
C Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne miješajte
stare i nove baterije.
C Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju ureñeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
C Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
C Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
2: Spajanje antene/
kabelskog sustava/
videorekordera
3: Osiguranje TV prijemnika od prevrtanja
Spajanje antene/kabelskog sustava
Zemaljski ili kabelski signal
Koaksijalni kabel (isporučen)
Priključni kabel (isporučen)
Spajanje antene/kabelskog sustava i videorekordera
4: Povezivanje kabela u
snop
Priključni kabel
(isporučen)
Koaksijalni kabel
(isporučen)
Zemaljski ili
kabelski signal
Scart kabel (nije isporučen)
Koaksijalni kabel
(nije isporučen)
Videorekorder
3
Omča nosača kabela se može otvoriti s obje strane, ovisno o
mjestu gdje je pričvršćen.
5
5: Početna podešavanja
4
Pritisnite 7/8 za odabir države/regije u
kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i
zatim pritisnite A.
Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati
TV prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države/regije.
Automatsko ugađanje kanala
5
Prije pokretanja automatskog ugađanja
kanala, umetnite snimljenu video kasetu u
videorekorder priključen na TV prijemnik
(stranica 5) i pokrenite reprodukciju.
Kanal videorekordera će biti prepoznat i pohranjen
tijekom automatskog ugañanja TV prijemnika.
Ako na TV prijemnik nije priključen videorekorder,
ovaj postupak nije potreban.
Odabir jezika i države/regije
1
Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana).
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu
se pojavi izbornik Language.
3
6
Pritisnite :/9 za odabir "OK" i pritisnite A.
7
Pritisnite 7/8 za odabir "Antenna" ili
"Cable" te pritisnite A.
Pritisnite tipke 7/8/:/9 za odabir jezika
prikazanih na izbornicima, te pritisnite A.
Nakon odabira opcije "Cable", pojavi se izbornik
za odabir načina pretraživanja. Pogledajte odjeljak
"Ugañanje TV prijemnika za digitalni kabelski
sustav" na str. 7.
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih
digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak
može potrajati nekoliko minuta, stoga vas molimo
da za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV prijemniku
i daljinskom upravljaču.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priključka
antene
Nije pronañen ni jedan digitalni ili analogni kanal.
Provjerite antenske priključke i pritisnite A za
ponovo uključivanje automatskog ugañanja.
8
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz odlomka "Razvrstavanje programa" (str. 33).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
analognih kanala na TV prijemniku, prijeñite na
sljedeći korak.
6
9
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.
3
Kad nije moguć prijem digitalnih programa, ili kod odabira
regije u kojoj nema digitalnog odašiljanja u koraku 4 (str. 6),
vrijeme je potrebno podesiti nakon koraka 9.
Ugađanje TV prijemnika za digitalno
kabelsko povezivanje
1
Pritisnite 7/8 za odabir "Scan Type" i
pritisnite A.
2
Pritisnite 7/8 za odabir "Quick Scan" ili
"Full Scan" i pritisnite A.
Odvajanje postolja s TV
prijemnika
3
Postolje ne odvajajte s TV prijemnika, osim ako TV ne planirate montirati na zid ili za pričvršćenje dodatno nabavljivog
TV stalka.
"Quick Scan": kanali se ugañaju prema informacijama poslužitelja kabelskog sustava unutar
emitiranog programa. Preporučeno podešenje za
postavke "Frequency", "Network ID" i "Symbol
Rate" je "Auto", osim ako niste dobili drugačije
upute od poslužitelja. Savjetujemo "Quick Scan"
za brzo ugañanje, ako poslužitelj podržava takav
način pretraživanja.
"Full Scan": Svi dostupni kanali se ugañaju i
pohranjuju. Postupak može potrajati neko vrijeme.
Ovu opciju savjetujemo kada poslužitelj ne
podržava "Quick Scan" način pretraživanja.
Podrobnije informacije o podržanim kabelskim
poslužiteljima potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
3
Pritisnite :/9/8 za odabir "Start" i
pritisnite A.
TV prijemnik počinje pretraživanje kanala.
Molimo, ne pritišćite tipke na TV prijemniku i na
daljinskom upravljaču.
3
Neki kabelski poslužitelji ne podržavaju "Quick Scan". Ukoliko nijedan kanal nije pronañen "Quick Scan" postupkom,
izvedite "Full Scan".
7
Sigurnosne informacije
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu s donjim
uputama kako bi spriječili opasnost od požara,
električnog udara ili štete i/ili ozljeda.
Ventilacija
C Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika.
C Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je
prikazano na slici.
C Savjetujemo da koristite Sony zidni nosač kako bi osigurali
odgovarajuću ventilaciju.
Instalacija na zid
Instalacija
C
C
C
C
TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne utičnice.
Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
Instalaciju na zid smije izvoditi samo stručno osoblje.
Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da koristite Sony pribor,
uključujući:
– Zidni nosač SU-WL500
– TV postolje SU-FL300M
Prenošenje
C Prije prenošenja TV prijemnika, odspojite sve kabele.
C Za prenošenje TV prijemnika potrebne su dvije ili tri
osobe.
C Kod nošenja držite TV prijemnik kao što je prikazano
na slici. Zaštitite LCD zaslon
od vibracija.
C Kod podizanja ili premještanja TV prijemnika, čvrsto
ga prihvatite za donju stranu.
C Prilikom prenošenja TV
prijemnika, zaštitite ga od
udaraca i vibracija.
Pridržavajte dno
C Kod prenošenja TV prijem- zaslona, ne prednju
nika na popravak ili kod
preseljenja, zapakirajte ga u stranu.
originalnu ambalažu.
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
Instalacija s postoljem
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
C Za ispravnu ventilaciju, te kako bi spriječili nakupljanje
prašine i prljavštine:
– Nemojte postavljati ureñaj površinom zaslona okrenut
prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na stražnju
stranu ili na bočnu stranu.
– Ne stavljate TV ureñaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.
– Nemojte ureñaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
– Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.
Blokiran protok zraka
Zid
8
Zid
Mrežni kabel
Kad nije u uporabi
Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte kao što je
opisano, kako bi spriječili opasnost od požara,
električnog udara ili štetu i/ili ozljeda:
C Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme,
TV prijemnik odspojite uz napajanja radi očuvanja okoliša
i sigurnosnih razloga.
C TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja
mrežnog kabela.
C Meñutim neki TV prijemnici su možda opremljeni značajkom
koja zahtijeva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno
funkcionirali.
– TV prijemnik s trožilnim mrežnim utikačem potrebno je
priključiti u zidnu utičnicu s kontaktom za uzemljenje.
– Koristite isključivo Sony mrežni kabel, ne koristite kabele
ostalih proizvoñača.
– Uložite utikač do kraja u utičnicu.
– TV prijemnik koristite isključivo na 220-240 V AC
napajanju.
– Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni
kabel. Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabel.
– Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na
ureñaju.
– Čuvajte mrežni kabel dalje od izvora topline.
– Povremeno odspojite i očistite mrežni utikač. Utikač pokriven prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može doći
do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.
Napomene
C Ne koristite isporučen mrežni kabel na drugoj opremi.
C Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći do
oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
C Nemojte raditi preinake na mrežnom kabelu.
C Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.
C Ne vucite kabel, već prihvatite utikač prilikom odspajanja
iz mrežne utičnice.
C Ne spajajte previše ureñaja na istu mrežnu utičnicu.
C Ne koristite labave mrežne utičnice.
Za djecu:
C Ne dopustite da djeci da se penju na TV prijemnik.
C Sitne dijelove čuvajte izvan dosega djece, kako ih ne bi
slučajno progutali.
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik iz napajanja. Obratite se
Sony ovlaštenom servisu kako bi ureñaj provjerio
kvalificirani tehničar.
Kad:
– je oštećen mrežni kabel.
– je loš kontakt s mrežnom utičnicom.
– je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je
nešto bačeno u njega.
– ukoliko tekućina ili neki predmet dospije u otvore ureñaja.
Neprikladna uporaba
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mjestima,
okružjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako
bi spriječili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar,
električni udar, štetu i/ili ozlijede.
Mjesta:
Na otvorenim mjestima (na izravnom utjecaju sunca), na
obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim
ustanovama, a mjestima izloženima mehaničkim vibracijama;
blizu vode, kiše, vlage ili dima.
Okruženje:
Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje lako
mogu ući insekti u ureñaj; blizu zapaljivih predmeta (svijeća,
itd.). TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
Ne stavljajte predmete napunjene vodom (primjerice vaze) na
TV prijemnik.
Okolnosti:
Ne rukujte ureñajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište
ureñaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvoñač.
Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i antene tijekom
olujnog nevremena.
Slomljeni dijelovi:
C Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo zaslona bi se moglo
razbiti te uzrokovati ozbiljne ozljede.
C Ukoliko površina TV zaslona pukne, ne dodirujte je dok ne
odspojite mrežni kabel. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
9
Mjere opreza
Gledanje TV prijemnika
C Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
dulje vrijeme pri slaboj rasvjeti opterećuje oči.
C Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako bi spriječili
pretjerane promjene u glasnoći, te spriječili oštećenja sluha.
LCD zaslon
C Iako je LCD zaslon izrañen uz uporabu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći
do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih).
To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
C Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
C Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
C Ako se na zaslonu duže vrijeme stoje mirne slike, može doći
do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko
trenutaka.
C Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
C LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrañena u TV prijemnik takoñer
sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.
Kako bi spriječili propadanje materijala ili premaza zaslona,
uzmite u obzir sljedeće.
C Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite mekom tkaninom.
Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom umočenom
u otopinu blagog deterdženta.
C Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeñivača ili insekticida.
Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili
vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
C Ukoliko je moguće podesiti nagib TV prijemnika, budite
pažljivi kako se ne bi prevrnuo s postolja.
Dodatna oprema
Slika može biti izobličena ili sadržavati šum ako se TV prijemnik postavi u blizini ureñaja koji emitiraju elektromagnetsko
zračenje.
10
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču
A ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti/uključiti TV prijemnik u
pripravno stanje.
B A/B – Dual Sound (stranica 26)
C Tipke u boji (stranica 14, 15, 17)
D t/# – Odabir izvora ulaznog signala/Zadržavanje teksta
C U TV načinu (stranica 20): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene
na priključnice TV prijemnika.
C U teletekst načinu (stranica 14): Zadržavanje tekuće stranice.
E 7/8/:/9/A (stranica 13, 22)
F TOOLS (stranica 14, 20)
Omogućuje pristup različitim načinima gledanja i promjenu/podešavanje
izvora i načina zaslona.
G MENU (stranica 22)
H THEATRE
Uključenje/isključenje Theatre načina. Kad je Theatre način uključen, optimalan
izlaz zvuka (ukoliko je spojen TV prijemnik s audio sustavom putem HDMI
kabela) i kvaliteta slike za video zapise se automatski podešavaju.
I Brojčane tipke
C U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu i treću
znamenku vrlo brzo.
C U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
J _ – Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5 sekundi).
K PROG +/-/c/C
C U TV načinu (stranica 13): Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
C U teletekst načinu (stranica 14): Odabir sljedeće (c) ili prethodne stranice
(C).
L % – Isključenje zvuka (stranica 13, 20)
M 2 +/- – Podešavanje glasnoće (stranica 20)
N / – Text (stranica 14)
z
O DIGITAL – Digitalni način (stranica 13)
C Brojčana tipka 5, tipka PROG + i tipka
A/B imaju ispupčenje koje služi kao
orijentacija prilikom upravljanja TV
prijemnikom.
C Ukoliko isključite TV prijemnik,
Theatre mod je takoñer isključen.
P ANALOG – Analogni način rada (stranica 13)
Q RETURN / \
Povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
R " – EPG (Digital Electronic Programme Guide) (stranica 15)
S \ – Zaustavljanje slike (stranica 13)
Prikaz zaustavljene TV slike.
T q – Odabir formata zaslona (stranica 14)
U |/} – Info/Otkrivanje teksta
C U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
C U analognom načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
C U teletekst načinu (stranica 14): Otkrivanje skrivenih informacija (npr.
odgovori u kvizovima).
11
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
A o (stranica 22)
B t/) – Odabir izvora ulaznog signala/OK
C U TV načinu (stranica 20): Odabir izvora ulaznog
signala opreme spojene na priključnice TV
prijemnika.
C U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije te
potvrñivanje podešavanja.
C 2 +/- /[/Z
C U TV načinu: Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-)
glasnoće.
C U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
desno ([) ili lijevo (Z).
D PROG +/-/X/Y
C U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog
(-) kanala.
C U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
gore (X) ili dolje (Y).
E 1 – Power
Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
3
Kako biste u potpunosti isključili TV prijemnik, odspojite
mrežni utikač.
F Senzor osvjetljenja (stranica 31)
G ~ > – Isključivanje slike/Indikator timera
C Svijetli zeleno kad je slika isključena (stranica 30).
C Svijetli narančasto kad je podešen timer
(stranica 30).
H 1 – Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom
stanju.
I ? $ – Indikator uključenosti/timera snimanja
C Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
C Svijetli narančasto kada je podešen timer snimanja
(stranica 15).
C Svijetli crveno tijekom snimanja timerom.
J Senzor daljinskog upravljača
C Prijem IR signala iz daljinskog upravljača.
C Ne stavljajte zapreke izmeñu senzora i daljinskog
upravljača, kako ne bi poremetili prijem.
3
Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije odspajanja
mrežnog utikača. Odspajanje utikača dok je TV prijemnik
uključen može uzrokovati pojavu da indikatori ostanu uključeni
ili može uzrokovati smetnje u radu TV prijemnika.
12
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
Za odabir digitalnog kanala pomoću Digital
Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte
stranicu 15.
U digitalnom načinu
Kratko se prikazuje ikona. Ikone imaju sljedeća
značenja.
% : Radio usluga
& : Kodirani/pretplatni programi
' : Zvuk dostupan na više jezika
( : Dostupni titlovi
) : Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
!i : Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4 do
18 godina)
| : Zaključavanje
c (crveno):
Trenutni program se upravo snima
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Smrzavanje slike
(zaustavljanje slike)
\.
Pritisnite jednom za isključenje
te još jednom za povratak na
normalan TV prikaz.
3
Funkcija nije dostupna za PC ulaz.
Pristup popisu oznaka Pritisnite A.
programa (samo
Za odabir analognog kanala,
analogni način)
pritisnite 7/8 i zatim A.
Pristup popisu omilje- Pritisnite A.
nih programa (Digital Za detalje pogledajte stranicu 17.
Favourites) (samo u
digitalnom načinu)
1
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana)
za uključivanje TV prijemnika.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator 1 (standby) na prednjoj strani TV prijemnika
svijetli crveno), pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.
2
Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog
načina ili ANALOG za prijelaz u analogni
način.
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Isključenje zvuka
Pritisnite %.
Pritisnite još jednom za
uključivanje zvuka.
Uključenje TV prijemnika iz pripravnog
stanja bez zvuka.
Pritisnite %.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
brzo unesite drugu i treću znamenku.
Nastavlja se
13
3
Pristup teletekstu
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst t Transparentan prikaz teleteksta preko TV
slike (mix mod) t Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim ili tipkom c/C.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
z
Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu stranice
teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava brz i
jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj stranici
pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite q više puta za odabir željenog formata
slike.
Smart*
Prikaz klasične slike
formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog
zaslona. Slika formata
4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
4:3
Prikaz klasične slike
formata 4:3 (primjerice,
kod TV prijemnika bez
širokog zaslona) u
ispravnim proporcijama.
Wide
Prikaz široke slike
(16:9) u ispravnim
proporcijama.
z
C Kad je "Auto Format" podešen na "On", TV prijemnik će
automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu
programa (stranica 27).
C Tipkama 7/8 pomaknite prikaz na zaslonu gore ili dolje
nakon odabira opcija "Smart" (50 Hz), "Zoom" ili "14:9"
(primjerice, kako biste čitali titlove) (osim 720p ili 1080i).
C Odaberite "Smart" ili "Zoom" za podešavanje 720p ili 1080i
izvore slika s odrezanim rubovima.
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja TV programa.
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje Tools izbornika.
Picture Mode
Pogledajte stranicu 23.
Sound Mode
Pogledajte stranicu 25.
Speaker
Pogledajte stranicu 29.
Audio Language
(samo u digitalnom
načinu)
Pogledajte stranicu 37.
Subtitle Setting (samo Pogledajte stranicu 37.
u digitalnom načinu)
i Volume
Podešavanje glasnoće u
slušalicama.
Sleep Timer
Pogledajte stranicu 30.
Power Saving
Pogledajte stranicu 30.
Auto Clock Set (samo Omogućuje prebacivanje na digiu analognom načinu) talni način i podešavanje sata.
Zoom*
Prikaz cinemascope
(letter box format)
slike u ispravnim
proporcijama.
14:9*
Prikaz slike formata
14:9 u ispravnim proporcijama. Na zaslonu
se vide i crne pruge.
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
14
C Nije moguće odabrati "4:3" ili "14:9" za HD izvor.
C Funkciju nije moguće koristiti dok je prikazana digitalna
ikona (banner).
C U Smart načinu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili
donjem dijelu slike možda se neće vidjeti. U tom slučaju,
odaberite "Vertical Size" u izborniku "Screen" i podesite
okomitu dimenziju slike kako bi slova/znakovi postali
vidljivi.
System Information
(samo u digitalnom
načinu)
Prikaz informacija o sustavu na
zaslonu.
Pregled digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) "*
1
2
U digitalnom načinu, pritisnite $.
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje tekućeg programa
Pritisnite 7/8 za odabir programa te pritisnite A.
Isključenje EPG funkcije
Pritisnite ".
Razvrstavanje informacija o
programima prema kategorijama
– Category list
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir kategorije te pritisnite A.
Odabir programa za snimanje
– Timer REC
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
snimiti, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Timer REC".
3 Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Na raspolaganju su sljedeće kategorije:
"All Categories": Sadrži sve dostupne kanale.
Naziv kategorije (npr. "News"): Sadrži sve kanale koji odgovaraju
odabranoj kategoriji.
Crveni indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli
narančasti indikator > na TV prijemniku (na prednjoj strani).
z
Gornji postupak možete koristiti i kad je program za snimanje već počeo.
Odabir programa koji će se prikazati na
zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem
– Reminder
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Reminder", a zatim pritisnite A.
Indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli narančasti
indikator > na TV prijemniku (na prednjoj strani).
3
Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad
program treba započeti.
Nastavlja se
15
Za
Učinite sljedeće
Podešavanje datuma i vremena
programa kojeg želite snimati
– Manual timer REC
1
2
3
4
5
6
Poništavanje snimanja/podsjetnika
– Timer list
1 Pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Timer list", a zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programa kojeg želite poništiti i zatim
pritisnite A.
4 Pritisnite 7/8 za odabir "Cancel Timer", a zatim pritisnite A.
Pritisnite |/}.
Pritisnite 7/8 za odabir "Manual timer REC" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir datuma i zatim pritisnite 9.
Podesite vrijeme početka i završetka kao u koraku 3.
Pritisnite 7/8 za odabir kanala i zatim pritisnite A.
Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i videorekordera.
Svijetli narančasti indikator > na TV prijemniku (na prednjoj strani).
Prikazuje se izbornik za potvrñivanje poništavanja programa.
5 Pritisnite :/9 za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
3
C Možete podesiti timer videorekordera na TV prijemniku samo za SmartLink kompatibilne videorekordere. Ukoliko vaš videorekorder
nije SmartLink kompatibilan, na zaslonu će se pojavit poruka s upozorenjem da podesite timer videorekordera.
C Nakon početka snimanja, možete isključiti TV prijemnik u pripravno stanje, no ne isključujte TV prijemnik iz napajanja, kako ne
bi prekinuli snimanje.
C Ukoliko je podešeno ograničenje praćenja programa prema dobi, pojavit će se poruka s zahtjevom za PIN-om. Podrobnije
informacije potražite u odjeljku "Parental lock" na stranici 37.
16
Uporaba Favourite popisa "*
Značajka Favourite omogućava kreiranje do 4 popisa
omiljenih programa.
1
2
Pritisnite MENU.
3
Izvršite odabrani postupak kao što je prikazano u donjoj tablici ili slijedite upute sa
zaslona.
Digital Favourite popis
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
Pritisnite 7/8 za odabir "Digital Favourites",
a zatim pritisnite A.
z
U popis Favourite moguće je pohraniti do 999 kanala.
Za
Učinite sljedeće
Kreiranje Favourite popisa prvi put
1 Pritisnite A za odabir "Yes".
2 Pritisnite žutu tipku za odabir popisa Favourite.
3 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati, a zatim
pritisnite A.
Gledanje kanala
1 Pritisnite žutu tipku za navigiranje popisom Favourite.
2 Pritisnite A kod odabira kanala.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite RETURN.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir kanala kojeg želite editirati.
3 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati ili obrisati, a
zatim pritisnite A.
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa kojeg želite
editirati.
3 Pritisnite plavu tipku.
4 Pritisnite :/9 za odabir "Yes", a zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
17
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Moguće je spajanje širokog raspona dodatne opreme na TV prijemnik.
Audio sustav
Računalo
DVD uređaj
DVD uređaj s komponentnim izlazom
Računalo (HDMI izlaz)
Blu-ray uređaj
Kamkorder
Hi-Fi audio
oprema
Video igra
DVD rekorder
DVD uređaj
Videorekorder
Dekoder
Dekoder
Slušalice
Samo za servisere
Kamkorder
CAM kartica
18
Priključnice
Simbol ulaza na
zaslonu
Opis
A HDMI IN 4 ili 5
IAV4 ili IAV5
Spojite u HDMI IN 4 ili 5 priključnicu, ukoliko oprema ima
HDMI priključnicu. Digitalni video i audio signali ulaze iz
opreme. Nakon povezivanja kompatibilne opreme, podržana je
komunikacija sa spojenom opremom. Informacije o podešavanju
ove komunikacije potražite na stranici 30. Ukoliko je oprema
opremljena DVI priključnicom, spojite DVI priključnicu u HDMI
IN 5 priključnicu putem DVI – HDMI adaptera (nije isporučen),
i spojite izlazne audio priključnice na opremi na audio ulaz na
HDMI IN 5 priključnicama.
3
C HDMI priključnice podržavaju samo sljedeće video ulaze: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p i 1080/24p.
C Koristite HDMI kabel s originalnom HDMI oznakom.
B PC I/*
IPC
Spojite u PC I/* priključnicu. Savjetujemo da upotrijebite
PC kabel s feritnim jezgrama.
C I/*3
IAV3
Spojite u komponentne video priključnice i audio priključnice
I/*3.
Spojite u _ audio izlazne priključnice za slušanje zvuka iz TV
prijemnika na Hi-Fi audio opremi.
D_
E J/I1
tAV1 ili IAV1
Spojite na J/I1 scart priključnicu. Kod spajanja dekodera,
kodirani signal iz TV tunera ulazi u dekoder, nakon čega
dekodirani signal izlazi iz dekodera.
F J/I2
tAV2 ili IAV2
Spojite na J/I2 scart priključnicu. SmartLink je izravna
veza izmeñu TV prijemnika i videorekordera/DVD rekordera.
Spojite u i priključnicu za slušanje zvuka iz TV prijemnika
putem slušalica.
G Slušalice
H S(6 ili t6, i
*6
I , CAM
(Conditional Access
Module)
S(AV6 ili tAV6
Spojite u S(6 S video priključnicu ili t6 kompozitnu video
priključnicu i *6 audio priključnice. Kako bi spriječili smetnje
slike, ne spajajte istovremeno kamkorder u t6 video priključnicu i S(6 S video priključnicu. Ukoliko spajate mono opremu,
spojite u *6 L priključnicu.
Ova opcija omogućuje pristup TV uslugama s pretplatom kod
operatera. Podrobnije informacije potražite u uputama za
uporabu CAM kartice.
Za korištenje CAM kartice, izvadite "lažnu" karticu iz CAM utora.
Prilikom ulaganja CAM kartice, isključite TV prijemnik. Kad ne
koristite CAM karticu, savjetujemo da "lažnu" karticu uložite i
čuvate u utoru.
3
CAM nije podržan u nekim zemljama/regijama. Provjerite kod
ovlaštenog prodavača.
19
Gledanje slika sa
spojene opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart priključnice pomoću
21-pinskog scart kabela (stranica 18).
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim ugađanjem
(stranica 6)
Pritisnite PROG +/- ili brojčane tipke za odabir video
kanala.
Za ostalu spojenu opremu (stranica 18).
Pritisnite t/# za prikaz popisa spojene opreme.
Pritisnite 7/8 za odabir željenog izvora, a zatim pritisnite A. (Odabrana je označena stavka, ukoliko proñe
dvije sekunde bez odabira neke druge funkcije nakon
pritiska 7/8.)
Nakon što je izvor podešene na "Skip" u "AV Preset"
izborniku pod "AV Set-up" izbornikom (stranica 29),
ulaz se ne pojavljuje na popisu.
Dodatne funkcije
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja slika sa spojene opreme (osim računala).
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje Tools izbornika.
Picture Mode (osim
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 23.
Display Mode (samo
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 23.
Sound Mode
Pogledajte stranicu 25.
Speaker
Pogledajte stranicu 29.
PAP (osim za PC
ulaz)
Pogledajte stranicu 20.
PIP (samo za PC
ulaz)
Pogledajte stranicu 21.
Audio Adjustment
(samo za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 32.
Horizontal Shift
(samo za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 32.
Vertical Shift (samo
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 32.
i Volume
Podešavanje glasnoće slušalica.
Sleep Timer (osim
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 30.
Za
Postupak
Power Saving
Pogledajte stranicu 30.
Povratak na normalan
TV prikaz
Pritisnite DIGITAL ili
ANALOG.
Auto Clock Set
Omogućuje prebacivanje na
digitalni način i podešavanje
sata.
Pristup tablici oznaka Pritisnite A za pristup tablici
ulaza (osim TV načina) oznaka ulaza. Za odabir ulaznog
izvora, pritisnite 7/8 i nakon
toga A.
Promjenu glasnoće
Pritisnite 2 +/-.
spojenog HDMI kompatibilnog audio sustava
Isključenje zvuka na
spojenom HDMI
kompatibilnom audio
sustavu
Pritisnite %.
Pritisnite još jednom za vraćanje
zvuka.
Gledanje istovremeno dviju slika
– PAP (Picture and Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike
(vanjski ulaz i TV program).
Spojite opcionalnu opremu (stranica 18) i uvjerite se
da su slike s opreme vidljive na zaslonu (stranica 20).
3
C Funkcija nije dostupna za PC ulaz.
C Nije moguće promijeniti veličinu slike.
C Nije moguć prikaz analogne TV slike kod prikaza AV1, AV2
ili AV6 videa kod vanjskog ulaza slike.
1
2
Pritisnite TOOLS za prikaz izbornika Tools.
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "PAP", te
pritisnite A.
Slika iz spojene opreme je prikazana na lijevoj
strani, a TV program na desnoj strani zaslona.
20
3
Pritisnite brojčane tipke ili PROG +/- za
odabir TV kanala.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite A ili RETURN.
z
Slika u zelenom okviru ima zvuk. Zvuk možete isključiti
pritiskom tipaka :/9.
Gledanje dviju slika istovremeno
– PIP (Picture in Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike
(PC ulaz i TV program) na zaslonu.
Spojite računalo (stranica 18), i provjerite da li se slika
s računala pojavljuje na zaslonu TV prijemnika.
3
C Nije moguć prikaz veće razlučivosti od WXGA (1280 T 768
piksela).
C "Power Managment" nije dostupan u PIP načinu
(stranica 32).
1
2
Pritisnite TOOLS za prikaz izbornika Tools.
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "PIP", te
pritisnite A.
Slika iz spojenog računala je prikazana u punoj
veličini, a TV program je prikazan u gornjem
desnom uglu.
Tipkama 7/8/:/9 pomičite položaj prikaza TV
programa.
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite RETURN.
z
Zvuk možete izmjenjivati odabirom opcije "Audio Swap" u
izborniku Tools.
Uporaba HDMI kontrole
HDMI podržava integrirani kontrolni protokol za
konzumnu elektroniku (CEC).
Sada možete meñusobno povezivati Sony HDMI
kompatibilne ureñaje poput TV prijemnika, DVD
rekordera s tvrdim diskom i audio sustavima HDMI
kabelima.
Pravilno spojite i podesite kompatibilnu opremu za
korištenje HDMI funkcije.
Spajanje HDMI kompatibilne opreme
Spojite kompatibilnu opremu i TV prijemnik HDMI
kabelom. Nakon spajanja audio sustava, takoñer spojite
izlazne audio priključnice TV prijemnika na audio
sustav uporabom prikladnog kabela. Podrobnije
informacije potražite na stranici 18.
Podešavanje HDMI postavki
HDMI postavke trebaju biti podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi. Podrobnije informacije o
HDMI postavkama potražite u odjeljku "HDMI Set-up"
na stranici 30. Podrobnije informacije o podešavanju
potražite u uputama za uporabu spojene opreme.
HDMI funkcije
C Isključenje spojene opreme putem TV prijemnika.
C Uključenje TV prijemnika putem spojene opreme i
automatsko uključenje ulaza nakon početka
reprodukcije s izvora.
C Nakon uključenja spojenog audio sustava dok je
TV prijemnik uključen, ulaz se prebacuje na zvuk
iz audio sustava.
C Podešavanje glasnoće i isključenje zvuka spojenog
audio sustava.
21
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike
Izbornik "MENU" omogućava uživanje u različitim
praktičnim značajkama ovog TV prijemnika. Pomoću
daljinskog upravljača možete jednostavno odabrati
kanale ili vanjske izvore signala.
E External Inputs
Odaberite ureñaj spojen na TV prijemnik.
C Za gledanje željenog vanjskog ulaza, odaberite
izvor signala i pritisnite A.
C Za dodavanje oznake vanjskom izvoru, odaberite
"Edit AV Labels" te pogledajte stranicu 29.
C Za prikaz popisa spojene HDMI kompatibilne
opreme, odaberite "HDMI Device Selection".
F Settings
Otvaranje izbornika "Settings" koji omogućava
većinu naprednih podešavanja i prilagoñavanja.
1 Pritisnite 7/8 za odabir ikone
izbornika, te pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir opcije ili
postavke, te pritisnite A.
Podrobnosti o postavkama potražite na stranicama
od 23 do 38.
3
Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati
ovisno o okolnosti. Nedostupne opcije su sive boje u
izborniku, ili nisu prikazane.
* Funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
1
2
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Pritisnite 7/8 za odabir opcije te pritisnite
A.
Pritisnite MENU za izlaz.
A Digital Favourites*
Otvaranje Favourite popisa (stranica 17).
B Analogue
Povratak na zadnji gledani analogni kanal.
C Digital*
Povratak na zadnji gledani digitalni kanal.
D Digital EPG*
Otvaranje digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) (stranica 15).
22
Izbornik Picture
U izborniku "Picture" možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 22).
Target Inputs
Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku "Picture" na sve ulaze ili samo na
trenutno odabrani ulaz.
"All": Postavke se primjenjuju na sve ulaze.
"Viewing Only": Postavke se primjenjuju samo na trenutno odabrani ulaz.
Picture Mode
Odabir načina prikaza slike osim za PC ulaz. Opcije za "Picture Mode" se mogu
razlikovati ovisno o "Video/Photo" podešenju (stranica 28).
"Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštrine slike.
"Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe ureñaja u kućnim
uvjetima.
"Cinema": Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje u okruženju
poput kino-dvorane. Ovo podešenje slike je razvijeno u suradnji s Sony Pictures
Entertaiment za vjernu reprodukciju slike kao što su to zamislili njeni producenti.
"Photo": Podešavanje optimalne kvalitete slike za fotografije.
Odabir načina prikaza za PC ulaz.
"Video": za video slike.
"Text": za tekst, dijagrame ili tablice.
Display Mode
Reset
Resetiranje svih postavki slike na tvorničke vrijednosti, osim opcije "Target Inputs",
"Picture Mode" i "Display Mode" na tvorničke vrijednosti.
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boje na slici.
Hue
Povećavanje ili smanjivanje količine zelenih i crvenih tonova.
3
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpce).
Nastavlja se
23
Colour Temperature
Podešavanje bijele boje na slici.
"Cool": Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
"Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
"Warm 1"/"Warm 2": Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu. "Warm 2" dodaje
više crvene od opcije "Warm 1".
z
"Warm 1" i "Warm 2" mogu se odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid".
Sharpness
Povećavanje ili smanjivanje oštrine slike.
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
"Auto": Automatsko smanjivanje šumova (sami u analognom načinu).
"High"/"Medium"/"Low": Modificira učinak smanjivanja šumova.
"Off": Isključivanje funkcije smanjivanja šuma.
MPEG Noise Reduction
Smanjenje šuma MPEG-komprimiranoj video slici.
Advanced Settings
Precizno podešavanje slike. Ako podesite "Picture Mode" na "Cinema", "Photo" ili
"Standard", možete podesiti ili promijeniti postavke.
"Reset": Resetiranje svih osobnih postavki slike na tvorničke vrijednosti.
"Black Corrector": Pojačavanje crnih dijelova slike za postizanje većeg kontrasta.
"Adv. Contrast Enhancer": Automatsko podešavanje opcije "Backlight" i
"Contrast" na najprikladnije vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona. Postavka je
posebno prikladna kod tamnijih slika jer povećava živost slike.
"Gamma": Podešavanje balansa izmeñu svijetlih i tamnih dijelova slike.
"Clear White": Naglašavanje bijelih tonova.
"Live Colour": Daje veću živost bojama.
"Colour Space": Promjena raspona boje. "Wide" reproducira življe boje, dok
"Normal" reproducira standardne boje.
24
Izbornik Sound
U izborniku Sound možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 22).
Target Inputs
Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku "Sound" na sve ulaze ili samo na
trenutno odabrani ulaz.
"All": Postavke se primjenjuju na sve ulaze.
"Viewing Only": Postavke se primjenjuju samo na trenutno odabrani ulaz.
Sound Mode
"Dynamic": Pojačavanje visokih tonova i basova.
"Standard": Za standardni zvuk. Preporučuje se kod slušanja u kućnim uvjetima.
"Custom": Običan zvuk. Takoñer omogućuje pohranjivanje osobnih postavki.
Reset
Vraćanje svih "Sound" postavki na tvorničke vrijednosti, osim opcija "Target Inputs",
"Sound Mode", "Dual Sound" i "i Speaker Link" i "i Dual Sound" na tvorničke
vrijednosti.
Treble
Podešavanje visokih tonova.
Bass
Podešavanje basova.
Balance
Podešavanje balansa izmeñu lijevog i desnog kanala.
Auto Volume
Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice,
reklame su često glasnije od ostalog programa).
Volume Offset
Podešava razinu glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale ulaze, kad je "Target
Inputs" podešeno na "Viewing Only".
Surround
"S-FORCE Front Surround": Dostupno za normalan stereo program i 5.1 kanalni
digitalni surround zvuk i audio ulaz iz spojene opreme.
"Off": Konvertira i reproducira 5.1 kanalni i ostali digitalni surround zvuk kao
normalan stereo zvuk (2-kanalni). Reproducira originalan zvuk ostalog programa.
Sound Booster
Pojačava zvuk kompenziranjem faznih efekata u zvučnicima.
Nastavlja se
25
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
"Stereo"/"Mono": Za stereo emisije.
"A"/"B"/"Mono": Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za
zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
3
Ako odaberete ostale ureñaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A"
ili "B".
Meñutim, kada je odabrana vanjska oprema spojena na HDMI priključnicu, ovo je stalno
podešeno na "Stereo".
i Speaker Link
Isključivanje ili uključivanje ugrañenih TV zvučnika kod spajanja slušalica.
"On": zvuk izlazi samo iz slušalica.
"Off": zvuk izlazi iz TV prijemnika i slušalica.
i Dual Sound
Odabir zvuka iz slušalica za stereo ili dvojezični program, koji ovisi o odabiru
"Dual Sound".
26
Izbornik Screen
U Screen izborniku možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 22).
Target Inputs
Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku Screen na sve ulaze ili samo na
trenutno odabrani ulaz.
"All": Postavke se primjenjuju na sve ulaze.
"Viewing Only": Postavke se primjenjuju samo na trenutno odabrani ulaz.
Screen Format
Podrobnosti o formatu zaslona potražite u odjeljku "Ručno prilagoñavanje formata
slike" (stranica 14).
Auto Format
Automatski mijenja format zaslona u skladu s vrstom primljenog signala. Ako želite
zadržati svoje postavke, odaberite "Off".
z
Čak i ako ste odabrali "On" ili "Off" u "Auto Format", uvijek možete promijeniti format zaslona
tako da više puta pritisnete tipku q.
4:3 Default
Odabir standardnog načina prikaza slike u formatu 4:3.
"Smart": Prikaz standardne slike 4:3 uz imitiranje široke slike.
"4:3": Prikaz slike 4:3 u pravilnim proporcijama.
"Off": Zadržava se trenutna postavka "Screen Format" kod promjene kanala ili
ulaza.
Display Area
Podešavanje površine zaslona na kojoj se prikazuje slika.
"Full Pixel": Prikaz slike za 1080i ili 1080p (samo za HDMI ili komponentni ulaz) ili
1080p (samo HDMI ulaz) izvore u originalnoj veličini kad su dijelovi slike odrezani.
"Normal": Prikaz slike u originalnoj veličini.
"-1"/"-2": Povećava se slika kako bi se sakrili njezini rubovi.
3
"Full Pixel" je dostupna samo kada je "Screen Format" podešen na "Wide".
Horizontal Shift
Podešavanje horizontalnog položaja slike.
Vertical Shift
Podešavanje vertikalnog položaja slike kad je format slike podešen na "Smart"
(50 Hz), "Zoom" ili "14:9".
Vertical Size
Podešavanje vertikalne veličine slike kad je format zaslona podešen na "Smart",
"Zoom" ili "14:9".
27
Izbornik Set-up
U izborniku "Set-up" moguć je odabir dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija iz izbornika "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 22).
Auto Start-up
Pokretanje postupka početnog podešenja kod prvog uključenja za odabir jezika i
države/regije te podešavanje svih dostupnih digitalnih i analognih kanala.
Obično nije potrebno ponavljati ovaj postupak jer se jezik i država/regija odabiru
kod prvog podešavanja, kao i ugañaju dostupni kanali (stranica 6).
Meñutim, postupak možete ponoviti ako želite (primjerice, ako se preselite ili kako
biste pronašli nove kanale koji su postali dostupni).
Language
Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.
Film Mode
Omogućuje ravnomjernije prikaze kretnji na slici s DVD-a i videorekordera i
smanjuje zamućenost slike i "zrnatost".
"Auto 1": Omogućuje "glañe" prikaze kretnji. Koristite opciju za standardnu
uporabu.
"Auto 2": Omogućuje reprodukciju originalnog filmskog sadržaja.
"Off": Isključenje "Film Mode" značajke.
3
Ukoliko slika sadrži nepravilne signale ili previše smetnji, "Film Mode" će se automatski
isključiti, čak i nakon odabira opcije "Auto 1" ili "Auto 2".
Video/Photo
Omogućuje prikladnu kvalitetu slike odabirom opcije ovisno o ulaznom izvoru
(video ili foto datoteka).
"Video -A": Podešavanje kvalitetne slike, ovisno o ulaznom izvoru, video zapisa ili
fotografija kod izravnog spajanja kompatibilne HDMI Sony opreme koja podržava
"Video-A" mod.
"Video": Omogućuje prikladnu sliku za video zapise.
"Photo": Omogućuje prikladnu sliku za mirne slike.
3
C Podešenje je fiksno "Video" kada Video-A mod nije podržan na spojenoj opremi, čak i kod
odabira "Video A".
C "Video/Photo" je dostupno samo za HDMI i komponentne ulazne izvore (1080p i 1080i).
28
AV Set-up
AV Preset
Dodjeljivanje naziva ureñajima koji su priključeni na bočne i stražnje priključnice.
Naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere ureñaj. Možete preskočiti ulaznu
priključnicu koja nije spojena s drugim ureñajima.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog ulaznog izvora i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željene opcije dolje i zatim pritisnite A.
Equipment labels: Uporaba nekog od već pohranjenih naziva za priključene ureñaje.
"Edit": Kreiranje vlastitog naziva. Slijedite korake 2 do 4 iz postupka "Nazivi programa"
(stranica 33).
"Skip": Preskakanje neiskorištenog ulaza izvora.
Auto S Video
Odabir ulaznog signala iz S video priključnica S(6 kad su spojene priključnice
S(/t6.
AV2 Output
Odabir signala koji će se emitirati preko priključnice J/I2 na stražnjoj strani
TV prijemnika. Ako spojite videorekorder ili drugi ureñaj za snimanje na priključnicu J/I2, možete snimati sadržaj kojeg reproducira oprema priključena na
ostale priključnice.
"TV": Izlaz primljene TV emisije.
"AV1": Izlaz signala iz ureñaja priključenog na priključnicu J/I1.
"AV6": Izlaz signala iz ureñaja priključenog na priključnicu S(/t6.
"Auto": Izlaz signala koji se gleda za zaslonu (osim signala iz priključnica I/*3 i
HDMI IN 4, HDMI IN 5 i PC I/*).
Speaker
Uključivanje i isključivanje zvučnika ugrañenih u TV prijemnik.
"TV Speaker": Zvučnici ugrañeni u TV prijemnik su uključeni kako bi se mogao
slušati zvuk TV programa.
"Audio System": Zvučnici TV prijemnika se isključuju kako bi se zvuk TV programa mogao slušati samo preko vanjske audio opreme spojene na izlazne audio
priključnice. Kod spajanja HDMI kompatibilne opreme, spojenu opremu možete
uključiti putem TV prijemnika. Podešenje je potrebno učiniti nakon spajanja opreme.
Audio Out
"Variable": Izlaz zvuka iz audio sustava se može kontrolirati putem daljinskog
upravljača TV prijemnika.
"Fixed": Izlaz zvuka iz TV prijemnika nije moguće podešavati. Za podešavanje
glasnoće (i ostalih postavki) koristite kontrole na audio prijemniku.
3
"Audio Out" nije dostupan za audio sustav spojen na HDMI priključnice TV prijemnika.
Colour System
Odabir sustava boja ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43" ili
"PAL60") u skladu s ulaznim signalom tijekom prijema signala iz ulaznog izvora.
Nastavlja se
29
HDMI Set-up
Koristi se za podešavanje HDMI kompatibilne opreme spojene na HDMI priključnice. Imajte na umu da HDMI funkcija takoñer treba biti podešena na spojenom
HDMI kompatibilnom ureñaju.
HDMI Control
Aktivacija HDMI kompatibilnog ureñaja i TV prijemnika.
Kada je podešeno na "On", dostupne su sljedeće opcije izbornika.
Auto Devices Off
Kad je podešena na "On", isključuje se veza s TV prijemnikom i HDMI
kompatibilnim ureñajem.
Auto TV On
Kada je podešena na "On", uključuje se veza s TV prijemnikom i HDMI
kompatibilnim ureñajem.
Device List Update
Kreira ili nadograñuje popis "HDMI Device List". Moguće je spojiti do 11 HDMI
kompatibilnih ureñaja, i do 5 ureñaja je moguće spojiti u jednu priključnicu.
Obnovite popis nakon dodavanja nove veze ili promjene podešenja.
HDMI Device List
Prikaz spojene HDMI kompatibilne opreme.
3
Nije moguće korištenje "HDMI Set-Up" opcije kada je aktivna veza HDMI kompatibilnog audio
sustava i TV prijemnika.
Timer Settings
Podešavanje timera za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
Sleep Timer
Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti.
Kad je aktiviran Sleep Timer, na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se
indikator > (Timer) i svijetli narančasto.
z
C Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
C Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti pojavljuje
poruka upozorenja.
On Timer
Podešavanje timera za uključivanje TV prijemnika.
"Day": Odabir dana kada će se aktivirati timer za uključivanje.
"Time": Podešavanje vremena kada će se uključiti TV prijemnik.
"Duration": Odaberite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik ponovno automatski
isključiti u stanje pripravnosti.
"Volume Set-up": Podešavanje glasnoće kad se TV prijemnik uključi pomoću
timera.
Clock Set
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima digitalne kanale, sat se
ne može ručno podesiti jer se točno vrijeme podešava pomoću signala TV postaje.
Power Saving
30
Odabir načina štednje energije.
Ako se odabere "Picture Off", isključuje se slika i prikazuje se indikator ~
(Picture Off) na prednjoj strani TV prijemnika (zeleno). Zvuk ostaje nepromijenjen.
Light Sensor
"On": Automatski optimizira postavke slike prema osvjetljenju prostorije.
"Off": Uključenje "Light Sensor" značajke.
3
Nemojte blokirati senzor, kako ne bi utjecali na funkciju. Podrobnije informacije o senzoru
potražite na stranici 12.
Product Information
Prikaz informacija o vašem TV sustavu.
All Reset
Resetiranje postavki na tvorničke vrijednosti i prikaz "Auto Start-up".
3
C Tijekom ovog postupka ne isključujte TV prijemnik i ne pritišćite tipke (postupak traje oko
30 sekundi).
C Sve postavke, uključujući Digital Favourite popis, država/regija, jezik, automatski ugoñeni
kanali i sl., će biti resetirani.
31
Izbornik PC Settings
U izborniku PC Settings je moguć izbor dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija iz "Settings", pogledajte
odjeljak "Kretanje kroz izbornike" (stranica 22).
Screen Format
Odabir načina prikaza slike koja se prima iz računala.
"Normal": Prikaz slike u originalnoj veličini.
"Full 1": Povećavanje slike tako da ispunjava zaslon uz očuvanje originalnog omjera
širine i visine.
"Full2": Povećavanje slike preko cijelog zaslona.
Reset
Resetiranje postavki izbornika PC Setting na tvorničke vrijednosti, osim "Screen
Format" i "Power Management".
Auto Adjustment
Automatsko podešavanje položaja slike i faze slike kad TV prijemnik primi ulazni
signal iz priključenog računala.
z
Auto Adjustment možda neće raditi dobro s odreñenim ulaznim signalima. U tom slučaju, ručno
podesite opcije "Phase", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".
Phase
Podešavanje faze kad se na zaslonu uoči treptanje.
Pitch
Podešavanje nagiba slike kad se uoče neželjene vertikalne pruge.
Horizontal Shift
Podešavanje horizontalnog položaja slike.
Vertical Shift
Podešavanje vertikalnog položaja slike.
Power Management
Isključenje TV prijemnika u stanje pripravnosti ako se ne primi signal unutar 30
sekundi.
32
Izbornik Analogue Set-up
U izborniku Analogue Set-up je moguć izbor dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija u "Settings"
izborniku, pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 22).
1 Digit Direct
Ako je opcija "1 Digit Direct" podešena na "On", možete odabrati analogni kanal
pomoću jedne od brojčanih tipaka (0 - 9) na daljinskom upravljaču.
3
Ako je opcija "1 Digit Direct" podešena na "On", nije moguće odabrati kanale s brojevima od 10
nadalje unošenjem dviju znamenki pomoću daljinskog upravljača.
Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih analognih kanala.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave.
Programme Sorting
Promjena redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i
zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite A.
Programme Labels
Pridjeljivanje naziva kanalima od pet znakova (slova ili brojeva). Naziv kanala se
kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere kanal. (Nazivi kanala se obično
preuzimaju automatski preko analognog teleteksta (ako je dostupan).)
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite imenovati i pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željenog slova ili brojke ("_" za razmak) i pritisnite 9.
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite :/9 za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite 7/8 za odabir ispravnog
znaka.
Za brisanje svih znakova
Odaberite "Reset" i zatim pritisnite A.
3 Ponovite postupak od koraka 2 dok ne unesete cijeli naziv.
4 Odaberite "OK" i pritisnite A.
Nastavlja se
33
Manual Programme
Preset
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"LNA"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder",
pritisnite PROG +/- za odabir programskog broja kanala. Ne može se odabrati
programski broj kanala koji je označen za preskakanje (stranica 35).
Programme/System/Channel
Ručno podešavanje kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir "Programme" i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja kojeg želite ručno podesiti
(ako podešavate kanal za videorekorder, odaberite kanal 00) i zatim
pritisnite RETURN.
3 Pritisnite 7/8 za odabir "System" i zatim pritisnite A.
4 Pritisnite 7/8 za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim
pritisnite RETURN.
B/G: Za zemlje/regije Zapadne Europe
I: Za Veliku Britaniju
D/K: Za zemlje/regije Istočne Europe
L: Za Francusku
5 Pritisnite 7/8 za odabir "Channel" i pritisnite A.
6 Pritisnite 7/8 za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite 9.
7 Podesite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite 7/8 za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronañe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite 7/8.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder.
8 Pritisnite A za prijelaz na "Confirm" i pritisnite A.
9 Pritisnite 8 za odabir "OK" i pritisnite A.
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale. Naziv se kratko
prikazuje na zaslonu kod odabira kanala. Za unos znakova, pogledajte korake 2 do
4 iz "Programme Labels" (stranica 33).
AFT
Omogućuje precizno ručno ugañanje kanala kad mislite da bi malim podešavanjem
mogli poboljšati kvalitetu slike.
Ugañanje je moguće u rasponu od -15 do +15. Ako je odabrana opcija "On", precizno
ugañanje se vrši automatski.
LNA
Poboljšava kvalitetu slike za pojedine kanale u slučaju prijema slabih signala
(smetnje).
Ukoliko nema poboljšanja slike ni nakon podešavanja opcije "On", podesite opciju
na "Off" (tvornička postavka).
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema. Ponekad
može nestandardni signal uzrokovati izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono
prijema.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na tvorničku
vrijednost "Off".
3
Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
34
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama PROG
+/-. (Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Decoder
Gledanje i snimanje odabranih kodiranih kanala kod uporabe dekodera spojenog
izravno na scart priključnicu J/I1 ili na scart priključnicu J/I2 preko
videorekordera.
3
Ovisno o zemlji/regiji odabranoj u izborniku "Country" (stranica 6), ova opcija možda neće biti
dostupna.
Confirm
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme Preset".
35
Izbornik Digital Set-up "
U izborniku "Digital Set-up" možete odabrati sljedeće
opcije. Za odabir opcija u izborniku "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 22).
3
Neke opcije možda neće biti dostupne u nekim državama/
regijama.
Digital Tuning
Digital Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih digitalnih kanala.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave. Podrobnije informacije potražite u odjeljku "Automatsko
ugañanje TV prijemnika" na stranici 6.
Programme List Edit
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena
redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanal kojeg želite obrisati ili premjestiti na novo
mjesto.
Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog broja programa kanala kojeg želite.
2 Obrišite ili premjestite digitalne kanale na sljedeći način:
Brisanje digitalnog kanala
Pritisnite A. Pojavljuje se potvrda brisanja odabranog digitalnog kanala. Pritisnite :
za odabir "Yes" i zatim pritisnite A.
Promjena redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite 9 i zatim pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta kanala i pritisnite :.
3 Pritisnite RETURN.
Digital Manual Tuning
Ručno ugañanje digitalnih kanala. Značajka je dostupna kada je opcija "Digital
Auto Tuning" podešena na "Antenna".
1 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja kanala kojeg želite ručno podesiti
i zatim pritisnite 7/8 za ugađanje.
2 Kad se pronađu dostupni kanali, pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg
želite pohraniti i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti
novi kanal i zatim pritisnite A.
Ponovite gornji postupak za ručno ugañanje ostalih kanala.
36
Digital Set-up
Subtitle Set-up
"Subtitle Setting": Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu prikazivati i
vizualne pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
"Subtitle Language": Odabir jezika titlova.
Audio Set-up
"Audio Type": uključenje programa za osobe oštećena sluha kad je odabrana opcija
"For Hard of Hearing".
"Audio Language": Odabir jezika. Neki digitalni kanali mogu odašiljati nekoliko jezika
za program.
"Audio Description": Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija, ukoliko
TV kanali odašilju takve informacije.
"Mixing Level": Podešavanje kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i Audio
Description opciju.
Banner Mode
"Basic": Prikaz informacija o programu s digitalnim bannerom (ikonom).
"Full": Prikaz informacija o programu s digitalnim bannerom (ikonom) te prikaz detaljnih
informacija o programu ispod tog bannera.
Radio Display
Tijekom slušanja radio programa, na zaslonu je prikazana statična slika (wallpaper). Boju
wallpapera možete odabrati sami, a možete podesiti i slučajan odabir boje. Za privremeno
isključenje prikaza wallpapera, pritisnite bilo koju tipku.
Parental Lock
Podešavanje ograničenja gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji
imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN
koda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda.
Slijedite upute iz odjeljka "PIN Code" dolje.
2 Pritisnite 7/8 za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno
gledanje) i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite RETURN.
PIN Code
Za prvo postavljanje PIN koda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
2 Pritisnite RETURN.
Za promjenu PIN koda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos postojećeg PIN koda.
2 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
3 Pritisnite RETURN.
z
PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.
Technical Set-up
"Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i pohranjivanje
novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
"Software Download": Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony preporučuje trajno
podešavanje ove opcije na "On". Ako ne želite nadograñivati softver, podesite opciju
na "Off".
"System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.
"Time Zone": Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako zona
ne odgovara onoj koja se automatski odreñuje prema odabranoj državi/regiji.
Nastavlja se
37
"Auto DST": Podešavanje opcije automatskog podešavanja ljetnog, odnosno
zimskog računanja vremena.
C "Off": Vrijeme je prikazano prema razlici vremena podešenoj u "Time Zone" izborniku.
C "On": Automatsko podešavanje ljetnog, odnosno zimskog vremena prema kalendaru.
CA Module Set-up
Ova opcija omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional
Access Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte stranicu 18 za položaj otvora
kartice , (PCMCIA).
38
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Model
KDL-40D36xx/40D35xx/40D34xx
Sustav
Zaslon
TV sustav
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
Boja/Video sustav
Pokrivenost kanala
Izlaz zvuka
Priključnice ulaza/izlaza
Antena/Kabelski sustav
J/I1
J/I2 (SmartLink)
I3
*3
HDMI IN 4, 5
S(6
KDL-46D36xx/46D35xx/46D34xx
Analogni: Ovisno o odabiru države/regije: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Analogni: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
10 W + 10 W
75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF
21-pin scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, i TV
audio/video izlaz.
21-pin scart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, podesivi
audio/video izlaz, i SmartLink priključak.
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3V negativni sync/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
Audio input (phono priključnice): 500 mVrms, Impedancija: 47 kiloohma
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita
Analogni audio ulaz (phono priključnice): 500 mVrms, Impedancija: 47 kiloohma (samo HDMI IN 5)
S video ulaz (4-pin mini DIN)
t6
*6
Video ulaz (phono priključnica)
_
PC I
Audio izlaz (phono priključnice)
Audio ulaz (phono priključnice)
i
PC Ulaz (D-sub 15-pin) (pogledajte stranicu 40)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno/B: 0,7 Vp-p, 75 ohma/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
* PC audio ulaz (mini priključnica)
Priključnica za slušalice
,
CAM (Conditional Access Module) utor
Napajanje i ostalo
Napajanje
Veličina zaslona
Razlučivost
Potrošnja
Potrošnja u pripravnom stanju*
Dimenzije
(s postoljem)
(š T v T d)
(bez postolja)
Masa
(s postoljem)
(bez postolja)
220–240 V AC, 50 Hz
40" (Oko 101,6 cm dijagonalno)
46" (Oko 116,8 cm dijagonalno)
1920 točaka (horizontalno) × 1080 linija (vertikalno)
193 W
238 W
0,3 W
Oko 981 T 692 T 265 mm
Oko 1114 T 778 T 306 mm
Oko 981 T 643 T 110 mm
Oko 24 kg
Oko 1114 T 730 T 115 mm
Oko 30,5 kg
Oko 20,5 kg
Oko 26,5 kg
Isporučeni pribor
Pogledajte odjeljak "1: Provjera pribora" na stranici 4.
Dodatni pribor
Zidni nosač SU-WL500
Stalak SU-FL300M
* Navedena potrošnja u pripravnom stanju nakon što TV prijemnik dovrši potreban početni postupak.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Nastavlja se
39
Tablica signala za ulaz PC Input
Signali
VGA
Vodoravno
(piksela)
Okomito (linija)
Vodoravna
Okomita
Standard
frekvencija (kHz) frekvencija (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
SVGA
800
600
37,9
60
VESA smjernice
800
600
46,9
75
VESA
XGA
1024
768
48,4
60
VESA smjernice
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
WXGA
C Ovaj TV prijemnik ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
C Ovaj TV prijemnik ne podržava interlace signale.
C Za postizanje najbolje kvalitete slike, preporučuje se uporaba signala uz 60 Hz vertikalne frekvencije (podebljani) iz osobnog
računala. U Plug and Play načinu, automatski će se odabrati vertikalna frekvencija od 60 Hz.
40
U slučaju problema
Mjestimična pojava crnih i/ili svijetlih točkica na
zaslonu.
C Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svijetlih točkica
(piksela). Ova pojava nije kvar ureñaja.
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno
stanje) crveno.
Izobličeni obrisi na slici.
C Odaberite "Auto 1" ili "Auto 2" u "Film Mode" (stranica 28).
Ukoliko trepće
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izmjerite koliko dugo indikator 1 (pripravno
stanje) trepće i koliko dugo ne trepće.
Primjerice, indikator trepće tri puta, prestane treptati
na dvije sekundu, te trepće tri puta, itd.
2 Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana)
kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel,
te obavijestite prodavatelja ili Sony servis o
treptanju indikatora (broju treptanja).
Ukoliko ne trepće
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite
TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka
C Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
C Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite 1 na gornjoj
strani.
C Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje
pripravnosti), pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu na scart
priključnicu
C Provjerite je li vanjski ureñaj uključen te više puta pritisnite
tipku t/# dok se na zaslonu ne pojavi simbol
odgovarajućeg ulaza.
C Provjerite spoj izmeñu vanjskog ureñaja i TV prijemnika.
Dvostruka slika ili pojava šuma.
C Provjerite antenski/kabelski spoj.
C Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika ili šumovi na slici
C Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
C Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina
normalne uporabe, 1-2 godine na morskoj obali).
Izobličena slika (isprekidane linije ili pruge)
C Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. Automobila, motocikala, sušila za kosu ili optičkih ureñaja.
C Kod instalacije dodatnih ureñaja, ostavite odreñeni razmak
izmeñu njih i TV prijemnika.
C Provjerite je li antena/kabelski sustav spojen isporučenim
koaksijalnim kabelom (isporučen).
C Odvojite antenu/kabelski sustav od ostalih spojnih kabela.
Smetnje u slici tijekom praćenja TV programa
C Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako bi ostvarili
bolji prijem (stranica 34).
Program u boji bez boje.
C Odaberite "Reset" (stranica 23).
Nema boje ili nepravilna boja pri gledanju signala s
I3 priključaka.
C Provjerite jesu li I3 priključnice pravilno spojene u
odgovarajuće priključnice.
Zvuk
Dobra slika, nema zvuka
C Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka).
C Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV Speaker"
(stranica 29).
Kanali
Ne može se odabrati željeni kanal
C Odaberite izmeñu digitalnog i analognog načina te odaberite
željeni digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
C Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na
plaćenu TV uslugu.
C Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
C Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje
C Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu
li digitalni programi dostupni kod vas.
C Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Općenito
TV prijemnik se automatski isključuje (TV prijemnik
se isključuje u pripravno stanje)
C Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku
"Duration" za "On Timer" (stranica 30).
C Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV prijemnikom
tijekom 10 minuta, ureñaj se automatski prebacuje u
pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski uključuje
C Provjerite je li uključen "On Timer" (stranica 30).
Neki izvori signala se ne mogu odabrati
C Odaberite "AV Preset" te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 29).
Daljinski upravljač ne radi
C Zamijenite baterije.
Na zaslonu se pojavljuje poruka "Store Display
Mode: On"
C Odaberite "All Reset" u "Set-up" izborniku (stranica 31).
Nastavlja se
41
HDMI oprema se ne pojavljuje na "HDMI Device
List" popisu
C Provjerite da li je oprema HDMI kompatibilna.
Nisu ugođeni svi kanali
C Provjerite web stranicu za podršku korisnicama za
informacije o kabelskom sustavu.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
42
KDL-46D36xx/40D36xx
KDL-46D35xx/40D35xx
KDL-46D34xx/40D34xx
3-280-663-31(1)
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising